Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1965

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1965 оd 26. studenoga 2019. o odobrenju natrijeva molibdat dihidrata kao dodatka hrani za ovce (Tekst značajan za EGP)

OJ L 307, 28.11.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1965/oj

28.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 307/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1965

оd 26. studenoga 2019.

o odobrenju natrijeva molibdat dihidrata kao dodatka hrani za ovce

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja. Člankom 10. stavkom 2. te uredbe predviđena je ponovna procjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2).

(2)

Natrijev molibdat odobren je bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za sve životinjske vrste u skladu s Direktivom 70/524/EEZ. Ta je tvar nakon toga unesena u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvod u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podnesen je zahtjev za ponovnu procjenu natrijeva molibdat dihidrata kao dodatka hrani za ovce.

(4)

Podnositelj zahtjeva zatražio je da se natrijev molibdat dihidrat razvrsta u kategoriju dodataka „nutritivni dodaci”. Uz zahtjev su priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 23. siječnja 2019. (3) zaključila da natrijev molibdat dihidrat u predloženim uvjetima uporabe nema štetan učinak na zdravlje životinja, sigurnost potrošača ili na okoliš. Također je zaključila da se smatra da taj dodatak nadražuje kožu i oči. Stoga Komisija smatra da bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje ljudi, ponajprije na zdravlje korisnikâ tog dodatka. Nadalje, Agencija je zaključila da se dodavanje molibdena u hranu za ovce dodavanjem natrijeva molibdat dihidrata smatra učinkovitim kako bi se osigurala adekvatna ravnoteža s bakrom, kad je omjer bakra i molibdena u prehrani u rasponu od 3 do 10. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješća o metodi analize dodataka hrani za životinje koja je dostavio referentni laboratorij osnovan člankom 21. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(6)

Procjena natrijeva molibdat dihidrata pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(7)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja za tvar natrijev molibdat dihidrat bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Tvar navedena u Prilogu, koja pripada kategoriji dodataka „nutritivni dodaci” i funkcionalnoj skupini „spojevi elemenata u tragovima”, odobrava se kao dodatak u hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Prijelazne mjere

1.   Natrijev molibdat dihidrat i premiksi koji sadržavaju tu tvar, a koji su proizvedeni i označeni prije 18. lipnja 2020. u skladu s pravilima primjenjivima prije 18. prosinca 2019., mogu se i dalje stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

2.   Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju natrijev molibdat dihidrat, a koji su proizvedeni i označeni prije 18. prosinca 2020. u skladu s pravilima primjenjivima prije 18. prosinca 2019., mogu se i dalje stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.

3.   Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju natrijev molibdat dihidrat, a koji su proizvedeni i označeni prije 18. prosinca 2021. u skladu s pravilima primjenjivima prije 18. prosinca 2019., mogu se i dalje stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje se ne koriste za proizvodnju hrane.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1.).

(3)  EFSA Journal 2019.; 17(2):5606.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka važenja odobrenja

Sadržaj elementa (Mo) u mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija nutritivnih dodataka. Funkcionalna skupina: spojevi elemenata u tragovima

3b701

Natrijev molibdat dihidrat

Sastav dodatka:

Natrijev molibdat dihidrat u prahu s najmanjom količinom molibdena od 37 %.

Karakteristike aktivne tvari:

Kemijska formula: Na2MoO4. 2 H2O

CAS broj: 10102-40-6

Analitičke metode  (1):

Za kvantifikaciju ukupnog molibdena u dodatku hrani za životinje, premiksima, krmivima i krmnim smjesama:

EN 15510: Atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom (ICP-AES)

Za kvantifikaciju ukupnog natrija u dodatku hrani za životinje:

EN 15510: Atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom (ICP-AES); ili

EN ISO 6869: atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS)

Ovce

2,5 (ukupno)

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i primjerene organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika od doticaja s kožom ili očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu svesti na prihvatljivu razinu, dodatkom i premiksima potrebno je rukovati uz uporabu odgovarajuće osobne zaštitne opreme.

3.

Na oznakama na dodatku i premiksima navodi se sljedeće:

„Dodavanje molibdena u hranu za ovce treba rezultirati omjerom između bakra i molibdena u prehrani u rasponu od 3 do 10, kako bi se osigurala adekvatna ravnoteža s bakrom”

18.12.2029.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top