EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1866

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1866 оd 3. srpnja 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/653 radi usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao mogućnosti ulaganja u odnosnu imovinu s produljenim razdobljem izuzeća iz tog članka (Tekst značajan za EGP)

C/2019/4912

OJ L 289, 8.11.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1866/oj

8.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 289/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1866

оd 3. srpnja 2019.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/653 radi usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao mogućnosti ulaganja u odnosnu imovinu s produljenim razdobljem izuzeća iz tog članka

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (1), a posebno njezin članak 8. stavak 5.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014 društva za upravljanje, kako su definirana u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2), investicijska društva iz njezina članka 27. te osobe koje savjetuju o udjelima UCITS-a ili ih prodaju, navedene u njezinu članku 1. stavku 2., izuzeti su od obveza iz te uredbe do 31. prosinca 2019. Kad država članica pravila o obliku i sadržaju dokumenta s ključnim informacijama, kako je utvrđeno u člancima od 78. do 81. Direktive 2009/65/EZ, primjenjuje na fondove koji nisu UCITS ponuđene malim ulagateljima, izuzeće utvrđeno člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014 primjenjuje se na društva za upravljanje, investicijska društva i osobe koje male ulagatelje savjetuju o takvim fondovima ili im prodaju udjele u njima. Kako bi se tim fondovima osigurao usklađeni prijelazni pravni okvir, člankom 18. trećim stavkom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653 (3) izdavateljima upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda („izdavatelji PRIIP-ova”) omogućuje se da i dalje upotrebljavaju takve dokumente sastavljene u skladu s tim člancima do 31. prosinca 2019. ako je barem jedna od mogućnosti ulaganja u odnosnu imovinu fond UCITS ili fond koji nije UCITS.

(2)

Uredba (EU) br. 1286/2014 izmijenjena je kako bi se prijelazni aranžmani iz njezina članka 32. produljili do 31. prosinca 2021. (4). Kako bi se izdavateljima PRIIP-ova omogućilo da sa sigurnošću utvrde svoje obveze, trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti datum iz članka 18. trećeg stavka Delegirane uredbe (EU) 2017/653.

(3)

Delegiranu uredbu (EU) 2017/653 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Ta uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji su Komisiji dostavili Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje te Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („europska nadzorna tijela”).

(5)

Europska nadzorna tijela nisu provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba niti su analizirala moguće povezane troškove i koristi jer je procjena učinka već provedena za regulatorne tehničke standarde utvrđene u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/653. Ovom Uredbom ne mijenja se sadržaj Delegirane uredbe (EU) 2017/653 niti se za izdavatelje PRIIP-ova ni za osobe koje savjetuju o PRIIP-ovima ili ih prodaju uvode nove obveze, uključujući osobe iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014. Europska nadzorna tijela zatražila su mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5), Interesne skupine za osiguranje i reosiguranje osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (6) te Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (7),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 18. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/653 treći stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14. stavak 2. primjenjuje se do 31. prosinca 2021.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 352, 9.12.2014., str. 1.

(2)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (preinačena) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653 od 8. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, preispitivanjem i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (SL L 100, 12.4.2017., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2019/1156 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013 i (EU) br. 1286/2014 (SL L 188, 12.7.2019, str. 55.).

(5)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(6)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

(7)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


Top