Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1714

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1714 оd 30. rujna 2019. o izmjeni uredaba (EZ) br. 136/2004 i (EZ) br. 282/2004 u pogledu obrasca zajedničkog veterinarskog dokumenta o ulasku za proizvode i životinje te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 669/2009 u pogledu obrasca zajedničkog ulaznog dokumenta za određenu hranu za životinje i hranu neživotinjskoga podrijetla (Tekst značajan za EGP)

C/2019/6912

OJ L 261, 14.10.2019, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1714/oj

14.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 261/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1714

оd 30. rujna 2019.

o izmjeni uredaba (EZ) br. 136/2004 i (EZ) br. 282/2004 u pogledu obrasca zajedničkog veterinarskog dokumenta o ulasku za proizvode i životinje te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 669/2009 u pogledu obrasca zajedničkog ulaznog dokumenta za određenu hranu za životinje i hranu neživotinjskoga podrijetla

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2. i članak 7. stavak 2.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (2), a posebno njezin članak 3. stavak 5., članak 4. stavak 5. i članak 5. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (3), a posebno njezin članak 15. stavak 5.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (4), a posebno njezin članak 53. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 136/2004 (5) utvrđuju se postupci za veterinarske preglede na graničnim inspekcijskim postajama za proizvode koji ulaze u Uniju iz trećih zemalja u skladu s Direktivom 97/78/EZ. Prilog III. toj uredbi sadržava obrazac zajedničkog veterinarskog dokumenta o ulasku (ZVDU) koji mora ispuniti i dostaviti osoba odgovorna za teret kako bi prijavila prispijeće proizvoda veterinarskom osoblju granične inspekcijske postaje i koji se ispunjava pod odgovornošću službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji, koji potvrđuje da su obavljeni veterinarski pregledi.

(2)

Uredbom Komisije (EZ) br. 282/2004 (6) utvrđuju se pravila o postupcima za deklariranje i veterinarskim pregledima na graničnim inspekcijskim postajama za životinje koje ulaze u Uniju iz trećih zemalja u skladu s Direktivom 91/496/EEZ. Prilog I. toj uredbi sadržava obrazac zajedničkog veterinarskog dokumenta o ulasku (ZVDU životinje) koji mora ispuniti i dostaviti osoba odgovorna za teret kako bi prijavila prispijeće životinja inspekcijskom osoblju granične inspekcijske postaje i koji se ispunjava pod odgovornošću službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji, koji potvrđuje da su obavljeni veterinarski pregledi.

(3)

Uredbom Komisije (EZ) br. 669/2009 (7) utvrđuju se pravila o povećanoj razini službenih kontrola na određenim ulaznim mjestima u Uniji pri uvozu određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla iz određenih trećih zemalja u skladu s Uredbom (EZ) br. 882/2004. Prilog II. Uredbi (EZ) br. 669/2009 sadržava obrazac zajedničkog ulaznog dokumenta (CED) koji trebaju ispuniti i dostaviti subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje kako bi o dolasku pošiljaka obavijestili nadležno tijelo na određenom ulaznom mjestu (DPE) ili na određenom mjestu uvoza (DPI) za određenu hranu i hranu za životinje iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 884/2014 (8) te ga ispunjava tijelo koje potvrđuje završetak službenih kontrola.

(4)

Mrežni sustav TRACES uspostavljen je Odlukom Komisije 2004/292/EZ (9) kako bi se pojednostavnio rad gospodarskih subjekata i nadležnih tijela te omogućila automatizirana razmjena informacija među carinskim i veterinarskim tijelima. Odlukom 2004/292/EZ od država članica zahtijeva se da upotrebljavaju sustav TRACES i za ispunjavanje i slanje ZVDU-a za proizvode i životinje. Osim toga, od 2011. gospodarski subjekti i nadležna tijela mogu ispunjavati i slati CED-ove preko sustava TRACES te ga države članice mogu dobrovoljno koristiti u tu svrhu.

(5)

Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (10) od Komisije se zahtijeva da u suradnji s državama članicama uspostavi računalni sustav za upravljanje informacijama za službene kontrole (IMSOC) radi upravljanja, obrade i automatske razmjene podataka, informacija i dokumenata povezanih sa službenim kontrolama te da upravlja njime. Cilj je sustava IMSOC da se integriraju i prema potrebi nadograde informacijski sustavi kojima upravlja Komisija, među kojima je TRACES, te da se omoguće odgovarajuće poveznice između tih sustava i postojećih nacionalnih sustava država članica. Tom se uredbom direktive 91/496/EEZ i 97/78/EZ te Uredba (EZ) br. 882/2004 stavljaju izvan snage i zamjenjuju s učinkom od 14. prosinca 2019.

(6)

Uredbom (EU) 2017/625 propisano je da za svaku pošiljku kategorija životinja i robe iz članka 47. stavka 1. te uredbe subjekti odgovorni za pošiljku upotrebljavaju zajednički zdravstveni ulazni dokument (ZZUD) kako bi tijela na graničnoj kontrolnoj postaji unaprijed obavijestili o prispijeću pošiljke te da nadležna tijela na graničnoj kontrolnoj postaji upotrebljavaju ZZUD za evidentiranje rezultata provedenih službenih kontrola i svih odluka donesenih na tom temelju. Stoga će ZZUD-i od 14. prosinca 2019. zamijeniti ZVDU-e i CED-ove.

(7)

Uredbom (EU) 2017/625 predviđeno je i da sustav IMSOC treba omogućiti izradu, obradu i prijenos ZZUD-a te se Komisiju ovlašćuje za utvrđivanje pravila o formatu ZZUD-a i uputa za njegovo predavanje i upotrebu, uzimajući u obzir međunarodne norme, te pravila za upotrebu elektroničkih potpisa.

(8)

Kako bi dodatno olakšala i ubrzala administrativne postupke za gospodarske subjekte i nadležna tijela, Komisija je razvila novu verziju sustava TRACES, koja omogućuje da se cijeli postupak izrade ZZUD-a od 14. prosinca 2019. obavlja elektronički. Nova je verzija u skladu s međunarodnim normama sustava za trgovinu bez papira, normama iz Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (11) za kvalificirane elektroničke potpise, kvalificirane elektroničke pečate i kvalificirane elektroničke vremenske žigove te tehničkim specifikacijama utvrđenima u Prilogu Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2015/1506 (12) za napredne elektroničke potpise i napredne elektroničke pečate.

(9)

Sadašnja verzija sustava TRACES koja se upotrebljava za ispunjavanje i slanje ZVDU-a i CED-ova prestat će se upotrebljavati 14. prosinca 2019. i od tog će datuma gospodarski subjekti i nadležna tijela morati ispunjavati i dostavljati ZZUD-e koristeći se novom verzijom sustava TRACES.

(10)

Kako bi se omogućio neometan prelazak na upotrebu nove verzije sustava TRACES, gospodarskim subjektima i nadležnim tijelima trebalo bi omogućiti da se do 13. prosinca 2019. za ispunjavanje i slanje ZVDU-a i CED-ova koriste sadašnjom ili novom verzijom sustava TRACES. U tu bi svrhu ovom Uredbom trebalo utvrditi obrazac ZVDU-a za životinje i proizvode i obrazac CED-a za određenu hranu za životinje i hranu neživotinjskog podrijetla koji bi bili kompatibilni s novom verzijom sustava TRACES.

(11)

Uredbama (EZ) br. 136/2004 i (EZ) br. 282/2004 propisuje se da se dobivanje, korištenje, prijenos i pohrana ZVDU-a mogu obavljati elektronički po nahođenju nadležnog tijela. Osim toga, Uredbom (EZ) br. 882/2004 predviđeno je da Komisija može utvrditi zahtjeve u pogledu načela koja se moraju poštovati kako bi se osiguralo pouzdano certificiranje, uključujući elektroničko certificiranje. Kako bi se pojednostavnio postupak ispunjavanja i slanja obrazaca ZVDU-a i CED-a u okviru nove verzije sustava TRACES, ovom bi se Uredbom trebali utvrditi sigurnosni zahtjevi koje treba ispuniti kad je riječ o upotrebi elektroničkih ZVDU-a i CED-ova u tom sustavu.

(12)

Stoga je primjereno u uredbama (EZ) br. 136/2004 i (EZ) br. 282/2004 izmijeniti odredbe o prijavi prispijeća proizvoda i životinja kako bi se dopustila upotreba dvaju različitih obrazaca ZVDU-a i utvrditi zahtjeve za ispunjavanje elektroničkog ZVDU-a. Nadalje, tim bi uredbama trebalo dodati Prilog u kojem se utvrđuje obrazac ZVDU-a za proizvode i životinje koji će se upotrebljavati u novoj verziji sustava TRACES.

(13)

Slično tome, primjereno je prilagoditi definiciju CED-a u Uredbi (EZ) br. 669/2009 kako bi se dopustila upotreba dvaju različitih obrazaca CED-a, utvrditi zahtjeve za ispunjavanje elektroničkog CED-a i dodati Prilog toj uredbi u kojem se utvrđuje obrazac CED-a koji će se upotrebljavati u novoj verziji sustava TRACES.

(14)

Radi dosljednosti datum do kojeg bi se ova Uredba trebala primjenjivati trebao bi biti jednak datumu na koji se direktive 91/496/EEZ i 97/78/EZ te Uredba (EZ) br. 882/2004 prestaju primjenjivati.

(15)

Uredbe (EZ) br. 136/2004, (EZ) br. 282/2004 i (EZ) br. 669/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 136/2004

Uredba (EZ) br. 136/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Prije fizičkog prispijeća pošiljke na područje Zajednice, osoba odgovorna za teret prijavljuje prispijeće proizvoda veterinarskom osoblju granične inspekcijske postaje kojoj se proizvodi trebaju predočiti, upotrebom dokumenta sastavljenog u skladu s bilo kojim od obrazaca zajedničkog veterinarskog dokumenta o ulasku (ZVDU) iz Priloga III. i dijela 2. Priloga VI.”;

2.

umeće se sljedeći članak 10.a:

Članak 10.a.

Zahtjevi za ispunjavanje elektroničkog ZVDU-a

1.   Ako se upotrebljava elektronički ZVDU, ispunjava se u sustavu TRACES i ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

(a)

u skladu je s obrascem iz dijela 2. Priloga VI.;

(b)

potpisan je elektroničkim potpisom subjekta odgovornog za teret;

(c)

potpisan je naprednim ili kvalificiranim elektroničkim potpisom službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ili drugog službenog veterinara koji radi pod nadzorom prethodnog;

(d)

nosi napredni ili kvalificirani elektronički pečat koji je izdalo nadležno tijelo kojem pripada službeni veterinar na graničnoj inspekcijskoj postaji ili drugi službeni veterinar koji radi pod njegovim nadzorom;

(e)

nosi napredni ili kvalificirani elektronički pečat izdan u okviru sustava TRACES.

2.   Svaka radnja iz stavka 1. označena je kvalificiranim elektroničkim vremenskim žigom.”;

3.

dodaje se novi Prilog VI., čiji je tekst naveden u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 282/2004

Uredba (EZ) br. 282/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako bilo koja životinja navedena u Direktivi 91/496/EEZ uđe u Zajednicu iz treće zemlje, osoba odgovorna za teret u smislu članka 2. stavka 2. točke (e) Direktive 97/78/EZ prijavljuje takav ulazak najmanje jedan radni dan prije očekivanog prispijeća životinje na područje Zajednice. Takva se prijava šalje inspekcijskom osoblju granične inspekcijske postaje upotrebom dokumenta sastavljenog u skladu s bilo kojim od obrazaca zajedničkog veterinarskog dokumenta o ulasku (ZVDU) iz Priloga I. i dijela 2. Priloga III.;

2.

umeće se sljedeći članak 7.a:

Članak 7.a.

Zahtjevi za ispunjavanje elektroničkog ZVDU-a

1.   Ako se upotrebljava elektronički ZVDU, ispunjava se u sustavu TRACES i ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

(a)

u skladu je s obrascem iz dijela 2. Priloga III.;

(b)

potpisan je elektroničkim potpisom subjekta odgovornog za teret;

(c)

potpisan je naprednim ili kvalificiranim elektroničkim potpisom službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ili drugog službenog veterinara koji radi pod nadzorom prethodnog;

(d)

nosi napredni ili kvalificirani elektronički pečat koji je izdalo nadležno tijelo kojem pripada službeni veterinar na graničnoj inspekcijskoj postaji ili drugi službeni veterinar koji radi pod njegovom odgovornošću;

(e)

nosi napredni ili kvalificirani elektronički pečat izdan u okviru sustava TRACES.

2.   Svaka radnja iz stavka 1. označena je kvalificiranim elektroničkim vremenskim žigom.”;

3.

dodaje se novi Prilog III., čiji je tekst naveden u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 669/2009

Uredba (EZ) br. 669/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 3. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

„zajednički ulazni dokument (CED)” znači dokument koji ispunjava subjekt u poslovanju s hranom za životinje i hranom ili njegov predstavnik, kako je predviđeno člankom 6., čiji su obrasci utvrđeni u Prilogu II. i u dijelu 2. Priloga III., te nadležno tijelo koje potvrđuje završetak službenih kontrola;”;

2.

umeće se sljedeći članak 7.a:

Članak 7.a.

Zahtjevi za ispunjavanje elektroničkog CED-a

1.   Ako se upotrebljava elektronički CED, ispunjava se u sustavu TRACES i ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

(a)

u skladu je s obrascem iz dijela 2. Priloga III.;

(b)

potpisan je elektroničkim potpisom subjekta odgovornog za pošiljku;

(c)

potpisan je naprednim ili kvalificiranim elektroničkim potpisom službenog inspektora na:

i.

određenom ulaznom mjestu; ili

ii.

određenom mjestu uvoza; ili

iii.

mjestu kontrole, tijekom prijelaznog razdoblja predviđenog člankom 19. stavkom 1.;

(d)

nosi napredni ili kvalificirani elektronički pečat koji je izdalo nadležno tijelo za koje radi službeni inspektor;

(e)

nosi napredni ili kvalificirani elektronički pečat izdan u okviru sustava TRACES.

2.   Svaka radnja iz stavka 1. označena je kvalificiranim elektroničkim vremenskim žigom.”;

3.

dodaje se novi Prilog III., čiji je tekst naveden u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se do 13. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. rujna 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56.

(2)  SL L 24, 30.1.1998., str. 9.

(3)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(4)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 136/2004 od 22. siječnja 2004. o postupcima za veterinarske preglede na graničnim inspekcijskim postajama Zajednice za proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja (SL L 21, 28.1.2004., str. 11.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 282/2004 od 18. veljače 2004. o uvođenju dokumenta za deklariranje i veterinarske preglede životinja iz trećih zemalja koje ulaze u Zajednicu (SL L 49, 19.2.2004., str. 11.).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla te o izmjeni Odluke 2006/504/EZ (SL L 194, 25.7.2009., str. 11.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 884/2014 оd 13. kolovoza 2014. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1152/2009 (SL L 242, 14.8.2014., str. 4.).

(9)  Odluka Komisije 2004/292/EZ od 30. ožujka 2004. o uvođenju sustava Traces te izmjeni Odluke 92/486/EEZ (SL L 94, 31.3.2004., str. 63.).

(10)  Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.).

(11)  Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

(12)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1506 od 8. rujna 2015. o utvrđivanju specifikacija koje se odnose na formate naprednih elektroničkih potpisa i naprednih pečata koje priznaju tijela javnog sektora u skladu s člankom 27. stavkom 5. i člankom 37. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (SL L 235, 9.9.2015., str. 37.).


PRILOG I

Prilog VI.

DIO 1.

Upute za ispunjavanje zajedničkog veterinarskog dokumenta o ulasku za proizvode – obrazac 2 (ZVDU-P2)

Općenito

Dio I. ispunjava deklarant ili osoba odgovorna za teret kako je definirana u članku 2. stavku 2. točki (e) Direktive 97/78/EZ.

Dijelove II. i III. ispunjava službeni veterinar ili imenovana službena osoba (kao u Odluci 93/352/EEZ).

Unosi iz ovog dijela čine rječnike podataka za elektroničku verziju obrasca ZVDU-P2.

Papirnati primjerci elektroničkog obrasca ZVDU-P2 moraju nositi jedinstvenu strojno čitljivu optičku oznaku koja služi kao poveznica na elektroničku verziju.

Potrebno je odabrati jedno polje od I.20. do I.25. i od II.9. do II.16.; za svako polje morate odabrati jednu opciju.

Ako u određenom polju možete odabrati više opcija, u elektroničkoj verziji obrasca ZVDU-P2 prikazat će se samo opcije koje odaberete.

Ako polje nije obvezno, njegov sadržaj bit će precrtan.

Slijed polja u obrascu ZVDU-P2, njihova veličina i oblik samo su okvirni.

Ako je obvezan pečat, njegov je elektronički ekvivalent elektronički pečat.

DIO I. – OPIS POŠILJKE

Polje

Opis

I.1.

Pošiljatelj/izvoznik

 

Navesti gospodarski subjekt koji šalje pošiljku (u trećoj zemlji).

I.2.

Referentni broj ZVDU-a

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka koju dodjeljuje sustav TRACES (ponavlja se u poljima II.2. i III.2.).

I.3.

Lokalni referentni broj

 

Navesti jedinstvenu alfanumeričku oznaku koju dodjeljuje nadležno tijelo.

I.4.

Granična inspekcijska postaja

 

Odabrati naziv granične inspekcijske postaje (GIP).

U slučaju naknadnog ZVDU-a za neusklađenu pošiljku, navesti naziv jedinice TRACES zadužene za nadzor slobodne zone, slobodnog skladišta ili carinskog skladišta gdje će se pošiljka isporučiti i skladištiti.

I.5.

Oznaka granične inspekcijske postaje

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka koju sustav TRACES dodjeljuje GIP-u.

I.6.

Primatelj/uvoznik

 

Navesti adresu osobe ili gospodarskog subjekta navedenog na certifikatu treće zemlje. Ako ta adresa nije navedena na certifikatu, može se upotrijebiti adresa primatelja navedenog u odgovarajućim komercijalnim ispravama.

I.7.

Mjesto odredišta

 

Navesti adresu isporuke u Uniji. To se odnosi na usklađenu i neusklađenu robu (vidjeti polje I.19.).

I.8.

Subjekt odgovoran za teret

 

Osoba definirana u članku 2. stavku 2. točki (e) Direktive 97/78/EZ (odnosno predstavnik ili deklarant) koja je zadužena za pošiljku kada se predoči na graničnoj inspekcijskoj postaji i koja podnosi potrebne deklaracije nadležnim tijelima u ime uvoznika: navesti ime i prezime i adresu.

I.9.

Popratni dokumenti

 

Veterinarski certifikat/dokument:

Datum izdavanja: datum na koji je certifikat/dokument potpisao službeni veterinar ili ga je potpisalo nadležno tijelo.

Broj: navesti jedinstveni službeni broj certifikata. Za proizvode iz odobrenog ili registriranog objekta ili plovila, prema potrebi navesti ime te broj odobrenja/registracije. Za pajete zametaka, jajnih stanica ili sjemena navesti identifikacijski broj odobrenog tima za sakupljanje.

Referentni broj komercijalne isprave: broj zračnog tovarnog lista, broj teretnice ili komercijalni broj vlaka ili cestovnog vozila.

I.10.

Prethodna obavijest

 

Navesti predviđeni datum i vrijeme očekivanog prispijeća pošiljke na GIP.

I.11.

Zemlja podrijetla

 

Odnosi se na mjesto u kojemu je proizvod proizveden, izrađen ili zapakiran.

I.12.

Nije primjenjivo.

I.13.

Prijevozno sredstvo

 

Navesti detaljne podatke o prijevoznim sredstvima prispijeća: za zrakoplov broj leta, za plovila ime broda, za cestovna vozila broj registarskih pločica s registarskim brojem prikolice ako je primjenjivo, za željeznicu identifikacijski broj vlaka i broj vagona.

I.14.

Zemlja otpreme

 

Odnosi se na treću zemlju u kojoj je pošiljka ukrcana na zadnje prijevozno sredstvo za otpremu u Uniju.

I.15.

Objekt podrijetla

 

U ovom se polju mogu navesti ime i adresa (ulica, grad i regija/pokrajina/država, prema potrebi), zemlja i ISO oznaka zemlje objekta/objekata podrijetla.

Ako je primjenjivo, navesti broj registracije ili broj odobrenja.

I.16.

Uvjeti prijevoza

 

Odabrati odgovarajuću temperaturu tijekom prijevoza.

I.17.

Broj kontejnera/plombe

 

Prema potrebi navesti sve identifikacijske brojeve plombi i kontejnera.

Kad je riječ o službenim plombama, navesti broj službene plombe kako je naveden u službenom certifikatu i označiti „službena plomba” ili navesti sve druge plombe navedene u popratnim dokumentima.

I.18.

Certificirano kao ili za

 

Označiti kategoriju za koju je pošiljka predočena: prehranu ljudi, hranu za životinje, farmaceutsku uporabu, tehničku uporabu ili drugo.

I.19.

Usklađenost robe

 

Označiti „usklađeno” za sve proizvode koji će se predočiti za slobodan promet na unutarnjem tržištu, uključujući one koji su prihvatljivi, ali će biti podvrgnuti „postupku usmjeravanja” i one koji se nakon dobivanja veterinarskog odobrenja kao prihvatljivi za slobodan promet mogu skladištiti pod carinskim nadzorom i cariniti kasnije, u carinskom uredu o kojem je granična inspekcijska postaja geografski ovisna ili na drugoj lokaciji.

Označiti „neusklađeno” za proizvode koji ne ispunjavaju zahtjeve EU-a i koji su namijenjeni za slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta, opskrbljivače brodova ili brodove ili provoz u treću zemlju (vidjeti polja 22. i 24.).

I.20.

Za prekrcaj za

 

Označiti ovo polje ako se pošiljka ne uvozi na ovom GIP-u, već se upućuje dalje drugim plovilom ili zrakoplovom, bilo za uvoz u EU na drugom i narednom GIP-u u EU-u/EGP-u ili na odredište u trećoj zemlji.

Navesti ime drugog i narednog GIP-a i njegovu jedinstvenu alfanumeričku oznaku koju dodjeljuje sustav TRACES ili ime odredišne treće zemlje i ISO oznaku zemlje.

I.21.

Nije primjenjivo.

I.22.

Za provoz u

 

Označiti ovo polje za pošiljke koje ne ispunjavaju zahtjeve EU-a i koje treba poslati u treću zemlju preko predmetne države EU-a/EGP-a cestovnim, željezničkim ili vodenim prijevozom.

Navesti naziv GIP-a na kojem proizvodi trebaju napustiti EU (izlazni GIP) i njegovu jedinstvenu alfanumeričku oznaku koju dodjeljuje sustav TRACES.

Navesti naziv odredišne treće zemlje i ISO oznaku zemlje.

I.23.

Za unutarnje tržište

 

Označiti ovo polje za pošiljke koje se stavljaju u promet na jedinstvenom tržištu.

Odnosi se i na pošiljke koje se nakon dobivanja veterinarskog odobrenja kao prihvatljive za slobodan promet mogu skladištiti pod carinskim nadzorom i cariniti kasnije, u carinskom uredu o kojem je granična inspekcijska postaja geografski ovisna ili na drugoj lokaciji.

I.24.

Za neusklađenu robu

 

Odabrati vrstu odredišta gdje će se pošiljka isporučiti i skladištiti pod veterinarskim nadzorom: slobodna zona, slobodno skladište, carinsko skladište ili opskrbljivač brodova.

I.25.

Za ponovni ulazak

 

Odnosi se na pošiljke podrijetlom iz EU-a kojima je odbijen prihvat ili ulazak u treću zemlju i koje se vraćaju u objekt podrijetla u EU-u.

I.26.

Nije primjenjivo.

I.27.

Prijevozno sredstvo nakon GIP-a

 

Odabrati odgovarajuće prijevozno sredstvo za robu koja podliježe prekrcaju ili ponovnom ulasku te za neusklađenu robu u provozu (vidjeti uputu u polju I.13.).

I.28.

Nije primjenjivo.

 

Nije primjenjivo.

I.29.

Nije primjenjivo.

 

Nije primjenjivo.

I.30.

Nije primjenjivo.

I.31.

Opis pošiljke

 

Navesti vrstu životinje, obradu kojoj su podvrgnuti proizvodi i broj i vrstu paketâ u pošiljci, npr. 50 kutija od po 2 kg, ili broj kontejnerâ.

Navesti barem prve četiri znamenke odgovarajuće oznake kombinirane nomenklature (KN) utvrđene u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87, kako je zadnje izmijenjena. Te su oznake navedene i u Odluci Komisije 2007/275/EZ (i podudaraju se s tarifnim brojevima Harmoniziranog sustava (HS)). Samo u slučaju proizvoda ribarstva, ako se certifikat odnosi na jednu pošiljku koja sadržava proizvode s više oznaka, u ZVDU-u se prema potrebi mogu navesti dodatne oznake.

I.32.

Ukupni broj paketâ

 

Navesti ukupni broj paketâ u pošiljci, prema potrebi.

I.33.

Ukupna količina

 

Navesti ukupni broj pajeta sjemena, jajnih stanica i zametaka, prema potrebi.

I.34.

Ukupna neto masa/ukupna bruto masa (kg)

 

Neto masa: masa stvarnog proizvoda u kilogramima, isključujući ambalažu. Definira se kao masa samih proizvoda bez neposrednih spremnika ili ambalaže.

Bruto masa: ukupna masa u kg. Definira se kao ukupna masa proizvoda s neposrednim spremnicima i svom ambalažom, ali isključujući spremnike za prijevoz i drugu opremu za prijevoz.

I.35.

Izjava

 

Izjavu mora potpisati fizička osoba odgovorna za teret:

Ja, niže potpisana osoba odgovorna za prethodno navedeni teret, potvrđujem da su, prema mojim saznanjima i uvjerenju, izjave iz dijela I. ovog dokumenta istinite i potpune i obvezujem se postupati u skladu sa zahtjevima iz Direktive 97/78/EZ, što uključuje, prema potrebi, plaćanje troškova veterinarskih pregleda, ponovnog preuzimanja pošiljaka odbijenih nakon provoza kroz EU u treću zemlju [članak 11. stavak 1. točka (c)] ili troškova uništenja.


DIO II. – KONTROLE

Polje

Opis

II.1.

Prethodni ZVDU

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka koju sustav TRACES dodjeljuje ZVDU-u koji je upotrijebljen prije prekrcaja.

II.2.

Referentni broj ZVDU-a

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka navedena u polju I.2.

II.3.

Dokumentacijski pregled

 

Ispunjava se za sve pošiljke.

II.4.

Identifikacijski pregled

 

Označiti „provjera plombe” ako kontejneri nisu otvoreni i provjerava se samo plomba u skladu s člankom 4. stavkom 4. točkom (a) podtočkom i. Direktive 97/78/EZ.

Označiti „ne”, ako se roba prekrcava iz jednog GIP-a u drugi.

II.5.

Fizički pregled

 

„Smanjena učestalost pregleda” odnosi se na mehanizam propisan Odlukom Komisije 94/360/EEZ u skladu s kojim se pošiljka koja nije odabrana za fizički pregled smatra dostatno pregledanom i ako je podvrgnuta samo dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu.

„Ostalo” se odnosi na postupak ponovnog uvoza, usmjerenu robu, prekrcaj, provoz ili postupke iz članaka 12. i 13. Ta odredišta mogu se odrediti na temelju drugih polja.

II.6.

Laboratorijsko ispitivanje

 

Odabrati kategoriju tvari ili patogene tvari na koju se pošiljka ispituje.

„Nasumično” označava uzorkovanje u kojem se pošiljka ne zadržava do dobivanja rezultata, o čemu se mora obavijestiti nadležno tijelo odredišta preko sustava TRACES (vidjeti članak 8. Direktive 97/78/EZ). „Sumnjivo” obuhvaća slučajeve u kojima je pošiljka zadržana do dobivanja povoljnog rezultata ili je ispitana zbog prethodne prijave zaprimljene putem brzog sustava uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) ili je ispitana zbog zaštitne mjere koja je na snazi.

II.7.

Nije primjenjivo.

II.8.

Nije primjenjivo.

II.9.

Prihvatljivo za prekrcaj

 

Označiti ovo polje ako se pošiljka ne uvozi na ovoj graničnoj inspekcijskoj postaji, već se upućuje dalje drugim plovilom ili zrakoplovom, bilo za uvoz u EU na drugom i narednom GIP-u u EU-u/EGP-u ili na odredište u trećoj zemlji (vidjeti članak 9. Direktive 97/78/EZ i Provedbenu odluku Komisije 2011/215/EU (1)).

II.10.

Nije primjenjivo.

II.11.

Prihvatljivo za provoz

 

Označiti ovo polje kada je prihvatljivo slati pošiljke koje ne ispunjavaju zahtjeve EU-a u treću zemlju preko predmetne države članice EU-a/EGP-a cestovnim, željezničkim ili vodenim prijevozom. To se mora provoditi pod veterinarskim nadzorom u skladu sa zahtjevima iz članka 11. Direktive 97/78/EZ i Odluke 2000/208/EZ.

II.12.

Prihvatljivo za unutarnje tržište

 

Upotrijebiti ovo polje za sve pošiljke odobrene za slobodan promet unutar jedinstvenog tržišta.

Upotrijebiti i za pošiljke koje ispunjavaju zahtjeve EU-a, ali iz financijskih razloga nisu odmah carinjene na graničnoj inspekcijskoj postaji, već su skladištene pod carinskim nadzorom u carinskom skladištu ili će se cariniti naknadno i/ili na geografski odvojenom odredištu.

II.13.

Prihvatljivo za praćenje

 

Upotrijebiti ako su pošiljke prihvaćene, ali se moraju usmjeriti na posebno odredište utvrđeno u članku 8. ili 15. Direktive 97/78/EZ.

II.14.

Prihvatljivo kao neusklađena roba

 

Upotrijebiti za sve neusklađene pošiljke namijenjene premještanju ili skladištenju u skladištima odobrenima u skladu s člankom 12. stavkom 4. ili namijenjene subjektima ovlaštenima u skladu s člankom 13. Direktive 97/78/EZ.

II.15.

Nije primjenjivo.

II.16.

Nije prihvatljivo.

 

Ako je uvoz odbijen, jasno navesti sljedeći postupak koji treba provesti.

Navesti datum izvršenja predloženog postupka.

Adresa odredišnog objekta unosi se u polje II.18.

II.17.

Razlog odbijanja

 

Označiti odgovarajuće polje.

II.18.

Detaljni podaci o kontrolnim odredištima

 

Navesti, prema potrebi, broj odobrenja i adresu (ili ime broda i luke) za sva odredišta na kojima je potrebno obaviti dodatnu veterinarsku kontrolu pošiljke.

II.19.

Pošiljka ponovno plombirana

 

Ispuniti ovo polje ako je izvorna plomba pošiljke uništena pri otvaranju kontejnera. Potrebno je voditi objedinjeni popis svih plombi korištenih u tu svrhu.

II.20.

Identifikacija GIP-a

 

Staviti službeni pečat GIP-a ili nadležnog tijela u slučaju neusklađenih pošiljaka.

II.21.

Službena osoba za certificiranje

 

Potpis veterinara ili, u slučaju luka namijenjenih samo za promet ribe, imenovane službene osobe u skladu s Odlukom 93/352/EEZ:

Ja, niže potpisani službeni veterinar ili imenovana službena osoba, potvrđujem da su veterinarski pregledi ove pošiljke obavljeni u skladu sa zahtjevima EU-a.

II.22.

Naknade za preglede

 

Za interne potrebe.

II.23.

Referentni broj carinskog dokumenta

 

Ispunjava carinska služba ako je potrebno.

II.24.

Naknadni ZVDU

 

Navesti jedinstvenu alfanumeričku oznaku koju je sustav TRACES dodijelio ZVDU-u koji se upotrebljava za dokumentiranje pregleda nakon prekrcaja.


DIO III. – DALJNJE MJERE

Polje

Opis

III.1.

Prethodni ZVDU

Jedinstvena alfanumerička oznaka navedena u polju II.1.

III.2.

Referentni broj ZVDU-a

Jedinstvena alfanumerička oznaka navedena u polju I.2.

III.3.

Naknadni ZVDU

Navesti alfanumeričku oznaku jednog ili više ZVDU-a iz polja II.24.

III.4.

Detaljni podaci o ponovnoj otpremi

Navesti korišteno prijevozno sredstvo, njegove identifikacijske podatke, naziv izlaznog GIP-a, zemlju odredišta i datum ponovne otpreme, čim te informacije budu poznate.

III.5.

Daljnje mjere

Prema potrebi navesti tijelo nadležno za potvrđivanje primitka i usklađenosti pošiljke na koju se odnosi ZVDU.

III.6.

Službena osoba za certificiranje

Odnosi se na potpis odgovorne službene osobe u slučaju ponovne otpreme i daljnjih mjera povezanih s pošiljkama.

DIO 2.

Obrazac ZVDU-P2

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


(1)  Provedbena odluka Komisije od 4. travnja 2011. o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu pretovara na graničnoj inspekcijskoj postaji na mjestu ulaza pošiljaka proizvoda namijenjenih za uvoz u Uniju ili za treće zemlje (SL L 90, 6.4.2011., str. 50.).


PRILOG II.

PRILOG III.

DIO 1.

Upute za ispunjavanje zajedničkog veterinarskog dokumenta o ulasku za životinje – obrazac 2. (ZVDU-A2)

Općenito

Unosi iz dijela I. čine rječnike podataka za elektroničku verziju obrasca ZVDU-A2.

Papirnati primjerci elektroničkog obrasca ZVDU-A2 moraju nositi jedinstvenu strojno čitljivu optičku oznaku koja služi kao poveznica na elektroničku verziju.

Potrebno je odabrati jedno polje od I.20. do I.26. i od II.9. do II.16.; za svako polje morate odabrati jednu opciju.

Ako u određenom polju možete odabrati više opcija, u elektroničkoj verziji obrasca ZVDU-A2 prikazat će samo opcije koje odaberete.

Ako polje nije obvezno, njegov sadržaj bit će precrtan.

Slijed polja u obrascu ZVDU-A2, njihova veličina i oblik samo su okvirni.

Ako je obvezan pečat, njegov je elektronički ekvivalent elektronički pečat.

DIO I. – OPIS POŠILJKE

Polje

Opis

I.1.

Pošiljatelj/izvoznik

 

Navesti gospodarski subjekt koji šalje pošiljku (u trećoj zemlji).

I.2.

Referentni broj ZVDU-a

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka koju dodjeljuje sustav TRACES (ponavlja se u poljima II.2. i III.2.).

I.3.

Lokalni referentni broj

 

Navesti jedinstvenu alfanumeričku oznaku koju dodjeljuje nadležno tijelo.

I.4.

Granična inspekcijska postaja

 

Odabrati naziv granične inspekcijske postaje (GIP).

I.5.

Oznaka granične inspekcijske postaje

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka koju sustav TRACES dodjeljuje GIP-u (objavljuje se u Službenom listu).

I.6.

Primatelj/uvoznik

 

Navesti adresu osobe ili gospodarskog subjekta navedenog na certifikatu treće zemlje. Svi ti podaci su obvezni.

I.7.

Mjesto odredišta

 

Mjesto na koje se životinje šalju radi konačnog istovara (isključujući kontrolne postaje) i drže u skladu s važećim pravilima.

Navesti ime, zemlju, adresu i poštanski broj.

Mjesto odredišta može biti istovjetno lokaciji primatelja.

I.8.

Subjekt odgovoran za teret

 

Osoba (odnosno predstavnik ili deklarant) koja je zadužena za pošiljku kada se predoči na graničnoj inspekcijskoj postaji i koja podnosi potrebne deklaracije nadležnim tijelima u ime uvoznika: navesti ime i prezime i adresu.

Ta osoba mora obavješćivati GIP u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Direktive 91/496/EEZ.

Osoba odgovorna za teret i primatelj mogu biti ista osoba.

I.9.

Popratni dokumenti

 

Broj: navesti jedinstveni službeni broj certifikata.

Datum izdavanja: datum na koji je certifikat/dokument potpisao službeni veterinar ili ga je potpisalo nadležno tijelo.

Popratni dokumenti: uglavnom se odnosi na određene vrste konja (putovnica za konje), zootehničke dokumente ili dozvole CITES.

Referentni broj komercijalne isprave: broj zračnog tovarnog lista, broj teretnice ili komercijalni broj vlaka ili cestovnog vozila.

I.10.

Prethodna obavijest

 

Navesti datum i vrijeme očekivanog prispijeća pošiljaka na GIP.

Uvoznici ili njihovi predstavnici obvezni su (u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Direktive 91/496/EEZ) obavijestiti jedan radni dan unaprijed veterinarsko osoblje GIP-a na kojem se životinje prijavljuju za uvoz, uz navođenje broja, vrste i predviđenog vremena prispijeća životinja.

I.11.

Zemlja podrijetla

 

Zemlja u kojoj su životinje provele propisano razdoblje (tri mjeseca u slučaju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara namijenjenih za klanje; kopitara za rasplod, dotovljavanje ili registriranih kopitara te peradi; šest mjeseci u slučaju goveda i svinja za rasplod i dotovljavanje; ovaca i koza za rasplod, dotovljavanje ili tov).

U slučaju ponovnog ulaska konja, to je zadnja zemlja iz koje su otpremljeni.

I.12.

Regija podrijetla

 

Regija u kojoj su životinje provele isto razdoblje koje je navedeno za zemlju: ovaj se zahtjev odnosi samo na zemlje koje su podijeljene na regije i za koje je uvoz dopušten samo iz jednog ili više dijelova predmetne zemlje. Regionalne oznake navedene su u odgovarajućim pravilima.

I.13.

Prijevozno sredstvo

 

Detaljno opišite prijevozno sredstvo prispijeća na GIP:

vrsta prijevoza (zračni, pomorski, željeznički, cestovni).

Identifikacijska oznaka prijevoznog sredstva: za zračni prijevoz broj leta; za pomorski prijevoz ime plovila; za željeznički prijevoz, broj vlaka i vagona, a za cestovni prijevoz registarski broj cestovnog vozila i registarski broj prikolice, ako se koristi.

I.14.

Nije primjenjivo.

I.15.

Objekt podrijetla

 

U ovom se polju mogu navesti ime i adresa (ulica, grad i regija/pokrajina/država, prema potrebi), zemlja i ISO oznaka zemlje objekta/objekata podrijetla.

Ako je primjenjivo, navesti broj registracije ili broj odobrenja.

I.16.

Nije primjenjivo.

I.17.

Broj kontejnera/plombe

 

Navesti sve identifikacijske brojeve plombi i kontejnera ako je primjereno.

Kad je riječ o službenim plombama, navesti broj službene plombe kako je naveden u službenom certifikatu i označiti „službena plomba” ili navesti sve druge plombe navedene u popratnim dokumentima.

I.18.

Certificirano kao ili za

 

Navesti podatke navedene na certifikatu u skladu s utvrđenim pravilima.

„Tijelo odobreno u skladu s Direktivom 92/65/EEZ” znači službeno priznato tijelo, zavod ili centar. „Karantena” se odnosi na Uredbu (EU) br. 139/2013 (1) za određene ptice i Direktivu 92/65/EZ za ptice, mačke i pse. „Ponovno polaganje” odnosi se na školjkaše. „Ostalo” znači namjene koje nisu navedene drugdje u ovoj klasifikaciji.

I.19.

Nije primjenjivo.

I.20.

Za prekrcaj

 

Upotrijebiti ovo polje, u skladu s člankom 4. stavkom 3. Direktive 91/496/EEZ, ako se pošiljka ne uvozi na ovom GIP-u, već životinje nastavljaju svoje putovanje morem ili zrakom istim plovilom ili istim zrakoplovom do drugog GIP-a za uvoz u Europsku uniju ili Europski gospodarski prostor. Navesti dodijeljeni broj jedinice TRACES – vidjeti polje I.5.

Upotrijebiti ovo polje i ako životinje dolaze u EU/EGP iz treće zemlje na putu u drugu treću zemlju istim zrakoplovom ili pomorskim plovilom.

I.21.

Nije primjenjivo.

I.22.

Za provoz u

 

Provoz životinja kroz EU/EGP iz treće zemlje na putu u drugu treću zemlju u skladu s člankom 9. Direktive 91/496/EEZ. Navesti ISO oznaku treće zemlje odredišta.

Izlazni GIP: naziv GIP-a na kojem životinje trebaju napustiti EU.

I.23.

Za unutarnje tržište

 

Označiti ovo polje ako su pošiljke namijenjene stavljanju na tržište Unije.

I.24.

Nije primjenjivo.

I.25.

Za ponovni ulazak

 

Ponovni ulazak odnosi se samo na registrirane konje za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza (Uredba (EU) 2018/659 (2)).

I.26.

Za privremeni uvoz

 

Privremeni uvoz odnosi se samo na registrirane konje. Navesti točku i datum izlaska (mora biti manje od 90 dana nakon ulaska).

I.27.

Prijevozno sredstvo nakon GIP-a

 

Navesti prijevozno sredstvo koje će se koristiti nakon prolaska pošiljke preko GIP-a i navesti pojedinosti (vidjeti uputu u polju I.13.).

„Ostalo” se odnosi na prijevozna sredstva koja nisu obuhvaćena Uredbom (EZ) br. 1/2005 (3), čiji je predmet dobrobit životinja tijekom prijevoza.

I.28.

Prijevoznik

 

U skladu s pravilima o dobrobiti životinja, navesti broj odobrenja prijevoznika i, u slučaju zračnog prijevoza, pobrinuti se da je prijevoznik član IATA-e.

I.29.

Datum polaska

 

U ovom se polju mogu navesti predviđeni datum i vrijeme polaska iz GIP-a.

I.30.

Plan puta

 

Navesti ako se predočava plan puta koji prati životinje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1/2005.

I.31.

Opis pošiljke

 

Vrsta: navesti vrstu životinje, uključujući, prema potrebi, uobičajeni naziv i pasminu.

Za životinje koje nisu domaće (posebno one namijenjene za zoološke vrtove, izložbe ili istraživačke institute) navesti znanstveni naziv.

I.32.

Ukupni broj paketâ

 

Navesti broj kutija, kaveza ili boksova u kojima se životinje prevoze.

I.33.

Ukupna količina

 

Navesti broj ili masu u kg kako je navedeno u veterinarskom certifikatu ili u drugim ispravama.

I.34.

Ukupna neto masa/ukupna bruto masa (kg)

 

U ovom se polju može navesti:

ukupna neto masa (tj. masa samih životinja, bez neposrednih spremnika ili ambalaže);

ukupna bruto masa (tj. ukupna masa životinja s neposrednim spremnicima i svom ambalažom, ali isključujući spremnike za prijevoz i drugu opremu za prijevoz).

I.35.

Izjava

 

Ja, niže potpisana osoba odgovorna za prethodno navedeni teret, potvrđujem da su, prema mojim saznanjima i uvjerenju, izjave iz dijela I. ovog dokumenta istinite i potpune i obvezujem se postupati u skladu s pravnim zahtjevima iz Direktive 91/496/EEZ, što uključuje, prema potrebi plaćanje troškova veterinarskih pregleda, ponovne otpreme pošiljaka, karantene ili izolacije životinja ili troškove eutanazije i zbrinjavanja.

Izjava obvezuje potpisnika i na prihvaćanje povrata pošiljaka u provozu kojima je odbijen ulazak u treću zemlju.


DIO II. – KONTROLE

Polje

Opis

II.1.

Prethodni ZVDU

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka koju sustav TRACES dodjeljuje ZVDU-u koji se upotrebljava ako se pošiljka razdjeljuje ili u slučaju prekrcaja (ako se provode službene kontrole), zamjene ili otkazivanja.

II.2.

Referentni broj ZVDU-a

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka navedena u polju I.2.

II.3.

Dokumentacijski pregled

 

Ispunjava se za sve pošiljke. Uključuje i provjeru usklađenosti s nacionalnim zahtjevima neovisno o krajnjem odredištu. Uvoznik ili njegov predstavnik dostavljaju dokumentaciju potrebnu za tu provjeru.

II.4.

Identifikacijski pregled

 

Usporediti s originalnim certifikatima i dokumentima.

Odstupanje: označiti ovo polje ako se životinje prekrcavaju iz jednog GIP-a u drugi i ne podvrgavaju identifikacijskom pregledu u skladu s člankom 4. stavkom 3. Direktive 91/496/EEZ.

II.5.

Fizički pregled

 

Uključuju rezultate kliničkog pregleda te mortalitet i morbiditet životinja.

Odstupanje: označiti ovo polje ako se životinje prekrcavaju iz jednog GIP-a u drugi i ne podvrgavaju fizičkom pregledu u skladu s člankom 4. stavkom 3. Direktive 91/496/EEZ. Ovo se polje mora upotrijebiti i za vrste životinja koje nisu navedene u Prilogu A Direktivi 90/425/EEZ i uvoze se na GIP-u države članice koja nije krajnje odredište i koje se moraju podvrgnuti fizičkom pregledu na mjestu krajnjeg odredišta u skladu s člankom 8. odjeljkom A stavkom 1. točkom (b) podtočkom ii. Direktive 91/496/EEZ.

II.6.

Laboratorijsko ispitivanje

 

Ispitano na: navesti kategoriju tvari ili patogene tvari na koju se pošiljka ispituje.

„Nasumično” upućuje na mjesečno uzorkovanje u skladu s Odlukom 97/794/EZ.

„Na temelju sumnji” uključuje slučajeve u kojima se sumnja da su životinje zaražene bolešću ili pokazuju znakove bolesti ili se podvrgavaju ispitivanju u skladu sa zaštitnim odredbama koje su na snazi.

„Čeka se”: označiti ako su životinje zadržane do dobivanja rezultata.

II.7.

Provjera dobrobiti životinja

 

Opisati uvjete prijevoza i stanje u pogledu dobrobiti životinja po prispijeću.

Odstupanje: označiti ovo polje ako se životinje prekrcavaju iz jednog GIP-a u drugi i ne podvrgavaju provjeri dobrobiti.

II.8.

Utjecaj prijevoza na životinje

 

Navesti koliko je životinja uginulo, koliko ih nije bilo sposobno putovati te koliko se ženki okotilo ili je spontano pobacilo tijekom prijevoza. U slučaju životinja koje se otpremaju u velikim brojevima (jednodnevni pilići, ribe, mekušci itd.), prema potrebi, navesti procjenu broja uginulih životinja ili životinja nesposobnih za putovanje.

II.9.

Prihvatljivo za prekrcaj

 

Ispuniti prema potrebi kako bi se navela prihvatljivost za prekrcaj kako je definirano u polju I.20.

II.10.

Nije primjenjivo.

II.11.

Prihvatljivo za provoz

 

Prema potrebi navesti države članice provoza u skladu s planom puta.

II.12.

Prihvatljivo za unutarnje tržište

 

Ispuniti prema potrebi ako se životinje šalju na kontrolno odredište (klaonica, službeno odobreno tijelo ili karantena kako su definirani u polju I.18.) u koje je odobren uvoz pod posebnim uvjetima.

II.13.

Nije primjenjivo.

II.14.

Nije primjenjivo.

II.15.

Prihvatljivo za privremeni uvoz

 

Ovo se polje odnosi samo na registrirane konje. Oni se smiju zadržati na području EU-a/EGP-a samo do datuma navedenog u polju I.26., što ne smije biti dulje od 90 dana.

II.16.

Nije prihvatljivo.

 

Upotrijebiti ovo polje za pošiljke koje ne ispunjavaju zahtjeve EU-a ili su sumnjive.

Ako je uvoz odbijen, jasno navesti postupak koji treba slijediti. „Klanje” znači da bi meso životinja moglo biti upotrijebljeno za prehranu ljudi ako rezultati pregleda budu povoljni. „Eutanazija” znači uništenje ili uklanjanje životinja i njihovo meso se ne smije upotrijebiti za prehranu ljudi.

II.17.

Razlog odbijanja

 

Ispuniti prema potrebi dodatnim relevantnim informacijama. Označiti odgovarajuće polje.

„Nepostojanje/nevaljanost certifikata” odnosi se na uvozne dozvole ili provozne isprave koje zahtijevaju treće zemlje ili države članice.

II.18.

Detaljni podaci o kontrolnim odredištima

 

Navesti broj odobrenja i adresu, uključujući poštanski broj, za sva odredišta u kojima je potrebno obaviti dodatan veterinarski pregled. To se odnosi na polja II.9., II.11., II.12. i II.15. Za polje II.15. navesti samo adresu prvog objekta. Za tijela koja zbog povjerljivosti moraju ostati anonimna, navesti broj koji im je dodijeljen, ali ne i adresu.

II.19.

Pošiljka ponovno plombirana

 

Ispuniti ovo polje ako je izvorna plomba pošiljke uništena pri otvaranju kontejnera. Potrebno je voditi objedinjeni popis svih plombi korištenih u tu svrhu.

II.20.

Identifikacija GIP-a

 

Službeni pečat GIP-a ili nadležnog tijela

II.21.

Službena osoba za certificiranje

 

Ime i potpis službenog veterinara i datum

II.22.

Naknade za preglede

 

Za interne potrebe.

II.23.

Referentni broj carinskog dokumenta

 

Ispunjavaju carinske službe kako bi dodale relevantne informacije (npr. broj carinskog certifikata T1 ili T5) ako pošiljke ostaju pod carinskim nadzorom neko vrijeme. Te se informacije obično dodaju nakon potpisa veterinara.

II.24.

Naknadni ZVDU

 

Navesti alfanumeričku oznaku jednog ili više naknadnih ZVDU-a.


DIO III. – DALJNJE MJERE

Polje

Opis

III.1.

Prethodni ZVDU

Jedinstvena alfanumerička oznaka navedena u polju II.1.

III.2.

Referentni broj ZVDU-a

Jedinstvena alfanumerička oznaka navedena u polju I.2.

III.3.

Naknadni ZVDU

Navesti alfanumeričku oznaku jednog ili više ZVDU-a iz polja II.24.

III.4.

Detaljni podaci o ponovnoj otpremi

Navesti korišteno prijevozno sredstvo i njegovu identifikacijsku oznaku, zemlju i ISO oznaku zemlje.

Navesti datum ponovne otpreme i naziv izlaznog GIP-a čim te informacije budu poznate.

III.5.

Daljnje mjere

Navesti tijelo nadležno za potvrđivanje primitka i usklađenosti pošiljke na koju se odnosi ZVDU: izlazni GIP, GIP krajnjeg odredišta ili kontrolnu jedinicu.

Navesti daljnje odredište i/ili razloge neusklađenosti ili promjene statusa životinja (npr. neispravno odredište, nepostojanje ili nevaljanost certifikata, nepodudaranje dokumenata, nepostojanje ili nevaljanost identifikacije, nezadovoljavajući rezultati ispitivanja, sumnjive životinje, uginule životinje, izgubljene životinje ili promjena statusa u trajni ulazak).

III.6.

Službena osoba za certificiranje

Odnosi se na potpis službene osobe nadležnog tijela za certificiranje u slučaju ponovne otpreme i daljnjih mjera povezanih s pošiljkama.

DIO 2.

Obrazac ZVDU-A2

Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9


(1)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 139/2013 od 7. siječnja 2013. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja za uvoz određenih vrsta ptica u Uniju i o uvjetima njihove karantene (SL L 47, 20.2.2013., str. 1.).

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/659 оd 12. travnja 2018. o uvjetima za ulazak u Uniju živih kopitara te sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara (SL L 110, 30.4.2018., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5.1.2005., str. 1.).


PRILOG III

PRILOG III.

DIO 1.

Upute za ispunjavanje zajedničkog ulaznog dokumenta – obrazac 2 (CED2)

Općenito

Dio I. ispunjava subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje ili njegov predstavnik, ako nije drukčije navedeno.

Dijelove II. i III. ispunjava nadležno tijelo.

Unosi iz ovog dijela čine rječnike podataka za elektroničku verziju obrasca CED2.

Papirnati primjerci elektroničkog obrasca CED2 moraju nositi jedinstvenu strojno čitljivu optičku oznaku koja služi kao poveznica na elektroničku verziju.

Ako u određenom polju možete odabrati više opcija, u elektroničkoj verziji obrasca CED2 prikazat će se samo opcije koje odaberete.

Ako polje nije obvezno, njegov sadržaj bit će precrtan.

Slijed polja u obrascu CED2, njihova veličina i oblik samo su okvirni.

Ako je obvezan pečat, njegov je elektronički ekvivalent elektronički pečat.

DIO I. – OPIS POŠILJKE

Polje

Opis

I.1.

Pošiljatelj/izvoznik

 

Navesti ime i punu adresu pravne ili fizičke osobe (subjekta u poslovanju s hranom ili hranom za životinje) koja otprema pošiljku. Preporučuje se navesti brojeve telefona i telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

I.2.

Referentni broj CED-a

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka koju dodjeljuje sustav TRACES (ponavlja se u poljima II.2. i III.2.).

I.3.

Lokalni referentni broj

 

Navesti jedinstvenu alfanumeričku oznaku koju dodjeljuje nadležno tijelo.

I.4.

Određeno ulazno mjesto

 

Odabrati naziv određenog ulaznog mjesta ili mjesta kontrole, kako je primjereno.

I.5.

Oznaka određenog ulaznog mjesta

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka koju sustav TRACES dodjeljuje određenom ulaznom mjestu ili mjestu kontrole, kako je primjereno.

I.6.

Primatelj/uvoznik

 

Navesti ime (ime i prezime) i punu adresu. Preporučuje se navesti brojeve telefona i telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

I.7.

Mjesto odredišta

 

Navesti adresu isporuke u Uniji. Preporučuje se navesti brojeve telefona i telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

I.8.

Subjekt odgovoran za pošiljku

 

Osoba (subjekt u poslovanju s hranom i hranom za životinje ili njegov predstavnik ili osoba koja daje izjavu u njegovo ime) koja je zadužena za pošiljku kada se predoči na DPE-u i koja podnosi potrebne deklaracije nadležnim tijelima na DPE-u u ime uvoznika. Navesti ime i prezime i punu adresu. Preporučuje se navesti brojeve telefona i telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

I.9.

Popratni dokumenti

 

Navesti datum izdavanja i broj službenih dokumenata koji prate pošiljku, prema potrebi.

Referentni broj komercijalne isprave: broj zračnog tovarnog lista, broj teretnice ili komercijalni broj vlaka ili cestovnog vozila.

I.10.

Prethodna obavijest

 

Navesti predviđeni datum i vrijeme očekivanog prispijeća pošiljke na određeno ulazno mjesto ili mjesto kontrole, kako je primjereno.

I.11.

Zemlja podrijetla

 

Odnosi se na treću zemlju iz koje roba potječe, u kojoj je uzgojena, ubrana ili proizvedena.

I.12.

Nije primjenjivo.

I.13.

Prijevozno sredstvo

 

Navesti sve pojedinosti o prijevoznim sredstvima prispijeća: za zrakoplov broj leta, za plovila ime broda, za cestovna vozila broj registarskih pločica s registarskim brojem prikolice ako je primjenjivo, za željeznicu identifikacijski broj vlaka i broj vagona.

I.14.

Zemlja otpreme

 

Odnosi se na treću zemlju u kojoj je pošiljka ukrcana na zadnje prijevozno sredstvo za otpremu u EU.

I.15.

Nije primjenjivo.

I.16.

Uvjeti prijevoza

 

Odabrati odgovarajuću temperaturu tijekom prijevoza.

I.17.

Broj kontejnera/plombe

 

Prema potrebi navesti sve identifikacijske brojeve plombi i kontejnera.

Kad je riječ o službenim plombama, navesti broj službene plombe kako je naveden u službenom certifikatu i označiti „službena plomba” ili navesti sve druge plombe navedene u popratnim dokumentima.

I.18.

Certificirano kao ili za

 

Odabrati predviđenu namjenu robe kako je navedena u službenom certifikatu (ako je potrebno) ili komercijalnoj ispravi.

Označiti odgovarajuće polje ovisno o tome je li roba namijenjena za prehranu ljudi bez prethodnog sortiranja ili druge fizičke obrade (u tom slučaju označiti polje „za prehranu ljudi”) ili je namijenjena za prehranu ljudi nakon takve obrade (u tom slučaju označiti polje „daljnja obrada”) ili za uporabu kao „hrana za životinje” (u tom slučaju označiti polje „hrana za životinje”) ili drugo.

I.19.

Nije primjenjivo.

I.20.

Za prijevoz do

 

Tijekom prijelaznog razdoblja predviđenog člankom 19. stavkom 1., određeno ulazno mjesto odabire ovo polje kako bi se omogućio prijevoz na drugo mjesto kontrole, nakon zadovoljavajućeg dokumentacijskog pregleda na određenom ulaznom mjestu.

I.21.

Za daljnji prijevoz

 

Navesti željeno mjesto na koje će se pošiljka odabrana za identifikacijski i fizički pregled prevesti ako to odobri određeno ulazno mjesto, do dobivanja rezultata fizičkih pregleda, u skladu s člankom 8.

I.22.

Nije primjenjivo.

I.23.

Za unutarnje tržište

 

Označiti ovo polje ako je pošiljka namijenjena za uvoz u Uniju (članak 8.).

I.24.

Nije primjenjivo.

I.25.

Nije primjenjivo.

I.26.

Nije primjenjivo.

I.27.

Prijevozno sredstvo nakon određenog ulaznog mjesta

 

Odabrati odgovarajuće prijevozno sredstvo u slučaju prijevoza na mjesto kontrole ili daljnjeg prijevoza (vidjeti smjernicu u polju I.13.).

I.28.

Nije primjenjivo.

 

 

I.29.

Nije primjenjivo.

 

 

I.30.

Nije primjenjivo.

I.31.

Opis pošiljke

 

Detaljno opisati robu (za hranu za životinje navesti vrstu hrane).

Navesti tarifnu oznaku za identifikaciju robe u skladu s Prilogom I. (uključujući pododjeljke TARIC ako je primjenjivo).

Navesti vrstu pakiranja.

I.32.

Ukupni broj paketâ

 

Navesti ukupni broj paketâ u pošiljci, ako je primjereno.

I.33.

Ukupna količina

 

Navesti broj komada ili obujam, ako je primjereno.

I.34.

Ukupna neto masa/ukupna bruto masa (kg)

 

Neto masa: masa stvarnog proizvoda u kilogramima, isključujući ambalažu. Definira se kao masa samih proizvoda bez neposrednih spremnika ili ambalaže.

Bruto masa: ukupna masa u kg. Definira se kao ukupna masa proizvoda s neposrednim spremnicima i svom ambalažom, ali isključujući spremnike za prijevoz i drugu opremu za prijevoz.

I.35.

Izjava

 

Izjavu mora potpisati fizička osoba odgovorna za pošiljku:

Ja, niže potpisani subjekt odgovoran za prethodno navedenu pošiljku, potvrđujem da su, prema mojim saznanjima i uvjerenju, izjave iz dijela I. ovog dokumenta istinite i potpune, i obvezujem se postupati u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EZ) br. 882/2004 o službenim kontrolama, što uključuje plaćanje troškova službenih kontrola, i postupati u skladu s odgovarajućim službenim mjerama u slučaju neusklađenosti s propisima o hrani i hrani za životinje.


DIO II. – KONTROLE

Polje

Opis

II.1.

Prethodni CED

 

U ovom polju navesti jedinstvenu alfanumeričku oznaku koju sustav TRACES dodjeljuje CED-u koji je upotrijebljen prije prijevoza na mjesto kontrole ili prije daljnjeg prijevoza.

II.2.

Referentni broj CED-a

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka navedena u polju I.2.

II.3.

Dokumentacijski pregled

 

Ispunjava se za sve pošiljke.

II.4.

Identifikacijski pregled

 

Nadležno tijelo na određenom ulaznom mjestu ili, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 19. stavka 1., nadležno tijelo na mjestu kontrole navodi rezultate identifikacijskih pregleda.

II.5.

Fizički pregled

 

Nadležno tijelo na određenom ulaznom mjestu navodi je li pošiljka odabrana za fizičke preglede, koji se tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 19. stavka 1. mogu obavljati na drugom mjestu kontrole.

Nadležno tijelo na određenom ulaznom mjestu ili, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 19. stavka 1., nadležno tijelo na mjestu kontrole navodi rezultate fizičkih pregleda.

II.6.

Laboratorijsko ispitivanje

 

Nadležno tijelo na određenom ulaznom mjestu ili, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 19. stavka 1., nadležno tijelo na mjestu kontrole navodi rezultate laboratorijskih ispitivanja. U ovom polju navesti kategoriju tvari ili patogene tvari za koje je provedeno laboratorijsko ispitivanje.

II.7.

Nije primjenjivo.

II.8.

Nije primjenjivo.

II.9.

Prihvatljivo za prijevoz do

 

Nadležno tijelo na određenom ulaznom mjestu navodi, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 19. stavka 1., nakon zadovoljavajućeg dokumentacijskog pregleda, na koje se mjesto kontrole pošiljka može prevesti radi obavljanja identifikacijskog i fizičkog pregleda.

II.10.

Prihvatljivo za daljnji prijevoz u

 

Nadležno tijelo na određenom ulaznom mjestu navodi je li pošiljka odobrena za daljnji prijevoz predviđen člankom 8. Daljnji prijevoz može se odobriti samo ako su na određenom ulaznom mjestu obavljeni identifikacijski pregledi i ako su njihovi rezultati zadovoljavajući. Polje II.4. stoga treba ispuniti u isto vrijeme kada se odobri daljnji prijevoz, dok se polje II.5. ispunjava nakon dobivanja rezultata laboratorijskih ispitivanja.

II.11.

Nije primjenjivo.

II.12.

Prihvatljivo za unutarnje tržište

 

Upotrijebiti ovo polje za sve pošiljke koje se puštaju u slobodni promet unutar Unije.

II.13.

Nije primjenjivo.

II.14.

Nije primjenjivo.

II.15.

Nije primjenjivo.

II.16.

Nije prihvatljivo.

 

Jasno navesti datum do kojeg treba provesti mjere u slučaju odbijanja pošiljke zbog nezadovoljavajućeg rezultata pregleda.

II.17.

Razlog odbijanja

 

Označiti odgovarajuće polje.

II.18.

Detaljni podaci o kontrolnim odredištima (II.9., II.10. i II.16.)

 

Navesti, prema potrebi, broj odobrenja i adresu (ili ime broda i luke) za sva odredišta za koja se zahtijeva daljnja kontrola pošiljke.

II.19.

Pošiljka ponovno plombirana

 

Ispuniti ovo polje ako je izvorna plomba pošiljke uništena pri otvaranju kontejnera. Potrebno je voditi objedinjeni popis svih plombi korištenih u tu svrhu.

II.20.

Identifikacijska oznaka određenog ulaznog mjesta ili mjesta kontrole

 

Ovdje staviti službeni pečat nadležnog tijela na određenom ulaznom mjestu ili, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 19. stavka 1., nadležnog tijela na mjestu kontrole.

II.21.

Službena osoba za certificiranje

 

Potpis odgovorne službene osobe nadležnog tijela na određenom ulaznom mjestu ili, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 19. stavka 1., odgovorne službene osobe nadležnog tijela na mjestu kontrole:

Ja, niže potpisani službeni inspektor DPE-a/mjesta kontrole potvrđujem da su pregledi pošiljke obavljeni u skladu sa zahtjevima Unije.

II.22.

Naknade za preglede

 

U ovom se polju mogu navesti naknade za preglede.

II.23.

Referentni broj carinskog dokumenta

 

Ispunjava carinska služba ako je potrebno.

II.24.

Naknadni CED

 

Navesti jedinstvenu alfanumeričku oznaku koju je sustav TRACES dodijelio CED-u koji je upotrijebljen nakon prijevoza na mjesto kontrole ili nakon daljnjeg prijevoza.


DIO III. – DALJNJE MJERE

Polje

Opis

III.1.

Prethodni CED

Jedinstvena alfanumerička oznaka navedena u polju II.1.

III.2.

Referentni broj CED-a

Jedinstvena alfanumerička oznaka navedena u polju I.2.

III.3.

Naknadni CED

Navesti alfanumeričku oznaku jednog ili više CED-ova iz polja II.24.

III.4.

Detaljni podaci o ponovnoj otpremi

Nadležno tijelo na određenom ulaznom mjestu ili, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 19. stavka 1., nadležno tijelo na mjestu kontrole navodi korišteno prijevozno sredstvo, njegov identifikacijski broj, zemlju odredišta i datum ponovne otpreme, čim te informacije budu poznate. Navođenje imena izlaznog GIP-a ili DPE-a nije obvezno.

III.5.

Daljnje mjere

Navesti jedinicu lokalnog nadležnog tijela odgovornu za nadzor u slučaju „uništenja”, „prerade i obrade” ili „uporabe u druge svrhe” pošiljke, kako je primjereno. Navedeno tijelo ovdje navodi je li pošiljka prispjela te je li u skladu s podacima.

III.6.

Službena osoba za certificiranje

U slučaju „ponovne otpreme”, odnosi se na potpis odgovorne službene osobe nadležnog tijela na određenom ulaznom mjestu ili, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 19. stavka 1., mjestu kontrole.

U slučaju „uništenja”, „prerade i obrade” ili „uporabe u druge svrhe”, odnosi se na potpis odgovornog službenika lokalnog nadležnog tijela.

DIO 2.

Obrazac CED2

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13


Top