Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1676

Uredba Komisije (EU) 2019/1676 оd 7. listopada 2019. o ispravku određenih jezičnih verzija Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima (Tekst značajan za EGP)

C/2019/7110

OJ L 257, 8.10.2019, p. 11–12 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV)
OJ L 257, 8.10.2019, p. 11–13 (LV, SK)
OJ L 257, 8.10.2019, p. 11–17 (CS)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1676/oj

8.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 257/11


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1676

оd 7. listopada 2019.

o ispravku određenih jezičnih verzija Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3.,

budući da:

(1)

Češka jezična verzija Uredbe (EZ) br. 1333/2008 sadržava pogreške u Prilogu II. dijelu A tablici 2. i u Prilogu II. dijelu E kategorijama hrane 02.1., 02.2.2., 04.2.5.1., 04.2.5.2., 04.2.5.3., 08.2., 08.3.1., 08.3.2., 08.3.3., 14.1.4., 15.1. i 15.2. Stoga, u češkoj jezičnoj verziji uvjete uporabe (ograničenja/iznimke) prehrambenih aditiva u tim odredbama trebalo bi ispraviti kako bi se osigurala pravna jasnoća za subjekte u poslovanju s hranom i neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(2)

Latvijska jezična verzija Uredbe (EZ) br. 1333/2008 sadržava pogrešku u Prilogu II. dijelu E kategoriji hrane 04.1.2. Stoga, u latvijskoj jezičnoj verziji uvjete uporabe (ograničenja/iznimke) prehrambenih aditiva u toj odredbi trebalo bi ispraviti kako bi se osigurala pravna jasnoća za subjekte u poslovanju s hranom i neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(3)

Slovačka jezična verzija Uredbe (EZ) br. 1333/2008 sadržava pogrešku u Prilogu II. dijelu E kategoriji hrane 07.1. Stoga, u slovačkoj jezičnoj verziji uvjete uporabe (ograničenja/iznimke) prehrambenih aditiva u toj odredbi trebalo bi ispraviti kako bi se osigurala pravna jasnoća za subjekte u poslovanju s hranom i neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(4)

Češku, latvijsku i slovačku jezičnu verziju Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način ispraviti. To ne utječe na ostale jezične verzije.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

(ne odnosi se na verziju na hrvatskom jeziku)

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. listopada 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.


Top