Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1602

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1602 оd 23. travnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta koji prati pošiljke životinja i robe do njihova odredišta (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/2910

OJ L 250, 30.9.2019, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1602/oj

30.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 250/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1602

оd 23. travnja 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta koji prati pošiljke životinja i robe do njihova odredišta

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 50. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju se pravila za provedbu službenih kontrola koje provode nadležna tijela država članica radi provjere usklađenosti sa zakonodavstvom Unije uvjeta u poljoprivredno-prehrambenom lancu kojima trebaju udovoljavati životinje i roba koja ulazi u Uniju.

(2)

Budući da će se pravila o slučajevima i uvjetima pod kojima će ZZUD pratiti pošiljke u provozu utvrditi zasebnim delegiranim aktom koji se donosi u skladu s člankom 51. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625, ova se Uredba primjenjuje samo na pošiljke namijenjene stavljanju na tržište Unije.

(3)

Uredbom (EU) 2017/625 predviđeno je da pošiljke životinja i robe koje ulaze u Uniju preko određenih graničnih kontrolnih postaja mora pratiti zajednički zdravstveni ulazni dokument („ZZUD”). Nakon provedenih službenih kontrola i dovršetka ZZUD-a pošiljke se mogu dijeliti, u skladu s komercijalnim potrebama gospodarskog subjekta.

(4)

Kako bi se osigurala sljedivost pošiljaka i odgovarajuća komunikacija s nadležnim tijelom na odredištu, potrebno je utvrditi pravila o uvjetima i praktičnim rješenjima u skladu s kojima bi ZZUD trebao pratiti pošiljke namijenjene stavljanju na tržište do njihova odredišta. Posebice je potrebno utvrditi detaljna pravila vezana za ZZUD u slučajevima podijeljenih pošiljaka.

(5)

Kako bi se osigurala sljedivost pošiljaka koje su podijeljene na graničnoj kontrolnoj postaji, nakon provedbe službenih kontrola i nakon što je nadležno tijelo dovršilo ZZUD, gospodarski subjekt odgovoran za pošiljku treba putem sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole („IMSOC”) iz članka 131. Uredbe (EU) 2017/625 podnijeti i ZZUD za svaki dio podijeljene pošiljke. Svaki navedeni ZZUD dovršava nadležno tijelo granične kontrolne postaje i takav treba pratiti svaki dio podijeljene pošiljke do odredišta navedenog u odgovarajućem ZZUD-u.

(6)

Kako bi se spriječila obmanjujuća ponovna uporaba ZZUD-a, primjereno je zahtijevati od carinskih tijela unošenje informacije o količini pošiljke iz carinske deklaracije u sustav IMSOC kako bi se osiguralo oduzimanje količina navedenih u carinskoj deklaraciji od ukupne dopuštene količine navedene u ZZUD-u. Od carinskih se tijela zahtijeva razmjena informacija korištenjem tehnika elektroničke obrade podataka iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Te bi se tehnike elektroničke obrade podataka trebale koristiti za potrebe ove Uredbe. Kako bi se carinskim tijelima omogućilo dovoljno vremena za uvođenje tih tehnika, primjereno je propisati da se obveza unošenja informacija o količini pošiljaka u sustav IMSOC primjenjuje u svakoj državi članici od datuma na koji te tehnike postanu operativne u toj državi članici ili od 1. ožujka 2023., ovisno o tome što nastupi ranije.

(7)

Budući da se Uredba (EU) 2017/625 primjenjuje od 14. prosinca 2019., i ova bi se Uredba trebala primjenjivati od tog datuma,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju slučajevi u kojima i uvjeti pod kojima zajednički zdravstveni ulazni dokument iz članka 56. Uredbe (EU) 2017/625 („ZZUD”) mora pratiti do odredišta sve pošiljke koje sadržavaju kategorije životinja i robe iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625 namijenjene stavljanju na tržište („pošiljka”).

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na pošiljke u provozu.

Članak 2.

Definicija

Za potrebe ove Uredbe „odredište” znači mjesto završnog istovara pošiljke, kako je navedeno u ZZUD-u.

Članak 3.

Slučajevi u kojima ZZUD mora pratiti pošiljke do odredišta

ZZUD prati sve pošiljke, bez obzira na to jesu li podijeljene na graničnoj kontrolnoj postaji ili nakon napuštanja granične kontrolne postaje, ali prije puštanja u slobodni promet u skladu s člankom 57. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/625.

Članak 4.

Uvjeti za ZZUD koji prati pošiljke koje nisu podijeljene

Ako se pošiljka ne dijeli prije puštanja u slobodni promet u skladu s člankom 57. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/625, primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

(a)

subjekt odgovoran za pošiljku osigurava da primjerak ZZUD-a u papirnatom ili elektroničkom obliku prati pošiljku do odredišta te do njezina puštanja u slobodni promet u skladu s člankom 57. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/625;

(b)

subjekt odgovoran za pošiljku navodi referentni broj ZZUD-a u carinskoj deklaraciji koju podnosi carinskim tijelima i jedan primjerak ZZUD-a daje na raspolaganje carinskim tijelima u skladu s člankom 163. Uredbe (EU) br. 952/2013;

(c)

carinska tijela putem sustava IMSOC dostavljaju informacije o količini pošiljke navedenoj u carinskoj deklaraciji i dopuštaju stavljanje pošiljke u carinski postupak samo ako nije premašena ukupna količina navedena u ZZUD-u. Ovaj se zahtjev ne primjenjuje ako se pošiljka mora staviti u carinski postupak iz članka 210. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 952/2013.

Članak 5.

Uvjeti za ZZUD koji prati pošiljke podijeljene na graničnoj kontrolnoj postaji

1.   Ako se pošiljka dijeli na graničnoj kontrolnoj postaji, primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

(a)

kada daje prethodnu obavijest u skladu s člankom 56. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/625, subjekt odgovoran za pošiljku navodi graničnu kontrolnu postaju kao odredište u ZZUD-u za cijelu pošiljku;

(b)

nakon što nadležno tijelo na graničnoj kontrolnoj postaji dovrši ZZUD za cijelu pošiljku u skladu s člankom 56. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/625, subjekt odgovoran za pošiljku zahtijeva razdvajanje pošiljke i putem sustava IMSOC podnosi ZZUD za svaki dio podijeljene pošiljke i u njemu navodi količinu, prijevozno sredstvo i odredište za odgovarajući dio podijeljene pošiljke;

(c)

nadležno tijelo na graničnoj kontrolnoj postaji dovršava ZZUD za pojedinačne dijelove podijeljene pošiljke u skladu s člankom 56. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/625, pod uvjetom da zbroj količina prijavljenih u tim ZZUD-ovima ne prelazi ukupnu količinu navedenu u ZZUD-u za cijelu pošiljku.

(d)

subjekt odgovoran za pošiljku osigurava da primjerak ZZUD-a u papirnatom ili elektroničkom obliku za svaki dio podijeljene pošiljke prati odgovarajući dio podijeljene pošiljke do odredišta navedenog u ZZUD-u te do njezina puštanja u slobodni promet u skladu s člankom 57. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/625;

(e)

subjekt odgovoran za pošiljku navodi referentni broj ZZUD-a za svaki dio podijeljene pošiljke u carinskoj deklaraciji koju podnosi carinskim tijelima i jedan primjerak ZZUD-a daje na raspolaganje carinskim tijelima u skladu s člankom 163. Uredbe (EU) br. 952/2013;

(f)

carinska tijela putem sustava IMSOC dostavljaju informacije o količini odgovarajućeg dijela podijeljene pošiljke navedenoj u carinskoj deklaraciji i dopuštaju stavljanje tog dijela u carinski postupak samo ako nije premašena ukupna količina navedena u ZZUD-u za taj dio podijeljene pošiljke. Ovaj se zahtjev ne primjenjuje ako se pošiljka mora staviti u carinski postupak iz članka 210. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 952/2013.

2.   Ako se pošiljka koja nije u skladu sa zahtjevima dijeli na graničnoj kontrolnoj postaji kada nadležno tijelo na graničnoj kontrolnoj postaji naloži subjektu da poduzme jednu ili više radnji iz članka 66. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/625 u pogledu određenog dijela pošiljke, primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

(a)

po dovršetku ZZUD-a za cijelu pošiljku, subjekt odgovoran za pošiljku podnosi ZZUD za svaki dio podijeljene pošiljke i u njemu navodi količinu, prijevozno sredstvo i odredište za taj dio;

(b)

nadležno tijelo na graničnoj kontrolnoj postaji dovršava ZZUD za svaki dio podijeljene pošiljke u skladu s člankom 56. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/625, uzimajući u obzir odluku donesenu za pojedini dio podijeljene pošiljke;

(c)

stavak 1. točke (d), (e) i (f) primjenjuju se na svaki dio podijeljene pošiljke.

Članak 6.

Uvjeti za ZZUD koji prati pošiljke pod carinskim nadzorom podijeljene nakon napuštanja granične kontrolne postaje

Ako se pošiljka dijeli nakon napuštanja granične kontrolne postaje prije puštanja u slobodni promet u skladu s člankom 57. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/625, primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

(a)

subjekt odgovoran za pošiljku osigurava da primjerak ZZUD-a u papirnatom ili elektroničkom obliku prati svaki dio podijeljene pošiljke do njegova puštanja u slobodni promet u skladu s člankom 57. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/625;

(b)

za svaki dio podijeljene pošiljke subjekt odgovoran za pošiljku navodi referentni broj ZZUD-a u carinskoj deklaraciji koju podnosi carinskim tijelima i daje jedan primjerak tog ZZUD-a na raspolaganje carinskim tijelima u skladu s člankom 163. Uredbe (EU) br. 952/2013;

(c)

za svaki dio podijeljene pošiljke carinska tijela putem sustava IMSOC dostavljaju informacije o količini navedenoj u carinskoj deklaraciji za taj dio i dopuštaju stavljanje tog dijela u carinski postupak samo ako nije premašena ukupna količina navedena u ZZUD-u. Ovaj se zahtjev ne primjenjuje ako se pošiljka mora staviti u carinski postupak iz članka 210. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 952/2013.

Članak 7.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Međutim, sljedeće se odredbe primjenjuju u svakoj državi članici od datuma na koji carinske tehnike elektroničke obrade podataka iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 952/2013 postanu operativne u toj državi članici ili od 1. ožujka 2023., ovisno o tome što nastupi ranije:

(a)

članak 4. točka (c);

(b)

članak 5. stavak 1. točka (f);

(c)

članak 6. točka (c).

Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o datumu na koji te tehnike elektroničke obrade podataka postanu operativne.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).


Top