Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1395

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1395 оd 10. rujna 2019. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Bosnu i Hercegovinu i Izrael te imena Republike Sjeverne Makedonije na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dopušten uvoz u Uniju i provoz kroz nju određenih proizvoda od peradi te o izmjeni obrasca veterinarskog certifikata za proizvode od jaja (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/6423

OJ L 234, 11.9.2019, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1395/oj

11.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 234/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1395

оd 10. rujna 2019.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Bosnu i Hercegovinu i Izrael te imena Republike Sjeverne Makedonije na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dopušten uvoz u Uniju i provoz kroz nju određenih proizvoda od peradi te o izmjeni obrasca veterinarskog certifikata za proizvode od jaja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno njezin članak 8. uvodnu rečenicu, članak 8. točku 1. prvi podstavak, članak 8. točku 4. i članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (2), a posebno njezin članak 23. stavak 1., članak 24. stavak 2., članak 25. stavak 2. i članak 26. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 798/2008 (3) utvrđuju se zahtjevi za veterinarsku certifikaciju za uvoz u Uniju i provoz kroz nju, uključujući skladištenje tijekom provoza, peradi i proizvoda od peradi („proizvodi”). Njome je predviđeno da se ti proizvodi mogu uvoziti u Uniju i kroz nju provoziti samo ako dolaze iz trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta navedenih u stupcima 1. i 3. tablice iz dijela 1. Priloga I. toj uredbi.

(2)

Uredbom (EZ) br. 798/2008 utvrđuju se i uvjeti koje treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment trebaju ispunjavati kako bi se smatrali slobodnima od visokopatogene influence ptica („HPAI”).

(3)

Bosna i Hercegovina navedena je u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 kao treća zemlja iz koje je uvoz mesa peradi u Uniju i provoz kroz nju odobren za njezino cjelokupno državno područje.

(4)

Bosna i Hercegovina zatražila je da se odobri i za uvoz u Uniju i provoz kroz nju jaja i proizvoda od jaja. Na temelju informacija prikupljenih tijekom revizije koju je Komisija provela u Bosni i Hercegovini radi ocjenjivanja kontrola zdravlja životinja koje su na snazi za meso peradi namijenjeno izvozu u Uniju i s obzirom na povoljan ishod te revizije, Komisija je zaključila da Bosna i Hercegovina ispunjava zahtjeve u pogledu zdravlja životinja utvrđene u Uredbi (EZ) br. 798/2008 za uvoz u Uniju i provoz kroz nju jaja i proizvoda od jaja. Stoga je primjereno izmijeniti unos za Bosnu i Hercegovinu u tablici u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 kako bi se ta treća zemlja odobrila za uvoz u Uniju i provoz kroz nju jaja i proizvoda od jaja.

(5)

Osim toga, Bosna i Hercegovina Komisiji je dostavila svoj nacionalni program za kontrolu salmonele kod kokoši nesilica vrste Gallus gallus. Međutim, nije utvrđeno da se tim programom pružaju jamstva koja su jednakovrijedna jamstvima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (4), a odobrenje tog programa još nije dovršeno. Stoga je iz Bosne i Hercegovine dopušten samo uvoz jaja vrste Gallus gallus navedenih pod oznakom „S4” u dijelu 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008.

(6)

Izrael je naveden u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 kao treća zemlja iz koje je uvoz proizvoda u Uniju i provoz kroz nju odobren za neke dijelove njegova državnog područja ovisno o usmrćivanju peradi u preventivne svrhe radi suzbijanja newcastleske bolesti. Ta regionalizacija utvrđena je u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008.

(7)

Izrael je 24. travnja 2019. potvrdio prisutnost visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 na gospodarstvu za uzgoj peradi na svojem državnom području. Zbog te potvrde izbijanja visokopatogene influence ptica od travnja 2019. državno područje Izraela više se ne može smatrati slobodnim od te bolesti, a nadležna veterinarska tijela te države više ne mogu certificirati pošiljke mesa peradi namijenjenog prehrani ljudi i uvozu u Uniju ili provozu kroz nju.

(8)

Nadležna veterinarska tijela Izraela Komisiji su dostavila preliminarne informacije o izbijanju visokopatogene influence ptica i potvrdila da su od datuma potvrđivanja izbijanja te bolesti suspendirala izdavanja veterinarskih certifikata za pošiljke mesa peradi namijenjenog prehrani ljudi i uvozu u Uniju ili provozu kroz nju.

(9)

Stoga od tog datuma u Uniju nisu unesene pošiljke takvih proizvoda podrijetlom iz Izraela. Radi jasnoće i pravne sigurnosti primjereno je dokumentirati to stanje te u tablicu u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 unijeti odgovarajući zaključni datum. Time se osigurava i da, ako Izrael ponovno dobije status područja slobodnog od visokopatogene influence ptica i utvrdi se početni datum, pošiljke tih proizvoda proizvedene nakon zaključnog datuma i prije tog početnog datuma neće biti prihvatljive za unos u Uniju.

(10)

Unos za Izrael u tablici u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se u obzir uzela trenutačna epidemiološka situacija u toj trećoj zemlji.

(11)

Uz posredovanje Ujedinjenih naroda (UN) Atena i Skopje postigli su u lipnju 2018. bilateralni sporazum („Prespanski sporazum”) o izmjeni privremenog UN-ova upućivanja na bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju. Taj su sporazum sada ratificirale obje zemlje, a Republika Sjeverna Makedonija službeno je obavijestila EU o njegovu stupanju na snagu. Stoga je primjereno izmijeniti ime te treće zemlje u tablici u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008.

(12)

U dijelu 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 utvrđen je obrazac veterinarskog certifikata za proizvode od jaja (EP). U tom obrascu veterinarskog certifikata, dio I. napomenâ odnosi se na oznake Harmoniziranog sustava (HS) koje treba navesti u rubrici I.19. dijela I. tog certifikata.

(13)

Enzimi dobiveni iz jaja, kao što je lizozim, smatraju se proizvodima od jaja, a relevantne oznake HS-a za te enzime trebale bi se dodati oznakama HS-a koje treba navesti u rubrici I.19. dijela I. obrasca veterinarskog certifikata za proizvode od jaja. Stoga je primjereno na odgovarajući način izmijeniti obrazac veterinarskog certifikata za proizvode od jaja.

(14)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Prije nego što izmijenjeni obrazac veterinarskog certifikata postane obvezujući potrebno je omogućiti primjereno prijelazno razdoblje kako bi se državama članicama i industriji omogućila prilagodba novim zahtjevima iz izmijenjenog obrasca veterinarskog certifikata.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Tijekom prijelaznog razdoblja do 11. studenoga 2019. države članice i dalje odobravaju unos u Uniju pošiljaka proizvoda obuhvaćenih obrascem veterinarskog certifikata za proizvode od jaja (EP), kako je utvrđeno u dijelu 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008, u njegovoj verziji prije izmjene tog obrasca ovom Uredbom, pod uvjetom da se potpiše prije 11. listopada 2019.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. rujna 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  SL L 343, 22.12.2009., str. 74.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (SL L 226, 23.8.2008., str. 1.).

(4)  Uredba (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (SL L 325, 12.12.2003., str. 1.).


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 mijenja se kako slijedi:

(1)

Dio 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za Bosnu i Hercegovinu zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka ISO i ime treće zemlje ili državnog područja

Oznaka treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Opis treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Posebni uvjeti

Status nadzora influence ptica

Status cijepljenja protiv influence ptica

Status kontrole salmonele (6)

Obrasci

Dodatna jamstva

Zaključni datum (1)

Početni datum (2)

1.

2.

3

4

5.

6.

6.A

6.B

7.

8.

9.

„BA — Bosna i Hercegovina

BA-0

Cijela zemlja

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4”

POU

 

 

 

 

 

 

 

(b)

unos za Izrael zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka ISO i ime treće zemlje ili državnog područja

Oznaka treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Opis treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Posebni uvjeti

Status nadzora influence ptica

Status cijepljenja protiv influence ptica

Status kontrole salmonele (6)

Obrasci

Dodatna jamstva

Zaključni datum (1)

Početni datum (2)

1.

2.

3

4

5

6

6.A

6.B

7

8

9

„IL – Izrael (5)

IL-0

Cijela zemlja

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017.

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015.

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017.

 

 

 

 

WGM

VIII.

P3

18.4.2015.

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017.

 

 

 

S4”

IL-1

Područje južno od ceste br. 5

POU

X.

N, P2

24.4.2019.

 

 

 

 

IL-2

Područje sjeverno od ceste br. 5

POU

X

P3

28.1.2017.

 

 

 

 

(c)

unos za Republiku Sjevernu Makedoniju zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka ISO i ime treće zemlje ili državnog područja

Oznaka treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Opis treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Posebni uvjeti

Status nadzora influence ptica

Status cijepljenja protiv influence ptica

Status kontrole salmonele (6)

Obrasci

Dodatna jamstva

Zaključni datum (1)

Početni datum (2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.A

6.B

7.

8.

9.

„MK – Republika Sjeverna Makedonija

MK-0

Cijela zemlja

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017.

1.5.2017.”

 

 

 

(d)

briše se sljedeća bilješka:

„(4)

Bivša jugoslavenska republika Makedonija: konačna nomenklatura za ovu zemlju dogovorit će se nakon trenutačnih pregovora na razini UN-a.”

(2)

U dijelu 2. obrazac veterinarskog certifikata za proizvode od jaja (EP) zamjenjuje se sljedećim:

Obrazac veterinarskog certifikata za proizvode od jaja (EP)

Image 1 Tekst slike Image 2 Tekst slike Image 3 Tekst slike Image 4 Tekst slike

Top