Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1248

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1248 оd 22. srpnja 2019. o utvrđivanju mjera za ublažavanje ozbiljne ugroze očuvanja stoka bakalara u istočnom Baltiku (Gadus morhua)

C/2019/5347

OJ L 195, 23.7.2019, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1248/oj

23.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 195/2


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1248

оd 22. srpnja 2019.

o utvrđivanju mjera za ublažavanje ozbiljne ugroze očuvanja stoka bakalara u istočnom Baltiku (Gadus morhua)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 12. stavak 1.,

budući da:

(1)

Člankom 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013 propisano je da Komisija iz propisno obrazloženih hitnih razloga može donijeti hitne mjere u vezi s ozbiljnom ugrozom očuvanja morskih bioloških resursa. Radi ublažavanja te ugroze, na obrazloženi zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu, Komisija može donijeti takve hitne mjere u obliku neposredno primjenjivih provedbenih akata koji se primjenjuju na razdoblje od najviše šest mjeseci.

(2)

Nadalje, člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđeno je da se korektivne mjere poduzimaju kada znanstveni dokazi upućuju na to da je biomasa u mrijestu ribljeg stoka obuhvaćenog tom uredbom pala ispod referentne točke ispod koje može doći do smanjene reproduktivne sposobnosti. Te korektivne mjere trebaju osigurati brz povratak predmetnog stoka na razine više od onih koje mogu dati najveći održivi prinos (NOP).

(3)

Prema znanstvenim savjetima Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) stok bakalara (Gadus morhua) u istočnom Baltiku ima neodrživo nisku biomasu zbog zajedničkog utjecaja sve slabijeg novačenja, okolišnih čimbenika i promjenâ u ekosustavu koje su dovele do visoke prirodne smrtnosti i prekomjerne ribolovne smrtnosti s obzirom na status stoka. Stok je u poteškoćama i očekuje se da ima smanjeni reproduktivni potencijal. Novačenje je u 2017. bilo na najnižoj točki u ICES-ovu vremenskom nizu, a novačenje u 2018. bilo je možda čak i niže. Biomasa stoka u mrijestu na jednoj je od najnižih dosad zabilježenih razina, a biomasa bakalara komercijalne veličine trenutačno je na najnižoj zabilježenoj razini od 1950-ih. Štoviše, prema procjeni ICES-a biomasa će srednjoročno ostati ispod referentne točke održivosti čak i uz potpuni prestanak ribolova. ICES stoga u svojim savjetima o stokovima za 2020. preporučuje prestanak ribolova.

(4)

Očuvanje stoka bakalara u istočnom Baltiku ozbiljno je ugroženo zbog rizika od ozbiljne štete za reproduktivnu sposobnost tog stoka izazvane naglim padom biomase stoka u mrijestu. Štoviše, stajalište je ICES-a da bi ribolov na bilo kojoj razini pogodio ono malo preostalih bakalara komercijalne veličine i stoga još više pogoršao strukturu stoka i smanjio njegov reproduktivni potencijal, koji je već na najnižoj dosad zabilježenoj razini. Nadalje, vrhunac sezone mriještenja bakalara u istočnom Baltiku traje od svibnja do kolovoza. Stoga postoje valjano utemeljeni hitni razlozi za donošenje hitnih mjera jer, kao prvo, biomasa bakalara u istočnom Baltiku na tako je opasno niskoj razini da se više ne može obnavljati pa mu prijeti opasnost od kolapsa, kao drugo, nastavak bilo kakvog ribolova tog stoka povećava rizik njegova kolapsa i, kao treće, u tijeku je vrhunac njegove sezone mriještenja.

(5)

Hitne mjere koje poduzimaju države članice u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ne bi bile dovoljne kao odgovor na situaciju jer ne bi osigurale jedinstven pristup na svim područjima gdje se stok pojavljuje. Štoviše, u ovoj fazi nisu sve države članice donijele ili namjeravaju donijeti takve mjere. Konačno, na sastanku Skupine država članica Baltičkog mora (BaltFish) održanom 4. lipnja 2019. države članice nisu se mogle složiti o zajedničkom pristupu.

(6)

U nedostatku dovoljnih mjera država članica i s obzirom na to da je neophodno hitno djelovati kako bi se izbjeglo daljnje pogoršanje strukture stoka i smanjenje njegova reproduktivnog potencijala, primjereno je donijeti korektivne mjere na razini Unije u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(7)

Područje upravljanja za bakalar u istočnom Baltiku obuhvaća podzone ICES-a 25 – 32. U podzoni ICES-a 24 pojavljuju se i bakalar iz istočnobaltičkog stoka i bakalar iz zapadnobaltičkog stoka, ali većina ulova ostvaruje se iz istočnobaltičkog stoka. Kako bi se pružila odgovarajuća zaštita istočnobaltičkog stoka i izbjegla koncentracija ulova bakalara iz istočnobaltičkog stoka u podzoni ICES-a 24, od ključne je važnosti da se hitnim mjerama obuhvati podzona ICES-a 24.

(8)

S obzirom na znanstvene savjete, primjereno je zabraniti ribolov bakalara iz istočnobaltičkog stoka do kraja godine. Ta mjera međutim treba biti i proporcionalna svojoj svrsi.

(9)

Prema ICES-u, količina bakalara i ulovi vrlo su niski u podzonama ICES-a 27 – 32. Budući da primjena mjera utvrđenih ovom Uredbom donosi nezanemarivo opterećenje za administraciju i za ribare, bilo bi nerazmjerno uključiti u područje primjene ove Uredbe i područja na kojima se istočnobaltički bakalar gotovo ne pojavljuje.

(10)

Nadalje, u podzoni 24 primjereno je izuzeti od zabrane ribolov bakalara do šest nautičkih milja od obale na područjima gdje je dubina manja od 20 metara plovilima kraćim od 12 m koja koriste pasivne ribolovne alate jer se u plitkim priobalnim područjima podzone 24 pojavljuje uglavnom zapadnobaltički bakalar.

(11)

Štoviše, s obzirom na potencijalno teške društveno-gospodarske posljedice potpune zabrane ribolova, primjereno je ciljati na usmjereni ribolov bakalara, primjerice na usmjereni ribolov pridnenih vrsta koćaricama, što čini veliku većinu ribolova bakalara iz istočnobaltičkog stoka u podzonama 24, 25 i 26. S druge strane, primjereno je izuzeti od zabrane neizbježne usputne ulove onih ribolovnih aktivnosti koje nisu usmjerene na bakalara i koje se provode ili s pomoću aktivnih alata veličine oka mrežnog tega do 45 mm u podzonama 24, 25 i 26, ili plovilima kraćim od 12 m koja love pasivnim alatima u podzonama 25 – 26, ili u podzoni 24 do šest nautičkih milja od obale u područjima gdje je dubina vode veća od 20 m i, bez obzira na dubinu vode, dalje od šest milja od obale, s obzirom na ograničenu ulogu koju te ribolovne aktivnosti imaju u ukupnim razinama ulovâ bakalara i uzimajući u obzir poteškoće pri istovremenom lovu svih stokova u mješovitom ribolovu na razini koja osigurava NOP. Prema procjeni ICES-a, prethodno navedeno čini oko 1,5 % ukupnih godišnjih iskrcaja istočnobaltičkog bakalara. Količina iskrcanih usputnih ulova mala je, ali, budući da je točna količina nepoznata, usputne bi ulove trebalo ograničiti na 10 % iskrcajâ nakon svakog izlaska u ribolov.

(12)

Broj plovila kraćih od 12 metara koja koriste pasivne alate a bakalara love kao usputni ulov ne bi se trebala povećati u usporedbi s razdobljem od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2019. Budući da plovila Unije koja ribolov obavljaju povlačnim mrežama, danskim potegačama ili sličnim alatima veličine oka mrežnog tega do 45 mm ne mogu ciljati na bakalara, broj tih plovila nije potrebno ograničiti.

(13)

O mjerama utvrđenima ovom Uredbom zatražit će se mišljenje Odbora za ribarstvo i akvakulturu.

(14)

Zbog hitnosti ova bi Uredba trebala stupiti na snagu odmah nakon objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju hitne mjere radi ublažavanja ozbiljne ugroze očuvanja stoka bakalara u istočnom Baltiku (Gadus morhua).

Članak 2.

Hitne mjere

1.   Za ribarska plovila Unije zabranjuje se ribolov za bakalar u podzonama ICES-a 24, 25 i 26 te zadržavanje na plovilu, prijenos, prekrcavanje, prerada na plovilu ili iskrcavanje bakalara i proizvodâ ribarstva od bakalara uhvaćenog na tom području.

2.   Odstupajući od stavka 1., zabrana ribolova za bakalar ne primjenjuje se na ribarska plovila Unije ukupne duljine manje od 12 metara koja ribolov obavljaju mrežama stajaćicama, zaplećućim mrežama ili trostrukim mrežama stajaćicama, ili stajaćim (pridnenim) parangalima, parangalima osim plutajućih parangala, ručnim ribolovnim udicama i opremom za ribolov umjetnim mamcima ili sličnim pasivnim alatima, u podzoni 24, do šest nautičkih milja mjereno od polaznih crta, na područjima na kojima je dubina vode manja od 20 metara prema koordinatama na službenoj pomorskoj karti koju su izdala nadležna nacionalna tijela.

3.   Plovila iz stavka 2. dužna su osigurati da se njihova ribolovna aktivnost u svakom trenutku može pratiti. Ulovi bakalara na tim plovilima moraju se evidentirati, iskrcati i količinski oduzeti od relevantnih kvota u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

4.   Odstupajući od stavka 1., sljedeća plovila Unije imaju obvezu izvlačenja na palubu i zadržavanja na plovilu svih usputnih ulova bakalara:

(a)

plovila Unije koja ribolov obavljaju povlačnim mrežama, danskim potegačama ili sličnim vrstama ribolovnog alata s veličinom oka mrežnog tega do 45 mm, u podzonama 24, 25 i 26;

(b)

ribarska plovila Unije ukupne duljine manje od 12 metara koja ribolov obavljaju mrežama stajaćicama, zaplećućim mrežama ili trostrukim mrežama stajaćicama, ili stajaćim (pridnenim) parangalima, parangalima osim plutajućih parangala, ručnim ribolovnim udicama i opremom za ribolov umjetnim mamcima ili sličnim pasivnim alatima:

i.

u podzonama 25–26; ili

ii.

u podzoni 24 do šest nautičkih milja mjereno od polaznih crta na područjima na kojima je dubina vode manja od 20 metara prema koordinatama na službenoj pomorskoj karti koju su izdala nadležna nacionalna tijela, i, bez obzira na dubinu vode, dalje od šest nautičkih milja mjereno od polaznih crta.

5.   Plovila iz stavka 4. točke (b) dužna su osigurati da se njihova ribolovna aktivnost u svakom trenutku može pratiti. Udio slučajnih usputnih ulova bakalara na tim plovilima ne smije biti veći od 10 % ukupnog iskrcanog ulova svih pomorskih bioloških resursa žive vage nakon svakog izlaska u ribolov.

6.   Odstupanje iz stavka 4. točke (b) primjenjuje se samo na ribolovna plovila Unije s evidentiranim ulovima bakalara tijekom razdoblja od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2019. U slučaju zamjene ribolovnog plovila Unije na koje se primjenjuje to odstupanje, države članice mogu dopustiti primjenu tog odstupanja na neko drugo ribarsko plovilo Unije koje ispunjava uvjete iz stavka 4. točke (b), pod uvjetom da se broj ribarskih plovila Unije na koja se to odstupanje primjenjuje i njihov ukupni ribolovni kapacitet ne povećaju.

7.   Usputni ulovi iz stavka 4. moraju se evidentirati, iskrcati i količinski oduzeti od relevantnih kvota u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Članak 3.

Stupanje na snagu i razdoblje primjene

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se do 31. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  Uredba (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za određene riblje stokove u Baltičkom moru (SL L 191, 15.7.2016., str. 1.)


Top