EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1154

Uredba (EU) 2019/1154 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 i Uredbe (EU) 2017/2107 Europskog parlamenta i Vijeća

PE/18/2019/REV/1

OJ L 188, 12.7.2019, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1154/oj

12.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 188/1


UREDBA (EU) 2019/1154 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. lipnja 2019.

o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 i Uredbe (EU) 2017/2107 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Cilj je zajedničke ribarstvene politike (ZRP), kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3), osigurati iskorištavanje morskih bioloških resursa koje omogućuje ostvarivanje održivih gospodarskih, okolišnih i socijalnih uvjeta.

(2)

Unija je stranka Međunarodne konvencije za očuvanje atlantskih tuna („Konvencija ICCAT”).

(3)

Na godišnjem sastanku Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna („ICCAT”) 2016. u Vilamouri u Portugalu ugovorne stranke ICCAT-a i neugovorne stranke, subjekti ili ribarski subjekti koji surađuju prepoznali su potrebu za rješavanjem problema alarmantnog stanja igluna (Xiphias gladius) u Sredozemnome moru („sredozemni iglun”), koji je tijekom posljednjih 30 godina prekomjerno izlovljavan. U tu je svrhu, među ostalim i da se izbjegne izumiranje stokova, a nakon analize znanstvenog savjeta Stalnog odbora za istraživanje i statistiku (SCRS), ICCAT donio Preporuku 16-05 o uspostavi višegodišnjeg plana oporavka sredozemnog igluna („ICCAT-ov plan oporavka”). S obzirom na činjenicu da uz trenutačne biološke značajke, strukturu i dinamiku stoka sredozemnog igluna nije moguće ostvariti razinu biomase koja može proizvesti najviši održivi prinos (MSY) u kratkom roku, čak ni u slučaju da se donesu hitne mjere upravljanja, kao što je potpuna zabrana ribolova, ICCAT-ov plan oporavka treba obuhvaćati razdoblje 2017. – 2031. Preporuka ICCAT-a 16-05 stupila je na snagu 12. lipnja 2017. te je obvezujuća za Uniju.

(4)

Unija je u prosincu 2016. pismeno obavijestila ICCAT da će određene mjere utvrđene u Preporuci ICCAT-a 16-05 stupiti na snagu u Uniji u siječnju 2017., osobito u vezi s razdobljem zabrane ribolova od 1. siječnja do 31. ožujka te dodjelom kvota za ribolov sredozemnog igluna. Sve druge mjere utvrđene u Preporuci ICCAT-a 16-05, zajedno s nekim mjerama koje su već provedene, trebalo bi uključiti u plan oporavka utvrđen u ovoj Uredbi.

(5)

U skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 stajališta Unije u regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom trebaju se temeljiti na najboljem raspoloživom znanstvenom savjetu kako bi se osiguralo da se ribarstvenim resursima upravlja u skladu s ciljevima ZRP-a, posebno u skladu s ciljem postupnog obnavljanja i održavanja populacija ribljih stokova iznad razina biomase sposobnih za proizvodnju MSY, čak i ako je u ovom konkretnom slučaju rok za postizanje tog cilja 2031., te s ciljem omogućavanja uvjeta za gospodarski isplativ i konkurentan ribolov i prerađivačku industriju te za aktivnosti na obali koje su povezane s ribolovom. Istovremeno se uzima u obzir članak 28. stavak 2. točka (d) Uredbe (EU) br. 1380/2013 kojim se predviđa promicanje ravnopravnih uvjeta za subjekte Unije prema subjektima trećih zemalja.

(6)

ICCAT-ovim planom oporavka u obzir se uzimaju posebnosti različitih vrsta ribolovnih alata i ribolovnih tehnika. Pri provedbi ICCAT-ova plana oporavka Unija i države članice trebale bi nastojati promicati aktivnosti obalnog ribolova kao i istraživanje i upotrebu selektivnih ribolovnih alata i tehnika, kako bi se smanjila količina usputnog ulova ranjivih vrsta, koji imaju i manji utjecaj na okoliš, uključujući alate i tehnike koji se koriste u tradicionalnom i artizanalnom ribolovu, te tako doprinositi primjerenom životnom standardu lokalnih gospodarstava.

(7)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 utvrđuje se pojam minimalnih referentnih veličina za očuvanje. Kako bi se osigurala dosljednost, minimalne veličine kako ih definira ICCAT trebalo bi provesti u pravu Unije kao minimalne referentne veličine za očuvanje.

(8)

Prema Preporuci ICCAT-a 16-05 ulovljeni sredozemni igluni koji su ispod minimalne referentne veličine za očuvanje moraju se odbaciti. Isto se primjenjuje na ulove sredozemnog igluna koji premašuju ograničenja usputnog ulova koje su u svojim godišnjim planovima ribolova utvrdile države članice. Radi usklađenosti Unije s njezinim međunarodnim obvezama u okviru ICCAT-a, člankom 5.a Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 (4) predviđena su odstupanja od obveze iskrcavanja za sredozemnog igluna u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013. U Delegiranoj uredbi (EU) 2015/98 provode se određene odredbe iz Preporuke ICCAT-a 16-05 kojom se utvrđuje obveza odbacivanja sredozemnog igluna s plovila koja su premašila kvotu koja im je dodijeljena ili najvišu dopuštenu razinu usputnih ulova. Područje primjene te delegirane uredbe obuhvaća plovila koja se bave rekreacijskim ribolovom.

(9)

Uzimajući u obzir činjenicu da će se planom oporavka utvrđenim ovom Uredbom provesti Preporuka ICCAT-a 16-05, trebalo bi izbrisati odredbe Uredbe (EU) 2017/2107 Europskog parlamenta i Vijeća (5) u vezi sa sredozemnim iglunom.

(10)

Ribolovne aktivnosti u kojima se upotrebljavaju lebdeće jednostruke mreže stajaćice nisu dovoljno selektivne, a u prošlosti su doživjele nagli porast ribolovnog napora. Nekontrolirano širenje te vrste ribolova predstavljalo je velik rizik za ciljane vrste pa je Uredbom Vijeća (EZ) br. 1239/98 (6) zabranjena upotreba tog ribolovnog alata za ribolov vrlo migratornih vrsta riba, uključujući igluna.

(11)

Kako bi se osigurala usklađenost sa ZRP-om, doneseni su pravni akti Unije za uspostavu sustava za kontrolu, inspekciju i izvršenje, koji obuhvaća borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova. Osobito je Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (7) uspostavljen sustav Unije za kontrolu, inspekciju i izvršenje sa sveobuhvatnim i integriranim pristupom kako bi se osiguralo poštovanje svih pravila ZRP-a. Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 404/2011 (8) utvrđuju se detaljna pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Uredbom Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (9) uspostavljen je sustav Zajednice za sprečavanje ribolova NNN, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje. Te uredbe već sadržavaju odredbe kojima se obuhvaća niz mjera utvrđenih u Preporuci ICCAT-a 16-05. Stoga te odredbe nije potrebno uključiti u ovu Uredbu.

(12)

U dogovorima o zakupu ribarskih plovila odnosi između vlasnika, zakupca i države zastave često nisu jasni. Neki subjekti koji se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim aktivnostima izbjegavaju kontrole zloporabom tih dogovora. Zakup je zabranjen Uredbom (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća (10) u kontekstu ribolova plavoperajne tune. Primjereno je, kao preventivnu mjeru zaštite stoka koji se oporavlja te radi dosljednosti s pravom Unije, sličnu zabranu donijeti u okviru plana oporavka utvrđenog u ovoj Uredbi.

(13)

Preporuke ICCAT-a trebalo bi provesti u pravu Unije kako bi se uspostavila ravnopravnost između ribara Unije i ribara trećih zemalja te osiguralo da pravila budu prihvatljiva za sve.

(14)

Kako bi se buduće preporuke ICCAT-a o izmjeni ili dopuni ICCAT-ova plana oporavka brzo provele u pravu Unije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenom prilogâ ovoj Uredbi te određenih odredaba ove Uredbe o rokovima za dostavu informacija, razdobljima zabrane ribolova, minimalnoj referentnoj veličini za očuvanje, razinama odstupanja za slučajni ulov i usputni ulov, tehničkim značajkama ribolovnog alata, postotku iskorištenosti kvote u svrhu obavješćivanja Komisije te o informacijama koje treba dostaviti o ribarskim plovilima. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (11) Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(15)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu formata godišnjeg izvješća o provedbi ove Uredbe koji podnose države članice. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (12).

(16)

Delegiranim aktima i provedbenim aktima koji su predviđeni ovom Uredbom ne bi se trebalo dovoditi u pitanje provedbu budućih preporuka ICCAT-a u pravu Unije putem redovnog zakonodavnog postupka.

(17)

Prilogom II. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006 (13) dopušta se najviše 3 500 udica koje se mogu postaviti ili nalaziti na plovilima koja ciljano love igluna, dok se Preporukom ICCAT-a 16-05 dopušta najviše 2 500 udica. Radi ispravne provedbe te preporuke u pravu Unije potrebno je na odgovarajući način izmijeniti Uredbu (EZ) br. 1967/2006.

(18)

U odjeljku 2. poglavlja III. Uredbe (EU) 2017/2107 utvrđuju se određene tehničke mjere i mjere kontrole u pogledu sredozemnog igluna. Mjere utvrđene u Preporuci ICCAT-a 16-05, koje se provode u pravu Unije ovom Uredbom, restriktivnije su ili preciznije kako bi se omogućio oporavak stoka. Odjeljak 2. poglavlja III. Uredbe (EU) 2017/2107 trebalo bi stoga izbrisati i zamijeniti relevantnim mjerama utvrđenima u ovoj Uredbi,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju opća pravila za provedbu od strane Unije višegodišnjeg plana oporavka igluna (Xiphias gladius) u Sredozemnome moru („sredozemni iglun”), koji je donio ICCAT te koji traje od 2017. do 2031.

Članak 2.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na:

(a)

ribarska plovila Unije i plovila Unije za rekreacijski ribolov koja:

i.

love sredozemnog igluna; ili

ii.

prekrcavaju ili drže na plovilu, uključujući izvan područja primjene Konvencije ICCAT-a, sredozemnog igluna;

(b)

ribarska plovila trećih zemalja i plovila trećih zemalja za rekreacijski ribolov koja djeluju u vodama Unije i koja love sredozemnog igluna;

(c)

plovila trećih zemalja koja prolaze inspekciju u lukama država članica i koja drže na plovilu sredozemnog igluna ili proizvode ribarstva podrijetlom od sredozemnog igluna koji prethodno nisu bili iskrcani ili prekrcani u lukama.

Članak 3.

Cilj

Odstupajući od članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, cilj je ove Uredbe do 2031. postići biomasu sredozemnog igluna koja odgovara MSY-u, uz najmanje 60 % vjerojatnosti postizanja tog cilja.

Članak 4.

Odnos prema drugim aktima Unije

Ova Uredba primjenjuje se dodatno uz sljedeće uredbe ili, ako je u tim uredbama tako predviđeno, odstupajući od njih:

(a)

Uredba (EZ) br. 1224/2009;

(b)

Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (14);

(c)

Uredba (EU) 2017/2107.

Članak 5.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„ribarsko plovilo” znači svako plovilo opremljeno za gospodarsko iskorištavanje morskih bioloških resursa;

2.

„ribarsko plovilo Unije” znači ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice i registrirano je u Uniji;

3.

„područje primjene Konvencije ICCAT-a” znači sve vode Atlantskog oceana i susjednih mora;

4.

„Sredozemno more” znači pomorske vode Sredozemlja istočno od crte 5o36′ zapadno;

5.

„ugovorne stranke Konvencije” znači ugovorne stranke Konvencije ICCAT-a i neugovorne stranke, subjekti ili ribarski subjekti koji surađuju;

6.

„odobrenje za ribolov” znači odobrenje koje se izdaje ribarskom plovilu Unije na temelju kojeg ono smije obavljati posebne ribolovne aktivnosti tijekom točno određenog razdoblja, na određenom području ili za određenu vrstu ribolova pod posebnim uvjetima;

7.

„ribolovna mogućnost” znači količinski određeno pravo na ribolov, izraženo u ulovima ili ribolovnom naporu;

8.

„stok” znači morski biološki resurs koji se javlja na određenom području upravljanja;

9.

„proizvodi ribarstva” znači vodeni organizmi koji su rezultat bilo koje ribolovne aktivnosti ili proizvodi dobiveni od njih;

10.

„odbačeni ulovi” znači ulovi koji se vraćaju u more;

11.

„rekreacijski ribolov” znači nekomercijalne ribolovne aktivnosti kojima se morski biološki resursi iskorištavaju u svrhe rekreacije, turizma ili sporta;

12.

„podaci sustava za praćenje plovila” znači podaci o identifikaciji ribarskih plovila, geografskom položaju, datumu, vremenu, smjeru i brzini, koji se pomoću uređaja za satelitsko praćenje instaliranih na ribarskim plovilima šalju centru za praćenje ribarstva države članice koja je država zastave;

13.

„iskrcaj” znači prvi istovar bilo koje količine proizvoda ribarstva s ribarskog plovila na kopno;

14.

„prekrcaj” znači pretovar svih ili nekih proizvoda ribarstva s jednog plovila na drugo;

15.

„zakupljivanje” znači dogovor u kojem ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice na određeno vrijeme zakupi subjekt iz druge države članice ili iz treće zemlje, bez promjene zastave;

16.

„parangali” znači ribolovni alat sastavljen od glavne uzice (osnove) na kojoj vise brojne udice na bočnim uzicama (piokama ili pramenima) različite dužine i razmaka, ovisno o ciljanoj vrsti;

17.

„udica” znači zakrivljen i zaoštren komad čelične žice;

18.

„ribolovni štap i struna” znači ribarska struna namotana na rolu, koja se upotrebljava za otpuštanje strune.

GLAVA II.

MJERE UPRAVLJANJA, TEHNIČKE MJERE OČUVANJA I MJERE KONTROLE

POGLAVLJE 1.

Mjere upravljanja

Članak 6.

Ribolovni napor

1.   Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da ribolovni napor ribarskih plovila koja plove pod njezinom zastavom bude razmjeran ribolovnim mogućnostima za sredozemnog igluna koje ta država članica ima na raspolaganju.

2.   Zabranjuje se prijenos neiskorištenih kvota za ribolov sredozemnog igluna.

Članak 7.

Dodjela ribolovnih mogućnosti

1.   U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013, prilikom dodjele ribolovnih mogućnosti koje su im raspoložive, države članice primjenjuju transparentne i objektivne kriterije, uključujući one okolišne, društvene i gospodarske prirode te također nastoje pravedno raspodijeliti nacionalne kvote među različitim segmentima flote uzimajući u obzir tradicionalni i artizanalni ribolov te pružati poticaje za ribarska plovila Unije koja upotrebljavaju alat za selektivni ribolov ili primjenjuju ribolovne tehnike sa smanjenim utjecajem na okoliš.

2.   Svaka država članica određuje usputni ulov sredozemnog igluna unutar svoje kvote sredozemnog igluna i o tome obavješćuje Komisiju pri slanju godišnjeg plana ribolova u skladu s člankom 9. Tom se mjerom osigurava odbijanje svega uginulog sredozemnog igluna od kvote.

3.   Države članice nastoje dodijeliti sva povećanja ribolovnih mogućnosti koja proizlaze iz uspješne provedbe ove Uredbe ribarskim plovilima kojima prethodno nisu dodijeljene kvote za ribolov sredozemnog igluna i koja ispunjavaju kriterije za dodjelu ribolovnih mogućnosti utvrđene u članku 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Članak 8.

Ograničenja kapaciteta

1.   Tijekom čitavog trajanja plana oporavka utvrđenog u ovoj Uredbi na ribarska plovila primjenjuje se ograničenje kapaciteta po vrsti ribolovnog alata. Države članice ograničavaju po vrsti ribolovnog alata broj ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom i imaju odobrenje za ribolov sredozemnog igluna na prosječni godišnji broj plovila koja plove pod njihovom zastavom i koja su lovila, zadržavala na plovilu, prekrcavala, prevozila ili iskrcavala sredozemnog igluna u razdoblju od 2013. do 2016.

2.   Neovisno o stavku 1., države članice mogu odlučiti da će za izračun ograničenja kapaciteta upotrijebiti broj plovila koja plove pod njihovom zastavom i koja su lovila, zadržavala na plovilu, prekrcavala, prevozila ili iskrcavala sredozemnog igluna 2016. godine ako je taj broj manji od prosječnog godišnjeg broja plovila u razdoblju od 2013. do 2016. To ograničenje kapaciteta primjenjuje se prema vrsti ribolovnog alata za ribarska plovila.

3.   Države članice za godine 2018. i 2019. mogu primijeniti odstupanje od 5 % od ograničenja kapaciteta iz stavka 1.

4.   Države članice do 1. ožujka svake godine obavješćuju Komisiju o mjerama koje su poduzele kako bi ograničile broj ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom i imaju odobrenje za ribolov sredozemnog igluna. Te se informacije prosljeđuju skupa s godišnjim planovima ribolova u skladu s člankom 9.

Članak 9.

Godišnji planovi ribolova

1.   Države članice do 1. ožujka svake godine Komisiji podnose svoje godišnje planove ribolova. Takvi godišnji planovi ribolova podnose se u formatu utvrđenom u ICCAT-ovim Smjernicama za podnošenje podataka i informacija te sadržavaju detaljne informacije o dodijeljenoj kvoti za ribolov sredozemnog igluna po vrsti ribolovnog alata, uključujući kvotu dodijeljenu za rekreacijski ribolov, ako je to relevantno, i za usputne ulove.

2.   Komisija prikuplja godišnje planove ribolova iz stavka 1. i uključuje ih u plan ribolova Unije. Komisija taj plan ribolova Unije šalje Tajništvu ICCAT-a do 15. ožujka svake godine.

POGLAVLJE 2.

Tehničke mjere očuvanja

Odjeljak 1.

Ribolovne sezone

Članak 10.

Razdoblja zabrane ribolova

1.   Sredozemni iglun ne smije se loviti, ni kao ciljana vrsta ni kao usputni ulov, zadržavati na plovilu, prekrcavati ni iskrcavati tijekom razdoblja zabrane ribolova. Razdoblje zabrane ribolova je od 1. siječnja do 31. ožujka svake godine.

2.   Radi zaštite sredozemnog igluna od 1. listopada do 30. studenoga svake godine primjenjuje se zabrana ribolova za plovila s parangalom koja ciljano love sredozemnog tunja dugokrilca (Thunnus alalunga).

3.   Države članice prate djelotvornost razdoblja zabrane ribolova iz stavaka 1. i 2. i Komisiji podnose, svake godine najmanje dva mjeseca i 15 dana prije godišnjeg sastanka ICCAT-a, sve relevantne informacije o odgovarajućim kontrolama i inspekcijama koje su provedene prethodne godine kako bi se osigurala usklađenost s ovim člankom. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a svake godine najmanje dva mjeseca prije godišnjeg sastanka ICCAT-a.

Odjeljak 2.

Minimalna referentna veličina za očuvanje, slučajni ulov i usputni ulov

Članak 11.

Minimalna referentna veličina za očuvanje sredozemnog igluna

1.   Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju sredozemnog igluna, među ostalim u okviru rekreacijskog ribolova:

(a)

dužine manje od 100 cm mjerene od donje čeljusti do vilice repne peraje (LJFL); ili

(b)

žive mase manje od 11,4 kg ili mase bez škrga i utrobe manje od 10,2 kg.

2.   Samo se cijeli primjerci sredozemnog igluna, kojima nisu uklonjeni vanjski dijelovi, škrge ili utroba, smiju zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati ili prenositi u prvom prijevozu nakon iskrcavanja.

Članak 12.

Slučajni ulovi sredozemnog igluna ispod minimalne referentne veličine za očuvanje

Neovisno o članku 11., stavku 1. ribarska plovila koja ciljano love sredozemnog igluna smiju zadržavati na plovilu, prekrcavati, prebacivati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju slučajne ulove sredozemnog igluna ispod minimalne referentne veličine za očuvanje, pod uvjetom da ti ulovi ne premašuju 5 % ukupnog ulova sredozemnog igluna po masi ili broju primjeraka dotičnih ribarskih plovila.

Članak 13.

Usputni ulov

1.   Usputni ulovi sredozemnog igluna ni u kojem trenutku nakon ribolovne operacije ne smiju premašiti ograničenje usputnog ulova koje su države članice utvrdile u svojim godišnjim planovima ribolova za ukupni ulov na plovilu po masi ili broju primjeraka.

2.   Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ribarska plovila koja ne love ciljano sredozemnog igluna ne smiju zadržavati na plovilu sredozemnog igluna u količini koja premašuje to ograničenje usputnog ulova.

3.   Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ako se iscrpi kvota za ribolov sredozemnog igluna dodijeljena državi članici koja je država zastave, svi sredozemni igluni koji su ulovljeni živi puštaju se.

4.   Ako se iscrpi kvota za ribolov sredozemnog igluna dodijeljena državi članici koja je država zastave, zabranjuje se prerada i stavljanje na tržište uginulog sredozemnog igluna, a sav se ulov bilježi. Države članice podatke o količini takvog uginulog sredozemnog igluna svake godine dostavljaju Komisiji koja ih prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a, u skladu s člankom 21.

Odjeljak 3.

Tehničke značajke ribolovnog alata

Članak 14.

Tehničke značajke ribolovnog alata

1.   Najveći broj udica koje se smiju postaviti s ribarskih plovila koja ciljano love sredozemnog igluna ili na njima držati utvrđuje se na 2 500 udica.

2.   Odstupajući od stavka 1., za izlaske u ribolov koji traju dulje od dva dana na ribarskom plovilu dopušta se držanje dodatnih 2 500 zamjenskih opremljenih udica pod uvjetom da su propisno privezane i pohranjene na donjim palubama tako da se ne mogu odmah upotrijebiti.

3.   Visina udice ne smije biti manja od 7 cm.

4.   Duljina parangala za pelagijski ribolov ne smije premašivati 30 nautičkih milja (55,56 km).

POGLAVLJE 3.

Mjere kontrole

Odjeljak 1.

Registar plovila

Članak 15.

Odobrenja za ribolov

1.   Države članice izdaju odobrenja za ribolov sredozemnog igluna ribarskim plovilima koja ga ciljano love i plove pod njihovom zastavom u skladu s relevantnim odredbama utvrđenima u Uredbi (EU) 2017/2403, a posebno njezinim člancima 20. i 21.

2.   Samo plovila Unije koja su uvrštena u ICCAT-ov registar plovila u skladu s postupkom utvrđenim u člancima 16. i 17. smiju ciljano loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prevoziti ili obrađivati sredozemnog igluna, ne dovodeći u pitanje odredbe o usputnim ulovima utvrđene u članku 13.

3.   Velika ribarska plovila koja imaju odobrenje država članica uvrštavaju se u ICCAT-ov registar plovila duljine preko svega 20 metara ili više koja imaju odobrenje za djelovanje na području primjene Konvencije ICCAT-a.

Članak 16.

Informacije o plovilima s odobrenjem za ribolov sredozemnog igluna i tunja dugokrilca u tekućoj godini

1.   Države članice svake godine Komisiji elektronički podnose sljedeće informacije u formatu utvrđenom u ICCAT-ovim Smjernicama za podnošenje podataka i informacija:

(a)

do 1. siječnja, informacije o ribarskim plovilima koja plove pod njihovom zastavom i imaju odobrenje za ribolov sredozemnog igluna kao i plovilima koja imaju odobrenje za ribolov sredozemnog igluna u okviru rekreacijskog ribolova;

(b)

do 1. ožujka, informacije o ribarskim plovilima koja plove pod njihovom zastavom i imaju odobrenje za ciljani lov sredozemnog tunja dugokrilca.

Komisija šalje Tajništvu ICCAT-a informacije iz točke (a) do 15. siječnja svake godine, a informacije iz točke (b) do 15. ožujka svake godine.

Informacije o ribarskim plovilima iz prvog podstavka 1. točaka (a) i (b) ovog stavka sadržavaju ime plovila i broj iz registra flote Unije (CFR) kako je definiran u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/218 (15).

2.   Uz informacije iz stavka 1. države članice Komisiju obavješćuju o svakoj promjeni informacija o ribarskim plovilima iz stavka 1. u roku od 30 dana od te promjene. Komisija u roku od 45 dana od datuma promjene prosljeđuje te informacije Tajništvu ICCAT-a.

3.   Uz sve informacije koje se prosljeđuju Tajništvu ICCAT-a u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka, Komisija prema potrebi, u skladu s člankom 7. stavkom 6. Uredbe (EU) 2017/2403, bez odgode šalje Tajništvu ICCAT-a ažurirane podatke o plovilima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 17.

Informacije o plovilima koja su imala odobrenje za ciljani ribolov sredozemnog igluna harpunima ili parangalima za pelagijski ribolov tijekom prethodne godine

1.   Države članice do 30. lipnja svake godine Komisiji elektronički podnose sljedeće informacije o ribarskim plovilima koja plove pod njihovom zastavom, a koja su imala odobrenje za ciljani ribolov sredozemnog igluna parangalom za pelagijski ribolov ili harpunom tijekom prethodne godine:

(a)

ime plovila (ako nema ime, naznačuje se registarski broj bez inicijala zemlje);

(b)

broj iz registra flote (CFR) Unije kako je definiran u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/218;

(c)

broj iz ICCAT-ova registra.

2.   Informacije iz stavka 1. podnose se u formatu utvrđenom u ICCAT-ovim Smjernicama za podnošenje podataka i informacija.

3.   Informacije iz stavka 1. Komisija šalje Tajništvu ICCAT-a do 31. srpnja svake godine.

Odjeljak 2.

Praćenje i nadzor

Članak 18.

Sustav za praćenje plovila

1.   Za potrebe kontrole prijenos podataka iz sustava za praćenje plovila (VMS) s ribarskih plovila koja imaju odobrenje za ribolov sredozemnog igluna ne prekida se dok se ta plovila nalaze u luci.

2.   Države članice osiguravaju da njihovi centri za praćenje ribarstva dostavljaju Komisiji i tijelu koje je ona imenovala, u stvarnom vremenu i koristeći se formatom „https data feed”, poruke VMS-a koje su primile od ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom. Komisija elektronički te poruke šalje Tajništvu ICCAT-a.

3.   Države članice osiguravaju sljedeće:

(a)

da se poruke VMS-a s ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom prosljeđuju Komisiji najmanje svaka dva sata;

(b)

da se u slučaju tehničkog kvara VMS-a alternativne poruke ribarskog plovila koje plovi pod njihovom zastavom primljene u skladu s člankom 25. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 prosljeđuju Komisiji u roku od 24 sata nakon što su ih primili njihovi centri za praćenje ribarstva;

(c)

da su poruke VMS-a koje se prosljeđuju Komisiji označene uzastopnim brojevima (jedinstvenim identifikacijskim brojem) kako bi se izbjeglo udvostručivanje;

(d)

da su poruke VMS-a koje se prosljeđuju Komisiji u skladu s člankom 24. stavkom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011.

4.   Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da se sa svim porukama VMS-a koje su stavljene na raspolaganje njezinim inspekcijskim plovilima postupa na povjerljiv način i da se one upotrebljavaju samo za potrebe inspekcije na moru.

Članak 19.

Zakupljivanje ribarskih plovila Unije

Zabranjuje se zakupljivanje ribarskih plovila Unije koja ciljano love sredozemnog igluna.

Članak 20.

Nacionalni znanstveni promatrački programi za plovila za pelagijski ribolov parangalom

1.   Svaka država članica koja ima kvotu za ribolov sredozemnog igluna provodi nacionalni znanstveni promatrački program za plovila za pelagijski ribolov parangalom koja plove pod zastavom te države članice i ciljano love sredozemnog igluna u skladu s ovim člankom. Nacionalni promatrački program mora biti u skladu s minimalnim standardima utvrđenima u Prilogu I.

2.   Svaka dotična država članica osigurava da nacionalni znanstveni promatrači budu prisutni na najmanje 10 % plovila za pelagijski ribolov parangalom duljine preko svega veće od 15 metara koja plove pod zastavom te države članice i ciljano love sredozemnog igluna. Postotak prisutnosti mjeri se u broju ribolovnih dana, ribolovnih operacija, plovila ili izlazaka u ribolov.

3.   Svaka dotična država članica osmišljava i provodi pristup znanstvenog praćenja s ciljem prikupljanja informacija o aktivnostima plovila za pelagijski ribolov parangalom duljine preko svega 15 metara i manje koja plove pod zastavom te države članice. Svaka država članica koja je država zastave u svojem godišnjem planu ribolova iz članka 9. Komisiji do 2020. godine izlaže pojedinosti o tom pristupu znanstvenog praćenja.

4.   Komisija pojedinosti o pristupu znanstvenog praćenja iz stavka 3. odmah podnosi na ocjenu ICCAT-ovu Stalnom odboru za istraživanje i statistiku (SCRS). Pristupe znanstvenog praćenja prije provedbe mora odobriti Komisija ICCAT-a na godišnjem sastanku ICCAT-a.

5.   Države članice svojim nacionalnim znanstvenim promatračima izdaju službenu identifikacijsku ispravu.

6.   Uz obavljanje zadaća znanstvenih promatrača utvrđenih u Prilogu I. države članice od znanstvenih promatrača traže ocjenu i izvješćivanje o sljedećim podacima o sredozemnom iglunu:

(a)

razini odbacivanja primjeraka ispod minimalne referentne veličine za očuvanje;

(b)

veličini zrelih jedinki i dobi u kojoj nastupa zrelost za predmetnu regiju;

(c)

korištenju staništa za usporedbu dostupnosti mediteranskog igluna u raznim vrstama ribolova, uključujući usporedbe između tradicionalnog ribolova i ribolova mezopelagijskim parangalom;

(d)

utjecaju ribolova mezopelagijskim parangalom s obzirom na sastav ulova, seriju ulova po jedinici napora i raspodjelu ulova s obzirom na veličinu; i

(e)

mjesečnoj procjeni udjela ribe u mrijestu i podmlatka u ukupnim ulovima.

7.   Države članice svake godine do 30. lipnja Komisiji podnose informacije prikupljene u okviru svojih nacionalnih znanstvenih promatračkih programa za prethodnu godinu. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a do 31. srpnja svake godine.

Odjeljak 3.

Kontrola ulova

Članak 21.

Bilježenje i prijavljivanje ulova

1.   Zapovjednik svakog ribarskog plovila koje ima odobrenje za ribolov sredozemnog igluna vodi očevidnik o ribolovu u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu II. te informacije o očevidniku podnosi državi članici koja je država zastave.

2.   Ne dovodeći u pitanje obveze izvješćivanja koje države članice imaju na temelju Uredbe (EZ) br. 1224/2009, države članice Komisiji šalju tromjesečna izvješća o svim ulovima sredozemnog igluna koje su ostvarila plovila s odobrenjem za ribolov koja plove pod njihovom zastavom, osim ako se takve informacije šalju mjesečno. Ta tromjesečna izvješća šalju se u obliku izvješća o agregiranim podacima o ulovu najkasnije 15 dana nakon kraja svakog tromjesečnog razdoblja (to jest do 15. travnja, 15. srpnja i 15. listopada svake godine te do 15. siječnja iduće godine). Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a do 30. travnja, 30. srpnja i 30. listopada svake godine te do 30. siječnja iduće godine.

3.   Uz informacije iz stavka 1. države članice do 30. lipnja svake godine Komisiji podnose sljedeće informacije o ribarskim plovilima Unije koja su dobila odobrenje za ciljani ribolov sredozemnog igluna parangalom za pelagijski ribolov ili harpunom tijekom prethodne godine:

(a)

informacije povezane s ribolovnim aktivnostima, po ciljanoj vrsti i području, na temelju uzorkovanja ili cijele flote, uključujući:

i.

razdoblje odnosno razdoblja ribolova i ukupan godišnji broj ribolovnih dana za plovilo;

ii.

geografska područja po ICCAT-ovim statističkim pravokutnicima za ribolovne aktivnosti koje je izvršilo plovilo;

iii.

vrstu plovila;

iv.

broj udica upotrijebljenih na plovilu;

v.

broj parangala upotrijebljenih na plovilu;

vi.

ukupnu duljinu svih parangala upotrijebljenih na plovilu;

(b)

podatke o ulovima za najkraće moguće vrijeme i najmanje moguće područje, uključujući:

i.

podjelu ulova po veličini i, ako je moguće, dobi;

ii.

ulove i sastav ulova po plovilu;

iii.

ribolovni napor (prosječan broj ribolovnih dana po plovilu, prosječan broj udica po plovilu, prosječan broj parangala po plovilu, prosječna ukupna duljina parangala po plovilu).

Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a do 31. srpnja svake godine.

4.   Informacije iz stavaka 1., 2. i 3. podnose se u formatu utvrđenom u ICCAT-ovim Smjernicama za podnošenje podataka i informacija.

Članak 22.

Podaci o iskorištenosti kvote

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 34. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, svaka država članica bez odgode obavješćuje Komisiju kada se smatra da je iskorištenost kvote za ribolov sredozemnog igluna koja je dodijeljena za određenu vrstu ribolovnog alata dosegla 80 %.

2.   Kada ulovi sredozemnog igluna kumulativno dosegnu 80 % nacionalne kvote, države članice koje su države zastave Komisiji šalju podatke o ulovima na tjednoj osnovi.

Odjeljak 4.

Iskrcaj i prekrcaj

Članak 23.

Određene luke

1.   Ulovi sredozemnog igluna, uključujući usputne ulove i ulove sredozemnog igluna u okviru rekreacijskog ribolova koji nisu označeni oznakom pričvršćenom za svaki primjerak, kako je navedeno u članku 30., iskrcavaju se ili prekrcavaju isključivo u za to određenim lukama.

2.   Svaka država članica u skladu s člankom 43. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 određuje luke u kojima se odvija iskrcaj i prekrcaj sredozemnog igluna iz stavka 1.

3.   Države članice do 15. veljače svake godine Komisiji dostavljaju popis određenih luka. Komisija do 1. ožujka svake godine taj popis prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

Članak 24.

Prethodna obavijest

1.   Članak 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 primjenjuje se na zapovjednike ribarskih plovila Unije duljine preko svega 12 metara ili više koja se nalaze na popisu plovila iz članka 16. ove Uredbe. Prethodna obavijest iz članka 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 šalje se nadležnom tijelu države članice ili ugovorne stranke Konvencije čije luke ili iskrcajni objekt namjeravaju upotrijebiti kao i državi članici koja je država zastave ako je ona različita od države članice u kojoj se nalazi luka.

2.   Zapovjednici ribarskih plovila Unije duljine preko svega manje od 12 metara koja se nalaze na popisu plovila iz članka 16., najmanje četiri sata prije predviđenog vremena dolaska u luku, nadležnom tijelu države članice ili ugovorne stranke Konvencije čije luke ili iskrcajni objekt žele upotrijebiti kao i državi članici koja je država zastave ako je ona različita od države članice u kojoj se nalazi luka priopćuju sljedeće informacije:

(a)

predviđeno vrijeme dolaska;

(b)

procijenjenu količinu sredozemnog igluna zadržanu na plovilu; i

(c)

informacije o geografskom području na kojemu je ostvaren ulov.

3.   Ako je ribolovno područje udaljeno manje od četiri sata od luke, procijenjene količine sredozemnog igluna zadržane na plovilu mogu se izmijeniti u bilo kojem trenutku prije dolaska.

4.   Tijela države članice u kojoj se nalazi luka vode evidenciju o svim prethodnim obavijestima za tekuću godinu.

Članak 25.

Prekrcaj

1.   Plovilima Unije koja na plovilu drže sredozemnog igluna ili plovilima trećih zemalja u vodama Unije zabranjuje se prekrcaj na moru u svim okolnostima.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 51., članak 52. stavke 2. i 3. te članke 54. i 57. Uredbe (EU) 2017/2107, plovila iskrcavaju sredozemnog igluna isključivo u za to određenim lukama.

Odjeljak 5.

Inspekcijski nadzor

Članak 26.

Godišnji inspekcijski planovi

1.   Države članice do 31. siječnja svake godine Komisiji dostavljaju svoje godišnje inspekcijske planove. Ti inspekcijski planovi utvrđuju se u skladu sa sljedećim:

(a)

ciljevima, prioritetima i postupcima te referentnim mjerilima za inspekcijske aktivnosti utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2018/1986 (16); i

(b)

nacionalnim akcijskim programom kontrole za sredozemnog igluna uspostavljenim na temelju članka 46. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

2.   Komisija prikuplja nacionalne inspekcijske planove i uključuje ih u inspekcijski plan Unije. Komisija dostavlja inspekcijski plan Unije na odobrenje Tajništvu ICCAT-a, zajedno s godišnjim planovima ribolova iz članka 9.

Članak 27.

ICCAT-ov program zajedničkog međunarodnog inspekcijskog nadzora

1.   Zajedničke međunarodne inspekcijske aktivnosti provode se u skladu s ICCAT-ovim programom zajedničkog međunarodnog inspekcijskog nadzora („ICCAT-ov program”) utvrđenim u Prilogu III.

2.   Države članice čijim je ribarskim plovilima odobren lov sredozemnog igluna raspoređuju inspektore i provode inspekcije na moru u okviru ICCAT-ova programa. Komisija ili tijelo koje je ona odredila može u okviru ICCAT-ova programa rasporediti inspektore Unije.

3.   Ako u bilo kojem trenutku više od 50 ribarskih plovila koja plove pod zastavom određene države članice sudjeluje u ribolovu sredozemnog igluna na području primjene Konvencije ICCAT-a, ta država članica upućuje u Sredozemno more inspekcijsko plovilo za potrebe inspekcije i kontrole na moru tijekom cjelokupnog razdoblja u kojem se spomenuta plovila ondje nalaze. Ta se obveza smatra ispunjenom i ako države članice surađuju u upućivanju inspekcijskog plovila ili ako se u Sredozemno more uputi inspekcijsko plovilo Unije.

4.   Komisija ili tijelo koje je ona odredila koordinira aktivnosti nadzora i inspekcije za Uniju. Komisija može u koordinaciji s dotičnom državom članicom izraditi zajedničke programe inspekcijskog nadzora koji će Uniji omogućiti da ispuni obvezu iz ICCAT-ova programa. Države članice čija se ribarska plovila bave ribolovom sredozemnog igluna donose potrebne mjere za lakšu provedbu tih zajedničkih programa inspekcijskog nadzora, posebno u pogledu potrebnih ljudskih i materijalnih resursa te razdoblja i geografskih područja u kojima će se ti resursi upotrebljavati.

5.   Države članice do 1. prosinca svake godine obavješćuju Komisiju o imenima inspektora i inspekcijskih plovila koje namjeravaju rasporediti u okviru ICCAT-ova programa tijekom iduće godine. Koristeći se tim informacijama Komisija u suradnji s državama članicama izrađuje godišnji plan sudjelovanja Unije u ICCAT-ovu programu, koji šalje Tajništvu ICCAT-a do 1. siječnja svake godine.

Članak 28.

Inspekcije u slučaju kršenja

Ako je plovilo koje plovi pod zastavom određene države članice prekršilo odredbe ove Uredbe, ta država članica osigurava da se pod njezinom nadležnošću provede fizička inspekcija tog plovila u njezinim lukama ili, ako se to plovilo ne nalazi u nekoj od njezinih luka, da tu inspekciju provede osoba koju je ona odredila.

POGLAVLJE 4.

Rekreacijski ribolov

Članak 29.

Mjere upravljanja

1.   Svaka država članica koja dopušta rekreacijski ribolov sredozemnog igluna unutar svoje nacionalne kvote određuje kvotu za rekreacijski ribolov i o tome obavješćuje Komisiju prilikom slanja svojega godišnjeg plana ribolova u skladu s člankom 9. Tom se mjerom osigurava odbijanje svega uginulog sredozemnog igluna od kvote.

2.   Države članice iz stavka 1. ovog članka osiguravaju da informacije o plovilima s odobrenjem iz članka 30. stavka 2. obuhvaćaju plovila koja plove pod njihovom zastavom i koja se bave rekreacijskim ribolovom sredozemnog igluna. Plovila koja nisu obuhvaćena tim informacijama nemaju odobrenje za ribolov sredozemnog igluna.

3.   Zabranjuje se prodaja i svaki drugi oblik stavljanja na tržište sredozemnog igluna ulovljenog u okviru rekreacijskog ribolova.

4.   Neovisno o članku 15. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, u okviru rekreacijskog ribolova zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati više od jednog sredozemnog igluna po plovilu na dan. Dotične države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri osiguralo i olakšalo puštanje sredozemnog igluna koji je ulovljen živ u okviru rekreacijskog ribolova te mogu donijeti restriktivnije mjere kojima se unapređuje zaštita sredozemnog igluna.

Članak 30.

Mjere kontrole

1.   Rekreacijski ribolov sredozemnog igluna odobrava se samo plovilima s „ribolovnim štapom i strunom”.

2.   Informacije o plovilima s odobrenjem za rekreacijski ribolov koje se šalju Tajništvu ICCAT-a u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) uključuju sljedeće:

(a)

ime plovila (ako nema ime, naznačuje se registarski broj bez inicijala zemlje);

(b)

prethodno ime plovila, ako je primjenjivo;

(c)

duljinu plovila preko svega;

(d)

ime i adresu vlasnika i operatera plovila.

3.   Podaci o ulovu, uključujući dužinu od donje čeljusti do vilice repne peraje (LJFL) i živu masu svakog ulovljenog sredozemnog igluna koji je zadržan na plovilu i iskrcan u okviru rekreacijskog ribolova bilježe se i prijavljuju u skladu s člankom 21.

4.   Sredozemni iglun smije se iskrcati isključivo cijeli ili bez škrga i utrobe i to u jednoj od određenih luka u skladu s člankom 23. ili s oznakom pričvršćenom za svaki primjerak. Svaka oznaka nosi jedinstveni broj specifičan za određenu zemlju i zaštićena je od krivotvorenja.

5.   Države članice uspostavljaju program označivanja za potrebe ove Uredbe, a specifikacije tog programa uključuju u godišnje planove ribolova iz članka 9.

6.   Svaka država članica dopušta upotrebu oznaka dok god kumulativni iznos ulova ne prelazi kvotu koja joj je dodijeljena.

7.   Svake godine, najmanje dva mjeseca i 15 dana prije godišnjeg sastanka ICCAT-a, države članice Komisiji šalju izvješće o provedbi programa označivanja. Komisija prikuplja informacije država članica i šalje ih Tajništvu ICCAT-a najmanje dva mjeseca prije godišnjeg sastanka ICCAT-a.

GLAVA III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Godišnje izvješće

1.   Države članice do 15. rujna svake godine Komisiji podnose izvješće za prethodnu kalendarsku godinu o provedbi ove Uredbe, a prema potrebi i sve dodatne informacije.

2.   Godišnje izvješće sadržava informacije o mjerama poduzetima za ublažavanje posljedica usputnog ulova i smanjivanje odbacivanja ulova jedinki sredozemnog igluna ispod minimalne referentne veličine za očuvanje te o svim drugim relevantnim istraživanjima u tom području.

3.   Komisija prikuplja informacije primljene na temelju stavaka 1. i 2. te ih prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a do 15. listopada svake godine.

4.   Komisija može donijeti provedbene akte o detaljnim zahtjevima u pogledu formata godišnjeg izvješća iz ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 36. stavka 2.

Članak 32.

Preispitivanje

Komisija do 31. prosinca 2025. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o funkcioniranju plana oporavka utvrđenog u ovoj Uredbi.

Članak 33.

Financiranje

Za potrebe Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (17) plan oporavka utvrđen u ovoj Uredbi smatra se višegodišnjim planom u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Članak 34.

Postupak za izmjene

1.   Kada je to potrebno kako bi se u pravu Unije provele preporuke ICCAT-a kojima se mijenja ili dopunjuje ICCAT-ov plan oporavka koje postaju obvezujuće za Uniju te u mjeri u kojoj izmjene prava Unije ne prelaze ono što je navedeno u preporukama ICCAT-a, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 35. u svrhu izmjene:

(a)

rokova za slanje informacija utvrđenih u članku 9. stavcima 1. i 2., članku 10. stavku 3., članku 16. stavcima 1. i 3., članku 17. stavcima 1. i 3., članku 21. stavcima 2. i 3., članku 22. stavku 2., članku 23. stavku 3., članku 26. stavku 1., članku 27. stavku 5. i članku 31. stavcima 1. i 3.;

(b)

razdoblja zabrane ribolova predviđenih u članku 10. stavcima 1. i 2.;

(c)

minimalne referentne veličine za očuvanje utvrđene u članku 11. stavku 1.;

(d)

razina odstupanja iz članaka 12. i 13.;

(e)

tehničkih značajki ribolovnog alata utvrđenog u članku 14. stavaka od 1. do 4.;

(f)

postotka iskorištenosti kvote utvrđenog u članku 22. stavcima 1. i 2.;

(g)

informacija o plovilima iz članka 16. stavaka 1. i 2., članka 17. stavka 1., članka 21. stavaka 1., 2., 3. i 4. te članka 30. stavka 2.; i

(h)

priloga I., II. i III.

2.   Sve izmjene donesene u skladu sa stavkom 1. strogo su ograničene na provedbu izmjena ili dopuna odgovarajućih preporuka ICCAT-a u pravu Unije.

Članak 35.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 34. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 15. srpnja 2019. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 34. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 34. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 36.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za ribarstvo i akvakulturu osnovan člankom 47. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 37.

Izmjene Uredbe (EU) 2017/2107

U Uredbi (EU) 2017/2107 članci od 20. do 26. brišu se.

Članak 38.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1967/2006

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1967/2006, točka 6. podtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

2 500 udica za plovila koja ciljaju igluna (Xiphias gladius), ako ta vrsta iznosi najmanje 70 % ulova žive vage nakon sortiranja;”.

Članak 39.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. lipnja 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  SL C 440, 6.12.2018., str. 174.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 4. travnja 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 6. lipnja 2019.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/98 оd 18. studenoga 2014. o provedbi međunarodnih obveza Unije iz članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, na temelju Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna i Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika (SL L 16, 23.1.2015., str. 23.).

(5)  Uredba (EU) 2017/2107 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007 (SL L 315, 30.11.2017., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1239/98 od 8. lipnja 1998. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 894/97 o utvrđivanju određene tehničke mjere za očuvanje ribolovnih resursa (SL L 171, 17.6.1998., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.).

(9)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(10)  Uredba (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16.9.2016., str. 1.).

(11)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(12)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(13)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30.12.2006., str. 11.).

(14)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).

(15)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/218 od 6. veljače 2017. o registru ribarske flote Unije (SL L 34, 9.2.2017., str. 9.).

(16)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1986 оd 13. prosinca 2018. o uspostavi posebnih programa kontrole i inspekcije za određene vrste ribolova te o stavljanju izvan snage provedbenih odluka 2012/807/EU, 2013/328/EU, 2013/305/EU i 2014/156/EU (SL L 317, 14.12.2018., str. 29.).

(17)  Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).


PRILOG I.

ICCAT-OVI MINIMALNI STANDARDI ZA ZNANSTVENE PROMATRAČKE PROGRAME ZA RIBARSKA PLOVILA

Opće odredbe

1.

Ovo su minimalni standardi za znanstvene promatračke programe za ribarska plovila utvrđeni u Preporuci ICCAT-a 16-14.

Kvalifikacije promatrača

2.

Ne dovodeći u pitanje osposobljenost ili tehničke kvalifikacije koje preporučuje SCRS, ugovorne stranke Konvencije osiguravaju da njihovi promatrači imaju sljedeće minimalne kvalifikacije za obavljanje svojih zadaća:

(a)

dostatno znanje i iskustvo za raspoznavanje vrsta obuhvaćenih ICCAT-om i konfiguracija ribolovnih alata;

(b)

sposobnost promatranja i preciznog bilježenja podataka koje treba prikupiti u okviru programa;

(c)

sposobnost obavljanja zadaća navedenih u točki 7. u nastavku;

(d)

sposobnost prikupljanja bioloških uzoraka; i

(e)

minimalnu i odgovarajuću osposobljenost u području sigurnosti i preživljavanja na moru.

3.

Uz to, radi osiguranja integriteta svojih nacionalnih promatračkih programa, ugovorne stranke Konvencije osiguravaju da promatrači:

(a)

nisu članovi posade promatranog ribarskog plovila;

(b)

nisu zaposlenici vlasnika ili stvarnog vlasnika promatranog ribarskog plovila; i

(c)

nemaju aktualnih financijskih interesa u promatranom ribolovu ili koristi od njega.

Prisutnost promatrača

4.

Svaka ugovorna stranka Konvencije osigurava sljedeće u pogledu svojih domaćih promatračkih programa:

(a)

promatranje mora obuhvaćati najmanje 5 % ribolovnog napora za svaku od navedenih vrsta ribolova: pelagijski ribolov parangalom kako je definiran u glosaru ICCAT-a, ribolov brodovima s mamcima, ribolov klopkama, ribolov jednostrukim mrežama stajaćicama i ribolov povlačnim mrežama. Postotak prisutnosti promatrača mjeri se:

i.

za pelagijski ribolov parangalom, u broju ribolovnih dana, ribolovnih operacija ili izlazaka u ribolov;

ii.

za ribolov mamcima i klopkama, u ribolovnim danima;

iii.

za ribolov jednostrukim mrežama stajaćicama, u ribolovnim satima ili danima; i

iv.

za ribolov povlačnim mrežama, u broju izvlačenja ili ribolovnim danima;

(b)

neovisno o podtočki (a), za plovila duljine preko svega manje od 15 metara, u slučaju iznimnog sigurnosnog rizika zbog kojeg je isključeno rasporediti promatrača na plovilo, ugovorna stranka Konvencije smije primijeniti alternativni pristup znanstvenog praćenja u okviru kojeg će se prikupljati podaci jednakovrijedni onima navedenima u Preporuci ICCAT-a 16-14 na način koji osigurava usporedivo promatranje. U svim takvim slučajevima ugovorna stranka Konvencije koja želi primijeniti alternativni pristup mora pojedinosti o tom pristupu podnijeti na ocjenu SCRS-u. SCRS će ICCAT savjetovati o prikladnosti alternativnog pristupa za ispunjavanje obveza o prikupljanju podataka utvrđenih u Preporuci ICCAT-a 16-14. Alternativne pristupe provedene na temelju ove odredbe prije provedbe mora odobriti ICCAT na godišnjem sastanku;

(c)

reprezentativno vremensko i prostorno promatranje operacija flote da bi se osiguralo prikupljanje prikladnih i primjerenih podataka, kako se zahtijeva na temelju Preporuke ICCAT-a 16-14 i eventualnih dodatnih zahtjeva iz domaćeg promatračkog programa ugovorne stranke Konvencije, uzimajući u obzir pritom značajke flota i vrsta ribolova;

(d)

prikupljanje podataka o svim bitnim aspektima ribolovne operacije, uključujući ulov, kako je detaljno utvrđeno u točki 7.

5.

Ugovorne stranke Konvencije mogu sklopiti bilateralne dogovore kojima jedna ugovorna stranka Konvencije svoje domaće promatrače raspoređuje na plovila koja plove pod zastavom druge ugovorne stranke Konvencije, pod uvjetom da se poštuju sve odredbe Preporuke ICCAT-a 16-14.

6.

Ugovorne stranke Konvencije nastoje osigurati da promatrači mijenjaju plovila između zadataka.

Zadaće promatrača

7.

Ugovorne stranke Konvencije, među ostalim, od promatrača zahtijevaju da:

(a)

bilježe i izvješćuju o ribolovnoj aktivnosti promatranog plovila, što obuhvaća najmanje sljedeće:

i.

prikupljanje podataka, što obuhvaća kvantificiranje ukupnog ciljanog ulova, odbačenog ulova i usputnog ulova (uključujući morske pse, morske kornjače, morske sisavce i morske ptice), procjenu i mjerenje sastava ulova po veličini koliko je to moguće, način postupanja sa životinjama (tj. jesu li zadržane na plovilu, odbačene uginule ili puštene žive) i prikupljanje bioloških uzoraka za proučavanje životnog ciklusa (npr. spolne žlijezde, otoliti, kralješnice, ljuske);

ii.

prikupljanje i prijavljivanje svih pronađenih oznaka;

iii.

informacije o ribolovnoj operaciji, uključujući:

područje ulova po geografskoj širini i dužini,

informacije o ribolovnom naporu (npr. broj ribolovnih operacija, broj udica itd.),

datum svake ribolovne operacije, uključujući, prema potrebi, vrijeme početka i završetka ribolovne aktivnosti,

upotrebu predmeta za privlačenje ribe, uključujući uređaje za privlačenje ribe (FAD-ove), i

opće stanje puštenih životinja u vezi sa stopom preživljavanja (tj. jesu li uginule ili žive, ranjene itd.);

(b)

promatraju i bilježe upotrebu mjera za ublažavanje povezanih s usputnim ulovom i druge relevantne informacije;

(c)

u mjeri u kojoj je to moguće, promatraju i izvješćuju o okolišnim uvjetima (npr. stanje mora, klimatski i hidrološki parametri itd.);

(d)

promatraju i izvješćuju o FAD-ovima, u skladu s ICCAT-ovim promatračkim programom usvojenim u okviru višegodišnjeg programa za očuvanje i upravljanje tropskom tunom; i

(e)

obavljaju sve druge znanstvene zadaće koje preporuči SCRS i o kojima se usuglasi ICCAT.

Obveze promatrača

8.

Ugovorne stranke Konvencije osiguravaju da promatrač:

(a)

ne remeti rad elektroničke opreme plovila;

(b)

poznaje postupke u slučaju krizne situacije na plovilu, uključujući smještaj splavi za spašavanje, aparata za gašenje požara i pribora za prvu pomoć;

(c)

prema potrebi sa zapovjednikom raspravlja o pitanjima i dužnostima relevantnima za promatrača;

(d)

ne sprečava i ne ometa ribolovne aktivnosti ni uobičajeno funkcioniranje plovila;

(e)

sudjeluje na sastancima s odgovarajućim predstavnicima znanstvenog instituta ili domaćeg tijela nadležnog za provedbu promatračkog programa.

Obveze zapovjednika

9.

Ugovorne stranke Konvencije osiguravaju da zapovjednik plovila na koje je raspoređen promatrač:

(a)

omogući odgovarajući pristup plovilu i njegovim operacijama;

(b)

promatraču dopusti učinkovito obavljanje njegovih dužnosti, među ostalim tako da:

i.

pruži odgovarajući pristup opremi plovila, dokumentaciji (uključujući elektroničke i papirnate očevidnike) te ulovu;

ii.

komunicira u bilo kojem trenutku s odgovarajućim predstavnicima znanstvenog instituta ili domaćeg tijela;

iii.

mu osigura odgovarajući pristup elektroničkoj i drugoj opremi koja je potrebna za ribolov, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

opremu za satelitsku navigaciju;

elektronička sredstva komunikacije;

iv.

osigura da nitko od osoba prisutnih na promatranom plovilu ne zloupotrebljava i ne uništava promatračku opremu ili dokumentaciju; ne ometa promatrača, ne upleće se u njegov posao i ne djeluje na način koji bi mogao nepotrebno sprečavati promatrača da obavlja svoje dužnosti; ne prijeti promatraču, ne uznemirava ga, ne naškodi mu ni na koji način; niti podmićuje ili pokušava podmititi promatrača;

(c)

promatraču pruži smještaj, što uključuje prostore za boravak, hranu i odgovarajuće sanitarne prostore te prostore za liječničku skrb, koji su jednaki onima kakve imaju časnici;

(d)

promatraču pruži odgovarajući prostor na zapovjedničkome mostu ili u kormilarnici za obavljanje njegovih zadaća i prostor na palubi primjeren za obavljanje promatračkih zadaća.

Dužnosti ugovornih stranaka Konvencije

10.

Svaka ugovorna stranka Konvencije dužna je:

(a)

zahtijevati da pri lovu vrsta obuhvaćenih ICCAT-om na njezinim plovilima bude prisutan znanstveni promatrač u skladu s odredbama Preporuke ICCAT-a 16-14;

(b)

nadzirati sigurnost promatrača;

(c)

kada je to izvedivo i primjereno, svojem znanstvenom institutu ili domaćem tijelu omogućiti sklapanje ugovora sa znanstvenim institutima ili domaćim tijelima drugih ugovornih stranaka Konvencije radi razmjene promatračkih izvješća i podataka među njima;

(d)

u svojem godišnjem izvješću koje daje na korištenje ICCAT-u i SCRS-u navesti posebne informacije o provedbi Preporuke ICCAT-a 16-14, koje uključuju:

i.

pojedinosti o strukturi i obliku njihovih znanstvenih promatračkih programa, uključujući, među ostalim:

ciljanu razinu prisutnosti promatrača po vrsti ribolova i ribolovnom alatu te način mjerenja te prisutnosti,

podatke koje treba prikupljati,

važeće protokole o prikupljanju podataka i o postupanju s tim podacima,

informacije o načinu odabira plovila na koja će se rasporediti promatrači kako bi se postigla ciljana razina prisutnosti promatrača ugovorne stranke Konvencije,

zahtjeve u pogledu osposobljenosti promatrača, i

zahtjeve u pogledu kvalifikacija promatrača;

ii.

broj praćenih plovila, postignutu razinu prisutnosti promatrača po vrsti ribolova i ribolovnog alata; i

iii.

pojedinosti o načinu izračuna te razine prisutnosti;

(e)

nakon početnog podnošenja informacija traženih u točki 10. podtočki (d) i. prijaviti izmjene strukture ili oblika promatračkih programa iz svojih godišnjih izvješća, samo onda kada dođe do takvih izmjena. Informacije iz točke 10. podtočke (d) ii. ugovorne stranke Konvencije i dalje podnose ICCAT-u na godišnjoj osnovi;

(f)

u za to predviđenom elektroničkom obliku koji je izradio SCRS svake godine SCRS-u podnijeti informacije prikupljene u domaćim promatračkim programima kako bi se njima mogao služiti ICCAT, posebno za procjene stokova i druge znanstvene svrhe, u skladu s postupcima koji se primjenjuju na druge zahtjeve o izvješćivanju o podacima i domaćim pravilima o povjerljivosti;

(g)

osigurati da, pri obavljanju zadaća iz točke 7., njezini promatrači provode pouzdane protokole za prikupljanje podataka, uključujući ako je to potrebno i primjereno, upotrebu fotografije.

Dužnosti izvršnog tajnika

11.

Izvršni tajnik SCRS-u i ICCAT-u omogućuje pristup relevantnim podacima i informacijama podnesenima na temelju Preporuke ICCAT-a 16-14.

Dužnosti SCRS-a

12.

Dužnosti SCRS-a su sljedeće:

(a)

ako je to potrebno i primjereno, izraditi priručnik za rad promatrača kojim će se ugovorne stranke Konvencije služiti na dobrovoljnoj osnovi u svojim domaćim promatračkim programima, uključujući ogledne obrasce za prikupljanje podataka i standardizirane postupke prikupljanja podataka, uzimajući u obzir priručnike promatrača i povezane materijale koji su već dostupni iz drugih izvora, uključujući ugovorne stranke Konvencije, regionalna i podregionalna tijela te druge organizacije;

(b)

izraditi smjernice za elektroničke sustave za praćenje za svaku vrstu ribolova;

(c)

ICCAT-u dostaviti sažetak znanstvenih podataka i informacija koje su prikupljene i o kojima je podneseno izvješće u skladu s Preporukom ICCAT-a 16-14 te sve relevantne s njima povezane nalaze;

(d)

oblikovati preporuke, ako je to potrebno i primjereno, o mogućnosti poboljšanja učinkovitosti znanstvenih promatračkih programa kako bi se ispunile potrebe ICCAT-a u pogledu podataka, uključujući moguće revizije Preporuke ICCAT-a 16-14 ili u pogledu provedbe tih minimalnih standarda i protokola od strane ugovornih stranaka Konvencije.

Elektronički sustavi za praćenje

13.

Ako je SCRS za elektroničke sustave za praćenje utvrdio da su djelotvorni za pojedinu vrstu ribolova, oni se mogu ugraditi na ribarska plovila kao nadopuna ili, ovisno o savjetu SCRS-a i odluci ICCAT-a, zamjena ljudskog promatrača na plovilu.

14.

Ugovorne stranke Konvencije trebale bi uzeti u obzir važeće smjernice koje je SCRS prihvatio o upotrebi elektroničkih sustava za praćenje.

15.

Ugovorne stranke Konvencije potiču se da SCRS-u dostave svoja iskustva povezana s upotrebom elektroničkih sustava za praćenje ribolova vrsta obuhvaćenih ICCAT-om kako bi se nadopunili programi u kojima sudjeluju promatrači. Ugovorne stranke Konvencije koje još nisu provele takve sustave potiču se da prouče njihovu primjenu i izvijeste SCRS o svojim nalazima.

PRILOG II.

ZAHTJEVI U POGLEDU OČEVIDNIKA O RIBOLOVU

 

Minimalne specifikacije za očevidnike o ribolovu:

1.

Listovi očevidnika numeriraju se.

2.

Očevidnik se ispunjava svakog dana (s rokom u ponoć) ili prije dolaska u luku.

3.

Očevidnik se ispunjava u slučaju inspekcija na moru.

4.

Jedna kopija listova ostaje u očevidniku.

5.

Na plovilu se čuvaju očevidnici koji se odnose na razdoblje od godinu dana aktivnosti.

 

Minimalni standardni podaci za očevidnike o ribolovu:

1.

Ime i adresa zapovjednika plovila.

2.

Datumi i luke isplovljavanja, datumi i luke uplovljavanja.

3.

Naziv plovila, registracijski broj, ICCAT-ov broj, međunarodni radijski pozivni znak i IMO broj (ako postoji).

4.

Ribolovni alat:

(a)

FAO šifra alata;

(b)

dimenzije (npr. duljina, veličina oka mrežnog tega, broj udica).

5.

Radnje na moru uz najmanje jedan redak za svaki izlazak u ribolov, uz naznaku sljedećeg:

(a)

aktivnosti (npr. ribolov, termička obrada parom);

(b)

pozicije: točna dnevna pozicija (u stupnjevima i minutama), zabilježena za svaku ribolovnu radnju ili u podne ako tijekom tog dana nije obavljen nikakav ribolov;

(c)

evidencije ulova uključujući:

i.

FAO šifru,

ii.

živu masu (RWT) u kg po danu,

iii.

broj primjeraka po danu.

6.

Potpis zapovjednika plovila.

7.

Način mjerenja mase: procjena, vaganje na brodu.

8.

Očevidnik se vodi u ekvivalentu žive mase ribe i navode se faktori konverzije korišteni pri procjeni.

 

Minimalni podaci za očevidnike o ribolovu u slučaju iskrcaja ili prekrcaja:

1.

Datumi i luka iskrcaja ili prekrcaja.

2.

Proizvodi:

(a)

vrste i prezentiranje po FAO šifri;

(b)

broj riba ili kutija i količina u kg.

3.

Potpis zapovjednika ili zastupnika plovila.

4.

U slučaju prekrcaja: ime plovila na koje se obavlja prekrcaj, njegova zastava i ICCAT-ov broj.


PRILOG III.

ICCAT-OV PROGRAM ZAJEDNIČKOG MEĐUNARODNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA

Na temelju članka IX. stavka 3. Konvencije ICCAT preporučuje da se međunarodna kontrola izvan voda pod nacionalnom jurisdikcijom uredi na sljedeći način kako bi se osigurala primjena Konvencije ICCAT i njezinih važećih mjera:

I.   Teška kršenja

1.

Za potrebe ovih postupaka teško kršenje znači sljedeća kršenja odredaba ICCAT-ovih mjera za očuvanje i upravljanje koje je donio ICCAT:

(a)

ribolov bez povlastice, dozvole ili odobrenja koje je izdala ugovorna stranka Konvencije koja je država zastave;

(b)

neispunjavanje obveze vođenja dovoljnih zapisa o ulovu i podataka u vezi s ulovom u skladu sa zahtjevima ICCAT-a o izvješćivanju ili znatno pogrešno izvješćivanje o takvom ulovu ili podacima u vezi s ulovom;

(c)

ribolov na području zabrane ribolova;

(d)

ribolov tijekom sezone zabrane ribolova;

(e)

namjerno uzimanje ili zadržavanje vrsta u suprotnosti s važećim mjerama očuvanja i upravljanja koje je donio ICCAT;

(f)

znatno kršenje važećih ograničenja ulova ili kvota u skladu s ICCAT-ovim pravilima;

(g)

upotreba zabranjenog ribolovnog alata;

(h)

krivotvorenje ili namjerno prikrivanje oznaka, identiteta ili registracije ribarskog plovila;

(i)

skrivanje, neovlašteno mijenjanje ili uništavanje dokaza u vezi s istragom o kršenju;

(j)

višestruka kršenja koja, promatrana zajedno, predstavljaju teško nepoštovanje važećih mjera u skladu s ICCAT-om;

(k)

napad, otpor, zastrašivanje, seksualno uznemiravanje, ometanje ili nedopušteno sprečavanje ili zadržavanje ovlaštenog inspektora ili promatrača;

(l)

namjerno mijenjanje ili onesposobljavanje VMS-a;

(m)

druga takva kršenja koja utvrdi ICCAT, od trenutka kada su uključena u revidiranu i objavljenu inačicu tih postupaka;

(n)

ometanje satelitskog nadzornog sustava ili rada plovila bez VMS-a;

(o)

prekrcaj na moru.

2.

U slučaju da ovlašteni inspektori tijekom ukrcaja i inspekcijskog pregleda ribarskog plovila primijete aktivnost ili situaciju koja predstavlja teško kršenje kako je definirano u točki 1., tijela države zastave inspekcijskog plovila odmah obavješćuju državu zastave ribarskog plovila, izravno i preko Tajništva ICCAT-a. Inspektor u takvim situacijama treba obavijestiti i svako inspekcijsko plovilo države pod čijom zastavom plovi ribarsko plovilo za koji se zna da se nalazi u blizini.

3.

Inspektori ICCAT-a u očevidnik ribarskog plovila bilježe obavljene inspekcijske preglede i uočene slučajeve kršenja (ako ih ima).

4.

Ugovorna stranka Konvencije koja je država zastave osigurava da nakon inspekcijskog pregleda iz točke 2. dotično ribarsko plovilo obustavi sve ribolovne aktivnosti. Ugovorna stranka Konvencije koja je država zastave zahtijeva od ribarskog plovila da se u roku od 72 sata uputi u luku koju ona odredi i u kojoj će se pokrenuti istraga.

5.

U slučaju da inspekcijski pregled pokaže aktivnost ili situaciju koja predstavlja teško kršenje, plovilo treba pregledati u skladu s postupcima opisanima u Preporuci ICCAT-a 11-18 o dodatnoj izmjeni Preporuke 09-10 o uspostavi popisa plovila za koje se pretpostavlja da su obavljala nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov na području primjene Konvencije ICCAT-a, uzimajući u obzir mjere poduzete kao odgovor na to i druge daljnje korake.

II.   Provedba inspekcijskih pregleda

6.

Inspekcijske preglede provode inspektori koje odrede vlade ugovornih stranaka. Imena ovlaštenih vladinih agencija i pojedinačnih inspektora koje su u tu svrhu odredile njihove vlade dostavljaju se Komisiji ICCAT-a.

7.

Inspekcijska plovila koja obavljaju dužnosti međunarodnog ukrcaja i inspekcije u skladu s ovim Prilogom plove pod posebnom zastavom ili zastavicom koju je odobrila Komisija ICCAT-a, a izdalo Tajništvo ICCAT-a. Imena plovila upotrijebljenih u te svrhe dostavljaju se Tajništvu ICCAT-a čim je to izvedivo, a prije početka inspekcijskog pregleda. Tajništvo ICCAT-a stavlja informacije koje se odnose na određena inspekcijska plovila na raspolaganje svim ugovornim strankama Konvencije, uključujući objavom na svojim lozinkom zaštićenim internetskim stranicama.

8.

Inspektori sa sobom nose odgovarajuću identifikacijsku ispravu koju su izdala tijela države zastave u obliku prikazanom u točki 21..

9.

Podložno uređenju dogovorenom na temelju točke 16. ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom vlade ugovorne stranke i obavlja ribolov tune ili tuni slične ribe na području primjene Konvencije ICCAT-a izvan voda pod nacionalnom jurisdikcijom zaustavlja se kada mu inspekcijsko plovilo koje plovi pod zastavicom ICCAT-a opisanom u točki 7. i koji prevozi inspektora uputi odgovarajući signal u skladu s međunarodnim signalnim kodeksom, osim ako ribarsko plovilo u tom trenutku obavlja ribolovne aktivnosti, u kojem slučaju se zaustavlja odmah po završetku tih aktivnosti. Zapovjednik ribarskog plovila dopušta skupini koja obavlja inspekcijski pregled, kako je navedeno u točki 10., da se ukrca na plovilo te je dužan osigurati im ljestve za penjanje na plovilo. Zapovjednik omogućuje skupini koja obavlja inspekciju pregled opreme, ulova ili alata te svih relevantnih dokumenata koje inspektor smatra potrebnima za provjeru usklađenosti s važećim preporukama ICCAT-a koje se odnose na državu zastave predmetnog ribarskog plovila. Osim toga, inspektori mogu zatražiti objašnjenja koja smatraju potrebnima.

10.

Veličinu skupine koja obavlja inspekcijski pregled određuje zapovjedni časnik inspekcijskog plovila uzimajući u obzir relevantne okolnosti. Skupina koja obavlja inspekcijski pregled mora biti što je moguće manja radi sigurnog obavljanja dužnosti utvrđenih ovim Prilogom.

11.

Nakon što se ukrcaju na ribarsko plovilo inspektori pokazuju identifikacijsku ispravu opisanu u točki 8. Inspektori poštuju općeprihvaćene međunarodne propise, postupke i prakse koji se odnose na sigurnost pregledavanog ribarskog plovila i njegove posade te svode na najmanju mjeru ometanje ribolovnih aktivnosti ili slaganja proizvoda i, u mjeri u kojoj je to izvedivo, izbjegavaju radnje koje bi imale štetan učinak na kvalitetu ulova na plovilu. Inspektori ograničavaju istragu na utvrđivanje pridržavanja važećih preporuka ICCAT-a koje se odnose na državu zastave dotičnog ribarskog plovila. Pri obavljanju inspekcijskog pregleda inspektori smiju od zapovjednika ribarskog plovila zatražiti svu potrebnu pomoć. Inspektori sastavljaju zapisnik o inspekcijskom pregledu u obliku koji je odobrila Komisija ICCAT-a. Inspektori potpisuju zapisnik u prisutnosti zapovjednika ribarskog plovila, koji ima pravo dodati ili zahtijevati da se u zapisnik dodaju sva opažanja koja smatra prikladnima i koja onda mora potpisati.

12.

Kopije zapisnika daju se zapovjedniku ribarskog plovila i vladi strane koja obavlja inspekcijski pregled, koja dostavlja kopije odgovarajućim tijelima države zastave pregledanog ribarskog plovila i Komisiji ICCAT-a. Utvrdi li kršenje preporuka ICCAT-a, ako je moguće, inspektor obavješćuje i svako inspekcijsko plovilo države zastave ribarskog plovila za koje se zna da se nalazi u blizini.

13.

Država zastave pregledanog ribarskog plovila tretira opiranje inspektorima ili nepridržavanje njihovih uputa na jednak način kao opiranje nacionalnom inspektoru.

14.

Inspektori izvršavaju svoje dužnosti u okviru ovog uređenja u skladu s pravilima utvrđenim ovom Uredbom, ali ostaju pod operativnom kontrolom svojih nacionalnih tijela te njima i odgovaraju.

15.

Vlade ugovornih stranaka razmatraju inspekcijska izvješća, informacijske listove o zapažanjima prema Preporuci ICCAT-a 94-09 i izjave koje proizlaze iz dokumentiranih inspekcijskih pregleda stranih inspektora utemeljenih na ovom uređenju te u vezi s njima postupaju slično kao u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom koje se tiče izvješća nacionalnih inspektora. Odredbama ove točke vladi ugovorne stranke ne nameće se obveza da izvješću stranog inspektora daje veću dokaznu vrijednost od one koju bi ono imalo u inspektorovoj zemlji. Vlade ugovornih stranaka surađuju kako bi olakšale sudske ili druge postupke koji se pokrenu na temelju izvješća inspektora u skladu s ovim uređenjem.

16.

(a)

Vlade ugovornih stranaka do 1. siječnja svake godine obavješćuju Komisiju ICCAT-a o privremenim planovima provedbe inspekcijskih aktivnosti u okviru Preporuke ICCAT-a 16-05 u toj kalendarskoj godini, a Komisija ICCAT-a može vladama ugovornih stranaka iznijeti prijedloge za koordinaciju nacionalnih radnji u tom području, uključujući broj inspektora i inspekcijskih plovila koja prevoze inspektore;

(b)

uređenje utvrđeno u Preporuci ICCAT-a 16-05 i planovi za sudjelovanje primjenjuju se među vladama ugovornih stranaka, osim ako se one dogovore drukčije i o tome obavijeste Komisiju ICCAT-a. Međutim, u slučaju da jedna od stranaka o tome obavijesti Komisiju ICCAT-a, provedba programa suspendira se između bilo kojih dviju vlada ugovornih stranaka sve dok se ne takav dogovor ne postigne.

17.

(a)

Inspekcijski pregled ribolovnog alata provodi se u skladu s važećim propisima za potpodručje u vezi kojeg se provodi inspekcijski pregled. Inspektori u inspekcijskom izvješću navode potpodručje u vezi s kojim je proveden inspekcijski pregled i opis svih utvrđenih kršenja;

(b)

inspektori su ovlašteni provesti inspekcijski pregled cjelokupnog ribolovnog alata koji se upotrebljava ili se nalazi na plovilu.

18.

Inspektori stavljaju identifikacijsku oznaku koju je odobrila Komisija ICCAT-a na svaki pregledani ribolovni alat za koji smatraju da je u suprotnosti s važećim preporukama ICCAT-a koje se odnose na državu zastave dotičnog ribarskog plovila i tu činjenicu bilježe u svojem izvješću.

19.

Inspektori smiju fotografirati alat, opremu, dokumentaciju i sve ostale elemente koje smatraju potrebnima kako bi otkrili one značajke koje po njihovu mišljenju nisu u skladu s važećim propisima i u tom slučaju fotografirane predmete treba navesti u izvješću, a kopije fotografija priložiti primjerku izvješća za državu zastave.

20.

Inspektori, prema potrebi, provode inspekcijski pregled cjelokupnog ulova koji se nalazi na plovilu kako bi utvrdili usklađenost s preporukama ICCAT-a.

21.

Primjer identifikacijske kartice za inspektore:

dimenzije: širina 10,4 cm, visina 7 cm

Image 1


Top