EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1012

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1012 оd 12. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća odstupanjem od pravila o određivanju kontrolnih postaja i od minimalnih zahtjeva za granične kontrolne postaje (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/1847

SL L 165, 21.6.2019, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1012/oj

21.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 165/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1012

оd 12. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća odstupanjem od pravila o određivanju kontrolnih postaja i od minimalnih zahtjeva za granične kontrolne postaje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 62. stavak 3. i članak 64. stavke 2. i 5.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/625 među ostalim se utvrđuje okvir za provedbu službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti nad životinjama i robom koje ulaze u Uniju iz trećih zemalja radi provjere usklađenost sa zakonodavstvom Unije s ciljem zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja, dobrobiti životinja te, u pogledu genetski modificiranih organizama (GMO) i sredstava za zaštitu bilja, zaštite okoliša. Njome se propisuje da se na graničnim kontrolnim postajama prvog prispijeća u Uniju moraju provoditi službene kontrole određenih pošiljaka životinja i robe. Države članice u tu svrhu moraju odrediti granične kontrolne postaje.

(2)

Uredbom (EU) 2017/625 propisano je da države članice moraju obavijestiti Komisiju prije određivanja graničnih kontrolnih postaja kako bi Komisija mogla provjeriti i, prema potrebi, provesti kontrole radi provjere ispunjavaju li te postaje minimalne zahtjeve za određivanje iz te uredbe. Uredbom (EU) 2017/625 Komisija se ovlašćuje za utvrđivanje određenih detaljnih pravila o tim minimalnim zahtjevima. Ta detaljna pravila utvrđena su u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/1014 (2) (dalje u tekstu zajednički „minimalni zahtjevi”). Uredbom (EU) 2017/625 propisano je i da države članice moraju povući određenje granične kontrolne postaje ako ta postaja više ne ispunjava zahtjeve za određivanje za sve ili za određene kategorije životinja i robe za koje je ta postaja bila određena.

(3)

Međutim, ako je povlačenje određenja bilo djelomično jer se odnosilo na određenu kategoriju životinja ili određenu kategoriju robe, ili na sve kategorije životinja ili sve kategorije robe ako je granična kontrolna postaja određena za kategorije životinja i robe, državama članicama trebalo bi dopustiti da ponovno odrede graničnu kontrolnu postaju za one kategorije životinja ili robe za koje je određenje povučeno, a da prethodno ne moraju Komisiji omogućiti provedbu kontrola radi provjere usklađenosti s minimalnim zahtjevima. U takvim slučajevima uklanjanje neusklađenosti ne bi trebalo uključivati opsežne radnje koje su potrebne kada se granična kontrolna postaja prvi put određuje. Stoga je primjereno utvrditi pravila kojima se državama članicama dopušta da ponovno odrede graničnu kontrolnu postaju za te kategorije životinja ili robe, a da prethodno ne moraju Komisiji omogućiti provedbu kontrola radi provjere usklađenosti s minimalnim zahtjevima.

(4)

Kako bi se Komisiji omogućilo da provede temeljitu ocjenu mjera koje je država članica poduzela radi uklanjanja neusklađenosti zbog koje je određenje djelomično povučeno, države članice trebale bi o tim mjerama obavijestiti Komisiju. Države članice trebale bi graničnu kontrolnu postaju ponovno odrediti samo ako Komisija smatra da su poduzete mjere dostatne za ispravljanje neusklađenosti.

(5)

Odstupanje od pravila za određivanje graničnih kontrolnih postaja koja su utvrđena u Uredbi (EU) 2017/625 trebalo bi se primjenjivati samo ako se ponovno određivanje provodi u roku od dvije godine od datuma djelomičnog povlačenja određenja. Ako se ponovno određivanje provodi nakon više od dvije godine od datuma djelomičnog povlačenja, Komisija bi, radi ocjene promjena koje su se dogodile na graničnoj kontrolnoj postaji, trebala zadržati mogućnost obavljanja kontrola radi provjere usklađenosti granične kontrolne postaje s minimalnim zahtjevima.

(6)

Uredbom (EU) 2017/625 u određenim slučajevima dopušteno je obavljanje službenih kontrola na kontrolnim točkama koje nisu granične kontrolne postaje te se zahtjeva da te kontrolne točke ispunjavaju minimalne zahtjeve i zahtjeve za određivanje i povlačenje određenja graničnih kontrolnih postaja. Stoga je primjereno da se pravila iz ove Uredbe, koja se odnose na ponovno određivanje graničnih kontrolnih postaja primjenjuju i na kontrolne točke.

(7)

Uredbom (EU) 2017/625 propisano je da se granične kontrolne postaje moraju nalaziti u neposrednoj blizini točke ulaska u Uniju. Međutim, kako bi se omogućila učinkovita organizacija i provedba službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, trebalo bi utvrditi pravila za utvrđivanje slučajeva specifičnih geografskih ograničenja i uvjeta pod kojima se granične kontrolne postaje mogu nalaziti na udaljenosti koja nije neposredna blizina točke ulaska u Uniju. Geografska ograničenja trebala bi biti ograničenja koja nastaju zbog prirodnih obilježja i krajobraza točke ulaska, a udaljenost od točke ulaska ne bi trebala biti veća od udaljenosti koja je nužna za prevladavanje poteškoća uzrokovanih geografskim ograničenjima. Nadalje, ta udaljenost ne bi trebala biti takva da predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja i bilja, dobrobit životinja i okoliš. Specifična geografska ograničenja trebala bi uključivati ograničenja koja mogu prouzročiti velike prepreke u prijevoz kao što su, na primjer, visoki prijevoji s cestama koje nisu prikladne za premještanje životinja i robe ili uzrokuju znatna kašnjenja u njihovu premještanju.

(8)

Granične kontrolne postaje za uvoz neobrađenih trupaca te rezanog drva i sječke često djeluju pod specifičnim geografskim ograničenjima zbog dugačke obale ili dugačkih granica pojedinih država članica. Zbog navedenih geografskih ograničenja te postaje u pravilu djeluju samo u vrijeme obavljanja službenih kontrola. Stoga bi trebalo utvrditi određena izuzeća od minimalnih zahtjeva za granične kontrolne postaje utvrđenih u članku 64. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/625 u pogledu njihova određivanja. Međutim, kako bi se osigurala učinkovitost službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, tijekom tih kontrola i aktivnosti koje obavljaju mobilni timovi nadležnih tijela zaduženi za provedbu službenih kontrola trebalo bi osigurati usklađenost s posebnim uvjetima. Mobilni tim za provedbu službenih kontrola trebao bi moći osigurati dovoljan broj osoblja s odgovarajućim kvalifikacijama i imati pristup potrebnoj opremi tijekom službenih kontrola ili drugih službenih aktivnosti.

(9)

Pravila koja Komisija mora utvrditi u skladu s člankom 62. stavkom 3. i člankom 64. stavcima 2. i 5. Uredbe (EU) 2017/625 međusobno su usko povezana jer se sva odnose na odstupanja ili izuzeća od određenih zahtjeva koji se primjenjuju na granične kontrolne postaje. Kako bi se olakšala ispravna i sveobuhvatna primjena tih pravila, koja bi se također trebala primjenjivati od istog datuma, primjereno ih je utvrditi u jednom aktu.

(10)

Budući da se posebne ovlasti koje se dodjeljuju Komisiji i koje su utvrđene u Uredbi (EU) 2017/625 počinju primjenjivati od 14. prosinca 2019. i ova bi se Uredba trebala početi primjenjivati od istog datuma,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom propisuju pravila o:

(a)

ponovnom određivanju granične kontrolne postaje ili kontrolne točke koja nije granična kontrolna postaja u slučaju djelomičnog povlačenja njihova određenja;

(b)

graničnim kontrolnim postajama koje su zbog specifičnih geografskih ograničenja smještene na udaljenosti koja nije neposredna blizina točke ulaska u Uniju;

(c)

određivanju graničnih kontrolnih postaja za uvoz neobrađenih trupaca te rezanog drva i sječke kako bi se u obzir uzela specifična geografska ograničenja.

Članak 2.

Ponovno određivanje granične kontrolne postaje ili kontrolne točke koja nije granična kontrolna postaja nakon djelomičnog povlačenja njezina određenja

1.   Odstupajući od članka 59. stavaka 3. 4. i 5. Uredbe (EU) 2017/625, ako je država članica za određene kategorije životinja ili robe povukla određenje granične kontrolne postaje ili kontrolne točke koja nije granična kontrolna postaja, kako je utvrđeno u članku 53. stavku 1. točki (a) te uredbe, zbog neusklađenosti s minimalnim zahtjevima iz članka 64. stavka 3. te uredbe ili s detaljnim pravilima o minimalnim zahtjevima utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/1014, država članica može ponovno odrediti tu graničnu kontrolnu postaju ili tu kontrolnu točku (dalje u tekstu „ponovno određivanje”) u skladu sa stavcima od 2. do 5. ovog članka.

2.   Prije ponovnog određivanja iz stavka 1. država članica obavješćuje Komisiju o mjerama koje je poduzela za uklanjanje neusklađenosti s minimalnim zahtjevima iz stavka 1.

3.   Komisija u roku od jednog mjeseca od datuma primitka te obavijesti ocjenjuje jesu li poduzete mjere dovoljne za osiguravanje usklađenosti s minimalnim zahtjevima te u tom roku obavješćuje državu članicu o ishodu svoje ocjene.

4.   Država članica ponovno određuje graničnu kontrolnu postaju ili kontrolnu točku samo ako ju je u skladu sa stavkom 3. Komisija obavijestila da su mjere koje je poduzela dovoljne za osiguravanje usklađenosti s minimalnim zahtjevima.

5.   Ponovno određivanje u skladu sa stavkom 4. moguće je samo u roku od dvije godine od datuma djelomičnog povlačenja određenja iz stavka 1.

Nakon isteka razdoblja od dvije godine ponovno određivanje moguće je samo u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) 2017/625.

Članak 3.

Granične kontrolne postaje smještene na udaljenosti koja nije neposredna blizina točke ulaska u Uniju

1.   Odstupajući od članka 64. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625, granične kontrolne postaje mogu biti smještene na udaljenosti koja nije neposredna blizina točke ulasku u Uniju u sljedećim slučajevima:

(a)

ako je to potrebno zbog specifičnih geografskih ograničenja u skladu sa stavkom 2.; i

(b)

ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavku 3.

2.   Geografska ograničenja iz stavka 1. ograničenja su koja sprječavaju ili ograničavaju učinkovitu provedbu službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti.

Ta geografska ograničenja čini jedno ili više sljedećih ograničenja:

(a)

točke ulaska s geografskom konfiguracijom koja predstavlja velika ograničenja za sustav prijevoza;

(b)

točke ulaska koje su izložene učestalim poplavama u određenim razdobljima godine;

(c)

morsko pristanište okruženo liticama;

(d)

granične ceste preko visokog prijevoja;

(e)

željeznički prijevoz životinja i robe zbog čega se granična kontrolna postaja mora smjestiti na prvom stajalištu; ili

(f)

točke ulaska bez prikladnog zemljišta na kojem bi se granična kontrolna postaja i njezini objekti mogli smjestiti u neposrednoj blizini tih točki.

3.   Ako država članica odluči odrediti jednu ili više graničnih kontrolnih postaja iz stavka 1., te postaje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(a)

udaljenost granične kontrolne postaje od točke ulaska u Uniju razmjerna je potrebi prevladavanja geografskih ograničenja te nije veća od udaljenosti koja je za to nužna; i

(b)

granična kontrolna postaja i točka ulaska u nadležnosti su istog carinskog tijela tako da se pošiljke mogu premještati od točke ulaska do graničnih kontrolnih postaja bez potrebe stavljanja u carinski postupak i rukovanja u okviru carinskog postupka.

4.   Granična kontrolna postaja smještena je na dovoljnoj udaljenosti od objekta ili mjesta na kojem se uzgajaju ili drže životinje, bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti koji su podložni zarazi prenosivim bolestima ili štetnim organizmima.

Članak 4.

Izuzeća za granične kontrolne postaje za uvoz neobrađenih trupaca te rezanog drva i sječke

1.   Izuzeće predviđeno stavkom 2. primjenjuje se na granične kontrolne postaje koje zbog dugačke obale ili dugačke granice predmetne države članice djeluju samo u vrijeme obavljanja kontrola nad pošiljkama neobrađenih trupaca te rezanog drva i sječke („predmetne granične kontrolne postaje”).

2.   Države članice mogu odrediti predmetne granične kontrolne postaje i izuzeti ih od obveza iz članka 64. stavka 3. točki (a), (c) i (f) Uredbe (EU) 2017/625 ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

uspostavljeni su sustavi kojima se u svakom trenutku sprječava svaki neotkriveni ulazak u Uniju pošiljaka neobrađenih trupaca te rezanog drva i sječke;

(b)

predmetna granična kontrolna postaja ima na raspolaganju dovoljan broj odgovarajuće kvalificiranog osoblja u obliku mobilnog tima nadležnih tijela zaduženog za provedbu službenih kontrola, koji do granične kontrolne postaje može stići prije prispijeća pošiljaka neobrađenih trupaca te rezanog drva i sječke;

(c)

mobilni tim nadležnih tijela koji provodi službene kontrole osigurava ili ima izravan pristup:

i.

opremi, prostorima i drugim objektima iz članka 64. stavka 3. točke (c) Uredbe (EU) 2017/625; i

ii.

tehnologiji i informatičkoj opremi iz članka 64. stavka 3. točke (f) te uredbe.

Članak 5.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1014 оd 12. lipnja 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila o minimalnim zahtjevima za granične kontrolne postaje, uključujući inspekcijske centre, i za format, kategorije i pokrate koje se upotrebljavaju za popisivanje graničnih kontrolnih postaja i kontrolnih točaka (vidjeti stranicu 10 ovoga Službenog lista)


Top