EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0942

Uredba (EU) 2019/942 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (preinaka) (Tekst značajan za EGP.)

PE/83/2018/REV/1

OJ L 158, 14.6.2019, p. 22–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj

14.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 158/22


UREDBA (EU) 2019/942 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 5. lipnja 2019.

o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora

(preinaka)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 194. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (4) kojom je osnovana Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER), značajno je izmijenjena (5). S obzirom na daljnje izmjene tu bi uredbu radi jasnoće trebalo preinačiti.

(2)

Stvaranjem ACER-a razvidno je poboljšana koordinacija među regulatornim tijelima kada je riječ o prekograničnim pitanjima. ACER-u su od njegova osnivanja dodijeljene nove važne zadaće u vezi s praćenjem veleprodajnih tržišta u skladu s Uredbom (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (6) te u vezi s područjima prekogranične energetske infrastrukture u skladu s Uredbom (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7) i sigurnosti opskrbe plinom u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(3)

Očekuje se da će se sljedećih godina dodatno povećati potreba koordiniranja nacionalnih regulatornih mjera. Energetski sustav Unije prolazi kroz najdublju promjenu zadnjih desetljeća. Veća integracija tržišta i prijelaz na raznolikiju proizvodnju električne energije zahtijevaju pojačane napore kako bi se nacionalne energetske politike koordinirale sa susjedima i pojačane napore kako bi se iskoristile prilike za prekogranično trgovanje električnom energijom.

(4)

Iskustvo u provedbi unutarnjeg tržišta pokazalo je da nekoordinirane nacionalne mjere mogu dovesti do ozbiljnih problema na tržištu, posebno u usko povezanim područjima u kojima odluke država članica često vidljivo utječu na njihove susjede. Kako bi unutarnje tržište električne energije pozitivno utjecalo na dobrobit potrošača, sigurnost opskrbe i dekarbonizaciju, države članice, a posebno njihova neovisna regulatorna tijela, trebaju surađivati kada je riječ o regulatornim mjerama koje imaju prekogranične učinke.

(5)

Fragmentirane državne intervencije na energetskim tržištima predstavljaju sve veći rizik za ispravno funkcioniranje prekograničnih tržišta električne energije. ACER-u bi stoga trebalo dati ulogu u razvoju koordinirane europske procjene adekvatnosti resursa, u bliskoj suradnji s Europskom mrežom operatora prijenosnih sustava za električnu energiju („ENTSO za električnu energiju”), kako bi se izbjegli problemi fragmentiranih nacionalnih procjena u kojima se slijede različite nekoordinirane metode i ne uzima u dovoljnoj mjeri u obzir situacija u susjednim zemljama. ACER bi također trebao nadgledati tehničke parametre koje je ENTSO za električnu energiju razvio za učinkovito sudjelovanje prekograničnih kapaciteta i druge tehničke značajke mehanizama kapaciteta.

(6)

Unatoč znatnom napretku u integraciji i međupovezivanju unutarnjeg tržišta električne energije, pojedine države članice ili regije i dalje su izolirane ili nedovoljno međusobno povezane, što osobito vrijedi za otočne države članice i države članice koje se nalaze na periferiji Unije. ACER bi u svojem radu trebao na odgovarajući način voditi računa o posebnoj situaciji tih država članica ili regija.

(7)

Sigurnost opskrbe električnom energijom zahtijeva koordiniran pristup pripremi za neočekivane krize u opskrbi. ACER bi stoga trebao koordinirati nacionalne mjere povezane s pripravnosti za rizike u skladu s Uredbom (EU) 2019/941 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

(8)

Zbog uske međupovezanosti elektroenergetske mreže Unije i sve veće potrebe za suradnjom sa susjednim zemljama kako bi se održala stabilnost mreže i uključile velike količine energije iz obnovljivih izvora, regionalni koordinacijski centri imat će važnu ulogu u koordiniranju operatora prijenosnih sustava. ACER bi prema potrebi trebao jamčiti regulatorni nadzor nad regionalnim koordinacijskim centrima.

(9)

Budući da će se veliki dio novih kapaciteta za proizvodnju električne energije povezati na lokalnoj razini, operatori distribucijskih sustava trebaju imati važnu ulogu u fleksibilnom i učinkovitom upravljanju elektroenergetskim sustavom Unije.

(10)

Države članice trebale bi za postizanje ciljeva energetske politike Unije blisko surađivati i otkloniti prepreke za prekograničnu razmjenu električne energije i prirodnog plina. ACER je osnovan kako bi se ispunila regulatorna praznina na razini Unije i doprinijelo učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta električne energije i unutarnjeg tržišta prirodnog plina. ACER omogućuje regulatornim tijelima jačanje suradnje na razini Unije i zajedničko sudjelovanje u izvršavanju funkcija koje su povezane s Unijom.

(11)

ACER bi trebao osigurati da se regulatorne funkcije koje izvršavaju regulatorna tijela u skladu s Direktivom (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća (10) i Direktivom 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (11) pravilno koordiniraju i prema potrebi izvršavaju na razini Unije. U tu je svrhu potrebno zajamčiti neovisnost ACER-a o proizvođačima električne energije i plina, operatorima prijenosnih sustava i operatorima distribucijskih sustava, kako javnih tako i privatnih, te o potrošačima, i osigurati usklađenost njegova djelovanja s pravom Unije, njegove tehničke i regulatorne kapacitete te njegovu transparentnost, otvorenost za demokratski nadzor, uključujući odgovornost prema Europskom parlamentu, i učinkovitost.

(12)

ACER bi trebao pratiti regionalnu suradnju između operatora prijenosnih sustava u sektorima električne energije i plina kao i izvršenje zadaća ENTSO-a za električnu energiju i Europske mreže operatora transportnih sustava za plin (ENTSO za plin). ACER bi trebao pratiti i provedbu zadaća drugih subjekata s reguliranim funkcijama na razini cijele Unije, poput razmjena električne energije. Uključenost ACER-a ključna je kako bi se osiguralo da se suradnja među operatorima prijenosnih sustava i rad drugih subjekata s funkcijama koje se odnose na cijelu Uniju nastave na učinkovit i transparentan način u korist unutarnjeg tržišta električne energije i unutarnjeg tržišta prirodnog plina.

(13)

Regulatorna tijela trebala bi se međusobno koordinirati prilikom izvršavanja svojih zadaća kako bi osigurala da ENTSO za električnu energiju, europsko tijelo za operatore distribucijskih sustava („tijelo EU-a za ODS-ove”) i regionalni koordinacijski centri ispunjavaju svoje obveze u skladu s regulatornim okvirom unutarnjeg energetskog tržišta i odlukama ACER-a. Zbog širenja operativnih odgovornosti ENTSO-a za električnu energiju, tijela EU-a za ODS-ove i regionalnih koordinacijskih centara, potrebno je poboljšati nadzor nad takvim subjektima koji djeluju na regionalnoj razini ili na razini cijele Unije. Postupkom utvrđenim u ovoj Uredbi osigurava se potpora ACER-a regulatornim tijelima pri izvršavanju tih funkcija kako je navedeno u Direktivi (EU) 2019/944.

(14)

Kako bi se osiguralo da ACER raspolaže informacijama koje su mu potrebne za obavljanje njegovih zadaća, trebao bi moći od regulatornih tijela, ENTSO-a za električnu energiju, ENTSO-a za plin, regionalnih koordinacijskih centara, tijela EU-a za ODS-ove, operatora prijenosnih sustava i imenovanih operatora na tržištu električne energije zahtijevati i primiti te informacije.

(15)

ACER bi trebao u suradnji s Komisijom, državama članicama i odgovarajućim nacionalnim tijelima, pratiti unutarnje tržište električne energije i unutarnje tržište prirodnog plina te o svojim saznanjima prema potrebi obavješćivati Europski parlament, Komisiju i nacionalna tijela. ACER-ove zadaće praćenja ne bi se smjele preklapati s praćenjem koje provodi Komisija ili nacionalna tijela, posebno nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, niti ga ometati.

(16)

ACER pruža integrirani okvir koji regulatornim tijelima omogućuje sudjelovanje i suradnju. Taj okvir olakšava jednoobraznu primjenu zakonodavstva o unutarnjem tržištu električne energije i unutarnjem tržištu prirodnog plina u cijeloj Uniji. U slučajevima koji se odnose na više od jedne države članice, ACER je ovlašten za donošenje pojedinačnih odluka. Ta bi ovlast trebala pod jasno određenim uvjetima obuhvaćati tehnička i regulatorna pitanja koja zahtijevaju regionalnu koordinaciju, posebno ona koja se odnose na provedbu mrežnih pravila i provedbu smjernica, suradnju u okviru regionalnih koordinacijskih centara, regulatorne odluke potrebne za učinkovito praćenje cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije, odluke povezane s infrastrukturom za električnu energiju i prirodni plin koja povezuje ili bi mogla povezati najmanje dvije države članice i, kao zadnje rješenje, izuzeća od pravila unutarnjeg tržišta za nove interkonekcijske vodove za električnu energiju i nove infrastrukture za plin koji se nalaze u više od jedne države članice.

(17)

Revizija mrežnih pravila i revizija smjernica obuhvaća izmjene koje su potrebne kako bi se u obzir uzeo razvoj tržišta, bez znatnog mijenjanja tih mrežnih pravila i tih smjernica ili uvođenja novih nadležnosti ACER-a.

(18)

ACER ima važnu ulogu u izradi neobvezujućih okvirnih smjernica. Mrežna pravila trebala bi biti usklađena s tim okvirnim smjernicama. Također se smatra da bi bilo primjereno za ACER i u skladu s njegovom svrhom da sudjeluje u reviziji i izmjeni nacrta mrežnih pravila kako bi se osigurale njihova usklađenost s okvirnim smjernicama i potrebna razina usklađenosti, prije nego što ih podnese Komisiji na donošenje.

(19)

Uloga ACER-a u pogledu praćenja provedbe i doprinosa provedbi mrežnih pravila i smjernica povećala se donošenjem niza mrežnih pravila i smjernica kojima se korak po korak provode i dodatno preciziraju zajednička regionalna pravila i pravila na razini Unije. Djelotvorno praćenje mrežnih pravila i smjernica ključna je funkcija ACER-a i presudno je za provedbu pravila unutarnjeg tržišta.

(20)

Tijekom provedbe mrežnih pravila i smjernica pokazalo se da bi postupke za regulatorno odobravanje uvjeta ili metodologija koji se primjenjuju na regionalnoj razini ili na razini Unije i koji se izrađuju u okviru smjernica i mrežnih pravila bilo korisno pojednostavniti njihovim izravnim podnošenjem ACER-u kako bi se regulatornim tijelima, zastupljenim u Odboru regulatora, omogućilo da odlučuju o takvim uvjetima ili metodologijama.

(21)

Budući da postupno usklađivanje Unijinih energetskih tržišta redovito uključuje pronalaženje regionalnih rješenja kao svojevrsni međukorak, te da ograničen broj regulatornih tijela treba odobriti brojne uvjete i metodologije za određenu regiju, primjereno je u obzir uzeti regionalnu dimenziju unutarnjeg tržišta u ovoj Uredbi i predvidjeti odgovarajuće mehanizme upravljanja. Stoga bi odluke o prijedlozima zajedničkih regionalnih uvjeta ili metodologija trebala donositi nadležna regulatorna tijela dotične regije, osim ako te odluke konkretno utječu na unutarnje energetsko tržište.

(22)

S obzirom na to da ACER ima pregled nad regulatornim tijelima, trebao bi imati savjetodavnu ulogu u odnosu na Komisiju, druge institucije Unije i regulatorna tijela u pogledu pitanja koja se odnose na svrhu zbog koje je osnovan. ACER bi također trebao biti dužan obavijestiti Komisiju o slučajevima u kojima utvrdi da suradnja među operatorima prijenosnih sustava ne daje potrebne rezultate ili da regulatorno tijelo, čija odluka krši mrežna pravila i smjernice, nije primjereno provelo mišljenje, preporuku ili odluku ACER-a.

(23)

ACER bi također trebao moći davati preporuke kako bi pomogao regulatornim tijelima i tržišnim sudionicima u razmjeni dobrih praksi.

(24)

ENTSO za električnu energiju, ENTSO za plin, tijelo EU-a za ODS-ove, operatori prijenosnih sustava, regionalni koordinacijski centri i imenovani operatori na tržištu električne energije trebali bi najozbiljnije uzeti u obzir mišljenja i preporuke ACER-a koji su im upućeni na temelju ove Uredbe.

(25)

ACER bi se trebao prema potrebi savjetovati sa zainteresiranim stranama i pružiti im razumnu mogućnost da izraze mišljenje o predloženim mjerama, kao što su mrežna pravila i druga pravila.

(26)

ACER bi trebao doprinositi provedbi smjernica o transeuropskim energetskim mrežama, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 347/2013, posebno kada daje mišljenje o neobvezujućim desetogodišnjim planovima razvoja mreže na razini Unije (planovi razvoja mreže na razini Unije).

(27)

ACER bi trebao doprinositi naporima za povećanje energetske sigurnosti.

(28)

Aktivnosti ACER-a trebale bi biti u skladu s ciljevima energetske unije koja ima pet dimenzija koje su usko povezane i međusobno se nadopunjuju, uključujući dekarbonizaciju, kako je navedeno u članku 1. Uredbe (EU) br. 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća (12).

(29)

U skladu s načelom supsidijarnosti ACER bi trebao donositi pojedinačne odluke samo u jasno definiranim okolnostima o pitanjima koja su usko povezana sa svrhom zbog koje je ACER osnovan.

(30)

Kako bi se osigurala učinkovitost i usklađenost ACER-ova okvira s drugim decentraliziranim agencijama, pravila kojima se regulira ACER trebala bi biti u skladu sa zajedničkim pristupom decentraliziranim agencijama o kojem su se dogovorili Europski parlament, Vijeće EU-a i Europska komisija (13) (Zajednički pristup). Međutim, u mjeri u kojoj je to potrebno, strukturu ACER-a trebalo bi prilagoditi kako bi ispunila specifične potrebe regulacije u području energetike. Posebno je potrebno u potpunosti voditi računa o specifičnoj ulozi regulatornih tijela i jamčiti njihovu neovisnost.

(31)

Ova će se Uredba možda dodatno izmijeniti u budućnosti kako bi je se u potpunosti uskladilo sa Zajedničkim pristupom decentraliziranim agencijama. Postojeće potrebe regulacije u području energetike zahtijevaju odstupanja od Zajedničkog pristupa. Komisija bi trebala provesti evaluaciju radi ocjenjivanja rezultata ACER-a s obzirom na njegove ciljeve, mandat i zadaće te bi Komisija, nakon provedbe navedene evaluacije, trebala moći predložiti izmjene ove Uredbe.

(32)

Upravni odbor trebao bi imati potrebne ovlasti za donošenje proračuna, provjeru njegova izvršenja, sastavljanje internog poslovnika, donošenje financijskih propisa i imenovanje ravnatelja. Za zamjenu članova Upravnog odbora koje imenuje Vijeće trebalo bi primijeniti sustav rotacije kako bi se dugoročno osigurala uravnotežena zastupljenost država članica. Upravni odbor trebao bi djelovati neovisno i objektivno u javnom interesu i ne bi smio tražiti ili slijediti političke upute.

(33)

ACER bi trebao imati potrebne ovlasti za učinkovito, transparentno, opravdano i prije svega neovisno obavljanje svojih regulatornih funkcija. Neovisnost ACER-a o proizvođačima električne energije i plina, o operatorima prijenosnih sustava i operatorima distribucijskih sustava te ostalim privatnim i korporativnim interesima nije samo ključno načelo dobrog upravljanja već i temeljni uvjet za osiguranje povjerenja u tržište. Ne dovodeći u pitanje djelovanje svojih članova u ime njihovih nacionalnih tijela, Odbor regulatora bi stoga trebao djelovati neovisno o bilo kakvim tržišnim interesima, trebao bi izbjegavati sukobe interesa i ne bi smio tražiti ili slijediti upute ili prihvaćati preporuke od vlade države članice, institucija Unije ili drugog javnog ili privatnog subjekta ili osobe. Odluke Odbora regulatora trebale bi istodobno biti u skladu s pravom Unije u području energetike, kao što su unutarnje energetsko tržište, okoliš i tržišno natjecanje. Odbor regulatora trebao bi izvješćivati institucije Unije o svojim mišljenjima, preporukama i odlukama.

(34)

Ako ACER ima ovlasti odlučivanja, zainteresirane strane trebale bi, radi ekonomičnosti postupka, imati pravo žalbe Odboru za žalbe koji bi trebao biti dio ACER-a, ali neovisan o upravnoj i regulatornoj strukturi ACER-a. Kako bi se zajamčili njegovo funkcioniranje i potpuna neovisnost, Odbor za žalbe trebao bi imati zasebnu proračunsku liniju u proračunu ACER-a. U interesu kontinuiteta, pri imenovanju ili reizboru članova Odbora za žalbe trebalo bi omogućiti djelomičnu zamjenu članova Odbora za žalbe. Protiv odluka Odbora za žalbe moguće je podnijeti žalbu Sudu Europske unije (Sud).

(35)

ACER bi svoje ovlasti odlučivanja trebao izvršavati u skladu s načelima pravednog, transparentnog i obrazloženog odlučivanja. Sva bi postupovna pravila ACER-a trebala biti utvrđena u njegovu poslovniku.

(36)

Ravnatelj bi trebao biti odgovoran za sastavljanje i donošenje dokumenata koji sadržavaju mišljenja, preporuke i odluke. Za određena mišljenja, preporuke i odluke iz članka 22. stavka 5. točke (a) i članka 24. stavka 2. trebalo bi biti potrebno prethodno pozitivno mišljenje Odbora regulatora. Odbor regulatora trebao bi moći davati mišljenja u vezi s tekstom koji predlaže ravnatelj i, kada je to primjereno, primjedbe na tekst i izmjene teksta koji predlaže ravnatelj, a koje bi ravnatelj trebao uzeti u obzir. Ako ravnatelj odstupi od primjedbi i izmjena koje je podnio Odbor regulatora ili ih odbije, ravnatelj bi trebao dati propisno utemeljeno pisano obrazloženje kako bi omogućio konstruktivan dijalog. Ako Odbor regulatora ne da pozitivno mišljenje o ponovno podnesenom tekstu, ravnatelj bi trebao imati mogućnost dodatno revidirati tekst u skladu s izmjenama i primjedbama koje je predložio Odbor regulatora kako bi dobio njegovo pozitivno mišljenje. Ravnatelj bi trebao imati mogućnost povlačenja podnesenih nacrta mišljenja, preporuka i odluka ako se ravnatelj ne slaže s izmjenama koje je podnio Odbor regulatora i izdavanja novog teksta u skladu s određenim postupcima iz članka 22. stavka 5. točke (a) i članka 24. stavka 2. Ravnatelj bi trebao imati mogućnost u svakoj fazi postupka zatražiti pozitivno mišljenje Odbora regulatora o novom ili revidiranom nacrtu teksta.

(37)

ACER bi trebao raspolagati prikladnim resursima za obavljanje svojih zadaća. ACER bi se trebao uglavnom financirati iz općeg proračuna Unije. Pristojbe poboljšavaju financiranje ACER-a i trebale bi pokrivati njegove troškove povezane s uslugama koje pruža tržišnim sudionicima ili subjektima koji djeluju u njihovo ime kako bi im se omogućilo da izvješćuju o podacima na temelju članka 8. Uredbe (EU) br. 1227/2011 na učinkovit, djelotvoran i siguran način. Sredstva koja prikupljaju regulatorna tijela za svoju suradnju na razini Unije trebala bi i dalje biti na raspolaganju ACER-u. Na subvencije koje se financiraju iz općeg proračuna Unije trebao bi se i dalje primjenjivati proračunski postupak Unije. Osim toga, reviziju računâ trebao bi provoditi neovisni vanjski revizor u skladu s člankom 107. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013 (14).

(38)

Proračunsko tijelo trebalo bi kontinuirano ocjenjivati proračun ACER-a na temelju opsega posla ACER-a, rezultata ACER-a i ciljeva ACER-a u smislu ostvarivanja unutarnjeg energetskog tržišta te pružanja doprinosa energetskoj sigurnosti u korist potrošača u Uniji. Proračunsko tijelo trebalo bi osigurati postizanje najboljih standarda učinkovitosti.

(39)

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije („Prevoditeljski centar”) trebao bi pružati usluge prevođenja za sve agencije Unije. Ako se ACER suoči s konkretnim poteškoćama u vezi s uslugama Prevoditeljskog centra, ACER bi trebao imati mogućnost upotrebe mehanizma zaštite uspostavljenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 2965/94 (15), što bi u konačnici moglo dovesti do korištenja drugih pružatelja usluga pod pokroviteljstvom Prevoditeljskog centra.

(40)

ACER bi trebao imati visokostručno osoblje. Posebno bi trebao koristiti znanja i iskustva osoblja koje su mu uputila regulatorna tijela, Komisija i države članice. Na osoblje ACER-trebali bi se primjenjivati Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica („Pravilnik o osoblju”) i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica („Uvjeti zaposlenja”) utvrđeni u Uredbi Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (16) te pravila koja zajednički donose institucije Unije radi primjene tih pravila. Upravni odbor trebao bi u dogovoru s Komisijom donijeti odgovarajuća provedbena pravila.

(41)

Radne skupine trebale bi moći biti potpora regulatornom radu koji ravnatelj i Odbor regulatora obavljaju na temelju ove Uredbe.

(42)

ACER bi trebao primjenjivati opća pravila u pogledu javnog pristupa dokumentima koje drže tijela Unije. Upravni odbor trebao bi utvrditi praktične mjere za zaštitu poslovno osjetljivih podataka i osobnih podataka.

(43)

Iz suradnje regulatornih tijela unutar ACER-a vidljivo je da je većinsko odlučivanje ključni preduvjet za ostvarivanje napretka u pitanjima povezanima s unutarnjim energetskim tržištem koja imaju znatan ekonomski učinak u različitim državama članicama. Regulatorna tijela stoga bi u Odboru regulatora i dalje trebala odlučivati dvotrećinskom većinom. ACER bi prema potrebi trebao odgovarati Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

(44)

Zemlje koje nisu članice Unije trebale bi moći sudjelovati u radu ACER-a u skladu s odgovarajućim sporazumima koje treba sklopiti Unija.

(45)

S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, odnosno suradnju regulatornih tijela na razini Unije i njihovo sudjelovanje u izvršavanju funkcija povezanih s Unijom, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(46)

Sjedište ACER-a nalazi se u Ljubljani, kako je predviđeno Odlukom 2009/913/EU (17). Sjedište ACER-a središte njegovih aktivnosti i njegovih funkcija propisanih statutom.

(47)

Država članica domaćin ACER-a trebala bi pružiti najbolje moguće uvjete za neometano i učinkovito funkcioniranje ACER-a, uključujući višejezično, europski usmjereno školovanje te primjerenu prometnu povezanost. Sporazum o sjedištu između vlade Republike Slovenije i ACER-a, koji obuhvaća navedene zahtjeve kao i provedbene aranžmane, sklopljen je 26. studenoga 2010. i stupio je na snagu 10. siječnja 2011.,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Poglavlje I.

Ciljevi i zadaće

Članak 1.

Osnivanje i ciljevi

1.   Ovom se Uredbom osniva Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER).

2.   Svrha ACER-a je na razini Unije pomagati regulatornim tijelima iz članka 57. Direktive (EU) 2019/944 i članka 39. Direktive 2009/73/EZ u izvršavanju regulatornih zadaća koje obavljaju u državama članicama te, prema potrebi, koordinirati njihovo djelovanje i posredovati u njihovim sporovima i rješavati ih u skladu s člankom 6. stavkom 10. ove Uredbe. ACER također doprinosi uspostavi visokokvalitetnih zajedničkih regulatornih i nadzornih praksi te tako doprinosi dosljednoj, učinkovitoj i djelotvornoj primjeni prava Unije radi ostvarenja klimatskih i energetskih ciljeva Unije.

3.   U provedbi svojih zadaća ACER djeluje neovisno i objektivno te u interesu Unije. ACER donosi autonomne odluke, neovisno o privatnim i korporativnim interesima.

Članak 2.

Vrste akata ACER-a

ACER:

(a)

izdaje mišljenja i preporuke upućene operatorima prijenosnih sustava, ENTSO-u za električnu energiju, ENTSO-u za plin, tijelu EU-a za ODS-ove, regionalnim koordinacijskim centrima i imenovanim operatorima na tržištu električne energije;

(b)

izdaje mišljenja i preporuke upućene regulatornim tijelima;

(c)

izdaje mišljenja i preporuke upućene Europskom parlamentu, Vijeću ili Komisiji;

(d)

donosi pojedinačne odluke o pružanju informacija u skladu s člankom 3. stavkom 2., člankom 7. stavkom 2. točkom (b) i člankom 8. točkom (c); o odobravanju metodologija i uvjeta u skladu s člankom 4. stavkom 4., člankom 5. stavcima 2., 3. i 4.; o preispitivanju zona trgovanja kako je navedeno u članku 5. stavku 7.; o tehničkim pitanjima kako je navedeno u članku 6. stavku 1.; o arbitraži među regulatorima u skladu s člankom 6. stavkom 10.; u vezi s regionalnim koordinacijskim centrima kako je navedeno u članku 7. stavku 2. točki (a); o odobravanju i izmjeni metodologija i izračuna i tehničkim specifikacijama kako je navedeno u članku 9. stavku 1; o odobravanju i izmjeni metodologija kako je navedeno u članku 9. stavku 3.; o izuzećima kako je navedeno u članku 10.; o infrastrukturi kako je navedeno u članku 11. točki (d); te o pitanjima u vezi s cjelovitošću i transparentnošću veleprodajnog tržišta na temelju članka 12.

(e)

Komisiji podnosi neobvezujuće okvirne smjernice u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća (18) i člankom 6. Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (19).

Članak 3.

Opće zadaće

1.   ACER može, na zahtjev Europskog parlamenta, Vijeća ili Komisije, ili na vlastitu inicijativu, dati Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji mišljenje ili preporuku o svim pitanjima koja se odnose na svrhu zbog koje je osnovan.

2.   Na zahtjev ACER-a regulatorna tijela, ENTSO za električnu energiju, ENTSO za plin, regulatorni koordinacijski centri, tijelo EU-a za ODS-ove, operatori prijenosnih sustava i imenovani operatori na tržištu električne energije ACER-u daju informacije potrebne za izvršavanje zadaća ACER-a iz ove Uredbe, osim ako je ACER već zatražio i dobio takve informacije.

U svrhu podnošenja zahtjevâ za informacije kako je navedeno u prvom podstavku, ACER ima ovlast donošenja odluka. ACER u svojim odlukama navodi svrhu svojeg zahtjeva, upućuje na pravnu osnovu na temelju koje zahtijeva informacije i rok u kojem se informacije moraju dati. Taj rok mora biti razmjeran je zahtjevu.

Povjerljive informacije koje primi na temelju ove Uredbe ACER smije koristiti samo za potrebe obavljanja zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom. ACER osigurava odgovarajuću zaštitu podataka s obzirom na informacije u skladu s člankom 41.

Članak 4.

Zadaće ACER-a u pogledu suradnje operatorâ prijenosnih sustava i operatorâ distribucijskih sustava

1.   ACER daje Komisiji mišljenje o nacrtu statuta, popisu članova i nacrtu poslovnika ENTSO-a za električnu energiju u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/943 i o nacrtu statuta, popisima članova i nacrtu poslovnika ENTSO-a za plin u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2009 te o nacrtu statuta, popisu članova i nacrtu poslovnika tijela EU-a za ODS-ove u skladu s člankom 53. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/943.

2.   ACER prati izvršenje zadaća ENTSO-a za električnu energiju u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) 2019/943, ENTSO-a za plin u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 715/2009 i tijela EU-a za ODS-ove kako je utvrđeno u članku 55. Uredbe (EU) 2019/943.

3.   ACER može dati mišljenje:

(a)

ENTSO-u za električnu energiju u skladu s člankom 30. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2019/943 i ENTSO-u za plin u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2009 o mrežnim pravilima;

(b)

ENTSO-u za električnu energiju u skladu s člankom 32. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EU) 2019/943 i ENTSO-u za plin u skladu s člankom 9. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EZ) br. 715/2009 o nacrtu godišnjeg programa rada, nacrtu plana razvoja mreže na razini Unije i drugim odgovarajućim dokumentima iz članka 30. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/943 i članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 715/2009, uzimajući u obzir ciljeve nediskriminacije, djelotvornog tržišnog natjecanja te učinkovitog i sigurnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta električne energije i unutarnjeg tržišta prirodnog plina;

(c)

tijelu EU-a za ODS-ove o nacrtu godišnjeg programa rada i drugim odgovarajućim dokumentima iz članka 55. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/943, uzimajući u obzir ciljeve nediskriminacije, djelotvornog tržišnog natjecanja te učinkovitog i sigurnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta električne energije.

4.   Nakon što zatraži ažurirane verzije nacrta koje su dostavili operatori prijenosnih sustava, ACER, prema potrebi, odobrava metodologiju u pogledu upotrebe prihoda od zagušenja u skladu s člankom 19. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/943.

5.   ACER na temelju činjeničnog stanja dostavlja propisno obrazloženo mišljenje i preporuke ENTSO-u za električnu energiju, ENTSO-u za plin, Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji ako smatra da nacrt godišnjeg programa rada ili nacrt plana razvoja mreže na razini Unije, koji su mu dostavljeni u skladu s člankom 32. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EU) 2019/943 i člankom 9. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 715/2009, ne doprinose nediskriminaciji, djelotvornom tržišnom natjecanju i učinkovitom funkcioniranju tržišta ili dovoljnoj razini prekogranične međupovezanosti koja je otvorena za pristup treće strane, ili da nisu u skladu s odgovarajućim odredbama Uredbe (EU) 2019/943 i Direktive (EU) 2019/944 ili Uredbe (EZ) br. 715/2009 i Direktive 2009/73/EZ.

6.   Relevantna regulatorna tijela koordiniraju se kako bi zajednički utvrdila jesu li tijelo EU-a za ODS-ove, ENTSO za električnu energiju ili regionalni koordinacijski centri usklađeni s njihovim obvezama u skladu s pravom Unije te poduzimaju odgovarajuće mjere u skladu s člankom 59. stavkom 1. točkom (c) i člankom 62. stavkom 1. točkom (f) Direktive (EU) 2019/944.

ACER na zahtjev jednog ili više regulatornih tijela ili na vlastitu inicijativu izdaje obrazloženo mišljenje kao i preporuku ENTSO-u za električnu energiju, tijelu EU-a za ODS-ove ili regionalnim koordinacijskim centrima u pogledu usklađenosti s njihovim obvezama.

7.   Ako je u obrazloženom mišljenju ACER-a utvrđen slučaj moguće neusklađenosti ENTSO-a za električnu energiju, tijela EU-a za ODS-ove ili regionalnog koordinacijskog centra s njihovim obvezama, dotična regulatorna tijela jednoglasno donose koordinirane odluke kojima se utvrđuje je li došlo do neusklađenosti s relevantnim obvezama i, kada je to primjenjivo, određuju mjere koje ENTSO za električnu energiju, tijelo EU-a za ODS-ove ili regionalni koordinacijski centar moraju poduzeti kako bi otklonili tu neusklađenost. Ako regulatorna tijela ne uspiju jednoglasno donijeti takve koordinirane odluke u roku od četiri mjeseca od datuma primitka obrazloženog mišljenja ACER-a, predmet se upućuje ACER-u radi donošenja odluke u skladu s člankom 6. stavkom 10.

8.   Ako neusklađenost ENTSO-a za električnu energiju, tijela EU-a za ODS-ove ili regionalnog koordinacijskog centra, koja je utvrđena u skladu sa stavkom 6. ili 7. ovog članka, ne bude otklonjena u roku od tri mjeseca, ili ako regulatorno tijelo u državi članici u kojoj subjekt ima sjedište nije poduzelo mjeru za osiguranje usklađenosti, ACER izdaje preporuku regulatornom tijelu da poduzme mjeru, u skladu s člankom 59. stavkom 1. točkom (c) i člankom 62. stavkom 1. točkom (f) Direktive (EU) 2019/944, kako bi se osiguralo da se ENTSO za električnu energiju, tijelo EU-a za ODS-ove ili regionalni koordinacijski centri usklade sa svojim obvezama, te o toj preporuci obavješćuje Komisiju.

Članak 5.

Zadaće ACER-a u pogledu izrade i provedbe mrežnih pravila i smjernica

1.   ACER sudjeluje u izradi mrežnih pravila u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) 2019/943 i člankom 6. Uredbe (EZ) br. 715/2009, te smjernica u skladu s člankom 61. stavkom 6. Uredbe (EU) 2019/943. ACER posebno:

(a)

podnosi neobvezujuće okvirne smjernice Komisiji kada se to od njega zahtijeva u skladu s člankom 59. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/943 ili člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2009. ACER revidira okvirne smjernice i ponovno ih podnosi Komisiji kada se to od njega zahtijeva u skladu s člankom 59. stavkom 7. Uredbe (EU) 2019/943 ili člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 715/2009;

(b)

daje obrazloženo mišljenje ENTSO-u za plin o mrežnim pravilima u skladu s člankom 6. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 715/2009;

(c)

revidira mrežno pravilo u skladu s člankom 59. stavkom 11. Uredbe (EU) 2019/943 i člankom 6. stavkom 9. Uredbe (EZ) br. 715/2009. U svojoj reviziji ACER uzima u obzir mišljenja koja su iznijela sve strane uključene u izradu tog revidiranog mrežnog pravila pod vodstvom ENTSO-a za električnu energiju, ENTSO-a za plin ili tijela EU-a za ODS-ove i savjetuje se s relevantnim dionicima o verziji koju treba podnijeti Komisiji. ACER se u tu svrhu prema potrebi može koristiti odborom uspostavljenim na temelju mrežnih pravila. ACER izvješćuje Komisiju o ishodu savjetovanja. Potom ACER Komisiji podnosi revidirana mrežna pravila u skladu s člankom 59. stavkom 11. Uredbe (EU) 2019/943 i člankom 6. stavkom 9. Uredbe (EZ) br. 715/2009. Ako ENTSO za električnu energiju, ENTSO za plin ili tijelo EU-a za ODS-ove ne uspiju izraditi mrežno pravilo, ACER priprema i podnosi nacrt mrežnog pravila Komisiji kada se to od njega zatraži u skladu s člankom 59. stavkom 12. Uredbe (EU) 2019/943 ili člankom 6. stavkom 10. Uredbe (EZ) br. 715/2009;

(d)

Komisiji dostavlja propisno obrazloženo mišljenje, u skladu s člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/943 ili člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 715/2009, ako ENTSO za električnu energiju, ENTSO za plin ili tijelo EU-a za ODS-ove nisu uspjeli provesti mrežno pravilo razrađeno u skladu s člankom 30. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2019/943 ili člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2009 ili mrežno pravilo koje je uspostavljeno u skladu s člankom 59. stavcima od 3. do 12. Uredbe (EU) 2019/943 i člankom 6. stavcima od 1. do 10. Uredbe (EZ) br. 715/2009, ali koje Komisija nije donijela na temelju članka 59. stavka 13. Uredbe (EU) 2019/943 i članka 6. stavka 11. Uredbe (EZ) br. 715/2009;

(e)

prati i analizira provedbu mrežnih pravila koja je donijela Komisija u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) 2019/943 i člankom 6. Uredbe (EZ) br. 715/2009 i smjernica donesenih u skladu s člankom 61. Uredbe (EU) 2019/943, te njihov učinak na usklađivanje primjenjivih pravila čija je svrha olakšati integraciju tržišta, kao i na nediskriminaciju, djelotvorno tržišno natjecanje i učinkovito funkcioniranje tržišta, te o tome izvješćuje Komisiju.

2.   Ako se nekim od sljedećih pravnih akata predviđa izrada prijedlogâ zajedničkih uvjeta ili metodologija za provedbu mrežnih pravila i smjernica za koje je potrebno odobrenje svih regulatornih tijela, ti prijedlozi zajedničkih uvjeta ili metodologija podnose se ACER-u na reviziju i odobrenje:

(a)

zakonodavnim aktom Unije donesenim u redovnom zakonodavnom postupku;

(b)

mrežnim pravilima i smjernicama koji su doneseni prije 4. srpnja 2019. i naknadnim revizijama tih mrežnih pravila i smjernica; ili

(c)

mrežnim pravilima i smjernicama koji su doneseni u obliku provedbenih akata na temelju članka 5. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (20).

3.   Ako se nekim od sljedećih pravnih akata predviđa izrada prijedlogâ uvjeta ili metodologija za provedbu mrežnih pravila i smjernica za koje je potrebno odobrenje svih regulatornih tijela dotične regije, ta regulatorna tijela moraju postići jednoglasan dogovor o zajedničkim uvjetima ili metodologijama koje treba odobriti svako od tih regulatornih tijela:

(a)

zakonodavnim aktom Unije donesenim u redovnom zakonodavnom postupku;

(b)

mrežnim pravilima i smjernicama koji su doneseni prije 4. srpnja 2019. i naknadnim revizijama tih mrežnih pravila i smjernica; ili

(c)

mrežnim pravilima i smjernicama koji su doneseni u obliku provedbenih akata na temelju članka 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Prijedlozi iz prvog stavka dostavljaju se ACER-u u roku od tjedan dana od njihova podnošenja tim regulatornim tijelima. Regulatorna tijela mogu uputiti prijedloge ACER-u na odobrenje na temelju članka 6. stavka 10. drugog podstavka točke (b), a ako nije postignut jednoglasan dogovor kako je navedeno u prvom podstavku, to moraju učiniti na temelju članka 6. stavka 10. drugog podstavka točke (a).

Ravnatelj ili Odbor regulatora, na vlastitu inicijativu ili na prijedlog jednog ili više svojih članova, može zahtijevati da regulatorna tijela dotične regije upute prijedlog ACER-u na odobrenje. Takav zahtjev ograničen je na slučajeve u kojima bi regionalno dogovoreni prijedlog mogao imati osjetan učinak na unutarnje energetsko tržište ili na sigurnost opskrbe izvan regije.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavke 2. i 3., ACER je nadležan za donošenje odluke u skladu s člankom 6. stavkom 10. ako se nadležna regulatorna tijela ne uspiju dogovoriti o uvjetima ili metodologijama provedbe novih mrežnih pravila i smjernica koji su doneseni nakon 4. srpnja 2019. u obliku delegiranih akata, ako je za te uvjete ili metodologije potrebno odobrenje svih regulatornih tijela ili svih regulatornih tijela dotične regije.

5.   Do 31. listopada 2023. i svake tri godine nakon toga Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o mogućoj potrebi za većim sudjelovanjem ACER-a u izradi i donošenju uvjeta ili metodologija za provedbu mrežnih pravila i smjernica donesenih u obliku delegiranih akata nakon 4. srpnja 2019. Prema potrebi, izvješću se prilaže zakonodavni prijedlog za prijenos potrebnih ovlasti na ACER ili za njihovu izmjenu.

6.   Prije odobravanja uvjeta ili metodologija iz stavaka 2. i 3. regulatorna tijela ili ACER, ako je nadležan, revidiraju ih, prema potrebi, nakon savjetovanja s ENTSO-om za električnu energiju, ENTSO-om za plin ili tijelom EU-a za ODS-ove kako bi se osiguralo da su u skladu sa svrhom mrežnih pravila ili smjernica te da se njima doprinosi integraciji tržišta, nediskriminaciji, djelotvornom tržišnom natjecanju i ispravnom funkcioniranju tržišta. ACER donosi odluku o odobrenju u roku utvrđenom u relevantnim mrežnim pravilima i smjernicama. Taj rok počinje teći na dan koji slijedi nakon dana na koji je prijedlog upućen ACER-u.

7.   ACER obavlja svoje zadaće u pogledu preispitivanja zone trgovanja u skladu s člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/943.

8.   ACER prati regionalnu suradnju operatora prijenosnih sustava iz članka 34. Uredbe (EU) 2019/943 i članka 12. Uredbe (EZ) br. 715/2009 i uzima u obzir rezultat te suradnje pri oblikovanju svojih mišljenja, preporuka i odluka.

Članak 6.

Zadaće ACER-a u pogledu regulatornih tijela

1.   ACER donosi pojedinačne odluke o tehničkim pitanjima ako su takve odluke predviđene u Uredbi (EU) 2019/943, Uredbi (EZ) br. 715/2009, Direktivi (EU) 2019/944 ili Direktivi 2009/73/EZ.

2.   ACER može, u skladu sa svojim programom rada, na zahtjev Komisije ili na vlastitu inicijativu, izdati preporuke za pomoć regulatornim tijelima i sudionicima na tržištu u razmjeni dobrih praksi.

3.   Do 5. srpnja 2022. i svake četiri godine nakon toga Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o neovisnosti regulatornih tijela u skladu s člankom 57. stavkom 7. Direktive (EU) 2019/944.

4.   ACER pruža okvir za suradnju regulatornih tijela kako bi se osiguralo učinkovito odlučivanje o pitanjima koja imaju prekograničnu važnost. Promiče suradnju među regulatornim tijelima i među regulatornim tijelima na regionalnoj razini i na razini Unije te uzima u obzir rezultat takve suradnje pri oblikovanju svojih mišljenja, preporuka i odluka. Ako ACER smatra da su potrebna obvezujuća pravila o takvoj suradnji, daje odgovarajuće preporuke Komisiji.

5.   ACER, na zahtjev jednog ili više regulatornih tijela ili Komisije, donosi mišljenje utemeljeno na činjenicama o tome je li odluka koju je donijelo regulatorno tijelo u skladu s mrežnim pravilima i smjernicama iz Uredbe (EU) 2019/943, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive (EU) 2019/944, Direktive 2009/73/EZ, ili s drugim odgovarajućim odredbama tih direktiva ili uredbi.

6.   Ako regulatorno tijelo ne postupi u skladu s mišljenjem ACER-a iz stavka 5. u roku od četiri mjeseca od datuma primitka mišljenja, ACER o tome obavješćuje Komisiju i dotičnu državu članicu.

7.   Ako, u određenom slučaju, regulatorno tijelo ima teškoća u primjeni mrežnih pravila i smjernica iz Uredbe (EU) 2019/943, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive (EU) 2019/944 ili Direktive 2009/73/EZ, ono može zatražiti mišljenje ACER-a. ACER daje svoje mišljenje, nakon savjetovanja s Komisijom, u roku od tri mjeseca od datuma primitka takvog zahtjeva.

8.   Na zahtjev regulatornog tijela ACER može pružiti operativnu pomoć tom regulatornom tijelu u vezi s istragama u skladu s Uredbom (EU) br. 1227/2011.

9.   ACER podnosi mišljenja relevantnom regulatornom tijelu i Komisiji na temelju članka 16. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/943.

10.   ACER je nadležan za donošenje pojedinačnih odluka o regulatornim pitanjima koja imaju učinak na prekograničnu trgovinu ili prekograničnu sigurnost sustava i za koje je potrebna zajednička odluka najmanje dvaju regulatornih tijela, kada su takve nadležnosti dodijeljene regulatornim tijelima jednim od sljedećih pravnih akata:

(a)

zakonodavnim aktom Unije donesenim u redovnom zakonodavnom postupku;

(b)

mrežnim pravilima i smjernicama donesenima prije 4. srpnja 2019. i naknadnim revizijama tih mrežnih pravila i smjernica; ili

(c)

mrežnim pravilima i smjernicama donesenima u obliku provedbenih akata na temelju članka 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

ACER je nadležan za donošenje pojedinačnih odluka kako su navedene u prvom podstavku u sljedećim situacijama:

(a)

ako nadležna regulatorna tijela nisu uspjela postići dogovor u roku od šest mjeseci od upućivanja slučaja zadnjem od tih regulatornih tijela ili u roku od četiri mjeseca u slučajevima iz članka 4. stavka 7. ove Uredbe ili iz članka 59. stavka 1. točke (c) ili iz članka 62. stavka 1. točke (f) Direktive (EU) 2019/944; ili

(b)

na temelju zajedničkog zahtjeva nadležnih regulatornih tijela.

Nadležna regulatorna tijela mogu zajednički zahtijevati da se rok iz drugog podstavka točke (a) ovog stavka produlji za najviše šest mjeseci, osim u slučajevima iz članka 4. stavka 7. ove Uredbe ili iz članka 59. stavka 1. točke (c) ili iz članka 62. stavka 1. točke (f) Direktive (EU) 2019/944.

Kada je nadležnost za odlučivanje o prekograničnim pitanjima iz prvog podstavka dodijeljena regulatornim tijelima u novim mrežnim pravilima ili smjernicama koji su doneseni u obliku delegiranih akata nakon 4. srpnja 2019., ACER je nadležan samo na dobrovoljnoj osnovi u skladu s drugim podstavkom točkom (b) ovog stavka, na zahtjev koji je podnijelo najmanje 60 % nadležnih regulatornih tijela. Ako su uključena samo dva regulatorna tijela, bilo koje od njih može slučaj uputiti ACER-u.

Do 31. listopada 2023. i svake tri godine nakon toga Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o mogućoj potrebi za većim sudjelovanjem ACER-a u rješavanju slučajeva neslaganja među regulatornim tijelima u vezi sa zajedničkim odlukama o pitanjima za koja je nadležnost dodijeljena tim regulatornim tijelima delegiranim aktom nakon 4. srpnja 2019. Izvješću se, prema potrebi, prilaže zakonodavni prijedlog za izmjenu takvih ovlasti ili za prijenos potrebnih ovlasti na ACER.

11.   Kada priprema svoje odluke na temelju stavka 10., ACER se savjetuje s regulatornim tijelima i dotičnim operatorima prijenosnih sustava te ga se obavješćuje o prijedlozima i primjedbama svih dotičnih operatora prijenosnih sustava.

12.   Ako je slučaj upućen ACER-u na temelju stavka 10., ACER:

(a)

donosi odluku u roku od šest mjeseci od datuma upućivanja ili u roku od pet mjeseci od tog datuma u slučajevima u skladu s člankom 4. stavkom 7. ove Uredbe ili člankom 59. stavkom 1. točkom (c) ili člankom 62. stavkom 1. točkom (f) Direktive (EU) 2019/944; i

(b)

može, ako je to potrebno, donijeti privremenu odluku kako bi se osigurala zaštita sigurnosti opskrbe ili operativne sigurnosti.

13.   Ako regulatorna pitanja iz stavka 10. uključuju izuzeća u smislu članka 63. Uredbe (EU) 2019/943 ili članka 36. Direktive 2009/73/EZ, rokovi predviđeni u ovoj Uredbi ne zbrajaju se s rokovima predviđenima u tim odredbama.

Članak 7.

Zadaće ACER-a u pogledu regionalnih koordinacijskih centara

1.   ACER u bliskoj suradnji s regulatornim tijelima i ENTSO-om za električnu energiju prati i analizira rezultate regionalnih koordinacijskih centara, uzimajući u obzir izvješća predviđena u članku 46. stavku 3. Uredbe (EU) 2019/943.

2.   Kako bi učinkovito i brzo izvršavao zadaće iz stavka 1., ACER posebno:

(a)

odlučuje o konfiguraciji regija za pogon sustava u skladu s člankom 36. stavcima 3. i 4. i izdaje odobrenja u skladu s člankom 37. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/943;

(b)

ako je to primjereno, od regionalnih koordinacijskih centara zahtijeva informacije u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) 2019/943;

(c)

daje mišljenja i preporuke Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji;

(d)

daje mišljenja i preporuke regionalnim koordinacijskim centrima.

Članak 8.

Zadaće ACER-a u pogledu imenovanih operatora na tržištu električne energije

Kako bi se osiguralo da imenovani operatori na tržištu električne energije izvršavaju svoje funkcije u skladu s Uredbom (EU) 2019/943 i Uredbom Komisije (EU) 2015/1222 (21), ACER:

(a)

prati napredak imenovanih operatora na tržištu električne energije u uspostavljanju funkcija u skladu s Uredbom (EU) 2015/1222;

(b)

daje preporuke Komisiji u skladu s člankom 7. stavkom 5. Uredbe (EU) 2015/1222;

(c)

ako je to primjereno, od imenovanih operatora na tržištu električne energije traži informacije.

Članak 9.

Zadaće ACER-a u pogledu adekvatnosti proizvodnje i pripravnosti za rizike

1.   ACER, prema potrebi, odobrava i mijenja:

(a)

prijedloge metodologija i izračuna povezane s europskom procjenom adekvatnosti resursa na temelju članka 23. stavaka 3., 4. 6. i 7. Uredbe (EU) 2019/943;

(b)

prijedloge tehničkih specifikacija za prekogranično sudjelovanje u mehanizmima za razvoj kapaciteta na temelju članka 26. stavka 11. Uredbe (EU) 2019/943.

2.   ACER na temelju članka 24. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/941 daje mišljenje o tome jesu li razlike između nacionalnih procjena adekvatnosti resursa i europske procjene adekvatnosti resursa opravdane.

3.   ACER, prema potrebi, odobrava i mijenja metodologije za:

(a)

utvrđivanje elektroenergetskih kriznih scenarija na regionalnoj razini na temelju članka 5. Uredbe (EU) 2019/941;

(b)

procjene kratkoročne i sezonske adekvatnosti na temelju članka 8. Uredbe (EU) 2019/941.

4.   Kada je riječ o sigurnosti opskrbe plinom, ACER ima predstavnika u Koordinacijskoj skupini za plin u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2017/1938 i ispunjava svoje obveze u pogledu stalnog dvosmjernog kapaciteta spojnih plinovoda na temelju Priloga III. Uredbi (EU) 2017/1938.

Članak 10.

Zadaće ACER-a u pogledu izuzećâ

ACER odlučuje o izuzećima kako je predviđeno u članku 63. stavku 5. Uredbe (EU) 2019/943. ACER također odlučuje o izuzećima kako je predviđeno u članku 36. stavku 4. Direktive 2009/73/EZ kada se predmetna infrastruktura nalazi na području više od jedne države članice.

Članak 11.

Zadaće ACER-a u pogledu infrastrukture

Kada je riječ o transeuropskoj energetskoj infrastrukturi, ACER, u bliskoj suradnji s regulatornim tijelima i ENTSO-om za električnu energiju i ENTSO-om za plin:

(a)

prati napredak pri provedbi projekata za stvaranje novog kapaciteta interkonekcijskih vodova;

(b)

prati provedbu planova razvoja mreže na razini Unije. Ako ACER utvrdi nedosljednosti između tih planova i njihove provedbe, istražuje razloge takvih nedosljednosti i daje preporuke operatorima prijenosnih sustava, regulatornim tijelima ili drugim dotičnim nadležnim tijelima s ciljem provedbe ulaganja u skladu s planovima razvoja mreže na razini Unije;

(c)

ispunjava obveze utvrđene u člancima 5., 11. i 13. Uredbe (EU) br. 347/2013;

(d)

donosi odluke o zahtjevima za ulaganje na temelju članka 12. stavka 6. Uredbe (EU) br. 347/2013.

Članak 12.

Zadaće ACER-a u pogledu cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta

Kako bi djelotvorno pratio cjelovitost i transparentnost veleprodajnog tržišta, ACER, u bliskoj suradnji s regulatornim tijelima i drugim nacionalnim tijelima:

(a)

prati veleprodajna tržišta, prikuplja i razmjenjuje podatke te uspostavlja europski registar sudionika na tržištu u skladu s člancima od 7. do 12. Uredbe (EU) br. 1227/2011;

(b)

daje preporuke Komisiji u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 1227/2011;

(c)

koordinira istrage u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1227/2011.

Članak 13.

Povjeravanje novih zadaća ACER-u

ACER-u se mogu, u okolnostima koje je jasno definirala Komisija u mrežnim pravilima donesenima na temelju članka 59. Uredbe (EU) 2019/943 i smjernicama donesenima na temelju članka 61. te uredbe ili članka 23. Uredbe (EZ) br. 715/2009, i u vezi s pitanjima koja su povezana sa svrhom zbog koje je ACER osnovan, povjeriti dodatne zadaće koje ne uključuju ovlasti za donošenje odluka.

Članak 14.

Savjetovanja, transparentnost i postupovne zaštitne mjere

1.   ACER se pri izvršavanju svojih zadaća, posebno u procesu razvoja okvirnih smjernica u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) 2019/943 ili člankom 6. Uredbe (EZ) br. 715/2009, te u procesu predlaganja izmjena mrežnih pravila u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) 2019/943 ili člankom 7. Uredbe (EZ) br. 715/2009, temeljito i već u ranoj fazi savjetuje sa sudionicima na tržištu, operatorima prijenosnih sustava, potrošačima, krajnjim korisnicima, te prema potrebi, tijelima za tržišno natjecanje, ne dovodeći u pitanje njihove nadležnosti, i na otvoren i transparentan način, osobito kada se njegove zadaće odnose na operatore prijenosnih sustava.

2.   ACER osigurava da javnost i sve zainteresirane strane dobiju objektivne, pouzdane i lako dostupne informacije, osobito u pogledu rezultata njegova rada, kada je to primjereno.

Objavljuju se svi dokumenti i zapisnici savjetodavnih sastanaka održanih tijekom izrade okvirnih smjernica u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) 2019/943 ili člankom 6. Uredbe (EZ) br. 715/2009, ili tijekom izmjene mrežnih pravila iz stavka 1.

3.   ACER prije donošenja okvirnih smjernica ili predlaganja izmjena mrežnih pravila kako je navedeno u stavku 1. naznačuje način na koji su primjedbe dobivene tijekom savjetovanja uzete u obzir te navodi razloge ako te primjedbe nisu uzete u obzir.

4.   ACER na svojim internetskim stranicama objavljuje barem svoj dnevni red, referentne dokumente i prema potrebi zapisnike sa sastanaka Upravnog odbora, Odbora regulatora i Odbora za žalbe.

5.   ACER donosi i objavljuje prikladan i razmjeran poslovnik u skladu s postupkom iz članka 19. stavka 1. točke (t). Taj poslovnik sadržava odredbe kojima se osigurava transparentan i razuman postupak donošenja odluka, kojim se jamče temeljna postupovna prava utemeljena na vladavini prava, između ostalog pravo na saslušanje, pravila o pristupu dosjeima i standardi koji su pobliže navedeni u stavcima 6., 7. i 8.

6.   ACER prije donošenja bilo koje pojedinačne odluke kako je predviđeno u ovoj Uredbi obavješćuje sve uključene strane o svojoj namjeri da donese tu odluku i utvrđuje rok u kojem uključena strana može izraziti svoja stajališta o tom pitanju, uzimajući u potpunosti u obzir žurnost, složenost i potencijalne posljedice tog pitanja.

7.   U pojedinačnim odlukama ACER-a moraju se navesti razlozi na kojima se te odluke temelje kako bi se omogućila žalba u pogledu merituma.

8.   Strane na koje se pojedinačne odluke odnose mora se obavijestiti o pravnim sredstvima koja su im na raspolaganju u skladu s ovom Uredbom.

Članak 15.

Praćenje sektora električne energije i prirodnog plina i izvješćivanje o tim sektorima

1.   U bliskoj suradnji s Komisijom, državama članicama i relevantnim nacionalnim tijelima, uključujući regulatorna tijela, i ne dovodeći u pitanje nadležnosti tijelâ za tržišno natjecanje, ACER prati veleprodajna i maloprodajna tržišta električne energije i prirodnog plina, osobito maloprodajne cijene električne energije i prirodnog plina, usklađenost s pravima potrošača utvrđenima u Direktivi (EU) 2019/944 i Direktivi 2009/73/EZ, utjecaj tržišnih kretanja na kupce iz kategorije kućanstvo, pristup mrežama, uključujući pristup električnoj energiji proizvedenoj iz obnovljivih izvora energije, napredak postignut u pogledu interkonekcijskih vodova, moguće prepreke prekograničnoj trgovini, regulatorne prepreke za nove sudionike na tržištu i manje aktere, uključujući energetske zajednice građana, državne intervencije zbog kojih cijene ne odražavaju stvarnu oskudicu, poput onih navedenih u članku 10. stavku 4. Uredbe (EU) 2019/943, rezultate država članica u području sigurnosti opskrbe električnom energijom temeljene na ishodu europske procjene adekvatnosti resursa kako je navedeno u članku 23. te uredbe, posebno uzimajući u obzir ex-post evaluaciju iz članka 17. Uredbe (EU) 2019/941.

2.   ACER svake godine objavljuje izvješće o rezultatima praćenja iz stavka 1. U tom izvješću utvrđuje sve prepreke koje onemogućavaju dovršenje unutarnjeg tržišta električne energije i unutarnjeg tržišta prirodnog plina.

3.   ACER može prilikom objave svojega godišnjeg izvješća Europskom parlamentu i Komisiji podnijeti mišljenje o mogućim mjerama za otklanjanje prepreka iz stavka 2.

4.   ACER izdaje izvješće o najboljim praksama u području metodologija tarifa prijenosa i distribucije u skladu s člankom 18. stavkom 9. Uredbe (EU) 2019/943.

Poglavlje II.

Organizacija ACER-a

Članak 16.

Pravni status

1.   ACER je tijelo Unije i ima pravnu osobnost.

2.   ACER u svakoj državi članici ima najširu pravnu sposobnost koja se priznaje pravnim osobama u skladu s nacionalnim pravom. Osobito, on može stjecati pokretnu ili nepokretnu imovinu i njome raspolagati te biti stranka u postupku.

3.   ACER zastupa njegov ravnatelj.

4.   Sjedište je ACER-a u Ljubljani u Sloveniji.

Članak 17.

Administrativna i upravljačka struktura

ACER se sastoji od:

(a)

Upravnog odbora, koji izvršava zadaće iz članka 19.;

(b)

Odbor regulatora, koji izvršava zadaće iz članka 22.;

(c)

ravnatelja, koji izvršava zadaće iz članka 24.; i

(d)

Odbora za žalbe, koji izvršava zadaće iz članka 28.

Članak 18.

Sastav Upravnog odbora

1.   Upravni odbor sastoji se od devet članova. Svaki član ima zamjenika. Dva člana i njihove zamjenike imenuje Komisija, dva člana i njihove zamjenike imenuje Europski parlament, a pet članova i njihove zamjenike imenuje Vijeće. Zastupnik u Europskom parlamentu ne može biti član Upravnog odbora. Član Upravnog odbora ne može biti član Odbora regulatora.

2.   Mandat članova Upravnog odbora i njihovih zamjenika traje četiri godine i može se jednom produljiti. U prvom mandatu za polovicu članova Upravnog odbora i njihovih zamjenika mandat traje šest godina.

3.   Upravni odbor iz redova svojih članova dvotrećinskom većinom bira predsjednika i potpredsjednika. Potpredsjednik automatski zamjenjuje predsjednika ako predsjednik nije u mogućnosti ispunjavati svoje dužnosti. Mandat predsjednika i potpredsjednika traje dvije godine i može se jednom produljiti. Mandat predsjednika i potpredsjednika istječe kada prestanu biti članovi Upravnog odbora.

4.   Sastanke Upravnog odbora saziva njegov predsjednik. Predsjednik Odbora regulatora, ili imenovani predstavnik Odbora regulatora i ravnatelj sudjeluju u raspravama bez prava glasa, osim ako Upravni odbor u pogledu ravnatelja odluči drukčije. Upravni odbor sastaje se najmanje dva puta godišnje na redovnim sastancima. Također se sastaje na inicijativu svojeg predsjednika, na zahtjev Komisije ili na zahtjev najmanje trećine svojih članova. Upravni odbor može pozvati sve osobe čije mišljenje može biti relevantno da prisustvuju njegovim sastancima u svojstvu promatrača. Članovima Upravnog odbora mogu u skladu s njegovim poslovnikom pomagati savjetnici ili stručnjaci. ACER pruža tajničke usluge Upravnom odboru.

5.   Odluke Upravnog odbora donose se na temelju dvotrećinske većine prisutnih članova, osim ako je drukčije predviđeno u ovoj Uredbi. Svaki član Upravnog odbora ili njegov zamjenik ima jedan glas.

6.   Poslovnikom se detaljnije utvrđuju:

(a)

aranžmani u vezi s glasovanjem, posebno uvjeti na temelju kojih jedan član može djelovati u ime drugoga i također, prema potrebi, pravila u vezi s kvorumom; i

(b)

aranžmani u vezi sa sustavom rotacije koji se primjenjuje na zamjenu članova Upravnog odbora koje imenuje Vijeće kako bi se dugoročno osiguralo uravnoteženo sudjelovanje država članica.

7.   Ne dovodeći u pitanje ulogu članova koje imenuje Komisija, članovi Upravnog odbora obvezuju se da će djelovati neovisno i objektivno u interesu Unije u cjelini i ne smiju ni tražiti ni slijediti upute institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, vlada država članica ili bilo kojih drugih javnih ili privatnih tijela. U tom smislu, svaki član daje pisanu izjavu o obvezama i pisanu izjavu o interesima iz kojih je razvidno da ne postoje nikakvi interesi za koje bi se moglo smatrati da utječu na njegovu neovisnost niti bilo kakav izravan ili neizravan interes za koji bi se moglo smatrati da utječe na njegovu neovisnost. ACER objavljuje te izjave jednom godišnje.

Članak 19.

Funkcije Upravnog odbora

1.   Upravni odbor:

(a)

nakon savjetovanja s Odborom regulatora i nakon što je dobio pozitivno mišljenje u skladu s člankom 22. stavkom 5. točkom (c) imenuje ravnatelja u skladu s člankom 23. stavkom 2. i prema potrebi produljuje njegov mandat ili ga razrješuje dužnosti;

(b)

formalno imenuje članove Odbora regulatora imenovane u skladu s člankom 21. stavkom 1.;

(c)

formalno imenuje članove Odbora za žalbe u skladu s člankom 25. stavkom 2.;

(d)

osigurava da ACER izvršava svoju misiju i obavlja zadaće koje su mu dodijeljene u skladu s ovom Uredbom;

(e)

donosi programski dokument iz članka 20. stavka 1. dvotrećinskom većinom glasova svojih članova te ga, prema potrebi, izmjenjuje u skladu s člankom 20. stavkom 3.;

(f)

dvotrećinskom većinom donosi godišnji proračun ACER-a i izvršava svoje ostale proračunske funkcije u skladu s člancima od 31. do 35.;

(g)

nakon pribavljanja suglasnost Komisije odlučuje hoće li prihvatiti bilo kakvu ostavštinu, donacije ili bespovratna sredstva iz drugih izvora Unije ili bilo kakve dobrovoljne doprinose država članica ili regulatornih tijela. U mišljenju Upravnog odbora donesenom na temelju članka 35. stavka 4. navode se izvori financiranja navedeni u ovom stavku;

(h)

nakon savjetovanja s Odborom regulatora izvršava disciplinske ovlasti nad ravnateljem. Osim toga, u skladu sa stavkom 2., u odnosu na osoblje ACER-a izvršava ovlasti koje su Pravilnikom o osoblju dodijeljene tijelu za imenovanje te Uvjetima zaposlenja tijelu ovlaštenom za sklapanje ugovora o radu;

(i)

sastavlja provedbena pravila ACER-a radi provedbe Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju na temelju članka 39. stavka 2.;

(j)

donosi praktične mjere u vezi s pravom na pristup dokumentima ACER-a, u skladu s člankom 41.;

(k)

donosi i objavljuje godišnje izvješće o aktivnostima ACER-a na temelju nacrta godišnjeg izvješća iz članka 24. stavka 1.točke (i) te ga podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu do 1. srpnja svake godine. Godišnje izvješće o aktivnostima ACER-a sadržava neovisni dio, koji odobrava Odbor regulatora, u vezi s regulatornim aktivnostima ACER-a tijekom te godine;

(l)

donosi i objavljuje vlastiti poslovnik;

(m)

donosi financijska pravila koja se primjenjuju na ACER u skladu s člankom 36.;

(n)

donosi strategiju borbe protiv prijevara razmjernu riziku od prijevara, uzimajući u obzir troškove i koristi mjera koje treba provesti;

(o)

donosi pravila za sprječavanje sukoba interesa i upravljanje sukobima interesa u odnosu na svoje članove, kao i članove Odbora za žalbe;

(p)

donosi i redovito ažurira komunikacijske i promidžbene planove iz članka 41.;

(q)

imenuje računovodstvenog službenika, podložno Pravilniku o osoblju i Uvjetima zaposlenja, koji je u potpunosti neovisan u obavljanju svojih dužnosti;

(r)

osigurava odgovarajuće postupanje na temelju nalaza i preporuka proizašlih iz izvješćâ o unutarnjoj ili vanjskoj reviziji i evaluacija te iz istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF);

(s)

odobrava sklapanje radnih dogovora u skladu s člankom 43.;

(t)

na temelju prijedloga ravnatelja u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) i nakon savjetovanja s Odborom regulatora i dobivanja njegova pozitivnog mišljenja u skladu s člankom 22. stavkom 5. točkom (f), donosi i objavljuje poslovnik iz članka 14. stavka 5.

2.   Upravni odbor u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zaposlenja kojom se relevantne ovlasti tijela za imenovanje delegiraju ravnatelju i kojom se utvrđuju uvjeti u skladu s kojima se ta delegacija ovlasti može suspendirati. Ravnatelj je ovlašten dalje delegirati te ovlasti.

3.   Kada to zahtijevaju iznimne okolnosti Upravni odbor može odlukom privremeno suspendirati delegiranje ovlasti tijela za imenovanje ravnatelju, kao i ovlasti koje je ravnatelj delegirao dalje te ih izvršavati sam ili ih delegirati jednom od svojih članova ili zaposleniku koji nije ravnatelj. Iznimne okolnosti strogo su ograničene na administrativna pitanja, proračunska pitanja ili pitanja povezana s upravljanjem, čime se ne dovodi u pitanje puna neovisnost ravnatelja u pogledu njegovih zadaća u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (c).

Članak 20.

Godišnje i višegodišnje programiranje

1.   Ravnatelj svake godine priprema nacrt programskog dokumenta koji sadržava godišnje i višegodišnje programiranje te podnosi nacrt programskog dokumenta Upravnom odboru i Odboru regulatora.

Upravni odbor usvaja nacrt programskog dokumenta nakon što dobije pozitivno mišljenje Odbora regulatora i podnosi nacrt programskog dokumenta Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji najkasnije do 31. siječnja.

Nacrt programskog dokumenta mora biti u skladu s privremenim nacrtom procjene utvrđenim u skladu s člankom 33. stavcima 1., 2. i 3.

Upravni odbor donosi nacrt programskog dokumenta uzimajući u obzir mišljenje Komisije, nakon što dobije pozitivno mišljenje Odbora regulatora te nakon što ga je ravnatelj predstavio Europskom parlamentu. Upravni odbor podnosi programski dokument Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji do 31. prosinca.

Programski dokument donosi se ne dovodeći u pitanje godišnji proračunski postupak i objavljuje se.

Programski dokument postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna i prema potrebi se prilagođava na odgovarajući način.

2.   U godišnjem programiranju u programskom dokumentu navode se detaljni ciljevi i očekivani rezultati, uključujući pokazatelje uspješnosti. On sadržava i opis djelovanja koja će se financirati i indikativne podatke o ljudskim i financijskim resursima dodijeljenima za svako djelovanje, uključujući upućivanje na ACER-ove radne skupine koje imaju zadaću doprinijeti sastavljanju odgovarajućih dokumenata, u skladu s načelima planiranja proračuna i upravljanja proračunom po aktivnostima. Godišnje programiranje mora biti usklađeno s višegodišnjim programiranjem iz stavka 4. U njemu se jasno navode zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u usporedbi s prethodnom financijskom godinom.

3.   Upravni odbor mijenja doneseni godišnji programski dokument ako je ACER-u dodijeljena nova zadaća.

Značajne izmjene programskog dokumenta donose se istim postupkom koji se primjenjuje na donošenje početnog programskog dokumenta. Upravni odbor može ravnatelju delegirati ovlast za donošenje izmjena programskog dokumenta koje nisu značajne.

4.   U višegodišnjem programiranju u programskom dokumentu navodi se opći strateški program, između ostalog ciljevi, očekivani rezultati i pokazatelji uspješnosti. On sadržava i programiranje resursa, uključujući višegodišnji proračun i osoblje.

Programiranje resursa ažurira se svake godine. Strateški program ažurira se prema potrebi, posebno na temelju nalaza evaluacije iz članka 45.

Članak 21.

Sastav Odbora regulatora

1.   Odbor regulatora čine:

(a)

viši predstavnici regulatornih tijela, u skladu s člankom 57. stavkom 1. Direktive (EU) 2019/944 i člankom 39. stavkom 1. Direktive 2009/73/EZ, i po jedan zamjenik po državi članici iz redova sadašnjeg višeg osoblja tih tijela, koje imenuje regulatorno tijelo;

(b)

jedan predstavnik Komisije bez prava glasa.

Samo jedan predstavnik po državi članici iz regulatornog tijela može biti primljen u Odbor regulatora.

2.   Odbor regulatora iz redova svojih članova bira predsjednika i potpredsjednika. Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika, ako predsjendik nije u mogućnosti obavljati svoje dužnosti. Mandat predsjednika i potpredsjednika traje dvije i pol godine i može se produljiti. Međutim, mandat predsjednika i potpredsjednika u svakom slučaju istječe kada prestanu biti članovi Odbora regulatora.

Članak 22.

Funkcije Odbora regulatora

1.   Odbor regulatora odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnih članova, pri čemu svaki član ima jedan glas.

2.   Odbor regulatora donosi i objavljuje svoj poslovnik kojim se detaljnije utvrđuju aranžmani u vezi s glasovanjem, posebno uvjeti na temelju kojih jedan član može djelovati u ime drugoga i također, prema potrebi, pravila u vezi s kvorumom. U poslovniku se mogu predvidjeti specifične radne metode za razmatranje pitanja koja se pojavljuju u kontekstu inicijativa za regionalnu suradnju.

3.   Pri izvršavanju zadaća koje su mu dodijeljene na temelju ove Uredbe i ne dovodeći u pitanje da njegovi članovi djeluju u ime njihova odgovarajućeg regulatornog tijela, Odbor regulatora djeluje neovisno i ne traži ili slijedi upute od bilo koje vlade države članice, Komisije ili drugog javnog ili privatnog subjekta.

4.   Tajničke usluge Odboru regulatora pruža ACER.

5.   Odbor regulatora:

(a)

daje mišljenja i, prema potrebi, podnosi primjedbe i izmjene na tekst ravnateljevih prijedloga nacrta mišljenja, preporuka i odluka iz članka 3. stavka 1., članaka od 4. do 8., članka 9. stavaka 1. i 3., članka 10., članka 11. točke (c), članka 13., članka 15. stavka 4. te članaka 30. i 43. čije se donošenje razmatra;

(b)

u svojem području nadležnosti daje upute ravnatelju pri izvršavanju njegovih zadaća, osim kada je riječ o zadaćama ACER-a iz Uredbe (EU) br. 1227/2011, te pruža smjernice radnim skupinama ACER-a osnovanima u skladu s člankom 30.;

(c)

daje mišljenje Upravnom odboru o kandidatu koji treba biti imenovan ravnateljem u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (a) i člankom 23. stavkom 2.;

(d)

odobrava programski dokument u skladu s člankom 20. stavkom 1.;

(e)

odobrava zasebni dio godišnjeg izvješća koji se odnosi na regulatorne aktivnosti u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (k) i člankom 24. stavkom 1. točkom (i);

(f)

Upravnom odboru daje mišljenje o poslovniku u skladu s člankom 14. stavkom 5. i člankom 30. stavkom 3.;

(g)

Upravnom odboru daje mišljenje o komunikacijskim i promidžbenim planovima iz članka 41.;

(h)

Upravnom odboru daje mišljenje o poslovniku za odnose s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama iz članka 43.

6.   Europski parlament obavješćuje se o prijedlogu dnevnog reda za nadolazeće sjednice Odbora regulatora barem dva tjedna unaprijed. U roku od dva tjedna nakon tih sastanaka, nacrt zapisnika šalje se Europskom parlamentu. Europski parlament može pozvati, u isto vrijeme potpuno poštujući njegovu neovisnost, predsjednika Odbora regulatora ili zamjenika predsjednika da daju izjavu pred nadležnim odborom i odgovore na pitanja članova tog odbora.

Članak 23.

Ravnatelj

1.   ACER-om upravlja njegov ravnatelj, koji djeluje u skladu sa smjernicama iz članka 22. stavka 5. točke (b), i ako je tako predviđeno u ovoj Uredbi, mišljenjima Odbora regulatora. Ne dovodeći u pitanje uloge koje imaju Upravni odbor i Odbor regulatora u vezi sa zadaćama ravnatelja, ravnatelj ne smije ni tražiti ni slijediti bilo kakve upute bilo koje vlade, institucija Unije ili bilo kojeg drugog javnog ili privatnog subjekta ili osobe. Ravnatelj odgovara Upravnom odboru u pogledu administrativnih i proračunskih pitanja te pitanja povezanih s upravljanjem, ali ostaje potpuno neovisan u pogledu vlastitih zadaća u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (c). Ravnatelj može prisustvovati sastancima Odbora regulatora kao promatrač.

2.   Ravnatelja slijedom pozitivnog mišljenja Odbora regulatora imenuje Upravni odbor s liste od najmanje tri kandidata koje je predložila Komisija, na temelju postignuća te znanja i iskustva relevantnih za energetski sektor i nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira. Kandidat kojeg odabere Upravni odbor prije imenovanja daje izjavu pred nadležnim odborom Europskog parlamenta i odgovara na pitanja njegovih članova. Za potrebe sklapanja ugovora s ravnateljem ACER zastupa predsjednik Upravnog odbora.

3.   Mandat ravnatelja traje pet godina. Tijekom devet mjeseci prije kraja tog razdoblja, Komisija obavlja ocjenjivanje. Tijekom ocjenjivanja Komisija posebno provjerava:

(a)

rezultate ravnatelja;

(b)

dužnosti i zahtjeve ACER-a u narednim godinama.

4.   Upravni odbor može na prijedlog Komisije, nakon savjetovanja s Odborom regulatora i detaljnog razmatranja ocjene i mišljenja Odbora regulatora i samo u onim slučajevima kada se to može opravdati dužnostima i zahtjevima ACER-a, jedan put produljiti mandat ravnatelja na razdoblje od najviše pet godina. Ravnatelj kojem je produljen mandat ne smije na kraju produljenog razdoblja sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

5.   Upravni odbor obavješćuje Europski parlament o tome da namjerava produljiti mandat ravnatelja. U roku od mjesec dana prije produljenja mandata ravnatelja, nadležni odbor Europskog parlamenta može pozvati ravnatelja radi davanja izjave i odgovaranja na pitanja članova tog odbora.

6.   Ako mandat ravnatelja nije produljen, on ostaje na dužnosti do imenovanja njegova nasljednika.

7.   Ravnatelja se može razriješiti dužnosti samo odlukom Upravnog odbora, nakon što je pribavljeno pozitivno mišljenje Odbora regulatora. Upravni odbor donosi tu odluku dvotrećinskom većinom glasova svojih članova.

8.   Europski parlament i Vijeće mogu pozvati ravnatelja da podnese izvješće o obavljanju svojih dužnosti. Europski parlament također može pozvati ravnatelja radi davanja izjave pred nadležnim odborom i odgovaranja na pitanja članova tog odbora.

Članak 24.

Zadaće ravnatelja

1.   Ravnatelj:

(a)

je pravni zastupnik ACER-a i odgovoran je za svakodnevno upravljanje ACER-om;

(b)

priprema rad Upravnog odbora, sudjeluje, bez prava glasa, u radu Upravnog odbora i odgovoran je za provedbu odluka koje je donio Upravni odbor;

(c)

sastavlja, donosi i objavljuje mišljenja, preporuke i odluke te provodi savjetovanja u vezi s njima;

(d)

odgovoran je za provedbu godišnjeg programa rada ACER-a pod vodstvom Odbora regulatora i pod administrativnom kontrolom Upravnog odbora;

(e)

poduzima potrebne mjere kako bi osigurao funkcioniranje ACER-a u skladu s ovom Uredbom, posebno u pogledu donošenja unutarnjih administrativnih uputa i objave obavijesti;

(f)

svake godine priprema nacrt programa rada ACER-a za sljedeću godinu te ga, nakon što Upravni odbor donese nacrt, podnosi Odboru regulatora, Europskom parlamentu i Komisiji do 31. siječnja svake godine;

(g)

odgovoran je za provedbu programskog dokumenta i izvješćivanje Upravnog odbora o njegovoj provedbi;

(h)

sastavlja privremeni nacrt procjene za ACER u skladu s člankom 33. stavkom 1. i izvršava proračun ACER-a u skladu s člancima 34. i 35.;

(i)

svake godine priprema i podnosi Upravnom odboru nacrt godišnjeg izvješća koji uključuje neovisni dio o regulatornim aktivnostima ACER-a te dio o financijskim i administrativnim pitanjima;

(j)

priprema akcijski plan na temelju zaključaka iz izvješćâ o unutarnjoj ili vanjskoj reviziji i evaluacija i iz istraga OLAF-a te Komisiju izvješćuje o napretku dva puta godišnje, a Upravni odbor izvješćuje o napretku redovito;

(k)

odgovoran je za odlučivanje je li, radi obavljanja zadaća ACER-a na učinkovit i djelotvoran način, potrebno smjestiti jednog člana osoblja ili više njih u jednoj državi članici ili više njih.

Za potrebe prvog podstavka točke (k), prije donošenja odluke o osnivanju lokalnog ureda ravnatelj traži mišljenje dotičnih država članica, između ostalih države članice u kojoj se nalazi sjedište ACER-a, te mora dobiti prethodnu suglasnost Komisije i Upravnog odbora. U toj se odluci, utemeljenoj na odgovarajućoj analizi troškova i koristi, navodi opseg aktivnosti koje se trebaju obavljati u tom lokalnom uredu tako da se izbjegnu nepotrebni troškovi i udvostručavanje administrativnih funkcija ACER-a.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (c) ovog članka, mišljenja, preporuke i odluke iz članka 3. stavka 1., članaka od 4. do 8., članka 9. stavaka 1. i 3., članka 10., članka 11. točke (c), članka 13., članka 15. stavka 4. te članaka 30. i 43. donose se tek nakon što je pribavljeno pozitivno mišljenje Odbora regulatora.

Prije podnošenja nacrta mišljenja, preporuka ili odluka Odboru regulatora na glasovanje, ravnatelj dovoljno vremena unaprijed podnosi prijedloge nacrta mišljenja, preporuka ili odluka relevantnoj radnoj skupini radi savjetovanja.

Ravnatelj:

(a)

vodi računa o primjedbama i izmjenama Odbora regulatora i ponovno podnosi revidiran nacrt mišljenja, preporuke ili odluke Odboru regulatora radi dobivanja pozitivnog mišljenja;

(b)

može povući podnesene nacrte mišljenja, preporuka ili odluka, pod uvjetom da ravnatelj za to pruži propisno utemeljeno pisano obrazloženje ako se ravnatelj ne slaže s izmjenama koje je podnio Odbor regulatora;

U slučaju povlačenja nacrta mišljenja, preporuke ili odluke, ravnatelj može izdati novi nacrt mišljenja, preporuke ili odluke u skladu s postupkom iz članka 22. stavka 5. točke (a) i iz drugog podstavka ovog stavka. Za potrebe trećeg podstavka točke (a) ovog stavka, ako ravnatelj odstupi od primjedbi i izmjena koje je primio od Odbora regulatora ili ih odbije, ravnatelj također mora pružiti propisno utemeljeno pisano obrazloženje.

Ako Odbor regulatora ne da pozitivno mišljenje o ponovno podnesenom tekstu nacrta mišljenja, preporuke ili odluke jer njegove primjedbe ili izmjene nisu odražene na odgovarajući način u ponovno podnesenom tekstu, ravnatelj može dodatno revidirati tekst nacrta mišljenja, preporuke ili odluke u skladu s izmjenama i primjedbama koje je predložio Odbor regulatora kako bi dobio pozitivno mišljenje Odbora regulatora bez potrebe za novim savjetovanjem s relevantnom radnom skupinom ili za pružanjem dodatnih pisanih obrazloženja.

Članak 25.

Osnivanje i sastav Odbora za žalbe

1.   ACER osniva Odbor za žalbe.

2.   Odbor za žalbe sastoji se od šest članova i šest zamjenika odabranih među sadašnjim ili bivšim višim osobljem regulatornih tijela, tijela za tržišno natjecanje ili drugih institucija Unije ili nacionalnih institucija s odgovarajućim iskustvom u energetskom sektoru. Odbor za žalbe imenuje svojeg predsjednika.

Članove Odbora za žalbe formalno imenuje Upravni odbor na prijedlog Komisije, nakon javnog poziva za iskaz interesa i nakon savjetovanja s Odborom regulatora.

3.   Odbor za žalbe donosi i objavljuje svoj poslovnik. U tom su poslovniku detaljno utvrđeni aranžmani u vezi organizacijom i funkcioniranjem Odbora za žalbe i pravila primjenjiva na žalbe pred Odborom, u skladu s člankom 28. Odbor za žalbe priopćuje Komisiji nacrt svojeg poslovnika i sve njegove bitne izmjene. Komisija može dati mišljenje o tom poslovniku u roku od tri mjeseca od datuma primitka priopćenja.

Proračun ACER-a sadržava zasebnu proračunsku liniju iz koje se financira ured Odbora za žalbe.

4.   Odbor za žalbe donosi odluke većinom od najmanje četiri od šest članova. Odbor za žalbe sastaje se prema potrebi.

Članak 26.

Članovi Odbora za žalbe

1.   Mandat članova Odbora za žalbe traje pet godina. Taj se mandat može jedanput obnoviti.

2.   Članovi Odbora za žalbe neovisni su pri odlučivanju. Ne obvezuju ih nikakve upute. Ne smiju obavljati nikakve druge dužnosti u ACER-u, Upravnom odboru, Odboru regulatora ili bilo kojoj radnoj skupini ACER-a. Člana Odbora za žalbe može se za vrijeme trajanja mandata razriješiti dužnosti samo ako je proglašen krivim za tešku povredu dužnosti i ako Upravni odbor nakon savjetovanja s Odborom regulatora donese takvu odluku.

Članak 27.

Izuzeće i prigovor u pogledu Odbora za žalbe

1.   Članovi Odbora za žalbe ne smiju sudjelovati u žalbenim postupcima, ako u njima imaju bilo kakav osobni interes, ako su prethodno bili uključeni u postupak kao predstavnici jedne od stranaka u postupku ili ako su sudjelovali u odluci protiv koje je podnesena žalba.

2.   Ako iz nekog od razloga navedenih u stavku 1. ili iz bilo kojeg drugog razloga član Odbora za žalbe smatra da netko od ostalih članova Odbra za žalbe ne bi trebao sudjelovati u žalbenom postupku, o tome obavješćuje Odbor za žalbe. Svaka stranka u žalbenom postupku može prigovoriti sudjelovanju člana Odbora za žalbe na temelju bilo kojeg od razloga iz stavka 1. ili ako sumnja da je pristran. Takav prigovor nije dopušten ako se temelji na državljanstvu člana ili ako je stranka žalbenog postupka koja iznosi prigovor, iako svjesna razloga prigovora, poduzela postupovni korak u žalbenom postupku koji nije prigovor na sastav Odbora za žalbe.

3.   Odbor za žalbe odlučuje o mjerama koje treba poduzeti u slučajevima navedenima u stavcima 1. i 2. bez sudjelovanja dotičnog člana. Za potrebe donošenja te odluke dotičnog člana u Odboru za žalbe zamjenjuje njegov zamjenik. Ako se zamjenik nađe u situaciji koja je slična situaciji u kojoj se nalazi član, predsjednik imenuje zamjenika iz redova raspoloživih zamjenika.

4.   Članovi Odbora za žalbe obvezuju se da će djelovati neovisno i u javnom interesu. U tu svrhu daju pisanu izjavu o obvezama i pisanu izjavu o interesima iz kojih je razvidno da ne postoje nikakvi interesi za koje bi se moglo smatrati da utječu na njihovu neovisnost ili ukazuju na bilo kakav izravan ili neizravan interes za koji bi se moglo smatrati da utječe na njihovu neovisnost. Te se izjave javno objavljuju jednom godišnje.

Članak 28.

Odluke protiv kojih se može podnijeti žalba

1.   Svaka fizička ili pravna osoba, uključujući regulatorna tijela, može se žaliti na odluku iz članka 2. točke (d) koja je upućena toj osobi, ili na odluku koja je se izravno i osobno tiče, iako je upućena drugoj osobi.

2.   Žalba mora sadržavati obrazloženje i podnosi se ACER-u u pisanom obliku u roku od dva mjeseca od priopćenja odluke dotičnoj osobi ili, ako nije bilo takvog priopćenja, u roku od dva mjeseca od datuma kada je ACER objavio svoju odluku. Odbor za žalbe odlučuje o žalbi u roku od četiri mjeseca od podnošenja žalbe.

3.   Žalba koja je podnesena u skladu sa stavkom 1. nema suspenzivni učinak. Međutim, Odbor za žalbe može, ako smatra da okolnosti tako zahtijevaju, suspendirati primjenu osporavane odluke.

4.   Ako je žalba dopuštena, Odbor za žalbe ispituje je li osnovana. Odbor za žalbe poziva stranke žalbenog postupka koliko god je često potrebno da podnesu primjedbe na priopćenja koja je sam izdao ili na podneske drugih stranaka u žalbenom postupku, unutar određenih rokova. Stranke u žalbenim postupcima imaju pravo na usmeno izlaganje.

5.   Odbor za žalbe može potvrditi odluku ili može vratiti predmet na ponovno odlučivanje nadležnom tijelu ACER-a. To tijelo je obvezano odlukom Odbora za žalbe.

6.   ACER objavljuje odluke Odbora za žalbe.

Članak 29.

Tužbe pred Sudom

Tužbe za poništenje odluka koje je ACER donio u skladu s ovom Uredbom i tužbe zbog nepostupanja u propisanim rokovima mogu se podnijeti Sudu tek nakon što su iscrpljene sve mogućnosti žalbenog postupka iz članka 28. ACER poduzima potrebne mjere kako bi postupio u skladu s presudama Suda.

Članak 30.

Radne skupine

1.   Ako je to opravdano, a posebno radi pružanja podrške ravnatelju i Odboru regulatora u obavljanju njihovih poslova i u svrhu pripremanja mišljenja, preporuka i odluka iz članka 3. stavka 1., članaka od 4. do 8., članka 9. stavaka 1. i 3., članka 10., članka 11. točke (c), članka 13., članka 15. stavka 4. te članaka 30. i 43., Upravni odbor osniva ili ukida radne skupine na temelju zajedničkog prijedloga ravnatelja i Odbora regulatora.

Za osnivanje i ukidanje radne skupine potrebno je pozitivno mišljenje Odbora regulatora.

2.   Radne skupine sastavljene su od stručnjaka iz redova osoblja ACER-a i regulatornih tijela. Stručnjaci iz Komisije mogu sudjelovati u radnim skupinama. ACER ne snosi troškove sudjelovanja stručnjaka iz redova osoblja regulatornih tijela u radnim skupinama ACER-a. Radne skupine uzimaju u obzir stajališta stručnjaka iz drugih relevantnih nacionalnih tijela ako su ta tijela nadležna.

3.   Upravni odbor na temelju prijedloga ravnatelja te nakon savjetovanja s Odborom regulatora, i dobivanja njegova pozitivnog mišljenja, donosi i objavljuje interni poslovnik o radu radnih skupina.

4.   Radne skupine ACER-a obavljaju aktivnosti koje su im dodijeljene u programskom dokumentu donesenom na temelju članka 20. te sve aktivnosti koje im u skladu s ovom Uredbom dodijele Odbor regulatora i ravnatelj.

Poglavlje III.

Donošenje i struktura proračuna

Članak 31.

Struktura proračuna

1.   Ne dovodeći u pitanje druge izvore prihoda, prihodi ACER-a sastoje se od sljedećega:

(a)

doprinosa Unije;

(b)

pristojbi plaćenih ACER-u u skladu s člankom 32.;

(c)

dobrovoljnih priloga država članica ili regulatornih tijela u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (g);

(d)

ostavština, donacija ili bespovratnih sredstava u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (g).

2.   Rashodi ACER-a uključuju rashode za osoblje, administraciju, infrastrukturu i operativne troškove.

3.   Prihodi i rashodi ACER-a moraju biti uravnoteženi.

4.   Za svaku proračunsku godinu, koja se podudara s kalendarskom godinom, pripremaju se predviđanja svih prihoda i rashoda ACER-a te se unose u proračun ACER-a.

5.   Prihodi koje prima ACER ne smiju ugroziti njegovu neutralnost, neovisnost i objektivnost.

Članak 32.

Pristojbe

1.   ACER-u se plaćaju pristojbe za sljedeće:

(a)

zahtjev za odluku o izuzeću na temelju članka 10. ove Uredbe i za odluke o prekograničnoj raspodjeli troškova koje ACER donosi u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 347/2013;

(b)

prikupljanje, rukovanje, obradu i analizu informacija koje dostave tržišni sudionici ili subjekti koji izvješćuju u njihovo ime na temelju članka 8. Uredbe (EU) br. 1227/2011.

2.   Komisija nakon provedbe javnog savjetovanja te nakon savjetovanja s Upravnim odborom i Odborom regulatora utvrđuje pristojbe iz stavka 1. i način na koji se trebaju platiti. Pristojbe su proporcionalne troškovima relevantnih usluga pruženih na troškovno učinkovit način i dostatne su za pokrivanje tih troškova. Navedene pristojbe utvrđuju se u iznosu kojim se osigurava da su one nediskriminirajuće i da se izbjegava nepotrebno financijsko ili administrativno opterećenje za tržišne sudionike ili subjekte koji djeluju u njihovo ime.

Komisija redovito preispituje visinu tih pristojbi na temelju evaluacije i, prema potrebi, prilagođuje visinu tih pristojbi i način na koji se trebaju platiti.

Članak 33.

Donošenje proračuna

1.   Svake godine ravnatelj sastavlja privremeni nacrt procjene koji uključuje operativne troškove i program rada koji se predviđa za sljedeću financijsku godinu i podnosi ga Upravnom odboru, zajedno s popisom privremenih stavki.

2.   Privremeni nacrt procjene temelji se na ciljevima i očekivanim rezultatima programskog dokumenta iz članka 20. stavka 1. i njime se uzimaju u obzir financijska sredstva potrebna za postizanje tih ciljeva i očekivanih rezultata.

3.   Upravni odbor svake godine, na temelju privremenog nacrta procjene koji priprema ravnatelj, donosi privremeni nacrt procjene ACER-ovih prihoda i rashoda za sljedeću financijsku godinu.

4.   Privremeni nacrt procjene, uključujući nacrt plana radnih mjesta, Upravni odbor dostavlja Komisiji do 31. siječnja svake godine. Prije donošenja procjene, nacrt koji priprema ravnatelj šalje se Odboru regulatora, koji može dati obrazloženo mišljenje o nacrtu.

5.   Komisija procjenu iz stavka 3. šalje Europskom parlamentu i Vijeću, zajedno s nacrtom općeg proračuna Unije.

6.   Komisija na temelju nacrta procjene unosi u nacrt općeg proračuna Unije procjene koje smatra potrebnima u pogledu plana radnih mjesta i iznosa potpore koja tereti opći proračun Unije u skladu s člancima od 313. do 316. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

7.   Vijeće u svojoj ulozi proračunskog tijela donosi plan radnih mjesta ACER-a.

8.   Upravni odbor donosi proračun ACER-a. Proračun ACER-a postaje konačan nakon završnog donošenja općeg proračuna Unije. Po potrebi se shodno tome prilagođava.

9.   Sve izmjene proračuna, uključujući plan radnih mjesta, donose se prema istom postupku.

10.   Do 5. srpnja 2020. Komisija ocjenjuje jesu li financijski i ljudski resursi kojima ACER raspolaže dostatni da mu omoguće da ispuni svoju ulogu, na temelju ove Uredbe, rada na ostvarenju unutarnjeg energetskog tržišta i pružanja doprinosa energetskoj sigurnosti u korist potrošača u Uniji.

11.   Upravni odbor bez odgode obavješćuje proračunsko tijelo ako namjerava provesti bilo koji projekt koji može imati znatne financijske implikacije za financiranje proračuna ACER-a, osobito projekte u vezi s nekretninama. Upravni odbor također obavješćuje Komisiju o svojoj namjeri. Ako bilo koji ogranak proračunskog tijela namjerava izdati mišljenje, o tome obavješćuje ACER u roku dva tjedna od primitka obavijesti o projektu. U izostanku odgovora, ACER može nastaviti s planiranim projektom.

Članak 34.

Izvršenje i kontrola proračuna

1.   Ravnatelj djeluje kao osoba koja izdaje ovlaštenja i izvršava proračun ACER-a.

2.   Računovodstveni službenik ACER-a do 1. ožujka nakon završetka svake financijske godine šalje računovodstvenom službeniku Komisije i Revizorskom sudu privremenu računovodstvenu dokumentaciju, uz izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju tijekom financijske godine. Računovodstveni službenik ACER-a također šalje izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju Europskom parlamentu i Vijeću do 31. ožujka sljedeće godine. Računovodstveni službenik Komisije tada konsolidira privremenu računovodstvenu dokumentaciju institucija i decentraliziranih tijela u skladu s člankom 245. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (22) („Financijska uredba”).

Članak 35.

Financijsko izvještavanje i razrješnica

1.   Računovodstveni službenik ACER-a podnosi privremenu računovodstvenu dokumentaciju za financijsku godinu (godina N) računovodstvenom službeniku Komisije i Revizorskom sudu do 1. ožujka sljedeće financijske godine (godina N + 1).

2.   ACER podnosi izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za godinu N Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu do 31. ožujka godine N + 1.

Računovodstveni službenik Komisije do 31. ožujka godine N + 1 podnosi ACER-ovu privremenu računovodstvenu dokumentaciju Revizorskom sudu. Komisija također podnosi izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju tijekom financijske godine Europskom parlamentu i Vijeću.

3.   Nakon primitka primjedbi Revizorskog suda o privremenoj računovodstvenoj dokumentaciji ACER-a za godinu N u skladu s odredbama članka 246. Financijske uredbe, računovodstveni službenik na vlastitu odgovornost sastavlja završnu računovodstvenu dokumentaciju ACER-a za tu godinu. Ravnatelj završnu računovodstvenu dokumentaciju podnosi Upravnom odboru na mišljenje.

4.   Upravni odbor donosi mišljenje o završnoj računovodstvenoj dokumentaciji ACER-a za godinu N.

5.   Računovodstveni službenik ACER-a podnosi završnu računovodstvenu dokumentaciju za godinu N, zajedno s mišljenjem Upravnog odbora, Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu do 1. srpnja godine N + 1.

6.   Završna računovodstvena dokumentacija objavljuje se u Službenom listu Europske unije do 15. studenoga godine N + 1.

7.   Ravnatelj podnosi Revizorskom sudu odgovore na njegove primjedbe do 30. rujna godine N + 1. Ravnatelj također podnosi presliku tog odgovora Upravnom odboru i Komisiji.

8.   Na zahtjev Europskog parlamenta ravnatelj mu podnosi sve informacije koje su potrebne za neometanu primjenu postupka za davanje razrješnice za godinu N u skladu s člankom 109. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) br. 1271/2013.

9.   Europski parlament na preporuku Vijeća, koje odlučuje kvalificiranom većinom, prije 15. svibnja godine N + 2, daje razrješnicu ravnatelju za izvršenje proračuna za financijsku godinu N.

Članak 36.

Financijska pravila

Financijska pravila koja se primjenjuju na ACER donosi Upravni odbor nakon savjetovanja s Komisijom. Ta pravila mogu odstupati od Delegirane uredbe (EU) br. 1271/2013 ako posebne operativne potrebe za funkcioniranje ACER-a to zahtijevaju i samo uz prethodnu suglasnost Komisije.

Članak 37.

Borba protiv prijevara

1.   Radi lakše borbe protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti navedenih u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (23), ACER pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. u vezi s unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (24) i donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na zaposlenike ACER-a na temelju predloška iz Priloga tom sporazumu.

2.   Revizorski sud ovlašten je provoditi revizije na terenu, kao i na temelju dokumenata, u pogledu svih korisnika bespovratnih sredstava, izvoditelja i podizvoditelja koji su od ACER-a primili sredstva Unije.

3.   OLAF može provoditi istrage, uključujući provjere na terenu i inspekcije, radi utvrđivanja je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti, koje utječu na financijske interese Unije, u vezi s bespovratnim sredstvima ili ugovorom koji je financirao ACER, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 883/2013 i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (25).

4.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3., sporazumi o suradnji s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, ugovori, ACER-ovi sporazumi o bespovratnim sredstvima i ACER-ove odluke o dodjeli bespovratnih sredstava sadržavaju odredbe kojima se izričito ovlašćuju Revizorski sudu i OLAF za provedbu revizija i istraga iz ovog članka u skladu s njihovim nadležnostima.

Poglavlje iv.

Opće i završne odredbe

Članak 38.

Privilegije i imuniteti i sporazum o sjedištu

1.   Na ACER i njegovo osoblje primjenjuje se Protokol br. 7 o privilegijama i imunitetima Europske unije priložen UEU-u i UFEU-u.

2.   Potrebni aranžmani u vezi sa smještajem ACER-a u državi članici domaćinu i objekti i oprema koje država članica domaćin treba staviti na raspolaganje te posebna pravila koja se u državi članici domaćinu primjenjuju na ravnatelja, članove Upravnog odbora, osoblje ACER-a i članove njihovih obitelji utvrđuju se sporazumom o sjedištu između ACER-a i države članice u kojoj se sjedište nalazi. Taj se sporazum sklapa nakon dobivanja odobrenja Upravnog odbora.

Članak 39.

Osoblje

1.   Na osoblje ACER-a, uključujući njegova ravnatelja, primjenjuju se Pravilnik o osoblju, Uvjeti zaposlenja i pravila koja su zajednički donijele institucije Unije radi primjene Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja.

2.   Upravni odbor, u dogovoru s Komisijom, donosi odgovarajuća provedbena pravila, u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju.

3.   U pogledu svog osoblja ACER izvršava ovlasti koje su Pravilnikom o osoblju dodijeljene tijelu za imenovanja, a Uvjetima zaposlenja tijelu ovlaštenom za sklapanja ugovora.

4.   Upravni odbor može donijeti odredbe na temelju kojih se nacionalni stručnjaci iz država članica mogu privremeno uputiti na rad u ACER.

Članak 40.

Odgovornost ACER-a

1.   Ugovorna odgovornost ACER-a uređena je pravom primjenjivim na dotični ugovor.

Svaka odredba o arbitraži sadržana u ugovoru koji je sklopio ACER podliježe nadležnosti Suda.

2.   U slučaju izvanugovorne odgovornosti, ACER u skladu s općim načelima koja su zajednička pravima država članica, nadoknađuje svu štetu koju prouzroči sam ili je prouzroči njegovo osoblje pri izvršavanju svojih dužnosti.

3.   Sud je nadležan u sporovima za naknadu štete iz stavka 2.

4.   Osobna financijska odgovornost i disciplinska odgovornost osoblja ACER-a prema samom ACER-u uređena je odgovarajućim odredbama koje se primjenjuju na osoblje ACER-a.

Članak 41.

Transparentnost i komunikacija

1.   Na dokumente ACER-a primjenjuje se Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (26).

2.   Upravni odbor donosi praktične mjere za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

3.   Odluke koje ACER donese u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 mogu biti predmetom pritužbi Europskom ombudsmanu ili postupaka pred Sudom, u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 228. odnosno članku 263. UFEU-a.

4.   Obrada osobnih podataka od strane ACER-a podliježe Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (27). Upravni odbor utvrđuje mjere za primjenu Uredbe (EU) 2018/1725 od strane ACER-a, uključujući mjere u vezi s imenovanjem službenika za zaštitu podataka ACER-a. Te se mjere utvrđuju nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

5.   ACER može na vlastitu inicijativu sudjelovati u komunikacijskim aktivnostima u području svoje nadležnosti. Raspodjelom resursa za komunikacijske aktivnosti ne smije se ugroziti djelotvorno izvršavanje zadaća iz članaka od 3. do 13. Komunikacijske aktivnosti izvršavaju se u skladu s relevantnim komunikacijskim i promidžbenim planovima koje je donio Upravni odbor.

Članak 42.

Zaštita klasificiranih i osjetljivih neklasificiranih podataka

1.   ACER donosi svoja sigurnosna pravila koja moraju biti ekvivalentna sigurnosnim pravilima Komisije za zaštitu klasificiranih podataka Europske unije (EUCI) i osjetljivih neklasificiranih podataka, uključujući odredbe za razmjenu, obradu i čuvanje takvih podataka, kako je utvrđeno u odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (28) i (EU, Euratom) 2015/444 (29).

2.   ACER može odlučiti primjenjivati odluke Komisije iz stavka 1. mutatis mutandis. Sigurnosna pravila ACER-a između ostalog obuhvaćaju odredbe o razmjeni, obradi i čuvanju klasificiranih podataka Europske unije i osjetljivih neklasificiranih podataka.

Članak 43.

Sporazumi o suradnji

1.   U radu ACER-a mogu sudjelovati treće zemlje koje su s Unijom sklopile sporazume i koje su usvojile i primjenjuju relevantna pravila prava Unije u području energetike, uključujući posebno pravila o neovisnim regulatornim tijelima, pristupu treće strane infrastrukturi i razdvajanju, trgovanju energijom i upravljanju sustavom te sudjelovanju i zaštiti potrošača, kao i relevantna pravila u području okoliša i tržišnog natjecanja.

2.   Pod uvjetom da je sklopljen sporazum u tu svrhu između Unije i trećih zemalja kako je navedeno u stavku 1., ACER može izvršavati svoje zadaće iz članaka od 3. do 13. i u odnosu na treće zemlje ako su te zemlje usvojile relevantna pravila u skladu sa stavkom 1. i primjenjuju ih te ako su ACER ovlastile da koordinira aktivnosti njihovih regulatornih tijela s aktivnostima regulatornih tijela država članica. Jedino se u takvim slučajevima upućivanja na pitanja prekogranične prirode odnose na granice između Unije i trećih zemalja, a ne na granice između dviju država članica.

3.   U sporazumima iz stavka 1. utvrđuju se aranžmani kojima se određuju, osobito, priroda, opseg i postupovni aspekti uključenja tih zemalja u rad ACER-a, između ostalog odredbe u vezi s financijskim doprinosima i osobljem.

4.   Nakon što je dobio pozitivno mišljenje Odbora regulatora, Upravni odbor donosi poslovnik za odnose s trećim zemljama iz stavka 1. Komisija osigurava da ACER djeluje u okviru svojega mandata i postojećeg institucionalnog okvira sklapanjem odgovarajućeg radnog dogovora s ravnateljem ACER-a.

Članak 44.

Dogovori u vezi s jezicima

1.   Na ACER se primjenjuju odredbe Uredbe Vijeća br. 1. (30)

2.   Upravni odbor odlučuje o ACER-ovim unutarnjim dogovorima u vezi s jezicima.

3.   Usluge prevođenja koje su potrebne za funkcioniranje ACER-a osigurava Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

Članak 45.

Evaluacija

1.   Do 5. srpnja 2024. i svakih pet godina nakon toga, Komisija uz pomoć neovisnog vanjskog stručnjaka provodi evaluaciju radi ocjenjivanje rezultata ACER-a u pogledu njegovih ciljeva, mandata i zadaća. Tom se evaluacijom osobito ocjenjuje moguća potreba za izmjenom mandata ACER-a i financijski učinci svake takve izmjene.

2.   Ako Komisija smatra da daljnje postojanje ACER-a više nije opravdano s obzirom na ciljeve, mandat i zadaće koji su mu dodijeljeni, može nakon provođenja odgovarajućeg savjetovanja s dionicima i Odborom regulatora predložiti da se ova Uredba u skladu s tim izmijeni ili stavi izvan snage.

3.   Komisija podnosi nalaze evaluacije iz stavka 1. Europskom parlamentu, Vijeću i ACER-ovu Odboru regulatora zajedno sa svojim zaključcima. Nalaze evaluacije trebalo bi objaviti.

4.   Do 31. listopada 2025. i barem svakih pet godina nakon toga Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće u kojem se evaluira ova Uredba, a posebno zadaće ACER-a koje uključuju pojedinačne odluke. Tim se izvješćem, prema potrebi, uzimaju u obzir rezultati procjene na temelju članka 69. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/943.

Komisija, prema potrebi, tom izvješću prilaže zakonodavni prijedlog.

Članak 46.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 713/2009 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II.

Članak 47.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. lipnja 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  SL C 288, 31.8.2017., str. 91.

(2)  SL C 342, 12.10.2017., str. 79.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 22. svibnja 2019.

(4)  Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora (SL L 211, 14.8.2009., str. 1.).

(5)  Vidi Prilog I.

(6)  Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (SL L 115, 25.4.2013., str. 39.).

(8)  Uredba (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 (SL L 280, 28.10.2017., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) 2019/941 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ (vidjeti stranicu 1. ovoga Službenog lista).

(10)  Direktiva (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU (vidjeti stranicu 125 ovoga Službenog lista).

(11)  Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ (SL L 211, 14.8.2009., str. 94.).

(12)  Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 21.12.2018., str. 1.).

(13)  Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012.

(14)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

(15)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2965/94 o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije (SL L 314, 7.12.1994., str. 1.).

(16)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.).

(17)  Odluka donesena zajedničkim dogovorom predstavnika vlada država članica od 7. prosinca 2009. o mjestu sjedišta Agencije za suradnju energetskih regulatora (SL L 322, 9.12.2009., str. 39.).

(18)  Uredba (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije (vidjeti stranicu 54 ovoga Službenog lista).

(19)  Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 (SL L 211, 14.8.2009., str. 36.).

(20)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)

(21)  Uredba Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (SL L 197, 25.7.2015., str. 24.).

(22)  Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

(23)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(24)  SL L 136, 31.5.1999., str. 15.

(25)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

(26)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(27)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ. (SL L 295, 21.11.2018., str. 39).

(28)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

(29)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

(30)  Uredba Vijeća br. 1. o određivanju jezika koji se upotrebljavaju u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL 17, 6.10.1958., str. 385.).


PRILOG I.

Uredba stavljena izvan snage i njezina izmjena

Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora

(SL L 211, 14.8.2009., str. 1.)

 

Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (SL L 115, 25.4.2013., str. 39.)

Samo u vezi s upućivanjem iz članka 20. Uredbe (EU) br. 347/2013 na članak 22. stavak 1. Uredbe (EU) br. 713/2009.


PRILOG II.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 713/2009

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 4.

Članak 2.

Članak 5.

Članak 3.

Članak 6. stavci od 1. do 3. i stavak 4. prvi podstavak

Članak 4.

Članak 6. stavak 4. podstavci od drugog do petog i stavci 5., 6. i 9.

Članak 5.

Članci 7. i 8.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 9. stavci od 1. do 2. prvi podstavak

Članak 10.

Članak 6. stavci 7. i 8.

Članak 11.

Članak12.

Članak 9. stavak 2. drugi podstavak

Članak 13.

Članak 10.

Članak 14.

Članak 11.

Članak 15.

Članak 2.

Članak 16.

Članak 3.

Članak 17.

Članak 12.

Članak 18.

Članak 13.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 14. stavci 1. i 2.

Članak 21.

Članak 14. stavci od 3. do 6.

Članak 22. stavci od 1. do 4.

Članak 15.

Članak 22. stavci 5. i 6.

Članak 16.

Članak 23.

Članak 17.

Članak 24.

Članak 18. stavci 1. i 2.

Članak 25. stavci 1., 2. i 4.

Članak 19. stavak 6.

Članak 25. stavak 3.

Članak 18. stavak 3.

Članak 26.

Članak 18. stavci od 4. do 7.

Članak 27.

Članak 19. stavci od 1. do 5. i stavak 7.

Članak 28.

Članak 20.

Članak 29.

Članak 30.

Članak 21.

Članak 31.

Članak 22.

Članak 32.

Članak 23.

Članak 33.

Članak 24. stavci 1. i 2.

Članak 34.

Članak 24. (stavak 3. i sljedeći stavci)

Članak 35.

Članak 25.

Članak 36.

Članak 37.

Članak 27.

Članak 38.

Članak 28.

Članak 39.

Članak 29.

Članak 40.

Članak 30.

Članak 41. stavci od 1. do 3.

Članak 42.

Članak 31.

Članak 43.

Članak 33.

Članak 44.

Članak 34.

Članak 45.

Članak 46.

Članak 35.

Članak 47.


Top