EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0885

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/885 оd 5. veljače 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije koje treba dostaviti nadležnom tijelu u zahtjevu za ovlaštenje treće strane za provjeru STS usklađenosti (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/740

OJ L 142, 29.5.2019, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/885/oj

29.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 142/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/885

оd 5. veljače 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije koje treba dostaviti nadležnom tijelu u zahtjevu za ovlaštenje treće strane za provjeru STS usklađenosti

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (1), posebno njezin članak 28. stavak 4.,

budući da:

(1)

Informacije koje mora dostaviti treća strana koja traži odobrenje za ocjenu usklađenosti sekuritizacija sa STS kriterijima iz članaka od 19. do 22. ili članaka od 23. do 26. Uredbe (EU) 2017/2402 trebale bi nadležnom tijelu omogućiti da ocijeni ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete iz članka 28. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2402 i u kojoj mjeri.

(2)

Ovlaštena treća strana moći će pružati usluge STS procjene diljem Unije. U zahtjevu za izdavanje odobrenja stoga bi trebalo u potpunosti odrediti tu treću stranu, sve grupe kojima pripada, kao i opseg njezina djelovanja. U pogledu usluga STS procjene, zahtjev bi trebao uključivati predviđeni opseg usluga koje će se pružati kao i njihovo geografsko područje primjene.

(3)

Kako bi se olakšalo učinkovito korištenje sredstava koji proizlaze iz odobrenja nadležnog tijela, svaki zahtjev za odobrenje treba sadržavati tablicu u kojoj se jasno navodi svaki dostavljeni dokument i njegova važnost za uvjete koje treba ispuniti za dobivanje odobrenja.

(4)

Kako bi se nadležnom tijelu omogućilo da procijeni jesu li naknade koje naplaćuje treća strana nediskriminirajuće i dostatne i prikladne za pokrivanje troškova pružanja usluga STS procjene, kako je propisano člankom 28. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/2402, treća strana trebala bi dostaviti sveobuhvatne informacije o politikama određivanja cijena, kriterijima za određivanje cijena, strukturama naknada i planovima naknada.

(5)

Kako bi se nadležnom tijelu omogućilo da procijeni može li treća strana osigurati integritet i neovisnost postupka STS procjene, ta treća strana treba bi dostaviti informacije o strukturi tih unutarnjih kontrola. Nadalje, kako bi se nadležnom tijelu omogućilo da procijeni je li kvaliteta operativnih zaštitnih mjera u postupku STS procjene dovoljno visoka kako bi se osiguralo da se na njezine rezultate ne može nepropisno utjecati te kako bi procijenilo ispunjavaju li članovi upravljačkog tijela zahtjeve utvrđene u članku 28. stavku 1. točki (d) Uredbe (EU) 2017/2402, treća bi strana trebala dostaviti sveobuhvatne informacije o sastavu upravljačkog tijela te o kvalifikacijama i ugledu svakog člana.

(6)

Koncentracija prihoda treće strane presudan je čimbenik u procjeni njezine neovisnosti i integriteta. Koncentracija prihoda ne mora potjecati samo iz jednog društva, već može nastati i iz tokova prihoda koji se dobivaju od skupine gospodarski povezanih društva. U tom kontekstu skupinu gospodarski povezanih društva trebalo bi smatrati skupinom povezanih subjekata iz stavka 9. točke (b) Međunarodnog računovodstvenog standarda 24 („Objavljivanje povezanih stranaka”) u Prilogu Uredbi Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2), pri čemu bi se pojmovi „subjekt” i „izvještajni subjekt” trebali tumačiti kao da se odnose na „društvo” za potrebe ove Uredbe.

(7)

Sekuritizacijski instrumenti složeni su i promjenjivi proizvodi za koje je potrebno stručno znanje. Kako bi se nadležnom tijelu omogućilo da procijeni ima li treća strana dostatne operativne zaštitne mjere i unutarnje postupke za procjenu STS usklađenosti, treća strana trebala bi dostaviti informacije o svojim postupcima u vezi s potrebnim kvalifikacijama svojeg osoblja. Treća strana trebala bi pokazati i da je njezina metodologija za STS procjenu osjetljiva na vrstu sekuritizacije te da određuje zasebne postupke i zaštitne mjere za transakcije/programe ABCP i sekuritizacije koje nisu ABCP.

(8)

Korištenje sporazuma o eksternalizaciji i oslanjanje na vanjske stručnjake mogu izazvati zabrinutost u pogledu pouzdanosti operativnih zaštitnih mjera i unutarnjih postupaka. Zahtjev bi stoga trebao sadržavati konkretne informacije o prirodi i području primjene takvih sporazuma o eksternalizaciji ili oslanjanju na vanjske stručnjake kao i o upravljanju treće strane tim ugovorima.

(9)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(10)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Identifikacija treće strane

1.   Zahtjev za odobrenje iz članka 28. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/2402 sadržava sljedeće informacije, u mjeri u kojoj je to relevantno:

(a)

ime treće strane i njezin pravni oblik;

(b)

identifikacijska oznaka pravnog subjekta (oznaka LEI) treće strane ili, ako nije dostupna, druga identifikacijska oznaka propisana važećim nacionalnim pravom;

(c)

adresa sjedišta treće strane i adrese svih njezinih ureda unutar Unije;

(d)

usklađeni lokator resursa (URL) internetske stranice treće strane;

(e)

izvadak iz odgovarajućeg trgovačkog ili sudskog registra ili drugi ovjereni dokaz o mjestu osnivanja i opsegu poslovne djelatnosti treće strane koji su važeći na datum podnošenja zahtjeva;

(f)

statut treće strane ili druga zakonom propisana dokumentacija u kojoj se navodi da će treća strana procijeniti usklađenosti sekuritizacija prema kriterijima iz članaka od 19. do 22. ili članaka od 23. do 26. Uredbe (EU) 2017/2402 („STS usklađenost”);

(g)

posljednji godišnji financijski izvještaji treće strane, uključujući pojedinačne i konsolidirane financijske izvještaje, ako su dostupni, i ako financijski izvještaji treće strane podliježu zakonskoj reviziji kako je definirana u članku 2. stavku 1. Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4), revizorsko izvješće o tim financijskim izvještajima;

(h)

ime, titula, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj (brojevi) osobe za kontakt za potrebe zahtjeva;

(i)

popis država članica u kojima treća strana namjerava pružati usluge STS usklađenosti;

(j)

popis vrsta sekuritizacije za koje treća strana namjerava pružati usluge STS usklađenosti, pri čemu se razlikuju sekuritizacije/programi koji nisu ABCP i sekuritizacije/programi ABCP;

(k)

opis svih usluga koje treća strana pruža ili namjerava pružati, osim usluga STS usklađenosti;

(l)

popis strana kojima treća strana pruža savjetodavne, revizijske ili jednakovrijedne usluge.

2.   Zahtjev za izdavanje odobrenja uključuje sljedeću dokumentaciju kao priloge:

(a)

popis imena i poslovnih adresa svih osoba ili subjekata koji drže 10 % ili više kapitala treće strane ili 10 % ili više njezinih glasačkih prava, ili udjela koji omogućuju ostvarivanje značajnog utjecaja na treću strane, zajedno sa sljedećim:

i.

postotak kapitala i glasačkih prava te, ako je primjenjivo, opis aranžmana koji osobi ili subjektu omogućuju da ostvaruje značajan utjecaj na upravljanje trećom stranom;

ii.

vrsta poslovnih djelatnosti osoba i subjekata iz točke (a);

(b)

popis koji sadržava ime i poslovnu adresu svih subjekata u kojima osoba ili subjekt iz točke (a) drže 20 % ili više kapitala ili glasačkih prava i opis aktivnosti tog subjekta.

(c)

ispunjen primjerak tablice iz Priloga 1.

3.   Ako treća strana ima matično društvo, u zahtjevu iz stavka 1. navodi je li neposredno matično društvo ili krajnje matično društvo ovlašteno, registrirano ili podliježe nadzoru, a u tom slučaju navodi svaki povezani referentni broj i ime odgovornog nadzornog tijela.

4.   Ako treća strana ima društva kćeri ili podružnice, u zahtjevu za izdavanje odobrenja navodi imena i poslovne adrese tih društava kćeri ili podružnica te opisuje područja poslovnih djelatnosti svakog društva kćeri ili podružnice.

5.   Zahtjev za izdavanje odobrenja sadržava dijagram na kojem su prikazani vlasnički odnosi između treće strane, njezina matičnog društva i krajnjeg matičnog društva, društava kćeri i povezanih društava te svih drugih osoba i subjekata povezanih sa ili u vezi s mrežom kako je definirano u članku 2. točki 7. Direktive 2006/43/EZ. Na dijagramu su društva prikazana punim imenom, LEI-jem ili, ako nije dostupan, drugom identifikacijskom oznakom propisanom važećim nacionalnim pravom, pravnim oblikom i adresom poslovanja.

Članak 2.

Sastav upravljačkog tijela i organizacijska struktura

1.   Zahtjev iz članka 1. uključuje politike unutarnjeg upravljanja treće strane i uvjete postupanja kojima se uređuje upravljačko tijelo, neovisni direktori i, ako su osnovani, odbori ili podstrukture upravljačkih tijela.

2.   U zahtjevu iz članka 1. navode se članovi upravljačkog tijela, uključujući neovisne direktore i, ako je primjenjivo, članovi odbora ili drugih podstruktura osnovanih u okviru tog upravljačkog tijela. Za svakog člana upravljačkog tijela, uključujući i njegove neovisne direktore, u zahtjevu se opisuje njegov položaj unutar upravljačkog tijela, odgovornosti dodijeljene tom položaju i vrijeme posvećeno ispunjavanju tih odgovornosti.

3.   Zahtjev iz članka 1. sadržava dijagram s detaljnim prikazom organizacijske strukture treće strane, u kojem su jasno utvrđene uloge svakog člana upravljačkog tijela te treće strane. Ako treća strana pruža ili namjerava pružati druge usluge osim usluga STS usklađenosti, u organizacijskom dijagramu detaljno se opisuju identitet i odgovornost članova upravljačkog tijela za te usluge.

4.   Zahtjev iz članka 1. mora sadržavati sljedeće informacije o svakom članu upravljačkog tijela:

(a)

preslika životopisa svakog člana, uključujući sljedeće:

i.

pregled relevantnog obrazovanja člana;

ii.

cjelokupna povijest zaposlenja člana s relevantnim datumima, nazivom i opisom radnog mjesta;

iii.

sve stručne kvalifikacije člana s datumom kad ih je stekao i, ako je primjenjivo, status članstva u relevantnom strukovnom tijelu;

(b)

informacije o presudama za kaznena djela, posebno u obliku službene potvrde o nekažnjavanju;

(c)

izjavu koju je potpisao član i u kojoj se navodi sljedeće:

i.

je li protiv njega donesena odluka u stegovnom postupku koji je pokrenulo regulatorno tijelo, državno tijelo, agencija ili stručno tijelo;

ii.

je li bio predmet negativnog sudskog nalaza u građanskim postupcima pred sudom, uključujući zbog prekršaja ili prijevare u upravljanju poslovanjem;

iii.

je li bio član upravljačkog tijela (uprave ili višeg rukovodstva) društva kojem je regulatorno tijelo, državno tijelo ili agencija oduzelo registraciju ili odobrenje za rad;

iv.

je li mu bilo uskraćeno pravo obavljanja djelatnosti za koje je potrebna registracija ili odobrenje regulatornog tijela, državnog tijela, agencije ili stručnog tijela;

v.

je li bio član upravljačkog tijela društva nad kojim je pokrenut postupak zbog nesolventnosti ili likvidacije, ili dok je on bio dio upravljačkog tijela tog društva, ili u razdoblju od godinu dana nakon što je prestao biti član tog upravljačkog tijela;

vi.

je li bio član upravljačkog tijela društva protiv kojeg je regulatorno tijelo, državno tijelo, agencija ili stručno tijelo donijelo odluku u stegovnom postupku ili izreklo kaznu;

vii.

je li mu zabranjeno obavljanje dužnosti direktora ili druge rukovoditeljske dužnosti, je li otpušten ili razriješen s dužnosti u društvu zbog povrede dužnosti ili zlouporabe;

viii.

je li ga državno, regulatorno ili stručno tijelo ili agencija na drugi način novčano kaznilo, suspendiralo, zabranilo mu bavljenje djelatnošću ili mu uvelo druge sankcije u vezi s prijevarom ili pronevjerom;

ix.

je li predmet istražnog postupka ili sudjeluje li u sudskim, upravnim, disciplinarnim ili drugim parničnim postupcima koji su u tijeku, uključujući u vezi s prijevarom ili pronevjerom koje je pokrenulo regulatorno, državno ili stručno tijelo ili agencija;

(d)

potpisana izjava o mogućem sukobu interesa člana uprave pri izvršavanju dužnosti te način na koji će se ti sukobi rješavati, uključujući popis svih radnih mjesta člana u drugim društvima;

(e)

ako već nije navedeno u točki (a), opis znanja i iskustva člana u zadaćama koje su relevantne za pružanje usluga STS usklađenosti treće strane, a posebno znanja i iskustava u različitim vrstama sekuritizacije ili sekuritizacija različitih odnosnih izloženosti.

5.   Zahtjev iz članka 1. mora sadržavati sljedeće informacije o svakom neovisnom direktoru:

(a)

dokaz o neovisnosti direktora u upravljačkom tijelu;

(b)

objava bilo kojeg prošlog ili sadašnjeg poslovanja, zaposlenja ili drugih odnosa koji dovode ili bi mogli dovesti do sukoba interesa;

(c)

objava bilo kojeg poslovnog, obiteljskog ili drugog odnosa s trećom stranom, većinskim dioničarom ili upravljanja njima, koji bi mogli dovesti do sukoba interesa.

Članak 3.

Korporativno upravljanje

Ako se treća strana pridržava kodeksa korporativnog upravljanja u pogledu imenovanja i uloge neovisnih direktora i upravljanja sukobima interesa, u zahtjevu iz članka 1. navodi se taj kodeks i objašnjenje svakog odstupanja treće strane od tog kodeksa.

Članak 4.

Neovisnost i izbjegavanje sukoba interesa

1.   Zahtjev iz članka 1. sadržava detaljne informacije o sustavima unutarnje kontrole podnositelja zahtjeva za upravljanje sukobima interesa, uključujući opis funkcije za osiguranje usklađenosti i mehanizam procjene rizika treće strane.

2.   Zahtjev iz članka 1. sadržava informacije o politikama i postupcima za utvrđivanje postojećih ili potencijalnih sukoba interesa, upravljanje njima te njihovo uklanjanje, smanjenje i otkrivanje te prijetnji neovisnosti pružanja usluga STS usklađenosti treće strane.

3.   Zahtjev iz članka 1. sadržava opis svih drugih mjera i kontrola koje se primjenjuju kako bi se osiguralo pravilno i pravovremeno utvrđivanje, upravljanje i otkrivanje sukoba interesa.

4.   Zahtjev iz članka 1. sadržava ažurirani popis svih potencijalnih ili postojećih sukoba interesa koje je utvrdila treća strana u skladu s člankom 28. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EU) 2017/2402 i uključuje sljedeće:

(a)

opis svih stvarnih ili potencijalnih sukoba interesa koji uključuju treću stranu, dioničare, vlasnike ili članove treće strane, članove upravljačkog tijela, rukovoditelje, osoblje treće strane ili bilo koju drugu fizičku osobu čije su usluge stavljene na raspolaganje ili su pod kontrolom treće strane;

(b)

opis svih stvarnih ili potencijalnih sukoba interesa koji proizlaze iz postojećih ili predviđenih poslovnih odnosa treće strane, uključujući sve postojeće ili predviđene sporazume o eksternalizaciji ili iz drugih aktivnosti treće strane.

5.   U zahtjevu iz članka 1. navode se pojedinosti o politikama ili postupcima kojima se nastoji osigurati da treća strana ne pruža nikakve savjetodavne, revizijske ili jednakovrijedne usluge inicijatoru, sponzoru ili SSPN-u uključenom u sekuritizaciju čiju STS usklađenost procjenjuje treća strana.

6.   Zahtjev iz članka 1. sadržava pojedinosti o sljedećem:

(a)

prihodi od ostalih usluga koje nisu povezane sa STS-om koje pruža treća strana, raščlanjene na prihode od usluga koje nisu povezane sa sekuritizacijom i prihode od usluga povezanih sa sekuritizacijom, za svako od tri godišnja izvještajna razdoblja koja prethode datumu podnošenja zahtjeva, ili ako nisu dostupni, od osnivanja treće strane;

(b)

predviđeni udio prihoda od usluga STS usklađenosti u odnosu na ukupni predviđeni prihod za predstojeće trogodišnje referentno razdoblje.

7.   Zahtjev iz članka 1. uključuje, ako je primjenjivo, sljedeće informacije o koncentraciji prihoda od jednog društva ili skupine društva:

(a)

informacije kojima se utvrđuje bilo koje društvo, ili bilo koja skupina gospodarski povezanih društva, od kojih potječe više od 10 % ukupnih prihoda treće strane u svakom od tri godišnja izvještajna razdoblja koja prethode datumu podnošenja zahtjeva ili, ako nisu dostupni, od osnivanja treće strane;

(b)

izjavu o tome očekuje li se od društva ili skupine gospodarski povezanih društva najmanje 10 % predviđenih prihoda treće strane koji dolaze od pružanja usluga STS usklađenosti tijekom svake od sljedećih tri godine.

8.   Ako je primjenjivo, zahtjev iz članka 1. sadržava procjenu toga kako je koncentracija prihoda od jednog društva ili skupine gospodarski povezanih društva iz stavka 7. usklađena s politikama i postupcima treće strane u pogledu neovisnosti usluga STS usklađenosti iz stavka 2.

Članak 5.

Struktura naknada

1.   Zahtjev iz članka 1. sadržava informacije o politikama određivanja cijena za pružanje usluga STS usklađenosti i uključuje sve sljedeće informacije:

(a)

kriteriji određivanja cijena i strukture naknada ili planovi naknada za usluge STS usklađenosti za svaku vrstu sekuritizacije za koju se takve usluge nude (pri čemu se pravi razlika između sekuritizacija koje nisu ABCP i transakcija i programa ABCP), uključujući sve interne smjernice ili postupke kojima se uređuje način primjene kriterija određivanja cijena radi utvrđivanja ili određivanja pojedinačnih naknada;

(b)

pojedinosti o metodama korištenima za bilježenje svih posebnih troškova nastalih pri pružanju usluga STS usklađenosti, uključujući dodatne sporedne troškove povezane s pružanjem usluga STS usklađenosti, uključujući prijevoz i smještaj, te, ako treća strana namjerava eksternalizirati dijelove svojih usluga pružanja STS usklađenosti, opis načina na koji se ta eksternalizacija uzima u obzir u kriterijima određivanja cijena;

(c)

detaljan opis svih utvrđenih postupaka za izmjenu naknada ili odstupanje od planova naknada, uključujući u okviru svih programa česte uporabe;

(d)

detaljan opis svih uspostavljenih postupaka ili unutarnjih kontrola kojima se osigurava i prati usklađenost s politikama određivanja cijena, uključujući sve postupke ili unutarnje kontrole kojima se prati razvoj pojedinačnih naknada tijekom vremena i među različitim kupcima kojima se pružaju usluge STS usklađenosti;

(e)

detaljan opis svih postupaka za pregled i ažuriranje sustava utvrđivanja troškova i politike određivanja cijena;

(f)

detaljan opis svih postupaka i unutarnjih kontrola za vođenje evidencije o planovima naknada, primijenjenim pojedinačnim naknadama ili izmjenama politika određivanja cijena treće strane.

2.   Zahtjev iz članka 1. sadržava informacije o sljedećem:

(a)

jesu li naknade određene prije pružanja usluge STS usklađenosti;

(b)

jesu li unaprijed plaćene naknade nepovratne;

(c)

sve operativne mjere zaštite čiji je cilj osigurati da ugovorni sporazumi između treće strane i inicijatora, sponzora ili SSPN-a za pružanje usluga STS usklađenosti ne uključuju ugovorna klauzula o raskidu ili ne omogućavaju kršenje ugovora ili neispunjenje ugovornih obveza ako rezultat procjene STS usklađenosti pokaže da sekuritizacija nije u skladu s STS kriterijima.

Članak 6.

Operativne zaštitne mjere i unutarnji postupci za procjenu STS usklađenosti

1.   Zahtjev iz članka 1. uključuje detaljan sažetak svih politika, postupaka i priručnika o kontrolama i operativnim zaštitnim mjerama utvrđenima radi osiguranja neovisnosti i integriteta procjene STS usklađenosti treće strane.

2.   Zahtjev iz članka 1. sadržava sve informacije koje pokazuju da je treća strana uspostavila operativne zaštitne mjere i unutarnje postupke kako bi mogla ispravno procijeniti STS usklađenost, uključujući sljedeće:

(a)

broj osoblja, izračunan na osnovi ekvivalenta punog radnog vremena, raščlanjen na vrste radnih mjesta u okviru treće strane;

(b)

pojedinosti o politikama i postupcima koje je utvrdila treća strana u pogledu sljedećeg:

i.

neovisnost pojedinih članova osoblja;

ii.

prestanak ugovora o radu, uključujući sve mjere za osiguravanje neovisnosti i integriteta postupka STS procjene povezane s prestankom radnog odnosa, uključujući politike i postupke koji se odnose na pregovaranje o budućim ugovorima o radu s drugim društvima za osoblje izravno uključeno u STS procjenu;

iii.

zahtjevi u pogledu kvalifikacija za osoblje koje izravno sudjeluje u pružanju aktivnosti STS usklađenosti, koji se razlikuju ovisno o vrsti radnog mjesta;

iv.

politike osposobljavanja i razvoja za osoblje koje izravno sudjeluje u pružanju usluga STS usklađenosti;

v.

politike za naknade i ocjenjivanje učinkovitosti osoblja koje izravno sudjeluje u uslugama STS usklađenosti;

(c)

opis svih mjera koje je treća strana utvrdila za ublažavanje rizika prekomjernog oslanjanja na bilo kojeg pojedinačnog člana osoblja za pružanje usluga STS usklađenosti;

(d)

sljedeće informacije u slučaju kada se treća strana u bilo kojoj STS procjeni oslanja na eksternalizaciju ili vanjske stručnjake:

i.

pojedinosti o svim politikama i postupcima u vezi s eksternalizacijom aktivnosti i angažiranjem vanjskih stručnjaka;

ii.

opis svih sporazuma o eksternalizaciji koje je treća strana sklopila ili predvidjela, uz koje je priložen primjerak ugovora kojim se uređuju ti sporazumi o eksternalizaciji;

iii.

opis usluga koje pruža vanjski stručnjak, uključujući opseg tih usluga i uvjete pod kojima te usluge treba pružati;

iv.

detaljno objašnjenje načina na koji treća strana namjerava utvrditi i pratiti sve rizike koje predstavlja eksternalizacija te upravljati njima i opis zaštitnih mjera uvedenih kako bi se osigurala neovisnost postupka STS procjene;

(e)

opis svih mjera koje se upotrebljavaju u slučaju kršenja bilo koje politike ili postupaka iz stavka 2. točke (b) te stavka 2. točke (d) podtočke i.;

(f)

opis svih politika o izvješćivanju nadležnog tijela o svim bitnim kršenjima politika ili postupaka iz stavka 2. točke (b) te stavka 2. točke (d) podtočke i., ili bilo koje druge činjenice, događaja ili okolnosti koje bi mogli dovesti do kršenja uvjeta odobrenja treće strane;

(g)

opis svih aranžmana uspostavljenih kako bi se osiguralo da su relevantne strane upoznate s politikama i postupcima iz stavka 2. točke (b) i stavka 2. točke (d) podtočke i., te opis svih aranžmana o praćenju, preispitivanju i ažuriranju tih politika i postupaka.

3.   Zahtjev iz članka 1. za svaku vrstu sekuritizacije za koju treća strana namjerava pružati usluge STS usklađenosti sadržava sljedeće:

(a)

opis metodologije STS procjene koja će se primjenjivati, uključujući sve postupke i metodologiju za osiguranje kvalitete te procjene;

(b)

predložak izvješća o STS provjeri koji se dostavlja inicijatoru, sponzoru ili SSPN-u.

Članak 7.

Format prijave

1.   Treća strana dodjeljuje jedinstveni referentni broj svakom dokumentu koji dostavlja nadležnom tijelu kao dio svojeg zahtjeva.

2.   Da bi se bilo koji zahtjev iz ove Uredbe smatrao neprimjenjivim treća strana u svojem zahtjevu mora priložiti potkrijepljeno objašnjenje.

3.   Zahtjevu iz članka 1. prilaže se pismo koje je potpisao član upravljačkog tijela treće strane kojim se potvrđuje:

(a)

da su prema njegovu saznanju informacije dostavljene na datum podnošenja zahtjeva točne i potpune;

(b)

da podnositelj zahtjeva nije regulirani subjekt kako je definiran u članku 2. točki (4) Direktive 2002/87/EZ (5) ni agencija za kreditni rejting kako je definirana u članku 3. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 (6).

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. veljače 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 28.12.2017., str. 35.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29.11.2008., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(4)  Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 87).

(5)  Direktiva 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu i o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 79/267/EEZ, 92/49/EEZ, 92/96/EEZ, 93/6/EEZ i 93/22/EEZ i direktiva 98/78/EZ i 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 35, 11.2.2003., str. 1.).

(6)  Uredba (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (SL L 302, 17.11.2009., str. 1.).


PRILOG

Referentne oznake dokumenta

Članak ove Uredbe

Jedinstveni referentni broj dokumenta

Naslov dokumenta

Poglavlje, odjeljak ili stranica dokumenta gdje su navedene informacije ili razlog zbog kojeg informacije nisu navedene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top