EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0856

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/856 оd 26. veljače 2019. o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu funkcioniranja Inovacijskog fonda (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/1492

OJ L 140, 28.5.2019, p. 6–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/856/oj

28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/856

оd 26. veljače 2019.

o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu funkcioniranja Inovacijskog fonda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 10.a stavak 8. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

Trebalo bi utvrditi detaljna pravila za funkcioniranje Inovacijskog fonda, uzimajući u obzir iskustva stečena u okviru programa NER300, koji je uspostavljen na temelju Direktive 2003/87/EZ i proveden na temelju Odluke Komisije 2010/670/EU (2). Ponajprije bi trebalo uzeti u obzir zaključke iz izvješća Revizorskog suda (3).

(2)

Kako bi se pokrila niža profitabilnost i viši tehnološki rizici prihvatljivih projekata u odnosu na konvencionalne tehnologije, znatan dio financiranja iz Inovacijskog fonda trebao bi se pružiti u obliku bespovratnih sredstava. Stoga bi trebalo utvrditi detaljna pravila za isplatu bespovratnih sredstava.

(3)

Budući da se rizici i profitabilnost prihvatljivih projekata mogu razlikovati među sektorima i aktivnostima u okviru tih projekata te se oni s vremenom mogu i promijeniti, primjereno je omogućiti da se dio potpore iz Inovacijskog fonda pruža kroz doprinose operacijama mješovitog financiranja u okviru instrumenta Unije za potporu ulaganjima te u drugim oblicima predviđenima Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (4) („Financijska uredba”).

(4)

Razliku između ukupnih troškova prihvatljivog projekta i ukupnih troškova istovrsnog projekta u kojem se primjenjuje konvencionalna tehnologija primjereno je smatrati relevantnim troškom za potrebe financiranja u okviru Inovacijskog fonda. Međutim, kako bi se izbjeglo prekomjerno administrativno opterećenje za male projekte i otklonile njima svojstvene posebne poteškoće u dobivanju financiranja, relevantnim troškovima malog projekta trebalo bi smatrati ukupne kapitalne izdatke tog projekta.

(5)

Kako bi se odgovarajuća financijska sredstva pravodobno stavila na raspolaganje prihvatljivim projektima, isplata bespovratnih sredstava trebala bi se temeljiti na postizanju ključnih etapa u provedbi. Za sve bi projekte te ključne etape u provedbi trebale uključivati financijsko zaključenje i početak funkcioniranja projekta. Budući da će za određene projekte biti potrebno isplatiti potporu u različitim vremenskim trenucima, primjereno je predvidjeti mogućnost da se u okviru ugovorne dokumentacije odrede dodatne ključne etape u provedbi.

(6)

Kako bi se povećala vjerojatnost za uspjeh projekata, trebalo bi utvrditi mogućnost isplate dijela iznosa bespovratnih sredstava prije početka funkcioniranja projekta. Isplata bespovratnih sredstava trebala bi u načelu početi u trenutku financijskog zaključenja i nastaviti se tijekom razvoja i provedbe projekta.

(7)

Najveći dio potpore iz Inovacijskog fonda trebao bi ovisiti o verificiranom izbjegavanju emisija stakleničkih plinova. Znatan izostanak rezultata u pogledu planiranog izbjegavanja emisija stakleničkih plinova trebao bi stoga rezultirati smanjenjem i povratom iznosa potpore povezane s takvim izbjegavanjem. Međutim, mehanizam za smanjenje i povrat sredstava trebao bi biti dovoljno fleksibilan kako bi se u obzir uzela inovativna priroda projekata koji se podupiru sredstvima iz Inovacijskog fonda.

(8)

Bespovratna sredstva u okviru Inovacijskog fonda trebala bi se dodjeljivati na temelju konkurentnog postupka odabira, putem pozivâ na podnošenje prijedloga. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za predlagatelje projekata, trebalo bi uspostaviti postupak podnošenja zahtjeva u dvije faze: faze iskazivanja interesa i faze podnošenja potpunog zahtjeva.

(9)

Projekti za koje se podnosi zahtjev za potporu iz Inovacijskog fonda trebali bi se procjenjivati na temelju kvalitativnih i kvantitativnih kriterija. Kombinacijom takvih kriterija trebala bi se osigurati potpunost procjene projekta u smislu njegova tehnološkog i poslovnog potencijala. Kako bi se osigurao pravedan odabir na temelju objektivnih kriterija, projekte bi trebalo odabirati na temelju istih kriterija za odabir, ali bi ih prvo trebalo ocijeniti i rangirati u odnosu na druge projekte u istom sektoru te nakon toga u odnosu na projekte u svim sektorima.

(10)

Projekte koji se čine nedovoljno pripremljenima s obzirom na planiranje, poslovni model te financijsku i pravnu strukturu, osobito u pogledu mogućeg nepostojanja potpore predmetne države članice ili potrebnih nacionalnih dozvola, ne bi trebalo odabirati za dodjeljivanje potpore iz Inovacijskog fonda. Međutim, takvi projekti mogu biti perspektivni. Stoga bi trebalo predvidjeti mogućnost pružanja pomoći za razvoj takvih projekata. Pomoć za razvoj projekta trebala bi osobito biti od koristi malim projektima i projektima u državama članicama s nižim prihodima kako bi se pomoglo u ostvarivanju zemljopisno uravnotežene raspodjele potpore iz Inovacijskog fonda.

(11)

Važno je ostvariti zemljopisno uravnoteženu raspodjelu potpore iz Inovacijskog fonda. Kako bi se spriječila situacija da određene države članice nisu u dovoljnoj mjeri obuhvaćene potporom, u drugom pozivu ili kasnijim pozivima na podnošenje prijedloga trebalo bi predvidjeti mogućnost utvrđivanja dodatnih kriterija za odabir usmjerenih na ostvarivanje zemljopisne uravnoteženosti raspodjele.

(12)

Komisija bi trebala osigurati implementaciju Inovacijskog fonda. Međutim, Komisija bi trebala moći provedbenim tijelima delegirati neke od aktivnosti povezanih s implementacijom, primjerice organiziranje poziva na podnošenje prijedloga, predodabir projekata ili upravljanje ugovorima o bespovratnim sredstvima.

(13)

Prihodima Inovacijskog fonda, uključujući prihode od emisijskih jedinica koje su monetizirane na zajedničkoj dražbovnoj platformi u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1031/2010 (5), trebalo bi upravljati u skladu s ciljevima Direktive 2003/87/EZ. Komisija bi stoga tu zadaću trebala sama izvršavati i trebalo bi joj omogućiti da tu zadaću delegira Europskoj investicijskoj banci.

(14)

Komisija bi trebala primjenjivati različita pravila, ovisno o načinu implementacije Inovacijskog fonda. Ako se Inovacijski fond implementira u okviru izravnog upravljanja, odredbe iz ove Uredbe trebale bi biti u potpunosti usklađene s odredbama iz Financijske uredbe.

(15)

Države članice trebale bi imati važnu ulogu u implementaciji Inovacijskog fonda. Komisija bi se s državama članicama posebice trebala savjetovati o ključnim odlukama o implementaciji i razvoju Inovacijskog fonda.

(16)

Inovacijski fond trebalo bi implementirati u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja kako je utvrđeno u Financijskoj uredbi.

(17)

Trebalo bi utvrditi jasne mehanizme za izvješćivanje, odgovornost i financijski nadzor kako bi se osiguralo da Komisija dobiva potpune i pravodobne informacije o napretku u provedbi projekata koji primaju potporu iz Inovacijskog fonda, da subjekti koji upravljaju Inovacijskim fondom primjenjuju načela dobrog financijskog upravljanja te da se države članice pravodobno obavješćuju o implementaciji Inovacijskog fonda,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila kojima se dopunjuje Direktiva 2003/87/EZ u pogledu:

(a)

operativnih ciljeva Inovacijskog fonda uspostavljenog člankom 10.a stavkom 8. Direktive 2003/87/EZ;

(b)

oblika potpore koja se pruža u okviru Inovacijskog fonda;

(c)

postupka podnošenja zahtjeva za potporu iz Inovacijskog fonda;

(d)

postupka i kriterija za odabir projekata u okviru Inovacijskog fonda;

(e)

isplaćivanja potpore iz Inovacijskog fonda;

(f)

upravljanja Inovacijskim fondom;

(g)

izvješćivanja, praćenja, ocjenjivanja, nadzora i promidžbe s obzirom na funkcioniranje Inovacijskog fonda.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„financijsko zaključenje” znači trenutak u razvojnom ciklusu projekta kad su potpisani svi sporazumi o projektu i financiranju te su ispunjeni svi uvjeti koji se zahtijevaju u tim sporazumima;

(2)

„početak funkcioniranja projekta” znači trenutak u razvojnom ciklusu projekta kad su testirani svi elementi i sustavi koji su potrebni za funkcioniranje projekta te su započele aktivnosti kojima se ostvaruje djelotvorno izbjegavanje emisija stakleničkih plinova;

(3)

„mali projekt” znači projekt čiji ukupni kapitalni izdaci ne premašuju iznos od 7 500 000 EUR.

Članak 3.

Operativni ciljevi

Inovacijski fond ima sljedeće operativne ciljeve:

(a)

podupirati projekte kojima se demonstriraju visokoinovativne tehnologije, postupci ili proizvodi koji su u dovoljnoj mjeri pripremljeni i imaju znatan potencijal za smanjenje emisija stakleničkih plinova;

(b)

nuditi financijsku potporu koja je posebno prilagođena potrebama na tržištu i profilima rizika prihvatljivih projekata, uz privlačenje dodatnih javnih i privatnih sredstava;

(c)

osigurati da se prihodima Inovacijskog fonda upravlja u skladu s ciljevima Direktive 2003/87/EZ.

Članak 4.

Oblici potpore iz Inovacijskog fonda

Potpora iz Inovacijskog fonda za projekt može imati sljedeće oblike:

(a)

bespovratna sredstva;

(b)

doprinosi operacijama mješovitog financiranja u okviru instrumenta Unije za potporu ulaganjima;

(c)

ako je to potrebno za ostvarivanje ciljeva Direktive 2003/87/EZ, financiranje u bilo kojem od drugih oblika utvrđenih Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046 („Financijska uredba”), a osobito u obliku nagrada i nabave.

POGLAVLJE II.

Posebne odredbe koje se primjenjuju na bespovratna sredstva

Članak 5.

Relevantni troškovi

1.   Za potrebe članka 10.a stavka 8. trećeg podstavka četvrte rečenice Direktive 2003/87/EZ, relevantni troškovi dodatni su troškovi koje snosi predlagatelj projekta kao posljedicu primjene inovativne tehnologije povezane sa smanjenjem ili izbjegavanjem emisija stakleničkih plinova. Relevantni troškovi izračunavaju se kao razlika između najbolje procjene ukupnih kapitalnih izdataka, neto sadašnje vrijednosti operativnih troškova i koristi koje nastaju tijekom 10 godina od početka funkcioniranja projekta u usporedbi s rezultatom istog izračuna za konvencionalan proizvod s istim kapacitetom u smislu stvarne proizvodnje odgovarajućeg konačnog proizvoda.

Ako konvencionalna proizvodnja iz prvog podstavka ne postoji, relevantni troškovi odgovaraju najboljoj procjeni ukupnih kapitalnih izdataka i neto sadašnje vrijednosti operativnih troškova i koristi koje nastaju tijekom 10 godina od početka funkcioniranja projekta.

2.   Relevantni troškovi malog projekta odgovaraju ukupnim kapitalnim izdacima tog projekta.

Članak 6.

Isplata bespovratnih sredstava

1.   Potpora iz Inovacijskog fonda, u obliku bespovratnih sredstava, isplaćuje se nakon postizanja unaprijed utvrđenih ključnih etapa u provedbi.

2.   Ključne etape u provedbi iz stavka 1. za sve se projekte temelje na razvojnom ciklusu projekta i obuhvaćaju barem sljedeće:

(a)

financijsko zaključenje;

(b)

početak funkcioniranja projekta.

3.   Uzimajući u obzir primijenjenu tehnologiju i posebne okolnosti u sektoru ili sektorima u kojima se ona primjenjuje, u ugovornoj dokumentaciji mogu se odrediti dodatne posebne ključne etape u provedbi.

4.   Do 40 % ukupnog iznosa potpore iz Inovacijskog fonda za određeni projekt, uključujući pomoć za razvoj projekta, isplaćuje se nakon financijskog zaključenja ili nakon postizanja određene ključne etape u provedbi koja prethodi financijskom zaključenju ako je takva ključna etapa utvrđena u skladu sa stavkom 3.

5.   U mjeri u kojoj ukupni iznos potpore iz Inovacijskog fonda za određeni projekt nije isplaćen u skladu sa stavkom 4., taj se iznos isplaćuje nakon financijskog zaključenja. Taj se iznos može djelomično isplatiti prije početka funkcioniranja projekta i u godišnjim obrocima nakon početka funkcioniranja projekta.

6.   Za potrebe stavaka 4. i 5. ovog članka, ukupni iznos potpore iz Inovacijskog fonda koja se dodjeljuje za određeni projekt uključuje iznos potpore iz Inovacijskog fonda koja se dodjeljuje za taj projekt putem pomoći za razvoj projekta u skladu s člankom 13.

Članak 7.

Opća pravila o povratu

1.   Komisija poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da su, pri provođenju aktivnosti financiranih na temelju ove Uredbe, financijski interesi Inovacijskog fonda zaštićeni primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i ostalih nezakonitih aktivnosti učinkovitim provjerama te, ako se otkriju nepravilnosti, povratom neopravdano isplaćenih iznosa i, prema potrebi, djelotvornim, proporcionalnim i odvraćajućim administrativnim i financijskim kaznama.

2.   Povrati se izvršavaju u skladu s Financijskom uredbom.

3.   Osnove za povrat te postupci povrata dodatno se razrađuju u ugovornoj dokumentaciji.

Članak 8.

Posebna pravila o povratu

1.   Iznos potpore iz Inovacijskog fonda koja je isplaćena u skladu s člankom 6. stavkom 5. nakon financijskog zaključenja ovisi o izbjegavanju emisija stakleničkih plinova koje je verificirano na temelju godišnjih izvješća koja dostavlja predlagatelj projekta za razdoblje od tri do deset godina nakon početka funkcioniranja projekta. Konačno godišnje izvješće koje dostavlja predlagatelj projekta uključuje ukupni iznos emisija stakleničkih plinova koje su izbjegnute tijekom cijelog izvještajnog razdoblja.

2.   Ako je ukupni iznos emisija stakleničkih plinova koje su izbjegnute tijekom cijelog izvještajnog razdoblja niži od 75 % ukupnog iznosa emisija stakleničkih plinova čije je izbjegavanje planirano, iznos isplaćen predlagatelju projekta, ili iznos koji mu se treba isplatiti, u skladu s člankom 6. stavkom 5. vraća se ili smanjuje u proporcionalnom iznosu.

3.   Ako projekt ne počne funkcionirati u unaprijed utvrđenom roku ili ako predlagatelj projekta ne uspije dokazati ikakvo stvarno izbjegavanje emisija stakleničkih plinova, iznos isplaćen nakon financijskog zaključenja u skladu s člankom 6. stavkom 5. vraća se u cijelosti.

4.   Ako situacije iz stavaka 2. i 3. nastupe zbog izvanrednih okolnosti koje su izvan kontrole predlagatelja projekta i ako predlagatelj projekta dokaže da je potencijal projekta za ostvarivanje izbjegavanja emisija stakleničkih plinova viši od prijavljenog iznosa, ili ako predlagatelj projekta dokaže da se projektom mogu ostvariti znatne koristi u području inovacija s niskim emisijama ugljika, Komisija može odlučiti ne primijeniti mehanizme povrata iz stavaka 2. i 3.

5.   Osnova za povrat i postupci povrata dodatno se razrađuju u ugovornoj dokumentaciji.

6.   Pravilima utvrđenima u stavcima 3. i 4. ovog članka ne dovode se u pitanje opća pravila o povratu iz članka 7.

Članak 9.

Pozivi na podnošenje prijedloga

1.   Predlagatelji projekata pozivaju se na podnošenje zahtjeva za potporu iz Inovacijskog fonda putem otvorenih poziva na podnošenje prijedloga koje objavljuje Komisija.

Prije donošenja odluke o objavljivanju poziva na podnošenje prijedloga, Komisija se s državama članicama savjetuje o nacrtu odluke.

2.   Odluka Komisije o pokretanju poziva na podnošenje prijedloga uključuje barem sljedeće elemente:

(a)

ukupan iznos potpore iz Inovacijskog fonda koji je na raspolaganju u okviru tog poziva;

(b)

maksimalan iznos potpore iz Inovacijskog fonda koji je na raspolaganju za pomoć za razvoj projekta;

(c)

vrste traženih projekata ili sektora;

(d)

opis postupka podnošenja zahtjeva i detaljan popis informacija i dokumentacije koje treba dostaviti u svakoj fazi postupka podnošenja zahtjeva;

(e)

detaljne informacije o postupku odabira, uključujući metodologiju ocjenjivanja i rangiranja;

(f)

ako se za male projekte, u skladu s člankom 10. stavkom 4. i člankom 12. stavkom 6., primjenjuju posebni postupci podnošenja zahtjeva i odabira, pravila o tim posebnim postupcima;

(g)

ako Komisija dio ukupnog iznosa potpore iz Inovacijskog fonda koji je na raspolaganju rezervira za poziv za male projekte, iznos tog dijela;

(h)

ako se, u skladu s člankom 11. stavkom 2., primjenjuju dodatni kriteriji za odabir koji su usmjereni na ostvarivanje zemljopisno uravnotežene raspodjele potpore iz Inovacijskog fonda, ti kriteriji.

Članak 10.

Postupak podnošenja zahtjeva

1.   Provedbeno tijelo prikuplja zahtjeve i organizira postupak podnošenja zahtjeva u dvije uzastopne faze:

(a)

iskazivanje interesa;

(b)

podnošenje potpunog zahtjeva.

2.   U fazi iskazivanja interesa od predlagatelja projekta zahtijeva se da dostavi opis ključnih obilježja projekta u skladu sa zahtjevima utvrđenima u odgovarajućem pozivu na podnošenje prijedloga, uključujući opis djelotvornosti projekta, njegova stupnja inovativnosti i pripremljenosti kako je navedeno u članku 11. stavku 1. točkama (a), (b) i (c).

3.   U fazi podnošenja potpunog zahtjeva od predlagatelja projekta zahtijeva se da dostavi detaljan opis projekta i svu popratnu dokumentaciju, uključujući plan za razmjenu znanja.

4.   Za male projekte može se primijeniti pojednostavnjen postupak podnošenja zahtjeva.

Članak 11.

Kriteriji za odabir

1.   Odabir projekata za potporu iz Inovacijskog fonda temelji se na sljedećim kriterijima:

(a)

djelotvornosti projekata u smislu potencijala za izbjegavanje emisija stakleničkih plinova, ako je primjenjivo, u odnosu na referentne vrijednosti iz članka 10.a stavka 2 Direktive 2003/87/EZ;

(b)

stupnju inovativnosti projekata u odnosu na posljednja dostignuća;

(c)

pripremljenosti projekata u smislu planiranja, poslovnog modela, financijske i pravne strukture te izgleda za postizanje financijskog zaključenja u unaprijed utvrđenom roku koji nije dulji od četiri godine nakon odluke o dodjeli;

(d)

tehničkom i tržišnom potencijalu za široku primjenu ili ponavljanje ili potencijalu za smanjenje troškova u budućnosti;

(e)

učinkovitosti u smislu relevantnih troškova projekta umanjenih za doprinos predlagatelja projekta tim troškovima, podijeljenih s ukupnom predviđenom količinom emisija stakleničkih plinova koje će se izbjeći ili količinom energije koju će se proizvesti ili pohraniti ili količinom CO2 koji će se uskladištiti tijekom prvih deset godina funkcioniranja projekta.

2.   Za potrebe odabira projekata mogu se primjenjivati i dodatni kriteriji koji su usmjereni na ostvarivanje zemljopisno uravnotežene raspodjele potpore iz Inovacijskog fonda.

Članak 12.

Postupak odabira

1.   Na temelju zahtjeva zaprimljenih u fazi iskazivanja interesa, provedbeno tijelo za svaki projekt pojedinačno procjenjuje prihvatljivost u skladu s člankom 10.a stavkom 8. Direktive 2003/87/EZ. Provedbeno tijelo zatim nastavlja s odabirom prihvatljivih projekata na temelju stavaka 2. i 3. ovog članka.

2.   Na temelju zahtjeva zaprimljenih u fazi iskazivanja interesa, provedbeno tijelo sastavlja popis projekata koji ispunjavaju kriterije za odabir utvrđene u članku 11. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) te poziva predlagatelje tih projekata na podnošenje potpunog zahtjeva.

Ako je provedbeno tijelo zaključilo da projekt ispunjava kriterije za odabir utvrđene u članku 11. stavku 1. točkama (a) i (b), ali ne ispunjava kriterij utvrđen u članku 11. stavku 1. točki (c), provedbeno tijelo procjenjuje ima li taj projekt potencijal za ispunjavanje svih kriterija za odabir ako se dodatno razvije. Ako projekt ima takav potencijal, provedbeno tijelo može predmetnom projektu dodijeliti pomoć za razvoj projekta ili, ako tu zadaću provodi Komisija, predložiti Komisiji da tom projektu dodijeli pomoć za razvoj projekta.

3.   Na temelju potpunog zahtjeva zaprimljenog u skladu sa stavkom 2. ovog članka, provedbeno tijelo nastavlja s ocjenjivanjem i rangiranjem projekata na temelju svih kriterija za odabir utvrđenih u članku 11. Za potrebe tog ocjenjivanja, provedbeno tijelo uspoređuje te projekte s projektima u istom sektoru i s projektima u drugim sektorima te sastavlja popis predodabranih projekata.

4.   Popis predodabranih projekata iz stavka 3. i, ako je primjenjivo, prijedlog iz stavka 2. drugog podstavka priopćuju se Komisiji i uključuju barem sljedeće elemente:

(a)

potvrdu o usklađenosti s kriterijima prihvatljivosti i kriterijima za odabir;

(b)

pojedinosti o ocjenama i rangu projekata;

(c)

ukupne troškove projekata i relevantne troškove iz članka 5. u eurima;

(d)

zahtjev za ukupan iznos potpore iz Inovacijskog fonda u eurima;

(e)

predviđenu količinu emisija stakleničkih plinova koje će se izbjeći;

(f)

predviđenu količinu energije koju će se proizvesti ili pohraniti;

(g)

predviđenu količinu CO2 koji će se uskladištiti;

(h)

informacije o pravnom obliku potpore iz Inovacijskog fonda koju je zatražio predlagatelj projekta.

5.   Komisija, na temelju onoga što joj je priopćeno u skladu sa stavkom 4. ovog članka, nakon savjetovanja s državama članicama u skladu s člankom 21. stavkom 2., donosi odluku o dodjeli u kojoj navodi potporu dodijeljenu odabranim projektima te, prema potrebi, sastavlja rezervni popis.

6.   Za male projekte može se primijeniti poseban postupak odabira.

Članak 13.

Pomoć za razvoj projekta

1.   Nakon savjetovanja s državama članicama u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (c), Komisija utvrđuje maksimalan iznos potpore iz Inovacijskog fonda koji je na raspolaganju za pomoć za razvoj projekta.

2.   Pomoć za razvoj projekta dodjeljuje Komisija ili provedbeno tijelo u skladu s člankom 12. stavkom 2. u obliku bespovratnih sredstava.

3.   Sljedeće aktivnosti mogu se financirati putem pomoći za razvoj projekta:

(a)

poboljšanje i razvoj projektne dokumentacije ili sastavnica koncepta projekta kako bi se osigurala dovoljna pripremljenost projekta;

(b)

procjena izvedivosti projekta, uključujući tehničke i gospodarske studije;

(c)

savjetovanje o financijskoj i pravnoj strukturi projekta;

(d)

izgradnja kapaciteta predlagatelja projekta.

4.   Za potrebe pomoći za razvoj projekta, relevantni troškovi odgovaraju iznosu svih troškova povezanih s razvojem projekta. Sredstvima Inovacijskog fonda može se financirati do 100 % iznosa relevantnih troškova.

POGLAVLJE III.

Posebne odredbe koje se primjenjuju na oblike potpore iz Inovacijskog fonda koji nisu bespovratna sredstva

Članak 14.

Pružanje potpore iz Inovacijskog fonda putem doprinosa operacijama mješovitog financiranja u okviru instrumenta Unije za potporu ulaganjima

1.   Ako Komisija odluči isplatiti potporu iz Inovacijskog fonda putem doprinosa operacijama mješovitog financiranja u okviru instrumenta Unije za potporu ulaganjima, potpora iz Inovacijskog fonda dodjeljuje se u skladu s pravilima koja se primjenjuju na instrument Unije za potporu ulaganjima. Međutim, prihvatljivost projekata procjenjuje se u skladu s člankom 10.a stavkom 8. Direktive 2003/87/EZ.

2.   Nakon savjetovanja s državama članicama Komisija donosi odluku u kojoj određuje hoće li doprinos operacijama mješovitog financiranja imati oblik bespovratne potpore ili povratne potpore ili oboje te navodi iznos potpore iz Inovacijskog fonda koja je na raspolaganju za isplatu putem instrumenta Unije za potporu ulaganjima.

Članak 15.

Odredbe o potpori iz Inovacijskog fonda u bilo kojem drugom obliku koji je utvrđen u Financijskoj uredbi

1.   Ako Komisija odluči isplatiti potporu iz Inovacijskog fonda u bilo kojem obliku utvrđenom u Financijskoj uredbi, osim bespovratnih sredstava, Komisija, nakon savjetovanja s državama članicama, donosi odluku u kojoj navodi iznos potpore iz Inovacijskog fonda koji je na raspolaganju za isplatu u tom obliku te navodi pravila koja se primjenjuju na primjenu takve potpore, odabir projekata i isplatu te potpore.

2.   Projekti koji primaju potporu iz Inovacijskog fonda na temelju ovog članka moraju biti u skladu s pravilima Unije o državnim potporama.

POGLAVLJE IV.

Upravljanje

Članak 16.

Implementacija Inovacijskog fonda

1.   Komisija Inovacijski fond implementira u okviru izravnog upravljanja u skladu s odgovarajućim odredbama iz članaka od 125. do 153. Financijske uredbe ili u okviru neizravnog upravljanja putem tijela iz članka 62. stavka 1. točke (c) Financijske uredbe.

2.   Nastali troškovi povezani s implementacijskim aktivnostima Inovacijskog fonda, uključujući administrativne troškove i troškove upravljanja, financiraju se sredstvima Inovacijskog fonda.

Članak 17.

Imenovanje provedbenih tijela

1.   Ako Komisija odluči određenom provedbenom tijelu delegirati određene zadaće koje se odnose na implementaciju Inovacijskog fonda, Komisija donosi odluku o imenovanju tog provedbenog tijela.

Komisija i imenovano provedbeno tijelo sklapaju sporazum u kojem se utvrđuju konkretni uvjeti pod kojima provedbeno tijelo treba izvršavati svoje zadaće.

2.   Ako Komisija implementira Inovacijski fond u okviru izravnog upravljanja i odluči provedbenom tijelu delegirati određene zadaće povezane s implementacijom, kao provedbeno tijelo Komisija imenuje izvršnu agenciju.

3.   Ako Komisija Inovacijski fond implementira u okviru neizravnog upravljanja, kao provedbeno tijelo Komisija imenuje tijelo iz članka 62. stavka 1. točke (c) Financijske uredbe.

4.   U mjeri u kojoj zadaće koje se odnose na implementaciju Inovacijskog fonda nisu delegirane provedbenom tijelu, te zadaće izvršava Komisija.

Članak 18.

Zadaće provedbenog tijela

Provedbenom tijelu koje je imenovano u skladu s člankom 17. stavkom 1. može se povjeriti cjelokupno upravljanje pozivima na podnošenje prijedloga, isplata potpore iz Inovacijskog fonda te praćenje provedbe odabranih projekata. Provedbenom se tijelu u tu svrhu mogu povjeriti sljedeće zadaće:

(a)

organiziranje poziva na podnošenje prijedloga;

(b)

organiziranje postupka podnošenja zahtjeva, uključujući prikupljanje zahtjeva i analiziranje svih popratnih dokumenata;

(c)

organiziranje odabira projekata, uključujući ocjenjivanje projekata ili obavljanje dubinske analize te rangiranje;

(d)

savjetovanje Komisije o projektima kojima treba dodijeliti potporu iz Inovacijskog fonda i o projektima koje treba uključiti na rezervni popis;

(e)

dodjeljivanje ili pružanje pomoći za razvoj projekta;

(f)

potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i drugih ugovora, ovisno o obliku potpore iz Inovacijskog fonda;

(g)

pripremanje ugovorne dokumentacije za projekte kojima je dodijeljena potpora i upravljanje njome;

(h)

provjeravanje jesu li ispunjeni uvjeti za financiranje i isplatu sredstava iz Inovacijskog fonda predlagateljima projekata;

(i)

praćenje provedbe projekata;

(j)

komuniciranje s predlagateljima projekata;

(k)

izvješćivanje Komisije, među ostalim i o općim smjernicama za daljnji razvoj Inovacijskog fonda;

(l)

financijsko izvješćivanje;

(m)

provođenje informativnih, komunikacijskih i promotivnih aktivnosti, uključujući izradu promotivnih materijala te izradu logotipa za Inovacijski fond;

(n)

upravljanje razmjenom znanja;

(o)

podupiranje država članica u njihovim nastojanjima da promiču Inovacijski fond i da komuniciraju s predlagateljima projekata;

(p)

sve ostale zadaće koje se odnose na implementaciju Inovacijskog fonda.

Članak 19.

Posebne odredbe koje se primjenjuju na implementaciju Inovacijskog fonda u okviru izravnog upravljanja

1.   Ako Komisija imenuje izvršnu agenciju kao provedbeno tijelo na temelju članka 17. stavka 1. ove Uredbe, ta odluka Komisije podliježe rezultatima analize troškova i koristi iz članka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 58/2003 (6), a sporazum iz članka 17. stavka 1. drugog podstavka ove uredbe ima oblik instrumenta delegiranja u skladu s Uredbom (EZ) br. 58/2003.

2.   Ako je na temelju članaka 7. i 8. ove Uredbe izvršen povrat sredstava koja su isplaćena u okviru izravnog upravljanja, vraćeni iznosi čine namjenske prihode u skladu s člankom 21. Financijske uredbe i koriste se za financiranje aktivnosti Inovacijskog fonda.

3.   Za sve zadaće povezane s implementacijom koje izvršava Komisija, uključujući i one koje izvršava preko izvršne agencije, prihodi Inovacijskog fonda čine vanjske namjenske prihode u smislu članka 21. stavaka 1. i 5. Financijske uredbe. Tim namjenskim prihodima pokrivaju se i svi administrativni troškovi povezani s implementacijom Inovacijskog fonda. Komisija za financiranje svojih troškova upravljanja može iskoristiti najviše 5 % sredstava iz omotnice Inovacijskog fonda.

4.   Projekt za koji je dodijeljena potpora iz Inovacijskog fonda može dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući fondove s podijeljenim upravljanjem, pod uvjetom da se tim doprinosima ne pokrivaju isti troškovi. Ukupni iznos financiranja ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove projekta, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi.

Članak 20.

Upravljanje prihodima Inovacijskog fonda

1.   Komisija osigurava da se emisijske jedinice namijenjene za Inovacijski fond prodaju na dražbi u skladu s načelima i modalitetima utvrđenima u članku 10. stavku 4. Direktive 2003/87/EZ te upravlja prihodima Inovacijskog fonda u skladu s ciljevima Direktive 2003/87/EZ.

2.   Komisija osigurava da se prihodi iz stavka 1. pravodobno prenose provedbenom tijelu radi financiranja troškova povezanih s provedbenim aktivnostima i isplata za projekte kojima je dodijeljena potpora.

3.   Komisija monetizaciju emisijskih jedinica i upravljanje prihodima Inovacijskog fonda može delegirati Europskoj investicijskoj banci (EIB). U slučaju takvog delegiranja, Komisija i EIB sklapaju sporazum u kojem se utvrđuju konkretni uvjeti pod kojima je EIB dužan izvršavati svoje zadaće koje se odnose na upravljanje prihodima Inovacijskog fonda.

4.   Podložno odredbama Direktive 2003/87/EZ, prihodi Inovacijskog fonda koji preostanu na kraju razdoblja prihvatljivosti za podupirane projekte koriste se za potporu novim projektima koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti utvrđene u članku 10.a stavku 8. Direktive 2003/87/EZ sve dok se svi prihodi ne potroše na ciljeve Inovacijskog fonda. Ti novi projekti odabiru se putem novih poziva na podnošenje prijedloga u skladu s člankom 9. ili se podupiru u skladu s člankom 14. ili 15.

Članak 21.

Uloga država članica

1.   Pri implementaciji Inovacijskog fonda Komisija se o tome savjetuje s državama članicama te joj one u tome pomažu.

2.   S državama članicama savjetuje se o:

(a)

popisu predodabranih projekata, uključujući rezervni popis, i popisu projekata predloženih za pomoć za razvoj projekta u skladu s člankom 12. stavkom 2., prije dodjeljivanja potpore;

(b)

nacrtima odluka Komisije iz članka 9. stavka 1., članka 14. stavka 2. i članka 15. stavka 1.;

(c)

maksimalnom iznosu potpore iz Inovacijskog fonda koji treba staviti na raspolaganje za pomoć za razvoj projekta.

3.   Države članice, ako Komisija to od njih zatraži, savjetuju Komisiju i pomažu joj u pogledu:

(a)

utvrđivanja općih smjernica za djelovanje Inovacijskog fonda;

(b)

rješavanja postojećih problema ili problema u nastajanju povezanih s provedbom projekata;

(c)

rješavanja svih drugih pitanja koja se odnose na provedbu projekata.

4.   Komisija izvješćuje države članice o napretku ostvarenom u provedbi ove Uredbe, osobito o provedbi odluka o dodjeli iz članka 12. stavka 5.

Članak 22.

Uloga dionika

Komisija dionike može uključiti u rasprave povezane s implementacijom Inovacijskog fonda, među ostalim i o pitanjima navedenima u članku 21. stavku 3.

POGLAVLJE V.

Praćenje, izvješćivanje i evaluacija

Članak 23.

Praćenje i izvješćivanje

1.   Provedbeno tijelo prati funkcioniranje Inovacijskog fonda, uključujući iznose potpore isplaćene iz Inovacijskog fonda.

2.   Kako bi se osiguralo učinkovito, djelotvorno i pravodobno prikupljanje podataka za praćenje iz stavka 1. i rezultata, za predlagatelje projekata mogu se uvesti razmjerni zahtjevi o izvješćivanju. Izvješća predlagatelja projekata moraju uključivati informacije o aktivnostima za razmjenu znanja koje su provedene u skladu s člankom 27.

3.   Provedbeno tijelo redovito izvješćuje Komisiju o izvršavanju svojih zadaća.

4.   Provedbeno tijelo izvješćuje Komisiju o punom ciklusu isplaćivanja potpore, a osobito o organizaciji poziva na podnošenje prijedloga i potpisivanju ugovora s predlagateljima projekata.

5.   Nakon zaključenja svakog poziva na podnošenje prijedloga Komisija izvješćuje države članice o provedbi tog poziva na podnošenje prijedloga.

6.   Komisija svake godine izvješćuje Vijeće i Europski parlament o napretku u implementaciji Inovacijskog fonda.

7.   Provedbena tijela, osim izvršnih agencija, i subjekti kojima je delegirano upravljanje prihodima Inovacijskog fonda u skladu s člankom 20. stavkom 3. dostavljaju Komisiji sljedeće:

(a)

do 15. veljače, nerevidirane financijske izvještaje koji obuhvaćaju prethodnu financijsku godinu, koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca, s obzirom na aktivnosti koje su delegirane tim provedbenim tijelima i subjektima;

(b)

do 15. ožujka godine u kojoj su dostavljeni nerevidirani financijski izvještaji, revidirane financijske izvještaje koji obuhvaćaju prethodnu financijsku godinu, koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca, s obzirom na aktivnosti koje su delegirane tim provedbenim tijelima i subjektima.

Komisija na temelju financijskih izvještaja koji su joj dostavljeni u skladu s prvim podstavkom priprema godišnje financijske izvještaje Inovacijskog fonda za svaku financijsku godinu, koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Ti izvještaji podliježu neovisnoj vanjskoj reviziji.

Svi financijski izvještaji i godišnji financijski izvještaji predviđeni u ovom stavku sastavljaju se u skladu s računovodstvenim pravilima iz članka 80. Financijske uredbe.

Članak 24.

Evaluacija

1.   Komisija 2025. i svakih pet godina nakon toga provodi evaluaciju funkcioniranja Inovacijskog fonda. Ta evaluacija usmjerena je, ali se ne ograničava, na procjenu sinergija između Inovacijskog fonda i drugih relevantnih programa Unije te na postupak isplaćivanja potpore iz Inovacijskog fonda.

2.   Na temelju rezultata evaluacija iz stavka 1. ovog članka, Komisija, prema potrebi, daje prijedloge radi osiguravanja napretka Inovacijskog fonda prema ostvarivanju njegovih ciljeva predviđenih u Direktivi 2003/87/EZ i u članku 3. ove Uredbe.

3.   Na kraju implementacije Inovacijskog fonda, a najkasnije do 2035., Komisija provodi konačnu evaluaciju funkcioniranja Inovacijskog fonda.

4.   Komisija je dužna rezultate evaluacija provedenih u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. učiniti javno dostupnima.

POGLAVLJE VI.

Revizije, promidžba i razmjena znanja

Članak 25.

Revizije

1.   Revizije korištenja potpore iz Inovacijskog fonda koje provode neovisni vanjski revizori, među ostalim i oni koje institucije ili tijela Unije nisu za to ovlastili, osnova su za opće jamstvo u skladu s člankom 26.

2.   Svaka osoba ili subjekt koji prima potporu iz Inovacijskog fonda daje pisanu suglasnost kojom dodjeljuje potrebna prava i potrebni pristup kako je propisano u članku 129. Financijske uredbe.

Članak 26.

Međusobno oslanjanje na revizije

Ne dovodeći u pitanje postojeće mogućnosti za provođenje dodatnih revizija, ako je neovisni revizor na temelju međunarodno priznatih revizijskih standarda kojima se osigurava razumno jamstvo proveo reviziju financijskih izvještaja i izvješća u kojima je opisana uporaba doprinosa Unije, ta je revizija osnova za opće jamstvo, kako je detaljnije navedeno, ako je to primjereno, u sektorskim pravilima, pod uvjetom da postoje dostatni dokazi o neovisnosti i stručnosti revizora. Izvješće neovisnog revizora i s njime povezana revizijska dokumentacija na zahtjev se stavljaju na raspolaganje Europskom parlamentu, Komisiji, Revizorskom sudu i revizijskim tijelima država članica.

Članak 27.

Komuniciranje, razmjena znanja i promidžba

1.   Predlagatelji projekata proaktivno i sustavno na svojim internetskim stranicama javnosti stavljaju na raspolaganje informacije koje se odnose na projekte kojima se dodjeljuje potpora na temelju ove Uredbe. Te informacije moraju uključivati izričito upućivanje na primljenu potporu iz Inovacijskog fonda.

2.   Predlagatelji projekata osiguravaju da se različitim ciljanim skupinama, uključujući medije i javnost, pruže suvisle, konkretne i ciljane informacije o potpori primljenoj iz Inovacijskog fonda.

3.   Logotip Inovacijskog fonda ili drugi promidžbeni elementi koji se zahtijevaju u ugovornoj dokumentaciji koriste se za sve komunikacijske aktivnosti i aktivnosti razmjene znanja te se pojavljuju na oglasnim pločama na strateškim mjestima koja su vidljiva javnosti.

4.   Predlagatelji projekata, u okviru plana za razmjenu znanja koji dostavljaju u skladu s člankom 10. stavkom 3., pružaju detaljne informacije o planiranim aktivnostima u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka.

5.   Provedbeno tijelo provodi informativne, komunikacijske i promotivne aktivnosti koje se odnose na potporu iz Inovacijskog fonda i njezine rezultate. Provedbeno tijelo organizira posebne seminare, radionice ili, prema potrebi, druge vrste aktivnosti kako bi se olakšala razmjena iskustava, znanja i najbolje prakse u pogledu osmišljavanja, pripreme i provedbe projekata te učinkovitosti financiranja pruženog u okviru projekata pomoći za razvoj projekta.

POGLAVLJE VII.

Završne odredbe

Članak 28.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(2)  Odluka Komisije 2010/670/EU od 3. studenoga 2010. o kriterijima i mjerama financiranja komercijalnih demonstracijskih projekata čiji je cilj ekološki sigurno hvatanje i geološko skladištenje CO2 te demonstracijskih projekata za inovacijske tehnologije u području obnovljivih izvora energije u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice uspostavljenog Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 290, 6.11.2010., str. 39.).

(3)  Tematsko izvješće br. 24/2018 od 5. rujna 2018.: Demonstriranje hvatanja i skladištenja ugljika te inovativnih obnovljivih izvora energije na komercijalnoj razini u EU-u: tijekom posljednjeg desetljeća nije ostvaren predviđeni napredak, dostupno na internetskim stranicama Revizorskog suda: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_HR.pdf

(4)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010 od 12. studenoga 2010. o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (SL L 302, 18.11.2010., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 58/2003 od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju statusa izvršnih agencija kojima se povjeravaju određene zadaće u vezi s upravljanjem programima Zajednice (SL L 11, 16.1.2003., str. 1.).


Top