EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0834

Uredba (EU) 2019/834 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, suspenzije obveze poravnanja, zahtjevâ za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija te zahtjevâ za trgovinske repozitorije (Tekst značajan za EGP.)

PE/73/2019/REV/1

OJ L 141, 28.5.2019, p. 42–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/834/oj

28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/42


UREDBA (EU) 2019/834 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. svibnja 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, suspenzije obveze poravnanja, zahtjevâ za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija te zahtjevâ za trgovinske repozitorije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (4) stupila je na snagu 16. kolovoza 2012. Zahtjevi sadržani u njoj, primjerice središnje poravnanje standardiziranih ugovora o OTC izvedenicama, zahtjevi za iznos nadoknade i zahtjevi o smanjenju operativnog rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, obveze izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama, zahtjevi za središnje druge ugovorne strane i zahtjevi za trgovinske repozitorije doprinose smanjenju sistemskog rizika povećanjem transparentnosti tržišta OTC izvedenicama i smanjenjem kreditnog rizika druge ugovorne strane i operativnog rizika povezanog s OTC izvedenicama.

(2)

Pojednostavnjenje određenih područja obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 648/2012 i razmjerniji pristup tim područjima u skladu su s Komisijinim Programom za primjerenost i učinkovitost propisa, u kojem se ističe potreba za smanjenjem troškova i pojednostavnjenjem kako bi se ciljevi politika Unije ostvarili na najučinkovitiji način, a osobito je usmjeren na smanjenje regulatornih i administrativnih opterećenja. Međutim, tim pojednostavnjenjem i razmjernijim pristupom ne bi trebalo dovoditi u pitanje sveobuhvatne ciljeve promicanja financijske stabilnosti i smanjenja sistemskih rizika, u skladu s izjavom čelnika država skupine G20 sa sastanka na vrhu održanog u Pittsburghu 26. rujna 2009.

(3)

Učinkoviti i otporni sustavi nakon trgovanja te tržišta kolaterala ključni su elementi unije tržišta kapitala koja dobro funkcionira te se njima podupiru napori u pogledu pružanja potpore ulaganjima, rastu i radnim mjestima u skladu s političkim prioritetima Komisije.

(4)

Komisija je u 2015. i 2016. provela dva javna savjetovanja o primjeni Uredbe (EU) br. 648/2012. Komisija je informacije o primjeni te uredbe primila i od europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (ESMA) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5), Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (6) i Europskog sustava središnjih banaka (ESSB). Na temelju tih javnih savjetovanja moglo se pretpostaviti da dionici podržavaju ciljeve Uredbe (EU) br. 648/2012 te da nisu nužne njezine velike izmjene. Komisija je 23. studenoga 2016. donijela opće izvješće u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012. Iako nisu sve odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 bile u cijelosti primjenjive pa stoga nije bila moguća sveobuhvatna evaluacija te uredbe, u tom izvješću utvrđena su područja u kojima je potrebno ciljano djelovati kako bi se osiguralo razmjernije, učinkovitije i djelotvornije ostvarivanje ciljeva Uredbe (EU) br. 648/2012.

(5)

Uredba (EU) br. 648/2012 trebala bi obuhvatiti sve financijske druge ugovorne strane koje bi mogle predstavljati važan sistemski rizik za financijski sustav. Stoga bi trebalo izmijeniti definiciju financijske druge ugovorne strane.

(6)

Planovi kupnje dionica za zaposlenike su programi koje obično uspostavlja poduzeće, a putem kojih osobe mogu, izravno ili neizravno, upisati, kupiti, primiti ili imati u vlasništvu dionice tog poduzeća ili drugog poduzeća unutar iste grupe, pod uvjetom da tim planom ostvaruju korist barem zaposlenici ili bivši zaposlenici tog poduzeća ili drugog poduzeća unutar iste grupe ili članovi ili bivši članovi odbora tog poduzeća ili drugog poduzeća unutar iste grupe. U Komunikaciji Komisije od 8. lipnja 2017. o preispitivanju akcijskog plana o uniji tržišta kapitala u sredini provedbenog razdoblja utvrđuju se mjere u vezi s planovima kupnje dionica za zaposlenike kao mogućnost za jačanje unije tržišta kapitala s ciljem poticanja ulaganja malih ulagača. Stoga se, i u skladu s načelom proporcionalnosti, subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) ili alternativni investicijski fond (AIF) koji su osnovani isključivo za potrebe izvršenja jednog plana kupnje dionica za zaposlenike ili više njih ne bi trebali smatrati financijskom drugom ugovornom stranom.

(7)

Određene financijske druge ugovorne strane imaju obujam poslovanja na tržištima OTC izvedenica koji je premalen da bi predstavljao bitan sistemski rizik za financijski sustav i da bi središnje poravnanje bilo ekonomski isplativo. Te druge ugovorne strane, koje se često naziva malim financijskim drugim ugovornim stranama, trebalo bi izuzeti od obveze poravnanja, ali bi one i dalje trebale podlijegati zahtjevu za razmjenu kolaterala radi ublažavanja eventualnog sistemskog rizika. Međutim, ako pozicija koju zauzme financijska druga ugovorna strana premaši prag poravnanja, izračunan na razini grupe, za najmanje jednu vrstu OTC izvedenica, obveza poravnanja trebala bi se primjenjivati na sve vrste OTC izvedenica s obzirom na međusobnu povezanost financijskih drugih ugovornih strana i mogući sistemski rizik za financijski sustav ako se ti ugovori o OTC izvedenicama ne bi poravnali posredstvom središnje druge ugovorne strane. Financijska druga ugovorna strana trebala bi u bilo kojem trenutku moći dokazati da njezine pozicije više ne premašuju prag poravnanja u pogledu bilo koje vrste OTC izvedenica te bi se u tom slučaju obveza poravnanja trebala prestati primjenjivati.

(8)

Nefinancijske druge ugovorne strane nisu toliko međusobno povezane kao financijske druge ugovorne strane. Isto tako, one često uglavnom posluju samo jednom vrstom OTC izvedenica. Njihovo poslovanje stoga predstavlja manji sistemski rizik za financijski sustav nego poslovanje financijskih drugih ugovornih strana. Stoga bi trebalo suziti opseg obveze poravnanja za nefinancijske druge ugovorne strane koje se odluče izračunati svoju poziciju svakih 12 mjeseci u odnosu na pragove poravnanja. Te nefinancijske druge ugovorne strane trebale bi podlijegati obvezi poravnanja samo u odnosu na vrste OTC izvedenica koje premašuju prag poravnanja. Nefinancijske druge ugovorne strane ipak bi trebale i dalje podlijegati zahtjevu za razmjenu kolaterala ako se premaši bilo koji prag poravnanja. Nefinancijske druge ugovorne strane koje se odluče ne izračunati svoju poziciju u odnosu na pragove poravnanja trebale bi podlijegati obvezi poravnanja u pogledu svih vrsta OTC izvedenica. Nefinancijska druga ugovorna strana trebala bi u bilo kojem trenutku moći dokazati da njezine pozicije više ne premašuju prag poravnanja u pogledu neke vrste OTC izvedenica te bi se u tom slučaju obveza poravnanja za tu vrstu OTC izvedenica trebala prestati primjenjivati.

(9)

Kako bi se u obzir uzeo svaki razvoj financijskih tržišta, ESMA bi pragove poravnanja trebala periodično preispitivati te ih, ako je potrebno, ažurirati. Tom periodičnom preispitivanju trebalo bi priložiti izvješće.

(10)

Zahtjev za poravnanje određenih ugovora o OTC izvedenicama koji su sklopljeni prije nego što obveza poravnanja počne proizvoditi učinke stvara pravnu nesigurnost i operativne komplikacije, a donosi samo ograničene koristi. Posebno, tim se zahtjevom drugim ugovornim stranama koje sklapaju te ugovore stvaraju dodatni troškovi i opterećenja, a mogao bi utjecati i na neometano funkcioniranje tržišta bez znatnog poboljšanja ujednačene i usklađene primjene Uredbe (EU) br. 648/2012 ili uspostave jednakih uvjeta za sudionike na tržištu. Taj bi zahtjev stoga trebalo ukloniti.

(11)

Druge ugovorne strane s ograničenim obujmom poslovanja na tržištu OTC izvedenica suočavaju se s otežanim pristupom središnjem poravnanju, bilo kao klijent člana sustava poravnanja ili neizravnim dogovorima o poravnanju. Stoga bi od članova sustava poravnanja i klijenata članova sustava poravnanja koji usluge poravnanja pružaju izravno drugim ugovornim stranama ili neizravno tako što svojim klijentima omogućuju da te usluge pružaju drugim ugovornim stranama trebalo zahtijevati da te usluge pružaju po poštenim, razumnim, nediskriminirajućim i transparentnim komercijalnim uvjetima. Iako taj zahtjev ne bi trebao dovesti do regulacije cijene ili obveze sklapanja ugovora, članovima sustava poravnanja i klijentima trebalo bi biti dopušteno kontrolirati rizike povezane s ponuđenim uslugama poravnanja, kao što su rizici drugih ugovornih strana.

(12)

Moguće je da u informacijama o financijskim instrumentima obuhvaćenima odobrenjima središnjih drugih ugovornih strana nisu detaljno utvrđene sve vrste OTC izvedenica za čije poravnanje središnja druga ugovorna strana ima odobrenje. Kako bi se osiguralo da ESMA može izvršavati svoje zadaće i obveze u odnosu na obvezu poravnanja, nadležna tijela trebala bi bez odgode ESMA-u obavijestiti o svakoj informaciji koju dobiju od središnje druge ugovorne strane u vezi s namjerom druge ugovorne strane da započne poravnanje određene vrste OTC izvedenica obuhvaćene njezinim postojećim odobrenjem.

(13)

U određenim bi izvanrednim situacijama trebalo biti moguće privremeno suspendirati obvezu poravnanja. Takva bi suspenzija trebala biti moguća ako više nisu ispunjeni kriteriji na temelju kojih određene vrste OTC izvedenica podliježu obvezi poravnanja. To bi mogao biti slučaj kada neke vrste OTC izvedenica postanu neprikladne za obvezno središnje poravnanje ili ako je jedan od tih kriterija materijalno promijenjen u odnosu na određene vrste OTC izvedenica. Suspenzija obveze poravnanja trebala bi biti moguća i kada središnja druga ugovorna strana prestane nuditi uslugu poravnanja za određene vrste OTC izvedenica ili za određenu vrstu druge ugovorne strane, a druga središnja druga ugovorna strana ne može je dovoljno brzo zamijeniti i preuzeti te usluge poravnanja. Suspenzija obveze poravnanja trebala bi također biti moguća i ako se ona smatra potrebnom radi izbjegavanja ozbiljne prijetnje financijskoj stabilnosti u Uniji. Kako bi se osigurala financijska sigurnost i izbjeglo narušavanje tržišta, ESMA bi, imajući u vidu ciljeve skupine G20, trebala osigurati da se, kada je ukidanje obveze poravnanja primjereno, to ukidanje pokrene tijekom suspenzije obveze poravnanja i ostavljajući dovoljno vremena da se omogući izmjena relevantnih regulatornih tehničkih standarda.

(14)

Obveza utvrđena u Uredbi (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (7) za druge ugovorne strane da izvedenicama koje podliježu obvezi poravnanja trguju na mjestima trgovanja pokreće se, u skladu s postupkom obveze trgovanja detaljno utvrđenim u toj uredbi, kada je za neku vrstu izvedenica određeno da podliježu obvezi poravnanja. Suspenzijom obveze poravnanja moglo bi se druge ugovorne strane spriječiti da budu u mogućnosti uskladiti se s obvezom trgovanja. Kao posljedica toga, ako je suspenzija obveze poravnanja zatražena i ako se ona smatra materijalnom promjenom kriterija kako bi obveza trgovanja počela proizvoditi učinke, ESMA bi trebala moći predložiti istodobnu suspenziju obveze trgovanja na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012 umjesto Uredbe (EU) br. 600/2014.

(15)

Pokazalo se da je izvješćivanje o prošlim ugovorima otežano zbog toga što o određenim pojedinostima o kojima sada treba izvješćivati nije trebalo izvješćivati prije stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 648/2012. To je uzrokovalo visoku stopu pogrešaka pri izvješćivanju i lošu kvalitetu dostavljenih podataka, uz znatno opterećenje u pogledu izvješćivanja o tim ugovorima. Stoga postoji velika vjerojatnost da će ti podaci iz prošlosti ostati neiskorišteni. Štoviše, do početka roka za izvješćivanje o prošlim ugovorima velik broj tih ugovora isteći će, a s njima i odgovarajuće izloženosti i rizici. Zbog toga bi trebalo ukloniti zahtjev za izvješćivanje o prošlim ugovorima.

(16)

Unutargrupne transakcije u kojima sudjeluju nefinancijske druge ugovorne strane čine relativno mali dio svih ugovora o OTC izvedenicama, a koriste se ponajprije za internu zaštitu od rizika unutar grupa. Zbog toga se tim transakcijama ne doprinosi znatno povećanju sistemskog rizika i međusobnoj povezanosti, iako se obvezom izvješćivanja o takvim transakcijama nameću znatni troškovi i opterećenje nefinancijskim drugim ugovornim stranama. Stoga bi transakcije između drugih ugovornih strana unutar grupe u kojima je najmanje jedna druga ugovorna strana nefinancijska druga ugovorna strana trebalo izuzeti od obveze izvješćivanja, bez obzira na mjesto u kojem nefinancijska druga ugovorna strana ima poslovni nastan.

(17)

Komisija je 2017. pokrenula provjeru prikladnosti javnog izvješćivanja trgovačkih društava. Svrha te provjere jest prikupiti dokaze o dosljednosti, koherentnosti, djelotvornosti i učinkovitosti Unijina okvira za izvješćivanje. U tom kontekstu, mogućnost izbjegavanja nepotrebnog udvostručavanja izvješćivanja i mogućnost smanjenja ili pojednostavnjenja izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama koje nisu OTC trebalo bi dodatno analizirati, uzimajući u obzir potrebu za pravodobnim izvješćivanjem i mjere donesene na temelju uredbi (EU) br. 648/2012 i (EU) br. 600/2014. Pri toj bi se analizi posebno trebale razmotriti dostavljene pojedinosti, pristup podacima od strane relevantnih tijela, kao i mjere za dodatno pojednostavnjenje lanaca izvješćivanja za ugovore o izvedenicama koje nisu OTC bez nepotrebnog gubitka informacija, a posebno u odnosu na nefinancijske druge ugovorne strane koje ne podliježu obvezi poravnanja. Trebala bi se razmotriti općenitija procjena djelotvornosti i učinkovitosti mjera koje su uvedene u Uredbu (EU) br. 648/2012 radi poboljšanja funkcioniranja izvješćivanja o ugovorima o OTC izvedenicama i smanjenja opterećenja u vezi s tim izvješćivanjem kada budu dostupni dostatno iskustvo i podaci o primjeni te uredbe, a posebno u pogledu kvalitete i pristupačnosti podataka dostavljenih trgovinskim repozitorijima te u pogledu primjene i provedbe delegiranog izvješćivanja.

(18)

Kako bi se nefinancijskim drugim ugovornim stranama koje ne podliježu obvezi poravnanja smanjilo opterećenje u vezi s izvješćivanjem o ugovorima o OTC izvedenicama, financijska druga ugovorna strana trebala bi u pravilu biti jedina zadužena i pravno odgovorna za izvješćivanje u svoje ime i u ime nefinancijskih drugih ugovornih strana koje ne podliježu obvezi poravnanja u pogledu ugovora o OTC izvedenicama koje su sklopile te druge ugovorne strane te za osiguravanje ispravnosti dostavljenih pojedinosti. Kako bi se osiguralo da financijska druga ugovorna strana ima podatke koji su joj potrebni za ispunjavanje obveze izvješćivanja, nefinancijska druga ugovorna strana trebala bi dostaviti pojedinosti u vezi s ugovorima o OTC izvedenicama za koje se ne može razumno očekivati da ih financijska druga ugovorna strana posjeduje. Međutim, nefinancijske druge ugovorne strane trebale bi moći odlučiti same podnijeti izvješće o svojim ugovorima o OTC izvedenicama. U takvim slučajevima nefinancijska druga ugovorna strana trebala bi o tome obavijestiti financijsku drugu ugovornu stranu te bi trebala biti zadužena i pravno odgovorna za izvješćivanje o tim podacima i osiguravanje njihove ispravnosti.

(19)

Trebalo bi odrediti i odgovornost za izvješćivanje o ugovorima o OTC izvedenicama ako su jedna ili obje druge ugovorne strane UCITS ili AIF. Stoga bi trebalo odrediti da je društvo za upravljanje UCITS-om zaduženo i pravno odgovorno za izvješćivanje u ime tog UCITS-a o ugovorima o OTC izvedenicama koje je taj UCITS sklopio te za osiguravanje ispravnosti dostavljenih pojedinosti. Na sličan bi način upravitelj AIF-a trebao biti zadužen i pravno odgovoran za izvješćivanje u ime tog AIF-a o ugovorima o OTC izvedenicama koje je taj AIF sklopio te za osiguravanje ispravnosti dostavljenih pojedinosti.

(20)

Kako bi se pri primjeni tehnika smanjenja rizika u cijeloj Uniji izbjegle neusklađenosti, zbog složenosti postupaka upravljanja rizicima koji zahtijevaju pravodobnu, točnu i primjereno odvojenu razmjenu kolaterala drugih ugovornih strana i koji uključuju uporabu unutarnjih modela, nadležna tijela trebala bi potvrditi te postupke upravljanja rizicima ili svaku njihovu znatnu izmjenu prije njihove primjene.

(21)

Zbog potrebe za međunarodnom regulatornom konvergencijom i za time da nefinancijske druge ugovorne strane i male financijske druge ugovorne strane smanje rizike povezane sa svojim izloženostima valutnom riziku potrebno je utvrditi posebne postupke upravljanja rizikom za fizički namirene devizne terminske ugovore i fizički namirene valutne ugovore o razmjeni. S obzirom na njihov specifičan profil rizika primjereno je ograničiti obveznu razmjenu varijacijskih iznosa nadoknade za fizički namirene devizne terminske ugovore i fizički namirene valutne ugovore o razmjeni na transakcije između najviše sistemskih drugih ugovornih strana kako bi se ograničilo gomilanje sistemskog rizika i izbjegla međunarodna regulatorna odstupanja. Međunarodnu regulatornu konvergenciju trebalo bi osigurati i u pogledu postupaka upravljanja rizicima za druge vrste izvedenica.

(22)

Usluge smanjenja rizika nakon trgovanja uključuju usluge poput kompresije portfelja. Kompresija portfelja isključena je iz obveze trgovanja koja je utvrđena Uredbom (EU) br. 600/2014. Kako bi se Uredbu (EU) br. 648/2012 uskladilo s Uredbom (EU) br. 600/2014, ako je potrebno i primjereno, pritom uzimajući u obzir razlike između tih dviju uredaba, potencijal za izbjegavanje obveze poravnanja kao i mjeru do koje se uslugama smanjenja rizika nakon trgovanja ublažavaju ili smanjuju rizici, Komisija bi u suradnji s ESMA-om i ESRB-om trebala procijeniti kojim bi transakcijama koje izravno proizlaze iz usluga smanjenja rizika nakon trgovanja trebalo odobriti izuzeće od obveze poravnanja.

(23)

Kako bi se povećala transparentnost i predvidivost inicijalnih iznosa nadoknade, a središnjim drugim ugovornim stranama onemogućilo da svoje modele inicijalnog iznosa nadoknade izmijene tako da bi mogli imati procikličke učinke, središnje druge ugovorne strane trebale bi svojim članovima sustava poravnanja osigurati alate kojima će moći simulirati njihove zahtjeve za inicijalni iznos nadoknade te bi im trebali osigurati iscrpni pregled modela inicijalnog iznosa nadoknade kojima se koriste. To je u skladu s međunarodnim standardima koje su objavili Odbor za plaćanja i tržišne infrastrukture te odbor Međunarodne organizacije nadzornih tijela za vrijednosne papire, a posebno s okvirom za objavljivanje objavljenim u prosincu 2012. i standardima za javnu objavu kvantitativnih podataka za središnje druge ugovorne strane objavljenima 2015., koji su važni za točno razumijevanje rizika i troškova povezanih sa bilo kakvim sudjelovanjem članova sustava poravnanja u središnjoj drugoj ugovornoj strani te za poboljšanje transparentnosti središnjih drugih ugovornih strana prema sudionicima na tržištu.

(24)

Nacionalnim propisima država članica o nesolventnosti ne bi trebalo sprečavati središnje druge ugovorne strane da s dovoljnom pravnom sigurnošću provedu prijenos pozicija klijenta ili da isplate prihode od likvidacije izravno klijentima u slučaju nesolventnosti člana sustava poravnanja u pogledu imovine na odvojenim zbirnim i pojedinačnim računima klijenata. Kako bi se poticalo obavljanje poravnanja i poboljšao pristup poravnanju, nacionalnim propisima država članica o nesolventnosti ne bi trebalo sprečavati središnje druge ugovorne strane da slijede postupke u slučaju neispunjavanja obveza u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 u pogledu imovine i pozicija na odvojenim zbirnim i pojedinačnim računima klijenata pri članu sustava poravnanja i pri središnjoj drugoj ugovornoj strani. Ako su neizravni dogovori o poravnanju uspostavljeni, neizravni klijenti trebali bi unatoč tome i dalje imati koristi od zaštite koja je istovjetna zaštiti pruženoj na temelju pravila o odvajanju i prenosivosti te postupaka u slučaju neispunjavanja obveza utvrđenih Uredbom (EU) br. 648/2012.

(25)

Globe koje ESMA izriče trgovinskim repozitorijima pod svojim izravnim nadzorom trebale bi biti dovoljno učinkovite, razmjerne i odvraćajuće da osiguraju učinkovitost nadzornih ovlasti ESMA-e i povećaju transparentnost pozicija i izloženosti izvedenica. Pokazalo se da iznosi globa prvotno predviđeni u Uredbi (EU) br. 648/2012 nisu dovoljno odvraćajući s obzirom na tekući promet trgovinskih repozitorija, što bi moglo potencijalno umanjiti učinkovitost ESMA-inih nadzornih ovlasti utvrđenih u toj uredbi u odnosu na trgovinske repozitorije. Stoga bi trebalo povećati gornju granicu osnovnih iznosa globa.

(26)

Tijela treće zemlje trebala bi imati pristup podacima dostavljenima trgovinskim repozitorijima Unije ako ta treća zemlja ispunjava određene uvjete kojima se jamči obrada tih podataka te osigurava pravno obvezujuću i izvršivu obvezu kojom se tijelima Unije odobrava izravan pristup podacima dostavljenima trgovinskim repozitorijima u toj trećoj zemlji.

(27)

Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća (8) omogućuje se pojednostavnjeni postupak registracije trgovinskih repozitorija koji su već registrirani u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 te žele tu registraciju proširiti kako bi pružali svoje usluge i u pogledu transakcija financiranja vrijednosnih papira. Sličan bi pojednostavnjeni postupak registracije trebalo uvesti i za registriranje trgovinskih repozitorija koji su već registrirani u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 te žele tu registraciju proširiti kako bi pružali svoje usluge i u pogledu ugovora o izvedenicama.

(28)

Zbog nedovoljne kvalitete i transparentnosti podataka koje trgovinski repozitoriji stavljaju na raspolaganje, subjektima kojima je odobren pristup tim podacima teško je te podatke iskoristiti za praćenje tržišta izvedenica, a regulatori i nadzorna tijela ne mogu pravodobno utvrditi rizike za financijsku stabilnost. Kako bi se poboljšala kvaliteta podataka i transparentnost, a zahtjevi za izvješćivanje iz Uredbe (EU) br. 648/2012 uskladili s onima iz uredaba (EU) 2015/2365 i (EU) br. 600/2014, potrebno je dodatno uskladiti pravila i zahtjeve o izvješćivanju, a posebno standarde za podatke, formate, metode i mehanizme izvješćivanja, kao i dodatno uskladiti postupke koje trgovinski repozitoriji trebaju primjenjivati za provjeru cjelovitosti i ispravnosti dostavljenih podataka te postupke za usklađivanje podataka s drugim trgovinskim repozitorijima. Nadalje, trgovinski repozitoriji trebali bi drugim ugovornim stranama koje nemaju obvezu izvješćivanja na njihov zahtjev odobriti pristup svim podacima koji su dostavljeni u njihovo ime pod razumnim komercijalnim uvjetima.

(29)

Uredbom (EU) br. 648/2012 uspostavljeno je konkurentno okružje za usluge koje pružaju trgovinski repozitoriji. Stoga bi drugim ugovornim stranama trebalo omogućiti odabir trgovinskog repozitorija kojem žele dostavljati izvješća, a ako to žele, i promjenu trgovinskog repozitorija. Kako bi se takva promjena olakšala i osigurala stalna dostupnost podataka bez udvostručavanja, trgovinski repozitoriji trebali bi uspostaviti primjerene postupke za osiguravanje urednog prijenosa dostavljenih podataka drugim trgovinskim repozitorijima ako to zatraži druga ugovorna strana koja podliježe obvezi izvješćivanja.

(30)

Uredbom (EU) br. 648/2012 utvrđuje se da se obveza poravnanja ne primjenjuje na mirovinske sustave sve dok središnje druge ugovorne strane ne razviju primjereno tehničko rješenje za prijenos negotovinskog kolaterala kao varijacijskog iznosa nadoknade. Budući da dosad još nije razvijeno prihvatljivo rješenje kojim bi se olakšalo sudjelovanje mirovinskih sustava u središnjem poravnanju, to prijelazno razdoblje trebalo bi produljiti za najmanje dodatne dvije godine. Međutim, središnje poravnanje trebalo bi ostati konačni cilj s obzirom na činjenicu da trenutačna regulatorna i tržišna kretanja omogućuju sudionicima na tržištu da unutar tog roka izrade odgovarajuća tehnička rješenja. Komisija bi uz pomoć ESMA-e, europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) (EBA) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (9), europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) (EIOPA) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (10) i ESRB-a trebala pratiti napredak središnjih drugih ugovornih strana, članova sustava poravnanja i mirovinskih sustava pri izradi prihvatljivih rješenja kojima bi se olakšalo sudjelovanje mirovinskih sustava u središnjem poravnanju te bi trebala izraditi izvješće o tom napretku. To bi izvješće trebalo obuhvatiti i rješenja i povezane troškove mirovinskih sustava, uzimajući u obzir regulatorna i tržišna kretanja kao što su promjene vrste financijske druge ugovorne strane koja podliježe obvezi poravnanja. Kako bi se u obzir uzela kretanja koja nisu bila predviđena u vrijeme donošenja ove Uredbe, Komisiju bi trebalo ovlastiti da to prijelazno razdoblje produlji dvaput za razdoblje od godine dana nakon što pomno preispita potrebu za takvim produljenjem.

(31)

Prijelazno razdoblje tijekom kojeg su mirovinski sustavi bili izuzeti od obveze poravnanja isteklo je 16. kolovoza 2018. Zbog pravne sigurnosti i kako bi se izbjegao diskontinuitet, potrebno je retroaktivno primijeniti produljenje tog prijelaznog razdoblja na ugovore o OTC izvedenicama koje su mirovinski sustavi sklopili u razdoblju od 17. kolovoza 2018. do 16. lipnja 2019.

(32)

Kako bi se pojednostavnio regulatorni okvir, trebalo bi razmotriti u kojoj je mjeri potrebno i primjereno uskladiti obvezu trgovanja na temelju Uredbe (EU) br. 600/2014 s izmjenama uvedenima na temelju ove Uredbe u pogledu obveze poravnanja za izvedenice, a posebno opsega subjekata koji podliježu obvezi poravnanja. Kada budu dostupni dostatno iskustvo i podaci o primjeni ove Uredbe, trebala bi se provesti općenitija procjena učinaka ove Uredbe na razinu poravnanja koje obavljaju različite vrste druge ugovorne strane i raspodjelu poravnanja unutar svake vrste druge ugovorne strane kao i dostupnost usluga poravnanja, uključujući učinkovitost izmjena uvedenih na temelju ove Uredbe u pogledu pružanja usluga poravnanja pod poštenim, razumnim, nediskriminirajućim i transparentnim komercijalnim uvjetima s ciljem olakšavanja pristupa poravnanju.

(33)

Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost o tome kada se komercijalni uvjeti za pružanje usluga poravnanja smatraju poštenima, razumnima, nediskriminirajućima i transparentnima i kako bi se sudionicima na tržištu odobrilo dodatno vrijeme za izradu rješenja u području poravnanja za mirovinske sustave pod određenim uvjetima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u vezi s određivanjem uvjeta pod kojima se komercijalni uvjeti za pružanje usluga poravnanja smatraju poštenima, razumnima, nediskriminirajućima i transparentnima te u vezi s produljenjem prijelaznog razdoblja unutar kojeg se obveza poravnanja ne bi trebala primjenjivati na ugovore o OTC izvedenicama koje su sklopili mirovinski sustavi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (11) Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(34)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, a posebno u pogledu suspenzije obveze poravnanja i obveze trgovanja te u pogledu izravnog pristupa relevantnih tijela trećih zemalja informacijama sadržanima u trgovinskim repozitorijima s poslovnim nastanom u Uniji, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (12). Komisija bi trebala donijeti provedbene akte koji se odmah primjenjuju kako bi se suspendirala obveza poravnanja i obveza trgovanja za određene vrste OTC izvedenica jer je potrebno brzo donijeti odluku kojom se osigurava pravna sigurnost u vezi s ishodom postupka suspenzije te stoga postoje opravdani krajnje hitni razlozi.

(35)

Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost pravila o tehnikama smanjenja rizika, registraciji trgovinskih repozitorija i zahtjevima za izvješćivanje, Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje nacrta regulatornih tehničkih standarda koji su izradile EBA ili ESMA u pogledu sljedećeg: postupaka nadzora kako bi se osigurala početna i kontinuirana provjera postupaka upravljanja rizicima koji zahtijevaju pravodobnu, točnu i primjerenu odvojenu razmjenu kolaterala; pojedinosti o pojednostavnjenom zahtjevu za proširenje registracije trgovinskog repozitorija koji je već registriran na temelju Uredbe (EU) 2015/2365; postupaka za usklađivanje podataka među trgovinskim repozitorijima, postupaka koje trgovinski repozitorij treba primjenjivati radi provjere usklađenosti postupanja druge ugovorne strane ili subjekta koji podnosi izvješće sa zahtjevima za izvješćivanje te radi provjere cjelovitosti i ispravnosti podataka koji se dostavljaju; uvjeta, aranžmana i potrebne dokumentacije pod kojima i s pomoću kojih se određenim subjektima odobrava pristup trgovinskim repozitorijima. Komisija bi trebala donijeti te regulatorne tehničke standarde putem delegiranih akata na temelju članka 290. UFEU-a te u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 1095/2010.

(36)

Komisija bi trebala biti ovlaštena i za donošenje provedbenih tehničkih standarda koje je izradila ESMA u vezi sa standardima za podatke u pogledu informacija koje se dostavljaju za razne vrste izvedenica te u vezi s metodama i mehanizmima za izvješćivanje te formatom zahtjeva za proširenje registracije trgovinskog repozitorija koji je već registriran na temelju Uredbe (EU) 2015/2365. Komisija bi trebala donijeti te provedbene tehničke standarde putem provedbenih akata na temelju članka 291. UFEU-a i u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(37)

S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, odnosno osiguravanje toga da su pravila proporcionalna, da ne dovode do nepotrebnog administrativnog opterećenja ili troškova usklađenosti, da ne ugrožavaju financijsku stabilnost te da povećavaju transparentnost pozicija i izloženost OTC izvedenica, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njezina opsega i učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(38)

Primjenu određenih odredaba ove Uredbe trebalo bi odgoditi kako bi se utvrdile sve bitne provedbene mjere i sudionicima na tržištu omogućilo poduzimanje potrebnih radnji u svrhu usklađivanja.

(39)

Uredbu (EU) br. 648/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 648/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2. točka 8. zamjenjuje se sljedećim:

„(8)

„financijska druga ugovorna strana” znači:

(a)

investicijsko društvo koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*1);

(b)

kreditna institucija koja ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*2);

(c)

društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*3);

(d)

UCTIS i, ako je relevantno, njegovo upravljačko društvo, koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, osim ako je taj UCITS osnovan isključivo za potrebe izvršenja jednog plana kupnje dionica za zaposlenike ili više njih;

(e)

institucija za strukovno mirovinsko osiguranje kako je definirana u članka 6. točki 1. Direktive (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća (*4);

(f)

alternativni investicijski fond (AIF) kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU, s poslovnim nastanom u Uniji ili kojim upravlja upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF) koji ima odobrenje za rad ili je registriran u skladu s tom direktivom, osim ako je taj AIF osnovan isključivo za potrebe izvršenja jednog plana kupnje dionica za zaposlenike ili više njih ili ako je taj AIF sekuritizacijski subjekt posebne namjene kako se navodi u članku 2. stavku 3. točki (g) Direktive 2011/61/EU i, ako je relevantno, njegov UAIF s poslovnim nastanom u Uniji;

(g)

središnji depozitorij vrijednosnih papira koji je ima odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*5);

(*1)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.)."

(*2)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.)."

(*3)  Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.)."

(*4)  Direktiva (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23.12.2016., str. 37.)."

(*5)  Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.).”;"

2.

članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

u točki (a) podtočke od i. do iv. zamjenjuju se sljedećim:

„i.

između dvije financijske druge ugovorne strane koje ispunjavaju uvjete iz članka 4.a stavka 1. drugog podstavka;

ii.

između financijske druge ugovorne strane koja ispunjava uvjete iz članka 4.a stavka 1. drugog podstavka i nefinancijske druge ugovorne strane koja ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 1. drugog podstavka;

iii.

između dvije nefinancijske druge ugovorne strane koje ispunjavaju uvjete iz članka 10. stavka 1. drugog podstavka;

iv.

između, s jedne strane, financijske druge ugovorne strane koja ispunjava uvjete iz članka 4.a stavka 1. drugog podstavka ili nefinancijske druge ugovorne strane koja ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 1. drugog podstavka i, s druge strane, subjekta koji ima poslovni nastan u trećoj zemlji i koji bi podlijegao obvezi poravnanja da ima poslovni nastan u Uniji;”;

ii.

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

sklopljeni su ili obnovljeni na datum ili nakon datuma od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke, pod uvjetom da na datum njihova sklapanja ili obnove obje druge ugovorne strane ispunjavaju uvjete utvrđene u točki (a)”;

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„3.a   Članovi sustava poravnanja i klijenti koji izravno ili neizravno pružaju usluge poravnanja te usluge pružaju pod poštenim, razumnim, nediskriminirajućim i transparentnim komercijalnim uvjetima, a pritom nemaju obvezu sklapanja ugovora. Ti članovi sustava poravnanja i klijenti poduzimaju sve razumne mjere za utvrđivanje, sprečavanje i nadziranje sukoba interesa te upravljanje njima, osobito između jedinice za trgovanje i jedinice za poravnanje, koji bi mogli negativno utjecati na pošteno, razumno, nediskriminirajuće i transparentno pružanje usluga poravnanja. Takve mjere poduzimaju se i ako usluge trgovanja i poravnanja pružaju različiti pravni subjekti koji pripadaju istoj grupi.

Članovima sustava poravnanja i klijentima dopušteno je kontrolirati rizike povezane s ponuđenim uslugama poravnanja.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 82. radi dopune ove Uredbe određivanjem uvjeta pod kojima se komercijalni uvjeti iz prvog podstavka ovog stavka smatraju poštenima, razumnima, nediskriminirajućima i transparentnima, na temelju sljedećeg:

(a)

zahtjeva poštenja i transparentnosti u pogledu naknada, cijena, politika popusta i drugih općih ugovornih uvjeta u vezi s cjenikom, ne dovodeći u pitanje povjerljivost ugovornih aranžmana s pojedinačnim drugim ugovornim stranama;

(b)

čimbenika koji čine razumne komercijalne uvjete u svrhu osiguravanja nepristranih i racionalnih ugovornih aranžmana;

(c)

zahtjeva kojima se olakšavaju usluge poravnanja na poštenoj i nediskriminirajućoj osnovi, uzimajući u obzir povezane troškove i rizike, tako da je bilo koja razlika u naplaćenim cijenama proporcionalna troškovima, rizicima i koristima; i

(d)

kriterija koji se primjenjuju na člana sustava poravnanja ili klijenta u pogledu kontrole rizika povezanih s ponuđenim uslugama poravnanja.”;

3.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 4.a

Financijske druge ugovorne strane koje podliježu obvezi poravnanja

1.   Financijska druga ugovorna strana koja zauzima pozicije u ugovorima o OTC izvedenicama može svakih 12 mjeseci izračunati svoju zbirnu prosječnu poziciju na kraju mjeseca za prethodnih 12 mjeseci u skladu sa stavkom 3.

Ako financijska druga ugovorna strana ne izračuna svoje pozicije ili ako rezultat tog izračuna premašuje bilo koji od pragova poravnanja određenih na temelju članka 10. stavka 4. točke (b), financijska druga ugovorna strana:

(a)

odmah obavješćuje ESMA-u i relevantno nadležno tijelo o tome te, ako je relevantno, navodi razdoblje upotrijebljeno za izračun;

(b)

uspostavlja dogovore o poravnanju u roku od četiri mjeseca nakon obavijesti iz točke (a) ovog podstavka; i

(c)

postaje podložna obvezi poravnanja iz članka 4. za sve ugovore o OTC izvedenicama koji se odnose na bilo koju vrstu OTC izvedenica koja podliježe obvezi poravnanja, a koji su sklopljeni ili obnovljeni više od četiri mjeseca nakon obavijesti iz točke (a) ovog podstavka.

2.   Financijska druga ugovorna strana koja 17. lipnja 2019. podliježe obvezi poravnanja iz članka 4. ili koja postane podložna obvezi poravnanja u skladu sa stavkom 1. drugim podstavkom, ostaje podložna toj obvezi i nastavlja s poravnavanjem dok ta financijska druga ugovorna strana relevantnom nadležnom tijelu ne dokaže da njezina zbirna prosječna pozicija na kraju mjeseca za prethodnih 12 mjeseci ne premašuje prag poravnanja utvrđen na temelju članka 10. stavka 4. točke (b).

Financijska druga ugovorna strana mora moći dokazati relevantnom nadležnom tijelu da se izračunom zbirne prosječne pozicije na kraju mjeseca za prethodnih 12 mjeseci ne dovodi do sustavnog podcjenjivanja te pozicije.

3.   Financijska druga ugovorna strana u izračun pozicija iz stavka 1. uključuje sve ugovore o OTC izvedenicama koje su sklopili ta financijska druga ugovorna strana ili drugi subjekti u grupi kojoj ta financijska druga ugovorna strana pripada.

Neovisno o prvom podstavku, za UCITS i AIF-ove pozicije iz stavka 1. izračunavaju se na razini fonda.

Društva za upravljanje UCITS-om koja upravljaju više nego jednim UCITS-om i UAIF-ovi koji upravljaju više nego jednim AIF-om moraju moći relevantnom nadležnom tijelu dokazati da izračun pozicija na razini fonda ne dovodi do:

(a)

sustavnog podcjenjivanja pozicija bilo kojeg fonda kojim upravljaju ili pozicija upravitelja; i

(b)

izbjegavanja obveze poravnanja.

Relevantna nadležna tijela financijske druge ugovorne strane i drugih subjekata u grupi uspostavljaju postupke suradnje kako bi se osigurao učinkovit izračun pozicija na razini grupe.”;

4.

članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako nadležno tijelo izda odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani za poravnanje neke vrste OTC izvedenica na temelju članka 14. ili 15. ili ako je vrsta OTC izvedenica za koju središnja druga ugovorna strana namjerava započeti poravnanje obuhvaćena postojećim odobrenjem dobivenim u skladu s člankom 14. ili 15., nadležno tijelo odmah obavješćuje ESMA-u o tom odobrenju ili vrsti OTC izvedenica za koju središnja druga ugovorna strana namjerava započeti poravnanje.”;

(b)

u stavku 2. točka (c) briše se;

5.

članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. točka (e) briše se.

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako središnja druga ugovorna strana više nema odobrenje ili nije priznata u skladu s ovom Uredbom za poravnanje određene vrste OTC izvedenica, ESMA odmah briše tu središnju drugu ugovornu stranu iz javnog registra u vezi s tom vrstom OTC izvedenica.”;

6.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 6.a

Suspenzija obveze poravnanja

1.   ESMA može zatražiti da Komisija suspendira obvezu poravnanja iz članka 4. stavka 1. za određene vrste OTC izvedenica ili određenu vrstu druge ugovorne strane ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

određene vrste OTC izvedenica više nisu prikladne za središnje poravnanje u skladu s kriterijima iz članka 5. stavka 4. prvog podstavka i članka 5. stavka 5.;

(b)

središnja druga ugovorna strana vjerojatno će prestati obavljati poravnanje tih određenih vrsta OTC izvedenica, a nijedna druga središnja druga ugovorna strana ne može poravnavati te određene vrste OTC izvedenica bez prekida;

(c)

suspenzija obveze poravnanja za te određene vrste OTC izvedenica ili određenu vrstu druge ugovorne strane potrebna je kako bi se izbjegla ili uklonila ozbiljna prijetnja financijskoj stabilnosti ili urednom funkcioniranju financijskih tržišta u Uniji i proporcionalna je tim ciljevima.

Za potrebe prvog podstavka točke (c) i prije zahtjeva iz prvog podstavka ESMA se savjetuje s ESRB-om i nadležnim tijelima imenovanima u skladu s člankom 22.

Zahtjevu iz prvog podstavka prilažu se dokazi da je ispunjen barem jedan od tamo utvrđenih uvjeta.

Ako ESMA smatra da je suspenzija obveze poravnanja materijalna promjena kriterija kako bi obveza trgovanja počela proizvoditi učinke, kako se navodi u članku 32. stavku 5. Uredbe (EU) br. 600/2014, zahtjev naveden u prvom podstavku ovog stavka može uključivati i zahtjev za suspenziju obveze trgovanja iz članka 28. stavaka 1. i 2. te uredbe za iste određene vrste OTC izvedenica koje podliježu zahtjevu za suspenziju obveze poravnanja.

2.   Pod uvjetima utvrđenima u stavku 1. ovog članka, nadležna tijela odgovorna za nadzor članova sustava poravnanja i nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 22. mogu zatražiti da ESMA Komisiji podnese zahtjev za suspenziju obveze poravnanja. U takvom zahtjevu nadležnog tijela navodi se obrazloženje i dostavljaju dokazi o ispunjenju barem jednog od uvjeta utvrđenih u stavku 1. prvom podstavku ovog članka.

ESMA u roku od 48 sati od primitka zahtjeva od nadležnog tijela iz prvog podstavka ovog stavka i na temelju obrazloženja i dokaza koje je pružilo nadležno tijelo traži od Komisije da suspendira obvezu poravnanja iz članka 4. stavka 1. ili odbija zahtjev iz prvog podstavka ovog stavka. ESMA o svojoj odluci obavješćuje dotično nadležno tijelo. ESMA daje pismeno obrazloženje za svaki odbijeni zahtjev nadležnog tijela.

3.   Zahtjevi iz stavaka 1. i 2. ne objavljuju se.

4.   Komisija bez nepotrebne odgode nakon primitka zahtjeva iz stavka 1. i na temelju obrazloženja i dokaza koje je dostavila ESMA suspendira obvezu poravnanja za određene vrste OTC izvedenica ili za određenu vrstu druge ugovorne strane iz stavka 1. s pomoću provedbenog akta ili odbija zahtjev za suspenziju. Komisija daje pismeno obrazloženje ESMA-i za svaki odbijeni zahtjev za suspenziju. Komisija o tome odmah obavješćuje Europski parlament i Vijeće te im prosljeđuje obrazloženje koje je dano ESMA-i. Takve informacije ne objavljuju se.

Provedbeni akt iz prvog podstavka ovog stavka donosi se u skladu s postupkom iz članka 86. stavka 3.

5.   Ako ESMA to zatraži u skladu sa stavkom 1. četvrtim podstavkom ovog članka, provedbenim aktom kojim se suspendira obveza poravnanja za određene vrste OTC izvedenica može se suspendirati i obveza trgovanja utvrđena u članku 28. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 600/2014 za iste određene vrste OTC izvedenica koje podliježu suspenziji obveze poravnanja.

6.   Suspenzija obveze poravnanja i, ako je to primjenjivo, obveze trgovanja dostavlja se ESMA-i i objavljuje u Službenom listu Europske unije, na internetskim stranicama Komisije te u javnom registru iz članka 6.

7.   Suspenzija obveze poravnanja iz stavka 4. valjana je tijekom početnog razdoblja koje nije dulje od tri mjeseca od datuma početka primjene te suspenzije.

Suspenzija obveze trgovanja iz stavka 5. valjana je tijekom istog početnog razdoblja.

8.   Ako razlozi za suspenziju i dalje postoje, Komisija s pomoću provedbenog akta može produljiti suspenziju iz stavka 4. za dodatna razdoblja ne dulja od tri mjeseca, pri čemu ukupno razdoblje suspenzije ne traje dulje od 12 mjeseci. Svako produljenje suspenzije objavljuje se u skladu sa stavkom 6.

Provedbeni akt iz prvog podstavka ovog stavka donosi se u skladu s postupkom iz članka 86. stavka 3.

ESMA u dovoljnom roku prije kraja razdoblja suspenzije iz stavka 7. ovog članka ili razdoblja produljenja iz prvog podstavka ovog stavka izdaje mišljenje za Komisiju o tome postoje li i dalje razlozi za suspenziju. Za potrebe stavka 1. prvog podstavka točke (c) ovog članka, ESMA se savjetuje s ESRB-om i nadležnim tijelima imenovanima u skladu s člankom 22. ESMA šalje primjerak tog mišljenja Europskom parlamentu i Vijeću. To se mišljenje ne objavljuje.

Provedbenim aktom kojim se produljuje suspenzija obveze poravnanja može se produljiti i razdoblje suspenzije obveze trgovanja iz stavka 7.

Produljenje suspenzije obveze trgovanja valjano je za isto razdoblje kao i produljenje suspenzije obveze poravnanja.”;

7.

članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Druge ugovorne strane i središnje druge ugovorne strane osiguravaju da se o pojedinostima o svim ugovorima o izvedenicama koje su sklopili i svim izmjenama ili otkazima ugovora dostavi izvješće u skladu sa stavcima od 1.a do 1.f ovog članka trgovinskom repozitoriju registriranom u skladu s člankom 55. ili priznatom u skladu s člankom 77. Navedene pojedinosti dostavljaju se najkasnije sljedeći radni dan nakon sklapanja, izmjene ili otkaza ugovora.

Obveza izvješćivanja primjenjuje se na ugovore o izvedenicama koji su:

(a)

sklopljeni prije 12. veljače 2014. i još su važeći na taj datum;

(b)

sklopljeni 12. veljače 2014. ili nakon tog datuma.

Neovisno o članku 3., obveza izvješćivanja ne primjenjuje se na ugovore o izvedenicama unutar iste grupe ako je barem jedna od drugih ugovornih strana nefinancijska druga ugovorna strana ili bi se smatrala nefinancijskom drugom ugovornom stranom da ima poslovni nastan u Uniji, pod sljedećim uvjetima:

(a)

obje druge ugovorne strane u cijelosti su obuhvaćene istom konsolidacijom;

(b)

obje druge ugovorne strane podliježu odgovarajućoj centraliziranoj ocjeni rizika te postupcima mjerenja i kontrole rizika; i

(c)

matično društvo nije financijska druga ugovorna strana.

Druge ugovorne strane obavješćuju svoja nadležna tijela o namjeri da se koriste izuzećem iz trećeg podstavka. Izuzeće vrijedi osim ako se obaviještena nadležna tijela ne slažu da su ispunjeni uvjeti iz trećeg podstavka u roku od tri mjeseca od datuma obavijesti.”;

(b)

umeću se sljedeći stavci:

„1.a   Financijske druge ugovorne strane isključivo su zadužene i pravno odgovorne za izvješćivanje u ime obiju drugih ugovornih strana o pojedinostima o ugovorima o OTC izvedenicama koji su sklopljeni s nefinancijskom drugom ugovornom stranom koja ne ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 1. drugog podstavka te za osiguravanje ispravnosti dostavljenih pojedinosti.

Kako bi se osiguralo da financijska druga ugovorna strana ima sve podatke koji su joj potrebni za ispunjavanje obveze izvješćivanja, nefinancijska druga ugovorna strana dostavlja financijskoj drugoj ugovornoj strani pojedinosti u vezi s ugovorima o OTC izvedenicama koji su sklopljeni između njih, za koje se od financijske druge ugovorne strane ne može razumno očekivati da ih posjeduje. Nefinancijska druga ugovorna strana odgovorna je za osiguravanje ispravnosti tih pojedinosti.

Neovisno o prvom podstavku, nefinancijske druge ugovorne strane koje su već uložile u sustav izvješćivanja mogu odlučiti izvijestiti trgovinski repozitorij o pojedinostima u vezi sa svojim ugovorima o OTC izvedenicama s financijskim drugim ugovornim stranama. U tom slučaju nefinancijske druge ugovorne strane prije izvješćivanja o tim pojedinostima o svojoj odluci obavješćuju financijske druge ugovorne strane s kojima su sklopile ugovore o OTC izvedenicama. U toj su situaciji nefinancijske druge ugovorne strane zadužene i pravno odgovorne za izvješćivanje o tim pojedinostima te za osiguravanje njihove ispravnosti.

Nefinancijska druga ugovorna strana koja ne ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 1. drugog podstavka i koja sklapa ugovor o OTC izvedenicama sa subjektom s poslovnim nastanom u trećoj zemlji nema obvezu izvješćivanja na temelju ovog članka te nije pravno odgovorna za izvješćivanje ili osiguravanje ispravnosti pojedinosti o takvim ugovorima o OTC izvedenicama pod sljedećim uvjetima:

(a)

taj subjekt iz treće zemlje smatrao bi se financijskom drugom ugovornom stranom da ima poslovni nastan u Uniji;

(b)

u skladu s člankom 13. utvrđena je istovrijednost pravnog sustava u pogledu izvješćivanja kojemu podliježe taj subjekt iz treće zemlje; i

(c)

financijska druga ugovorna strana iz treće zemlje izvijestila je o takvim informacijama na temelju tog pravnog sustava treće zemlje u pogledu izvješćivanja trgovinskog repozitorija koji ima pravno obvezujuću i izvršivu obvezu subjektima iz članka 81. stavka 3. odobriti izravan i trenutačan pristup podacima.

1.b   Društvo za upravljanje UCITS-om zaduženo je i pravno odgovorno za izvješćivanje o pojedinostima o ugovorima o OTC izvedenicama u kojima je taj UCITS druga ugovorna strana te za osiguravanje ispravnosti dostavljenih pojedinosti.

1.c   UAIF je zadužen i pravno odgovoran za izvješćivanje o pojedinostima o ugovorima o OTC izvedenicama u kojima je relevantni AIF druga ugovorna strana te za osiguravanje ispravnosti dostavljenih pojedinosti.

1.d   Subjekt koji ima odobrenje za rad i koji je odgovoran za upravljanje i djelovanje u ime institucije za strukovno mirovinsko osiguranje koja, u skladu s nacionalnim pravom, nema pravnu osobnost zadužen je i pravno odgovoran za izvješćivanje o pojedinostima o ugovorima o OTC izvedenicama u kojima je ta institucija za strukovno mirovinsko osiguranje druga ugovorna strana te za osiguravanje ispravnosti dostavljenih pojedinosti.

1.e   Druge ugovorne strane i središnje druge ugovorne strane koje su obvezne izvijestiti o pojedinostima o ugovorima o izvedenicama osiguravaju da se te pojedinosti dostavljaju ispravno i bez udvostručavanja.

1.f   Druge ugovorne strane i središnje druge ugovorne strane koje podliježu obvezi izvješćivanja iz stavka 1. tu obvezu izvješćivanja mogu delegirati.”;

(c)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti primjene stavaka 1. i 3., ESMA u bliskoj suradnji s ESSB-om izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuje sljedeće:

(a)

standardi i formati za podatke u pogledu informacija koje se dostavljaju, a kojima je obuhvaćeno barem sljedeće:

i.

globalni identifikatori pravne osobe (LEI);

ii.

međunarodni identifikacijski brojevi vrijednosnih papira (ISIN);

iii.

jedinstvene identifikacijske oznake transakcije (UTI);

(b)

metode i mehanizmi za izvješćivanje;

(c)

učestalost dostave izvješća;

(d)

datum do kojeg treba izvijestiti o ugovorima o izvedenicama.

ESMA pri izradi tog nacrta provedbenih tehničkih standarda uzima u obzir međunarodna kretanja i standarde dogovorene na razini Unije ili na svjetskoj razini te njihovu usklađenost sa zahtjevima za izvješćivanje utvrđenima u članku 4. Uredbe (EU) 2015/2365 (*6) i članku 26. Uredbe (EU) br. 600/2014.

ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 18. lipnja 2020.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(*6)  Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.).”;"

8.

članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Nefinancijska druga ugovorna strana koja zauzima pozicije u ugovorima o OTC izvedenicama može svakih 12 mjeseci izračunati svoju zbirnu prosječnu poziciju na kraju mjeseca za prethodnih 12 mjeseci u skladu sa stavkom 3.

Ako nefinancijska druga ugovorna strana ne izračuna svoje pozicije ili ako rezultat tog izračuna u pogledu jedne vrste OTC izvedenica, ili više njih, premašuje pragove poravnanja određene na temelju stavka 4. prvog podstavka točke (b), ta nefinancijska druga ugovorna strana:

(a)

odmah obavješćuje ESMA-u i relevantno nadležno tijelo o tome te, ako je relevantno, navodi razdoblje upotrijebljeno za izračun;

(b)

uspostavlja dogovore o poravnanju u roku od četiri mjeseca nakon obavijesti iz točke (a) ovog podstavka;

(c)

postaje podložna obvezi poravnanja iz članka 4. za ugovore o OTC izvedenicama sklopljene ili obnovljene više od četiri mjeseca nakon obavijesti iz točke (a) ovog podstavka koji se odnose na one vrste imovine u pogledu kojih rezultat izračuna premašuje pragove poravnanja ili, ako nefinancijska druga ugovorna strana nije izračunala svoju poziciju, koji se odnose na bilo koju vrstu OTC izvedenica koja podliježe obvezi poravnanja.

2.   Nefinancijska druga ugovorna strana koja 17. lipnja 2019. podliježe obvezi poravnanja iz članka 4. ili koja postane podložna obvezi poravnanja u skladu sa stavkom 1. drugim podstavkom ovog članka, ostaje podložna toj obvezi i nastavlja s poravnavanjem dok ta nefinancijska druga ugovorna strana relevantnom nadležnom tijelu ne dokaže da njezina zbirna prosječna pozicija na kraju mjeseca za prethodnih 12 mjeseci ne premašuje prag poravnanja utvrđen na temelju stavka 4. točke (b) ovog članka.

Nefinancijska druga ugovorna strana mora moći dokazati relevantnom nadležnom tijelu da se izračunom zbirne prosječne pozicije na kraju mjeseca za prethodnih 12 mjeseci ne dovodi do sustavnog podcjenjivanja te pozicije.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„2.a   Relevantna nadležna tijela nefinancijske druge ugovorne strane i drugih subjekata u grupi uspostavljaju postupke suradnje kako bi se osigurao učinkovit izračun pozicija na razini grupe.”;

(c)

u stavku 4. četvrti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Nakon savjetovanja s ESRB-om i ostalim relevantnim tijelima, ESMA periodično preispituje pragove poravnanja iz prvog podstavka točke (b) i, prema potrebi, posebno vodeći računa o međusobnoj povezanosti financijskih drugih ugovornih strana, predlaže izmjene regulatornih tehničkih standarda u skladu s ovim stavkom.

Tom periodičnom preispitivanju prilaže se izvješće ESMA-e na tu temu.”;

9.

u članku 11. stavak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi podstavak mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

postupci za upravljanje rizicima, uključujući razine i vrstu kolaterala i dogovore o odvajanju iz stavka 3.;”;

ii.

umeće se sljedeća točka:

„(aa)

postupci nadzora kojima se osigurava početna i kontinuirana provjera tih postupaka upravljanja rizicima;”

(b)

treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda, osim onih iz prvog podstavka točke (aa), podnosi Komisiji do 18. srpnja 2018.

EBA u suradnji s ESMA-om i EIOPA-om nacrt regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka točke (aa) podnosi Komisiji do 18. lipnja 2020.”;

10.

u članku 38. dodaju se sljedeći stavci:

„6.   Središnja druga ugovorna strana osigurava svojim članovima sustava poravnanja alat za simulaciju s pomoću kojeg mogu na bruto osnovi odrediti dodatni inicijalni iznos nadoknade koju središnja druga ugovorna strana može zatražiti nakon poravnanja nove transakcije. Tom alatu može se pristupiti samo na temelju sigurnog pristupa, a rezultati simulacije nisu obvezujući.

7.   Središnja druga ugovorna strana osigurava svojim članovima sustava poravnanja informacije o modelima inicijalnog iznosa nadoknade koje upotrebljava. Za te informacije vrijedi sljedeće:

(a)

u njima se jasno objašnjava model inicijalnog iznosa nadoknade i način njegove primjene;

(b)

u njima se jasno objašnjavaju ključne pretpostavke i ograničenja modela inicijalnog iznosa nadoknade te okolnosti u kojima te pretpostavke više nisu valjane;

(c)

one su dokumentirane.”;

11.

u članku 39. dodaje se sljedeći stavak:

„11.   Nacionalnim propisima država članica o nesolventnosti ne sprečava se središnju drugu ugovornu stranu da djeluje u skladu s člankom 48. stavcima 5., 6. i 7. u pogledu imovine i pozicija koji se knjiže na računima kako je navedeno u stavcima od 2. do 5. ovog članka.”;

12.

članak 56. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Za potrebe članka 55. stavka 1., trgovinski repozitorij ESMA-i podnosi bilo što od sljedećeg:

(a)

zahtjev za registraciju;

(b)

zahtjev za proširenje registracije ako je trgovinski repozitorij već registriran u skladu s poglavljem III. Uredbe (EU) 2015/2365.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje sljedeće:

(a)

pojedinosti o zahtjevu za registraciju iz stavka 1. točke (a);

(b)

pojedinosti o pojednostavnjenom zahtjevu za proširenje registracije iz stavka 1. točke (b).

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 18. lipnja 2020.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.”;

(c)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za primjenu stavka 1., ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuje sljedeće:

(a)

format zahtjeva za registraciju iz stavka 1. točke (a);

(b)

format zahtjeva za proširenje registracije iz stavka 1. točke (b).

U vezi s prvim podstavkom točkom (b), ESMA izrađuje pojednostavnjeni format.

ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 18. lipnja 2020.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.”;

13.

u članku 62. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Ako u skladu s nacionalnim pravilima nacionalno nadležno tijelo za zahtjev za evidenciju o telefonskim razgovorima ili prometu podataka iz stavka 1. točke (e) mora imati odobrenje pravosudnog tijela, zahtjev za to odobrenje podnosi i ESMA. ESMA može podnijeti zahtjev za to odobrenje i kao mjeru predostrožnosti.”

14.

članak 63. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   S ciljem obavljanja svojih dužnosti iz ove Uredbe, ESMA može provoditi sve potrebne izravne nadzore u svim poslovnim prostorima, na zemljištu ili nad imovinom pravnih osoba iz članka 61. stavka 1. Ako ispravno vođenje i učinkovitost nadzora to zahtijevaju, ESMA može provoditi izravni nadzor bez prethodne najave.

2.   Dužnosnici i ostale osobe koje imaju ovlaštenje ESMA-e za provođenje izravnog nadzora mogu ući u sve poslovne prostore, imovinu ili na zemljište pravnih osoba na temelju odluke o istrazi koju donosi ESMA i imaju sve ovlasti iz članka 62. stavka 1. Oni također imaju ovlast za pečaćenje svih poslovnih prostora i knjiga ili evidencije tijekom nadzora i u mjeri u kojoj je to potrebno za nadzor.”;

(b)

stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.   Ako u skladu s nacionalnim pravilima nacionalno nadležno tijelo za izravni nadzor predviđen u stavku 1. ili za pomoć predviđenu u stavku 7. mora imati odobrenje pravosudnog tijela, zahtjev za to odobrenje podnosi i ESMA. ESMA može podnijeti zahtjev za to odobrenje i kao mjeru predostrožnosti.”

15.

članak 64. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Prilikom podnošenja spisa s nalazima iz stavka 3. ESMA-i, istražni službenik obavješćuje osobe koje su predmet istrage. Te osobe imaju pravo pristupa spisu, pri čemu se mora uvažavati legitimni interes drugih osoba u pogledu zaštite njihovih poslovnih tajni. Pravo na pristup spisu ne odnosi se na povjerljive informacije ili interne pripremne dokumente ESMA-e.”;

(b)

stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.   Ako pri obavljanju svojih dužnosti u skladu s ovom Uredbom ESMA ustanovi da postoje ozbiljne naznake o mogućem postojanju činjenica za koje zna da bi mogle predstavljati kazneno djelo u skladu s mjerodavnim pravom, ESMA te predmete upućuje relevantnim tijelima radi istrage i mogućeg kaznenog progona. Nadalje, ESMA se suzdržava od nametanja globa ili periodičnih novčanih kazni ako je svjesna da je prethodna oslobađajuća presuda ili osuda koja proizlazi iz identičnih činjenica ili u bitnome istovjetnih činjenica već postala pravomoćna u kaznenim postupcima prema nacionalnom pravu.”;

16.

u članku 65. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), iznos „20 000 eura” zamjenjuje se iznosom „200 000 eura”;

(b)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

za povrede iz točaka (a), (b) i od (d) do (k) odjeljka I. Priloga I. i točaka (a), (b) i (h) odjeljka II. Priloga I., globe iznose najmanje 5 000 eura i najviše 100 000 eura.”;

(c)

dodaje se sljedeća točka:

„(c)

za povrede iz odjeljka IV. Priloga I., globe iznose najmanje 5 000 eura, a najviše 10 000 eura.”;

17.

u članku 67. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Prije donošenja odluke u skladu s člankom 73. stavkom 1. o periodičnoj novčanoj kazni u skladu s člankom 66., ESMA daje osobama koje su predmet postupka priliku da budu saslušane u pogledu njezinih nalaza. ESMA temelji svoje odluke samo na nalazima koje su osobe koje su predmet postupka imale priliku komentirati.

Prvi podstavak ovog stavka ne primjenjuje se na odluke iz članka 73. stavka 1. točaka (a), (c) i (d) ako je potrebno hitno djelovati s ciljem sprečavanja znatne i neposredne štete za financijski sustav ili sprečavanja znatne i neposredne štete za integritet, transparentnost, učinkovitost ili uredno funkcioniranje financijskih tržišta, uključujući stabilnost ili ispravnost podataka dostavljenih trgovinskom repozitoriju. ESMA u tom slučaju može donijeti privremenu odluku i dotičnim osobama daje mogućnost da budu saslušane u najkraćem mogućem roku nakon donošenja odluke.”;

18.

u članku 72. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Iznosom naknade zaračunane trgovinskom repozitoriju pokrivaju se svi razumni ESMA-ini administrativni troškovi koji se odnose na njegovu registraciju i ESMA-ine aktivnosti nadzora i proporcionalan je prometu dotičnog trgovinskog repozitorija te vrsti registracije i nadzora koji obavlja ESMA.”;

19.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 76.a

Uzajamni izravni pristup podacima

1.   Ako je to potrebno za obavljanje njihovih dužnosti, relevantna tijela trećih zemalja u kojima jedan trgovinski repozitorij ili više njih imaju poslovni nastan imaju izravan pristup informacijama u trgovinskim repozitorijima s poslovnim nastanom u Uniji, pod uvjetom da je Komisija o tome donijela provedbeni akt u skladu sa stavkom 2.

2.   Nakon što tijela iz stavka 1. ovog članka podnesu zahtjev, Komisija može donijeti provedbene akte u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 86. stavka 2. u kojima se određuje ispunjava li pravni okvir treće zemlje tijela koje podnosi zahtjev sve uvjete navedene u nastavku:

(a)

trgovinski repozitoriji s poslovnim nastanom u toj trećoj zemlji imaju odgovarajuće odobrenje za rad;

(b)

u toj trećoj zemlji provodi se kontinuiran učinkovit nadzor i izvršavanje trgovinskih repozitorija;

(c)

postoje jamstva čuvanja profesionalne tajne, uključujući zaštitu poslovnih tajni koje tijela dijele s trećim stranama, i barem su istovrijedna jamstvima utvrđenima u ovoj Uredbi;

(d)

trgovinski repozitoriji koji u toj trećoj zemlji imaju odgovarajuće odobrenje za rad podliježu pravno obvezujućoj i izvršivoj obvezi da subjektima iz članka 81. stavka 3. odobre izravan i trenutačan pristup podacima.”;

20.

u članku 78. dodaju se sljedeći stavci:

„9.   Trgovinski repozitorij uspostavlja sljedeće postupke i politike:

(a)

postupke za učinkovito usklađivanje podataka među trgovinskim repozitorijima;

(b)

postupke za provjeru cjelovitosti i ispravnosti dostavljenih podataka;

(c)

politike za uredan prijenos podataka drugim trgovinskim repozitorijima kada to zatraže druge ugovorne strane ili središnje druge ugovorne strane iz članka 9. ili kada je to potrebno iz nekog drugog razloga.

10.   Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju:

(a)

postupci za usklađivanje podataka među trgovinskim repozitorijima;

(b)

postupci koje trgovinski repozitorij treba primjenjivati radi provjere usklađenosti postupanja druge ugovorne strane ili subjekta koji podnosi izvješće sa zahtjevima za izvješćivanje te radi provjere cjelovitosti i ispravnosti podataka koji se dostavljaju u skladu s člankom 9.

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 18. lipnja 2020.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.”;

21.

u članku 80. umeće se sljedeći stavak:

„5.a   Drugim ugovornim stranama koje nemaju obvezu izvješćivanja o pojedinostima svojih ugovora o OTC izvedenicama na temelju članka 9. stavaka od 1.a do 1.d te drugim ugovornim stranama i središnjim drugim ugovornim stranama koje su delegirale svoju obvezu izvješćivanja na temelju članka 9. stavka 1.f trgovinski repozitorij na zahtjev osigurava pristup informacijama dostavljenima u njihovo ime.”;

22.

članak 81. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 3. dodaje se sljedeća točka:

„(q)

relevantnim tijelima treće zemlje u odnosu na koju je donesen provedbeni akt na temelju članka 76.a.”;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA nakon savjetovanja s članovima ESSB-a izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje sljedeće:

(a)

informacije koje se objavljuju ili stavljaju na raspolaganje u skladu sa stavcima 1. i 3.;

(b)

učestalost objavljivanja informacija iz stavka 1.;

(c)

operativni standardi potrebni za agregiranje i usporedbu podataka među trgovinskim repozitorijima te pristup tim informacijama za subjekte iz stavka 3.;

(d)

uvjeti, aranžmani i potrebna dokumentacija pod kojima i s pomoću kojih trgovinski repozitoriji odobravaju pristup subjektima iz stavka 3.

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 18. lipnja 2020.

ESMA pri izradi tog nacrta regulatornih tehničkih standarda osigurava da se objavljivanjem informacija iz stavka 1. ne otkrije identitet bilo koje ugovorne strane.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.”;

23.

u članku 82. stavci od 2. do 6. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 6., članka 4. stavka 3.a, članka 64. stavka 7., članka 70., članka 72. stavka 3. i članka 85. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme.

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 6., članka 4. stavka 3.a, članka 64. stavka 7., članka 70., članka 72. stavka 3. i članka 85. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje s ESMA-om i stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 1. stavka 6., članka 4. stavka 3.a, članka 64. stavka 7., članka 70., članka 72. stavka 3. i članka 85. stavka 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”;

24.

članak 85. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisija do 18. lipnja 2024. ocjenjuje primjenu ove Uredbe i priprema opće izvješće. Komisija to izvješće podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, zajedno s eventualnim odgovarajućim prijedlozima.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„1.a   ESMA do 17. lipnja 2023. Komisiji podnosi izvješće o sljedećem:

(a)

utjecaju Uredbe (EU) 2019/834 Europskog parlamenta i Vijeća (*7) na razinu poravnanja koje obavljaju financijske i nefinancijske druge ugovorne strane i na raspodjelu poravnanja u okviru svake vrste drugih ugovornih strana, osobito u pogledu financijskih drugih ugovornih strana s ograničenim obujmom poslovanja OTC izvedenicama te u pogledu primjerenosti pragova za poravnanje iz članka 10. stavka 4.;

(b)

utjecaju Uredbe (EU) 2019/834 na kvalitetu i pristupačnost podataka dostavljenih trgovinskim repozitorijima, kao i kvalitetu informacija koje su trgovinski repozitoriji stavili na raspolaganje;

(c)

izmjenama okvira izvješćivanja, uključujući primjenu i provedbu delegiranog izvješćivanja kako je utvrđeno u članku 9. stavku 1.a te posebno o njegovu utjecaju na opterećenje u vezi s izvješćivanjem za nefinancijske druge ugovorne strane koje ne podliježu obvezi poravnanja;

(d)

dostupnosti usluga poravnanja, posebno o tome olakšava li se pristup poravnanju zahtjevom da se usluge poravnanja, izravno ili neizravno, pružaju pod poštenim, razumnim, nediskriminirajućim i transparentnim komercijalnim uvjetima iz članka 4. stavka 3.a.

(*7)  Uredba (EU) 2019/834 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, suspenzije obveze poravnanja, zahtjevâ za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija te zahtjevâ za trgovinske repozitorije (SL L 141, 28.5.2019., str. 42.).”;"

(c)

stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Komisija do 18. lipnja 2020. i svakih 12 mjeseci nakon toga do konačnog produljenja iz trećeg podstavka priprema izvješće u kojem ocjenjuje jesu li izrađena prihvatljiva tehnička rješenja potrebna mirovinskim sustavima za prijenos gotovinskih i negotovinskih kolaterala kao varijacijskih iznosa nadoknade te jesu li za ta prihvatljiva tehnička rješenja potrebne neke dodatne mjere.

ESMA do 18. prosinca 2019. i svakih 12 mjeseci nakon toga do konačnog produljenja iz trećeg podstavka u suradnji s EIOPA-om, EBA-om i ESRB-om podnosi izvješće Komisiji u kojem ocjenjuje sljedeće:

(a)

jesu li središnje druge ugovorne strane, članovi sustava poravnanja i mirovinski sustavi uložili odgovarajuće napore i izradili prihvatljiva tehnička rješenja kojima se mirovinskim sustavima olakšava sudjelovanje u središnjem poravnanju polaganjem gotovinskih i negotovinskih kolaterala koji služe kao varijacijski iznosi nadoknade, uključujući posljedice tih rješenja na likvidnost tržišta i procikličnost te njihove moguće pravne i druge posljedice;

(b)

obujam i prirodu aktivnosti mirovinskih sustava na tržištima na kojima se trguje poravnanim i neporavnanim OTC izvedenicama, unutar svake vrste imovine, te eventualni sistemski rizik za financijski sustav;

(c)

posljedice koje činjenica da mirovinski sustavi ispunjavaju zahtjev za poravnanje ima na njihove strategije ulaganja, uključujući sve promjene stanja njihove novčane i nenovčane imovine;

(d)

posljedice pragova poravnanja utvrđenih na temelju članka 10. stavka 4. točke (b) na mirovinske sustave;

(e)

utjecaj drugih pravnih zahtjeva na razliku u troškovima između ugovora s poravnanim i neporavnanim OTC izvedenicama, uključujući zahtjeve za iznos nadoknade za neporavnane izvedenice i izračun omjera financijske poluge u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013;

(f)

jesu li potrebne neke dodatne mjere kojima bi se mirovinskim sustavima olakšalo sudjelovanje u poravnanju.

Komisija može donijeti delegirani akt u skladu s člankom 82. kojim se dvogodišnje razdoblje iz članka 89. stavka 1. dvaput produljuje za godinu dana ako zaključi da nije razvijeno prihvatljivo tehničko rješenje te da središnje poravnanje ugovora o izvedenicama i dalje nepovoljno utječe na mirovine budućih umirovljenika.

Središnje druge ugovorne strane, članovi sustava poravnanja i mirovinski sustavi ulažu maksimalne napore da bi doprinijeli razvoju prihvatljivih tehničkih rješenja kojima se olakšava poravnanje ugovora o OTC izvedenicama koje su sklopili mirovinski sustavi.

Komisija osniva stručnu skupinu koja se sastoji od predstavnika središnjih drugih ugovornih strana, članova sustava poravnanja, mirovinskih sustava i drugih relevantnih sudionika za takva prihvatljiva tehnička rješenja kako bi se pratili njihovi napori i ocijenio napredak u razvoju prihvatljivih tehničkih rješenja kojima se olakšava poravnanje ugovora o OTC izvedenicama koje su sklopili mirovinski sustavi, uključujući prijenos gotovinskih i negotovinskih kolaterala kao varijacijskih iznosa nadoknade od strane mirovinskih sustava. Ta se stručna skupina sastaje barem svakih šest mjeseci. Komisija pri sastavljanju izvješća u skladu s prvim podstavkom uzima u obzir napore koje su uložile središnje druge ugovorne strane, članovi sustava poravnanja i mirovinski sustavi.

3.   Komisija do 18. prosinca 2020. priprema izvješće u kojem ocjenjuje:

(a)

dovodi li se obvezama izvješćivanja o transakcijama na temelju članka 26. Uredbe (EU) br. 600/2014 i na temelju ove Uredbe do udvostručavanja obveze izvješćivanja o transakcijama za izvedenice koje nisu OTC i bi li se obveza izvješćivanja o transakcijama za izvedenice koje nisu OTC mogla ublažiti ili pojednostavniti za sve druge ugovorne strane bez nepotrebnog gubitka informacija;

(b)

potrebu i primjerenost usklađivanja obveze trgovanja za izvedenice na temelju Uredbe (EU) br. 600/2014 s izmjenama uvedenima na temelju Uredbe (EU) 2019/834 u pogledu obveze poravnanja za izvedenice, a posebno opsega subjekata koji podliježu obvezi poravnanja;

(c)

trebaju li se transakcije koje izravno proizlaze iz usluga smanjenja rizika nakon trgovanja, uključujući kompresiju portfelja, izuzeti od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 1., uzimajući u obzir mjeru u kojoj se tim uslugama ublažavaju rizici, posebno kreditni rizik druge ugovorne strane i operativni rizik, potencijal za izbjegavanje obveze poravnanja i potencijal za odvraćanje od središnjeg poravnanja.

Komisija izvješće iz prvog podstavka podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, zajedno s eventualnim odgovarajućim prijedlozima.”;

(d)

umeće se sljedeći stavak:

„3.a.   ESMA do 18. svibnja 2020. podnosi izvješće Komisiji. U tom se izvješću ocjenjuje sljedeće:

(a)

dosljednost zahtjeva za izvješćivanje za izvedenice koje nisu OTC iz Uredbe (EU) br. 600/2014 i članka 9. ove Uredbe, u pogledu pojedinosti o ugovorima o izvedenicama o kojima se izvješćuje i u pogledu pristupa relevantnih subjekata podacima, te bi li ti zahtjevi trebali biti usklađeni;

(b)

izvedivost daljnjeg pojednostavnjenja lanaca izvješćivanja za sve druge ugovorne strane, uključujući sve neizravne klijente, uzimajući u obzir potrebu za pravodobnim izvješćivanjem te uzimajući u obzir mjere donesene na temelju članka 4. stavka 4. ove Uredbe i članka 30. stavka 2. Uredbe 600/2014;

(c)

usklađenost obveze trgovanja za izvedenice na temelju Uredbe (EU) br. 600/2014 s izmjenama uvedenima na temelju Uredbe (EU) 2019/834 u pogledu obveze poravnanja za izvedenice, a posebno opsega subjekata koji podliježu obvezi poravnanja;

(d)

u suradnji s ESRB-om, trebaju li se transakcije koje izravno proizlaze iz usluga smanjenja rizika nakon trgovanja, uključujući kompresiju portfelja, izuzeti od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 1.; u tom se izvješću:

i.

ispituje kompresija portfelja i druge dostupne usluge smanjenja rizika nakon trgovanja koje se ne koriste pri utvrđivanju cijena, a koje smanjuju netržišne rizike za portfelje izvedenica bez mijenjanja tržišnog rizika portfelja, kao što su transakcije za ponovno uravnoteženje;

ii.

objašnjavaju svrha i funkcioniranje takvih usluga smanjenja rizika nakon trgovanja, mjera u kojoj ublažavaju rizike, posebno kreditni rizik druge ugovorne strane i operativni rizik, te se procjenjuje potreba za poravnanjem takvih transakcija ili njihovim izuzimanjem od poravnanja, radi upravljanja sistemskim rizikom; i

iii.

procjenjuje u kojoj mjeri eventualno izuzeće takvih usluga od obveze poravnanja odvraća od središnjeg poravnanja i omogućuje drugim ugovornim stranama da izbjegnu obvezu poravnanja;

(e)

bi li se mogao proširiti popis financijskih instrumenata za koje se smatra da su visoko likvidni i nose minimalan tržišni i kreditni rizik u skladu s člankom 47., i bi li se tim popisom moglo obuhvaćati jedan novčani fond koji ima odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća (*8) ili više njih.

(*8)  Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (SL L 169, 30.6.2017., str. 8.).”;"

25.

u članku 86. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.”;

26.

u članku 89. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Obveza poravnanja iz članka 4. ne primjenjuje se do 18. lipnja 2021. na ugovore o OTC izvedenicama kojima se objektivno mjerljivo smanjuju investicijski rizici koji se izravno odnose na financijsku solventnost mirovinskih sustava ni na subjekte koji se osnivaju radi isplate naknade članovima tih mirovinskih sustava u slučaju neispunjavanja obveza.

Obveza poravnanja iz članka 4. ne primjenjuje se na ugovore o OTC izvedenicama iz prvog podstavka ovog stavka koje su mirovinski sustavi sklopili u razdoblju od 17. kolovoza 2018. do 16. lipnja 2019.”;

27.

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od datuma stupanja na snagu, osim sljedećeg:

(a)

odredaba navedenih u članku 1. točkama 10. i 11. ove Uredbe, u pogledu članka 38. stavaka 6. i 7. te članka 39. stavka 11. Uredbe (EU) br. 648/2012, koje se primjenjuju od 18. prosinca 2019.;

(b)

odredaba navedenih u članku 1. točki 7. podtočki (b) ove Uredbe, u pogledu članka 9. stavaka od 1.a do 1.d Uredbe (EU) br. 648/2012, koje se primjenjuju od 18. lipnja 2020.;

(c)

odredaba navedenih u članku 1. točki 2. podtočki (b) i točki 20. ove Uredbe, u pogledu članka 4. stavka 3.a i članka 78. stavaka 9. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, koje se primjenjuju od 18. lipnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. svibnja 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  SL C 385, 15.11.2017., str. 10.

(2)  SL C 434, 15.12.2017., str. 63.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 14. svibnja 2019.

(4)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(6)  Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010, str. 1.).

(7)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(8)  Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(10)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

(11)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(12)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).


PRILOG

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

1.

u odjeljku I. dodaju se sljedeće točke:

„(i)

trgovinski repozitorij povređuje članak 78. stavak 9. točku (a) time što ne uspostavlja primjerene postupke za učinkovito usklađivanje podataka među trgovinskim repozitorijima;

(j)

trgovinski repozitorij povređuje članak 78. stavak 9. točku (b) time što ne uspostavlja primjerene postupke za provjeru cjelovitosti i ispravnosti dostavljenih podataka;

(k)

trgovinski repozitorij povređuje članak 78. stavak 9. točku (c) time što ne uspostavlja primjerene politike za uredan prijenos podataka drugim trgovinskim repozitorijima kada to zatraže druge ugovorne strane i središnje druge ugovorne strane iz članka 9. ili kada je to potrebno iz nekog drugog razloga.”;

2.

u odjeljku IV. dodaje se sljedeća točka:.

„(d)

trgovinski repozitorij povređuje članak 55. stavak 4. time što pravodobno ne obavješćuje ESMA-u o svim materijalnim promjenama uvjeta za njegovu registraciju.”.

Top