EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0796

Uredba Vijeća (EU) 2019/796 od 17. svibnja 2019. omjerama ograničavanja za protiv kibernapada koji predstavljaju prijetnju Uniji ili njezinim državama članicama

ST/7302/2019/INIT

OJ L 129I , 17.5.2019, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/796/oj

17.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 129/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/796

od 17. svibnja 2019.

omjerama ograničavanja za protiv kibernapada koji predstavljaju prijetnju Uniji ili njezinim državama članicama

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2019/797 od 17. svibnja 2019. o mjerama ograničavanja protiv kibernapada koji predstavljaju prijetnju Uniji ili njezinim državama članicama (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Europsko vijeće usvojilo je 18. listopada 2018. zaključke u kojima se poziva na daljnji rad na kapacitetima za odgovor na kibernapade i njihovo suzbijanje putem mjera ograničavanja Unije, u skladu sa zaključcima Vijeća od 19. lipnja 2017.

(2)

Vijeće je 17. svibnja 2019. donijelo Odluku (ZVSP) 2019/797. Odluka (ZVSP) 2019/797 uspostavlja okvir za ciljane mjere ograničavanja za suzbijanje kibernapada sa znatnim učinkom koji predstavljaju vanjsku prijetnju Uniji ili njezinim državama članicama, te za odgovor na njih. Osobe, subjekti i tijela koji podliježu tim mjerama ograničavanja navedeni su u Prilogu toj odluci

(3)

Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, a osobito pravo na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje te pravo na zaštitu osobnih podataka. Ova bi se Uredba stoga trebala primjenjivati u skladu s tim pravima.

(4)

Ovlast za uspostavu i izmjenu popisa iz Priloga I. ovoj Uredbi trebalo bi izvršavati Vijeće kako bi se osigurala dosljednost s postupkom za uspostavu, izmjenu i preispitivanje Priloga Odluci (ZVSP) 2019/797.

(5)

Radi provedbe ove Uredbe, a kako bi se osigurala najveća moguća pravna sigurnost unutar Unije, imena fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela čija se financijska sredstva i gospodarski resursi trebaju zamrznuti u skladu s ovom Uredbom, kao i drugi relevantni podaci koji se na njih odnose, trebali bi se objaviti. Svaka obrada osobnih podataka trebala bi biti u skladu s uredbama (EU) 2016/679 (2) i (EU) 2018/1725 (3) Europskog parlamenta i Vijeća.

(6)

Države članice i Komisija trebale bi se međusobno obavješćivati o mjerama poduzetima na temelju ove Uredbe te razmjenjivati ostale relevantne informacije kojima raspolažu u vezi s ovom Uredbom.

(7)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju zbog povrede odredaba ove Uredbe i osigurati njihovu provedbu. Te sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ova Uredba primjenjuje se na kibernapade sa znatnim učinkom, uključujući pokušaje kibernapada s potencijalno znatnim učinkom, koji predstavljaju vanjsku prijetnju Uniji ili njezinim državama članicama.

2.   Kibernapadi koji predstavljaju vanjsku prijetnju obuhvaćaju kibernapade:

(a)

koji potječu ili su izvedeni iz područja izvan Unije;

(b)

za koje se upotrebljava infrastruktura izvan Unije;

(c)

koje izvede bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koje ima poslovni nastan ili djeluje izvan Unije; ili

(d)

koji se izvedu uz potporu, prema nalogu ili pod kontrolom bilo koje fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji djeluju izvan Unije.

3.   U tu svrhu kibernapadi su djelovanja koja obuhvaćaju bilo koje od sljedećeg:

(a)

pristup informacijskim sustavima;

(b)

ometanje informacijskih sustava;

(c)

ometanje podataka; ili

(d)

presretanje podataka,

ako takva djelovanja nije propisno ovlastio vlasnik ili drugi nositelj prava u vezi sa sustavom ili podacima ili njihovim dijelom, ili ako nisu dopuštena u skladu s pravom Unije ili dotične države članice.

4.   Kibernapadi koji predstavljaju prijetnju državama članicama obuhvaćaju kibernapade koji pogađaju informacijske sustave povezane s, među ostalim:

(a)

kritičnom infrastrukturom, uključujući podmorske kabele i predmete poslane u svemir, koja je ključna za održavanje vitalnih funkcija društva ili za zdravlje, sigurnost, zaštitu i gospodarsku ili društvenu dobrobit ljudi;

(b)

službama nužnima za održavanje ključnih društvenih i/ili gospodarskih aktivnosti, posebno u sektorima energetike (električna energija, nafta i plin); prijevoza (zračnog, željezničkog, vodnog i cestovnog); bankarstva; infrastruktura financijskog tržišta; zdravstvenog sektora (pružatelji zdravstvene zaštite, bolnice i privatne klinike); opskrbe pitkom vodom i njezine distribucije; digitalne infrastrukture; i bilo kojeg drugog sektora koji je ključan za dotičnu državu članicu;

(c)

ključnim državnim funkcijama, posebno u područjima obrane, upravljanja i funkcioniranja institucija, među ostalim za javne izbore ili postupak glasovanja, funkcioniranja gospodarske i civilne infrastrukture, unutarnje sigurnosti te vanjskih odnosa, među ostalim putem diplomatskih misija;

(d)

pohranom ili obradom klasificiranih podataka; ili

(e)

vladinim timovima za hitne intervencije.

5.   Kibernapadi koji predstavljaju prijetnju Uniji obuhvaćaju kibernapade na njezine institucije, tijela, urede i agencije, njezine delegacije u trećim zemljama ili međunarodne organizacije, njezine operacije ili misije zajedničke vanjske i obrambene politike (ZSOP) i njezine posebne predstavnike.

6.   Ako se to smatra potrebnim kako bi se ostvarili ciljevi zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) iz odgovarajućih odredaba članka 21. Ugovora o Europskoj uniji, mjere ograničavanja u skladu s ovom Uredbom mogu se primijeniti i kao odgovor na kibernapade sa znatnim učinkom protiv trećih država ili međunarodnih organizacija.

7.   Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„informacijski sustavi” znači uređaj ili skupina međupovezanih ili srodnih uređaja, od kojih jedan ili više njih, sukladno programu, provodi automatsku obradu digitalnih podataka, te digitalni podaci koji su pohranjeni, obrađeni, pronađeni ili preneseni tim uređajem ili skupinom uređaja za potrebe njegova ili njihova funkcioniranja, upotrebe, zaštite i održavanja;

(b)

„ometanje informacijskog sustava” znači sprečavanje ili prekidanje funkcioniranja informacijskog sustava unosom, prijenosom, oštećivanjem, brisanjem, degradacijom, mijenjanjem ili prikrivanjem digitalnih podataka, ili onemogućavanjem pristupa takvim podacima;

(c)

„ometanje podataka” znači brisanje, oštećivanje, degradacija, mijenjanje ili prikrivanje digitalnih podataka u informacijskom sustavu, ili onemogućavanje pristupa takvim podacima; to uključuje i krađu podataka, financijskih sredstava, gospodarskih resursa ili intelektualnog vlasništva;

(d)

„presretanje podataka” znači presretanje, s pomoću tehničkih sredstava, nejavnih prijenosa digitalnih podataka u informacijski sustav, iz ili unutar njega, uključujući elektromagnetske emisije iz informacijskog sustava kojima se prenose takvi digitalni podaci.

8.   Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće dodatne definicije:

(a)

„zahtjev” znači svaki zahtjev neovisno o tome je li istaknut u pravnom postupku, koji je podnesen prije ili nakon dana stupanja na snagu ove Uredbe, a temelji se na ugovoru ili transakciji ili je povezan s ugovorom ili transakcijom te posebice uključuje:

i.

zahtjev za ispunjenje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;

ii.

zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kojem obliku;

iii.

zahtjev za naknadu štete povezane s ugovorom ili transakcijom;

iv.

protuzahtjev;

v.

zahtjev za priznanje ili izvršenje, među ostalim postupkom egzekvature, presude, arbitražnog pravorijeka ili jednakovrijedne odluke, neovisno o tome gdje su doneseni;

(b)

„ugovor ili transakcija” znači svaka transakcija u bilo kojem obliku i u okviru bilo kojeg primjenjivog prava, neovisno o tome obuhvaća li jedan ili više ugovora, odnosno sličnih obveza sklopljenih, odnosno preuzetih između istih ili različitih stranaka; za te potrebe „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebice financijsko jamstvo ili financijsku odštetu, i kredite, neovisno o tome jesu li pravno neovisni, te sve povezane odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(c)

„nadležna tijela” odnosi se na nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama popisanima u Prilogu II.;

(d)

„gospodarski resursi” znači imovina bilo koje vrste, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, izuzev financijskih sredstava, koja se može upotrijebiti za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga;

(e)

„zamrzavanje gospodarskih resursa” znači sprječavanje upotrebe gospodarskih resursa za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničujući se na, njihovu prodaju, unajmljivanje ili stavljanje pod hipoteku;

(f)

„zamrzavanje financijskih sredstava” znači sprječavanje svakog kretanja, prijenosa, izmjene, upotrebe, pristupa ili svakog raspolaganja financijskim sredstvima koje bi dovelo do bilo kakve promjene u njihovu obujmu, iznosu, lokaciji, vlasništvu, naravi ili odredištu, ili do bilo kojih drugih promjena koje bi omogućile korištenje tih financijskih sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

(g)

„financijska sredstva” znači financijska imovina i koristi bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničujući se na:

i.

gotovina, čekovi, novčana potraživanja, mjenice, novčane doznake i druga sredstva plaćanja;

ii.

depoziti u financijskim institucijama ili drugim subjektima, stanja na računima, dugovanja i dužničke obveze;

iii.

vrijednosni papiri i dužnički instrumenti kojima se trguje javno ili privatno, uključujući dionice i udjele, potvrde o vrijednosnim papirima, obveznice, mjenice, jamstva, zadužnice i ugovore o financijskim izvedenicama;

iv.

kamate, dividende ili drugi prihodi od imovine ili vrijednost koja se akumulira iz imovine ili je proizvod imovine;

v.

krediti, prava prijeboja, jamstva, jamstva da će ugovor biti izvršen prema ugovorenim uvjetima ili druge financijske obveze;

vi.

akreditivi, teretnice, kupoprodajni ugovori; i

vii.

dokumenti kojima se dokazuje udio u financijskim sredstvima ili financijskim resursima;

(h)

„područje Unije” znači državna područja država članica na koja se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima u Ugovoru, uključujući njihov zračni prostor.

Članak 2.

Čimbenici s pomoću kojih se utvrđuje ima li kibernapad znatan učinak kako je navedeno u članku 1. stavku 1. obuhvaćaju bilo koje od sljedećeg:

(a)

opseg, razinu, učinak ili ozbiljnost uzrokovanog poremećaja, među ostalim u pogledu gospodarskih i društvenih aktivnosti, ključnih usluga, ključnih državnih funkcija, javnog reda ili javne sigurnosti;

(b)

broj fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela na koje utječe;

(c)

broj dotičnih država članica;

(d)

opseg gospodarskih gubitaka uzrokovanih primjerice velikom krađom financijskih sredstava, gospodarskih resursa ili intelektualnog vlasništva;

(e)

gospodarsku korist koju je počinitelj ostvario za sebe ili druge;

(f)

količinu ili prirodu ukradenih podataka ili razmjer povreda podataka ili

(g)

prirodu komercijalno osjetljivih podataka kojima se pristupilo.

Članak 3.

1.   Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski resursi koji pripadaju odnosno koji su u vlasništvu, posjedu ili pod kontrolom bilo koje fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu I.

2.   Nikakva financijska sredstva ni gospodarski resursi ne stavljaju se na raspolaganje ni izravno ni neizravno fizičkim ni pravnim osobama, subjektima ni tijelima navedenima u Prilogu I. niti u njihovu korist.

3.   Prilog I. uključuje, kako je utvrdilo Vijeće u skladu s člankom 5. stavkom 1. Odluke Vijeća (ZVSP) 2019/797:

(a)

fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela odgovorne za kibernapade ili pokušaje kibernapada;

(b)

fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela koji pružaju financijsku, tehničku ili materijalnu potporu ili su na neki drugi način svjesno umiješani u kibernapade ili pokušaje kibernapada, među ostalim planiranjem, pripremanjem, usmjeravanjem, pomaganjem ili poticanjem takvih napada ili sudjelovanjem u takvim napadima, ili olakšavanjem takvih napada ili djelovanjem ili nedjelovanjem;

(c)

fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela povezane s fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima obuhvaćenima točkama (a) i (b) ovog stavka.

Članak 4.

1.   Odstupajući od članka 3., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa odnosno stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih resursa pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da su financijska sredstva ili gospodarski resursi:

(a)

potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih osoba navedenih u Prilogu I. te uzdržavanih članova obitelji tih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, najamninu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za usluge redovitog čuvanja zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa ili upravljanja njima;

(d)

potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije dodjele odobrenja priopćilo nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji razloge zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti posebno odobrenje ili

(e)

namijenjeni uplati na račun ili isplati s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, pod uvjetom da su ta plaćanja namijenjena za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

2.   Dotična država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju stavka 1. u roku od dva tjedna od odobrenja.

Članak 5.

1.   Odstupajući od članka 3. stavka 1. nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

financijska sredstva ili gospodarski resursi predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 3. uvršteni na popis iz Priloga I., ili su predmet su sudske ili upravne odluke donesene u Uniji ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili nakon tog datuma;

(b)

financijska sredstva ili gospodarski resursi upotrebljavat će se isključivo za namirenje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili priznatih kao valjanih takvom odlukom, u okvirima određenima važećim zakonima i propisima kojima se uređuju prava osoba s takvim potraživanjima;

(c)

odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis iz Priloga I.; i

(d)

priznavanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju stavka 1. u roku od dva tjedna od odobrenja.

Članak 6.

1.   Odstupajući od članka 3. stavka 1., pod uvjetom da je uplata fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis iz Priloga I. dospjela na temelju ugovora ili sporazuma, odnosno obveze koju je dotična fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo sklopilo, odnosno preuzelo prije datuma na koji su ta fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo uvršteni na popis iz Priloga I., nadležna tijela država članica mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa, pod uvjetom da je dotično nadležno tijelo utvrdilo sljedeće:

(a)

da će ta financijska sredstva ili te gospodarske resurse za plaćanje upotrijebiti fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo uvršteno u Prilog I.; i

(b)

da se plaćanjem ne krši članak 3. stavak 2.

2.   Dotična država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju stavka 1. u roku od dva tjedna od odobrenja.

Članak 7.

1.   Člankom 3. stavkom 2. ne sprječava se financijske ni kreditne institucije da na zamrznute račune pripisuju financijska sredstva koja treće osobe doznače u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenog na popis, pod uvjetom da se svaki takav priljev na te račune zamrzne. Financijska ili kreditna institucija bez odgode obavješćuje relevantno nadležno tijelo o svim takvim transakcijama.

2.   Članak 3. stavak 2. ne primjenjuje se na sljedeće priljeve na zamrznute račune:

(c)

kamate ili druge prihode od tih računa;

(d)

plaćanja koja su dospjela na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih ili preuzetih prije datuma na koji je fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 3. stavka 1. uvršteno na popis iz Priloga I.; ili

(e)

plaćanja koja su dospjela na temelju sudske, upravne ili arbitražne odluke koja je donesena u državi članici ili je izvršiva u dotičnoj državi članici,

pod uvjetom da takve kamate, drugi prinosi i plaćanja i dalje podliježu mjerama predviđenima člankom 3. stavkom 1.

Članak 8.

1.   Ne dovodeći u pitanje primjenjiva pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizičke, odnosno pravne osobe, subjekti i tijela:

(a)

nadležnom tijelu države članice u kojoj borave ili imaju sjedište odmah dostavljaju sve informacije koje bi mogle olakšati poštovanje ove Uredbe, kao što su informacije o računima i iznosima zamrznutima u skladu s člankom 3. stavkom 1., te takve informacije prosljeđuju Komisiji, izravno ili preko države članice; i

(b)

surađuju s nadležnim tijelom u svakoj provjeri informacija iz točke (a).

2.   Sve dodatne informacije koje Komisija izravno primi stavljaju se na raspolaganje državama članicama.

3.   Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom koriste se samo za potrebe za koje su dostavljene ili primljene.

Članak 9.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje mjera iz članka 3.

Članak 10.

1.   Zamrzavanjem financijskih sredstava i gospodarskih resursa ili odbijanjem njihova stavljanja na raspolaganje, koje je provedeno u dobroj vjeri na osnovi toga da je takvo djelovanje u skladu s ovom Uredbom, ne nastaje nikakva odgovornost fizičke ni pravne osobe, subjekta ni tijela koje ga provodi, kao ni njegovih direktora ni zaposlenika, osim ako se dokaže je zamrzavanje ili zadržavanje tih financijskih sredstva i gospodarskih resursa posljedica nemara.

2.   Fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela za svoja postupanja ne snose nikakvu odgovornost ako nisu znali niti su imali opravdan razlog sumnjati da svojim postupanjem krše mjere navedene u ovoj Uredbi.

Članak 11.

1.   Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere određene na temelju ove Uredbe, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, osobito financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a)

fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela uvršteni na popis iz Priloga I.;

(b)

bilo koje fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji djeluju putem jedne od fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz točke (a) ili u njihovo ime.

2.   U svim postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjenje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. na fizičkoj je ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koje traži izvršenje tog zahtjeva.

3.   Ovim se člankom ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela iz stavka 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 12.

1.   Komisija i države članice međusobno se obavješćuju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te razmjenjuju sve ostale relevantne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a posebice informacije o:

(a)

sredstvima zamrznutima u skladu s člankom 3. i odobrenjima izdanima u skladu s člancima 4., 5. i 6.;

(b)

poteškoćama u vezi s kršenjem i izvršenjem te o presudama koje su donijeli nacionalni sudovi.

2.   Države članice odmah obavješćuju jedna drugu i Komisiju o svim ostalim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje bi mogle utjecati na djelotvornu provedbu ove Uredbe.

Članak 13.

1.   Ako Vijeće odluči fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo podvrgnuti mjerama iz članka 3., ono u skladu s tim mijenja Prilog I.

2.   Vijeće odluku iz stavka 1., kao i razloge za uvrštavanje na popis, priopćuje dotičnoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu izravno, ako je adresa poznata, ili objavom obavijesti, pružajući toj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu mogućnost očitovanja.

3.   Ako su podnesena očitovanja ili su izneseni važni novi dokazi, Vijeće preispituje odluku iz stavka 1. i o tome obavješćuje dotičnu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo.

4.   Popis iz Priloga I. redovito se preispituje, a najmanje svakih 12 mjeseci.

5.   Komisija je ovlaštenaizmijeniti Prilog II. na temelju informacija koje dostave države članice.

Članak 14.

1.   U Prilogu I. navode se razlozi za uvrštavanje na popis dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela.

2.   U Prilogu I. sadržava, ako su dostupne, informacije potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela. U pogledu fizičkih osoba takvi podaci mogu uključivati: imena i druga imena; datum i mjesto rođenja; državljanstvo; broj putovnice i osobne iskaznice; spol; adresu ako je poznata; te funkciju ili zanimanje. U pogledu pravnih osoba, subjekata ili tijela, takvi podaci mogu uključivati nazive, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto obavljanja djelatnosti.

Članak 15.

1.   Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguravanja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.   Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe bez odgode obavješćuju Komisiju o pravilima iz stavka 1.i svim njihovim naknadnim izmjenama.

Članak 16.

1.   Komisija obrađuje osobne podatke kako bi ispunila svoje zadaće na temelju ove Uredbe. Te zadaće uključuju:

(a)

dodavanje sadržaja Priloga I. u elektronički, konsolidirani popis osoba, skupina i subjekata koji podliježu financijskim sankcijama Unije i u interaktivnu kartu sankcija, koji su oboje dostupni javnosti;

(b)

obradu informacija o učinku mjera iz ove Uredbe, na primjer podataka o vrijednosti zamrznutih financijskih sredstava i podataka o odobrenjima koja su izdala nadležna tijela.

2.   Za potrebe ove Uredbe služba Komisije iz Priloga II. određuje se kao „voditelj obrade” za Komisiju u smislu članka 3. stavka 8. Uredbe (EU) 2018/1725 kako bi se osiguralo da dotične fizičke osobe mogu ostvarivati svoja prava na temelju te uredbe.

Članak 17.

1.   Države članice imenuju nadležna tijela iz ove Uredbe i to navode na internetskim stranicama s popisa u Prilogu II. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni adrese internetskih stranica navedenih u Prilogu II.

2.   Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe bez odgode obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, među ostalim o njihovim podacima za kontakt, te o svim naknadnim izmjenama.

3.   Ako se ovom Uredbom određuje obveza priopćavanja Komisiji, njezina obavješćivanja ili drugog načina komuniciranja s njom, za tu se komunikaciju upotrebljavaju adresa i drugi podaci za kontakt navedeni u Prilogu II.

Članak 18.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a)

unutar područja Unije, uključujući njezin zračni prostor;

(b)

u svim zrakoplovima i plovilima koji su pod jurisdikcijom neke države članice;

(c)

na sve fizičke osobe na području Unije ili izvan njega koje su državljani neke države članice;

(d)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela na području Unije ili izvan njega koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice;

(e)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom u cijelosti ili djelomično obavljenim u Uniji.

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

E.O. TEODOROVICI


(1)  Vidi stranicu 13. ovog Službenog lista.

(2)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


PRILOG I.

Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 3.

[…]


PRILOG II.

Internetske stranice s informacijama o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Komisiji

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUGARSKA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAĐARSKA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAČKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles, Belgija

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top