EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0777

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/777 оd 16 svibnja 2019. o zajedničkim specifikacijama registra željezničke infrastrukture i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/880/EU (Tekst značajan za EGP.)

OJ L 139I , 27.5.2019, p. 312–355 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/777/oj

27.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 139/312


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/777

оd 16 svibnja 2019.

o zajedničkim specifikacijama registra željezničke infrastrukture i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/880/EU

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (1), a posebno njezin članak 49. stavak 5.,

budući da:

(1)

U Direktivi (EU) 2016/797 objašnjene su uloge željezničkih dionika, naročito željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture, u odnosu na provjere koje se provode prije uporabe odobrenih vozila.

(2)

Registrom željezničke infrastrukture trebala bi se osigurati transparentnost karakteristika mreže i trebao bi služiti kao referentna baza podataka. Konkretno, treba ga upotrebljavati u kombinaciji s vrijednostima parametara zabilježenima u odobrenju za stavljanje vozila na tržište radi provjere tehničke kompatibilnosti između vozila i trase.

(3)

Popis parametara registra željezničke infrastrukture i zajedničko korisničko sučelje utvrđeni u Provedbenoj odluci Komisije 2014/880/EU (2) treba ažurirati kako bi se mogla provjeravati kompatibilnost između vozila i trase. Istodobno bi internetska aplikacija registra infrastrukture (aplikacija RINF) trebala zamijeniti zajedničko korisničko sučelje.

(4)

Agencija Europske unije za željeznice („Agencija”) trebala bi uspostaviti aplikaciju RINF i upravljati njome te bi s pomoću nje trebao biti omogućen pristup registrima infrastrukture država članica s vrijednostima mrežnih parametara svakog podsustava ili dijela određenog podsustava. Konkretno, države članice bi se njome trebale koristiti radi ispunjavanja obveze objavljivanja propisane člankom 49. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/797 kako bi korisnici imali jedinstvenu ulaznu točku.

(5)

Podaci vezani uz parametre navedene u tablici u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/880/EU prikupljaju se i unose, za cijeli željeznički sustav Unije, u registar željezničke infrastrukture do 16. ožujka 2019. u skladu s člankom 5. te Odluke. Podatke vezane uz nove parametre navedene u ovoj Uredbi treba pravovremeno prikupiti i unijeti u registar infrastrukture radi postizanja ciljeva Direktive (EU) 2016/797, naročito radi omogućavanja provjere kompatibilnosti između vozila i trase na temelju aplikacije RINF. Aplikacija RINF treba biti u funkciji najkasnije do početka primjene ove Uredbe, a podatke vezane uz parametre relevantne za provjeru kompatibilnosti između vozila i trase treba prikupiti i unijeti do 16. siječnja 2020. te što je prije moguće.

(6)

Svaka država članica treba imenovati nacionalno registarsko tijelo odgovorno za koordinaciju podnošenja i redovno ažuriranje podataka svojeg registra infrastrukture.

(7)

Upravitelji infrastrukture trebali bi prikupljati podatke vezane uz svoju mrežu i osigurati potpunost, konzistentnost, točnost i ažurnost podataka koje podnose registarskim tijelima.

(8)

Daljnjim razvojem aplikacije RINF trebala bi se omogućiti lakša provjera kompatibilnosti između vozila i trase- te izrada Uputa o trasi s informacijama iz aplikacije RINF. Agencija bi trebala procijeniti prednosti i troškove aplikacije RINF i provesti ih prema potrebi.

(9)

Agencija bi trebala uspostaviti vodič za primjenu u kojem se opisuju i, gdje je to potrebno, objašnjavaju zahtjevi ove Uredbe. Smjernice bi trebalo ažurirati, izdati i besplatno objaviti.

(10)

Agencija je 27. srpnja 2018. izdala preporuku o zajedničkim specifikacijama za registar željezničke infrastrukture za ažuriranje registra infrastrukture u skladu s Direktivom (EU) 2016/797.

(11)

Stoga treba staviti izvan snage Provedbenu odluku 2014/880/EU.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora iz članka 51. stavka 1. Direktive (EU) 2016/797,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zajedničke specifikacije za registar infrastrukture

1.   Zajedničke specifikacije za registar infrastrukture iz članka 49. Direktive (EU) 2016/797 utvrđene su u Prilogu ovoj Uredbi.

2.   Svaka država članica osigurava da su vrijednosti parametara njezine željezničke mreže prebačene u elektronički oblik koji je u skladu sa zajedničkim specifikacijama iz ove Uredbe.

Članak 2.

Aplikacija RINF

1.   Agencija uspostavlja i održava internetsku aplikaciju („RINF”) koja služi kao jedinstvena ulazna točka za objavljivanje informacija o infrastrukturi država članica u skladu s člankom 49. Direktive (EU) 2016/797.

2.   Aplikacija RINF uspostavlja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

3.   Agencija mora osigurati funkcionalnost aplikacije RINF najkasnije do 16. lipnja 2019.

4.   Svaka država članica osigurava prikupljanje i unos u aplikaciju RINF podataka potrebnih za mrežu do datuma utvrđenog u tablici 1. u Prilogu.

5.   Svaka država članica osigurava da se podaci iz RINF-a ažuriraju u skladu s člankom 5.

6.   Agencija organizira skupinu predstavnika nacionalnih registarskih tijela radi koordinacije, nadzora i potpore pri popunjavanju RINF-a.

Članak 3.

Tranzicija

1.   Rokovi za popunjavanje registra infrastrukture propisani u Provedbenoj odluci 2014/880/EU i utvrđeni u Prilogu ovoj Uredbi nastavljaju se primjenjivati.

2.   Države članice i Agencija osiguravaju da podaci prikupljeni i uneseni u registar infrastrukture u skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU ostanu dostupni te da im se može pristupiti putem aplikacije RINF.

Članak 4.

Nacionalno registarsko tijelo

1.   Svaka država članica imenuje nacionalno registarsko tijelo zaduženo za koordiniranje prikupljanja i unosa podataka u aplikaciju RINF koja provodi država članica.

2.   Svaka država članica obavještava Agenciju najkasnije do 16. lipnja 2019. o nacionalnom registarskom tijelu imenovanom u skladu sa stavkom 1., ako to tijelo nije subjekt imenovan u skladu s člankom 6. stavkom 2. Provedbene odluke 2014/880/EU.

3.   Od 1. siječnja 2021., ovisno o razvoju RINF-a iz članka 6. stavka 1. točke (a), upravitelji infrastrukture svake države članice zaduženi su za prikupljanje i unos podataka u aplikaciju RINF.

Članak 5.

Prikupljanje podataka

1.   Upravitelji infrastrukture osiguravaju točnost, potpunost, dosljednost i pravovremenost podataka u aplikaciji RINF i dostavljaju ažurirane podatke čim ti podaci postanu dostupni.

2.   Do 31. prosinca 2020. upravitelji infrastrukture dostavljaju podatke registarskim tijelima. Registarska tijela dostavljaju podatke u RINF barem jedanput mjesečno, osim ako nije potrebno ažurirati podatke. U potonjem slučaju, registarska tijela obavješćuju Agenciju da podatke nije potrebno ažurirati. Jedno ažuriranje mora se podudarati s godišnjom objavom izvješća o mreži.

3.   Od 1. siječnja 2021., ovisno o razvoju RINF-a iz članka 6. stavka 1. točke (a), upravitelji infrastrukture izravno dostavljaju podatke u RINF čim ti podaci postanu dostupni.

4.   Informacije koje se odnose na infrastrukturu puštenu u rad nakon 16. lipnja 2019. dostavljaju se na zahtjev u RINF prije puštanja u rad.

Članak 6.

Daljnji razvoj

1.   Uzimajući u obzir rezultat analize troškova i koristi, Agencija mora ažurirati aplikaciju RINF do 1. siječnja 2021. kako bi:

(a)

racionalizirala postupak ažuriranja podataka u RINF-u kako bi se upraviteljima infrastrukture omogućilo da ažuriraju informacije čim postanu dostupne;

(b)

poboljšala opis mreže tako da točno prikazuje njezinu geometriju;

(c)

osigurala informacije u vezi s mogućim rutama u mreži;

(d)

osigurala sredstva za upozoravanje željezničkih prijevoznika na za njih bitne promjene u RINF-u.

2.   Uzimajući u obzir rezultat analize troškova i koristi, do 16. siječnja 2022. Agencija mora ažurirati aplikaciju RINF kako bi se mogle prikupljati i unositi informacije potrebne za Upute o trasi navedene u Dodatku D2 Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/773 (3). Svaka država članica osigurava da se u njezinom registru infrastrukture navode informacije potrebne za Upute o trasi godinu dana nakon ažuriranja aplikacije RINF.

3.   Daljnjim razvojem RINF-a može se stvoriti sustav podataka u koji su uključeni svi tokovi elektroničkih informacija u odnosu na željezničku mrežu Unije.

Članak 7.

Vodič za primjenu zajedničkih specifikacija

Najkasnije do 16. lipnja 2019. Agencija mora objaviti vodič za primjenu zajedničkih specifikacija za registar infrastrukture (vodič za primjenu). Agencija ažurira vodič za primjenu. U vodiču za primjenu upućuje se na mjerodavne odredbe tehničkih specifikacija za interoperabilnost za svaki parametar.

Članak 8.

Stavljanje izvan snage

Provedbena odluka 2014/880/EU stavlja se izvan snage.

Članak 9.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 16. lipnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16 svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 138, 26.5.2016., str. 44.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/880/EU od 26. studenoga 2014. o zajedničkim specifikacijama registra željezničke infrastrukture i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2011/633/EU (SL L 356, 12.12.2014., str. 489.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/773 od 16 svibnja 2019. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji i o stavljanju izvan snage Odluke 2012/757/EU (vidjeti stranicu 5. ovoga Službenog lista).


PRILOG

1.   TEHNIČKO PODRUČJE PRIMJENE

Ove se specifikacije odnose na podatke o sljedećim strukturalnim podsustavima željezničkog sustava Unije:

(a)

građevinski podsustav;

(b)

energetski podsustav;

(c)

pružni prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav.

2.   SVRHA

Osnovna je svrha registra željezničke infrastrukture utvrditi transparentne značajke mreže i služiti kao referentna baza podataka.

2.1   Postupci koji se temelje na registru infrastrukture

Na registru infrastrukture temelje se sljedeći postupci:

(a)

provjera prije uporabe odobrenih vozila u skladu s člankom 23. Direktive (EU) 2016/797;

(b)

projektiranje mobilnih podsustava;

(c)

provjera izvedivosti usluga prijevoza vlakovima;

(d)

objava pravila i ograničenja strogo lokalne naravi u skladu s člankom 14. stavkom 11. Direktive (EU) 2016/797;

(e)

provjera tehničke kompatibilnosti između nepokretnih postrojenja u skladu s člankom 18. stavkom 4. točkom (b) Direktive (EU) 2016/797;

(f)

praćenje napretka interoperabilnosti u željezničkom sustavu Unije;

(g)

uspostava izvješća o mreži vezanog uz narav infrastrukture;

(h)

izrada Uputa o trasi navedenih u Dodatku D2 Provedbenoj uredbi (EU) 2019/773 u skladu s člankom 6. stavkom 2.;

(i)

ponovna uporaba podataka iz registra infrastrukture u drugim informatičkim alatima.

2.2   Posebni zahtjevi za registar infrastrukture

Registar infrastrukture mora:

(a)

navoditi vrijednosti parametara koji se upotrebljavaju za provjeru tehničke kompatibilnosti između vozila i trase;

(b)

osigurati relevantne podatke za utvrđivanje značajki infrastrukture planiranog područja uporabe i omogućiti projektiranje željezničkih vozila i provjeru izvedivosti usluga prijevoza vlakovima;

(c)

omogućiti državama članicama da u svoj registar infrastrukture uključuje pravila i ograničenja strogo lokalne naravi;

(d)

osigurati relevantne podatke kojima se omogućuje provjera tehničke kompatibilnosti između nepokretnog podsustava i mreže u koju je ugrađen i praćenje napretka interoperabilnosti nepokretnih željezničkih postrojenja;

(e)

osigurati informacije bitne za Upute o trasi;

(f)

omogućiti uporabu registra infrastrukture kao referentne baze podataka za izvješće o mreži ili druge informatičke alate.

3.   ZAJEDNIČKE ZNAČAJKE

Značajke navedene u ovom Prilogu zajedničke su svim registrima infrastrukture država članica.

3.1   Definicije

Za potrebe ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„pružna dionica” znači dio željezničke pruge između susjednih službenih mjesta koja se može sastojati od nekoliko kolosijeka;

(2)

„službeno mjesto” znači bilo koje mjesto za obavljanje radnji vezanih uz željeznički prijevoz, gdje usluge prijevoza vlakovima mogu početi, završiti ili promijeniti trasu i gdje se mogu pružati usluge željezničkog prijevoza putnika ili robe; uključuje lokacije na granicama između država članica ili upraviteljâ infrastrukture;

(3)

„točka lokacije” znači bilo koje konkretno mjesto na pruzi pružne dionice gdje se mijenja vrijednost parametra;

(4)

„kolosijek” znači svaki kolosijek koji se koristi za obavljanje usluge željezničkog prijevoza; ne uključuje ukrižja i mimoilaznice na otvorenoj pruzi ili kolosiječne veze potrebne samo za promet vlakova;

(5)

„sporedni kolosijek” znači svaki kolosijek unutar službenog mjesta koji se ne koristi za promet vlakova.

3.2   Struktura željezničke mreže za registar infrastrukture

3.2.1   Za potrebe registra infrastrukture svaka država članica opisuje svoju željezničku mrežu po pružnim dionicama i službenim mjestima.

3.2.2   Zapisi koji se objavljuju za „pružne dionice” u vezi s građevinskim podsustavom, elektroenergetskim podsustavom i pružnim prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavom dodjeljuju se infrastrukturnom elementu „glavni kolosijek”.

3.2.3   Zapisi koji se objavljuju za „službeno mjesto” u vezi s građevinskim podsustavom dodjeljuju se infrastrukturnim elementima „glavni kolosijek” i „sporedni kolosijek”.

3.3   Zapisi za registar infrastrukture

3.3.1   Zapisi se objavljuju u skladu s tablicom 1.

3.3.2   U vodiču za primjenu registra infrastrukture iz članka 7. definiraju se konkretan format i proces upravljanja za podatke navedene u tablici 1. koji su prikazani na jedan od sljedećih načina:

(a)

jedan ili više izbora s unaprijed definiranog popisa;

(b)

niz znakova (CharacterString) ili unaprijed definirani niz znakova (unaprijed definirani CharacterString); ili

(c)

broj naveden u uglatim zagradama.

3.3.3   Vrijednost parametra se navodi kad odgovara osnovnom parametru ili kad na mreži postoji odgovarajući zapis opisan u skladu s rokovima iz tablice 1.

Parametri potrebni za provjeru kompatibilnosti između vozila i trase navedeni su pod „Potrebni za kompatibilnost rute” u skladu s Dodatkom D1 Provedbenoj uredbi (EU) 2019/773.

Sve informacije koje se odnose na parametre nalaze se u tablici 1.

Ako se tablica 1. odnosi na dokument upravitelja infrastrukture, upravitelj infrastrukture ili NRE u skladu s člankom 5. dostavlja taj dokument Agenciji u elektroničkom obliku. Dokumenti navedeni u parametrima 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 i 1.1.1.3.11.3 dostavljaju se na dva jezika EU-a.

Tablica 1.

Podaci za registar infrastrukture

Broj

Naziv

Prikaz podatka

Definicija

Osnovni parametar

Potrebni za kompatibilnost rute

Rok za dostavu parametra

1

DRŽAVA ČLANICA

 

 

 

1.1

PRUŽNA DIONICA

 

 

 

1.1.0.0.0

Opći podaci

 

 

 

1.1.0.0.0.1

Oznaka upravitelja infrastrukture

[AAAA]

Upravitelj infrastrukture znači svako tijelo ili poduzeće koje je posebno odgovorno za uspostavu i održavanje željezničke infrastrukture ili nekog njezinog dijela.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.0.0.0.2

Nacionalna oznaka željezničke pruge

CharacterString

Jedinstvena oznaka željezničke pruge ili jedinstveni broj željezničke pruge u državi članici.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.0.0.0.3

Službeno mjesto na početku pružne dionice

Unaprijed definirani CharacterString

Jedinstvena oznaka službenog mjesta na početku pružne dionice (kilometri koji se povećavaju od službenog mjesta na početku do službenog mjesta na kraju).

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.0.0.0.4

Službeno mjesto na kraju pružne dionice

Unaprijed definirani CharacterString

Jedinstvena oznaka službenog mjesta na kraju pružne dionice (kilometri koji se povećavaju od službenog mjesta na početku do službenog mjesta na kraju).

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.0.0.0.5

Duljina pružne dionice

Unaprijed definirani CharacterString

Duljina između službenih mjesta na početku i kraju pružne dionice.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.0.0.0.6

Vrsta pružne dionice

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Obična pružna dionica/spojna pružna dionica

Vrsta pružne dionice za koju količina prikazanih podataka ovisi o tome povezuje li dionica službena mjesta nastala podjelom velikog čvorišta u nekoliko službenih mjesta ili ne.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1

GLAVNI KOLOSIJEK

 

 

 

1.1.1.0.0

Opći podaci

 

 

 

1.1.1.0.0.1

Oznaka kolosijeka

CharacterString

Jedinstvena oznaka kolosijeka ili jedinstveni broj kolosijeka na pružnoj dionici

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.0.0.2

Normalni vozni smjer

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

N/S/O

Normalni vozni smjer je:

isti kao smjer definiran početkom i krajem pružne dionice: (N)

suprotan smjeru definiranom početkom i krajem pružne dionice: (O)

obostran: (B)

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1

Građevinski podsustav

 

 

 

1.1.1.1.1

Izjave o provjeri kolosijeka

 

 

 

1.1.1.1.1.1

EZ izjava o provjeri kolosijeka u pogledu sukladnosti sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija za interoperabilnost koji se primjenjuju na građevinski podsustav

Unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/250 (1).

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.1.2

Izjava o sukladnosti postojeće infrastrukture (kako je određuje Komisija u 2014/881/EU (2)) za kolosijek u odnosu na sukladnost sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija za interoperabilnost koji se primjenjuju na građevinski podsustav

Unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za izjave o postojećoj infrastrukturi prema istim zahtjevima formata kao što je navedeno za izjave EZ-a u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/250.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.2

Parametri radnih svojstava

 

 

 

1.1.1.1.2.1

Klasifikacija kolosijeka prema Transeuropskoj prometnoj mreži (TEN)

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Podatak kojem dijelu Transeuropske prometne mreže pruga pripada.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.2.1.2

Identitet TEN-a u geografskom informacijskom sustavu (GIS ID)

CharacterString

Podatak o GIS ID-u dionice iz baze podataka TEN-T-a kojoj kolosijek pripada

 

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.1.2.2

Kategorija pruge

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Klasifikacija pruge prema TSI-ju za željezničku infrastrukturu – Uredba Komisije (EU) br. 1299/2014 (3)

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.2.3

Dio željezničkog teretnog koridora

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Podatak je li pruga dodijeljena željezničkom teretnom koridoru

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.2.4

Nosivost

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Kombinacija kategorije pruge i brzine na najslabijem dijelu kolosijeka

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.2.4.1

Nacionalna klasifikacija nosivosti

CharacterString

Nacionalna klasifikacija nosivosti

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.1.2.4.2

Sukladnost struktura s modelom opterećenja pri velikim brzinama (HSLM)

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Za pružne dionice maksimalne dozvoljene brzine 200 km/h ili više.

Informacije o postupku koji se upotrebljava za izvršavanje dinamičke provjere kompatibilnosti

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.1.2.4.3

Željeznička lokacija objekata za koje su potrebne posebne provjere

Unaprijed definirani CharacterString:

[± NNNN.NNN] + [CharacterString]

Lokacija objekata za koje su potrebne posebne provjere

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.1.2.4.4

Dokument s postupcima za statičke i dinamičke provjere kompatibilnosti na trasi

CharacterString

Elektronički dokument kojim raspolaže upravitelj infrastrukture dostupan na dva jezika EU-a te koji pohranjuje Agencija, a sadrži:

postupke za statičke i dinamičke provjere kompatibilnosti na trasi

ili

relevantne informacije za provođenje provjera posebnih struktura.

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.1.2.5

Najveća dopuštena brzina

[NNN]

Najveća nazivna radna brzina na pruzi kao rezultat svojstava građevinskog, elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava izražena u kilometrima na sat.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.2.6

Raspon temperature

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

T1 (od – 25 do + 40)

T2 (od – 40 do + 35)

T3 (od – 25 do + 45)

Tx (od – 40 do + 50)

Raspon temperature za neograničen pristup pruzi prema europskoj normi.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.2.7

Najveća nadmorska visina

[+/–][NNNN]

Nadmorska visina najviše točke pružne dionice u odnosu na Normal Amsterdams Peil (NAP).

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.2.8

Postojanje nepovoljnih klimatskih uvjeta

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Klimatski uvjeti na pruzi su nepovoljni prema europskoj normi.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.3

Trasa pruge

 

 

 

1.1.1.1.3.1

Interoperabilni profil

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/nijedan

Profili GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kao što je definirano u europskoj normi.

Parametar izbrisan. Prikazati u informativne svrhe

1.1.1.1.3.2

Multinacionalni slobodni profili

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

G2/GB1/GB2/nijedan

Multilateralni profil ili međunarodni profil koji nije GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kao što je definirano u europskoj normi.

Parametar izbrisan. Prikazati u informativne svrhe

1.1.1.1.3.3

Nacionalni slobodni profili

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Nacionalni slobodni profil kako je određen u europskoj normi ili drugi lokalni slobodni profil.

Parametar izbrisan. Prikazati u informativne svrhe

1.1.1.1.3.1.1

Profili

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Slobodni profili kako su određeni u europskoj normi ili drugi lokalni slobodni profili, uključujući donji ili gornji dio.

U skladu s točkom 7.3.2.2. Uredbe (EU) br. 1302/2014, pružne dionice mreže Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije možda nemaju referentni profil.

X

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.1.3.1.2

Željeznička lokacija određenih točaka za koje su potrebne posebne provjere

Unaprijed definirani CharacterString:

[± NNNN.NNN] + [CharacterString]

Lokacija određenih točaka za koje su potrebne posebne provjere zbog odstupanja od profila iz točke 1.1.1.1.3.1.1.

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.1.3.1.3

Dokument s poprečnim presjekom određenih točaka koje zahtijevaju posebne provjere

CharacterString

Elektronički dokument kojim raspolaže upravitelj infrastrukture te koji pohranjuje Agencija s poprečnim presjekom određenih točaka koje zahtijevaju posebne provjere zbog odstupanja od profila iz točke 1.1.1.1.3.1.1. Upute za provjeru s određenom točkom mogu se prema potrebi priložiti dokumentu s poprečnim presjekom.

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.1.3.4

Normirani broj slobodnog profila za intermodalni prijevoz s izmjenjivim sanducima

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Šifriranje za intermodalni prijevoz sa izmjenjivim sanducima prema Objavi UIC-a (ako pruga pripada TEN-u).

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.3.5

Normirani broj profila za intermodalni prijevoz za poluprikolice

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Šifriranje za intermodalni prijevoz za poluprikolice prema Objavi UIC-a (ako pruga pripada TEN-u).

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.3.5.1

Posebne informacije

CharacterString

Sve bitne informacije upravitelja infrastrukture u vezi s tlocrtom pruge

 

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.1.3.6

Uzdužni profil

Unaprijed definirani CharacterString:

[± NN.N] ([± NNNN.NNN]

ponoviti onoliko puta koliko bude potrebno

Niz vrijednosti nagiba i mjesta promjena u nagibu

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.3.7

Najmanji polumjer vodoravnog kružnog luka kolosijeka

[NNNNN]

Polumjer najmanjeg vodoravnog kružnog luka na kolosijeku u metrima.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.4

Parametri kolosijeka

 

 

 

1.1.1.1.4.1

Nazivna širina kolosijeka

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/druga

Jedinstvena vrijednost izražena u milimetrima kojom se navodi širina kolosijeka.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.4.2

Manjak nadvišenja

[+/–] [NNN]

Najveći manjak nadvišenja izražen u milimetrima definiran kao razlika između primijenjenog nadvišenja i višeg izjednačavajućeg nadvišenja za koji je pruga projektirana.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.4.3

Nagib tračnice

[NN]

Kut koji definira nagib glave tračnice u odnosu na ravninu tračnice

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.4.4

Postojanje zastora

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Određuje je li kolosijek sagrađen s pragovima u zastoru.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.5

Skretnice i križišta

 

 

 

1.1.1.1.5.1

Sukladnost radnih vrijednosti parametara za skretnice i križišta s TSI-jem

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Skretnice i križišta održavaju se u skladu s radnom graničnom dimenzijom navedenom u TSI-ju.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.5.2

Najmanji promjer kotača za lučna križišta

[NNN]

Najveća dopuštena nevođena duljina na lučnim križištima temelji se na najmanjem promjeru kotača u uporabi, izražena u milimetrima.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.6

Otpornost kolosijeka na opterećenja

 

 

 

1.1.1.1.6.1

Najveće usporavanje vlaka

[N.N]

Granična vrijednost za uzdužni otpor kolosijeka u obliku najvećeg dopuštenog usporavanja vlaka i izražena u metrima na sekundu na kvadrat.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.6.2

Korištenje kočnica na vrtložne struje

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Dopušteno/dopušteno pod određenim uvjetima/dopušteno samo za kočnice u slučaju opasnosti/nije dopušteno

Podatak o ograničenjima u korištenju kočnica na vrtložne struje.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.6.3

Korištenje magnetnih kočnica

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Dopušteno/dopušteno pod određenim uvjetima/dopušteno pod određenim uvjetima samo za kočnice u slučaju opasnosti/dopušteno samo za kočnice u slučaju opasnosti/nije dopušteno

Podatak o ograničenjima u korištenju magnetnih kočnica.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.6.4

Dokument s uvjetima za uporabu kočnica na vrtložne struje

CharacterString

Elektronički dokument kojim raspolaže upravitelj infrastrukture dostupan na dva jezika EU-a te koji pohranjuje Agencija s uvjetima za uporabu kočnica na vrtložne struje utvrđenih u točki 1.1.1.1.6.2.

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.1.6.5

Dokument s uvjetima za uporabu magnetnih kočnica

CharacterString

Elektronički dokument kojim raspolaže upravitelj infrastrukture dostupan na dva jezika EU-a te koji pohranjuje Agencija s uvjetima za uporabu magnetnih kočnica utvrđenih u točki 1.1.1.1.6.3.

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.1.7

Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša

 

 

 

1.1.1.1.7.1

Zabrana primjene podmazivanja vijenca kotača

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak je li korištenje ugrađene naprave za podmazivanje vijenca kotača zabranjeno.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.7.2

Postojanje željezničko-cestovnih prijelaza

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoje li željezničko-cestovni prijelazi (uključujući pružne prijelaze za pješake) na pružnoj dionici.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.7.3

Dopušteno ubrzanje u blizini željezničko-cestovnog prijelaza

CharacterString

Postojanje granične vrijednosti za ubrzanje vlaka ako se zaustavlja ili ubrzava blizu željezničko-cestovnog prijelaza, izražena u određenoj referentnoj krivulji ubrzanja.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.7.4

Postojanje pružnog detektora vrućih osovina (HABD)

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Postojanje pružnog HABD-a

X

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.1.7.5

Sukladnost pružnog detektora vrućih osovina (HABD) s TSI-jem

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Specifično za francuske, talijanske i švedske mreže.

Sukladnost pružnog detektora vrućih osovina s TSI-jem.

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.1.7.6

Identifikacija pružnog HABD-a

CharacterString

Specifično za francuske, talijanske i švedske mreže.

Primjenjivo ako je HABD nije sukladan s TSI-jem, identifikacija pružnog detektora vrućih osovina.

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.1.7.7

Dodavanje pružnog HABD-a

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Specifično za francuske, talijanske i švedske mreže.

Dodavanje pružnog detektora vrućih osovina.

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.1.7.8

Željeznička lokacija pružnog detektora vrućih osovina

Unaprijed definirani CharacterString:

[± NNNN.NNN] + [CharacterString]

Specifično za francuske, talijanske i švedske mreže.

Primjenjivo ako je HABD nije sukladan s TSI-jem, lokacija pružnog detektora vrućih osovina.

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.1.7.9

Smjer mjerenja pružnog HABD-a

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

N/S/O

Specifično za francuske, talijanske i švedske mreže.

Primjenjivo ako je HABD nije sukladan s TSI-jem, smjer mjerenja pružnog detektora vrućih osovina.

Ako je smjer mjerenja:

isti kao smjer definiran početkom i krajem pružne dionice: (N)

suprotan smjeru definiranom početkom i krajem pružne dionice: (O)

obostran: (B)

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.1.7.10

Potrebna stalna crvena svjetla

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Odjeljci gdje su potrebna dva stalna crvena svjetla u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2019/773.

 

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.1.7.11

Pripada tišoj trasi

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Pripada „tišoj trasi” u skladu s člankom 5b Uredbe Komisije (EU) 1304/2014 (4).

X

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.1.8

Tunel

 

 

 

1.1.1.1.8.1

Oznaka upravitelja infrastrukture

[AAAA]

Upravitelj infrastrukture znači svako tijelo ili poduzeće koje je posebno odgovorno za uspostavu i održavanje željezničke infrastrukture ili nekog njezinog dijela.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.8.2

Oznaka tunela

CharacterString

Jedinstvena oznaka tunela ili jedinstveni broj tunela u državi članici

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.8.3

Početak tunela

Unaprijed definirani CharacterString:

[geografska širina (NN.NNNN) + geografska dužina (± NN.NNNN) + km (± N NNN.NNN)]

Geografske koordinate u decimalnim stupnjevima i kilometar pruge na početku tunela.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.8.4

Kraj tunela

Unaprijed definirani CharacterString:

[geografska širina (NN.NNNN) + geografska dužina (± NN.NNNN) + km (± N NNN.NNN)]

Geografske koordinate u decimalnim stupnjevima i kilometar pruge na kraju tunela.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.8.5

EZ izjava o provjeri u vezi sa sukladnosti sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija za interoperabilnost koji se primjenjuju na željeznički tunel

Unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/250.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.8.6

Izjava o sukladnosti postojeće infrastrukture (kako je određena u Preporuci 2014/881/EU) u odnosu na sukladnost sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija za interoperabilnost koji se primjenjuju na željeznički tunel

Unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za izjave o postojećoj infrastrukturi prema istim zahtjevima formata kao što je navedeno za izjave EZ-a u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/250.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.8.7

Duljina tunela

[NNNNN]

Duljina tunela u metrima od ulaznog do izlaznog portala.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.8.8

Površina poprečnog presjeka

[NNN]

Najmanja površina poprečnog presjeka tunela u kvadratnim metrima

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.8.8.1

Sukladnost tunela sa tehničkim specifikacijama za interoperabilnost infrastrukture

da/ne

sukladnost tunela sa tehničkim specifikacijama za interoperabilnost infrastrukture pri najvećoj dozvoljenoj brzini

X

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.1.8.8.2

Dokument kojim raspolaže upravitelj infrastrukture s preciznim opisom tunela

CharacterString

Elektronički dokument kojim raspolaže upravitelj infrastrukture te koji pohranjuje Agencija s preciznim opisom slobodnog profila i geometrije tunela

 

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.1.8.9

Postojanje plana postupanja u izvanrednim situacijama

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li plan za postupanje u slučaju opasnosti.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.8.10

Tražena kategorija zaštite od požara za željeznička vozila

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

A/B/nijedna

Kategorizacija načina na koji će u zadanom razdoblju vlak nastaviti vožnju nakon izbijanja požara.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.1.8.11

Potrebna nacionalna kategorija zaštite od požara za željeznička vozila

CharacterString

Kategorizacija načina na koji će u zadanom razdoblju vlak nastaviti vožnju nakon izbijanja požara.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2

Elektroenergetski podsustav

 

 

 

1.1.1.2.1

Izjave o provjeri kolosijeka

 

 

 

1.1.1.2.1.1

EZ izjava o provjeri kolosijeka u vezi sa sukladnosti sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija za interoperabilnost koji se primjenjuju na energetski podsustav

Unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/250.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.1.2

Izjava o sukladnosti postojeće infrastrukture (kako je određena u preporuci 2014/881/EU) za kolosijek u odnosu na sukladnost sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija za interoperabilnost koji se primjenjuju na energetski podsustav

Unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za izjave o postojećoj infrastrukturi prema istim zahtjevima formata kao što je navedeno za izjave EZ-a u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/250.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.2

Sustav kontaktne mreže

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1

Tip sustava kontaktne mreže

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Kontaktni vod

Treća tračnica

Četvrta tračnica

Kolosijek nije elektrificiran

Podatak o tipu sustava kontaktne mreže.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.2.1.2

Sustav napajanja električnom energijom (napon i frekvencija)

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

AC 25 kV-50 Hz/

AC 15 kV-16,7 Hz/

DC 3 kV/

DC 1,5 kV/

DC (poseban slučaj FR)

DC 750 V/

DC 650 V/

DC 600 V/

drugi

Podatak o sustavu napajanja vuče (nazivni napon i frekvencija)

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.2.1.3

Umax2 za pružne dionice iz točke 7.4.2.2.1. Uredbe (EU) br. 1301/2014.

[NNNNNN]

Specifično za francuske mreže

Najviši napon koji nije stalan u skladu s normom EN50163 za pružne dionice iz točke 7.4.2.2.1. Uredbe (EU) br. 1301/2014.

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.2.2.2

Maksimalna struja vlaka

[NNNN]

Podatak o maksimalno dopuštenoj struji vlaka, izražen u amperima.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.2.3

Maksimalna struja kod stajanja po oduzimaču struje

[NNN]

Podatak o maksimalno dopuštenoj struji vlaka u stanju mirovanja za sustave istosmjernog napajanja, izražen u amperima.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.2.4

Dopuštenje za regenerativno kočenje

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Da/Ne/Samo ako je vozilo u stanju otkriti isključivanja u nuždi u skladu s normom EN 50 388

Naznaka je li regenerativno kočenje dopušteno, nije dopušteno ili je dopušteno samo u posebnim uvjetima.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.2.5

Najveća visina kontaktne mreže

[N.NN]

Podatak o najvećoj visini kontaktnog voda izraženoj u metrima.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.2.6

Najmanja visina kontaktne mreže

[N.NN]

Podatak o najmanjoj visini kontaktnog voda izraženoj u metrima.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.3

Oduzimač struje

 

 

 

1.1.1.2.3.1

Prihvaćeno Glave oduzimača struje sukladne s TSI-jem

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Podatak o glavama oduzimača struje sukladnima s TSI-jem koje se smije upotrebljavati.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.3.2

Prihvaćene druge glave oduzimača struje

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Podatak o glavama oduzimača struje koje se smije upotrebljavati

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.3.3

Zahtjevi za broj podignutih oduzimača struje i razmak između njih pri zadanoj brzini

Unaprijed definirani CharacterString:

[N] [NNN] [NNN]

Podatak o najvećem broju dopuštenih podignutih oduzimača struje po vlaku i o najmanjem razmaku između glava oduzimača struje od središnje linije do središnje linije, izraženi u metrima, pri zadanoj brzini.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.3.4

Dopušteni materijal za klizače

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Podatak o materijalima koje se smije upotrebljavati za klizače.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.4

Sekcije za razdvajanje kontaktnog voda

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1

Razdvajanje faza

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li razdvajanje faza te potrebne informacije.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.4.1.2

Informacije o razdvajanju faza

Unaprijed definirani CharacterString

Podatak s više neophodnih informacija o razdvajanju faza

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.4.2.1

Razdvajanje sustava

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak o postojanju razdvajanja sustava

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.4.2.2

Informacije o razdvajanju sustava

Unaprijed definirani CharacterString

Podatak s više traženih informacija o razdvajanju sustava

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.4.3

Udaljenost između znaka i završetka razdvajanja faza

(Ne)

Specifično za provjeru kompatibilnosti trase na francuskoj mreži.

Udaljenost između znaka koji strojovođi dopušta „podići pantograf” ili „zatvoriti prekidač strujnog kruga” nakon prolaska razdvajanja faza i završetka dijela s razdvajanjem faza.

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.2.5

Zahtjevi za željeznička vozila

 

 

 

1.1.1.2.5.1

Zahtijevano ograničenje struje ili snage na vozilu

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak zahtijeva li se na vozilima funkcija ograničenja struje ili snage.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.5.2

Dopuštena kontaktna sila

CharacterString

Podatak o dopuštenoj kontaktnoj sili izraženoj u njutnima.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.2.5.3

Potrebna naprava za automatsko spuštanje

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak zahtijeva li se na vozilu naprava za automatsko spuštanje.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3

Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav

 

 

 

1.1.1.3.1

Izjave o provjeri kolosijeka

 

 

 

1.1.1.3.1.1

EZ izjava o provjeri kolosijeka u vezi sa sukladnosti sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija za interoperabilnost koji se primjenjuju na prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav

Unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/250.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.2

Sustav za osiguranje vlaka (ETCS) sukladan s TSI-jem

 

 

 

1.1.1.3.2.1

Razina Europskog sustava upravljanja i nadzora vlakova (ETCS)

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Razina primjene ETCS-a u pogledu pružne opreme.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.2.2

Osnovna konfiguracija ETCS-a

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Osnovna konfiguracija ETCS-a ugrađene pružne opreme.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.2.3

Primanje podataka ETCS-a neophodno za pristup pruzi

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak je li iz sigurnosnih razloga za pristup pruzi neophodno posjedovati uređaj za primanje podataka o pruzi.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.2.4

Uređaj za slanje podataka ETCS-a ugrađen u pružnu opremu

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Nije ugrađeno/Petlja/Slanje podataka GSM-R-om/Slanje podataka petljom i GSM-R-om

Informacije o ugrađenoj pružnoj opremi koja može slati informacije petljom ili Globalnim sustavom pokretnih komunikacija za željeznički promet (GSM-R) za instalacije razine 1.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.2.5

Provedena nacionalna primjena paketa 44 ETCS-a

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak prenose li se podaci o nacionalnim primjenama između kolosijeka i vlaka.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.2.6

Postojanje operativnih ograničenja ili uvjeta

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoje li ograničenja ili uvjeti zbog djelomične sukladnosti s CCS TSI-jem – Uredba Komisije (EU) 2016/919 (5).

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.2.7

Opcionalne funkcije ETCS-a

CharacterString

Neobvezne funkcije ETCS-a koje mogu unaprijediti promet prugom.

Parametar izbrisan. Prikazati u informativne svrhe

1.1.1.3.2.8

Za pristup pruzi potrebna je potvrda o ispravnosti vlaka iz vlaka

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak je li iz sigurnosnih razloga za pristup pruzi neophodno posjedovati potvrdu o ispravnosti vlaka iz vlaka

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.3.2.9

Kompatibilnost sa sustavom ETCS

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Zahtjevi ETCS-a koji se upotrebljavaju za dokazivanje tehničke kompatibilnosti

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.3.2.10

ETCS M_version

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

ETCS M_version prema SRS-u 7.5.1.9

 

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.3.3

Radio sukladan s TSI-jem (GSM-R)

 

 

 

1.1.1.3.3.1

Verzija GSM-R-a

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Broj verzije specifikacije funkcionalnih zahtjeva (FRS) ili specifikacije sustavnih zahtjeva (SRS) GSM-R-a koja je ugrađena na pruzi.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.3.2

Potreban broj aktivnih GSM-R uređaja (EDOR) ili simultanih komunikacijskih sesija u vozilu za 2. ili 3. razinu ETCS-a za prijelaz između radijskih automatskih pružnih blokova bez prekida u radu

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

1/2

Potreban broj simultanih komunikacijskih sesija u vozilu za 2. ili 3. razinu ETCS-a za nesmetano kretanje vlaka. To se odnosi na način na koji radijski automatski pružni blok (RBC) vodi komunikacijsku sesiju. Nije kritično za sigurnost i nema utjecaja na interoperabilnost.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.3.3

Opcionalne GSM-R funkcije

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Korištenje opcionalnih GSM-R funkcija koje bi mogle unaprijediti promet prugom. Služe samo za informativne svrhe i nisu kriterij za pristup mreži.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.3.3.1

Dodatne informacije o značajkama mreže

Characterstring

Sve dodatne informacije o značajkama mreže ili odgovarajući dokument kojim raspolaže upravitelji infrastrukture te kojime raspolaže Agencija npr.: razina interferencije zbog koje se preporučuje dodatna zaštita u vlaku

 

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.3.3.3.2

GPRS za ETCS

Izbor s unaprijed određenog popisa:

da/ne

Podatak može li se GPRS upotrebljavati za ETCS

 

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.3.3.3.3

Područje provedbe GPRS-a

CharacterString

Podatak o području u kojem se GPRS može upotrebljavati za ETCS

 

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.3.3.4

Uporaba skupine 555

Izbor iz unaprijed određenog popisa:

da/ne

Podatak upotrebljava li se skupina 555

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.3.3.5

GSM-R mreže pokrivene ugovorom o roamingu

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Popis GSM-R mreža pokrivenih ugovorom o roamingu

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.3.3.6

Postojanje roaminga prema javnim mrežama

Izbor iz unaprijed određenog popisa:

da/ne

Ako je odgovor „da”, navedite naziv javne mreže:

Postojanje roaminga prema javnim mrežama

 

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.3.3.7

Podaci o roamingu prema javnim mrežama

Znakovni niz

Ako je konfiguriran roaming prema javnim mrežama, navedite prema kojim mrežama, za koje korisnike i u kojim područjima.

 

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.3.3.8

Nema pokrivenosti GSMR-a

Izbor iz unaprijed određenog popisa:

da/ne

Podatak da nema pokrivenosti GSMR-a

X

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.3.3. 9

Kompatibilnost radio sustava za glasovnu komunikaciju

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Zahtjevi radio sustava za dokazivanje tehničke kompatibilnosti za glasovnu komunikaciju

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.3.3.10

Kompatibilnost radio sustava za podatke

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Zahtjev radio sustava za dokazivanje tehničke kompatibilnosti za podatke

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.3.4

Sustavi za detekciju vlaka koji su u potpunosti sukladni s TSI-jem

 

 

 

1.1.1.3.4.1

Postojanje sustava za detekciju vlaka koji je u potpunosti sukladan s TSI-jem:

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak je li ugrađen bilo kakav sustav za detekciju vlaka koji je u potpunosti sukladan sa zahtjevima CCS TSI-ja – zahtjevi iz Uredbe (EU) 2016/919.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.5

Naslijeđeni sustavi za zaštitu vlaka

 

 

 

1.1.1.3.5.1

Postojanje drugih ugrađenih sustava za zaštitu, nadzor i upozorenje vlaka

Sustav za osiguranje vlaka

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak jesu li na pruzi ugrađeni drugi sustavi za zaštitu, nadzor i upozorenje.

Parametar izbrisan. Prikazati u informativne svrhe

1.1.1.3.5.2

Potreba za više od jednog sustava za zaštitu, nadzor i upozorenje u vlaku

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Podatak zahtijeva li se da u vozilu bude više od jednog istodobno aktivnog prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog sustava.

Parametar izbrisan. Prikazati u informativne svrhe

1.1.1.3.5.3

Naslijeđeni sustavi za osiguranje vlaka

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Podatak koji je sustav klase B ugrađen

X

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.3.6

Naslijeđeni radijski sustavi

 

 

 

1.1.1.3.6.1

Ostali ugrađeni radijski sustavi (naslijeđeni radijski sustavi)

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Podatak o ugrađenim naslijeđenim radijskim sustavima.

X

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.3.7

Sustavi za detekciju vlaka koji nisu u potpunosti sukladni s TSI-jem

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1

Vrsta sustava za detekciju vlaka

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

kolosiječni strujni krugovi/senzor željezničkog kotača/kolosiječna petlja

Podatak o ugrađenim vrstama sustava za detekciju vlaka.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.1.2

Tip kolosiječnih strujnih krugova ili brojača osovina na kojima su potrebne posebne provjere

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Podatak o vrsti sustava za detekciju vlaka za koji su potrebne posebne provjere.

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.3.7.1.3

Dokument s postupcima koji se odnosi na vrstu sustava za detekciju vlaka utvrđenih u točki 1.1.1.3.7.1.2.

CharacterString

Elektronički dokument kojim raspolaže upravitelj infrastrukture dostupan na dva jezika EU-a s postupcima za specifičnu provjeru koja se mora provesti za sustav za detekciju vlaka utvrđenoj u točki 1.1.1.3.7.1.2.

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.3.7.1.4

Odjeljak s ograničenjem detekcije vlaka

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Specifično za provjeru kompatibilnosti trase na francuskoj mreži.

Odjeljci s:

tonaža po kolosijeku niža je od 15 000 tona po danu i kolosijeku

Usmjereni rad signalno-sigurnosnog uređaja

Odgoda od 45 sekundi za usmjereni rad signalno-sigurnosnog uređaja

Ugradnja s navođenjem kolosiječnog strujnog kruga

Izostanak uređaja za pomoć pri ranžiranju u normalnom smjeru kretanja za nereverzibilne dvotračne kolosijeke

Izostanak uređaja za pomoć pri ranžiranju bez obzira na smjer prometa za jednotračne kolosijeke i kolosijeke za dvosmjerni rad

Izostanak mehanizma za navođenje

Odgoda od 45 sekundi za određene uređaje za resetiranje navođenja

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.3.7.2.1

Sukladnost s TSI-jem najveće dopuštene udaljenosti između dvije susjedne osovine

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak je li zahtijevana udaljenost sukladna s TSI-jem.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.2.2

Najveća dopuštena udaljenost između dvije uzastopne osovine u slučaju nesukladnosti s TSI-jem

[NNNNN]

Podatak o najvećoj dopuštenoj udaljenosti između dvije uzastopne osovine u slučaju nesukladnosti s TSI-jem, izražen u milimetrima

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.3

Najmanja dopuštena udaljenost između dvije susjedne osovine

[NNNN]

Podatak o udaljenosti, izražen u milimetrima.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.4

Najmanja dopuštena udaljenost između prve i zadnje osovine

[NNNNN]

Podatak o udaljenosti, izražen u milimetrima.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.5

Najveća udaljenost između kraja vlaka i prve osovine

[NNNN]

Podatak o najvećoj udaljenosti između kraja vlaka i prve osovine vlaka, izražen u milimetrima, koja je primjenjiva na obje strane (prednja i stražnja) vozila ili vlaka.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.6

Najmanja dopuštena širina oboda kotača

[NNN]

Podatak o širini, izražen u milimetrima.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.7

Najmanji dopušteni promjer kotača

[NNN]

Podatak o promjeru kotača, izražen u milimetrima.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.8

Najmanja dopuštena debljina vijenca kotača

[NN.N]

Podatak o debljini vijenca, izražen u milimetrima.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.9

Najmanja dopuštena visina vijenca kotača

[NN.N]

Podatak o visini vijenca, izražen u milimetrima.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.10

Najveća dopuštena visina vijenca kotača

[NN.N]

Podatak o visini vijenca, izražen u milimetrima.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.11

Najmanje dopušteno osovinsko opterećenje

[NN.N]

Podatak o opterećenju, izražen u tonama.

Parametar izbrisan. Prikazati u informativne svrhe

1.1.1.3.7.11.1

Najmanje dopušteno osovinsko opterećenje po kategoriji vozila

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Podatak o opterećenju, izražen u tonama, ovisan o kategoriji vozila.

 

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.3.7.12

Sukladnost s TSI-jem pravila za prostor bez metala oko kotača

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.13

Sukladnost s TSI-jem pravila za metalne konstrukcije vozila

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.14

Sukladnost s TSI-jem zahtijevanih feromagnetskih svojstava materijala kotača

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.15.1

Sukladnost s TSI-jem najveće dopuštene impedancije između kotača osovinskog sklopa

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.15.2

Najveća dopuštena impedancija između kotača osovinskog sklopa kad sklop nije sukladan s TSI-jem

[N.NNN]

Dopuštena vrijednost najveće impedancije izražena u ohmima u slučaju nesukladnosti s TSI-jem

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.16

Sukladnost s TSI-jem posipanja pijeskom

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem

Parametar izbrisan. Prikazati u informativne svrhe

1.1.1.3.7.17

Najveća količina pijeska

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Najveća na kolosijeku prihvatljiva količina pijeska posutog u 30 sekundi izražena u gramima

 

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.3.7.18

Zahtjev da strojovođa može prekinuti posipanje pijeskom

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak zahtijeva li se da strojovođa može uključiti/isključiti uređaj za posipanje pijeskom u skladu s uputama upravitelja infrastrukture.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.19

Sukladnost s TSI-jem pravila za svojstva pijeska

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.20

Postojanje pravila za podmazivanje vijenca kotača u vozilu

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoje li pravila za uključivanje ili isključivanje podmazivanja vijenca.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.21

Sukladnost s TSI-jem pravila o uporabi kompozitnih kočnih umetaka

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.22

Sukladnost s TSI-jem pravila za naprave za pomoć pri ranžiranju

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.7.23

Sukladnost s TSI-jem pravila o kombinaciji svojstava željezničkih vozila koja utječu na impendanciju pri ranžiranju

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak jesu li pravila sukladna s TSI-jem.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.8

Prebacivanje između sustava

 

 

 

1.1.1.3.8.1

Mogućnost prebacivanja između različitih sustava za zaštitu, nadzor i upozorenje tijekom vožnje

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li prebacivanje između različitih sustava tijekom vožnje

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.8.2

Mogućnost prebacivanja između različitih radiokomunikacijskih sustava

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li prebacivanje između različitih radijskih sustava i nikakvog komunikacijskog sustava tijekom vožnje

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.9

Parametri vezani uz elektromagnetsku interferenciju

 

 

 

1.1.1.3.9.1

Postojanje pravila za magnetska polja koja emitira vozilo i njihova sukladnost s TSI-jem

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

nema/sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak postoje li pravila i jesu li sukladna s TSI-jem.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.9.2

Postojanje graničnih vrijednosti za harmonike u struji vuče i njihova sukladnost s TSI-jem

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

nema/sukladno s TSI-jem/nesukladno s TSI-jem

Podatak postoje li pravila i jesu li sukladna s TSI-jem.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.10

Pružni sustav za nepovoljne uvjete

 

 

 

1.1.1.3.10.1

Razina ETCS-a za nepovoljne uvjete

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Razina primjene ERTMS-a/ETCS-a za nepovoljne uvjete u pogledu pružne opreme.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.10.2

Drugi sustavi za zaštitu, nadzor i upozorenje vlakova za nepovoljne uvjete

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Podatak postoje li drugi sustavi za nepovoljne situacije osim ETCS-a.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.11

Parametri vezani uz kočnice

 

 

 

1.1.1.3.11.1

Najveći zahtijevani put kočenja

[NNNN]

Najveća vrijednost puta kočenja [u metrima] vlaka daje se za najveću brzinu pruge.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.1.1.3.11.2

Raspolaganje upravitelja infrastrukture dodatnim informacijama

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Raspolaganje upravitelja infrastrukture dodatnim informacijama kako je određeno u točki (2) točke 4.2.2.6.2. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2019/773.

X

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.3.11.3

Dokumenti kojima raspolaže upravitelj infrastrukture s obzirom na učinak kočenja

CharacterString

Elektronički dokument dostupan na dva jezika EU-a kojima raspolaže upravitelj infrastrukture, a u kojima se navode dodatne informacije kako je određeno u točki (2) točke 4.2.2.6.2. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2019/773.

 

X

16. siječnja 2020.

1.1.1.3.12

Ostali parametri vezani uz CCS

 

 

 

1.1.1.3.12.1

Podržana nagibna tehnika

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak podržava li ETCS nagibne funkcije.

Parametar izbrisan. Prikazati u informativne svrhe

1.1.1.4

Pravila i ograničenja

 

 

 

1.1.1.4.1

Postojanje pravila i ograničenja strogo lokalne naravi

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Postojanje pravila i ograničenja strogo lokalne naravi

 

 

1. siječnja 2021.

1.1.1.4.2

Dokumenti vezani uz pravila ili ograničenja strogo lokalne naravi kojima raspolaže upravitelj infrastrukture

CharacterString

Elektronički dokument kojim raspolaže upravitelj infrastrukture te koji pohranjuje Agencija s dodatnim informacijama

 

 

1. siječnja 2021.

1.2

SLUŽBENO MJESTO

 

 

 

1.2.0.0.0

Opći podaci

 

 

 

1.2.0.0.0.1

Naziv službenog mjesta

CharacterString

Naziv koji je obično vezan uz grad ili selo ili svrhu upravljanja prometom.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.0.0.0.2

Jedinstvena oznaka službenog mjesta

Unaprijed definirani CharacterString:

[AA+AAAAAAAAAA]

Oznaka se sastoji od oznake države i alfanumeričke oznake službenog mjesta.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.0.0.0.3

Primarna TAF TAP oznaka službenog mjesta

Unaprijed definirani CharacterString:

[AANNNNN]

Primarna oznaka za TAF/TAP.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.0.0.0.4

Vrsta službenog mjesta

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Vrsta postrojenja vezana uz dominantne operativne funkcije.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.0.0.0.4.1

Vrsta postrojenja za mijenjanje širine kolosijeka

CharacterString

Vrsta postrojenja za mijenjanje širine kolosijeka

 

X

16. siječnja 2020.

1.2.0.0.0.5

Geografska lokacija službenog mjesta

Unaprijed definirani CharacterString:

[geografska širina (NN.NNNN) + geografska dužina (± NN.NNNN)]

Geografske koordinate u decimalnim stupnjevima koje se obično uzimaju za središte službenog mjesta.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.0.0.0.6

Željeznička lokacija službenog mjesta

Unaprijed definirani CharacterString:

[NNN.NNN] + [CharacterString]

Kilometar koji se odnosi na identifikaciju pruge kojom se definira lokacija službenog mjesta. On se obično nalazi u sredini službenog mjesta.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1

GLAVNI KOLOSIJEK

 

 

 

1.2.1.0.0

Opći podaci

 

 

 

1.2.1.0.0.1

Oznaka upravitelja infrastrukture

[AAAA]

Upravitelj infrastrukture znači svako tijelo ili poduzeće koje je posebno odgovorno za uspostavu i održavanje željezničke infrastrukture ili nekog njezinog dijela.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.0.2

Oznaka kolosijeka

CharacterString

Jedinstvena oznaka kolosijeka ili jedinstveni broj kolosijeka u službenom mjestu

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.1

Izjave o provjeri kolosijeka

 

 

 

1.2.1.0.1.1

EZ izjava o provjeri kolosijeka u vezi sa sukladnosti sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija za interoperabilnost koji se primjenjuju na građevinski podsustav

Unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/250.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.1.2

Izjava o sukladnosti postojeće infrastrukture (kako je određena u Preporuci 2014/881/EU) u odnosu na sukladnost sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija za interoperabilnost koji se primjenjuju na građevinski podsustav

Unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za izjave o postojećoj infrastrukturi prema istim zahtjevima formata kao što je navedeno za izjave EZ-a u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/250.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.2

Parametri radnih svojstava

 

 

 

1.2.1.0.2.1

Klasifikacija kolosijeka po TEN-u

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Dio sveobuhvatne Transeuropske prometne mreže/Dio osnovne teretne Transeuropske prometne mreže/Dio osnovne putničke Transeuropske prometne mreže/Nije u TEN-u

Podatak kojem dijelu Transeuropske prometne mreže kolosijek pripada.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.2.2

Kategorija pruge:

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Klasifikacija pruge prema TSI-ju za željezničku infrastrukturu – Uredba (EU) br. 1299/2014.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.2.3

Dio željezničkog teretnog koridora

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Podatak je li pruga dodijeljena željezničkom teretnom koridoru

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.3

Trasa pruge

 

 

 

1.2.1.0.3.1

Interoperabilni profil

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/nijedan

Profili GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kao što je definirano u europskoj normi.

Parametar izbrisan. Prikazati u informativne svrhe

1.2.1.0.3.2

Multinacionalni slobodni profili:

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

G2/GB1/GB2/nijedan

Multilateralni profil ili međunarodni profil koji nije GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kao što je definirano u europskoj normi.

Parametar izbrisan. Prikazati u informativne svrhe

1.2.1.0.3.3

Nacionalni slobodni profili

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Nacionalni slobodni profil kako je određen u europskoj normi ili drugi lokalni slobodni profil.

Parametar izbrisan. Prikazati u informativne svrhe

1.2.1.0.3.4

Profili

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa

Slobodni profili kako su određeni u europskoj normi ili drugi lokalni slobodni profili, uključujući donji ili gornji dio.

X

X

16. siječnja 2020.

1.2.1.0.3.5

Željeznička lokacija određenih točaka za koje su potrebne posebne provjere

Unaprijed definirani CharacterString:

[± NNNN.NNN] + [CharacterString]

Lokacija određenih točaka za koje su potrebne posebne provjere zbog odstupanja od profila iz točke 1.2.1.0.3.4.

 

X

16. siječnja 2020.

1.2.1.0.3.6

Dokument s poprečnim presjekom određenih točaka koje zahtijevaju posebne provjere

CharacterString

Elektronički dokument kojim raspolaže upravitelj infrastrukture te koji pohranjuje Agencija s poprečnim presjekom određenih točaka koje zahtijevaju posebne provjere zbog odstupanja od profila iz točke 1.2.1.0.3.4. Upute za provjeru s određenom točkom mogu se prema potrebi priložiti dokumentu s poprečnim presjekom.

 

X

16. siječnja 2020.

1.2.1.0.4

Parametri kolosijeka

 

 

 

1.2.1.0.4.1

Nazivna širina kolosijeka

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/druga

Jedinstvena vrijednost izražena u milimetrima kojom se navodi širina kolosijeka.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.5

Tunel

 

 

 

1.2.1.0.5.1

Oznaka upravitelja infrastrukture

[AAAA]

Upravitelj infrastrukture znači svako tijelo ili poduzeće koje je posebno odgovorno za uspostavu i održavanje željezničke infrastrukture ili nekog njezinog dijela.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.5.2

Oznaka tunela

CharacterString

Jedinstvena oznaka tunela ili jedinstveni broj tunela u državi članici.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.5.3

EZ izjava o provjeri tunela u vezi sa sukladnosti sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija za interoperabilnost koji se primjenjuju na željeznički tunel

CharacterString

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/250.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.5.4

Izjava o sukladnosti postojeće infrastrukture (kako je određena u preporuci 2014/881/EU) za tunel u odnosu na sukladnost sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija za interoperabilnost koji se primjenjuju na željeznički tunel

Unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za izjave o postojećoj infrastrukturi prema istim zahtjevima formata kao što je navedeno za izjave EZ-a u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/250.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.5.5

Duljina tunela

[NNNNN]

Duljina tunela u metrima od ulaznog do izlaznog portala.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.5.6

Postojanje plana postupanja u izvanrednim situacijama

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li plan za postupanje u slučaju opasnosti.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.5.7

Tražena kategorija zaštite od požara za željeznička vozila

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

A/B/nijedna

Kategorizacija načina na koji će u zadanom razdoblju vlak nastaviti vožnju nakon izbijanja požara.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.5.8

Potrebna nacionalna kategorija zaštite od požara za željeznička vozila

CharacterString

Kategorizacija načina na koji će u zadanom razdoblju vlak nastaviti vožnju nakon izbijanja požara – u skladu s nacionalnim pravilima, ako postoje

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.5.9

Dopušteni su dizelski ili ostali vučni sustavi motora s unutarnjim sagorijevanjem

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Naznaka je li dopušteno upotrebljavati dizelske ili ostale vučne sustave motora s unutarnjim sagorijevanjem u tunelu

 

 

1. siječnja 2021.

1.2.1.0.6

Peron

 

 

 

1.2.1.0.6.1

Oznaka upravitelja infrastrukture

[AAAA]

Upravitelj infrastrukture znači svako tijelo ili poduzeće koje je posebno odgovorno za uspostavu i održavanje željezničke infrastrukture ili nekog njezinog dijela.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.6.2

Oznaka perona

CharacterString

Jedinstvena oznaka perona ili jedinstveni broj perona u službenom mjestu.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.6.3

Klasifikacija perona po TEN-u

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Dio sveobuhvatne Transeuropske prometne mreže/Dio osnovne teretne Transeuropske prometne mreže/Dio osnovne putničke Transeuropske prometne mreže/Nije u TEN-u

Podatak kojem dijelu Transeuropske prometne mreže peron pripada.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.6.4

Korisna duljina perona

[NNNN]

Najveća neprekidna duljina (u metrima) onog dijela perona ispred kojeg se vlak zaustavlja u uobičajenim radnim uvjetima radi ukrcaja i iskrcaja putnika, uzimajući u obzir odgovarajuću toleranciju radi zaustavljanja.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.6.5

Visina perona

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1100/druga

Razmak između gornje površine perona i vozne površine susjednog kolosijeka. To je nominalna vrijednost izražena u milimetrima.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.6.6

Postojanje peronske pomoći za pokretanje vlaka

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li oprema ili osoblje koji pomažu posadi vlaka u njegovu pokretanju.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.1.0.6.7

Raspon korištenja peronskih pomagala za ukrcaj i iskrcaj

[NNNN]

Informacija o razini pristupa vlaku za koju se mogu upotrebljavati pomagala za ukrcaj i iskrcaj.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2

Opći podaci

 

 

 

1.2.2.0.0

Opći podaci

 

 

 

1.2.2.0.0.1

Oznaka upravitelja infrastrukture

[AAAA]

Upravitelj infrastrukture znači svako tijelo ili poduzeće koje je posebno odgovorno za uspostavu i održavanje željezničke infrastrukture ili nekog njezinog dijela.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.0.2

Oznaka sporednog kolosijeka

CharacterString

Jedinstvena oznaka sporednog kolosijeka ili jedinstveni broj sporednog kolosijeka u službenom mjestu.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.0.3

Klasifikacija sporednog kolosijeka po TEN-u

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

Dio sveobuhvatne Transeuropske prometne mreže/Dio osnovne teretne Transeuropske prometne mreže/Dio osnovne putničke Transeuropske prometne mreže/Nije u TEN-u

Podatak kojem dijelu Transeuropske prometne mreže peron pripada.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.1

Izjava o provjeri sporednog kolosijeka

 

 

 

1.2.2.0.1.1

EZ izjava o provjeri sporednog kolosijeka u vezi sa sukladnosti sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija za interoperabilnost koji se primjenjuju na građevinski podsustav

Unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/250.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.1.2

Izjava o sukladnosti postojeće infrastrukture (kako je određena u Preporuci 2014/881/EU) za sporedni kolosijek u odnosu na sukladnost sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija za interoperabilnost koji se primjenjuju na građevinski podsustav

Unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za izjave o postojećoj infrastrukturi prema istim zahtjevima formata kao što je navedeno za izjave EZ-a u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/250.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.2

Parametri radnih svojstava

 

 

 

1.2.2.0.2.1

Iskoristiva duljina sporednog kolosijeka

[NNNN]

Ukupna duljina sporednog kolosijeka izražena u metrima na kojoj vlakovi mogu biti sigurno parkirani.

X

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.3

Trasa pruge

 

 

 

1.2.2.0.3.1

Uzdužni nagib sporednog kolosijeka

[NN.N]

Najveća vrijednost uzdužnog nagiba izražena u milimetrima po metru.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.3.2

Najmanji polumjer vodoravnog kružnog luka kolosijeka

[NNN]

Polumjer najmanjeg vodoravnog kružnog luka izražen u metrima.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.3.3

Najmanji polumjer okomitog kružnog luka

[NNN+NNN]

Polumjer najmanjeg okomitog kružnog luka izražen u metrima.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.4

Nepokretna postrojenja za servisiranje vlakova

 

 

 

1.2.2.0.4.1

Postojanje sustava za pražnjenje zahoda

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li postrojenje za pražnjenje zahoda (nepokretno postrojenje za servisiranje vlakova) kako je definirano u INF TSI-ju – Uredba (EU) br. 1299/2014.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.4.2

Postojanje uređaja za vanjsko čišćenje

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li uređaj za vanjsko čišćenje (nepokretno postrojenje za servisiranje vlakova) kako je definirano u INF TSI-ju – Uredba (EU) br. 1299/2014.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.4.3

Postojanje opreme za opskrbu vodom

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li postrojenje za opskrbu vodom (nepokretno postrojenje za servisiranje vlakova) kako je definirano u INF TSI-ju – Uredba (EU) br. 1299/2014.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.4.4

Postojanje opreme za opskrbu gorivom

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li postrojenje za opskrbu gorivom (nepokretno postrojenje za servisiranje vlakova) kako je definirano u INF TSI-ju – Uredba (EU) br. 1299/2014.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.4.5

Postojanje opreme za opskrbu pijeskom

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li postrojenje za opskrbu pijeskom (nepokretno postrojenje za servisiranje vlakova).

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.4.6

Postojanje opreme za opskrbu električnom energijom

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li postrojenje za opskrbu električnom energijom (nepokretno postrojenje za servisiranje vlakova).

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.5

Tunel

 

 

 

1.2.2.0.5.1

Oznaka upravitelja infrastrukture

[AAAA]

Upravitelj infrastrukture znači svako tijelo ili poduzeće koje je posebno odgovorno za uspostavu i održavanje željezničke infrastrukture ili nekog njezinog dijela.

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.5.2

Oznaka tunela

CharacterString

Jedinstvena oznaka tunela ili jedinstveni broj tunela u državi članici

X

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.5.3

EZ izjava o provjeri tunela u vezi sa sukladnosti sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija za interoperabilnost koji se primjenjuju na željeznički tunel

Unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za EZ izjave u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/250.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.5.4

Izjava o sukladnosti postojeće infrastrukture (kako je određena u preporuci 2014/881/EU) za tunel u odnosu na sukladnost sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija za interoperabilnost koji se primjenjuju na željeznički tunel

Unaprijed definirani CharacterString:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYYY/NNNNNNN]

Jedinstveni broj za izjave o postojećoj infrastrukturi prema istim zahtjevima formata kao što je navedeno za izjave EZ-a u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/250.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.5.5

Duljina tunela

[NNNNN]

Duljina tunela u metrima od ulaznog do izlaznog portala.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.5.6

Postojanje plana postupanja u izvanrednim situacijama

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Podatak postoji li plan za postupanje u slučaju opasnosti.

 

 

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.5.7

Tražena kategorija zaštite od požara za željeznička vozila

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

A/B/nijedna

Kategorizacija kako će u zadanom razdoblju u tunelu nastaviti funkcionirati putnički vlak na kojem je izbio požar.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.5.8

Potrebna nacionalna kategorija zaštite od požara za željeznička vozila

CharacterString

Kategorizacija načina na koji će u zadanom razdoblju vlak nastaviti vožnju nakon izbijanja požara – u skladu s nacionalnim pravilima, ako postoje.

 

X

U skladu s Provedbenom odlukom 2014/880/EU i najkasnije do 16. ožujka 2019.

1.2.2.0.6

Sustav kontaktne mreže

 

 

 

1.2.2.0.6.1

Maksimalna struja kod stajanja po oduzimaču struje

[NNN]

Podatak o maksimalno dopuštenoj struji vlaka u stanju mirovanja za sustave istosmjernog napajanja, izražen u amperima.

 

X

16. siječnja 2020.

1.2.3

Pravila i ograničenja

 

 

 

1.2.3.1

Postojanje pravila i ograničenja strogo lokalne naravi

Jedan izbor s unaprijed definiranog popisa:

da/ne

Postojanje pravila i ograničenja strogo lokalne naravi

 

 

1. siječnja 2021.

1.2.3.2

Dokumenti vezani uz pravila ili ograničenja strogo lokalne naravi kojima raspolaže upravitelj infrastrukture

CharacterString

Elektronički dokument kojim raspolaže upravitelj infrastrukture te koji pohranjuje Agencija s dodatnim informacijama

 

 

1. siječnja 2021.

4.   PREGLED SUSTAVA NA VISOKOJ RAZINI

4.1   Sustav registra infrastrukture

Sustav registara infrastrukture strukturiran je kako slijedi.

Slika 1.

Sustav RINF-a

Image 1

4.2   Upravljanje aplikacijom RINF

Aplikacija RINF je internetska aplikacija koju uspostavlja, vodi, održava i njome upravlja Agencija.

Agencija nacionalnim registarskim tijelima (NRE) stavlja na raspolaganje sljedeće datoteke i dokumente koji se upotrebljavaju za uspostavu zajedničkih registara infrastrukture i njihovo povezivanje s aplikacijom RINF:

(a)

priručnik za korisnike;

(b)

specifikaciju strukture datoteka za prijenos podataka;

(c)

opis šifri za pripremu datoteka – vodič u kojem se opisuje postupak provjere valjanosti prenesenih datoteka.

4.3   Minimalna zahtijevana funkcionalnost aplikacije RINF

Aplikacijom RINF osiguravaju se barem sljedeće funkcionalnosti:

(a)

upravljanje korisnicima: administrator aplikacije RINF mora moći upravljati pravima pristupa korisnika;

(b)

kontrola informacija: administrator aplikacije RINF mora moći pregledati evidenciju svih korisničkih aktivnosti u aplikaciji RINF u obliku popisa aktivnosti koje su korisnici aplikacije RINF izvršili u određenom vremenskom razdoblju;

(c)

povezivost i autentikacija: registrirani korisnici aplikacije RINF moraju se moći povezati s aplikacijom RINF putem interneta i koristiti se njezinim funkcionalnostima u skladu sa svojim pravima;

(d)

priprema datoteka za korisnike upravitelja infrastrukture;

(e)

spajanje datoteka za korisnike nacionalnog registarskog tijela;

(f)

pretraga podataka registra infrastrukture uključujući službena mjesta i/ili pružne dionice, uključujući datum valjanosti podataka;

(g)

odabir službenog mjesta ili pružne dionice i pregled predmetnih podataka: korisnici aplikacije RINF moraju moći odrediti geografsko područje korištenjem sučelja s kartom tako da putem aplikacije RINF dobiju dostupne podatke koje za to područje zatraže;

(h)

prikaz podataka za određeni skup pruga i službenih mjesta na području određenom sučeljem s kartom;

(i)

vizualni prikaz zapisa registra infrastrukture na digitalnoj karti: korisnici se moraju moći kretati aplikacijom RINF, odabrati objekt prikazan na karti i dobiti svaku relevantnu informaciju;

(j)

vizualni prikaz podataka registra infrastrukture koji omogućuje izdavanje tematskih karti;

(k)

popis pružnih dionica i službenih mjesta koja su dio trase koju je definirao korisnik te izvoz pripadajućih značajki;

(l)

izrada potvrde svaki put kad željeznički prijevoznik namjerava upotrijebiti izvoz značajki dobiven pretragom u skladu s člankom 23. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/797;

(m)

sučelje za programiranje aplikacije (API);

(n)

provjera valjanosti, slanje i primanje nizova podataka koje je dostavilo nacionalno registarsko tijelo.

4.4   Način rada

Sustavom registara infrastrukture osiguravaju se dva glavna sučelja putem aplikacije RINF:

(a)

jedno kojim se koriste države članice radi dostave svojeg skupa podataka;

(b)

drugo koje upotrebljavaju korisnici aplikacije RINF kako bi se povezali sa sustavom i preuzeli informacije.

Dok se razvojem aplikacije RINF upraviteljima infrastrukture ne omogući izravno ažuriranje informacija u njoj, u središnju bazu podataka aplikacije RINF unose se kopije skupova podataka koje održava svaka država članica. Konkretno, NRE-ovi izrađuju datoteke u kojima se nalazi potpuni skup podataka prema specifikacijama iz tablice 1. i dostavljaju ih u aplikaciju RINF, u skladu s člankom 5.

NRE-ovi šalju datoteke u aplikaciju RINF namjenskim sučeljem za tu operaciju. Posebnim modulom olakšava se provjera valjanosti i slanje podataka koje dostave NRE-ovi.

Podaci koje pošalju NRE-ovi javno su i bez ikakve izmjene dostupni u središnjoj bazi podataka aplikacije RINF.

Osnovnom funkcionalnošću aplikacije RINF korisnicima se omogućuje pretraživanje i preuzimanje podataka registra infrastrukture.

U aplikaciji RINF vodi se potpuna povijesna evidencija podataka koje su dostavili NRE-ovi. Ti se podaci čuvaju dvije godine nakon datuma povlačenja podataka.

Agencija, u ulozi administratora aplikacije RINF, osigurava pristup korisnicima na njihov zahtjev.

Odgovori na upite korisnika aplikacije RINF dostavljaju se u roku od 24 sata od trenutka postavljanja upita.

4.5   Raspoloživost

Aplikacija RINF mora biti dostupna sedam dana tjedno. Tijekom održavanja sustava njezina nedostupnost mora biti svedena na najmanju moguću mjeru.

Ako dođe do kvara izvan radnog vremena Agencije, s radnjama za popravak usluge počinje se sljedećeg radnog dana Agencije.

5.   VODIČ ZA PRIMJENU ZAJEDNIČKIH SPECIFIKACIJA

Vodič za primjenu zajedničkih specifikacija iz članka 7. Agencija javno objavljuje na svojim internetskim stranicama i ažurira po potrebi.

Vodič sadrži proširene definicije svih stavki i parametara registra infrastrukture te osigurava pomoć u snalaženju u najčešćim situacijama i rješenja za modeliranje željezničke mreže.

Vodič osobito uključuje:

(a)

opis funkcionalnosti koje osigurava aplikacija RINF;

(b)

zapise i njihove pripadajuće opise kao što je navedeno u odjeljku 3.3 i tablici 1. U svakom polju nalazi se barem njegov format, granična vrijednost, uvjeti pod kojima je parametar primjenjiv i obvezan, željeznička tehnička pravila za vrijednosti parametara, upućivanje na TSI-jeve i druge tehničke dokumente povezane sa zapisima u registru infrastrukture;

(c)

detaljne definicije i specifikacije parametara;

(d)

prikaz odredbi za modeliranje mreže i prikupljanje podataka s odgovarajućim objašnjenjima i primjerima;

(e)

postupci za provjeru i dostavu podataka iz registara infrastrukture država članica u aplikaciju RINF.

U vodiču za primjenu nalaze se objašnjenja specifikacija koje se spominju u ovom Prilogu, a koja su neophodna za ispravan razvoj sustava registra infrastrukture.


(1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/250 od 12. veljače 2019. o obrascima za „EZ” izjave i „EZ” potvrde za sastavne dijelove interoperabilnosti i podsustave željeznica, modelu izjave o sukladnosti odobrenog tipa željezničkog vozila i o „EZ” postupcima provjere podsustava u skladu s Direktivom (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 201/2011 (SL L 42, 13.2.2019., str. 9.).

(2)  Preporuka Komisije 2014/881/EU оd 18. studenoga 2014. o postupku dokazivanja razine sukladnosti postojećih željezničkih pruga s osnovnim parametrima tehničkih specifikacija za interoperabilnost (SL L 356, 12.12.2014., str. 520.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 1299/2014 оd 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti „građevinskog” podsustava željezničkog sustava u Europskoj uniji (SL L 356, 12.12.2014., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 1304/2014 od 26. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „željeznička vozila – buka” kojom se izmjenjuje Odluka 2008/232/EZ i stavlja izvan snage Odluka 2011/229/EU (SL L 356, 12.12.2014., str. 421.).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2016/919 оd 27. svibnja 2016. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s „prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim” podsustavima željezničkog sustava u Europskoj uniji (SL L 158, 15.6.2016., str. 1.).


Top