EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0711

Uredba (EU) 2019/711 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih

PE/66/2019/REV/1

OJ L 123, 10.5.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/711/oj

10.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 123/1


UREDBA (EU) 2019/711 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. travnja 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 177.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuju se zajednička i opća pravila koja se primjenjuju na europske strukturne i investicijske fondove.

(2)

Općim proračunom Europske unije za financijsku godinu 2019. (4) izmijenjen je ukupni iznos sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih povećanjem odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih u 2019. za 116,7 milijuna EUR prema tekućim cijenama i povećanjem ukupnog iznosa odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih za cijelo programsko razdoblje na 4 527 882 072 EUR prema tekućim cijenama.

(3)

Za 2019. dodatna sredstva u iznosu od 99 573 877 EUR prema cijenama iz 2011. financiraju se iz ukupne razlike za obveze unutar granice višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020.

(4)

Primjereno je predvidjeti posebne mjere kako bi se olakšala provedba Inicijative za zapošljavanje mladih zbog uznapredovale faze provedbe operativnih programa za programsko razdoblje 2014.–2020.

(5)

S obzirom na hitnost provedbe izmjene programa potpore Inicijativi za zapošljavanje mladih kako bi se uključila dodatna sredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih do kraja 2019., ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(6)

Uredbu (EU) br. 1303/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1303/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 91. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Sredstva za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju dostupna za proračunsku obvezu za razdoblje 2014.–2020. iznose 330 081 919 243 EUR prema cijenama iz 2011., u skladu s godišnjom raščlambom navedenom u Prilogu VI., od čega 325 938 694 233 EUR čine ukupna sredstva dodijeljena EFRR-u, ESF-u i Kohezijskom fondu, a 4 143 225 010 EUR čine posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih. U svrhu programiranja i kasnijeg uključivanja u proračun Unije, iznos sredstava za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju indeksira se za 2 % godišnje.”;

2.

u članku 92. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Sredstva za Inicijativu za zapošljavanje mladih iznose 4 143 225 010 EUR iz posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih, od čega 99 573 877 EUR čine dodatna sredstva za 2019. Navedena sredstva dopunjuju se ciljanim ulaganjima iz ESF-a u skladu s člankom 22. Uredbe o ESF-u.

Države članice koje ostvaruju korist od dodatnih sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih za 2019., kako je navedeno u prvom podstavku, mogu zatražiti prijenos do najviše 50 % dodatnih sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih ESF-u kako bi se osigurala odgovarajuća ciljana ulaganja iz ESF-a, kako se zahtijeva člankom 22. Uredbe o ESF-u. Takav se prijenos obavlja u korist odgovarajućih kategorija regija koje odgovaraju kategorizaciji regija prihvatljivih za povećanje posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih. Države članice zahtijevaju prijenos u zahtjevu za izmjenu programa u skladu s člankom 30. stavkom 1. ove Uredbe. Ne mogu se prenositi sredstva dodijeljena za prethodne godine.

Drugi podstavak ovog stavka primjenjuje se na sva dodatna sredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih kojima se sredstva povećavaju na više od 4 043 651 133 EUR.”.

3.

Prilog VI. zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 17. travnja 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Mišljenje od 22. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 27. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 9. travnja 2019.

(3)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(4)  SL L 67, 7.3.2019., str. 1.


PRILOG

„PRILOG VI.

GODIŠNJA RAŠČLAMBA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PREUZIMANJE OBVEZA U RAZDOBLJU OD 2014. DO 2020.

Prilagođeni godišnji profil (uključujući dodatno financiranje za Inicijativu za zapošljavanje mladih)

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Ukupno

(u EUR) cijene iz 2011.

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243


Top