EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0625

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/625 оd 4. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/11

OJ L 131, 17.5.2019, p. 18–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/625/oj

17.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 131/18


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/625

оd 4. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 126. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/625 utvrđuju se pravila prema kojima nadležna tijela država članica provode službene kontrole i druge službene aktivnosti, uključujući utvrđivanje zahtjeva koji se moraju ispuniti za ulazak pošiljaka životinja i robe iz trećih zemalja ili njihovih regija u Uniju te službene kontrole takvih pošiljaka namijenjenih prehrani ljudi radi provjere njihove usklađenosti sa zakonodavstvom Unije u području hrane i sigurnosti hrane.

(2)

Uredbom (EU) 2017/625 utvrđuje se pravna osnova delegiranih akata koje treba donijeti da bi se dopunili uvjeti utvrđeni u toj Uredbi za ulazak određenih životinja i robe u Uniju. Ti dodatni zahtjevi uključuju jamstvo da je provjerena usklađenost s:

mjerama praćenja tvari i skupina rezidua u životinjama i robi namijenjenima prehrani ljudi, u skladu s Direktivom Vijeća 96/23/EZ (2);

pravilima za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE) u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, u skladu s Uredbom (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (3);

općim načelima i uvjetima koji se odnose na hranu općenito, a posebno na sigurnost hrane na razini Unije i na nacionalnoj razini, u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (4);

općim pravilima o higijeni hrane za subjekte u poslovanju s hranom, u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (5);

posebnim pravilima o higijeni hrane životinjskog podrijetla za subjekte u poslovanju s hranom, u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (6);

posebnim pravilima o službenim kontrolama i aktivnostima koje u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/624 (7) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/627 (8) nadležna tijela provode nad proizvodnjom proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.

(3)

Uredbom (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (9) utvrđeni su posebni uvjeti ulaska u Uniju za proizvode životinjskog podrijetla namijenjene prehrani ljudi, a Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (10) utvrđeni su opći uvjeti ulaska hrane u Uniju. Uredbom (EU) 2017/625 utvrđuju se pravila u područjima trenutačno obuhvaćenima tim dvjema uredbama te ih se stavlja izvan snage i zamjenjuje s učinkom od 14. prosinca 2019.

(4)

Zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom trebalo bi osigurati nastavak primjene zahtjeva utvrđenih uredbama (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 radi ostvarenja visoke razine zaštite zdravlja i sprečavanja poremećaja u ulasku pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi u Uniju. Istodobno bi u primjeni pristupa temeljenog na procjeni rizika trebalo uzeti u obzir iskustvo stečeno primjenom pravila utvrđenih u tim dvjema uredbama.

(5)

Uredbom (EZ) br. 853/2004 utvrđeni su zahtjevi koje moraju ispunjavati subjekti u poslovanju s hranom koji u Uniju uvoze proizvode životinjskog podrijetla. Stoga bi i dodatni zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom za službene kontrole trebali bi biti u skladu s onima koji su već utvrđeni Uredbom (EZ) br. 853/2004.

(6)

Uredbom Komisije (EU) 2017/185 (11) predviđaju se odstupanja od Uredbe (EZ) br. 854/2004 u pogledu javnozdravstvenih uvjeta za uvoz određenih proizvoda životinjskog podrijetla (kao što su kukci i meso gmazova) i hrane koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla (mješoviti proizvodi) do 31. prosinca 2020. Kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja, i zahtjevi za ulazak takvih proizvoda u Uniju trebali bi biti utvrđeni prije isteka prijelaznih mjera kako bi se provjerila usklađenost s Unijinim pravilima koja obuhvaćaju te proizvode.

(7)

U porastu je proizvodnja kukaca za prehranu ljudi. Uvezeni kukci trebali bi biti u skladu sa zahtjevima Unije u pogledu hrane i sigurnosti hrane. Ovom Uredbom utvrđeni dodatni zahtjevi za ulazak u Uniju pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla trebali bi se stoga primjenjivati i na kukce. Kukci mogu podlijegati i odobrenju kao nova hrana, u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća (12).

(8)

Europska agencija za sigurnost hrane donijela je 18. listopada 2007. mišljenje o rizicima za javno zdravlje povezanima s konzumacijom mesa gmazova (13). Utvrđene su brojne opasnosti, kao što su Salmonella i Trichinella. Zahtjevi za ulazak u Uniju trebali bi uključivati provjeru usklađenosti sa zahtjevima Unije kako bi se smanjio rizika od tih opasnosti u pošiljkama mesa gmazova.

(9)

Sastav mješovitih proizvoda utječe na fizikalna i kemijska svojstva takve hrane, što dovodi do različitih rizika. Stoga bi ulazak u Uniju trebalo odobriti samo pošiljkama mješovitih proizvoda koji su u skladu s primjenjivim zahtjevima, posebno povezanima s podrijetlom prerađenih proizvoda životinjskog podrijetla koji čine tu hranu, podrijetlom same hrane ili jamstvima koja prate pošiljke mješovitih proizvoda. Za mješovite proizvode koji predstavljaju nizak rizik za ljudsko zdravlje ovom bi se Uredbom trebala predvidjeti odstupanja od provjera na graničnim kontrolnim postajama.

(10)

Pri utvrđivanju zahtjeva za ulazak pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi u Uniju potrebno je navesti upućivanje na oznake kombinirane nomenklature u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (14) kako bi se jasno utvrdila ta roba i životinje.

(11)

Pošiljkama određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi smije se odobriti ulazak u Uniju samo ako, na temelju analize rizika, treće zemlje ili njihove regije iz kojih potječu te životinje i ta hrana mogu osigurati usklađenost sa zahtjevima sigurnosti tih životinja i hrane namijenjenih prehrani ljudi i propisno su navedene u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/626 (15).

(12)

Osim zahtjeva iz članka 127. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/625 trebalo bi utvrditi posebne zahtjeve za određene životinje i robu namijenjene prehrani ljudi da bi se zajamčila učinkovitost službenih kontrola sigurnosti hrane u trećim zemljama ili njihovim regijama. Treće zemlje ili njihove regije trebale bi na popisima biti navedene tek nakon što dostave dokaze i jamstva da su te životinje i roba iz trećih zemalja ili njihovih regija u skladu sa zahtjevima Unije o sigurnosti hrane ili zahtjevima koji su priznati kao jednakovrijedni, iz Direktive 96/23/EZ, uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 852/2004, (EZ) br. 853/2004, (EU) 2017/625 i Delegirane uredbe (EU) 2019/624 i Provedbene uredbe (EU) 2019/627.

(13)

Pošiljkama određene robe namijenjene prehrani ljudi ulazak u Uniju smije se odobriti samo ako se ta roba dobiva ili priprema u objektima koji se nalaze na popisima sastavljenima i ažuriranima u skladu s člankom 127. stavkom 3. točkom (e) Uredbe (EU) 2017/625 te ako se iz takvih objekata otprema. Osim toga, kako bi se osigurala usklađenost s pravilima Unije o higijeni hrane ili s pravilima koja su priznata kao barem jednakovrijedna tim pravilima, primjereno je propisati da bi pri sastavljanju i ažuriranju popisa takvih objekata iz članka 127. stavka 3. točke (e) Uredbe (EU) 2017/625 treća zemlja trebala dati jamstva povrh onih iz članka 127. stavka 3. točke (e) podtočaka i. i iv. Uredbe (EU) 2017/625.

(14)

Komisija bi na raspolaganje javnosti trebala staviti popise objekata iz članka 127. Uredbe (EU) 2017/625 iz kojih takva roba može ući u Uniju radi stavljanja na tržište, kako bi se za subjekte u poslovanju s hranom i potrošače osigurala transparentnost. S ciljem osiguranja učinkovitosti tih zahtjeva države članice trebale bi odobriti ulazak pošiljaka takve robe pod uvjetom da su nadležna tijela treće zemlje izdala službene certifikate koji se moraju priložiti takvim pošiljkama u skladu s primjenjivim pravilima Unije od dana kad Komisija objavi te popise.

(15)

Za robu namijenjenu provozu ne bi trebalo utvrditi zahtjeve koji se odnose na objekte jer ona predstavlja nizak rizik za sigurnost hrane, a pritom se ni životinje ni roba ne stavljaju na tržište unutar Unije. Usto, takve zahtjeve ne bi trebalo utvrditi ni za objekte koji obavljaju samo djelatnosti primarne proizvodnje, prijevoz, skladištenje proizvoda životinjskog podrijetla koji ne zahtijevaju skladištenje u uvjetima kontrolirane temperature ili proizvodnju sljedećih visokorafiniranih proizvoda: kondroitin sulfata, hijaluronske kiseline, drugih hidroliziranih proizvoda od hrskavice, hitosana, glukozamina, sirila, želatine od ribljeg mjehura i aminokiselina iz odjeljka XVI. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004.

(16)

Uredbom Komisije (EU) br. 210/2013 (16) zahtijeva se da objekte za proizvodnju klica odobre nadležna tijela u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 852/2004. Kako bi se osigurala usklađenost s pravilima Unije o higijeni hrane ili pravilima koja su priznata kao barem jednakvrijedna, ulazak u Uniju trebalo bi odobriti samo za klice koje se proizvode u objektima s popisa sastavljenih i ažuriranih u skladu s ovom Uredbom.

(17)

Kako bi se osigurala usklađenost s pravilima Unije o higijeni hrane ili pravilima koja se smatraju barem jednakovrijednima, ulazak u Uniju za proizvode iz objekata koji proizvode svježe meso, mljeveno meso, mesne pripravke, mesne proizvode, strojno otkošteno meso i sirovine namijenjene proizvodnji želatine i kolagena, trebalo bi odobriti samo ako su ti objekti na popisima koji se sastavljaju i ažuriraju u skladu s člankom 127. stavkom 3. točkom (e) Uredbe (EU) 2017/625 i koje objavljuje Komisija. Osim toga, sirovine od kojih se proizvode ti proizvodi trebale bi potjecati iz objekata (klaonice, objekti za obradu divljači, rasjekavaonice i objekti za obradu proizvoda ribarstva) koji su na popisima sastavljenima i ažuriranima u skladu s člankom 127. stavkom 3. točkom (e) Uredbe (EU) 2017/625 i koje objavljuje Komisija.

(18)

Pošiljkama živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa trebalo bi odobriti ulazak u Uniju samo iz proizvodnih područja u trećim zemljama ili njihovim regijama koja su na popisima sastavljenima i ažuriranima u skladu s člankom 127. stavkom 3. točkom (e) Uredbe (EU) 2017/625 i koje Komisija objavljuje, kako bi se osigurala usklađenost s primjenjivim posebnim zahtjevima za te proizvode utvrđenima Uredbom (EZ) br. 853/2004 i Provedbenom uredbom (EU) 2019/627 ili s pravilima koja su priznata kao barem jednakovrijedna. Objavom tih popisa osigurala bi se transparentnost za subjekte u poslovanju s hranom i potrošače u pogledu proizvodnih područja iz kojih živi školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi smiju ući u Uniju.

(19)

Pošiljkama proizvoda ribarstva trebalo bi odobriti ulazak u Uniju samo ako se te pošiljke otpremaju, dobivaju ili pripremaju u objektu na kopnu, na brodovima za prijevoz hlađenog tereta, brodovima tvornicama ili brodovima hladnjačama koji plove pod zastavom treće zemlje i nalaze se na popisima sastavljenima i ažuriranima u skladu s člankom 127. stavkom 3. točkom (e) Uredbe (EU) 2017/625 i koje Komisija objavljuje, kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima Unije, a posebno s posebnim zahtjevima za proizvode ribarstva iz Uredbe (EZ) br. 853/2004 i Provedbene uredbe (EU) 2019/627 ili s pravilima koja su priznata kao barem jednakovrijedna. Objavom tih popisa osigurala bi se transparentnost za subjekte u poslovanju s hranom i potrošače u pogledu plovila iz kojih proizvodi ribarstva smiju ući u Uniju.

(20)

Uvjeti ulaska u Uniju za proizvode životinjskog podrijetla utvrđeni Uredbom (EZ) br. 853/2004 ne primjenjuju se na mješovite proizvode. Međutim, tom se uredbom obvezuje subjekte u poslovanju s hranom koji uvoze mješovite proizvode da zajamče kako prerađeni proizvodi životinjskog podrijetla sadržani u takvoj hrani ispunjavaju zahtjeve utvrđene u toj uredbi.

(21)

Rizik povezan s mješovitim proizvodima ovisi o vrsti sastojaka i uvjetima skladištenja. Stoga bi trebalo utvrditi zahtjeve koji se odnose na pošiljke mješovitih proizvoda kako bi se ti mješoviti proizvodi koji predstavljaju rizik izvozili iz zemalja iz kojih je dozvoljen izvoz u Uniju, u skladu s Odlukom Komisije 2007/777/EZ (17), Odlukom Komisije (EU) 2006/766/EZ (18), Uredbom Komisije (EZ) br. 798/2008 (19), Uredbom Komisije (EU) br. 605/2010 (20) i Odlukom Komisije 2011/163/EU (21).

(22)

S obzirom na broj obavijesti primljenih u Sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje uspostavljenom Uredbom (EZ) br. 178/2002, pošiljke određenih životinja i robe stavljene na tržište za ljudsku potrošnju predstavljaju povećan rizik kad je u pitanju neusklađenost sa zahtjevima Unije u pogledu sigurnosti hrane. Stoga bi svaku pošiljku takvih životinja i robe stavljenu na tržište za prehranu ljudi trebalo pojedinačno certificirati za ulazak u Uniju za stavljanje na tržište. Certificiranje usklađenosti sa zahtjevima Unije može se iskoristiti za podsjećanje subjekata u poslovanju s hranom i nadležnih tijela trećih zemalja ili njihovih regija na primjenjive zahtjeve Unije. U slučaju provoza trebala bi ostati na snazi uporaba postojećih namjenskih provoznih certifikata koji sadržavaju potvrdu o zdravlju životinja.

(23)

Budući da se Uredba (EU) 2017/625 primjenjuje od 14. prosinca 2019., i ova bi se Uredba trebala primjenjivati od tog datuma. Prijelazne mjere kojima se odobravaju odstupanja od uredaba (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 u pogledu zdravstvenih zahtjeva za uvoz mješovitih proizvoda utvrđene su Uredbom (EU) 2017/185 te će se produljiti do 20. travnja 2021. u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2019/759 (22). Kako bi se osigurao nesmetan prijelaz, uvozni zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom trebali bi se na mješovite proizvode stoga primjenjivati od 20. travnja 2021.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom dopunjuje Uredba (EU) 2017/625 u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi podrijetlom iz trećih zemalja ili njihovih regija kako bi ih se uskladilo s primjenjivim zahtjevima utvrđenima pravilima iz članka 1. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625 ili zahtjevima koji su priznati kao barem jednakovrijedni tim zahtjevima.

2.   Zahtjevi iz stavka 1. obuhvaćaju:

(a)

identifikaciju životinja i robe na koje se odnose zahtjevi koji se primjenjuju na ulazak u Uniju navedeni u nastavku:

i.

zahtjev da te životinje i roba dolaze iz treće zemlje ili njezine regije navedene na popisu u skladu s člankom 126. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/625;

ii.

zahtjev da se te životinje i roba dobivaju ili pripremaju u objektima koji su u skladu s primjenjivim zahtjevima iz članka 126. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625, ili zahtjevima koji su priznati kao barem jednakovrijedni tim zahtjevima, i koji se nalaze na popisima sastavljenima i ažuriranima u skladu s člankom 127. stavkom 3. točkom (e) podtočkama ii. i iii. Uredbe (EU) 2017/625 te da se iz takvih objekata otpremaju;

iii.

zahtjev da se svim pošiljkama životinja i robe priloži službeni certifikat, službena potvrda ili drugi dokaz da su u skladu s pravilima iz članka 1. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625, kao što je privatna potvrda, u skladu s člankom 126. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) 2017/625;

(b)

zahtjeve koji se primjenjuju na ulazak u Uniju određenih životinja i robe iz treće zemlje ili njezine regije koja je navedena na popisu u skladu s člankom 127. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/625;

(c)

zahtjev da se pošiljke određene robe iz trećih zemalja dobivaju ili pripremaju u objektima koji su u skladu s primjenjivim zahtjevima iz članka 126. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625, ili zahtjevima koji su priznati kao barem jednakovrijedni tim zahtjevima, i koji se nalaze na popisima sastavljenima i ažuriranima u skladu s člankom 127. stavkom 3. točkom (e) podtočkama ii. i iii. Uredbe (EU) 2017/625 te da se iz takvih objekata otpremaju;

(d)

zahtjeve koji se povrh zahtjeva utvrđenih u skladu s člankom 126. Uredbe (EU) 2017/625 primjenjuju na ulazak u Uniju radi stavljanja na tržište određenih proizvoda navedenih u nastavku:

i.

svježe meso, mljeveno meso, mesni pripravci, proizvodi od mesa, strojno otkošteno meso i sirovine namijenjene proizvodnji želatine i kolagena;

ii.

živi školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi;

iii.

proizvodi ribarstva;

iv.

mješoviti proizvodi;

(e)

dodatni zahtjevi za službene certifikate, službene i privatne potvrde koji se prilažu određenim životinjama i robi radi ulaska u Uniju.

3.   Ova Uredba ne primjenjuje se na:

(a)

životinje i robu koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, ali se primjenjuje ako pri ulasku u Uniju odredište životinja i robe nije utvrđeno;

(b)

životinje i robu namijenjene prehrani ljudi koji su samo u provozu kroz Uniju i ne stavljaju se na tržište.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„jednakovrijedan” znači istovrijedan kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki (e) Uredbe (EZ) br. 852/2004;

2.

„stavljanje na tržište” znači stavljanje na tržište kako je definirano u članku 3. točki 8. Uredbe (EZ) br. 178/2002;

3.

„objekt” znači objekt kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki (e) Uredbe (EZ) br. 852/2004;

4.

„privatna potvrda” znači potvrda koju potpisuje subjekt u poslovanju s hranom koji uvozi;

5.

„svježe meso” znači svježe meso kako je definirano u točki 1.10. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

6.

„mljeveno meso” znači mljeveno meso kako je definirano u točki 1.13. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

7.

„mesni pripravci” znači mesni pripravci kako su definirani u točki 1.15. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

8.

„mesni proizvodi” znači mesni proizvodi kako su definirani u točki 7.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

9.

„strojno otkošteno meso” znači strojno otkošteno meso kako je definirano u točki 1.14. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

10.

„želatina” znači želatina kako je definirana u točki 7.7. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

11.

„kolagen” znači kolagen kako je definiran točki 7.8. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

12.

„školjkaši” znači školjkaši kako su definirani u točki 2.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

13.

„proizvodi ribarstva” znači proizvodi ribarstva kako su definirani u točki 3.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

14.

„mješoviti proizvod” znači hrana koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla;

15.

„gmazovi” znači životinje vrste Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus ili Pelodiscus sinensis;

16.

„meso gmazova” znači jestivi dijelovi, prerađeni ili neprerađeni, dobiveni od gmazova iz uzgoja, koji su, ako je primjenjivo, odobreni u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 i navedeni u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/2470 (23);

17.

„kukci” znači hrana koja se sastoji ili je proizvedena od kukaca ili njihovih dijelova odnosno koja je iz njih izolirana, uključujući sve životne faze kukaca, koja je namijenjena prehrani ljudi i, ako je primjenjivo, odobrena u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 i navedena u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470;

18.

„klice” znači klice kako su definirane u članku 2. točki (a) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 208/2013 (24);

19.

„primarna proizvodnja” znači primarna proizvodnja kako je definirana u članku 3. točki 17. Uredbe (EZ) br. 178/2002;

20.

„klaonica” znači klaonica kako je definirana u točki 1.16. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

21.

„objekt za obradu divljači” znači objekt za obradu divljači kako je definiran u točki 1.18. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

22.

„rasjekavaonica” znači rasjekavaonica kako je definirana u točki 1.17. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

23.

„proizvodno područje” znači proizvodno područje kako je definirano u točki 2.5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

24.

„brod tvornica” znači brod tvornica kako je definiran u točki 3.2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

25.

„brod hladnjača” znači brod hladnjača kako je definiran u točki 3.3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

26.

„brod za prijevoz hlađenog tereta” znači brod opremljen za skladištenje i prijevoz robe na paletama ili rasutog tereta, u skladištima ili komorama s regulacijom temperature;

27.

„subjekt u poslovanju s hranom” znači subjekt u poslovanju s hranom kako je definiran u članku 3. točki 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

Članak 3.

Životinje i roba koje moraju potjecati iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih na popisu iz članka 126. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625

Pošiljke životinja i robe navedenih u nastavku, namijenjene prehrani ljudi, ulaze u Uniju samo iz treće zemlje ili njezine regije navedene na popisu tih životinja i robe iz članaka od 3. do 22. Provedbene uredbe (EU) 2019/626:

(a)

proizvodi životinjskog podrijetla, uključujući meso gmazova i cijele uginule kukce, dijelove kukaca ili prerađene kukce, za koje su oznake kombinirane nomenklature („oznake KN”) utvrđene u poglavljima od 2 do 5 te poglavljima 15 i 16, a oznake Harmoniziranog sustava („oznake HS”) u tarifnim brojevima 1702, 1806, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 i 9602 iz drugog dijela Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87, ako su ti proizvodi namijenjeni prehrani ljudi;

(b)

živi kukci iz oznake KN 0106 49 00 iz drugog dijela Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87.

Članak 4.

Dodatni zahtjevi koji se primjenjuju na ulazak u Uniju određenih životinja i robe iz treće zemlje ili njezine regije

Ako su ispunjeni zahtjevi iz članka 127. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/625, Komisija odluku o uvrštenju trećih zemalja ili njihovih regija na popis iz članka 126. stavka 2. točke (a) te uredbe donosi samo ako Komisija zahtjeve navedene u nastavku priznaje kao barem jednakovrijedne relevantnim zahtjevima Unije za životinje i robu iz članka 3.:

(a)

zakonodavstvo treće zemlje koje se odnosi na:

i.

proizvodnju hrane životinjskog podrijetla;

ii.

uporabu veterinarskomedicinskih proizvoda, uključujući propise o njihovoj zabrani ili odobravanju, njihovoj distribuciji i stavljanju u promet te propise o upravljanju i inspekcijskom pregledu;

iii.

pripremu i uporabu hrane za životinje, uključujući postupke za uporabu aditiva te pripremu i uporabu ljekovite hrane za životinje kao i na higijensku kakvoću sirovina koje se upotrebljavaju za pripremanje hrane za životinje i higijensku kakvoću konačnog proizvoda;

(b)

higijenski uvjeti koji se tijekom proizvodnje, izrade, rukovanja, skladištenja i otpreme trenutačno primjenjuju na proizvode životinjskog podrijetla namijenjene Uniji;

(c)

sva iskustva stečena u stavljanju na tržište proizvoda životinjskog podrijetla iz treće zemlje i rezultati svih službenih kontrola pri ulasku u Uniju;

(d)

ako su dostupni, rezultati kontrola koje je Komisija provela u trećoj zemlji u vezi s drugim životinjama i robom za koje je ta treća zemlja već uvrštena na popis u skladu s člankom 127. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/625, a posebno rezultati ocjene nadležnih tijela u trećoj zemlji u kojoj je provedena revizija i mjere koje su ta nadležna tijela poduzela na temelju preporuka koje im je Komisija nakon revizije uputila;

(e)

ako je primjenjivo, postojanje, provedba i objavljivanje programa za suzbijanje zoonoza koji je odobrila Komisija;

(f)

ako je primjenjivo, postojanje, provedba i objavljivanje programa za kontrolu rezidua koji je Komisija odobrila u skladu s Direktivom 96/23/EZ,

Članak 5.

Zahtjevi koji se primjenjuju na ulazak u Uniju određene robe iz treće zemlje koji se odnose na objekte

1.   Pošiljke robe navedene u nastavku ulaze u Uniju samo ako se te pošiljke dobivaju ili pripremaju u objektima koji se nalaze na popisima sastavljenima i ažuriranima u skladu s člankom 127. stavkom 3. točkom (e) podtočkama ii. i iii. Uredbe (EU) 2017/625 te ako se iz takvih objekata otpremaju:

(a)

proizvodi životinjskog podrijetla za koje su zahtjevi utvrđeni u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 i za koje su oznake KN utvrđene u poglavljima od 2 do 5 te poglavljima 15 i 16, a oznake HS u tarifnim brojevima 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103 i 4110 iz drugoga dijela Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87;

(b)

klice iz sljedećih oznaka HS: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 ili 1214 90 iz drugoga dijela Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87.

2.   Objekti iz stavka 1. ovog članka mogu se uvrstiti na popise iz članka 127. stavka 3. točke (e) Uredbe (EU) 2017/625 samo ako treća zemlja povrh jamstava utvrđenih u članku 127. stavku 3. točki (e) podtočkama ii. i iv. Uredbe (EU) 2017/625 daje sljedeća jamstva:

(a)

takvi i svi drugi objekti u kojima se rukuje sirovinama životinjskog podrijetla koje se upotrebljavaju u proizvodnji predmetnih proizvoda životinjskog podrijetla ispunjavaju primjenjive zahtjeve iz članka 126. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625, a posebno one iz Uredbe (EZ) br. 853/2004, ili zahtjeve koji su priznati kao barem jednakovrijedni tim zahtjevima;

(b)

u objektu se, ako je primjenjivo, rukuje samo sirovinama životinjskog podrijetla koje dolaze iz trećih zemalja s odobrenim planom programa za nadzor rezidua za tu kategoriju proizvoda u skladu s Direktivom 96/23/EZ ili iz država članica;

(c)

ima stvarne ovlasti zaustaviti izvoz u Uniju iz objekata ako oni ne ispunjavaju relevantne zahtjeve Unije ili zahtjeve koji su priznati kao barem jednakovrijedni tim zahtjevima.

3.   Komisija državama članicama dostavlja sve nove i ažurirane popise koje je primila od nadležnih tijela treće zemlje u skladu s člankom 127. stavkom 3. točkom (e) podtočkom iii. Uredbe (EU) 2017/625 i te popise objavljuje na svojem web-mjestu.

4.   Države članice odobravaju ulazak u Uniju pošiljaka iz stavka 1. pod uvjetom da su nadležna tijela treće zemlje izdala službene certifikate koji se moraju priložiti takvim pošiljkama u skladu s primjenjivim pravilima Unije od dana kad Komisija objavi popise iz stavka 1.

Članak 6.

Objekti na koje se ne odnose zahtjevi iz članka 5. stavka 1

Zahtjevi iz članka 5. ne primjenjuju se na objekte koji obavljaju samo sljedeće aktivnosti:

(a)

primarna proizvodnja;

(b)

poslovi prijevoza;

(c)

skladištenje proizvoda životinjskog podrijetla koje nije potrebno skladištiti u uvjetima regulirane temperature;

(d)

proizvodnja sljedećih visokorafiniranih proizvoda: kondroitin sulfata, hijaluronske kiseline, drugih hidroliziranih proizvoda od hrskavice, hitosana, glukozamina, sirila, želatine od ribljeg mjehura i aminokiselina koji su navedeni u odjeljku XVI. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 i na koje se odnose oznake KN iz tarifnih brojeva 2833, ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 ili 3503 iz drugoga dijela Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87.

Članak 7.

Zahtjevi za pošiljke svježeg mesa, mljevenog mesa, mesnih pripravaka, proizvoda od mesa, strojno otkoštenog mesa i sirovine namijenjene proizvodnji želatine i kolagena

Ulazak u Uniju pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla navedenih u nastavku dopušten je samo ako su proizvedeni od sirovina dobivenih u klaonicama, objektima za obradu divljači, rasjekavaonicama i objektima u kojima se rukuje proizvodima ribarstva koji se nalaze na popisima objekata koji se sastavljaju i ažuriraju u skladu s člankom 127. stavkom 3. točkom (e) Uredbe (EU) 2017/625:

(a)

svježe meso;

(b)

mljeveno meso;

(c)

mesni pripravci;

(d)

proizvodi od mesa i strojno otkošteno meso;

(e)

sirovine namijenjene proizvodnji želatine i kolagena iz točke 4. podtočke (a) poglavlja I. odjeljka XIV. odnosno točke 4. podtočke (a) poglavlja I. odjeljka XV. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004.

Članak 8.

Zahtjevi za pošiljke živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa

1.   Neovisno o članku 6., pošiljke živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa za koje su oznake KN utvrđene u tarifnom broju 0307 drugog dijela Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87, ulaze u Uniju samo iz onih proizvodnih područja u trećim zemljama koja su uvrštena na popise što su ih u skladu s člankom 127. stavkom 3. točkom (e) Uredbe (EU) 2017/625 sastavila nadležna tijela tih trećih zemalja, a objavila Komisija.

2.   U Uniju iz proizvodnih područja koja nadležna tijela treće zemlje nisu klasificirala u skladu s člankom 18. stavkom 6. Uredbe (EU) 2017/625 mogu ući proizvodi navedeni u nastavku:

(a)

češljače (Pectinidae), osim ako podaci dobiveni službenim programima praćenja stanja iz članka 57. Provedbene uredbe (EU) 2019/627 omogućuju nadležnim tijelima da klasificiraju područja za ribolov kako je utvrđeno u točki 2. poglavlja IX. odjeljka VII. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(b)

morski puževi koji nisu filtratori i trpovi (Holothuroidea) koji nisu filtratori.

Članak 9.

Popis proizvodnih područja

1.   Prije nego što nadležna tijela treće zemlje sastave popis iz članka 8. stavka 1., posebno se moraju uzeti u obzir jamstva koja mogu ponuditi kada je riječ o ispunjenju zahtjeva iz članka 52. Provedbene uredbe 2019/627 koji se odnose na klasifikaciju i kontrolu proizvodnih područja.

Komisija prije sastavljanja takvih popisa provodi kontrolu na licu mjesta.

2.   Kad nadležna tijela treće zemlje sastave popise iz članka 8. stavka 1. i ponude dostatna jamstva o upravljanju proizvodnim područjima u svojoj nadležnosti i kontrolama koje se u njima provode, Komisija prije dodavanja novog proizvodnog područja na popis sastavljen u skladu s člankom 5. ne mora provesti kontrolu na licu mjesta.

Članak 10.

Posebni zahtjevi za proizvode ribarstva

Pošiljke proizvoda ribarstva za koje su oznake KN utvrđene u tarifnim brojevima 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504, 1516, 1603, 1604, 1605 ili 2106 drugog dijela Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 ulaze u Uniju radi stavljanja na tržište samo ako su ti proizvodi u bilo kojoj fazi proizvodnje dobiveni ili pripremljeni u objektu na kopnu, na brodu tvornici ili brodu hladnjači odnosno ako su uskladišteni u hladnjači ili na brodu za prijevoz hlađenog tereta koji se nalaze na popisu koji je sastavljen i ažuriran u skladu s člankom 127. stavkom 3. točkom (e) Uredbe (EU) 2017/625 i koji je objavila Komisija.

Članak 11.

1.   Plovilo se može uvrstiti na popise objekata iz članka 127. stavka 3. točke (e) podtočke ii. Uredbe (EU) 2017/625 ako nadležna tijela treće zemlje pod čijom zastavom plovi i nadležna tijela neke druge treće zemlje na koja su nadležna tijela treće zemlje pod čijom zastavom plovilo plovi prenijela odgovornost za inspekcijski pregled predmetnog plovila Komisiji dostave zajedničku obavijest u kojoj se navodi da su ispunjena sva četiri zahtjeva navedena u nastavku:

(a)

obje treće zemlje nalaze se na popisu trećih zemalja ili njihovih regija, sastavljenom u skladu s člankom 127. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/625, iz kojih je dopušten ulazak proizvoda ribarstva u Uniju;

(b)

svi proizvodi ribarstva s predmetnog plovila koji su namijenjeni stavljanju na tržište u Uniji iskrcavaju se izravno u onoj trećoj zemlji na koju je treća zemlja pod čijom zastavom plovilo plovi prenijela odgovornost za inspekcijski pregled predmetnih plovila;

(c)

nadležna tijela na koja je odgovornost prenesena provela su inspekcijski pregled plovila i izjavila da ono ispunjava primjenjive zahtjeve Unije;

(d)

nadležna tijela na koja je odgovornost prenesena izjavila su da će redovito obavljati inspekcijski pregled plovila kako bi ono i dalje ispunjavalo primjenjive zahtjeve Unije.

2.   Plovilo se može uvrstiti na popise objekata iz članka 127. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/625 na temelju zajedničke obavijesti nadležnih tijela treće zemlje pod čijom zastavom plovi i nadležnih tijela države članice na koja su nadležna tijela treće zemlje pod čijom zastavom plovilo plovi prenijela odgovornost za inspekcijski pregled predmetnog plovila ako su ispunjena sva tri zahtjeva navedena u nastavku:

(a)

svi proizvodi ribarstva s predmetnog plovila koji su namijenjeni stavljanju na tržište u Uniji iskrcani su izravno u toj državi članici;

(b)

nadležna tijela te države članice provela su inspekcijski pregled plovila i izjavila da ono ispunjava primjenjive zahtjeve Unije;

(c)

nadležna tijela te države članice izjavila su da će redovito obavljati inspekcijski pregled plovila kako bi ono i dalje ispunjavalo primjenjive zahtjeve Unije.

3.   Ako pošiljke proizvoda ribarstva ulaze u Uniju izravno s broda za prijevoz hlađenog tereta, broda tvornice ili broda hladnjače koji plove pod zastavom treće zemlje, službeni certifikat iz članka 13. stavka 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/628 (25) može potpisati kapetan.

Članak 12.

Zahtjevi za pošiljke mješovitih proizvoda

1.   Pošiljke mješovitih proizvoda iz oznaka HS 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1901, 1902, 1905, 2004, 2005, 2103, 2104, 2105, 2106 iz drugog dijela Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 ulaze u Uniju radi stavljanja na tržište samo ako su svi prerađeni proizvodi životinjskog podrijetla sadržani u mješovitim proizvodima proizvedeni u objektima koji se nalaze u trećim zemljama ili njihovim regijama i imaju odobrenje za izvoz tih prerađenih proizvoda životinjskog podrijetla u Uniju u skladu s člankom 5. ili u objektima koji se nalaze u državama članicama.

2.   Dok Komisija ne izradi poseban popis trećih zemalja ili njihovih regija koje imaju odobrenje za izvoz mješovitih proizvoda u Uniju, pošiljkama mješovitih proizvoda iz trećih zemalja ili njihovih regija ulazak u Uniju dopušten je ako su u skladu sa sljedećim pravilima:

(a)

mješoviti proizvodi iz stavka 1. koji se moraju prevoziti ili skladištiti na kontroliranim temperaturama potječu iz trećih zemalja ili njihovih regija koje imaju odobrenje za izvoz u Uniju svakog prerađenog proizvoda životinjskog podrijetla sadržanog u konačnom proizvodu u skladu s Odlukom Komisije 2007/777/EZ, Uredbom Komisije (EU) br. 605/2010, Odlukom Komisije 2006/766/EZ, Uredbom Komisije (EZ) br. 798/2008 (26) i Odlukom Komisije 2011/163/EU;

(b)

mješoviti proizvodi iz stavka 1. koji se ne moraju prevoziti ili skladištiti na kontroliranim temperaturama i koji sadržavaju bilo koju količinu prerađenog mesa potječu iz trećih zemalja ili njihovih regija koje imaju odobrenje za izvoz u Uniju mesnih proizvoda sadržanih u mješovitom proizvodu u skladu s Odlukom Komisije 2007/777/EZ i Odlukom Komisije 2011/163/EU;

(c)

mješoviti proizvodi iz stavka 1. koji se ne moraju prevoziti ili skladištiti na kontroliranoj temperaturi i koji sadržavaju prerađene proizvode životinjskog podrijetla osim prerađenog mesa, za koje su zahtjevi utvrđeni u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 853/2004, potječu iz trećih zemalja ili njihovih regija koje imaju odobrenje za izvoz u Uniju mesnih proizvoda, mliječnih proizvoda, proizvoda na osnovi kolostruma, proizvoda ribarstva ili proizvoda od jaja izdano na temelju zahtjeva Unije za zdravlje životinja i javnozdravstvenih zahtjeva i koje su navedene na popisu za barem jedan od tih proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Odlukom Komisije 2007/777/EZ, Uredbom Komisije (EU) br. 605/2010, Odlukom Komisije 2006/766/EZ i Uredbom Komisije (EZ) br. 798/2008 te u Prilogu Odluci Komisije 2011/163/EU na temelju plana kontrole rezidua odobrenog u skladu s Direktivom 96/23/EZ.

Članak 13.

Službeni certifikati

1.   Svaka pošiljka proizvoda navedenih u nastavku ulazi u Uniju samo ako joj je priložen službeni certifikat:

(a)

proizvodi životinjskog podrijetla za koje su oznake KN utvrđene u poglavljima od 2. do 5., 15. i 16., a oznake HS u tarifnim brojevima 1506, 1521, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 i 9602 iz drugoga dijela Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87, ako su ti proizvodi namijenjeni prehrani ljudi;

(b)

živi kukci iz oznake KN 0106 49 00 iz drugog dijela Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87;

(c)

klice i sjeme za proizvodnju klica i iz sljedećih oznaka HS: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 ili 1214 90 iz drugog dijela Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87.

2.   Službenim certifikatima iz stavka 1. potvrđuje se da su proizvodi u skladu sa:

(a)

zahtjevima iz uredaba (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 852/2004 i (EZ) br. 853/2004 ili odredbama koje su priznate kao jednakovrijedne tim zahtjevima;

(b)

svim posebnim zahtjevima iz ove Uredbe koji se primjenjuju na ulazak u Uniju.

3.   Službeni certifikati iz stavka 1. mogu sadržavati pojedinosti koje se zahtijevaju na temelju drugih odredaba Unije u području javnog zdravlja i zdravlja životinja.

4.   Službeni certifikat mora biti priložen pošiljci klica i sjemena za proizvodnju klica iz stavka 1. točke (c) sve do njezina dolaska na odredište navedeno u službenom certifikatu. Ako se pošiljka podijeli na više dijelova, primjerak službenog certifikata mora se priložiti svakom dijelu pošiljke.

Članak 14.

Privatna potvrda

1.   Privatna potvrda koju je izradio i potpisao subjekt u poslovanju s hranom koji uvozi prilaže se pošiljci mješovitih proizvoda iz članka 12. stavka 2. točke (c) i njome se potvrđuje da pošiljka ispunjava primjenjive zahtjeve iz članka 126. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625.

2.   Odstupajući od stavka 1., proizvodima izuzetima od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, u skladu s člankom 48. točkom (h) Uredbe (EU) 2017/625, privatna potvrda prilaže se u trenutku stavljanja na tržište.

3.   Privatna potvrda iz stavka 1. jamči sljedivost pošiljke i sadržava

(a)

informacije o pošiljatelju i primatelju uvezene robe;

(b)

popis proizvoda biljnog podrijetla i prerađenih proizvoda životinjskog podrijetla sadržanih u mješovitim proizvodima, navedenih silaznim redoslijedom mase zabilježene u trenutku njihove uporabe u proizvodnji mješovitog proizvoda;

(c)

broj odobrenja objekta za proizvodnju prerađenih proizvoda životinjskog podrijetla koje sadržava mješoviti proizvod, kako je predviđeno člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 853/2004, te kako je naveo subjekt u poslovanju s hranom koji uvozi proizvode.

4.   Privatnom potvrdom iz stavka 1. potvrđuje se sljedeće:

(a)

treća zemlja ili njezina regija koja proizvodi mješoviti proizvod navedena je na popisu za barem jednu od sljedećih kategorija proizvoda životinjskog podrijetla:

i.

mesni proizvodi;

ii.

mliječni proizvodi ili proizvodi na osnovi kolostruma;

iii.

proizvodi ribarstva;

iv.

proizvodi od jaja;

(b)

objekt koji proizvodi mješovite proizvode ispunjava higijenske standarde koji su priznati kao jednakovrijedni standardima iz Uredbe (EZ) br. 852/2004;

(c)

mješoviti proizvod nije potrebno skladištiti ili prevoziti na kontroliranoj temperaturi;

(d)

prerađeni proizvodi životinjskog podrijetla sadržani u mješovitom proizvodu potječu iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren izvoz tih prerađenih proizvoda životinjskog podrijetla u Uniju ili iz Unije i dobiveni su iz objekata s popisa;

(e)

prerađeni proizvodi životinjskog podrijetla koji se upotrebljavaju u mješovitom proizvodu podvrgnuti su barem obradi predviđenoj za te proizvode u skladu s Odlukom Komisije 2007/777/EZ i Uredbom Komisije (EU) br. 605/2010, uz kratko navođenje svih postupaka kojima su bili podvrgnuti i temperatura koje su primijenjene na proizvod.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019. Međutim, zahtjevi utvrđeni u članku 12. i članku 14. stavcima 1. i 2. primjenjuju se od 21. travnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 96/23/EZ od 29. travnja 1996. o mjerama za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla i o stavljanju izvan snage direktiva 85/358/EEZ i 86/469/EEZ i odluka 89/187/EEZ i 91/664/EEZ (SL L 125, 23.5.1996., str. 10.).

(3)  Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001., str. 1.).

(4)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.).

(6)  Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/624 od 8. veljače 2018. o posebnim pravilima za provedbu službenih kontrola proizvodnje mesa te za proizvodno područje i područje za ponovno polaganje živih školjkaša u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (vidjeti stranicu 1. ovoga Službenog lista).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/627 od 15. ožujka 2019. o utvrđivanju ujednačenog praktičnog uređenja za provedbu službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 2074/2005 u pogledu službenih kontrola (vidjeti stranicu 51. ovoga Službenog lista).

(9)  Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30.4.2004., str. 206.).

(10)  Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30.4.2004., str. 1.).

(11)  Uredba Komisije (EU) 2017/185 оd 2. veljače 2017. o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu određenih odredbi uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 29, 3.2.2017., str. 21.).

(12)  Uredba (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (SL L 327, 11.12.2015., str. 1).

(13)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/578

(14)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(15)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/626 od 5. ožujka 2019. o popisima trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih popisa (vidjeti str. 31. ovoga Službenog lista).

(16)  Uredba Komisije (EU) br. 210/2013 od 11. ožujka 2013. o odobravanju objekata za proizvodnju klica u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 68, 12.3.2013., str. 24.).

(17)  Odluka Komisije 2007/777/EZ od 29. studenoga 2007. o utvrđivanju uvjeta za zdravlje životinja i javno zdravlje te obrazaca certifikata za uvoz iz trećih zemalja određenih mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi i o stavljanju izvan snage Odluke 2005/432/EZ (SL L 312, 30.11.2007., str. 49.).

(18)  Odluka Komisije 2006/766/EZ od 6. studenoga 2006. o utvrđivanju popisa trećih zemalja i državnih područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva (SL L 320, 18.11.2006., str. 53.).

(19)  Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (SL L 226, 23.8.2008., str. 1.).

(20)  Uredba Komisije (EU) br. 605/2010 od 2. srpnja 2010. o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju (SL L 175, 10.7.2010., str. 1.).

(21)  Odluka Komisije 2011/163/EU od 16. ožujka 2011. o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (SL L 70, 17.3.2011., str. 40.).

(22)  Uredba Komisije (EU) 2019/759 od 13. svibnja 2019. o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu zahtjeva za javno zdravlje na uvoz hrane koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla (mješoviti proizvodi) (SL L 125, 14.5.2019., str. 11.)

(23)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(24)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 208/2013 od 11. ožujka 2013. o zahtjevima za sljedivošću klica i sjemena namijenjenog proizvodnji klica (SL L 68, 12.3.2013., str. 16.).

(25)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/628 od 8. travnja 2019. o predlošcima službenih certifikata za određene životinje i robu te o izmjeni Uredbe (EZ) 2074/2005 i Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih predložaka certifikata (vidjeti stranicu 101. ovoga Službenog lista).

(26)  Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (SL L 226, 23.8.2008., str. 1.).


Top