EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0517

Uredba (EU) 2019/517 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu, izmjeni i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 (Tekst značajan za EGP.)

PE/84/2018/REV/2

OJ L 91, 29.3.2019, p. 25–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/517/oj

29.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 91/25


UREDBA (EU) 2019/517 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. ožujka 2019.

o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu, izmjeni i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 172.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Vršna domena .eu uvedena je Uredbom (EZ) br. 733/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Uredbom Komisije (EZ) br. 874/2004 (4). Od donošenja tih uredbi politički i zakonodavni okvir u Uniji, internetsko okruženje i tržište znatno su se promijenili.

(2)

Brz razvoj tržišta vršnih domena i dinamično digitalno okruženje zahtijevaju fleksibilno regulatorno okruženje prilagođeno budućnosti. Vršna domena .eu jedna je od najvećih nacionalnih vršnih domena. Vršnu domenu .eu koriste institucije, agencije i tijela Unije, među ostalim i za europske projekte i inicijative. Svrha vršne domene .eu jest dobrim upravljanjem doprinijeti jačanju identiteta Unije i promicanju vrijednosti Unije na internetu, kao što su višejezičnost, poštovanje privatnosti i sigurnosti korisnika te poštovanje ljudskih prava, kao i određenih internetskih prioriteta.

(3)

Vršne domene ključna su sastavnica hijerarhijske strukture sustava naziva domena (engl. Domain Name System, DNS) kojima se osigurava interoperabilan sustav jedinstvenih identifikatora dostupan u cijelom svijetu, na svakoj aplikaciji i svakoj mreži.

(4)

Vršnom domenom .eu trebalo bi promicati korištenje internetskim mrežama i pristup njima u skladu s člancima 170. i 171. UFEU-a omogućavanjem dodatnih registracija uz postojeće nacionalne vršne domene i globalne registracije generičkih vršnih domena.

(5)

Vršnom domenom .eu, koja je jasna i lako prepoznatljiva oznaka, trebala bi se pružiti jasno prepoznatljiva veza s Unijom i europskim tržištem. Ona bi poduzećima, organizacijama i fizičkim osobama u Uniji trebala omogućiti registraciju određenog naziva domene pod vršnom domenom .eu. Postojanje takvog naziva domene važno je za jačanje identiteta Unije na internetu. Stoga bi Uredbu (EZ) br. 733/2002 trebalo izmijeniti kako bi se građanima Unije omogućilo da registriraju vršnu domenu .eu, neovisno o njihovu mjestu boravišta, počevši od 19. listopada 2019.

(6)

Nazivi domena u okviru vršne domene .eu trebali bi se dodjeljivati prihvatljivim strankama, podložno raspoloživosti.

(7)

Komisija bi trebala promicati suradnju između registra, Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i drugih agencija Unije, s ciljem suzbijanja sumnjivih registracija i zlouporaba pri registraciji naziva domena, uključujući tzv. cybersquatting, i omogućavanja jednostavnih administrativnih postupaka, posebno za mala i srednja poduzeća.

(8)

Kako bi se osigurala bolja zaštita prava stranaka koje sklapaju ugovor s registrom odnosno registrarima, sporove u vezi s registracijom naziva domena u okviru vršne domene .eu trebala bi rješavati tijela koja se nalaze u Uniji koja primjenjuju odgovarajuće nacionalno pravo, ne dovodeći u pitanje prava i obveze koje su priznale države članice ili Unija, a koji proizlaze iz međunarodnih instrumenata.

(9)

Komisija bi registar za vršnu domenu .eu trebala odrediti na temelju otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg postupka odabira, uzimajući u obzir troškovnu učinkovitost i administrativnu jednostavnost. Radi podupiranja jedinstvenog digitalnog tržišta, izgradnje europskog identiteta na internetu i poticanja prekograničnih internetskih aktivnosti, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s kriterijima prihvatljivosti i odabira te postupkom određivanja registra. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (5) Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(10)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje popisa naziva domena koje su države članice rezervirale i blokirale, za utvrđivanje načela koja trebaju biti obuhvaćena ugovorom između Komisije i registra te za određivanje registra zbog opravdanih krajnje hitnih razloga, a osobito kako bi se osigurao kontinuitet usluge. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Takve popise trebalo bi sastavljati u skladu s dostupnosti naziva domena, uzimajući u obzir nazive domena sekundarne razine koje su države članice već rezervirale ili registrirale.

(11)

Komisija bi s određenim registrom trebala sklopiti ugovor koji bi trebao uključivati detaljna načela i postupke koji se primjenjuju na registar u pogledu organizacije i vođenja vršne domene .eu te upravljanja njome. Ugovor bi trebao biti fiksnog trajanja i trebao bi se moći jednom obnoviti bez potrebe za novim postupkom odabira.

(12)

Načela i postupke u vezi s funkcioniranjem vršne domene .eu trebalo bi priložiti ugovoru između Komisije i određenog registra.

(13)

Ovom Uredbom ne dovodi se u pitanje primjena pravila tržišnog natjecanja predviđenih u člancima 101. i 102. UFEU-a.

(14)

Registar bi trebao biti u skladu s načelima nediskriminacije i transparentnosti te bi trebao provoditi mjere zaštite poštenog tržišnog natjecanja koje bi Komisija trebala unaprijed odobriti, posebno ako registar pruža usluge poduzećima kojima konkurira na silaznim tržištima.

(15)

Internetska organizacija za dodijeljene nazive i brojeve (ICANN) trenutačno je nadležna za koordinaciju dodjele kodova koji predstavljaju nacionalne vršne domene registrima. Registar bi trebao s ICANN-om sklopiti odgovarajući ugovor o dodjeli koda nacionalne vršne domene .eu uzimajući u obzir relevantna načela koja je donio Savjetodavni odbor vlada.

(16)

Registar bi trebao sklopiti odgovarajući sporazum o čuvanju podataka kod treće osobe da bi se osigurao kontinuitet usluge, a posebno da bi se osiguralo da se u slučaju ponovne dodjele ili drugih nepredviđenih okolnosti mogu i dalje pružati usluge lokalnoj internetskoj zajednici uz najmanje moguće poremećaje. Registar bi zastupniku za čuvanje podataka kod treće osobe trebao svakodnevno dostavljati elektroničku presliku ažuriranog sadržaja baze podataka vršne domene .eu.

(17)

Postupci alternativnog rješavanja sporova koje treba usvojiti trebali bi biti u skladu s Direktivom 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća (7) te bi njima trebalo uzimati u obzir najbolju međunarodnu praksu u tom području, a posebno mjerodavne preporuke Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, kako bi se osiguralo da se što je moguće više izbjegnu sumnjive registracije i zlouporabe pri registraciji. U tim postupcima alternativnog rješavanja sporova trebalo bi poštovati jedinstvena postupovna pravila koja su u skladu s pravilima utvrđenima u Jedinstvenoj politici rješavanja sporova u pogledu naziva domene koju je donio ICANN.

(18)

Politikom o zlouporabama pri registraciji naziva u okviru domene .eu trebalo bi predvidjeti da registar izvršava provjeru podataka koje prima, a posebno podataka o identitetu podnositelja zahtjeva za registraciju, i da opoziva nazive domena koji su pravomoćnom odlukom suda neke od država članica proglašeni klevetničkima, rasističkima ili protivnima pravu te države članice te da onemogućuje njihovu registraciju u budućnosti. Registar bi trebao postupati s krajnjim oprezom kako bi se osigurala točnost podataka koje prima i kojima raspolaže. U okviru postupka opoziva nositelj naziva domene trebao bi imati razumnu mogućnost da ispravi svaku povredu kriterija prihvatljivosti, zahtjeva za registraciju ili nepodmirene dugove prije nego što opoziv stupi na snagu.

(19)

Naziv domene koji je identičan ili zbunjujuće sličan nazivu na koji postoji pravo na temelju prava Unije ili nacionalnog prava i koji je registriran bez prava ili legitimnog interesa za taj naziv, trebalo bi u načelu opozvati i, prema potrebi, prenijeti na zakonitog nositelja. Ako se utvrdi da se takav naziv domene upotrebljavao u zloj vjeri, uvijek bi ga trebalo opozvati.

(20)

Registar bi trebao donijeti jasne politike radi osiguravanja pravodobnog utvrđivanja zlouporaba pri registraciji naziva domena te bi, prema potrebi, trebao surađivati s nadležnim tijelima i drugim javnim tijelima koja su relevantna za kibersigurnost i informacijsku sigurnost i koja su posebno uključena u borbu protiv takvih registracija, kao što su nacionalni timovi za hitne računalne intervencije (CERT-ovi).

(21)

Registar bi trebao podržavati tijela kaznenog progona u borbi protiv kriminaliteta provedbom tehničkih i organizacijskih mjera kojima se nadležnim tijelima omogućuje pristup podacima u registru za potrebe sprečavanja, otkrivanja, istraživanja i progona kaznenih djela, u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom.

(22)

Ovu Uredbu trebalo bi provoditi u skladu s načelima koja se odnose na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Registar bi trebao biti u skladu s relevantnim pravilima, načelima i smjernicama Unije o zaštiti podataka, a posebno relevantnim sigurnosnim zahtjevima, načelima nužnosti, proporcionalnosti, ograničavanja svrhe i proporcionalnog razdoblja zadržavanja podataka. Osim toga, tehnička zaštita osobnih podataka i integrirana zaštita podataka trebale bi biti ugrađene u sve sustave za obradu podataka i baze podataka koji se razvijaju i održavaju.

(23)

Kako bi se osigurao djelotvoran periodični nadzor, neovisno bi tijelo na trošak registra barem svake dvije godine trebalo provoditi reviziju nad registrom kako bi se potvrdilo, putem izvješća o ocjeni usklađenosti, da registar poštuje zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi. Registar bi to izvješće trebao dostaviti Komisiji u skladu s ugovorom sklopljenim s Komisijom.

(24)

Ugovorom između Komisije i registra trebalo bi predvidjeti postupke kojima bi registar poboljšao organizaciju i vođenje vršne domene .eu te upravljanje njome, u skladu s uputama Komisije koje proizlaze iz nadzornih aktivnosti Komisije kao što je predviđeno ovom Uredbom.

(25)

Vijeće je u svojim zaključcima o upravljanju internetom od 27. studenoga 2014. ponovno potvrdilo predanost Unije za promicanje upravljačkih struktura s više dionika koje se temelje na sustavnom skupu načela za globalno upravljanje internetom. Uključivo upravljanje internetom znači da vlade, privatni sektor, civilno društvo, međunarodne organizacije i tehničke zajednice, svatko u svojoj ulozi, razvijaju i primjenjuju zajednička načela, norme, pravila te postupke donošenja odluka i programe koji oblikuju evoluciju i upotrebu interneta.

(26)

Trebalo bi osnovati višedioničku savjetodavnu skupinu za vršnu domenu .eu, koja bi savjetovala Komisiju, kako bi se ojačao i proširio doprinos dobrom upravljanju registra. Skupina bi trebala odražavati višedionički model upravljanja internetom, a njezine bi članove, osim onih iz nadležnih tijela država članica i međunarodnih organizacija, trebala imenovati Komisija na temelju otvorenog, nediskriminirajućeg i transparentnog postupka. Predstavnike nadležnih tijela država članica trebalo bi imenovati na temelju sustava rotacije kako bi se osigurao odgovarajući kontinuitet u sudjelovanju u skupini.

(27)

Komisija bi trebala provesti ocjenjivanje djelotvornosti i funkcioniranja vršne domene .eu. Pri tom bi ocjenjivanju u obzir trebalo uzeti način rada određenog registra i relevantnost zadaća registra. Osim toga, Komisija bi trebala podnositi redovita izvješća o funkcioniranju naziva vršne domene .eu Europskom parlamentu i Vijeću.

(28)

Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”), kako su utvrđena Ugovorima, posebno zaštita osobnih podataka, sloboda izražavanja i informiranja te zaštita potrošača. Kada se osigurava da odredbe nacionalnog prava koje utječu na ovu Uredbu budu u skladu s pravom Unije, a posebno s Poveljom, trebalo bi poštovati odgovarajuće postupke Unije. Ako postoji sumnja u pogledu usklađenosti s pravom Unije, registar bi trebao tražiti smjernice od Komisije.

(29)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno uvođenje paneuropske vršne domene uz postojeće nacionalne vršne domene, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(30)

Kako bi se ograničio rizik od poremećaja u pružanju usluga vršne domene .eu tijekom provedbe novog regulatornog okvira, ovom su Uredbom utvrđene prijelazne odredbe.

(31)

Uredbu (EZ) br. 733/2002 trebalo bi stoga izmijeniti i staviti izvan snage, a Uredbu (EZ) br. 874/2004 staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i ciljevi

1.   Ovom se Uredbom uvodi nacionalna vršna domena .eu i njezine dostupne inačice na drugim pismima radi podupiranja jedinstvenog digitalnog tržišta, izgradnje identiteta Unije na internetu i poticanja prekograničnih internetskih aktivnosti. Njome se također utvrđuju uvjeti za njezino uvođenje, među ostalim u vezi s određivanjem i obilježjima registra. Ovom se Uredbom utvrđuju i pravni i opći okvir politike u okviru kojega određeni registar treba djelovati.

2.   Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje aranžmane u državama članicama u pogledu njihovih nacionalnih vršnih domena.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(1)

„registar” znači subjekt kojem je povjerena organizacija i vođenje vršne domene .eu te upravljanje njome, uključujući održavanje odgovarajućih baza podataka i s time povezane usluge za rješavanje upita javnosti, registraciju naziva domena, rad registra naziva domena, rad registra poslužitelja vršnih domena i distribuciju datoteka iz zone vršne domene u poslužitelje s nazivima;

(2)

„registrar” znači fizička ili pravna osoba koja na temelju ugovora s registrom pruža usluge registracije naziva domena podnositeljima zahtjeva za registraciju;

(3)

„protokoli za internacionalizirane nazive domena” znači standardi i protokoli koji podržavaju upotrebu naziva domena u znakovima koji nisu znakovi američkog standardnog koda za razmjenu informacija (ASCII);

(4)

„baza podataka WHOIS” znači skup podataka koji sadržava podatke o tehničkim i administrativnim aspektima registracija pod vršnom domenom .eu;

(5)

„načela i postupci u vezi s funkcioniranjem vršne domene .eu” znači detaljna pravila povezana s funkcioniranjem vršne domene .eu i upravljanjem njome;

(6)

„registracija” znači niz akata i postupovnih koraka, od pokretanja do dovršetka, koje poduzimaju registrari i registar na zahtjev fizičke ili pravne osobe, u svrhu provedbe registracije naziva domene na određeno vrijeme.

POGLAVLJE II.

UVOĐENJE VRŠNE DOMENE .eu

ODJELJAK 1.

Opća načela

Članak 3.

Kriteriji prihvatljivosti

Registraciju jednog ili više naziva domena pod vršnom domenom .eu može zatražiti:

(a)

građanin Unije, neovisno o mjestu boravišta;

(b)

fizička osoba koja nije građanin Unije, a koja ima boravište u jednoj od država članica;

(c)

poduzeće s poslovnim nastanom u Uniji; i

(d)

organizacija s poslovnim nastanom u Uniji, ne dovodeći u pitanje primjenu nacionalnog prava.

Članak 4.

Registracija i opoziv naziva domena

1.   Naziv domene dodjeljuje se prihvatljivoj stranci čiji je zahtjev registar primio prvi na tehnički ispravan način, kako je utvrđeno u postupcima koji se odnose na zahtjeve za registraciju na temelju članka 11. točke (b).

2.   Registrirani naziv domene nije dostupan za buduću registraciju sve do isteka registracije bez obnove ili do opoziva naziva domene.

3.   Registar može opozvati naziv domene na vlastitu inicijativu bez podnošenja spora na alternativno rješavanje spora ili sudski postupak ako:

(a)

postoje nepodmireni dugovi prema registru;

(b)

nositelj naziva domene ne zadovoljava kriterije prihvatljivosti u skladu s člankom 3.;

(c)

nositelj naziva domene prekršio je zahtjeve koji se odnose na zahtjeve za registraciju utvrđene na temelju članka 11. točaka (b) i (c).

4.   Naziv domene može se također opozvati, i prema potrebi zatim prenijeti na drugu stranku, nakon odgovarajućeg postupka alternativnog rješavanja sporova ili sudskog postupka, u skladu s načelima i postupcima u vezi s funkcioniranjem vršne domene .eu utvrđenima na temelju članka 11., ako je taj naziv identičan ili zbunjujuće sličan nazivu na koji postoji pravo na temelju prava Unije ili nacionalnog prava i:

(a)

ako ga je nositelj registrirao bez prava ili legitimnog interesa za taj naziv; ili

(b)

ako je registriran ili se upotrebljava u zloj vjeri.

5.   Ako sud države članice odlukom utvrdi da je naziv domene klevetnički, rasistički ili u suprotnosti s javnim poretkom ili javnom sigurnošću, u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom koje je u skladu s pravom Unije, registar nakon obavijesti o sudskoj odluci blokira taj naziv domene te ga opoziva nakon obavijesti o pravomoćnoj sudskoj odluci. Registar onemogućuje buduće registriranje onih naziva domena koji su predmet takvog sudskog naloga sve dok je taj nalog na snazi.

6.   Nazivi domena registrirani pod vršnom domenom .eu smiju se prenijeti samo strankama koje su prihvatljive za registraciju naziva u okviru vršne domene .eu.

Članak 5.

Jezici, mjerodavno pravo i nadležnost

1.   Registracija naziva domena provodi se upotrebom svih znakova službenih jezika institucija Unije, u skladu s dostupnim međunarodnim standardima, kako je dopušteno relevantnim protokolima za internacionalizirane nazive domena (IDN-ovi).

2.   Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (8) ni prava i obveze koje su priznale države članice ili Unija, a koji proizlaze iz međunarodnih instrumenata, u ugovorima između registra i registrara i ugovorima između registrara i podnositelja zahtjeva za registraciju naziva domena kao mjerodavno pravo može se odrediti isključivo pravo jedne od država članica, a kao nadležno tijelo za rješavanje sporova može se odrediti isključivo sud, arbitražni sud ili drugo tijelo koje se nalazi u Uniji.

Članak 6.

Rezervacija naziva domena

1.   Registar može rezervirati ili registrirati nekoliko naziva domena koji se smatraju potrebnima za operativne funkcije prema ugovoru iz članka 8. stavka 4.

2.   Komisija može naložiti registru da izravno pod vršnom domenom .eu rezervira ili registrira naziv domene koje će upotrebljavati institucije i tijela Unije.

3.   Ne dovodeći u pitanje nazive domena koji su već rezervirani ili registrirani, države članice mogu Komisiji dostaviti popis naziva domena:

(a)

koji se ne smiju registrirati na temelju njihova nacionalnog prava; ili

(b)

koje države članice mogu registrirati ili rezervirati samo na sekundarnoj razini.

Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak točku (b), takvi nazivi domena ograničeni su na općepriznate zemljopisne ili geopolitičke pojmove koji utječu na političku ili teritorijalnu organizaciju država članica.

4.   Komisija provedbenim aktima donosi popise koje su dostavile države članice. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2.

Članak 7.

Registrari

1.   Registar akreditira registrare na temelju razumnih, transparentnih i nediskriminirajućih postupaka akreditacije koje je unaprijed odobrila Komisija. Registar objavljuje akreditacijske postupke javno i u lako dostupnom obliku.

2.   Registar primjenjuje ekvivalentne uvjete u ekvivalentnim okolnostima na akreditirane registrare vršne domene .eu koji pružaju ekvivalentne usluge. Registar pruža usluge i informacije tim registrarima pod istim uvjetima i iste kvalitete kao za vlastite ekvivalentne usluge.

ODJELJAK 2.

Registar

Članak 8.

Određivanje registra

1.   Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 18. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem kriterija prihvatljivosti i odabira te postupka određivanja registra.

2.   Komisija provedbenim aktima utvrđuje načela koja trebaju biti obuhvaćena ugovorom između Komisije i registra. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2.

3.   Komisija određuje subjekt registrom nakon dovršetka postupka iz stavaka 1. i 2.

4.   Komisija sklapa ugovor s određenim registrom. U ugovoru se navode pravila, politike i postupci za usluge koje pruža registar te uvjeti pod kojima Komisija treba nadzirati kako registar organizira i vodi vršnu domenu .eu te upravlja njome. Ugovor je vremenski ograničen i može se jednom obnoviti bez potrebe za organiziranjem novog postupka odabira. U ugovoru se odražavaju obveze registra te on obuhvaća načela i postupke u vezi s funkcioniranjem vršne domene .eu utvrđene na temelju članaka 10. i 11.

5.   Odstupajući od stavaka 1., 2. i 3., Komisija može, kada postoje krajnje hitni razlozi, odrediti registar donošenjem, u skladu s postupkom iz članka 17. stavka 3., provedbenih akata koji se odmah primjenjuju.

Članak 9.

Obilježja registra

1.   Registar je neprofitna organizacija. Registrirano sjedište, središnja uprava i glavno mjesto poslovanja registra moraju se nalaziti na području Unije.

2.   Registar može zaračunavati naknade. Te naknade moraju biti izravno povezane s nastalim troškovima.

Članak 10.

Obveze registra

Registar je obvezan:

(a)

promicati vršnu domenu .eu u cijeloj Uniji i u trećim zemljama;

(b)

poštovati pravila, politike i postupke koji su utvrđeni u ovoj Uredbi, ugovor iz članka 8. stavka 4., a osobito pravo Unije u području zaštite podataka;

(c)

organizirati i voditi vršnu domenu .eu te upravljati njome u općem interesu javnosti i u svim aspektima vođenja vršne domene .eu i upravljanja njome osigurati visoku kvalitetu, transparentnost, sigurnost, stabilnost, predvidljivost, pouzdanost, dostupnost, učinkovitost, nediskriminaciju, poštene uvjete tržišnog natjecanja i zaštitu potrošača;

(d)

sklopiti odgovarajući ugovor kojim se predviđa dodjela koda vršne domene .eu, podložno prethodnoj suglasnosti Komisije;

(e)

registrirati nazive domena u okviru vršne domene .eu ako to zatraži bilo koja prihvatljiva stranka iz članka 3.;

(f)

ne dovodeći u pitanje bilo koji sudski postupak i podložno odgovarajućim postupovnim jamstvima za dotične stranke, osigurati da registrari i podnositelji zahtjeva za registraciju imaju mogućnost svaki ugovorni spor s registrom riješiti putem alternativnog rješavanja sporova;

(g)

osigurati dostupnost i cjelovitost baza podataka naziva domena;

(h)

na vlastiti trošak i uz suglasnost Komisije sklopiti sporazum s uglednim skrbnikom ili drugim zastupnikom za čuvanje podataka kod treće osobe s poslovnim nastanom na području Unije, kojim se Komisija određuje kao korisnik sporazuma o čuvanju podataka kod treće osobe, te dotičnom skrbniku ili zastupniku za čuvanje podataka kod treće osobe svakodnevno dostavljati ažuriranu elektroničku presliku sadržaja baze podataka vršne domene .eu;

(i)

provoditi popise iz članka 6. stavka 3.;

(j)

promicati ciljeve Unije u području upravljanja internetom, između ostalog sudjelovanjem u međunarodnim forumima;

(k)

objavljivati načela i postupke u vezi s funkcioniranjem vršne domene .eu utvrđene na temelju članka 11. na svim službenim jezicima institucija Unije;

(l)

barem svake dvije godine o vlastitom trošku naručiti reviziju, koju provodi neovisno tijelo, kako bi potvrdio svoju usklađenost s ovom Uredbom i Komisiji poslati rezultate takvih revizija;

(m)

sudjelovati, ako to od njega zahtijeva Komisija, u radu višedioničke savjetodavne skupine za vršnu domenu .eu i surađivati s Komisijom na poboljšanju funkcioniranja vršne domene .eu i upravljanja njome.

Članak 11.

Načela i postupci u vezi s funkcioniranjem vršne domene .eu

Ugovor sklopljen između Komisije i određenog registra u skladu s člankom 8. stavkom 4. sadržava načela i postupke koji se odnose na funkcioniranje vršne domene .eu, u skladu s ovom Uredbom, uključujući sljedeće:

(a)

politiku alternativnog rješavanja sporova;

(b)

zahtjeve i postupke koji se odnose na zahtjeve za registraciju, politiku provjere kriterija za registraciju, politiku provjere podataka podnositelja zahtjeva za registraciju i politiku postupanja sa sumnjivim registracijama naziva domena;

(c)

politiku koja se odnosi na zlouporabu pri registraciji naziva domena i politiku pravodobne identifikacije naziva domena koji su registrirani i koji se koriste u zloj vjeri, kako je navedeno u članku 4.;

(d)

politiku opoziva naziva domena;

(e)

tretiranje prava intelektualnog vlasništva;

(f)

mjere kojima se nadležnim tijelima omogućuje pristup podacima u registru za potrebe sprečavanja, otkrivanja, istraživanja i progona kaznenih djela, u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom koje je u skladu s pravom Unije, podložno odgovarajućim provjerama i mjerama uravnoteženja;

(g)

detaljne postupke za izmjenu ugovora.

Članak 12.

Baza podataka WHOIS

1.   Registar uspostavlja bazu podataka WHOIS i upravlja njome s dužnom pažnjom u svrhu jamčenja sigurnosti, stabilnosti i otpornosti vršne domene .eu pružanjem točnih i ažuriranih informacija o registraciji naziva domena pod vršnom domenom .eu.

2.   Baza podataka WHOIS sadržava relevantne informacije o kontaktnim točkama putem kojih se upravlja nazivima domena pod vršnom domenom .eu i o nositeljima naziva domena. Informacije u bazi podataka WHOIS opsegom ne prelaze svrhu baze podataka. Registar mora biti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

ODJELJAK 3.

Nadzor registra

Članak 13.

Nadzor

1.   Komisija prati i nadzire organizaciju i vođenje vršne domene .eu te upravljanje njome od strane registra.

2.   Komisija provjerava dobro financijsko upravljanje registrom i njegovu usklađenost s ovom Uredbom te s načelima i postupcima u vezi s funkcioniranjem vršne domene .eu, kako je navedeno u članku 11. U tu svrhu Komisija može zatražiti informacije od registra.

3.   U skladu sa svojim nadzornim aktivnostima, Komisija može registru dati određene upute za ispravljanje ili poboljšanje organizacije i vođenja vršne domene .eu te upravljanja njome.

4.   Komisija se prema potrebi može savjetovati s višedioničkom savjetodavnom skupinom za vršnu domenu .eu i s drugim relevantnim dionicima te može zatražiti stručni savjet o rezultatima nadzornih aktivnosti predviđenih u ovom članku te o načinima na koje bi registar mogao poboljšati organizaciju i vođenje vršne domene .eu te upravljanje njome.

Članak 14.

Višedionička savjetodavna skupina za vršnu domenu .eu

1.   Komisija osniva višedioničku savjetodavnu skupinu za vršnu domenu .eu. Višedionička savjetodavna skupina za vršnu domenu .eu ima sljedeće zadaće:

(a)

savjetuje Komisiju pri provedbi ove Uredbe;

(b)

Komisiji upućuje mišljenja o strateškim pitanjima koja se odnose na upravljanje vršnom domenom .eu, njezinu organizaciju i vođenje, uključujući pitanja povezana s kibersigurnosti i zaštitom podataka;

(c)

savjetuje Komisiju o pitanjima u vezi s praćenjem i nadzorom registra, osobito u pogledu revizije iz članka 10. točke (l);

(d)

savjetuje Komisiju o najboljim praksama u pogledu politika i mjera protiv zlouporabe pri registraciji naziva domena, osobito protiv registracija bez prava ili legitimnog interesa i registracija koje se koriste u zloj vjeri.

2.   Komisija prilikom provedbe ove Uredbe uzima u obzir savjete višedioničke savjetodavne skupine za vršnu domenu .eu.

3.   Višedionička savjetodavna skupina za vršnu domenu .eu sastavljena je od predstavnika dionika koji imaju poslovni nastan u Uniji. Ti predstavnici dolaze iz privatnog sektora, tehničke zajednice, civilnog društva i akademske zajednice te iz tijela država članica i međunarodnih organizacija. Predstavnike koji ne dolaze iz tijela država članica i međunarodnih organizacija imenuje Komisija na temelju otvorenog, nediskriminirajućeg i transparentnog postupka, maksimalno vodeći računa o načelu rodne ravnopravnosti.

4.   Neovisno o stavku 3., višedionička savjetodavna skupina za vršnu domenu .eu može uključivati jednog predstavnika dionika koji imaju poslovni nastan izvan Unije.

5.   Višedioničkom savjetodavnom skupinom za vršnu domenu .eu predsjedava predstavnik Komisije ili osoba koju imenuje Komisija. Komisija pruža usluge tajništva višedioničkoj savjetodavnoj skupini za vršnu domenu .eu.

POGLAVLJE III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Pridržavanje prava

Unija pridržava sva prava koja se odnose na vršnu domenu .eu, uključujući osobito sva prava intelektualnog vlasništva ili druga prava na baze podataka registra koja su potrebna kako bi se osigurala provedba ove Uredbe, kao i pravo na ponovno određivanje registra.

Članak 16.

Ocjenjivanje i preispitivanje

1.   Komisija do 13. listopada 2027. te svake tri godine nakon toga ocjenjuje provedbu, djelotvornost i funkcioniranje vršne domene .eu, osobito na temelju informacija koje registar dostavlja u skladu s člankom 10. točkom (l).

2.   Komisija do 30. lipnja 2020. ocjenjuje, vodeći računa o aktualnoj praksi, treba li registar i kako surađivati s EUIPO-om i drugim agencijama Unije, s ciljem suzbijanja sumnjivih registracija i zlouporaba pri registraciji naziva domena, te ocjenjuje treba li i kako predvidjeti jednostavne administrativne postupke, osobito za mala i srednja poduzeća. U tom pogledu Komisija može prema potrebi predložiti daljnje mjere.

3.   Komisija do 13. listopada 2024. ocjenjuje mogućnost proširenja kriterija utvrđenih u članku 9. i može, prema potrebi, podnijeti zakonodavni prijedlog.

4.   Komisija o rezultatima ocjene iz stavaka 1. i 2. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 17.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za komunikacije (COCOM), osnovan Direktivom (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća (10). Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.

Članak 18.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 18. travnja 2019. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 1. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 19.

Prijelazne odredbe

1.   Nositelji naziva domene koji imaju nazive domena koji su bili registrirani u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 733/2002 zadržavaju svoja prava u odnosu na postojeće registrirane nazive domena.

2.   Komisija do 12. listopada 2021. poduzima potrebne mjere za određivanje subjekta kao registra i sklapanje ugovora s registrom u skladu s ovom Uredbom. Ugovor proizvodi učinke od 13. listopada 2022.

3.   Ugovor sklopljen između Komisije i registra u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 733/2002 nastavlja proizvoditi učinke do 12. listopada 2022.

Članak 20.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 733/2002

U članku 4. stavku 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 733/2002 točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

izvršava registraciju naziva domena u okviru vršne domene .eu, putem bilo kojeg ovlaštenog registrara vršne domene .eu, koju zatraži:

i.

građanin Unije, neovisno o mjestu boravišta;

ii.

fizička osoba koja nije građanin Unije, a koja ima boravište u jednoj od država članica;

iii.

poduzeće s poslovnim nastanom u Uniji; ili

iv.

organizacija s poslovnim nastanom u Uniji, ne dovodeći u pitanje primjenu nacionalnog prava.”

Članak 21.

Stavljanje izvan snage

Uredbe (EZ) br. 733/2002 i (EZ) br. 874/2004 stavljaju se izvan snage s učinkom od 13. listopada 2022.

Članak 22.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 13. listopada 2022.

Međutim, članak 20. primjenjuje se od 19. listopada 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  SL C 367, 10.10.2018., str. 112.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 31. siječnja 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 18. veljače 2019.

(3)  Uredba (EZ) br. 733/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. travnja 2002. o uvođenju vršne .eu domene (SL L 113, 30.4.2002., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 874/2004 od 28. travnja 2004. o utvrđivanju pravila javne politike u vezi s primjenom i funkcijama vršne .eu domene i načela kojima se uređuje registracija (SL L 162, 30.4.2004., str. 40.).

(5)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(6)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(7)  Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova) (SL L 165, 18.6.2013., str. 63.).

(8)  Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(10)  Direktiva (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (SL L 321, 17.12.2018., str. 36.).


Top