EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0365

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/365 оd 13. prosinca 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima i obrascima za razmjenu informacija o sankcijama, mjerama i istragama u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/7659

SL L 81, 22.3.2019, p. 128–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/365/oj

22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/128


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/365

оd 13. prosinca 2018.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima i obrascima za razmjenu informacija o sankcijama, mjerama i istragama u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 25. stavak 4.,

budući da:

(1)

Kako bi se osiguralo da Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) zaprima potpune i točne informacije o izrečenim administrativnim i kaznenim mjerama te poduzetim kaznenim istragama u vezi s kršenjima Uredbe (EU) 2015/2365, trebalo bi utvrditi zajedničke postupke i obrasce za podnošenje tih informacija.

(2)

Kako bi se izbjegli eventualni dvostruki unosi i sukobi nadležnosti među više tijela za izvješćivanje u državama članicama, trebalo bi za razmjenu informacija s ESMA-om odrediti jedinstvenu kontaktnu točku u svakoj državi članici.

(3)

Kako bi se osigurala relevantnost informacija u godišnjim izvješćima o sankcijama, mjerama i istragama koja će objaviti ESMA, trebalo bi na temelju posebnih obrazaca u informacijama koje dostavljaju nadležna tijela jasno naznačiti koje su odredbe Uredbe (EU) 2015/2365 prekršene.

(4)

Nadležno tijelo trebalo bi ESMA-i dostaviti presliku odluke o izricanju administrativne sankcije ili mjere i jasan sažetak koji sadržava bitne elemente te odluke. Međutim, kako bi se smanjilo opterećenje povezano s izvješćivanjem, ako je ESMA na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe (EU) 2015/2365 već obaviještena o određenoj administrativnoj sankciji ili mjeri, od nadležnog bi tijela trebalo zahtijevati da samo navede jasno upućivanje na tu sankciju ili mjeru.

(5)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Europskoj komisiji u skladu s postupkom iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(6)

U skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 ESMA nije provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba niti je analizirala moguće povezane troškove i koristi uvođenja standardnih obrazaca i postupaka za relevantna nadležna tijela jer bi to bilo nerazmjerno u odnosu na njihov opseg i učinak, uzimajući u obzir to da bi adresati provedbenih tehničkih standarda bili samo nacionalna nadležna tijela država članica, a ne sudionici na tržištu.

(7)

ESMA je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Kontaktne točke

1.   Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) određuje jedinstvenu kontaktnu točku za zaprimanje informacija iz članka 25. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2015/2365 i za svu komunikaciju o svim pitanjima povezanima sa zaprimanjem tih informacija. Pojedinosti o kontaktnoj točki dostupne su na internetskim stranicama ESMA-e.

2.   Nadležna tijela svake države članice određuju jedinstvenu kontaktnu točku za tu državu članicu za svu komunikaciju u vezi s dostavom informacija iz članka 25. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2015/2365. Nadležna tijela obavješćuju ESMA-u o tim kontaktnim točkama.

Članak 2.

Godišnje podnošenje zbirnih informacija

1.   Kontaktne točke koje nadležna tijela odrede za svaku državu članicu na temelju članka 1. stavka 2. ESMA-i dostavljaju informacije iz članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2365 uporabom obrasca iz Priloga I. ovoj Uredbi. Dostavljaju se preslike odluka kojima se izriču administrativne sankcije i druge administrativne mjere te sažeci tih odluka, osim ako je ESMA na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe (EU) 2015/2365 već obaviještena o tim sankcijama ili mjerama. Preslike odluka dostavljaju se kao privitci e-pošti koja se šalje uz obrazac.

2.   Kontaktne točke koje nadležna tijela odrede za svaku državu članicu na temelju članka 1. stavka 2. ESMA-i dostavljaju informacije iz članka 25. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 uporabom obrasca iz Priloga II. ovoj Uredbi.

3.   Obrasci iz stavaka 1. i 2. obuhvaćaju izvještajno razdoblje koje traje jednu kalendarsku godinu te se elektronički popunjavaju i zajedno sa svim privicima dostavljaju e-poštom ESMA-inoj kontaktnoj točki najkasnije do 31. ožujka sljedeće godine.

Obrasci iz stavaka 1. i 2. prvi se put dostavljaju 2018. za kalendarske godine 2016. i 2017.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 337, 23.12.2015., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


PRILOG I.

Image 1 Tekst slike Image 2 Tekst slike

PRILOG II.

Image 3 Tekst slike Image 4 Tekst slike

Top