EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0356

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/356 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se dostavljaju trgovinskim repozitorijima (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/8334

SL L 81, 22.3.2019, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/356/oj

22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/356

оd 13. prosinca 2018.

o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se dostavljaju trgovinskim repozitorijima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 9.,

budući da:

(1)

Kako bi se povećala učinkovitost i uskladile sličnosti između izvješćivanja o izvedenicama i izvješćivanja o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, trebalo bi uskladiti obvezu dostavljanja pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima trgovinskim repozitorijima u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2015/2365 s obvezom dostavljanja podataka o ugovorima o izvedenicama trgovinskim repozitorijima u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Stoga bi zahtjevi izvješćivanja kojima se određuju pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima trebali biti slični zahtjevima izvješćivanja kojima se određuju pojedinosti o ugovorima o izvedenicama.

(2)

Kako bi se zajamčila učinkovitost i korisnost dostavljenih informacija o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, određene pojedinosti koje se dostavljaju trebalo bi prilagoditi različitim vrstama transakcija financiranja vrijednosnim papirima utvrđenima u Uredbi (EU) 2015/2365. Kad je riječ o izvješćivanju o transakcijama odobravanja maržnih kredita Uredbom (EU) 2015/2365 nastoje se obuhvatiti transakcije koje imaju istu svrhu kao repo transakcije, transakcije kupnje i ponovne prodaje ili transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira i koje stoga predstavljaju slične rizike za financijsku stabilnost jer omogućuju stvaranje financijske poluge, procikličnosti i međusobne povezanosti na financijskim tržištima ili pridonose promjeni likvidnosti i dospijeća. Odobravanje maržnih kredita stoga obuhvaća transakcije za koje financijske institucije i njihovi klijenti sklapaju ugovore o iznosu nadoknade na temelju kojih financijske institucije svojim klijentima pružaju usluge glavnog brokera, ali ne obuhvaća druge kredite, kao što su krediti za restrukturiranje poduzeća koji, premda mogu obuhvaćati vrijednosne papire, ne pridonose stvaranju sistemskih rizika koji se nastoje ukloniti Uredbom (EU) 2015/2365.

(3)

Važno je da se za sve transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje poravnava središnja druga ugovorna strana dostave točne pojedinosti koje se lako mogu utvrditi, neovisno o tome je li određena transakcija financiranja vrijednosnim papirima poravnana na dan kad je sklopljena ili naknadno.

(4)

Kako bi se zajamčilo sveobuhvatno izvješćivanje kada specifične pojedinosti o kolateralu nisu poznate na dan transakcije, druge ugovorne strane trebale bi ažurirati informacije o kolateralu čim im te informacije postanu dostupne, a najkasnije prvi radni dan nakon datuma valute te transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

(5)

Kako bi se pružile korisnije informacije tijelima koja imaju pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima, druge ugovorne strane trebale bi trgovinskim repozitorijima dostaviti međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN) za svaku košaricu kolaterala iz koje se daje kolateral za transakcije financiranja vrijednosnim papirima, ako ta košarica ima ISIN.

(6)

Kada druge ugovorne strane daju kolateral na osnovi neto izloženosti koja proizlazi iz prijeboja niza transakcija financiranja vrijednosnim papirima između dviju ugovornih strana, specifična alokacija kolaterala pojedinačnoj transakciji financiranja vrijednosnim papirima često nije moguća zbog čega ni alokacija kolaterala možda nije poznata. U tim situacijama druge ugovorne strane trebale bi moći izvijestiti o kolateralu neovisno o odnosnom kreditu.

(7)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji u skladu s postupkom utvrđenim člankom 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(8)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o ovom nacrtu regulatornih tehničkih standarda, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pojedinosti koje se dostavljaju o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

1.   Izvješće sastavljeno u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2365 sadržava potpune i točne pojedinosti navedene u tablicama 1., 2., 3. i 4. Priloga koje se odnose na predmetnu transakciju financiranja vrijednosnim papirima.

2.   Pri izvješćivanju o sklapanju transakcije financiranja vrijednosnim papirima druga ugovorna strana u svojem izvješću navodi vrstu izmjene „Novo” u polju 98. u tablici 2. Priloga ovoj Uredbi. U svim naknadnim dostavama pojedinosti o toj transakciji financiranja vrijednosnim papirima u polju 98. u tablici 2. Priloga ovoj Uredbi navodi se odgovarajuća vrsta izmjene koja se odnosi na tu transakciju.

Članak 2.

Transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su poravnale središnje druge ugovorne strane

1.   Ako središnja druga ugovorna strana naknadno obavi poravnanje transakcije financiranja vrijednosnim papirima o kojoj su pojedinosti već dostavljene u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2365, prekid te transakcije nakon njezina poravnanja navodi se u polju 98. u tablici 2. Priloga uz naznaku vrste izmjene „Prekid/Prijevremeni prekid” te se navode pojedinosti o novim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje proizlaze iz tog poravnanja.

2.   Pojedinosti o transakciji financiranja vrijednosnim papirima koja je sklopljena na mjestu trgovanja i koju je na isti dan poravnala središnja druga ugovorna strana dostavljaju se tek nakon poravnanja te transakcije.

3.   Za dani ili primljeni iznos nadoknade za poravnanu transakciju financiranja vrijednosnim papirima druga ugovorna strana dostavlja pojedinosti navedene u tablici 3. Priloga ovoj Uredbi uz naznaku odgovarajuće vrste izmjene utvrđene u polju 20. u toj tablici Priloga.

Članak 3.

Izvješćivanje o kolateralu

1.   Druge ugovorne strane u transakcijama pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe navode da su suglasne s nedavanjem kolaterala u polju 72. u tablici 2. Priloga.

2.   Ako je kolateral u transakciji financiranja vrijednosnim papirima povezan s pojedinačnim kreditom i pojedinosti o tom kolateralu poznate su drugoj ugovornoj strani prije roka za izvješćivanje, ona pri prvom izvješćivanju o toj transakciji financiranja vrijednosnim papirima u poljima od 75. do 94. u tablici 2. Priloga navodi potpune i točne pojedinosti o svim pojedinačnim komponentama kolaterala za tu transakciju, uz naznaku vrste izmjene „Novo” u polju 98. u tablici 2. Priloga.

3.   Ako je kolateral u transakciji financiranja vrijednosnim papirima povezan s pojedinačnim kreditom, ali drugoj ugovornoj nisu poznate pojedinosti o tom kolateralu prije roka za izvješćivanje, ona uz naznaku vrste izmjene „Ažuriranje kolaterala” u polju 98. u tablici 2. Priloga, u poljima od 75. do 94. u tablici 2. Priloga navodi potpune i točne pojedinosti o svim pojedinačnim komponentama kolaterala za tu transakciju financiranja vrijednosnim papirima čim joj postanu poznate, a najkasnije prvi radni dan nakon datuma valute navedenog u polju 13. u tablici 2. Priloga.

4.   Druga ugovorna strana koja jednu ili više transakcija financiranja vrijednosnim papirima osigurava košaricom kolaterala označenom međunarodnim identifikacijskim brojem vrijednosnih papira (ISIN) navodi ISIN u polju 96. u tablici 2. Priloga prilikom njegove dostave, uz naznaku vrste izmjene „Novo” u polju 98. u tablici 2. Priloga.

5.   Druga ugovorna strana koja jednu ili više transakcija financiranja vrijednosnim papirima osigurava košaricom kolaterala koja nije označena ISIN-om pri izvješćivanju o transakciji financiranja vrijednosnim papirima navodi oznaku NTAV u polju 96. u tablici 2. Priloga, uz naznaku vrste izmjene „Novo” u polju 98. u tablici 2. Priloga.

6.   Za potrebe stavaka 4. i 5. druga ugovorna strana u poljima od 75. do 94. u tablici 2. Priloga također navodi, uz naznaku vrste izmjene „Ažuriranje kolaterala” u polju 98. u tablici 2. Priloga, potpune i točne pojedinosti o svim pojedinačnim komponentama kolaterala za tu transakciju financiranja vrijednosnim papirima čim joj te pojedinosti postanu poznate, a najkasnije prvi radni dan nakon datuma valute navedenog u polju 13. u tablici 2. Priloga.

7.   Druga ugovorna strana koja više transakcija financiranja vrijednosnim papirima osigurava na osnovi neto izloženosti navodi vrijednost „točno” u polju 73. u tablici 2. Priloga. Ta druga ugovorna strana u poljima od 75. do 94. u tablici 2. Priloga navodi, uz naznaku vrste izmjene „Ažuriranje kolaterala” u polju 98. u tablici 2. Priloga, potpune i točne pojedinosti o svim pojedinačnim komponentama kolaterala tih transakcija financiranja vrijednosnim papirima čim joj te pojedinosti postanu poznate, a najkasnije prvi radni dan nakon datuma valute određenog u polju 13. u tablici 2. Priloga.

Članak 4.

Izvješćivanje o ponovnoj upotrebi kolaterala

1.   Druga ugovorna strana koja primi jedan ili više financijskih instrumenata kao kolateral u transakciji financiranja vrijednosnim papirima u poljima 7., 8. i 9. u tablici 4. Priloga navodi potpune i točne pojedinosti o ponovnoj upotrebi svakog od tih financijskih instrumenata.

2.   Druga ugovorna strana koja primi gotovinski kolateral u transakciji financiranja vrijednosnim papirima u poljima 11., 12. i 13. u tablici 4. Priloga navodi potpune i točne pojedinosti o svim ponovnim ulaganjima gotovinskog kolaterala za svaku valutu.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 337, 23.12.2015., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


PRILOG

Tablica 1.

Podaci o drugoj ugovornoj strani

Br.

Polje

Pojedinosti koje se dostavljaju

Repo

BSB

SL

ML

1

Vremenski žig izvješćivanja

Datum i vrijeme izvješćivanja trgovinskog repozitorija.

Da

Da

Da

Da

2

Subjekt koji podnose izvješće

Jedinstvena identifikacijska oznaka subjekta koji podnosi izvješće. Ako je dostavljanje izvješća preneseno na treću osobu ili drugu drugu ugovornu stranu, jedinstvena identifikacijska oznaka tog subjekta.

Da

Da

Da

Da

3

Izvještajna druga ugovorna strana

Jedinstvena identifikacijska oznaka izvještajne druge ugovorne strane.

Da

Da

Da

Da

4

Vrsta izvještajne druge ugovorne strane

Navesti je li izvještajna druga ugovorna strana financijska ili nefinancijska druga ugovorna strana.

Da

Da

Da

Da

5

Sektor izvještajne druge ugovorne strane

Najmanje jedna oznaka kojom se klasificira vrsta poslovnih djelatnosti izvještajne druge ugovorne strane.

Ako je izvještajna druga ugovorna strana financijska druga ugovorna strana, sve relevantne oznake uvrštene u taksonomiju za financijske druge ugovorne strane i koje se odnose na tu drugu ugovornu stranu.

Ako je izvještajna druga ugovorna strana nefinancijska druga ugovorna strana, sve relevantne oznake uvrštene u taksonomiju za nefinancijske druge ugovorne strane i koje se odnose na tu drugu ugovornu stranu.

Ako se izvješćuje o nekoliko djelatnosti, oznake se navode redoslijedom relativne važnosti odgovarajućih djelatnosti.

Da

Da

Da

Da

6

Dodatna klasifikacija sektora

Ako je izvještajna druga ugovorna strana subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) ili alternativni investicijski fond (AIF), oznaka kojom se utvrđuje je li riječ o fondu čijim se udjelima trguje na burzi (ETF) ili kvalificiranom novčanom fondu (MMF).

Ako je izvještajna druga ugovorna strana alternativni investicijski fond (AIF) ili nefinancijska druga ugovorna strana koja se bavi financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja ili posluje nekretninama, oznaka kojom se utvrđuje je li riječ o fondu za ulaganje u nekretnine (REIT).

Da

Da

Da

Da

7

Podružnica izvještajne druge ugovorne strane

Ako izvještajna druga ugovorna strana sklapa transakciju financiranja vrijednosnim papirima putem podružnice, identifikacijska oznaka podružnice.

Da

Da

Da

Da

8

Podružnica druge druge ugovorne strane

Ako druga druga ugovorna strana sklapa ugovor o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima putem podružnice, identifikacijska oznaka te podružnice.

Da

Da

Da

Da

9

Uloga druge ugovorne strane u ugovoru

Navesti je li izvještajna druga ugovorna strana davatelj ili primatelj kolaterala u skladu s člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/363 (1).

Da

Da

Da

Da

10

Subjekt odgovoran za izvješće

Ako je financijska druga ugovorna strana odgovorna za izvješćivanje u ime druge druge ugovorne strane u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća (2), jedinstvena identifikacijska oznaka te financijske druge ugovorne strane.

Ako je u skladu s člankom 4. stavkom 3. te uredbe društvo za upravljanje odgovorno za izvješćivanje u ime subjekta za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS), jedinstvena identifikacijska oznaka tog društva za upravljanje.

Ako je upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF) odgovoran za izvješćivanje u ime alternativnog investicijskog fonda (AIF) u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365, jedinstvena identifikacijska oznaka tog upravitelja alternativnih investicijskih fondova.

Da

Da

Da

Da

11

Druga druga ugovorna strana

Jedinstvena identifikacijska oznaka subjekta s kojim je izvještajna druga ugovorna strana sklopila transakciju financiranja vrijednosnim papirima. U slučaju fizičke osobe, dosljedno se navodi oznaka klijenta.

Da

Da

Da

Da

12

Država druge druge ugovorne strane

Oznaka države u kojoj se nalazi registrirano sjedište druge druge ugovorne strane ili države boravišta ako je druga druga ugovorna strana fizička osoba.

Da

Da

Da

Da

13

Korisnik

Ako korisnik ugovora nije stranka tog ugovora, izvještajna druga ugovorna strana navodi jedinstvenu identifikacijsku oznaku tog korisnika ili, u slučaju fizičke osobe, dosljedno navodi oznaku klijenta dodjeljuje pravni subjekt putem kojeg ta fizička osoba posluje.

Da

Da

Da

Ne

14

Agent treća strana

Jedinstvena identifikacijska oznaka treće osobe kojoj je izvještajna druga ugovorna strana kao vanjskom izvršitelju povjerila obradu transakcije financiranja vrijednosnim papirima poslije trgovanja (ako je primjenjivo).

Da

Da

Da

Ne

15

Broker

Jedinstvena oznaka subjekta koji djeluje kao posrednik za izvještajnu drugu ugovornu stranu, a da pritom ne postaje druga ugovorna strana u transakciji financiranja vrijednosnim papirima. Kad je riječ o transakcijama pozajmljivanja vrijednosnih papira, pojam broker ne odnosi se na posrednika kod pozajmljivanja.

Da

Da

Da

Ne

16

Član sustava poravnanja

Ako je transakcija poravnana, jedinstvena identifikacijska oznaka odgovornog član sustava poravnanja izvještajne druge ugovorne strane.

Da

Da

Da

Ne

17

Sudionik ili neizravni sudionik središnjeg depozitorija vrijednosnih papira („CSD”)

Jedinstvena oznaka sudionika ili neizravnog sudionika središnjeg depozitorija vrijednosnih papira.

Ako su i sudionik i neizravni sudionik središnjeg depozitorija vrijednosnih papira uključeni u transakciju, oznaka neizravnog sudionika.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Da

Da

Da

Ne

18

Posrednik kod pozajmljivanja

Jedinstvena oznaka posrednika kod pozajmljivanja koji sudjeluje u transakciji pozajmljivanja vrijednosnih papira.

Da

Ne

Da

Ne


Tablica 2.

Podaci o kreditu i kolateralu

Br.

Polje

Pojedinosti koje se dostavljaju

Repo

BSB

SL

ML

1

Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije („UTI”)

Jedinstvena referentna oznaka dodijeljena transakciji financiranja vrijednosnim papirima kako bi se trgovina identificirala.

Da

Da

Da

Da

2

Broj za praćenje izvješća

U slučaju transakcija koje proizlaze iz poravnanja, dostavlja se prethodna jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije, odnosno izvorne bilateralne transakcije. Međutim, druge ugovorne strane koje su kao središnje druge ugovorne strane poravnale transakciju financiranja vrijednosnim papirima nisu dužne dostaviti prethodnu jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije.

Ako je transakcija financiranja vrijednosnim papirima izvršena na mjestu trgovanja i istog dana poravnana, jedinstveni broj izvršenja koji dodjeljuje mjesto trgovanja.

Da

Da

Da

Ne

3

Datum događaja

Datum nastanka događaja o kojem se izvješćuje i koji je povezan s transakcijom financiranja vrijednosnim papirima i obuhvaćen izvješćem. U slučaju vrsta izmjene „Ažuriranje vrednovanja”, „Ažuriranje kolaterala”, „Ažuriranje ponovne upotrebe”, „Ažuriranje iznosa nadoknade”, datum dostave informacija sadržanih u izvješću.

Da

Da

Da

Da

4

Vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima

Vrsta transakcija financiranja vrijednosnim papirima kako je definirana u članku 3. stavcima od 7. do 10. Uredbe (EU) 2015/2365.

Da

Da

Da

Da

5

Poravnano

Navesti je li provedeno središnje poravnanje.

Da

Da

Da

Ne

6

Vremenski žig poravnanja

Vrijeme i datum poravnanja.

Da

Da

Da

Ne

7

Središnja druga ugovorna strana

Ako je ugovor poravnan, jedinstvena oznaka središnje druge ugovorne strane koja je provela poravnanje ugovora.

Da

Da

Da

Ne

8

Mjesto trgovanja

Jedinstvena identifikacijska oznaka mjesta izvršenja transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Ako je transakcija financiranja vrijednosnim papirima sklopljena izvan uređenog tržišta i ako je uvrštena za trgovanje, oznaka MIC „XOFF”.

Ako je transakcija financiranja vrijednosnim papirima sklopljena izvan uređenog tržišta i nije uvrštena za trgovanje, oznaka MIC „XXXX”.

Da

Da

Da

Ne

9

Vrsta okvirnog ugovora

Upućivanje na vrstu okvirnog ugovora na temelju kojeg su druge ugovorne strane sklopile transakciju financiranja vrijednosnim papirima.

Da

Da

Da

Ne

10

Druga vrsta okvirnog ugovora

Naziv okvirnog ugovora. Ovo se polje ispunjava samo ako je u polju 9 navedeno „OTHR”.

Da

Da

Da

Ne

11

Verzija okvirnog ugovora

Upućivanje na godinu okvirnog ugovora koja je relevantna za prijavljenu transakciju, ako je primjenjivo.

Da

Da

Da

Ne

12

Vremenski žig izvršenja

Datum i vrijeme izvršenja transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Da

Da

Da

Da

13

Datum valute (početni datum)

Datum ugovoren između drugih ugovornih strana za razmjenu novčanih sredstava, vrijednosnih papira ili robe za kolateral u odnosu na početni dio (promptni dio) transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Da

Da

Da

Ne

14

Datum dospijeća (završni datum)

Datum ugovoren između drugih ugovornih strana za razmjenu novčanih sredstava, vrijednosnih papira ili robe za kolateral u odnosu na završni dio (terminski dio) transakcije financiranja vrijednosnim papirima. Ova informacija ne dostavlja se za repo ugovore bez određenog datuma dospijeća.

Da

Da

Da

Ne

15

Datum prekida transakcije

Datum prekida transakcije u slučaju potpunog prijevremenog prekida transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Da

Da

Da

Da

16

Minimalno razdoblje za obavijest

Najmanji broj radnih dana u kojem jedna od drugih ugovornih strana mora obavijestiti drugu drugu ugovornu stranu o prekidu transakcije.

Da

Ne

Ne

Ne

17

Najraniji datum za opoziv

Najraniji datum na koji davatelj kredita ima pravo opozvati dio sredstava ili prekinuti transakciju.

Da

Ne

Ne

Ne

18

Pokazatelj prihvatljivog kolaterala

Navesti je li transakcija financiranja vrijednosnim papirima predmet ugovora o prihvatljivom kolateralu. U slučaju transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ovo polje odnosi se na vrijednosne papire koji su dani kao kolateral, a ne na vrijednosne papire dane u zajam.

Oznaka „GENE” navodi se za transakciju financiranja vrijednosnim papirima koja je predmet ugovora o prihvatljivom kolateralu. U ugovoru o prihvatljivom kolateralu navodi se kolateral za transakciju u kojoj davatelj kolaterala može odlučiti da se kao kolateral daje određeni vrijednosni papir iz razmjerno širokog raspona vrijednosnih papira koji ispunjavaju unaprijed definirane kriterije.

Oznaka „SPEC” navodi se za transakciju financiranja vrijednosnim papirima koja je predmet ugovora o specifičnom kolateralu. U ugovoru o specifičnom kolateralu navodi se kolateral za transakciju u kojoj primatelj kolaterala zahtijeva da davatelj kolaterala dostavi specifični međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira („ISIN”).

Da

Da

Da

Ne

19

Pokazatelj isporuke po vrijednosti (DBV)

Navesti je li namirenje transakcije provedeno primjenom mehanizma isporuke po vrijednosti.

Da

Ne

Da

Ne

20

Metoda davanja kolaterala

Navesti je li kolateral u transakciji financiranja vrijednosnim papirima predmet ugovora o kolateralu s prijenosom prava vlasništva ili ugovora o financijskom kolateralu u vrijednosnim papirima s pravom korištenja i raspolaganja.

Ako je pri davanju kolaterala primijenjeno više od jedne metode, u ovom se polju navodi primarni ugovor o kolateralu.

Da

Ne

Da

Da

21

Neodređeni rok dospijeća

Navesti je li transakcija financiranja vrijednosnim papirima s neodređenim rokom dospijeća (nema fiksni datum dospijeća) ili s određenim rokom odnosno ugovorenim datumom dospijeća.

Oznaka „točno” navodi se za transakcije financiranja vrijednosnim papirima s neodređenim rokom, a oznaka „netočno” za transakcije financiranja vrijednosnim papirima s određenim rokom dospijeća.

Da

Ne

Da

Ne

22

Mogućnost raskida

Navesti je li transakcija financiranja vrijednosnim papirima s automatskim ili mogućim produljenjem.

Da

Ne

Da

Ne

U slučaju odobravanja maržnih kredita polja od 23 do 34 ponavljaju se i ispunjavaju za svaku valutu maržnog kredita.

23

Fiksna kamatna stopa

U slučaju repo ugovora, godišnja kamatna stopa na iznos glavnice repo transakcije u skladu s metodom izračuna dana.

U slučaju odobravanja maržnih kredita, godišnja kamatna stopa na iznos glavnice vrijednosti kredita koju primatelj kredita plaća davatelju kredita.

Da

Ne

Ne

Da

24

Metoda izračuna dana

Metoda izračuna obračunane kamate na iznos glavnice za određenu kamatnu stopu.

Da

Ne

Ne

Da

25

Promjenjiva kamatna stopa

Ako je primjenjivo, navesti korištenu referentnu kamatnu stopu koja se ponovo određuje u unaprijed određenim intervalima na temelju tržišne referentne kamatne stope.

Da

Ne

Ne

Da

26

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive kamatne stope.

Da

Ne

Ne

Da

27

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive kamatne stope iz polja 26.

Da

Ne

Ne

Da

28

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja na koje se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa.

Da

Ne

Ne

Da

29

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – multiplikator

Multiplikator za vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope iz polja 28.

Da

Ne

Ne

Da

30

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope.

Da

Ne

Ne

Da

31

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – multiplikator

Multiplikator za vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope iz polja 30.

Da

Ne

Ne

Da

32

Kamatni raspon

Broj baznih bodova koji se dodaju ili oduzimaju od promjenjive kamatne stope kako bi se odredila kamatna stopa kredita.

Da

Ne

Ne

Da

33

Iznos u valuti odobrenog maržnog kredita

Iznos maržnog kredita u određenoj valuti.

Ne

Ne

Ne

Da

34

Valuta odobrenog maržnog kredita

Valuta maržnog kredita.

Ne

Ne

Ne

Da

Polja 35 i 36 ponavljaju se i ispunjavaju za svako usklađenje promjenjive kamatne stope.

35

Usklađena kamatna stopa

Kamatna stopa koja je utvrđena rasporedom stopa.

Da

Ne

Ne

Ne

36

Datum kamatne stope

Datum od kojeg se kamatna stopa počinje primjenjivati.

Da

Ne

Ne

Ne

37

Iznos glavnice na datum valute

Novčana vrijednost koja se namiruje od datuma valute transakcije.

Da

Da

Ne

Ne

38

Iznos glavnice na datum dospijeća

Novčana vrijednost koja se namiruje od datuma dospijeća transakcije.

Da

Da

Ne

Ne

39

Valuta glavnice

Valuta iznosa glavnice.

Da

Da

Ne

Ne

40

Vrsta imovine

Navesti vrstu imovine koja je predmet transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Ne

Ne

Da

Ne

41

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira

Oznaka vrijednosnog papira koji je predmet transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Ne

Ne

Da

Ne

42

Klasifikacija vrijednosnog papira

Klasifikacijska oznaka financijskih instrumenata (CFI) za vrijednosni papir koji je predmet transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Ne

Ne

Da

Ne

Kada je roba dana ili uzeta u zajam, klasifikacija te robe navodi se u rubrikama 43, 44 i 45.

43

Osnovni proizvod

Osnovni proizvod kako je naveden u klasifikaciji robe u tablici 5. Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363.

Ne

Ne

Da

Ne

44

Potproizvod

Potproizvod kako je naveden u klasifikaciji robe u tablici 5. Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363.

Za ovo je polje potrebno navesti konkretan osnovni proizvod u polju 43.

Ne

Ne

Da

Ne

45

Dodatni potproizvod

Dodatni potproizvod kako je naveden u tablici klasifikacije robe.

Za ovo je polje potrebno navesti konkretan potproizvod u polju 44.

Ne

Ne

Da

Ne

46

Količina ili nominalni iznos

Količina ili nominalni iznos vrijednosnog papira ili robe koji su predmet transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

U slučaju obveznice ukupni nominalni iznos koji znači broj obveznica pomnožen s njihovom nominalnom vrijednošću.

Za ostale vrijednosne papire ili robu njihova količina.

Ne

Ne

Da

Ne

47

Mjerna jedinica

Mjerna jedinica količine. Ovo se polje ne odnosi na robu.

Ne

Ne

Da

Ne

48

Valuta nominalnog iznosa

Ako se dostavlja nominalni iznos, valuta nominalnog iznosa.

Ne

Ne

Da

Ne

49

Cijena vrijednosnog papira ili robe

Kada su vrijednosni papiri ili roba dani ili uzeti u zajam, cijena vrijednosnog papira ili robe koja se upotrebljava za izračun vrijednosti kredita.

U slučaju transakcije kupnje i ponovne prodaje, cijena vrijednosnog papira ili robe koja se upotrebljava za izračun iznosa promptnog dijela te transakcije.

Ne

Da

Da

Ne

50

Valuta cijene

Valuta u kojoj je izražena cijena vrijednosnog papira ili robe.

Ne

Ne

Da

Ne

51

Kvaliteta vrijednosnog papira

Oznaka kojom se klasificira kreditni rizik vrijednosnog papira.

Ne

Ne

Da

Ne

52

Rok dospijeća vrijednosnog papira

Rok dospijeća vrijednosnog papira.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Ne

Ne

Da

Ne

53

Država izdavatelja

Država izdavatelja vrijednosnog papira. U slučaju vrijednosnih papira koji je izdalo inozemno društvo kći, država krajnjeg matičnog društva ili, ako ona nije poznata, država društva kćeri.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Ne

Ne

Da

Ne

54

Oznaka LEI izdavatelja

Oznaka LEI izdavatelja vrijednosnog papira.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Ne

Ne

Da

Ne

55

Vrsta vrijednosnog papira

Oznaka kojom se klasificira vrsta vrijednosnog papira.

Ne

Ne

Da

Ne

56

Vrijednost kredita

Vrijednost kredita, odnosno količina ili nominalni iznos kredita pomnožen s cijenom iz polja 49.

Ne

Ne

Da

Ne

57

Tržišna vrijednost

Tržišna vrijednost vrijednosnih papira ili robe koji su dani ili uzeti u zajam.

Ne

Ne

Da

Ne

58

Fiksna stopa naknade

Fiksna kamatna stopa (dogovorena naknada koju davatelj kredita plaća za ponovno ulaganje gotovinskog kolaterala umanjena za naknadu za pozajmljivanje) koju davatelj vrijednosnog papira ili robe plaća primatelju (pozitivna stopa naknade) ili koju primatelj plaća davatelju (negativna stopa naknade) u iznosu danog gotovinskog kolaterala.

Ne

Ne

Da

Ne

59

Promjenjiva stopa naknade

Navesti referentnu kamatnu stopu koja je korištena za izračun stope naknade (dogovorena naknada koju davatelj kredita plaća za ponovno ulaganje gotovinskog kolaterala umanjena za naknadu za pozajmljivanje) koju davatelj vrijednosnog papira ili robe plaća primatelju (pozitivna stopa naknade) ili koju primatelj plaća davatelju (negativna stopa naknade) u iznosu danog gotovinskog kolaterala.

Ne

Ne

Da

Ne

60

Referentno razdoblje promjenjive stope naknade – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive stope naknade.

Ne

Ne

Da

Ne

61

Referentno razdoblje promjenjive stope naknade – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive stope naknade iz polja 60.

Ne

Ne

Da

Ne

62

Učestalost plaćanja promjenjive stope naknade – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja promjenjive stope naknade.

Ne

Ne

Da

Ne

63

Učestalost plaćanja promjenjive stope naknade – multiplikator

Multiplikator za vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja promjenjive stope naknade iz polja 62.

Ne

Ne

Da

Ne

64

Učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade.

Ne

Ne

Da

Ne

65

Učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade – multiplikator

Multiplikator za vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade iz polja 64.

Ne

Ne

Da

Ne

66

Raspon stope naknade

Raspon promjenjive stope naknade izražen u baznim bodovima.

Ne

Ne

Da

Ne

67

Naknada za pozajmljivanje

Naknada koju primatelj vrijednosnog papira ili robe plaća davatelju.

Ne

Ne

Da

Ne

68

Isključivi ugovori

U slučaju vrijednosnih papira danih ili uzetih u zajam, navesti ima li primatelj isključivi pristup pozajmljivanju iz portfelja vrijednosnih papira davatelja.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Ne

Ne

Da

Ne

69

Preostali iznos maržnog kredita

Ukupan iznos maržnih kredita u osnovnoj valuti.

Ne

Ne

Ne

Da

70

Osnovna valuta preostalog iznosa maržnog kredita

Osnovna valuta preostalog iznosa maržnih kredita.

Ne

Ne

Ne

Da

71

Tržišna vrijednost kratke pozicije

Tržišna vrijednost kratke pozicije u osnovnoj valuti.

Ne

Ne

Ne

Da

Podaci o kolateralu

72

Oznaka pozajmljivanja vrijednosnih papira neosiguranog kolateralom

Navesti je li transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira neosigurana kolateralom.

Ovo se polje ne upotrebljava ako su druge ugovorne strane suglasne da se transakcija osigura kolateralom, ali konkretna alokacija kolaterala još nije poznata.

Ne

Ne

Da

Ne

73

Osiguranje neto izloženosti kolateralom

Navesti je li kolateral dan za neto izloženost ili za jednu transakciju.

Da

Da

Da

Ne

74

Datum valute kolaterala

Ako su transakcije osigurane kolateralom na osnovi neto izloženosti, najkasniji datum valute sadržan u skupu za netiranje transakcija financiranja vrijednosnim papirima, uzimajući u obzir sve transakcije za koje je dan kolateral.

Da

Da

Da

Ne

Ako je korišten specifični kolateral, polja od 75 do 94 ponavljaju se i ispunjavaju za svaku komponentu kolaterala, ako je primjenjivo.

75

Vrsta komponente kolaterala

Navesti vrstu komponente kolaterala.

Da

Da

Da

Da

Ako su kao kolateral korištena novčana sredstva, to se navodi u poljima 76 i 77.

76

Iznos gotovinskog kolaterala

Iznos novčanih sredstava danih kao kolateral pri uzimanju vrijednosnih papira ili robe u zajam.

Da

Da

Da

Ne

77

Valuta gotovinskog kolaterala

Valuta gotovinskog kolaterala.

Da

Da

Da

Ne

78

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira korištenog kao kolateral

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira korištenog kao kolateral.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Da

Da

Da

Da

79

Klasifikacija vrijednosnog papira korištenog kao kolateral

Klasifikacijska oznaka financijskih instrumenata (CFI) za vrijednosni papir koji se koristi kao kolateral.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Da

Da

Da

Da

Ako je kao kolateral korištena roba, klasifikacija te robe navodi se u poljima 80, 81 i 82.

80

Osnovni proizvod

Osnovni proizvod kako je naveden u klasifikaciji robe u tablici 5. Priloga I. Provedbena uredba (EU) 2019/363.

Da

Da

Da

Ne

81

Potproizvod

Potproizvod kako je naveden u klasifikaciji robe u tablici 5. Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363. Za ovo je polje potrebno navesti konkretan osnovni proizvod u polju 80.

Da

Da

Da

Ne

82

Dodatni potproizvod

Dodatni potproizvod kako je naveden u klasifikaciji robe u tablici 5. Priloga I. Provedbena uredba (EU) 2019/363. Za ovo je polje potrebno navesti konkretan potproizvod u polju 81.

Da

Da

Da

Ne

83

Količina ili nominalni iznos kolaterala

Količina ili nominalni iznos vrijednosnog papira ili robe koji su korišteni kao kolateral.

U slučaju obveznice ukupni nominalni iznos koji znači broj obveznica pomnožen s njihovom nominalnom vrijednošću.

Za ostale vrijednosne papire ili robu njihova količina.

Da

Da

Da

Da

84

Mjerna jedinica kolaterala

Mjerna jedinica u kojoj je izražena količina kolaterala. Ovo se polje ne odnosi na robu.

Da

Da

Da

Ne

85

Valuta nominalnog iznosa kolaterala

Ako se dostavlja nominalni iznos kolaterala, valuta nominalnog iznosa.

Da

Da

Da

Da

86

Valuta cijene

Valuta cijene komponente kolaterala.

Da

Da

Da

Da

87

Jedinična cijena

Jedinična cijena komponente kolaterala, uključujući obračunane kamate na kamatonosne vrijednosne papire, korištena za vrednovanje vrijednosnog papira ili robe.

Da

Da

Da

Da

88

Tržišna vrijednost kolaterala

Tržišna vrijednost pojedinačne komponente kolaterala izražena u valuti cijene.

Da

Da

Da

Da

89

Korektivni faktor ili iznos nadoknade

Korektivni faktor kolaterala za repo ugovore i transakcije kupnje i ponovne prodaje navodi se upućivanjem na mjeru kontrole rizika primijenjenu na odnosni kolateral na razini ISIN, pri čemu se vrijednost tog odnosnog kolaterala izračunava kao tržišna vrijednost imovine umanjena za određeni postotak.

Postotak svakog korektivnog faktora kolaterala za transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira navodi se upućivanjem na mjeru kontrole rizika primijenjenu na odnosni kolateral na razini ISIN ili na razini portfelja, pri čemu se vrijednost tog odnosnog kolaterala izračunava kao tržišna vrijednost imovine umanjena za određeni postotak.

Za odobravanje maržnih kredita navodi se zahtjev o postotku nadoknade koji se primjenjuje na cijeli portfelj kolaterala koji se drži na računu glavnog brokera klijenta.

U ovom polju navode se stvarne vrijednosti, a ne procjene ili standardne vrijednosti.

Da

Da

Da

Da

90

Kvaliteta kolaterala

Oznaka kojom se klasificira rizik vrijednosnog papira koji se upotrebljava kao kolateral.

Da

Da

Da

Da

91

Rok dospijeća vrijednosnog papira

Rok dospijeća vrijednosnog papira korištenog kao kolateral.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Da

Da

Da

Da

92

Država izdavatelja

Država izdavatelja vrijednosnog papira korištenog kao kolateral. U slučaju vrijednosnih papira koje je izdalo inozemno društvo kći, prijavljuje se država krajnjeg matičnog društva ili, ako ona nije poznata, država društva kćeri.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Da

Da

Da

Da

93

Oznaka LEI izdavatelja

Oznaka LEI izdavatelja vrijednosnog papira korištenog kao kolateral.

Ovo se polje ne odnosi na robu.

Da

Da

Da

Da

94

Vrsta kolaterala

Oznaka kojom se klasificira vrsta vrijednosnog papira korištenog kao kolateral.

 

 

 

 

95

Ponovna upotrebljivost kolaterala

Navesti može li primatelj kolaterala ponovno upotrijebiti vrijednosne papire dane kao kolateral.

Da

Da

Da

Da

Polje 96 ispunjava se ako je korištena košarica kolaterala. Ako je dostupna, detaljna alokacija kolaterala za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su pokrivene skupom kolaterala navodi se u poljima od 75 do 94.

96

Identifikator košarice kolaterala

Ako se košarica kolaterala može identificirati s pomoću oznake ISIN, ISIN košarice kolaterala.

Ako se košarica kolaterala ne može identificirati s pomoću oznake ISIN, u ovo se polje unosi oznaka „NTAV”.

Da

Da

Da

Ne

97

Oznaka portfelja

Ako je transakcija poravnana i dio je portfelja transakcija za koje su razmijenjeni iznosi nadoknada, portfelj se označava jedinstvenom oznakom koju određuje izvještajna druga ugovorna strana.

Ako portfelj transakcija uključuje i ugovore o izvedenicama o kojima se izvješćuje na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012, oznaka portfelja jednaka je oznaci u izvješćima na temelju te uredbe.

Da

Da

Da

Ne

98

Vrsta mjere

Izvješće sadržava jednu od sljedećih vrsta mjera:

(a)

transakcija financiranja vrijednosnim papirima o kojoj se izvješćuje prvi put navodi se kao „Novo”;

(b)

izmjena prethodno prijavljene transakcije financiranja vrijednosnim papirima navodi se kao „Izmjena”. Navedeno uključuje ažuriranje prethodnog izvješća u kojem je prikazana pozicija kako bi se prikazale nove transakcije uključene u tu poziciju;

(c)

vrednovanje vrijednosnog papira ili robe koji su predmet transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe navodi se kao „Ažuriranje vrednovanja”.

(d)

izmjena podataka o kolateralu, uključujući njegovo vrednovanje, označava se kao „Ažuriranje kolaterala”;

(e)

poništenje cijelog pogreškom dostavljenog izvješća ako transakcija financiranja vrijednosnim papirima nikada nije provedena ili nije podlijegala obvezi izvješćivanja, ali je pogreškom prijavljena trgovinskom repozitoriju, navodi se kao „Pogreška”;

(f)

ispravak pogrešno dostavljenih podataka u poljima u prethodnom izvješću navodi se kao „Ispravak”;

(g)

prekid transakcije financiranja vrijednosnim papirima s neodređenim rokom dospijeća ili prijevremeni prekid transakcije financiranja vrijednosnim papirima s određenim rokom dospijeća označava se kao „Prekid/Prijevremeni prekid”;

(h)

transakcija financiranja vrijednosnim papirima o kojoj se izvješćuje kao o novoj transakciji i koja je istog dana uključena u zasebno izvješće o pozicijama označava se kao „Komponenta pozicije”.

Da

Da

Da

Da

99

Razina

Navesti je li izvješće sastavljeno na razini transakcije ili na razini pozicije.

Izvješće na razini pozicije može biti samo dodatak izvješću na razini transakcije kako bi se dostavili podaci o događajima nakon trgovanja i samo ako su tom pozicijom zamijenjene pojedinačne transakcije zamjenjivim proizvodima.

Da

Da

Da

Ne


Tablica 3.

Podaci o iznosu nadoknade

Br.

Polje

Pojedinosti koje se dostavljaju

Repo

BSB

SL

ML

1

Vremenski žig izvješćivanja

Datum i vrijeme izvješćivanja trgovinskog repozitorija

Da

Da

Da

Ne

2

Datum događaja

Datum nastanka događaja o kojem se izvješćuje i koji je povezan s transakcijom financiranja vrijednosnim papirima i obuhvaćen izvješćem. U slučaju vrsta izmjene „Ažuriranje vrednovanja”, „Ažuriranje kolaterala”, „Ažuriranje ponovne upotrebe”, „Ažuriranje iznosa nadoknade”, datum dostave informacija sadržanih u izvješću.

Da

Da

Da

Ne

3

Subjekt koji podnosi izvješće

Jedinstvena identifikacijska oznaka subjekta koji podnosi izvješće. Ako je dostava izvješća povjerena trećoj osobi ili drugoj drugoj ugovornoj strani, jedinstvena identifikacijska oznaka tog subjekta.

Da

Da

Da

Ne

4

Izvještajna druga ugovorna strana

Jedinstvena identifikacijska oznaka izvještajne druge ugovorne strane.

Da

Da

Da

Ne

5

Subjekt odgovoran za izvješće

Ako je financijska druga ugovorna strana odgovorna za izvješćivanje u ime druge druge ugovorne strane u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365, jedinstvena identifikacijska oznaka te financijske druge ugovorne strane.

Ako je društvo za upravljanje odgovorno za izvješćivanje u ime subjekta za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365, jedinstvena identifikacijska oznaka tog društva za upravljanje.

Ako je upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF) odgovoran za izvješćivanje u ime alternativnog investicijskog fonda (AIF) u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365, jedinstvena identifikacijska oznaka tog upravitelja alternativnih investicijskih fondova.

Da

Da

Da

Da

6

Druga druga ugovorna strana

Jedinstvena identifikacijska oznaka subjekta s kojim je izvještajna druga ugovorna strana sklopila transakciju financiranja vrijednosnim papirima

Da

Da

Da

Ne

7

Oznaka portfelja

Portfelj transakcija za koje se razmjenjuju iznosi nadoknade označava se jedinstvenom oznakom koju određuje izvještajna druga ugovorna strana.

Ako portfelj transakcija uključuje i ugovore o izvedenicama o kojima se izvješćuje na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012, oznaka portfelja jednaka je oznaci u izvješćima na temelju te uredbe.

Da

Da

Da

Ne

8

Dani inicijalni iznos nadoknade

Vrijednost inicijalnog iznosa nadoknade koji je izvještajna druga ugovorna strana dala drugoj ugovornoj strani.

Ako je inicijalni iznos nadoknade dan na temelju portfelja, u ovom polju navodi se ukupna vrijednost danog inicijalnog iznosa nadoknade dane za portfelj.

Da

Da

Da

Ne

9

Valuta danog inicijalnog iznosa nadoknade

Valuta danog inicijalnog iznosa nadoknade.

Da

Da

Da

Ne

10

Dani varijacijski iznos nadoknade

Vrijednost danog varijacijskog iznosa nadoknade koju je izvještajna druga ugovorna strana dala drugoj drugoj ugovornoj strani, uključujući namireni novčani iznos.

Ako se varijacijski iznos nadoknade daje na temelju portfelja, u ovom polju navodi se ukupna vrijednost varijacijskog iznosa nadoknade dane za portfelj.

Da

Da

Da

Ne

11

Valuta danog varijacijskog iznosa nadoknade

Valuta danog varijacijskog iznosa nadoknade.

Da

Da

Da

Ne

12

Primljeni inicijalni iznos nadoknade

Vrijednost inicijalnog iznosa nadoknade koju je izvještajna druga ugovorna strana primila od druge druge ugovorne strane.

Ako se inicijalni iznos nadoknade prima na temelju portfelja, u ovom polju navodi se ukupna vrijednost varijacijskog iznosa nadoknade primljene za portfelj.

Da

Da

Da

Ne

13

Valuta primljenog inicijalnog iznosa nadoknade

Valuta primljenog inicijalnog iznosa nadoknade.

Da

Da

Da

Ne

14

Primljeni varijacijski iznos nadoknade

Vrijednost primljenog varijacijskog iznosa nadoknade koju je izvještajna druga ugovorna strana primila od druge druge ugovorne strane, uključujući namireni novčani iznos.

Ako se varijacijski iznos nadoknade prima na temelju portfelja, u ovom polju navodi se ukupna vrijednost varijacijskog iznosa nadoknade primljene za portfelj.

Da

Da

Da

Ne

15

Valuta primljenog varijacijskog iznosa nadoknade

Valuta primljenog varijacijskog iznosa nadoknade.

Da

Da

Da

Ne

16

Dani višak kolaterala

Vrijednost danog kolaterala koji premašuje traženi kolateral.

Da

Da

Da

Ne

17

Valuta danog viška kolaterala

Valuta danog viška kolaterala.

Da

Da

Da

Ne

18

Primljeni višak kolaterala

Vrijednost primljenog kolaterala koji premašuje traženi kolateral.

Da

Da

Da

Ne

19

Valuta primljenog viška kolaterala

Valuta primljenog viška kolaterala.

Da

Da

Da

Ne

20

Vrsta mjere

Izvješće mora sadržavati jednu od sljedećih vrsta mjera:

(a)

novo stanje nadoknade navodi se kao „Novo”;

(b)

izmjena pojedinosti o iznosu nadoknade navodi se kao „Ažuriranje iznosa nadoknade”;

(c)

poništenje cijelog pogreškom dostavljenog izvješća navodi se kao „Pogreška”,

(d)

ispravak pogrešno dostavljenih podataka u poljima u prethodnom izvješću navodi se kao „Ispravak”.

Da

Da

Da

Ne


Tablica 4.

Podaci o ponovnoj upotrebi, ponovnom ulaganju novčanih sredstava i izvorima financiranja

Br.

Polje

Pojedinosti koje se dostavljaju

Repo

BSB

SL

ML

1

Vremenski žig izvješćivanja

Datum i vrijeme izvješćivanja trgovinskog repozitorija

Da

Da

Da

Da

2

Datum događaja

Datum nastanka događaja o kojem se izvješćuje i koji je povezan s transakcijom financiranja vrijednosnim papirima i obuhvaćen izvješćem. U slučaju vrsta izmjene „Ažuriranje vrednovanja”, „Ažuriranje kolaterala”, „Ažuriranje ponovne upotrebe”, „Ažuriranje iznosa nadoknade”, datum dostave informacija sadržanih u izvješću.

Da

Da

Da

Da

3

Subjekt koji podnosi izvješće

Jedinstvena identifikacijska oznaka subjekta koji podnosi izvješće. Ako je dostava izvješća povjerena trećoj osobi ili drugoj drugoj ugovornoj strani, jedinstvena identifikacijska oznaka tog subjekta.

Da

Da

Da

Da

4

Izvještajna druga ugovorna strana

Jedinstvena identifikacijska oznaka izvještajne druge ugovorne strane.

Da

Da

Da

Da

5

Subjekt odgovoran za izvješće

Ako je financijska druga ugovorna strana odgovorna za izvješćivanje u ime druge druge ugovorne strane u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365, jedinstvena identifikacijska oznaka te financijske druge ugovorne strane.

Ako je društvo za upravljanje odgovorno za izvješćivanje u ime subjekta za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365, jedinstvena identifikacijska oznaka tog društva za upravljanje.

Ako je upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF) odgovoran za izvješćivanje u ime alternativnog investicijskog fonda (AIF) u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365, jedinstvena identifikacijska oznaka tog upravitelja alternativnih investicijskih fondova.

Da

Da

Da

Da

Polje 6 ponavlja se i ispunjava za svaku komponentu kolaterala.

6

Vrsta komponente kolaterala

Navesti vrstu komponente kolaterala.

Da

Da

Da

Da

Polja 7, 8, 9 i 10 ponavljaju se i ispunjavaju za svaki vrijednosni papir.

7

Komponenta kolaterala

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira korištenog kao kolateral.

Da

Da

Da

Da

8

Vrijednost ponovno upotrijebljenog kolaterala

Ukupna vrijednost kolaterala koji se ponovno upotrebljava ako se može izračunati na razini transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

Da

Da

Da

Da

9

Procijenjena ponovna upotreba kolaterala

Ako stvarna vrijednost ponovno upotrijebljenog kolaterala nije poznata ili se ne može izračunati, izračunava se procijenjena vrijednosti ponovne upotrebe na razini pojedinačnog financijskog instrumenta kako je utvrđeno u izvješću Odbora za financijsku stabilnost: „Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics” od 25. siječnja 2017.

Da

Da

Da

Da

10

Valuta ponovno upotrijebljenog kolaterala

Valuta stvarne ili procijenjene vrijednosti ponovno upotrijebljenog kolaterala.

Da

Da

Da

Da

11

Kamatna stopa ponovnog ulaganja

Prosječna kamatna stopa ostvarena od ponovnog ulaganja gotovinskog kolaterala od strane davatelja.

Ne

Ne

Da

Ne

Polja 12, 13 i 14 ponavljaju se i ispunjavaju za svako ulaganje u kojem je gotovinski kolateral ponovno uložen i za svaku valutu.

12

Vrsta ponovno uloženog gotovinskog ulaganja

Vrsta ponovnog ulaganja.

Ne

Ne

Da

Ne

13

Ponovni uloženi iznos novčanih sredstava

Iznos ponovno uloženih novčanih sredstava u određenoj valuti.

Ne

Ne

Da

Ne

14

Valuta ponovno uloženih novčanih sredstava

Valuta ponovno uloženih novčanih sredstava.

Ne

Ne

Da

Ne

U slučaju transakcija odobravanja maržnih kredita, druga ugovorna strana ponavlja i ispunjava polja 15, 16 i 17 za svaki izvor financiranja i dostavlja informacije na razini subjekta.

15

Izvori financiranja

Izvori financiranja koji se upotrebljavaju za financiranje maržnih kredita.

Ne

Ne

Ne

Da

16

Tržišna vrijednost izvora financiranja

Tržišna vrijednost izvora financiranja iz polja 15.

Ne

Ne

Ne

Da

17

Valuta izvora financiranja

Valuta u kojoj je izražena tržišna vrijednost izvora financiranja.

Ne

Ne

Ne

Da

18

Vrsta mjere

Izvješće mora sadržavati jednu od sljedećih vrsta mjera:

(a)

novo stanje ponovne upotrebe navodi se kao „Novo”;

(b)

izmjena pojedinosti o ponovnoj upotrebi navodi se kao „Ažuriranje ponovne upotrebe”;

(c)

poništenje cijelog pogreškom dostavljenog izvješća navodi se kao „Pogreška”,

(d)

ispravak pogrešno dostavljenih podataka u poljima u prethodnom izvješću navodi se kao „Ispravak”.

Da

Da

Da

Da


(1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama (vidjeti stranicu 85. ovoga Službenog lista)

(2)  Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.).


Top