EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0288

Uredba (EU) 2019/288 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. veljače 2019. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu određenih pravila o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju za 2019. i 2020.

PE/3/2019/REV/1

OJ L 53, 22.2.2019, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/288/oj

22.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 53/14


UREDBA (EU) 2019/288 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. veljače 2019.

o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu određenih pravila o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju za 2019. i 2020.

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 42. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) postojeći je pravni okvir za potporu ruralnom razvoju. Njome se predviđa potpora područjima s prirodnim ograničenjima koja nisu planinska područja. Uzimajući u obzir produljenje do 2019. roka za novo razgraničenje područja s prirodnim ograničenjima koja nisu planinska područja Uredbom (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i kraće razdoblje prilagodbe za poljoprivrednike koji više neće imati pravo na plaćanja, postupno smanjena prijelazna plaćanja koja se počinju isplaćivati tek 2019. trebala bi započeti na razini od najviše 80 % prosječnih plaćanja utvrđenih u programskom razdoblju 2014.–2020. Razinu plaćanja trebalo bi utvrditi na način da konačna razina u 2020. iznosi polovinu početne razine.

(2)

Kako bi se državama članicama i dionicima pružila pomoć za pravovremenu pripremu buduće zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i kako bi se osigurao neometan prijelaz u sljedeće programsko razdoblje, trebalo bi pojasniti da je moguće financirati aktivnosti povezane s pripremom budućeg ZPP-a u okviru tehničke pomoći na inicijativu Komisije.

(3)

Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) postojeći je pravni okvir za izravna plaćanja. Iako se većina njezinih odredaba može primjenjivati sve dok je ta uredba na snazi, u drugim se odredbama izričito upućuje na kalendarske godine od 2015. do 2019., koje su obuhvaćene višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2014.–2020. Kada je riječ o nekim drugim odredbama, njihova primjenjivost nakon kalendarske godine 2019. nije izričito predviđena. Komisija je u lipnju 2018. podnijela prijedlog nove Uredbe koja treba zamijeniti Uredbu (EU) br. 1307/2013, ali tek od 1. siječnja 2021. Stoga je primjereno nastaviti s određenim tehničkim prilagodbama Uredbe (EU) br. 1307/2013 kako bi se omogućila njezina nesmetana primjena u kalendarskoj godini 2020.

(4)

Obveza smanjenja iznosa izravnih plaćanja koja se trebaju dodijeliti poljoprivredniku za određenu kalendarsku godinu za dio iznosa koji premašuje 150 000 EUR utvrđena u članku 11. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i dalje se primjenjuje sve dok je ta uredba na snazi. Međutim, tim člankom utvrđuje se samo obveza država članica da obavješćuju o svojim odlukama i predviđenom rezultatu tog smanjenja za godine od 2015. do 2019. Kako bi se osiguralo da se postojeći sustav nastavi, države članice trebale bi obavješćivati i o svojim odlukama koje se odnose na 2020. te predviđenom rezultatu smanjenja za tu godinu.

(5)

Fleksibilnost među stupovima mogućnost je prijenosa sredstava između izravnih plaćanja i ruralnog razvoja. U skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 1307/2013 države članice mogu iskoristiti tu fleksibilnost za kalendarske godine od 2014. do 2019. Kako bi se osiguralo da države članice mogu zadržati vlastitu strategiju, fleksibilnost među stupovima trebala bi biti dostupna i za kalendarsku godinu 2020., koja odgovara financijskoj godini 2021.

(6)

Zbog izmjene članka 14. Uredbe (EU) br. 1307/2013 u odnosu na kalendarsku godinu 2020. primjereno je prilagoditi upućivanja na taj članak u kontekstu obveze država članica da linearno smanjuju ili povećavaju vrijednost prava na plaćanje zbog fluktuacija godišnje nacionalne gornje granice koje proizlaze iz obavijesti država članica o primjeni fleksibilnosti među stupovima.

(7)

Stoga bi uredbe (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Kako bi se državama članicama brzo osigurala potrebna fleksibilnost i kako bi se osigurao kontinuitet politike ruralnog razvoja u završnim godinama programskog razdoblja 2014.–2020., primjereno je predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(9)

Kako bi se državama članicama brzo osigurala potrebna fleksibilnost i kako bi se osigurao kontinuitet politike ruralnog razvoja u završnim godinama programskog razdoblja 2014.–2020., ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. ožujka 2019.,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1305/2013

Uredba (EU) br. 1305/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 31. stavku 5. iza prvog podstavka umeće se sljedeći podstavak:

„Odstupajući od prvog podstavka, ako se postupno smanjena plaćanja počnu isplaćivati tek u 2019., ta plaćanja započinju na razini od najviše 80 % prosječnog plaćanja utvrđenog u programskom razdoblju 2014.–2020. Razina plaćanja utvrđuje se na način da konačna razina u 2020. iznosi polovinu početne razine.”;

2.

U članku 51. stavku 1. iza prvog podstavka umeće se sljedeći podstavak:

„Iz EPFRR-a se mogu financirati aktivnosti kojima se priprema provedba ZPP-a u sljedećem programskom razdoblju.”.

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1307/2013

Uredba (EU) br. 1307/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 7. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Za svaku državu članicu i za svaku kalendarsku godinu predviđeni rezultat smanjenja plaćanja iz članka 11. (koji se očituje u razlici između nacionalne gornje granice određene u Prilogu II. kojoj se dodaje raspoloživi iznos sukladno članku 58. i neto gornje granice određene u Prilogu III.) postaje raspoloživ kao potpora Unije koja se financira u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).”;

2.

U članku 11. stavku 6. dodaje se sljedeći podstavak:

„Za 2020. države članice obavješćuju Komisiju o odlukama donesenima u skladu s ovim člankom i o svim predviđenim rezultatima smanjenja do 31. prosinca 2019.”;

3.

Članak 14. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Do 31. prosinca 2019. države članice mogu odlučiti staviti na raspolaganje, kao dodatnu potporu koja se financira u okviru EPFRR-a u financijskoj godini 2021., do 15 % svojih godišnjih nacionalnih gornjih granica za kalendarsku godinu 2020. navedenih u Prilogu II. ovoj Uredbi. Posljedično, odgovarajući iznos više nije dostupan za dodjelu izravnih plaćanja. Ta se odluka priopćuje Komisiji do 31. prosinca 2019. i u njoj se navodi odabrani postotak.”;

(b)

u stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

„Do 31. prosinca 2019. države članice mogu odlučiti staviti na raspolaganje za izravna plaćanja do 15 % ili u slučaju Bugarske, Estonije, Španjolske, Latvije, Litve, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Finske i Švedske do 25 % iznosa namijenjenog za potporu koja se financira u okviru EPFRR-a u financijskoj godini 2021. putem zakonodavstva Unije donesenog nakon što Vijeće donese relevantnu uredbu u skladu s člankom 312. stavkom 2. UFEU. Posljedično, odgovarajući iznos više nije dostupan za potporu koja se financira u okviru EPFRR-a. Ta se odluka priopćuje Komisiji do 31. prosinca 2019. i u njoj se navodi odabrani postotak.”;

4.

U članku 22. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Ako se gornja granica za državu članicu koju je postavila Komisija u skladu sa stavkom 1. ovog članka razlikuje od gornje granice za prethodnu godinu zbog bilo koje odluke koju je ta država članica donijela u skladu sa stavkom 3. ovog članka, člankom 14. stavkom 1. ili stavkom 2., člankom 42. stavkom 1., člankom 49. stavkom 1. drugim podstavkom, člankom 51. stavkom 1. drugim podstavkom ili člankom 53. ta država članica linearno smanjuje ili povećava vrijednost svih prava na plaćanje kako bi se osigurala sukladnost sa stavkom 4. ovog članka.”.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. ožujka 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Stasbourgu, 13. veljače 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 31. siječnja 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 12. veljače 2019.

(2)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

(3)  Uredba (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal (SL L 350, 29.12.2017., str. 15.).

(4)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).


Top