EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0268

Uredba Komisije (EU) 2019/268 оd 15. veljače 2019. o izmjeni uredbi (EU) br. 200/2010, (EU) br. 517/2011, (EU) br. 200/2012 i (EU) br. 1190/2012 u pogledu određenih metoda testiranja na salmonelu i uzorkovanja peradi (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/1016

SL L 46, 18.2.2019, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/268/oj

18.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 46/11


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/268

оd 15. veljače 2019.

o izmjeni uredbi (EU) br. 200/2010, (EU) br. 517/2011, (EU) br. 200/2012 i (EU) br. 1190/2012 u pogledu određenih metoda testiranja na salmonelu i uzorkovanja peradi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (1), a posebno njezin članak 4. stavak 1. drugi podstavak, članak 8. stavak 1. drugi podstavak i članak 13. prvi stavak,

budući da:

(1)

Svrha je Uredbe (EZ) br. 2160/2003 osigurati provedbu mjera za otkrivanje i kontrolu salmonele i drugih uzročnika zoonoza u svim relevantnim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, posebno na razini primarne proizvodnje, kako bi se smanjila njihova prevalencija i rizik koji predstavljaju za javno zdravlje.

(2)

Uredbom (EZ) br. 2160/2003 posebno se propisuje utvrđivanje ciljeva Unije za smanjenje prevalencije zoonoza i uzročnika zoonoza navedenih u Prilogu I. toj uredbi u populacijama životinja iz tog priloga. U njoj se utvrđuju i određeni zahtjevi u pogledu tih ciljeva.

(3)

U uredbama Komisije (EU) br. 200/2010 (2), (EU) br. 517/2011 (3), (EU) br. 200/2012 (4) i (EU) br. 1190/2012 (5) utvrđeni su zahtjevi uzorkovanja i testiranja koji su potrebni za usklađeno praćenje ostvarivanja ciljeva Unije u pogledu salmonele u populacijama peradi koji su utvrđeni u Uredbi (EZ) 2160/2003.

(4)

Europski odbor za normizaciju i Međunarodna organizacija za normizaciju nedavno su revidirali brojne referentne metode i protokol radi provjere usklađenosti s uredbama (EU) br. 200/2010, (EU) br. 517/2011, (EU) br. 200/2012 i (EU) br. 1190/2012 te stoga te uredbe treba na odgovarajući način ažurirati. Ažuriranje bi se posebno trebalo odnositi na zahtjeve za primjenu alternativnih metoda s obzirom na revidirani referentni normirani protokol EN ISO 16140-2 (validiranje alternativnih metoda) i novu referentnu metodu za otkrivanje salmonele (EN ISO 6579-1).

(5)

Alternativne metode koje su propisno validirane u odnosu na referentne metode smatraju se jednakovrijednima referentnim metodama. Primjena alternativnih metoda zasad je ograničena na subjekte u poslovanju s hranom u skladu s točkom 3.4. prilogâ uredbama (EU) br. 200/2010, (EU) br. 517/2011, (EU) br. 200/2012 i (EU) br. 1190/2012. Međutim, i nadležna tijela bi trebala imati mogućnost primjene alternativnih metoda s obzirom na to da ne postoji razlog za ograničenje primjene propisno validiranih alternativnih metoda samo na subjekte u poslovanju s hranom.

(6)

Reprezentativno uzorkovanje radi kontrole salmonele u jatima kokoši nesilica i rasplodnih kokoši vrste Gallus gallus nije uvijek praktično u nastambama s obogaćenim kavezima i u nastambama s više razina koje nisu kavezi s trakama za gnoj između svakog reda, koje se sve više upotrebljavaju za smještaj tih ptica. Stoga je primjereno dopustiti alternativni postupak uzorkovanja koji pruža praktično rješenje za uzorkovanje tih jata i istodobno zadržati barem jednaku osjetljivost postojećih postupaka uzorkovanja.

(7)

Primjereno je utvrditi prijelaznu odredbu kojom se subjektima u poslovanju s hranom daje dovoljno vremena za prilagodbu revidiranim ili novim normama CEN/ISO. Prijelaznim bi se odredbama subjektima u poslovanju s hranom omogućilo i smanjenje tereta validiranja alternativnih metoda u skladu s novom normom EN ISO 16140-2 o laboratorijima i proizvođačima kompleta za testiranje jer bi neke potvrde koje se temelje na prethodnoj normi ISO 16140:2003 mogle biti važeće do kraja 2021.

(8)

Uredbe (EU) br. 200/2010, (EU) br. 517/2011, (EU) br. 200/2012 i (EU) br. 1190/2012 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) br. 200/2010

Prilog Uredbi (EU) br. 200/2010 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EU) br. 517/2011

Prilog Uredbi (EU) br. 517/2011 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Izmjene Uredbe (EU) br. 200/2012

Prilog Uredbi (EU) br. 200/2012 mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1190/2012

Prilog Uredbi (EU) br. 1190/2012 mijenja se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Prijelazna odredba

Do 31. prosinca 2021. subjekti u poslovanju s hranom mogu primjenjivati metode iz točaka 3.2. i 3.4. Priloga Uredbi (EU) br. 200/2010, točaka 3.2. i 3.4. Priloga Uredbi (EU) br. 517/2011, točaka 3.2. i 3.4. Priloga Uredbi (EU) br. 200/2012 te točaka 3.2. i 3.4. Priloga Uredbi (EU) br. 1190/2012 koje se primjenjuju prije nego što se izmijene člancima od 1. do 4. ove Uredbe.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. veljače 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 325, 12.12.2003., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 200/2010 od 10. ožujka 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu cilja Unije za smanjenje prisutnosti serotipova Salmonella kod odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus (SL L 61, 11.3.2010., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 517/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu cilja Unije za smanjenje prisutnosti određenih serotipova salmonele u kokoši nesilica vrste Gallus gallus i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2160/2003 i Uredbe Komisije (EU) br. 200/2010 (SL L 138, 26.5.2011., str. 45.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 200/2012 od 8. ožujka 2012. o cilju Unije za smanjenje prisutnosti bakterija Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u jatima tovnih pilića, kako je predviđen u Uredbi (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 71, 9.3.2012., str. 31.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 1190/2012 od 12. prosinca 2012. o cilju Unije za smanjenje prisutnosti Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium kod jata pura kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 340, 13.12.2012., str. 29.).


PRILOG I.

Prilog Uredbi (EU) br. 200/2010 mijenja se kako slijedi:

(1)

u točki 2.2.2.1. dodaju se sljedeće točke (d) i (e):

„(d)

U nastambama s kavezima u kojima se ne nakuplja dovoljna količina fecesa na strugačima ili čistačima vrpci na istovarnom kraju vrpci, koriste se četiri ili više navlaženih komada tkanine za bris veličine najmanje 900 cm2 svaki, natopljenih odgovarajućom otopinom (0,8 % fiziološkom otopinom, 0,1 % peptonskom deioniziranom vodom, sterilnom vodom ili bilo kojom drugom otopinom koju je odobrilo nadležno tijelo) za uzimanje brisa sa što veće površine istovarnog kraja svih dostupnih vrpci nakon pokretanja, osiguravajući da svaki komad tkanine za bris bude s obje strane premazan fekalnim materijalom s vrpci i strugača ili čistača vrpci.

(e)

U stajama s više razina ili nastambama za slobodno držanje u kojima se većina fekalnog materijala uklanja iz nastambe pokretnim vrpcama za prikupljanje izmeta, bris se uzima s pomoću para navlaka za obuću hodanjem područjem sa steljom u skladu s točkom (b) i najmanje dva navlažena komada tkanine za ručno uzimanje briseva sa svih dostupnih pokretnih vrpci za prikupljanje izmeta, kako je navedeno u točki (d).”

(2)

u točki 3.1. dodaje se sljedeća podtočka 3.1.5.:

„3.1.5.

Ako se brisevi uzimaju s pomoću komada tkanine za bris u skladu s točkom 2.2.2.1. podtočkom (d) ili para navlaka za obuću ili dva komada navlažene tkanine u skladu s točkom 2.2.2.1. podtočkom (e), ujedinjuju se u skladu s točkom 3.1.3. podtočkom (b).”

(3)

u točki 3.2. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Otkrivanje bakterije Salmonella spp. provodi se u skladu s normom EN ISO 6579-1.”

(4)

točka 3.4. zamjenjuje se sljedećim:

„3.4   Alternativne metode

Umjesto metoda otkrivanja i serotipizacije iz točaka 3.1., 3.2. i 3.3. ovog Priloga, mogu se primjenjivati alternativne metode ako su validirane u skladu s normom EN ISO 16140-2 (za alternativne metode otkrivanja).”


PRILOG II.

Prilog Uredbi (EU) br. 517/2011 mijenja se kako slijedi:

(1)

točka 2.2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.1.

Uzorkovanje koje provodi subjekt u poslovanju s hranom

(a)

U jatima koja se drže u kavezima, nakon pokretanja sustava za uklanjanje gnoja sa svih traka ili strugača u nastambi uzima se 2 × 150 grama prirodno pomiješanog fecesa koji se nakupio na strugačima ili čistačima traka; međutim, ako nastambe s kavezima nemaju strugače ili trake, iz jama za prikupljanje izmeta ispod kaveza uzima se 2 × 150 grama pomiješanih svježih fecesa sa 60 različitih mjesta.

U nastambama s kavezima u kojima se ne nakuplja dovoljna količina fecesa na strugačima ili čistačima na istovarnim krajevima traka, koriste se četiri ili više navlaženih komada tkanine za bris veličine najmanje 900 cm2 svaki, za uzimanje brisa sa što veće površine istovarnog kraja svih dostupnih traka nakon njihova pokretanja, osiguravajući da svaki komad tkanine za bris bude s obje strane premazan fekalnim materijalom s traka i strugača ili čistača traka.

(b)

U stajama ili nastambama za slobodno držanje, bris se uzima s pomoću dva para navlaka za obuću ili čarapa.

Te navlake za obuću moraju imati zadovoljavajuću sposobnost upijanja vlage. Površina navlake za obuću mora biti navlažena odgovarajućim razrjeđivačima.

Uzorci se moraju uzimati hodajući nastambom putem na kojem se nalaze reprezentativni uzorci za sve dijelove nastambe ili određenog sektora. To uključuje područja sa steljom i podnicama ako je hodanje po podnicama sigurno, ali ne uključuje i područja izvan nastambe ako jata imaju pristupom otvorenom prostoru. Uzorkovanjem moraju biti obuhvaćeni i svi odvojeni odjeljci u nastambi. Po završetku uzorkovanja u odabranom sektoru, navlake za obuću moraju se pažljivo skinuti kako bi se spriječilo odvajanje prikupljenog materijala.

U stajama s više razina ili nastambama za slobodno držanje u kojima se većina fekalnog materijala uklanja iz nastambe pokretnim trakama za prikupljanje izmeta, bris se uzima s pomoću para navlaka za obuću hodanjem područjem sa steljom i najmanje još jednog para navlaženih komada tkanine za bris sa svih dostupnih pokretnih traka za prikupljanje izmeta, kako je navedeno u drugoj podtočki točke (a).

Ta se dva uzorka mogu ujedniti u jedan uzorak za testiranje.”

(2)

U točki 3.1. dodaje se sljedeća podtočka 3.1.3.:

„3.1.3.

Ako se brisevi uzimaju s pomoću komada tkanine za bris u skladu s točkom 2.2.1.(a), drugim podstavkom, ujedinjuju se u skladu s točkom 3.1.1.”

(3)

u točki 3.2. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Otkrivanje bakterije Salmonella spp. provodi se u skladu s normom EN ISO 6579-1.”

(4)

točka 3.4. zamjenjuje se sljedećim:

„3.4   Alternativne metode

Umjesto metoda otkrivanja i serotipizacije iz točaka 3.1., 3.2. i 3.3. ovog Priloga, mogu se primjenjivati alternativne metode ako su validirane u skladu s normom EN ISO 16140-2 (za alternativne metode otkrivanja).”


PRILOG III.

Prilog Uredbi (EU) br. 200/2012 mijenja se kako slijedi:

(1)

točka 3.2. zamjenjuje se sljedećim:

„3.2   Metoda otkrivanja

Otkrivanje bakterije Salmonella spp. provodi se u skladu s normom EN ISO 6579-1.”

(2)

točka 3.4. zamjenjuje se sljedećim:

„3.4   Alternativne metode

Umjesto metoda otkrivanja i serotipizacije iz točaka 3.1., 3.2. i 3.3. ovog Priloga, mogu se primjenjivati alternativne metode ako su validirane u skladu s normom EN ISO 16140-2 (za alternativne metode otkrivanja).”


PRILOG IV.

Prilog Uredbi (EU) br. 1190/2012 mijenja se kako slijedi:

(1)

točka 3.2. zamjenjuje se sljedećim:

„3.2   Metoda otkrivanja

Otkrivanje bakterije Salmonella spp. provodi se u skladu s normom EN ISO 6579-1.”

(2)

točka 3.4. zamjenjuje se sljedećim:

„3.4   Alternativne metode

Umjesto metoda otkrivanja i serotipizacije iz točaka 3.1., 3.2. i 3.3. ovog Priloga, mogu se primjenjivati alternativne metode ako su validirane u skladu s normom EN ISO 16140-2 (za alternativne metode otkrivanja).”


Top