Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0125

Uredba (EU) 2019/125 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

PE/59/2018/REV/1

OJ L 30, 31.1.2019, p. 1–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/125/oj

31.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 30/1


UREDBA (EU) 2019/125 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. siječnja 2019.

o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

(kodificirani tekst)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1236/2005 (2) značajno je izmijenjena nekoliko puta (3). Radi jasnoće i racionalnosti tu bi Uredbu trebalo kodificirati.

(2)

U skladu s člankom. 2. Ugovora o Europskoj uniji, poštovanje ljudskih prava predstavlja jednu od vrijednosti zajedničkih svim državama članicama. Europska zajednica odlučila je 1995. da će poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda biti sastavni dio njezinih odnosa s trećim zemljama. Odlučeno je da se u tu svrhu uvrsti klauzula u svaki novi trgovinski ugovor, ugovor o suradnji i ugovor o pridruživanju općeg značaja koji se sklapa s trećim zemljama.

(3)

Člankom 5. Opće deklaracije o ljudskim pravima, člankom 7. Međunarodnoga pakta o građanskim i političkim pravima i člankom 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda propisuje se bezuvjetna i sveobuhvatna zabrana mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Ostalim odredbama, posebno Deklaracijom Ujedinjenih naroda o zaštiti svih osoba od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja (4) i Konvencijom Ujedinjenih naroda iz 1984. protiv mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, obvezuju se države da spriječe mučenje.

(4)

U članku 2. stavku 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) navodi se da nitko ne smije biti osuđen na smrtnu kaznu ili biti pogubljen. Vijeće je 22. travnja 2013. odobrilo „Smjernice EU-a u vezi sa smrtnom kaznom” te je zaključilo da će Unija djelovati u smjeru potpunog ukidanja smrtne kazne.

(5)

U članku 4. Povelje navodi se da se nitko ne smije podvrgnuti mučenju ni nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni. Vijeće je 20. ožujka 2012. odobrilo „Smjernice o politici EU-a prema trećim zemljama u vezi s mučenjem i drugim okrutnim, nečovječnim ili ponižavajućim postupanjem ili kažnjavanjem (ažuriranje Smjernica)”. U skladu s tim smjernicama treće zemalje trebalo bi pozvati na prevenciju upotrebe i proizvodnje opreme te trgovine opremom koja je namijenjena mučenju ili drugom okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, te sprečavanje zlouporabe sve ostale opreme u te svrhe. Osim toga, zabranom okrutne, nečovječne ili ponižavajuće kazne trebalo bi postaviti jasne granice za primjenu smrtne kazne. Stoga se smrtna kazna neće smatrati zakonitom kaznom ni u kojim okolnostima.

(6)

Stoga je primjereno utvrditi pravila Unije o trgovini s trećim zemljama robom koja bi se mogla upotrijebiti za izvršenje smrtne kazne te robom koja bi se mogla upotrijebiti za mučenje i drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Ta pravila uvelike pomažu u promicanju poštovanja ljudskoga života i temeljnih ljudskih prava te stoga služe za zaštitu javnoga morala. Takva bi pravila trebala osigurati da gospodarski subjekti Unije nemaju nikakve koristi od trgovine kojom se promiče ili na drugi način omogućava provedba politike u vezi s pitanjem smrtne kazne ili u vezi s mučenjem i drugim okrutnim, nečovječnim ili ponižavajućim postupanjem ili kažnjavanjem, koja nije u skladu s relevantnim smjernicama EU-a, Poveljom i međunarodnim konvencijama i ugovorima.

(7)

Za potrebe ove Uredbe smatra se primjerenim primjenjivati definiciju mučenja utvrđenu u Konvenciji Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja iz 1984. i Rezoluciji 3452 (XXX) Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Tu definiciju trebalo bi tumačiti uzimajući u obzir sudsku praksu o tumačenju odgovarajućih pojmova u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i u relevantnim tekstovima koje je donijela Unija ili njezine države članice. Definicija „drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja”, koja se ne nalazi u toj konvenciji, trebala bi biti u skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava. Značenjem pojma „zakonite kazne” u definicijama „mučenja” i „drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja”, trebalo bi uzeti u obzir politiku Unije u vezi s pitanjem smrtne kazne.

(8)

Smatra se potrebnim zabraniti izvoz i uvoz robe koja nema nikakvu praktičnu namjenu osim za izvršenje smrtne kazne ili mučenje i drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje te zabraniti pružanje tehničke pomoći u vezi s takvom robom.

(9)

Ako se takva roba nalazi u trećim zemljama, brokerima u Uniji potrebno je zabraniti pružanje brokerskih usluga u vezi s takvom robom.

(10)

Kako bi se doprinijelo ukidanju smrtne kazne i sprečavanju mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, smatra se potrebnim zabraniti opskrbu trećih zemalja tehničkom pomoći povezanom s robom koja nema nikakvu praktičnu namjenu osim za izvršenje smrtne kazne ili mučenje i drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

(11)

Osim toga, primjereno je brokerima i pružateljima tehničke pomoći zabraniti pružanje osposobljavanja za upotrebu takve robe trećim zemljama kao i zabraniti i promidžbu takve robe na sajmovima ili izložbama u Uniji i prodaju ili kupnju oglasnog prostora u tiskanim medijima ili na internetu te oglasnog vremena na televiziji ili radiju u vezi s takvom robom.

(12)

Kako bi se gospodarske subjekte spriječilo da imaju koristi od prijevoza robe koja je namijenjena za upotrebu za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, i koja prolazi kroz carinsko područje Unije na putu prema trećoj zemlji, potrebno je zabraniti prijevoz takve robe unutar Unije, ako je navedena u Prilogu II. ovoj Uredbi.

(13)

Države članice trebale bi moći primjenjivati mjere kojima se ograničava pružanje određenih usluga u vezi s robom koja nema nikakvu praktičnu namjenu osim za izvršenje smrtne kazne ili za mučenje i drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, u skladu s primjenjivim pravilima Unije.

(14)

Ovom Uredbom utvrđuje se sustav izvoznih dozvola osmišljen kako bi se spriječilo da se određena roba koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

(15)

Stoga je potrebno uvesti kontrole nad izvozom određene robe koja bi se mogla koristiti ne samo za mučenje i drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, već i u legitimne svrhe. Te kontrole trebale bi se primjenjivati na robu koja se prvenstveno koristi za potrebe tijela kaznenog progona te, osim ako se takve kontrole pokažu nesrazmjernima, na svu ostalu opremu ili proizvode koji bi se, s obzirom na njihov dizajn i tehnička svojstva, mogli zlouporabiti za mučenje i drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

(16)

U vezi s opremom za tijela kaznenog progona, trebalo bi ukazati na to da se člankom 3. Kodeksa ponašanja za službenike tijela kaznenog progona (5) predviđa da službenici tijela kaznenog progona smiju upotrijebiti silu samo kada je to prijeko potrebno i u mjeri potrebnoj za obavljanje svojih dužnosti. Temeljnim načelima o upotrebi sile i vatrenog oružja od strane službenika tijela kaznenog progona, usvojenima 1990. na Osmom kongresu Ujedinjenih naroda o prevenciji kriminala i postupanju s prekršiteljima zakona predviđa se da bi službenici tijela kaznenog progona u obavljanju svojih dužnosti trebali u najvećoj mogućoj mjeri primjenjivati nenasilna sredstva prije nego što pribjegnu upotrebi sile i vatrenog oružja.

(17)

U tom pogledu Temeljnim načelima zagovara se razvijanje nesmrtonosnog oružja za onesposobljavanje za upotrebu u primjerenim okolnostima, pritom priznajući da bi se upotreba takvog oružja trebala strogo kontrolirati. U tom je kontekstu određena oprema koju policija običava koristiti za samoobranu i kontrolu nemira prilagođena tako da se može koristiti za zadavanje električnih šokova i primjenu kemijskih tvari za onesposobljavanje osoba. Postoje naznake da se u više zemalja takvo oružje zloupotrebljava u svrhu mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

(18)

U Temeljnim načelima ističe se da bi službenici tijela kaznenog progona trebali biti opremljeni opremom za samoobranu. Stoga se ova Uredba ne bi trebala primjenjivati na trgovinu tradicionalnom opremom za samoobranu, kao što su štitovi.

(19)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati na trgovinu pojedinim posebnim kemijskim tvarima koje se koriste za onesposobljavanje osoba.

(20)

U vezi s okovima za noge, skupnim lancima, okovima i lisicama, trebalo bi ukazati na to da se člankom 33. Standardnih minimalnih pravila Ujedinjenih naroda o postupanju sa zatvorenicima (6) predviđa da se sredstva prisile nikada ne smiju primjenjivati kao kazna. Nadalje, lanci i okovi ne smiju se upotrebljavati kao sredstva prisile. Također bi trebalo ukazati na to da se Standardnim minimalnim pravilima Ujedinjenih naroda o postupanju sa zatvorenicima predviđa da se ostala sredstva prisile smiju koristiti samo kao predostrožna mjera protiv bijega prilikom premještaja, iz zdravstvenih razloga, ako tako odredi liječnik, ili ako drugi načini nadzora nisu uspješni pri sprečavanju zatvorenika u samoozljeđivanju ili ozljeđivanju drugih ili uništavanju imovine.

(21)

Kako bi se zaposlenike i ostale osobe zaštitilo od pljuvanja, zatvorenici su ponekad primorani nositi takozvane kapuljače protiv pljuvanja. Budući da takva kapuljača prekriva usta, a često i nos, ona predstavlja opasnost od gušenja. Ako se kombinira sa sredstvima za obuzdavanje kao što su lisice, također postoji opasnost od povrede vrata. Izvoz kapuljača protiv pljuvanja trebalo bi stoga kontrolirati.

(22)

Pored prijenosnog oružja, opseg kontrola izvoza trebao bi obuhvatiti fiksno ili montažno oružje s električnim pražnjenjem koje obuhvaća široko područje i kojim se mogu zadati električni šokovi većem broju osoba. Takvo se oružje često predstavlja kao tzv. neubojito oružje, no predstavlja, u najmanju ruku, istu opasnost od nanošenja jake boli ili patnje kao i prijenosno oružje s električnim pražnjenjem.

(23)

Budući da se na tržište stavljaju fiksni uređaji za raspršivanje nadražujućih kemijskih tvari za upotrebu unutar zgrada, a upotreba tih tvari u zatvorenom prostoru predstavlja opasnost od nanošenja jake boli ili patnje koja ne postoji kod tradicionalne upotrebe na otvorenom, izvoz takve opreme trebalo bi kontrolirati.

(24)

Kontrola izvoza trebala bi se također primjenjivati na fiksnu ili montažnu opremu za raspršivanje tvari za onesposobljavanje ili nadražujućih tvari koje obuhvaćaju široko područje, ako takva oprema još ne podliježe kontroli izvoza u skladu sa Zajedničkim stajalištem Vijeća 2008/944/ZVSP (7). Takva se oprema često predstavlja kao tzv. neubojita tehnologija, no predstavlja u najmanju ruku istu opasnost od nanošenja jake boli ili patnje kao i prijenosno oružje i prijenosne naprave. Iako voda nije jedna od tvari za onesposobljavanje ili nadražujućih tvari, vodeni topovi mogu se koristiti za raspršivanje takvih tvari u tekućem obliku i njihov izvoz trebalo bi kontrolirati.

(25)

Kontrole izvoza u pogledu tvari oleoresin capsicum (OC) i vanililamid pelargonske kiseline (PAVA) trebalo bi nadopuniti kontrolom izvoza određenih mješavina koje sadržavaju te tvari i koje se mogu kao takve primjenjivati kao tvari za onesposobljavanje ili nadražujuće tvari ili se mogu koristiti za proizvodnju takvih tvari. Prema potrebi, upućivanja na tvari za onesposobljavanje ili nadražujuće tvari trebalo bi tumačiti kao da uključuju oleoresin capsicum i odgovarajuće mješavine koje ga sadržavaju.

(26)

Prikladno je predvidjeti posebna izuzeća od kontrole izvoza kako se ne bi ometalo djelovanje policijskih snaga država članica i provedba operacija očuvanja mira ili upravljanja kriznim situacijama.

(27)

S obzirom na činjenicu da su pojedine države članice već zabranile izvoz i uvoz takve robe, prikladno je državama članicama dodijeliti pravo na zabranu izvoza i uvoza okova za noge, skupnih lanaca i prijenosnih naprava za zadavanje električnih šokova, osim električnih pojasa za električne šokove. Države članice trebalo bi također ovlastiti da, ako to žele, primjenjuju kontrolu izvoza na lisice čije cjelokupne dimenzije, uključujući lance, prelaze 240 mm kada su zaključane.

(28)

Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje za izvoznike, nadležnim tijelima trebalo bi dopustiti da izvoznicima izdaju globalnu dozvolu u pogledu robe navedene u Prilogu III. ovoj Uredbi kako bi se spriječilo korištenje predmetne robe za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

(29)

U nekim slučajevima lijekovi izvezeni u treće zemlje preusmjereni su i koriste se za izvršenje smrtne kazne, osobito ubrizgavanjem smrtonosnih prekomjernih dozainjekcijom. Unija se protivi smrtnoj kazni u svim okolnostima i radi na njezinu općem ukidanju. Izvoznici su iznijeli prigovore protiv svoje nenamjerne povezanosti s takvom upotrebom proizvoda koje su razvili za medicinsku upotrebu.

(30)

Stoga je potrebno uvesti kontrole izvoza određene robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne kako bi se spriječila upotreba određenih lijekova u tu svrhu i kako bi se osiguralo da svi izvoznici lijekova iz Unije u tom pogledu podliježu jedinstvenim uvjetima. Odgovarajući lijekovi bili su razvijeni, među ostalim, za anesteziju i sedaciju.

(31)

Sustav izvoznih dozvola trebao bi ostati u okviru razmjernog. Njime se, stoga, ne bi trebalo sprečavati izvoz lijekova koji se koriste u legitimne terapeutske svrhe.

(32)

Popisom robe za čiji je izvoz potrebna dozvola kako bi se spriječilo korištenje te robe za izvršenje smrtne kazne trebalo bi obuhvatiti samo robu koja je korištena za izvršenje smrtne kazne u trećoj zemlji koja nije ukinula smrtnu kaznu te robu čije je korištenje za izvršenje smrtne kazne odobrila bilo koja takva treća zemlja, a da je još nije koristila u tu svrhu. Njime ne bi trebalo obuhvatiti nesmrtonosnu robu koja nije nužna za izvršenje smrtne kazne nad osuđenom osobom, kao što je standardni namještaj koji se također može nalaziti u prostoriji za izvršenje smrtne kazne.

(33)

S obzirom na razlike između smrtne kazne, s jedne strane, i mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, s druge strane, primjereno je utvrditi specifičan sustav izvoznih dozvola kako bi se spriječilo korištenje određene robe za izvršenje smrtne kazne. Takvim bi sustavom trebalo uzeti u obzir činjenicu da je određeni broj zemalja ukinuo smrtnu kaznu za sva kaznena djela i preuzeo međunarodnu obvezu po tom pitanju. Budući da postoji rizik ponovnog izvoza u zemlje koje to nisu učinile, trebalo bi uvesti određene uvjete i zahtjeve kada se odobrava izvoz u zemlje koje su ukinule smrtnu kaznu. Stoga je primjereno izdati opću izvoznu dozvolu za izvoz u zemlje koje su ukinule smrtnu kaznu za sva kaznena djela i potvrdile to ukidanje međunarodnom obvezom.

(34)

Ako neka zemlja nije ukinula smrtnu kaznu za sva kaznena djela i potvrdila to ukidanje međunarodnom obvezom, nadležna bi tijela pri ispitivanju zahtjeva za izvoznu dozvolu trebala provjeriti postoji li rizik da će krajnji korisnik u zemlji odredišta koristiti izvezenu robu za izvršenje takve kazne. Trebalo bi uvesti primjerene uvjete i zahtjeve za kontrolu prodaje ili prijenosa trećim osobama koje obavlja krajnji korisnik. Ako je riječ o više pošiljki između istog izvoznika i krajnjeg korisnika, nadležnim bi tijelima trebalo dopustiti da povremeno preispituju status krajnjeg korisnika, na primjer svakih šest mjeseci, umjesto da to čine svaki put kada se izdaje izvozna dozvola za pošiljku, ne dovodeći u pitanje pravo nadležnih tijela da ponište, suspendiraju, izmijene ili opozovu izvoznu dozvolu kada je to opravdano.

(35)

Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje za izvoznike, nadležnim bi tijelima trebalo dopustiti da izvozniku izdaju globalnu dozvolu za sve pošiljke lijekova od tog izvoznika do određenog krajnjeg korisnika tijekom utvrđenog razdoblja, uz precizno navođenje, prema potrebi, količine takvih lijekova koju krajnji korisnik obično upotrebljava. Takva bi dozvola trebala vrijediti od jedne do tri godine uz moguće produljenje do najviše dvije godine.

(36)

Izdavanje globalne dozvole bilo bi primjereno i u slučajevima kada proizvođač namjerava izvoziti lijekove obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe distributeru u zemlji koja nije ukinula smrtnu kaznu, pod uvjetom da su izvoznik i distributer sklopili pravno obvezujući sporazum kojim se od distributera zahtijeva da primijeni odgovarajući skup mjera kojima se osigurava da se lijekovi neće koristiti za izvršenje smrtne kazne.

(37)

Lijekovi obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe mogu podlijegati kontrolama u skladu s međunarodnim konvencijama o opojnim drogama i psihotropnim tvarima, kao što je Konvencija o psihotropnim tvarima iz 1971. S obzirom na to da se takve kontrole ne primjenjuje radi sprečavanja korištenja predmetnih lijekova za izvršenje smrtne kazne, nego radi sprečavanja nedopuštene trgovine drogama, kontrole izvoza iz ove Uredbe trebalo bi primjenjivati dodatno uz te međunarodne kontrole. Međutim, države članice trebalo bi potaknuti da se koriste jedinstvenim postupkom radi primjene oba sustava kontrola.

(38)

Kontrole izvoza u skladu s ovom Uredbom ne bi se smjele primjenjivati na robu čiji se izvoz kontrolira u skladu sa Zajedničkim stajalištem 2008/944/ZVSP, Uredbom Vijeća (EZ) br. 428/2009 (8) i Uredbom (EU) br. 258/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

(39)

Za pružanje brokerskih usluga i pružanje tehničke pomoći u vezi s robom navedenom u Prilogu III. ili u Prilogu IV. ovoj Uredbi trebala bi biti potrebna prethodna dozvola kako bi se spriječilo da brokerske usluge ili tehnička pomoć doprinose tome da se roba na koju se odnose koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

(40)

Brokerske usluge i tehnička pomoć za koje je u skladu s ovom Uredbom potrebna prethodna dozvola trebale bi biti one koje se pružaju iz Unije, to jest s područja koja se nalaze unutar teritorijalnog područja primjene Ugovorâ, uključujući zračni prostor te sve zrakoplove ili sva plovila pod jurisdikcijom države članice.

(41)

Prilikom izdavanja dozvole za pružanje tehničke pomoći u vezi s robom navedenom u Prilogu III. ovoj Uredbi, nadležna tijela trebala bi nastojati osigurati da se tehnička pomoć i svako osposobljavanje za korištenje takve robe koja će biti isporučena ili ponuđena u vezi s tehničkom pomoći za koju je dozvola zatražena, pruže na takav način da se njima promiču standardi kaznenog progona kojima se poštuju ljudska prava te da doprinose sprečavanju mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

(42)

Kako bi se gospodarske subjekte spriječilo da ostvaruju koristi od prijevoza robe koja je namijenjena za korištenje za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje i koja prolazi kroz carinsko područje Unije na putu prema trećoj zemlji, potrebno je zabraniti prijevoz takve robe unutar Unije, ako je navedena u Prilogu III. ili u Prilogu IV. ovoj Uredbi, pod uvjetom da gospodarski subjekt ima saznanja o namjeni takve robe.

(43)

Smjernicama za politiku EU-a prema trećim zemljama u vezi s mučenjem i drugim okrutnim, nečovječnim ili ponižavajućim postupanjem ili kažnjavanjem predviđa se, među ostalim, da šefovi misija u trećim zemljama u svoja redovna izvješća uključe analizu slučajeva mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u državi u kojoj su akreditirani, te mjere poduzete u borbi protiv tih postupaka. Prikladno je da nadležna tijela pri odlučivanju o zahtjevima za dozvole uzmu u obzir ta i slična izvješća međunarodnih organizacija i organizacija civilnoga društva. U ta izvješća trebalo bi također uključiti opis sve opreme koja se u trećim zemljama koristi za izvršenje smrtne kazne ili za mučenje i drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

(44)

Dok bi carinska tijela trebala dijeliti određene informacije s drugim carinskim tijelima koristeći se carinskim sustavom za upravljanje rizikom u skladu s carinskim zakonodavstvom Unije, nadležna tijela iz ove Uredbe trebala bi dijeliti određene informacije s drugim nadležnim tijelima. Primjereno je zahtijevati da se nadležna tijela koriste sigurnim i kodiranim sustavom za razmjenu informacija o odbijenim zahtjevima. U tu bi svrhu Komisija trebala učiniti dostupnom novu funkcionalnost u postojećem sustavu uspostavljenom u skladu s člankom 19. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 428/2009.

(45)

U mjeri u kojoj je riječ o osobnim podacima, obrada i razmjena informacija trebale biti u skladu s primjenjivim pravilima o obradi i razmjeni osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (10) i Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (11).

(46)

Kako bi se donijele odredbe potrebne za primjenu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama priloga od I. do IX. ovoj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016 (12). Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(47)

Kako bi se Uniji omogućilo da reagira brzo kada dođe do razvoja nove robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje te ako postoji jasan i neposredan rizik da će se ta roba koristiti u svrhe koje podrazumijevaju takva kršenja ljudskih prava, primjereno je predvidjeti neodgodivu primjenu odgovarajućeg akta Komisije kada, u slučaju izmjene priloga II. ili III. ovoj Uredbi, postoje krajnje hitni razlozi za takvu izmjenu. Kako bi se Uniji omogućilo da reagira brzo kada jedna ili više trećih zemalja odobri određenu robu za korištenje za izvršenje smrtne kazne ili prihvati ili prekrši međunarodnu obvezu ukidanja smrtne kazne za sva kaznena djela, primjereno je predvidjeti neodgodivu primjenu odgovarajućeg akta Komisije kada, u slučaju izmjene priloga IV. ili V. ovoj Uredbi, za to postoje krajnje hitni razlozi. Kada se primjenjuje hitni postupak, posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka.

(48)

Trebalo bi uspostaviti koordinacijsku skupinu. Ta bi skupina trebala služiti kao platforma u okviru koje bi stručnjaci država članica i Komisija razmjenjivali informacije o administrativnim praksama i raspravljali o pitanjima tumačenja ove Uredbe, tehničkim pitanjima u pogledu robe koja je na popisu, razvoju događaja povezanom s ovom Uredbom i svim drugim pitanjima koja se mogu pojaviti. Ta bi skupina posebice trebala moći raspravljati o pitanjima povezanima s naravi i željenim učinkom robe, dostupnošću robe u trećim zemljama te o tome je li roba posebno namijenjena ili preinačena za izvršenje smrtne kazne ili mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Ako Komisija odluči savjetovati se sa skupinom prilikom pripreme delegiranih akata, trebala bi to učiniti u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

(49)

Komisija ne nabavlja opremu za potrebe tijela kaznenog progona jer nije odgovorna za očuvanje javnog poretka, postupke u kaznenim stvarima ili izvršenje sudskih odluka u kaznenim stvarima. Stoga bi trebalo uspostaviti postupak kako bi se osiguralo da Komisija dobiva informacije o opremi i proizvodima za tijela kaznenog progona koji se stavljaju na tržište u Uniji, a nisu na popisima, kako bi se osiguralo da se popisi robe čija je trgovina zabranjena ili se kontrolira ažuriraju radi uzimanja u obzir novog razvoja događaja. Kada šalje zahtjev Komisiji, država članica koja podnosi zahtjev trebala bi drugim državama članicama proslijediti svoj zahtjev za dodavanje robe u Prilog II., Prilog III. ili Prilog IV. ovoj Uredbi.

(50)

Mjere iz ove Uredbe namijenjene su sprečavanju kako izvršenja smrtne kazne tako i mučenja te drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u trećim zemljama. One obuhvaćaju ograničenja trgovine s trećim zemljama robom koja bi se mogla upotrijebiti za izvršenje smrtne kazne ili mučenje i drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Ne smatra se potrebnim uspostavljanje sličnih kontrola za transakcije unutar Unije jer u državama članicama smrtna kazna ne postoji te su države članice donijele prikladne mjere za zabranu i sprečavanje mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

(51)

U smjernicama o politici EU-a prema trećim zemljama u vezi s mučenjem i drugim okrutnim, nečovječnim ili ponižavajućim postupanjem ili kažnjavanjem navodi se da bi za ispunjavanje cilja poduzimanja djelotvornih mjera protiv mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja trebalo poduzeti mjere koje će spriječiti upotrebu, proizvodnju i trgovinu opremom koja je namijenjena mučenju i drugom okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Na državama članicama je da uvedu i provode potrebna ograničenja za upotrebu i proizvodnju takve opreme.

(52)

Komisija i države članice trebale bi uzajamno obavješćivati o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te o ostalim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom.

(53)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja odredaba ove Uredbe i osigurati njihovu provedbu. Te sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se pravila Unije kojima se uređuje trgovina s trećim zemljama robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne ili za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, te pravila kojima se uređuje pružanje brokerskih usluga, tehničke pomoći, osposobljavanja i oglašavanja u vezi s takvom robom.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(a)

„mučenje” znači svaki čin kojim se osobi namjerno nanosi teška tjelesna ili duševna bol ili patnja, kako bi se od nje ili treće osobe dobila informacija ili priznanje, kako bi se ta osoba kaznila za djelo koje je počinila ta osoba ili treća osoba ili za koju se sumnja da je takvo djelo počinila, ili kako bi se tu osobu ili treću osobu zastrašilo ili prisililo, ili zbog bilo kojeg drugog razloga koji se temelji na diskriminaciji bilo koje vrste, kada takvu bol ili patnju nanosi ili na to potiče ili to izričito ili prešutno dopušta službena osoba ili druga osoba koja nastupa kao službena osoba. Međutim, taj pojam ne uključuje bol ili patnju koja proizlazi samo iz zakonitih kazni ili je u njima sadržana ili je povezana s njima. Smrtna kazna ne smatra se zakonitom kaznom ni u kojim okolnostima;

(b)

„drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje” znači svaki čin kojim se osobi nanosi tjelesna ili duševna bol ili patnja koja doseže neki minimalni stupanj težine kada takvu bol ili patnju nanosi ili na to potiče ili to izričito ili prešutno dopušta službena osoba ili druga osoba koja nastupa kao službena osoba. Međutim, taj pojam ne uključuje bol ili patnju koja proizlazi samo iz zakonitih kazni ili je u njima sadržana ili je povezana s njima. Smrtna kazna ne smatra se zakonitom kaznom ni u kojim okolnostima;

(c)

„tijelo kaznenog progona” znači svako tijelo odgovorno za sprečavanje, otkrivanje, istraživanje, suzbijanje i kažnjavanje kaznenih djela, uključujući, ali ne isključivo, policiju, tužiteljstva, pravosudna tijela, javna ili privatna tijela zatvorskog sustava te prema potrebi, državna snage sigurnosti i vojna tijela;

(d)

„izvoz” znači svaki izlazak robe iz carinskoga područja Unije, uključujući izlazak robe za koju se zahtijeva carinska deklaracija te izlazak robe koja je bila uskladištena u slobodnoj zoni u smislu Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (13);

(e)

„uvoz” znači svaki unos robe na carinsko područje Unije, uključujući privremeno skladištenje, smještanje u slobodnu zonu, stavljanje u posebni postupak i puštanje u slobodni promet u smislu Uredbe (EU) br. 952/2013;

(f)

„tehnička pomoć” znači svaka tehnička podrška u vezi s popravcima, razvojem, proizvodnjom, ispitivanjem, održavanjem, sastavljanjem ili svim ostalim tehničkim uslugama, a može imati oblik upute, savjeta, treninga, prijenosa radnog znanja ili vještina ili usluga savjetovanja. Tehnička pomoć uključuje usmene oblike pomoći i pomoć koja se pruža elektroničkim putem;

(g)

„muzej” znači neprofitna, stalna institucija u službi društva i njegova napretka, koja je otvorena za javnost i koja stječe, pohranjuje, istražuje, priopćava i izlaže, u svrhu proučavanja, educiranja i zabavljanja, materijalne dokaze o ljudima i njihovoj okolini;

(h)

„nadležno tijelo” znači tijelo jedne od država članica, navedeno u Prilogu I., koje je u skladu s člankom 20. ovlašteno odlučivati o zahtjevu za dozvolu ili zabraniti izvozniku da se koristi općom izvoznom dozvolom Unije;

(i)

„podnositelj zahtjeva” znači:

1.

izvoznik, u slučaju izvoza iz članka 3., 11. ili 16.;

2.

fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koje prevozi robu unutar carinskog područja Unije, u slučaju provoza iz članka 5.;

3.

pružatelj tehničke pomoći, u slučaju pružanja tehničke pomoći iz članka 3.;

4.

muzej koji će izložiti robu, u slučaju uvoza i pružanja tehničke pomoći iz članka 4.;

5.

pružatelj tehničke pomoći ili broker, u slučaju pružanja tehničke pomoći iz članka 15. ili brokerskih usluga iz članka 19.;

(j)

„carinsko područje Unije” znači područje kako je utvrđeno u članku 4. Uredbe (EU) br. 952/2013;

(k)

„brokerske usluge” znači:

1.

pregovaranje ili ugovaranje transakcija radi kupnje, prodaje ili nabave odgovarajuće robe iz treće zemlje u bilo koju drugu treću zemlju; ili

2.

prodaja ili kupnja odgovarajuće robe koja se nalazi u nekoj trećoj zemlji radi njezina prijenosa u drugu treću zemlju.

Za potrebe ove Uredbe samo pružanje pomoćnih usluga isključeno je iz ove definicije. Pomoćne usluge su prijevozništvo, financijske usluge, osiguranje ili reosiguranje i opće oglašavanje ili promidžba;

(l)

„broker” znači sve fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela, uključujući partnerstvo, s boravištem ili poslovnim nastanom u državi članici, koji pružaju usluge definirane u točki (k) iz Unije; sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo države članice, bez obzira na to gdje im je boravište, koje pružaju takve usluge iz Unije; te sve pravne osobe, subjekti ili tijela osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice, bez obzira na to gdje im je poslovni nastan, koji pružaju takve usluge iz Unije;

(m)

„pružatelj tehničke pomoći” znači sve fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela, uključujući partnerstvo, s boravištem ili poslovnim nastanom u državi članici, koji pružaju tehničku pomoć definiranu u točki (f) iz Unije; sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo države članice, bez obzira na to gdje im je boravište, koje pružaju takvu pomoć iz Unije; te sve pravne osobe, subjekti ili tijela osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice, bez obzira na to gdje im je poslovni nastan, koji pružaju takvu pomoć iz Unije;

(n)

„izvoznik” znači sve fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela, uključujući partnerstvo, u čije ime se podnosi izvozna deklaracija, odnosno osoba, subjekt ili tijelo koji u trenutku prihvaćanja izvozne deklaracije ima ugovor s primateljem u dotičnoj trećoj zemlji i ima potrebnu ovlast za odlučivanje o slanju robe izvan carinskog područja Unije. Ako takav ugovor nije sklopljen ili ako stranka tog ugovora ne nastupa u vlastito ime, izvoznik znači osoba, subjekt ili tijelo koji ima potrebnu ovlast za odlučivanje o slanju robe izvan carinskog područja Unije. Ako na temelju tog ugovora korist od prava raspolaganja robom pripada osobi, subjektu ili tijelu s boravištem ili poslovnim nastanom izvan Unije, smatra se da je izvoznik ugovorna stranka s boravištem ili poslovnim nastanom u Uniji;

(o)

„opća izvozna dozvola Unije” znači dozvola za izvoz kako je definiran u točki (d) u određene zemlje, koja je dostupna svim izvoznicima koji poštuju uvjete i zahtjeve za njezinu upotrebu, navedene u Prilogu V.;

(p)

„pojedinačna dozvola” znači dozvola izdana:

1.

jednom određenom izvozniku za izvoz, kako je definiran u točki (d), jednom krajnjem korisniku ili primatelju u trećoj zemlji, a kojom je obuhvaćena jedna roba ili više robe;

2.

jednom određenom brokeru za pružanje brokerskih usluga, kako su definirane u točki (k), jednom krajnjem korisniku ili primatelju u trećoj zemlji, a kojom je obuhvaćena jedna roba ili više robe; ili

3.

fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koje prevozi robu unutar carinskog područja Unije za provoz kako je definiran u točki (s);

(q)

„globalna dozvola” znači dozvola izdana jednom određenom izvozniku ili brokeru u odnosu na vrstu robe navedene u Prilogu III. ili u Prilogu IV., koja može vrijediti za:

1.

izvoz, kako je definiran u točki (d), jednom ili više određenih krajnjih korisnika u jednoj ili više određenih trećih zemalja;

2.

izvoz, kako je definiran u točki (d), jednom ili više određenih distributera u jednoj ili više određenih trećih zemalja, ako je izvoznik proizvođač robe navedene u točki 3.2. ili točki 3.3. Priloga III. ili u odjeljku 1. Priloga IV.;

3.

pružanje brokerskih usluga povezanih s prijenosom robe koja se nalazi u trećoj zemlji jednom ili više određenih krajnjih korisnika u jednoj ili više određenih trećih zemalja;

4.

pružanje brokerskih usluga povezanih s prijenosom robe koja se nalazi u trećoj zemlji jednom ili više određenih distributera u jednoj ili više određenih trećih zemalja, ako je broker proizvođač robe navedene u točki 3.2. ili točki 3.3. Priloga III ili u odjeljku 1. Priloga IV.;

(r)

„distributer” znači gospodarski subjekt koji obavlja djelatnosti veleprodaje u vezi s robom navedenom u točki 3.2. ili točki 3.3. Priloga III. ili u odjeljku 1. Priloga IV., kao što su nabava takve robe od proizvođača ili držanje, dobavljanje ili izvoz takve robe; djelatnosti veleprodaje takve robe ne uključuju nabavu od strane bolnice, ljekarnika ili medicinskog stručnjaka isključivo za potrebe opskrbljivanja javnosti takvom robom;

(s)

„provoz” znači prijevoz unutar carinskog područja Unije robe koja nije roba Unije i koja prolazi kroz carinsko područje Unije prema odredištu izvan carinskog područja Unije.

POGLAVLJE II.

ROBA KOJA NEMA NIKAKVU PRAKTIČNU NAMJENU OSIM ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE I DRUGO OKRUTNO, NEČOVJEČNO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE

Članak 3.

Zabrana izvoza

1.   Zabranjen je svaki izvoz robe navedene u Prilogu II., neovisno o podrijetlu te robe.

Prilogom II. obuhvaćena je roba koja nema nikakvu praktičnu namjenu osim za izvršenje smrtne kazne ili za mučenje i drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

Pružatelju tehničke pomoći zabranjuje se pružanje tehničke pomoći u vezi s robom navedenom u Prilogu II., uz naknadu ili bez naknade, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji.

2.   Odstupajući od stavka 1., nadležno tijelo može odobriti izvoz robe navedene u Prilogu II. i nabavu s njom povezane tehničke pomoći, ako se dokaže da će se u zemlji u koju će se roba izvesti ta roba koristiti isključivo u svrhu javnog izlaganja u muzeju s obzirom na njezin povijesni značaj.

Članak 4.

Zabrana uvoza

1.   Zabranjen je svaki uvoz robe navedene u Prilogu II. neovisno o podrijetlu te robe.

Svakoj osobi, subjektu ili tijelu u Uniji zabranjuje se prihvaćanje tehničke pomoći u vezi s robom navedenom u Prilogu II. koju iz trećih zemalja, uz naknadu ili bez naknade, pruža bilo koja osoba, subjekt ili tijelo.

2.   Odstupajući od stavka 1., nadležno tijelo može odobriti uvoz robe navedene u Prilogu II. i nabavu s njom povezane tehničke pomoći, ako se dokaže da će se u odredišnoj državi članici takva roba koristiti isključivo u svrhu javnog izlaganja u muzeju s obzirom na njezin povijesni značaj.

Članak 5.

Zabrana provoza

1.   Zabranjen je svaki provoz robe navedene u Prilogu II.

2.   Odstupajući od stavka 1., nadležno tijelo može odobriti provoz robe navedene u Prilogu II. ako se dokaže da će se u zemlji odredišta ta roba koristiti isključivo u svrhu javnog izlaganja u muzeju s obzirom na njezin povijesni značaj.

Članak 6.

Zabrana brokerskih usluga

Brokerima se zabranjuje pružanje brokerskih usluga bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji u vezi s robom navedenom u Prilogu II., neovisno o podrijetlu te robe.

Članak 7.

Zabrana osposobljavanja

Pružatelju tehničke pomoći ili brokeru zabranjuje se pružanje ili nuđenje osposobljavanja za korištenje robe navedene u Prilogu II. bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji.

Članak 8.

Sajmovi

Svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima, uključujući partnerstvo, bez obzira na to imaju li boravište ili poslovni nastan u državi članici, zabranjuje se izlaganje ili nuđenje na prodaju robe navedene u Prilogu II. na izložbi ili sajmu koji se održava u Uniji, osim ako se dokaže da, s obzirom na prirodu izložbe ili sajma, takvo izlaganje ili nuđenje na prodaju nije ključno za prodaju ili dobavljanje predmetne robe bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji niti se njime takva prodaja ili dobavljanje promiče.

Članak 9.

Oglašavanje

Svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu, uključujući partnerstvo, koji ima boravište ili poslovni nastan u državi članici i prodaje ili kupuje oglasni prostor ili oglasno vrijeme unutar Unije za svaku fizičku osobu koja ima državljanstvo države članice i koja prodaje ili kupuje oglasni prostor ili oglasno vrijeme unutar Unije te svakoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu osnovanom ili registriranom u skladu s pravom države članice, koji prodaje ili kupuje oglasni prostor ili oglasno vrijeme unutar Unije, zabranjuje se da bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji prodaje ili od njih kupuje oglasni prostor u tiskanim medijima ili na internetu ili oglasno vrijeme na televiziji ili radiju u vezi s robom navedenom u Prilogu II.

Članak 10.

Nacionalne mjere

1.   Ne dovodeći u pitanje primjenjiva pravila Unije, uključujući zabranu diskriminacije na temelju državljanstva, države članice mogu donijeti ili zadržati nacionalne mjere kojima se ograničavaju prijevoz, financijske usluge, osiguranje ili reosiguranje ili opće oglašavanje ili promidžba u vezi s robom navedenom u Prilogu II.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o svim mjerama donesenima na temelju stavka 1. ili o njihovim izmjenama i stavljanju tih mjera izvan snage prije njihova stupanja na snagu.

POGLAVLJE III.

ROBA KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NEČOVJEČNO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE

Članak 11.

Zahtjev u pogledu izvozne dozvole

1.   Za svaki izvoz robe navedene u Prilogu III. potrebna je dozvola, neovisno o podrijetlu te robe. Međutim, dozvola nije potrebna za robu koja samo prolazi kroz carinsko područje Unije, odnosno robu za koju nije dodijeljen carinski odobren postupak ili upotreba, osim vanjskog provoznog postupka u skladu s člankom 226. Uredbe (EU) br. 952/2013, uključujući skladištenje robe koja nije roba Unije u slobodnoj zoni.

Prilogom III. obuhvaćena je isključivo sljedeća roba koja bi se mogla koristiti za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje:

(a)

roba koja se ponajprije koristi za potrebe tijela kaznenog progona;

(b)

roba koja, uzimajući u obzir njezin dizajn i tehnička svojstva, predstavlja znatan rizik da bi je se moglo koristiti za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

U Prilog III. nisu uključeni:

(a)

vatreno oružje koje se kontrolira Uredbom (EU) br. 258/2012;

(b)

roba s dvojnom namjenom koju se kontrolira Uredbom (EZ) br. 428/2009;

(c)

roba koju se kontrolira u skladu sa Zajedničkim stajalištem 2008/944/ZVSP.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na izvoz na državna područja država članica koja su navedena i u Prilogu VI. i koja ne pripadaju carinskom području Unije, pod uvjetom da robu koristi tijelo nadležno za kazneni progon kako u zemlji odredišta ili na području koje je odredište tako i u matičnom dijelu države članice kojoj to područje pripada. Carinska tijela ili ostala nadležna tijela imaju pravo provjeriti je li ovaj uvjet ispunjen te mogu odlučiti da se do provedbe takve provjere izvoz ne smije ostvariti.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se na izvoz u treće zemlje, pod uvjetom da robu koristi vojno ili civilno osoblje države članice, ako to osoblje sudjeluje u EU-ovoj ili UN-ovoj operaciji održavanja mira ili upravljanja krizom u dotičnoj trećoj zemlji ili u operaciji koja se temelji na ugovorima između država članica i trećih zemalja u području obrane. Carinska tijela i ostala nadležna tijela imaju pravo provjeriti je li ovaj uvjet ispunjen. Do provedbe takve provjere izvoz se ne smije ostvariti.

Članak 12.

Kriteriji za izdavanje izvoznih dozvola

1.   Nadležna tijela odlučuju o zahtjevima za dozvole za izvoz robe navedene u Prilogu III., uzimajući pritom u obzir sve relevantne čimbenike, a posebno pitanje je li zahtjev za dozvolu u pogledu u osnovi istovjetnog izvoza neka druga država članica odbila u prethodne tri godine i čimbenike povezane s predviđenom krajnjom namjenom i rizikom preusmjeravanja.

2.   Nadležno tijelo ne izdaje dozvolu ako postoje opravdani razlozi za sumnju da bi se roba navedena u Prilogu III. mogla koristiti za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, uključujući tjelesnu kaznu koju je odredio sud, od strane tijela kaznenog progona ili bilo koje druge fizičke ili pravne osobe u trećoj zemlji.

Nadležno tijelo vodi računa o:

(a)

dostupnim presudama međunarodnih sudova,

(b)

utvrđenjima nadležnih tijela UN-a, Vijeća Europe i EU-a i izvješćima Europskog odbora za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Vijeća Europe te izvješćima posebnog izvjestitelja UN-a za mučenje i drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

Mogu se uzeti u obzir i druge relevantne informacije, uključujući dostupne presude nacionalnih sudova, izvješća ili druge informacije organizacija civilnog društva, te informacije o ograničenjima izvoza robe navedene u prilozima II. i III., a koje primjenjuje zemlja odredišta.

3.   Pravila utvrđena u drugom i trećem podstavku primjenjuju se na provjeru predviđene krajnje namjene i rizika preusmjeravanja:

Ako proizvođač robe navedene u točki 3.2. ili točki 3.3. Priloga III. zatraži dozvolu za izvoz takve robe distributeru, nadležno tijelo ocjenjuje ugovorne aranžmane koje su sklopili proizvođač i distributer i mjere koje oni poduzimaju kako bi osigurali da se ta roba i, ako je to primjenjivo, proizvodi u koje će ta roba biti integrirana, neće koristiti za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

Ako je zatražena dozvola za izvoz robe navedene u točki 3.2. ili točki 3.3. Priloga III. krajnjem korisniku, nadležno tijelo može prilikom ocjenjivanja rizika preusmjeravanja uzeti u obzir ugovorne aranžmane koji se primjenjuju i izjavu o krajnjoj namjeni koju je potpisao krajnji korisnik, ako je dostavljena takva izjava. Ako nije dostavljena izjava o krajnjoj namjeni, izvoznik je dužan dokazati tko će biti krajnji korisnik i način na koji će se ta roba koristiti. Ako izvoznik ne pruži dostatne informacije o krajnjem korisniku i krajnjoj namjeni, smatra se da nadležno tijelo ima opravdane razloge za sumnju da bi se tu robu moglo koristiti za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

4.   Uz kriterije navedene u stavku 1., prilikom ocjenjivanja zahtjeva za globalnu dozvolu nadležno tijelo uzima u obzir je li izvoznik primijenio razmjerna i primjerena sredstva i postupke kako bi osigurao usklađenost s odredbama i ciljevima ove Uredbe te s pravilima i uvjetima dozvole.

Članak 13.

Zabrana provoza

Fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu, uključujući partnerstvo, bez obzira na to ima li boravište ili poslovni nastan u državi članici, zabranjuje se provoz robe navedene u Prilogu III., ako ima saznanja o tome da je bilo koji dio pošiljke takve robe namijenjen korištenju za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

Članak 14.

Nacionalne mjere

1.   Neovisno o člancima 11. i 12., država članica može donijeti ili zadržati zabranu izvoza i uvoza okova za noge, skupnih lanaca i prijenosnih naprava za zadavanje električnih šokova.

2.   Država članica može uvesti zahtjev u pogledu dozvole za izvoz lisica čije sveukupne dimenzije, uključujući lance, mjereći od vanjskog ruba jedne lisice do vanjskog ruba druge lisice, prelaze 240 mm kada su zaključane. Na takve lisice dotična država članica primjenjuje poglavlja III. i V.

3.   Države članice obavješćuju Komisiju o svim mjerama donesenima u skladu sa stavcima 1. i 2. prije njihovog stupanja na snagu.

Članak 15.

Zahtjev u pogledu dozvole za određene usluge

1.   Pružatelju tehničke pomoći odnosno brokeru potrebna je dozvola za svako pružanje jedne od sljedećih usluga bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji, uz naknadu ili bez naknade:

(a)

tehničke pomoći u vezi s robom navedenom u Prilogu III., neovisno o podrijetlu te robe; i

(b)

brokerskih usluga u vezi s robom navedenom u Prilogu III, neovisno o podrijetlu te robe.

2.   Prilikom odlučivanja o zahtjevima za dozvolu za pružanje brokerskih usluga povezanih s robom navedenom u Prilogu III., članak 12. primjenjuje se mutatis mutandis.

Prilikom odlučivanja o zahtjevima za dozvolu za pružanje tehničke pomoći u vezi s robom navedenom u Prilogu III., kriteriji navedeni u članku 12. uzimaju se u obzir kako bi se ocijenilo:

(a)

hoće li se tehnička pomoć pružiti osobi, subjektu ili tijelu koji bi mogli koristiti robu na koju se tehnička pomoć odnosi za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje; i

(b)

hoće li tehnička pomoć biti upotrijebljena za popravak, razvoj, proizvodnju, ispitivanje, održavanje ili sastavljanje robe navedene u Prilogu III. ili za pružanje tehničke pomoći osobi, subjektu ili tijelu koji bi mogli koristiti robu na koju se tehnička pomoć odnosi za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se na pružanje tehničke pomoći

(a)

ako se tehnička pomoć pruža tijelu kaznenog progona države članice ili vojnom ili civilnom osoblju države članice kako je opisano u prvoj rečenici članka 11. stavka 3.;

(b)

ako se tehnička pomoć sastoji od pružanja informacija koje su u javnoj domeni; ili

(c)

ako tehnička pomoć predstavlja minimum potreban za instalaciju robe, rukovanje robom, održavanje ili popravak robe navedene u Prilogu III. čiji je izvoz odobrilo nadležno tijelo u skladu s ovom Uredbom.

4.   Neovisno o stavku 1., država članica može zadržati zabranu pružanja brokerskih usluga u vezi s okovima za noge, skupnim lancima i prijenosnim napravama za zadavanje električnih šokova. Kada država članica zadrži takvu zabranu, obavješćuje Komisiju ako su mjere koje su prethodno donesene i o kojima je obavijestila u skladu s člankom 7.a stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1236/2005 izmijenjene ili stavljene izvan snage.

POGLAVLJE IV.

ROBA KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE

Članak 16.

Zahtjev u pogledu izvozne dozvole

1.   Za svaki izvoz robe navedene u Prilogu IV. potrebna je dozvola neovisno o podrijetlu te robe. Međutim, dozvola nije potrebna za robu koja samo prolazi kroz carinsko područje Unije, odnosno onu robu za koju nije dodijeljen carinski odobren postupak ili upotreba, osim vanjskog provoznog postupka u skladu s člankom 226. Uredbe (EU) br. 952/2013, uključujući skladištenje robe koja nije roba Unije u slobodnoj zoni.

Prilogom IV. obuhvaćena je isključivo roba koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne i koja je odobrena za korištenje za izvršenje smrtne kazne ili se zaista u tu svrhu koristi u jednoj ili više trećih zemalja koje nisu ukinule smrtnu kaznu. Prilogom IV. nisu obuhvaćeni:

(a)

vatreno oružje koje se kontrolira Uredbom (EU) br. 258/2012;

(b)

roba s dvojnom namjenom koja se kontrolira Uredbom (EZ) br. 428/2009; i

(c)

roba koja se kontrolira u skladu sa Zajedničkim stajalištem 2008/944/ZVSP.

2.   Ako je za izvoz lijekova potrebna izvozna dozvola na temelju ove Uredbe, a izvoz uz to podliježe i zahtjevima u pogledu dozvole u skladu s međunarodnim konvencijama kojima se kontroliraju opojne droge i psihotropne tvari, kao što je Konvencija o psihotropnim tvarima iz 1971., države članice mogu primijeniti jedinstveni postupak radi ispunjavanja obveza koje su im uvedene ovom Uredbom i odgovarajućom konvencijom.

Članak 17.

Kriteriji za izdavanje izvoznih dozvola

1.   Nadležna tijela odlučuju o zahtjevima za dozvole za izvoz robe navedene u Prilogu IV., uzimajući pritom u obzir sve relevantne čimbenike, a posebno pitanje je li zahtjev za dozvolu u pogledu u osnovi istovjetnog izvoza neka druga država članica odbila u prethodne tri godine i čimbenike povezane s predviđenom krajnjom namjenom i rizikom preusmjeravanja.

2.   Nadležno tijelo ne izdaje dozvolu ako postoje opravdani razlozi za sumnju da bi se robu navedenu u Prilogu IV. moglo koristiti za izvršenje smrtne kazne u nekoj trećoj zemlji.

3.   Pravila iz drugog, trećeg i četvrtog podstavka primjenjuju se za provjeru predviđene krajnje namjene i rizika preusmjeravanja.

Ako proizvođač robe navedene u odjeljku 1. Priloga IV. zatraži dozvolu za izvoz takvih proizvoda distributeru, nadležno tijelo ocjenjuje ugovorne aranžmane koje su sklopili proizvođač i distributer i mjere koje oni poduzimaju kako bi osigurali da se ta roba neće koristiti za izvršenje smrtne kazne.

Ako je zatražena dozvola za izvoz robe navedene u odjeljku 1. Priloga IV. krajnjem korisniku, nadležno tijelo može prilikom ocjenjivanja rizika preusmjeravanja uzeti u obzir ugovorne aranžmane koji se primjenjuju i izjavu o krajnjoj namjeni koju je potpisao krajnji korisnik, ako je dostavljena takva izjava. Ako nije dostavljena izjava o krajnjoj namjeni, izvoznik je dužan dokazati tko će biti krajnji korisnik i način na koji će se ta roba koristiti. Ako izvoznik ne pruži dostatne informacije o krajnjem korisniku i krajnjoj namjeni, smatra se da nadležno tijelo ima opravdane razloge za sumnju da bi se tu robu moglo koristiti za izvršenje smrtne kazne.

Komisija u suradnji s nadležnim tijelima država članica može donijeti smjernice o najboljoj praksi u pogledu ocjene krajnje namjene i svrhe za koju bi se tehnička pomoć mogla upotrijebiti.

4.   Uz kriterije navedene u stavku 1., pri ocjenjivanju zahtjeva za izdavanje globalne dozvole nadležno tijelo uzima u obzir je li izvoznik primijenio razmjerna i primjerena sredstva i postupke kako bi osigurao usklađenost s odredbama i ciljevima ove Uredbe te s pravilima i uvjetima dozvole.

Članak 18.

Zabrana provoza

Fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu, uključujući partnerstvo, bez obzira na to ima li boravište ili poslovni nastan u državi članici, zabranjuje se provoz robe navedene u Prilogu IV., ako ima saznanja o tome da je bilo koji dio pošiljke takve robe namijenjen za korištenje za izvršenje smrtne kazne u trećoj zemlji.

Članak 19.

Zahtjev u pogledu dozvole za određene usluge

1.   Pružatelju tehničke pomoći odnosno brokeru potrebna je dozvola za svako pružanje jedne od sljedećih usluga bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji, uz naknadu ili bez naknade:

(a)

tehničke pomoći u vezi s robom navedenom u Prilogu IV., neovisno o podrijetlu te robe; i

(b)

brokerskih usluga u vezi s robom navedenom u Prilogu IV., neovisno o podrijetlu te robe.

2.   Prilikom odlučivanja o zahtjevima za dozvole za pružanje brokerskih usluga povezanih s robom navedenom u Prilogu IV., članak 17. primjenjuje se mutatis mutandis.

Prilikom odlučivanja o zahtjevima za dozvole za pružanje tehničke pomoći u vezi s robom navedenom u Prilogu IV. kriteriji navedeni u članku 17. uzimaju se u obzir kako bi se ocijenilo:

(a)

hoće li se tehnička pomoć pružiti osobi, subjektu ili tijelu koji bi mogli koristiti robu na koju se tehnička pomoć odnosi za izvršenje smrtne kazne; i

(b)

hoće li tehnička pomoć biti upotrijebljena za popravak, razvoj, proizvodnju, ispitivanje, održavanje ili sastavljanje robe navedene u Prilogu IV. ili za pružanje tehničke pomoći osobi, subjektu ili tijelu koji bi mogli koristiti robu na koju se tehnička pomoć odnosi za izvršenje smrtne kazne.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se na pružanje tehničke pomoći:

(a)

ako se tehnička pomoć sastoji od pružanja informacija koje su u javnoj domeni; ili

(b)

ako tehnička pomoć predstavlja minimum potreban za instalaciju robe, rukovanje robom, održavanje ili popravak robe navedene u Prilogu IV. čiji je izvoz odobrilo nadležno tijelo u skladu s ovom Uredbom.

POGLAVLJE V.

POSTUPCI IZDAVANJA DOZVOLA

Članak 20.

Vrste dozvola i nadležna tijela koja ih izdaju

1.   Ovom Uredbom uspostavlja se opća izvozna dozvola Unije za određeni izvoz kako je navedeno u Prilogu V.

Nadležno tijelo države članice u kojoj izvoznik ima boravište ili poslovni nastan može izvozniku zabraniti upotrebu te dozvole ako postoji opravdana sumnja u sposobnost izvoznika da postupa u skladu s uvjetima te dozvole ili odredbama zakonodavstva o kontrolama izvoza.

Nadležna tijela država članica razmjenjuju informacije o svim izvoznicima kojima je oduzeto pravo upotrebe opće izvozne dozvole Unije, osim ako utvrde da određeni izvoznik neće pokušati izvoziti robu navedenu u Prilogu IV. kroz drugu državu članicu. U tu se svrhu upotrebljava siguran i kodiran sustav za razmjenu informacija.

2.   Dozvolu za izvoz, osim onog iz stavka 1. za koji je potrebna dozvola na temelju ove Uredbe, izdaje nadležno tijelo države članice, navedeno u Prilogu I., u kojoj izvoznik ima boravište ili poslovni nastan. Ta dozvola može biti pojedinačna dozvola ili globalna dozvola, ako se odnosi na robu navedenu u Prilogu III. ili Prilogu IV. Dozvola koje se odnosi na robu navedenu u Prilogu II. pojedinačna je dozvola.

3.   Dozvolu za provoz robe navedene u Prilogu II. izdaje nadležno tijelo države članice, navedeno u Prilogu I., u kojoj fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koje prevozi robu unutar carinskog područja Unije ima boravište ili poslovni nastan. Ako ta osoba, subjekt ili tijelo nema boravište ili poslovni nastan u jednoj od država članica, dozvolu izdaje nadležno tijelo države članice u kojoj roba ulazi na carinsko područje Unije. Takva dozvola pojedinačna je dozvola.

4.   Dozvolu za uvoz za koji je potrebna dozvola na temelju ove Uredbe izdaje nadležno tijelo države članice, navedeno u Prilogu I., u kojoj muzej ima poslovni nastan. Dozvola koja se odnosi na robu navedenu u Prilogu II. pojedinačna je dozvola.

5.   Dozvolu za pružanje tehničke pomoći u vezi s robom navedenom u Prilogu II. izdaje:

(a)

nadležno tijelo države članice, navedeno u Prilogu I., u kojoj pružatelj tehničke pomoći ima boravište ili poslovni nastan ili, ako takva država članica ne postoji, nadležno tijelo države članice čije državljanstvo ima pružatelj tehničke pomoći ili u skladu s čijim je pravom osnovan ili registriran ako pomoć treba pružiti muzeju u trećoj zemlji; ili

(b)

nadležno tijelo države članice, navedeno u Prilogu I., u kojoj muzej ima poslovni nastan, ako pomoć treba pružiti muzeju u Uniji.

6.   Dozvolu za pružanje tehničke pomoći u vezi s robom navedenom u Prilogu III. ili u Prilogu IV. izdaje nadležno tijelo države članice, navedeno u Prilogu I., u kojoj pružatelj tehničke pomoći ima boravište ili poslovni nastan ili, ako takva država članica ne postoji, nadležno tijelo države članice čije državljanstvo ima pružatelj tehničke pomoći ili u skladu s čijim je pravom osnovan ili registriran.

7.   Dozvolu za pružanje brokerskih usluga u vezi s robom navedenom u Prilogu III. ili u Prilogu IV. izdaje nadležno tijelo države članice, navedeno u Prilogu I., u kojoj broker ima boravište ili poslovni nastan ili, ako takva država članica ne postoji, nadležno tijelo države članice čije državljanstvo ima broker ili u skladu s čijim je pravom osnovan ili registriran. Takva dozvola izdaje se za utvrđenu količinu određene robe koja se kreće između dviju ili više trećih zemalja. Lokacija robe u trećoj zemlji podrijetla, krajnji korisnik i njegova točna lokacija moraju biti jasno naznačeni.

8.   Podnositelji zahtjeva nadležnom tijelu dostavljaju sve relevantne informacije potrebne za njihove zahtjeve za pojedinačnu ili globalnu dozvolu za izvoz ili za brokerske usluge, za dozvolu za tehničku pomoć, za pojedinačnu uvoznu dozvolu ili za pojedinačnu dozvolu za provoz.

U pogledu izvoza nadležna tijela moraju dobiti potpune informacije posebno o krajnjem korisniku, zemlji odredišta i krajnjoj namjeni robe.

U pogledu brokerskih usluga nadležna tijela posebice moraju dobiti detalje o lokaciji robe u trećoj zemlji podrijetla, jasan opis robe i predmetnu količinu, informacije o trećim osobama uključenima u transakciju, trećoj zemlji odredišta, krajnjem korisniku u toj zemlji i njegovu točnu lokaciju.

Izdavanje dozvole može podlijegati izjavi o krajnjoj namjeni, ako je to primjereno.

9.   Odstupajući od stavka 8., ako proizvođač ili predstavnik proizvođača treba izvesti ili prodati i prenijeti robu navedenu u točki 3.2. ili 3.3. Priloga III. ili u odjeljku 1. Priloga IV. distributeru u trećoj zemlji, proizvođač dostavlja informacije o sklopljenim aranžmanima i mjerama poduzetima radi sprečavanja korištenja robe navedene u točki 3.2. ili 3.3. Priloga III. za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje ili radi sprečavanja korištenja robe navedene u odjeljku 1. Priloga IV. za izvršenje smrtne kazne, o zemlji odredišta i, ako su dostupne, informacije o krajnjoj namjeni i krajnjim korisnicima robe.

10.   Na zahtjev nacionalnog preventivnog mehanizma uspostavljenog u okviru Fakultativnog protokola uz Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja iz 1984., nadležna tijela mogu odlučiti da informacije koje su primila od podnositelja zahtjeva o zemlji odredišta, primatelju, krajnjoj namjeni i krajnjim korisnicima ili, ako je to primjenjivo, o distributeru i aranžmanima te mjerama iz stavka 9., učine dostupnima nacionalnom preventivnom mehanizmu koji ih zahtijeva. Nadležna tijela saslušavaju podnositelja zahtjeva prije nego što informacije učine dostupnima te mogu nametnuti ograničenja u vezi s mogućom upotrebom informacija. Nadležna tijela donose odluke u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom.

11.   Države članice obrađuju zahtjeve za pojedinačne ili globalne dozvole u roku koji treba odrediti nacionalnim zakonodavstvom ili praksom.

Članak 21.

Dozvole

1.   Dozvole za izvoz, uvoz ili provoz izdaju se na obrascu koji je u skladu s predloškom navedenim u Prilogu VII. Dozvole u vezi s brokerskim uslugama izdaju se na obrascu koji je u skladu s predloškom navedenim u Prilogu VIII. Dozvole u vezi s tehničkom pomoći izdaju se na obrascu koji je u skladu s predloškom navedenim u Prilogu IX. Takve dozvole važeće su u cijeloj Uniji. Razdoblje važenja dozvole traje od tri do dvanaest mjeseci uz moguće produljenje do najviše dvanaest mjeseci. Razdoblje važenja globalne dozvole traje od jedne do tri godine uz moguće produljenje do najviše dvije godine.

2.   Dozvola za izvoz izdana u skladu s člankom 12. ili člankom 17. podrazumijeva dozvolu za izvoznika da pruža tehničku pomoć krajnjem korisniku u mjeri u kojoj je takva pomoć potrebna za instalaciju robe, rukovanje robom, održavanje ili popravak robe čiji je izvoz odobren.

3.   Dozvole se mogu izdavati elektroničkim putem. Posebni postupci uspostavljaju se na nacionalnoj razini. Države članice koje se koriste tom mogućnošću o tome obavješćuju Komisiju.

4.   Dozvole za izvoz, uvoz, provoz, pružanje tehničke pomoći ili pružanje brokerskih usluga podliježu svim zahtjevima i uvjetima koje nadležna tijela smatraju primjerenima.

5.   Nadležna tijela postupajući u skladu s ovom Uredbom mogu odbiti izdati dozvolu i mogu poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju su već izdali.

Članak 22.

Carinske formalnosti

1.   Pri ispunjavanju carinskih formalnosti, izvoznik ili uvoznik dostavlja uredno ispunjen obrazac, naveden u PriloguVII., kao dokaz da je dobio potrebnu dozvolu za predmetni izvoz ili uvoz. Ako dokument nije ispunjen na službenom jeziku države članice u kojoj se carinske formalnosti ispunjavaju, od izvoznika ili uvoznika može se zahtijevati da osigura prijevod na taj službeni jezik.

2.   Ako je podnesena carinska deklaracija za robu navedenu u prilozima II., III. ili IV., te je potvrđeno da za predviđeni izvoz ili uvoz nije bila izdana dozvola na temelju ove Uredbe, carinska tijela zadržavaju prijavljenu robu i ukazuju izvozniku ili uvozniku na mogućnost podnošenja zahtjeva za dozvolu na temelju ove Uredbe. Ako se zahtjev za dozvolu ne podnese u roku od šest mjeseci od zadržavanja robe ili ako nadležno tijelo odbije takav zahtjev, carinska tijela uništavaju robu u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom.

Članak 23.

Obavješćivanje i zahtjev u pogledu savjetovanja

1.   Država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju ako njezina nadležna tijela, navedena u Prilogu I., donesu odluku o odbijanju zahtjeva za dozvolu u skladu s ovom Uredbom ili ako ponište dozvolu koju su izdala. Takva se obavijest daje najkasnije 30 dana od dana donošenju odluke ili od poništenja.

2.   Nadležno tijelo savjetuje se, diplomatskim putem kada je to potrebno ili primjereno, s tijelom ili tijelima koja su u prethodne tri godine odbila zahtjev za dozvolu izvoza, dozvolu za provoz ili pružanje tehničke pomoći za osobu, subjekt ili tijelo u trećoj zemlji ili pružanje brokerskih usluga u skladu s ovom Uredbom, ako primi zahtjev za dozvolu izvoza, dozvolu za provoz ili pružanje tehničke pomoći osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji ili pružanje brokerskih usluga koji uključuje transakciju u osnovi istovjetnu transakciji navedenoj u takvom ranijem zahtjevu za dozvolu i smatra da bi unatoč tome dozvolu trebalo izdati.

3.   Ako nakon savjetovanjâ iz stavka 2. nadležno tijelo odluči izdati dozvolu, dotična država članica odmah o njegovoj odluci obavješćuje ostale države članice i Komisiju i pojašnjava razloge za tu odluku, pri čemu prema potrebi podnosi dodatne informacije.

4.   Ako se odbijanje izdavanja dozvole temelji na nacionalnoj zabrani u skladu s člankom 14. stavkom 1. ili člankom 15. stavkom 4., ono ne predstavlja odluku o odbijanju zahtjeva za dozvolu u smislu stavka 1. ovog članka.

5.   Sve obavijesti koje se zahtijevaju na temelju ovog članka dostavljaju se sigurnim i kodiranim sustavom za razmjenu informacija.

POGLAVLJE VI.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Izmjena prilogâ

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. radi izmjene priloga I., II., III., IV., V., VI., VII, VIII. i IX. Podaci u Prilogu I. u vezi s nadležnim tijelima država članica mijenjaju se na temelju informacija koje dostave države članice.

Kada, u slučaju izmjene priloga II., III., IV. ili V., to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 30.

Članak 25.

Zahtjevi za dodavanje robe na jedan od popisa robe

1.   Svaka država članica može Komisiji uputiti valjano obrazložen zahtjev da se roba namijenjena ili stavljena na tržište za kazneni progon doda u Prilog II., Prilog III. ili Prilog IV. Takav zahtjev mora uključivati informacije o:

(a)

dizajnu i svojstvima robe;

(b)

svim namjenama za koje se roba može koristiti; i

(c)

međunarodnim ili nacionalnim pravilima koja bi bila prekršena kada bi se ta roba koristila za kazneni progon.

Kada šalje svoj zahtjev Komisiji, država članica koja je podnijela zahtjev prosljeđuje taj zahtjev i ostalim državama članicama.

2.   Komisija može u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva zatražiti od države članice podnositeljice zahtjeva da dostavi dodatne informacije ako smatra da u zahtjevu nedostaju informacije o jednoj ili više relevantnih točaka ili da su potrebne dodatne informacije o jednoj ili više relevantnih točaka. Komisija priopćuje o kojim je točkama potrebno dostaviti dodatne informacije. Komisija svoja pitanja prosljeđuje ostalim državama članicama. Ostale države članice također mogu Komisiji dati dodatne informacije za ocjenu zahtjeva.

3.   Ako smatra da nema potrebe zatražiti dodatne informacije ili, ako je to primjenjivo, nakon primitka dodatnih informacija koje je zatražila, Komisija u roku od 20 tjedana od primitka zahtjeva odnosno od primitka dodatnih informacija pokreće postupak za donošenje zatražene izmjene ili obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev o razlozima zbog kojih to neće učiniti.

Članak 26.

Razmjena informacija između nadležnih tijela država članica i Komisije

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 23., Komisija i države članice se na zahtjev uzajamno obavješćuju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te si uzajamno dostavljaju sve relevantne informacije kojima raspolažu u vezi s ovom Uredbom, a posebno informacije o izdanim i odbijenim dozvolama.

2.   Relevantne informacije o izdanim i odbijenim dozvolama sadržavaju barem vrstu odluke, razloge za odluku ili njihov sažetak, imena primatelja i, ako nisu u pitanju iste osobe, imena krajnjih korisnika kao i predmetne robe.

3.   Države članice izdaju, ako je moguće u suradnji s Komisijom, javno godišnje izvješće o radu, u kojem se navode informacije o broju zaprimljenih zahtjeva, o robi i zemljama obuhvaćenima tim zahtjevima te o odlukama koje su donijele u vezi s tim zahtjevima. To izvješće ne uključuje informacije čije otkrivanje neka od država članica smatra suprotnim ključnim interesima vlastite sigurnosti.

4.   Komisija izrađuje godišnje izvješće koje sadržava godišnja izvješća o radu iz stavka 3. To se godišnje izvješće objavljuje.

5.   Osim u pogledu dostavljanja informacija navedenih u stavku 2. tijelima ostalih država članica i Komisiji, ovim člankom ne dovode se u pitanje primjenjiva nacionalna pravila o povjerljivosti i profesionalnoj tajni.

6.   Odbijanje izdavanja dozvole, ako se temelji na nacionalnoj zabrani donesenoj u skladu s člankom 14. stavkom 1., ne predstavlja dozvolu odbijenu u smislu stavaka 1., 2. i 3. ovog članka.

Članak 27.

Obrada osobnih podataka

Osobni podaci obrađuju se i razmjenjuju u skladu s pravilima utvrđenima u Uredbi (EU) 2016/679 i Uredbi (EU) 2018/1725.

Članak 28.

Korištenje informacija

Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (14) i nacionalno zakonodavstvo o javnom pristupu dokumentima, informacije primljene na temelju ove Uredbe smiju se koristiti samo u svrhu za koju su zatražene.

Članak 29.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 24. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 16. prosinca 2016. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 24. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 24. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu ili Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskoga parlamenta ili Vijeća.

Članak 30.

Hitni postupak

1.   Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.   Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 29. stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopće svoju odluku o podnošenju prigovora.

Članak 31.

Koordinacijska skupina za borbu protiv mučenja

1.   Uspostavlja se Koordinacijska skupina za borbu protiv mučenja kojom predsjedava predstavnik Komisije. Svaka država članica imenuje predstavnika u tu skupinu.

2.   Koordinacijska skupina za borbu protiv mučenja razmatra sva pitanja u vezi s primjenom ove Uredbe, uključujući, bez ograničenja, razmjenu informacija o administrativnim praksama i sva pitanja koja može postaviti ili predsjednik ili predstavnik države članice.

3.   Koordinacijska skupina za borbu protiv mučenja može se, kad god to smatra potrebnim, savjetovati s izvoznicima, brokerima, pružateljima tehničke pomoći i ostalim relevantnim dionicima na koje se ova Uredba odnosi.

4.   Komisija u pisanom obliku Europskom parlamentu podnosi godišnje izvješće o aktivnostima, provjerama i savjetovanjima Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja.

Godišnje se izvješće sastavlja vodeći računa o tome da se ne ugroze poslovni interesi fizičkih ili pravnih osoba. Rasprave u Koordinacijskoj skupini za borbu protiv mučenja povjerljive su.

Članak 32.

Preispitivanje

1.   Do 31. srpnja 2020. i svakih pet godina nakon toga Komisija preispituje provedbu ove Uredbe te Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja iscrpno izvješće o provedbi i učinku ove Uredbe, koje može sadržavati prijedloge njezine izmjene. Preispitivanjem će se ocijeniti potreba za uvrštavanjem aktivnosti državljana Unije u inozemstvu. Države članice Komisiji pružaju sve potrebne informacije za tog pripremu tog izvješća.

2.   Posebni odjeljci izvješća obuhvaćaju sljedeće točke:

(a)

Koordinacijsku skupinu za borbu protiv mučenja i njezine aktivnosti. Izvješće se sastavlja vodeći računa o tome da se ne ugroze poslovni interesi fizičkih ili pravnih osoba. Rasprave u skupini imaju povjerljivi karakter;

(b)

informacije o mjerama koje su poduzele države članice u skladu s člankom 33. stavkom 1. i o kojima su obavijestile Komisiju u skladu s člankom 33. stavkom 2.

Članak 33.

Sankcije

1.   Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja ove Uredbe te poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.   Države članice bez odgode obavješćuju Komisiju o svim izmjenama koje utječu na pravila o sankcijama o kojima su obavijestile u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1236/2005.

Članak 34.

Teritorijalno područje primjene

1.   Ova Uredba ima jednako teritorijalno područje primjene kao Ugovori, osim članka 3. stavka 1. prvog podstavka, članka 4. stavka 1. prvog podstavka, članaka 5., 11., 13., 14., 16. i 18., članka 20. stavaka od 1. do 4. te članka 22, koji se primjenjuju na:

carinsko područje Unije;

španjolska područja Ceutu i Melillu;

njemačko područje Helgoland.

2.   Za potrebe ove Uredbe Ceuta, Helgoland i Melilla smatraju se dijelom carinskoga područja Unije.

Članak 35.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 1236/2005 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga XI.

Članak 36.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. siječnja 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 29. studenoga 2018. još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 17. prosinca 2018.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1236/2005 od 27. lipnja 2005. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (SL L 200, 30.7.2005., str. 1.).

(3)  Vidi Prilog X.

(4)  Rezolucija 3452 (XXX) od 9.12.1975. Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

(5)  Rezolucija 34/169 od 17.12.1979. Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

(6)  Potvrđeno rezolucijama 663 C (XXIV) od 31.7.1957. i 2076 (LXII) od 13.5.1977. Ekonomskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda.

(7)  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8.12.2008 o utvrđivanju zajedničkih pravila kontrole izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) br. 258/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (Protokol UN-a o vatrenom oružju), utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva (SL L 94, 30.3.2012., str. 1.).

(10)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(11)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

(12)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(13)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(14)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).


PRILOG I.

POPIS TIJELA IZ ČLANAKA 20. I 23. TE ADRESA ZA DOSTAVU OBAVIJESTI EUROPSKOJ KOMISIJI

A.   Tijela država članica

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l'économie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel.: +32 22776713, +32 22775459

Faks: +32 22775063

Adresa e-pošte: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BUGARSKA

Министерство на икономиката

ул. „Славянска” № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Tel.: +359 29407771

Faks: +359 29880727

Adresa e-pošte: exportcontrol@mi.government.bg

ČEŠKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 224907638

Faks: +420 224214558

Adresa e-pošte: dual@mpo.cz

DANSKA

Prilog III., br. 2 i 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tel.: +45 72268400

Faks: +45 33933510

Adresa e-pošte: jm@jm.dk

Prilog II. i Prilog III., br. 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Tel.: +45 35291000

Faks: +45 35291001

Adresa e-pošte: eksportkontrol@erst.dk

NJEMAČKA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tel.:+49 6196 908 2217

Faks:+49 6196 908 1800

Adresa e-pošte: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIJA

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel.: +372 6377192

Faks: +372 6377199

Adresa e-pošte: stratkom@vm.ee

IRSKA

An tAonad Ceadúnúcháin

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

E-mail: exportcontrol@djei.ie

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tel.: +353 16312121

Faks: +353 16312562

E-mail: exportcontrol@djei.ie

GRČKA

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tel.: +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Faks: +30 2103286094

Adresa e-pošte: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

ŠPANJOLSKA

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Tel.: +34 913492587

Faks: +34 913492470

E-pošta: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANCUSKA

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Tel.: +33 157534398

Faks: + 33 157534832

E-pošta: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA

Tel.: +385 16444625 (626)

Faks + 385 16444601

ITALIJA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Tel.: +39 0659932439

Faks: +39 0659647506

Adresa e-pošte: polcom4@mise.gov.it

CIPAR

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tel.: +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Faks: +357 22375443

Adresa e-pošte: ts@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy

LATVIJA

Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIJA

Tel.: +371 67016426

Faks: +371 67828121

Adresa e-pošte: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITVA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel.: +370 82719767

Faks: +370 52719976

E-pošta: leidimai.pd@policija.lt

LUKSEMBURG

Ministère de l'Économie

Office des Licences

19-21, Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel.: +352 226162

Faks: +352 466138

E-pošta: office.licences@eco.etat.lu

MAĐARSKA

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel.: +36 14585599

Faks: +36 14585885

Adresa e-pošte: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tel.: +356 21242270

Faks: +356 25690286

NIZOZEMSKA

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel.: +31 703485954, +31 703484652

AUSTRIJA

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung „Außenwirtschaftskontrolle” C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Tel.: +43 1711008341

Faks: +43 1711008366

Adresa e-pošte: post.c29@bmwfw.gv.at

POLJSKA

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel.: +48 226935553

Faks: +48 226934021

Adresa e-pošte: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTUGAL

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n.5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel.: +351 218813843

Faks: +351 218813986

Adresa e-pošte: dsl@at.gov.pt

RUMUNJSKA

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel.: +40 214010552, +40 214010504, +40 214010507

Faks: +40 214010568, +40 213150454

Adresa e-pošte: adrian.berezintu@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

SLOVAČKA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel.: +421 248542163

Faks: +421 243423915

Adresa e-pošte: lucia.filipkova@economy.gov.sk

FINSKA

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 STATSRÅDET

SUOMI/FINLAND

Tel.: +358 295480171

Faks: +358 916044635

Adresa e-pošte: kirjaamo@intermin.fi

ŠVEDSKA

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tel.: +46 86904800

Faks: +46 8306759

Adresa e-pošte: registrator@kommers.se

UJEDINJENA KRALJEVINA

Uvoz robe s popisa u Prilogu II.:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

E-pošta: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Izvoz robe s popisa u prilozima II. ili III. te pružanje tehničke pomoći u vezi s robom s popisa u Prilogu II. kako je navedeno u članku 3. stavku 1. i članku 4. stavku 1.:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tel.: +44 2072154594

Faks: +44 2072152635

E-pošta: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B.   Adrese za obavješćivanje Europske komisije:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 7/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


PRILOG II.

POPIS ROBE IZ ČLANAKA 3. I 4.

Uvodna napomena:

„Oznake KN” u ovom Prilogu odnose se na oznake navedene u Prilogu I. dijelu drugom Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (1).

Ako oznaci KN prethodi „ex”, roba obuhvaćena ovom Uredbom predstavlja samo dio opsega oznake KN te se određuje i opisom navedenim u ovom Prilogu i opsegom oznake KN.

Napomene:

1.

Točke 1.3. i 1.4. u odjeljku 1. u pogledu predmeta namijenjenih usmrćivanju osoba ne obuhvaćaju medicinsko-tehničku robu.

2.

Predmet kontrola sadržanih u ovome Prilogu ne treba biti ukinut izvozom bilo kojih roba koje nisu kontrolirane (uključujući i tvorničko postrojenje) koje sadržavaju jednu ili više kontroliranih komponenti, kad su kontrolirana komponenta ili komponente glavni element tih roba i lako ih se može ukloniti ili koristiti u druge svrhe.

Napomena:

Pri procjeni treba li kontroliranu komponentu ili komponente smatrati glavnim elementom, potrebno je odvagnuti faktore količine, vrijednosti i upotrijebljenog tehnološkog znanja te ostale posebne okolnosti zbog kojih bi kontrolirana komponenta ili komponente mogle postati glavnim elementom nabavljene robe.

Oznaka KN

Opis

  1.   

Predmeti namijenjeni usmrćivanju osoba, kako slijedi:

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1 1.1.

Vješala, giljotine i oštrice za giljotine

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2.

Električne stolice za usmrćivanje osoba

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Hermetične komore od npr. čelika i stakla za usmrćivanje osoba smrtonosnim plinom ili tvari

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Automatski sustavi za ubrizgavanje namijenjeni usmrćivanju osoba ubrizgavanjem smrtonosne kemijske tvari

  2.   

Roba koja nije prikladna za uporabu za obuzdavanje ljudi od strane tijelâ kaznenog progona, kako slijedi:

ex 8543 70 90

2.1.

Uređaji za zadavanje električnih šokova koji su namijenjeni tome da ih pritvoreni pojedinac nosi na tijelu, kao što su pojasevi, rukavi i lisice, namijenjeni obuzdavanju osoba zadavanjem električnih šokova

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2.

Lisice za palčeve, lisice za prste, vijci za stiskanje palčeva i vijci za stiskanje prstiju

Napomena:

Ova točka uključuje i nazupčane i nenazupčane lisice i vijke

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3.

Okovi u obliku poluge, okovi za noge s utezima i skupni lanci koji uključuju okove u obliku poluge ili okove za noge s utezima

Napomene:

1.

Okovi u obliku poluge su okovi ili prstenovi oko gležnjeva s mehanizmom za zaključavanje, povezani krutom polugom obično izrađenom od metala

2.

Ova točka uključuje okove u obliku poluge i okove za noge s utezima koji su lancem povezani s klasičnim lisicama

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4.

Lisice za obuzdavanje ljudi, konstruirane za pričvršćivanje na pod, zid ili strop

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5.

Prisilne stolice: stolice opremljene okovima ili drugim sredstvima za obuzdavanje ljudi

Napomena:

Ova točka ne zabranjuje stolice opremljene samo trakama ili remenima

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6.

Ploče s okovima i kreveti s okovima: ploče i kreveti opremljeni okovima ili drugim sredstvima za obuzdavanje ljudi

Napomena:

Ova točka ne zabranjuje ploče i krevete opremljene samo trakama ili remenima

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7.

Kreveti s rešetkama: kreveti u obliku kaveza (četiri stranice i strop) ili slične strukture kojima se ljudska bića prisilno zatvaraju u krevet, a na stropu ili jednoj ili više stranica nalaze se metalne ili druge rešetke te koji se mogu otvoriti samo izvana

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8.

Kreveti s mrežom: kreveti u obliku kaveza (četiri stranice i strop) ili slične strukture kojima se ljudska bića prisilno zatvaraju u krevet, a na stropu ili jednoj ili više stranica nalaze se mreže te koji se mogu otvoriti samo izvana

  3.   

Prijenosni uređaji koji nisu prikladni za uporabu od strane tijelâ kaznenog progona u svrhu kontrole nemira ili samozaštite, kako slijedi:

ex 9304 00 00

3.1.

Palice i pendreci izrađeni od kovina ili drugih materijala s metalnim šiljcima

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2.

Štitovi s metalnim šiljcima

  4.   

Bičevi kako slijedi:

ex 6602 00 00

4.1.

Bičevi koji se sastoje od više konopa ili remena, poput knutova ili deveterostrukih bičeva

ex 6602 00 00

4.2.

Bičevi koji imaju jedan ili više konopa ili remena opremljenih bodljikama, kukicama, šiljcima, metalnom žicom ili sličnim predmetima koji povećavaju učinak konopa ili remena


(1)  Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG III.

POPIS ROBE IZ ČLANKA 11.

Uvodna napomena:

Oznake KN u ovom Prilogu odnose se na oznake navedene u dijelu drugom Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87.

Ako oznaci KN prethodi „ex”, roba obuhvaćena ovom Uredbom predstavlja samo dio opsega oznake KN te se određuje i opisom navedenim u ovom Prilogu i opsegom oznake KN.

Napomene:

1.

Predmet kontrola sadržanih u ovome Prilogu ne treba biti ukinut izvozom bilo kojih roba koje nisu kontrolirane (uključujući i tvorničko postrojenje) koje sadržavaju jednu ili više kontroliranih komponenti, kad su kontrolirana komponenta ili komponente glavni element tih roba i lako ih se može ukloniti ili koristiti u druge svrhe.

Napomena:

Pri procjeni treba li kontroliranu komponentu ili komponente smatrati glavnim elementom, potrebno je odvagnuti faktore količine, vrijednosti i upotrijebljenog tehnološkog znanja te ostale posebne okolnosti zbog kojih bi kontrolirana komponenta ili komponente mogle postati glavnim elementom nabavljene robe.

2.

U pojedinim slučajevima kemikalije su navedene imenom i CAS brojem. Popis se odnosi na kemikalije iste strukturne formule (uključujući hidrate) bez obzira na ime ili CAS broj. CAS brojevi prikazani su kako bi se lakše identificirala određena kemikalija ili smjesa bez obzira na nomenklaturu. CAS brojevi ne mogu se rabiti kao jedino sredstvo identifikacije jer neki oblici navedenih kemikalija imaju drukčije CAS brojeve, a i smjese koje sadržavaju navedenu kemikaliju mogu također imati druge CAS brojeve.

Oznaka KN

Opis

  1.   

Predmeti namijenjeni obuzdavanju ljudi, kako slijedi:

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1.

Okovi i skupni lanci

Napomene:

1.

Okovi su sredstva sputavanja koja se sastoje od dvaju lisica ili obruča s mehanizmom za zaključavanje, povezanih lancem ili polugom

2.

Ova točka ne obuhvaća okove za noge i skupne lance čije je korištenje zabranjeno Prilogom II. točkom 2.3.

3.

Ova točka ne obuhvaća „klasične lisice”. Klasične lisice su lisice koje zadovoljavaju sve sljedeće uvjete:

njihove cjelokupne dimenzije uključujući lanac, mjereći od vanjskog ruba jedne lisice do vanjskog ruba druge lisice, iznose između 150 i 280 mm kada su obje lisice zaključane,

unutarnji opseg svakog obruča lisice je najviše 165 mm kada zaporni mehanizam klizne u zadnji urez na ulazu u mehanizam zaključavanja,

unutarnji opseg svakog obruča lisice je najmanje 200 mm kada zaporni mehanizam klizne u prvi urez na ulazu u mehanizam zaključavanja, i

nisu bile izmijenjene kako bi uzrokovale tjelesnu bol ili patnju.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2.

Pojedinačne lisice ili obruči s mehanizmom za zaključavanje koji imaju unutarnji opseg veći od 165 mm kada zaporni mehanizam klizne u zadnji urez na ulazu u mehanizam za zaključavanje

Napomena:

Ova točka uključuje okove za vrat i druge pojedinačne okove ili obruče s mehanizmom za zaključavanje koji su lancem povezani s klasičnim lisicama

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3.

Kapuljače protiv pljuvanja: kapuljače, uključujući kapuljače napravljene od mrežastog materijala, koje uključuju prekrivanje usta kako bi se onemogućilo pljuvanje

Napomena:

Ova točka uključuje kapuljače protiv pljuvanja koje su lancem povezane s klasičnim lisicama

  2.   

Oružje i uređaji namijenjeni kontroli nemira ili samozaštiti, kako slijedi:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Prijenosno oružje s električnim pražnjenjem koje se može usmjeriti samo na jednu osobu prilikom svakog zadavanja električnog šoka, koje uključuje električne šok palice, električne štitove, pištolje za omamljivanje i električne paralizatore, ali nije na njih ograničeno

Napomene:

1.

Ova točka ne obuhvaća pojaseve za električne šokove i druge uređaje iz Priloga II. točke 2.1.

2.

Ova točka ne obuhvaća pojedinačne električne uređaje za zadavanje električnih šokova kada se koriste u svrhu osobne zaštite njihovih korisnika

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.

Kompleti koji sadržavaju sve bitne sastavne dijelove za sastavljanje prijenosnog oružja s električnim pražnjenjem obuhvaćenog stavkom 2.1.

Napomena:

Sljedeći proizvodi smatraju se bitnim sastavnim dijelovima:

jedinica koja proizvodi električni udar,

prekidač, bez obzira na to je li na daljinsko upravljanje ili ne, i

elektrode odnosno, prema potrebi, žice putem kojih se zadaju električni šokovi

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.

Fiksno ili montažno oružje s električnim pražnjenjem koje obuhvaća široko područje i može zadati električne šokove većem broju osoba

  3.   

Oružje i oprema za raspršivanje tvari za onesposobljavanje ili nadražujućih tvari za kontrolu nemira ili samozaštitu i određenih s njima povezanih tvari, kako slijedi:

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.

Prijenosno oružje i oprema koji primjenjuju bilo dozu tvari za onesposobljavanje ili nadražujuće tvari usmjerene prema jednoj osobi ili raspršuju dozu takve tvari koja djeluje na maloj površini, npr. u obliku raspršene maglice ili oblaka, prilikom primjene ili raspršivanja kemijske tvari

Napomene:

1.

Ova točka ne obuhvaća opremu iz stavke ML7(e) Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije (1)

2.

Ova točka ne obuhvaća pojedinačnu prijenosnu opremu, čak i ako sadrži kemijske tvari, kada se koristi u svrhu osobne zaštite korisnika

3.

Pored odgovarajućih kemijskih tvari, poput tvari za kontrolu nemira ili PAVA-e, roba iz točaka 3.3. i 3.4. smatra se tvarima za onesposobljavanje ili nadražujućim tvarima

ex 2924 29 98

3.2.

Vanililamid pelargonske kiseline (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3.

Oleoresin capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4.

Smjese koje sadržavaju najmanje 0,3 % masenog udjela PAVA-e ili OC-a i otapala kao što su etanol, 1-propanol ili heksan, koji se mogu primijeniti kao takvi kao tvari za onesposobljavanje ili nadražujuće tvari, posebno u obliku aerosola ili u tekućem obliku, ili se mogu koristiti za proizvodnju tvari za onesposobljavanje ili nadražujućih tvari

Napomene:

1.

Ova točka ne obuhvaća umake i preparate za umake, juhe i pripravke za juhe te miješane začine ili dodatke jelima pod uvjetom da PAVA ili OC nije njihov jedini sastojak

2.

Ova točka ne obuhvaća lijekove za koje je u skladu s pravom Unije izdana dozvola za stavljanje lijeka u promet (2)

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.

Fiksna oprema za raspršivanje tvari za onesposobljavanje ili nadražujućih tvari koja se može pričvrstiti na zid ili na strop unutar zgrade, uključuje spremnik s tvarima za onesposobljavanje ili nadražujućim tvarima i aktivira se sustavom daljinskog upravljanja

Napomena:

Pored odgovarajućih kemijskih tvari, poput tvari za kontrolu nemira ili PAVA-e, roba iz točaka 3.3. i 3.4. smatra se tvarima za onesposobljavanje ili nadražujućim tvarima

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.

Fiksna ili montažna oprema za raspršivanje tvari za onesposobljavanje ili nadražujućih tvari koja obuhvaća veliko područje i nije namijenjena pričvršćivanju na zid ili na strop unutar zgrade

Napomene:

1.

Ova točka ne obuhvaća opremu iz stavka ML7(e) Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije

2.

Ova točka također obuhvaća vodene topove

3.

Pored odgovarajućih kemijskih tvari, poput tvari za kontrolu nemira ili PAVA-e, roba iz točaka 3.3. i 3.4. smatra se tvarima za onesposobljavanje ili nadražujućim tvarima


(1)  Najnovija verzija koju je Vijeće donijelo 26. veljače 2018. (SL C 98, 15.3.2018., str. 1.).

(2)  Vidjeti posebno Uredbu (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove (SL L 136, 30.4.2004., str. 1.) i Direktivu 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL L 311, 28.11.2001., str. 67.).


PRILOG IV.

ROBA IZ ČLANKA 16. KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE

Oznaka KN

Opis

 

1.

Proizvodi koji bi se mogli koristiti za usmrćivanje osoba ubrizgavanjem smrtonosne injekcije, kako slijedi:

 

1.1.

Anestetička sredstva barbiturati s kratkoročnim ili srednjoročnim djelovanjem koja uključuju, ali nisu ograničena na:

ex 2933 53 90

[od (a) do (f)]

ex 2933 59 95

[(g) i (h)]

(a)

amobarbital (CAS RN 57-43-2)

(b)

natrijevu sol amobarbitala (CAS RN 64-43-7)

(c)

pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

(d)

natrijevu sol pentobarbitala (CAS 57-33-0)

(e)

sekobarbital (CAS RN 76-73-3)

(f)

natrijevu sol sekobarbitala (CAS RN 309-43-3)

(g)

tiopental (CAS RN 76-75-5)

(h)

natrijevu sol tiopentala (CAS RN 71-73-8), poznatu i kao tiopenton natrij

ex 30039000;

ex 30049000;

ex 38249096;

Napomena:

Ovom točkom obuhvaćeni su i proizvodi koji sadržavaju jedno od anestetičkih sredstava s popisa anestetičkih sredstava barbiturata s kratkoročnim ili srednjoročnim djelovanjem.


PRILOG V.

OPĆA IZVOZNA DOZVOLA UNIJE EU GEA 2019/125

DIO 1.

Roba

Ovom općom izvoznom dozvolom obuhvaćena je roba navedena u bilo kojem unosu iz Priloga IV. Uredbi (EU) 2019/125 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Njome je također obuhvaćeno pružanje tehničke pomoći krajnjem korisniku u mjeri u kojoj je takva pomoć potrebna za instalaciju robe, rukovanje robom, održavanje ili popravak robe čiji je izvoz odobren, ako izvoznik pruža takvu pomoć.

DIO 2.

Odredišta

Izvozna dozvola u skladu s Uredbom (EU) 2019/125 nije potrebna za isporuke u zemlju ili na područje koje je dio carinskog područja Unije, koje za potrebe ove Uredbe uključuje Ceutu, Helgoland i Melillu (članak 34. stavak 2.), nije potrebna izvozna dozvola.

Ova opća izvozna dozvola važi u čitavoj Uniji za izvoz na sljedeća odredišta:

 

Danska područja koja nisu uključena u carinsko područje:

Farski otoci

Grenland

 

Francuska područja koja nisu uključena u carinsko područje:

Francuska južna i antarktička područja

Francuska Polinezija

Nova Kaledonija i pridružena područja

otoci Wallis i Futuna

Saint- Barthélemy

Sveti Petar i Mikelon

 

Nizozemska područja koja nisu uključena u carinsko područje:

Aruba

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

Sint Maarten

 

Relevantna britanska područja koja nisu uključena u carinsko područje:

Angvila

Bermuda

Falklandski otoci

Gibraltar

Južna Georgija i Južni Sandwich

Monserrat

otoci Turks i Caicos

Sveta Helena i pridružena područja,

 

Albanija

 

Andora

 

Argentina

 

Australija

 

Benin

 

bivša jugoslavenska republika Makedonija

 

Bolivija

 

Bosna i Hercegovina

 

Crna Gora

 

Dominikanska Republika

 

Džibuti

 

Ekvador

 

Filipini

 

Gabon

 

Gruzija

 

Gvineja Bisau

 

Honduras

 

Island

 

Istočni Timor

 

Južna Afrika

 

Kabo Verde

 

Kanada

 

Kirgistan

 

Kolumbija

 

Kostarika

 

Liberija

 

Lihtenštajn

 

Meksiko

 

Moldova

 

Mongolija

 

Mozambik

 

Namibija

 

Nepal

 

Nikaragva

 

Norveška

 

Novi Zeland

 

Panama

 

Paragvaj

 

Ruanda

 

San Marino

 

Sejšeli

 

Srbija

 

Sveti Toma i Prinsipe

 

Švicarska (uključujući Büsingen i Campione d'Italia)

 

Togo

 

Turkmenistan

 

Turska

 

Ukrajina

 

Urugvaj

 

Uzbekistan

 

Venezuela

DIO 3.

Uvjeti za upotrebu ove opće izvozne dozvole i zahtjevi u pogledu upotrebe ove opće izvozne dozvole

1.

Ova se opća izvozna dozvola ne smije upotrebljavati:

(a)

ako je izvozniku zabranjena upotreba ove opće izvozne dozvole u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/125;

(b)

ako su nadležna tijela države članice u kojoj izvoznik ima boravište ili poslovni nastan obavijestila tog izvoznika da predmetna roba jest ili bi mogla biti namijenjena, u cijelosti ili djelomično, ili za ponovni izvoz u treću zemlju ili za korištenje za izvršenje smrtne kazne u trećoj zemlji;

(c)

ako izvoznik zna ili ima opravdane razloge za sumnju da je predmetna roba namijenjena, u cijelosti ili djelomično, ili za ponovni izvoz u treću zemlju ili za korištenje izvršenje smrtne kazne u trećoj zemlji;

(d)

ako je dotična roba izvezena u bescarinsko područje ili bescarinsko skladište koje se nalazi na odredištu obuhvaćenom ovom općom izvoznom dozvolom;

(e)

ako je izvoznik proizvođač dotičnih lijekova i nije s distributerom sklopio pravno obvezujući sporazum kojim se od distributera zahtijeva da sve isporuke i prijenose uvjetuje sklapanjem pravno obvezujućeg sporazuma kojim se, po mogućnosti uz primjenu odvraćajuće ugovorne kazne, zahtijeva od kupca:

i.

da robu koju je primio od distributera ne koristi za izvršenje smrtne kazne;

ii.

da ne isporučuje ili ne prenosi tu robu trećoj osobi, ako kupac zna ili ima opravdane razloge za sumnju da je ta roba namijenjena za korištenje za izvršenje smrtne kazne; i

iii.

da iste zahtjeve postavi svakoj trećoj osobi kojoj bi kupac mogao isporučiti ili prenijeti tu robu.

(f)

ako izvoznik nije proizvođač predmetnih lijekova i nije dobio potpisanu izjavu o krajnjoj namjeni od krajnjeg korisnika iz zemlje odredišta;

(g)

ako izvoznik lijekova s distributerom ili krajnjim korisnikom nije sklopio pravno obvezujući sporazum kojim se zahtijeva, po mogućnosti uz primjenu odvraćajuće ugovorne kazne, od distributera ili, ako je sporazum sklopljen s krajnjim korisnikom od krajnjeg korisnika, da od izvoznika dobije prethodnu dozvolu za:

i.

svaki prijenos ili isporuku bilo kojeg dijela pošiljke tijelu kaznenog progona u zemlju ili na područje koji nisu ukinuli smrtnu kaznu;

ii.

svaki prijenos ili isporuku bilo kojeg dijela pošiljke fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koje nabavlja odgovarajuću robu za to tijelo kaznenog progona ili tom tijelu kaznenog progona pruža usluge u vezi s tom robom; i

iii.

svaki ponovni izvoz ili prijenos bilo kojeg dijela pošiljke u zemlju ili na područje koji nisu ukinuli smrtnu kaznu; ili

(h)

ako izvoznik robe koja nisu lijekovi s krajnjim korisnikom nije sklopio pravno obvezujući sporazum iz točke (g).

2.

Izvoznici koji upotrebljavaju ovu opću izvoznu dozvolu EU GEA 2019/125 obavješćuju nadležna tijela države članice u kojoj imaju boravište ili poslovni nastan o svojoj prvoj upotrebi ove opće izvozne dozvole najkasnije 30 dana nakon datuma izvršenja prvog izvoza.

Izvoznici u carinskoj deklaraciji također navode činjenicu da upotrebljavaju ovu opću izvoznu dozvolu EU GEA 2019/125 tako da u polje 44. upišu odgovarajuću oznaku iz baze podataka TARIC-a.

3.

Države članice određuju zahtjeve u pogledu izvješćivanja koji su povezani s upotrebom ove opće izvozne dozvole i dodatne informacije koje država članica iz koje se izvozi može zahtijevati o predmetima koji se izvoze na temelju ove opće izvozne dozvole.

Država članica može zahtijevati da se izvoznici s boravištem ili poslovnim nastanom u toj državi članici registriraju prije prve upotrebe ove opće izvozne dozvole. Ne dovodeći u pitanje članak 20. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/125, registracija je automatska i nadležna je tijela priznaju izvozniku bez odgode i u svakom slučaju u roku od deset radnih dana od primitka.


(1)  Uredba (EU) 2019/125 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (vidi stranicu 1 ovog Službenog lista).


PRILOG VI.

POPIS PODRUČJA DRŽAVA ČLANICA IZ ČLANKA 11. STAVKA 2.

DANSKA:

Grenland

FRANCUSKA:

Nova Kaledonija i zavisna područja,

Francuska Polinezija,

Francuska južna i antarktička područja,

otoci Wallis i Futuna,

Sveti Petar i Mikelon

NJEMAČKA:

Büsingen


PRILOG VII.

OBRAZAC ZA UVOZNU ILI IZVOZNU DOZVOLU IZ ČLANKA 21. STAVKA 1.

Tehnička specifikacija:

Sljedeći je obrazac veličine 210 × 297 mm i može biti najviše 5 mm manji i 8 mm veći. Veličina polja temelji se na jedinici mjere od jedne desetine palca vodoravno i jedne šestine palca okomito. Veličina pododjela temelji se na jedinici mjere od jedne desetine palca vodoravno.

Image Tekst slike Image Tekst slike

Napomene za pojašnjenje obrasca

„Dozvola za uvoz ili izvoz robe koja bi se mogla koristiti za mučenje (Uredba (EU) 2019/125)”,

Ovaj obrazac za dozvolu koristi se za izdavanje dozvole za uvoz ili izvoz robe u skladu s Uredbom (EU) 2019/125 Europskog parlamenta i Vijeća (1). Ne bi se smio koristiti za odobravanje nabave tehničke pomoći.

Nadležno tijelo za izdavanje ove dozvole je tijelo definirano u članku 2. točki (h) Uredbe (EU) 2019/125 koje je navedeno u Prilogu I. toj uredbi.

Dozvole se izdaju na obrascu od jedne stranice koji treba tiskati obostrano. Nadležni carinski ured oduzet će izvezenu količinu od ukupne dostupne količine. On treba osigurati da se različiti predmeti koji podliježu dozvoli jasno razdvoje.

Ako se prema nacionalnim postupcima država članica zahtijevaju dodatne kopije obrasca (kao na primjer za zahtjev), ovaj se obrazac dozvole može uvrstiti u set obrazaca koji sadržava kopije koje su potrebne u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima. U polju iznad polja 3 svakoga primjerka i na lijevoj margini potrebno je jasno navesti u koju će se svrhu (npr. zahtjev, kopija zahtjeva) odgovarajuće kopije upotrijebiti. Samo jedan primjerak bit će obrazac za dozvolu naveden u Prilogu VII. Uredbi (EU) 2019/125.

Polje 1

Podnositelj zahtjeva:

Navesti ime podnositelja zahtjeva i punu adresu podnositelja zahtjeva.

Carinski broj podnositelja zahtjeva također može biti naznačen (neobavezno u većini slučajeva).

Treba naznačiti vrstu podnositelja zahtjeva (neobavezno) u odgovarajućem polju, brojevima 1, 2 ili 4 koji se odnose na točke navedene u definiciji iz članka 2. točke (i) Uredbe (EU) 2019/125.

Polje 3

Dozvola br.:

Upišite broj i označite polje ili za izvoz ili za uvoz. Vidjeti članak 2. točke (d) i (e) i članak 34. Uredbe (EU) 2019/125 za definicije pojmova „uvoz” i „izvoz”.

Polje 4

Datum isteka:

Naznačite dan (dvije znamenke), mjesec (dvije znamenke) i godinu (četiri znamenke).

Polje 5

Službenik/Predstavnik:

Naznačite ime ovlaštenog predstavnika ili službenika (carine) koji djeluje u ime podnositelja zahtjeva, ako zahtjev nije osobno predao podnositelj zahtjeva. Vidjeti članak 18. Uredbe (EU) br. 952/2013.

Polje 6

Zemlja u kojoj se roba nalazi:

Naznačite i ime predmetne zemlje i kod predmetne zemlje preuzet iz kodova uspostavljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Vidjeti Uredbu Komisije (EU) br. 1106/2012 (3).

Polje 7

Zemlja odredišta:

Naznačite i ime predmetne zemlje i kod predmetne zemlje preuzet iz kodova uspostavljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 471/2009. Vidjeti Uredbu (EU) br. 1106/2012.

Polje 10

Opis predmeta:

Eventualno navedite podatke o pakiranju predmetne robe. Primijetite da i vrijednost robe može biti naznačena u polju 10.

Ako u polju 10 nema dovoljno mjesta, nastavite na priloženom praznom papiru, navodeći broj dozvole. U polju 16 naznačite broj privitaka.

Ovaj obrazac služi za tri različite vrste robe (vidjeti priloge II. i III. Uredbi (EU) 2019/125). Ako je potrebno odobriti uvoz ili izvoz više od tri vrste robe, molimo da izdate dvije dozvole.

Polje 11

Predmet br.:

Ovo polje se ispunjava samo na poleđini obrasca. Obratite pažnju na to da broj predmeta mora odgovarati tiskanom broju predmeta u polju 11, koji se nalazi pored opisa relevantnog predmeta na prednjoj strani.

Polje 14:

Posebni zahtjevi i uvjeti:

Ako u polju 14 nema dovoljno mjesta, nastavite na priloženom praznom papiru, navodeći broj dozvole. U polju 16 naznačite broj privitaka.

Polje 16:

Broj privitka

Naznačite broj privitaka, ako postoje (vidjeti pojašnjenja u poljima 10 i 14).


(1)  Uredba (EU) 2019/125 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (SL L 30, 31.1.2019., str. 1).

(2)  Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/95 (SL L 152, 16.6.2009., str. 23.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.).


PRILOG VIII.

OBRAZAC DOZVOLE ZA PRUŽANJE BROKERSKIH USLUGA IZ ČLANKA 21. STAVKA 1.

Tehnička specifikacija:

Sljedeći je obrazac veličine 210 × 297 mm i može biti najviše 5 mm manji i 8 mm veći. Veličina polja temelji se na jedinici mjere od jedne desetine palca vodoravno i jedne šestine palca okomito. Veličina potpolja temelji se na jedinici mjere od jedne desetine palca vodoravno.

Image Tekst slike Image Tekst slike

Napomene s objašnjenjima obrasca

„Dozvola za pružanje brokerskih usluga povezanih s robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne ili mučenje (Uredba (EU) 2019/125 Europskog parlamenta i Vijeća (1))”.

Ovaj obrazac dozvole koristi se za izdavanje dozvole za brokerske usluge u skladu s Uredbom (EU) 2019/125.

Nadležno tijelo za izdavanje ove dozvole jest tijelo definirano u članku 2. točki (h) Uredbe (EU) 2019/125. To je ono tijelo koje je uvršteno na popis nadležnih tijela iz Priloga I. toj uredbi.

Polje 1.

Broker koji podnosi zahtjev

Navedite ime i punu adresu brokera koji podnosi zahtjev. Definicija brokera nalazi se u članku 2. točki (l) Uredbe (EU) 2019/125.

Polje 3.

Broj dozvole

Upišite broj i označite odgovarajuće polje ili za pojedinačnu ili za globalnu dozvolu (vidjeti definicije u članku 2. točkama (p) i (q) Uredbe (EU) 2019/125.

Polje 4.

Datum isteka

Navedite dan (dvije znamenke), mjesec (dvije znamenke) i godinu (četiri znamenke). Razdoblje važenja pojedinačne dozvole traje od tri do dvanaest mjeseci, a ono globalne dozvole od jedne do tri godine. Po isteku razdoblja važenja može se zatražiti produljenje ako je to potrebno.

Polje 5.

Primatelj

Uz ime i adresu navedite je li primatelj u trećoj zemlji odredišta krajnji korisnik, distributer kako je navedeno u članku 2. točki (r) Uredbe (EU) 2019/125 ili stranka koja ima neku drugu ulogu u transakciji.

Ako je primatelj distributer koji se također koristi dijelom pošiljke za konkretnu krajnju namjenu, označite i polje „Distributer” i polje „Krajnji korisnik” te navedite krajnju namjenu u polju 11.

Polje 6.

Treća zemlja u kojoj se roba nalazi

Navedite i ime predmetne zemlje i relevantnu oznaku zemlje preuzetu iz oznaka uspostavljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Vidjeti Uredbu Komisije (EU) br. 1106/2012 (3).

Polje 7.

Treća zemlja odredišta

Navedite i ime predmetne zemlje i relevantnu oznaku zemlje preuzetu iz oznaka uspostavljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 471/2009. Vidjeti Uredbu (EU) br. 1106/2012.

Polje 9.

Država članica koja izdaje dozvolu

U odgovarajućem retku navedite i ime predmetne države članice i relevantnu oznaku zemlje preuzetu iz oznaka uspostavljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 471/2009. Vidjeti Uredbu (EU) br. 1106/2012.

Polje 11.

Krajnja namjena

Navedite precizan opis namjene robe te također navedite je li krajnji korisnik tijelo kaznenog progona kako je definirano u članku 2. točki (c) Uredbe (EU) 2019/125 ili pružatelj osposobljavanja za korištenje posredovane robe.

Ostavite prazno ako se brokerske usluge pružaju distributeru, osim ako se sâm distributer koristi dijelom robe za određenu krajnju namjenu.

Polje 12.

Točna lokacija robe u trećoj zemlji iz koje će biti izvezena

Opišite lokaciju robe u trećoj zemlji iz koje će biti isporučena osobi, subjektu ili tijelu navedenom u polju 2. Lokacija se mora sastojati od adrese u zemlji navedenoj u polju 6. ili od sličnih informacija koje opisuju lokaciju robe. Napomena: nije dopušteno navesti broj poštanskog pretinca ili sličnu poštansku adresu.

Polje 13.

Opis predmeta

Opis robe trebao bi uključiti upućivanje na konkretni predmet iz Priloga III. ili Priloga IV. Uredbi (EU) 2019/125. Razmotrite uvrštavanje podataka o pakiranju dotične robe.

Ako u polju 13. nema dovoljno mjesta, nastavite na priloženom praznom papiru, navodeći broj dozvole. U polju 20 naznačite broj privitaka.

Polje 14.

Broj predmeta

Ovo se polje ispunjava samo na poleđini obrasca. Obratite pozornost na to da broj predmeta mora odgovarati tiskanom broju predmeta u polju 14., koji se nalazi pored opisa relevantnog predmeta na prednjoj strani.

Polje 15.

Oznaka HS

Oznaka HS carinska je oznaka koja se dodjeljuje robi u Harmoniziranom sustavu. Ako je poznata oznaka iz kombinirane nomenklature EU-a, može se upotrijebiti ta oznaka. Vidjeti Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 2016/1821 (4) za trenutačnu inačicu kombinirane nomenklature.

Polje 17.

Valuta i vrijednost

Naznačite vrijednost i valutu za cijenu koju treba platiti (bez konverzije). Ako ta cijena nije poznata, potrebno je navesti procijenjenu vrijednost, prije koje treba navesti oznaku EV. Valutu je potrebno naznačiti u obliku abecedne oznake (ISO 4217:2015).

Polje 18.

Posebni zahtjevi i uvjeti

Polje 18. odnosi se na predmete 1, 2 ili 3 (prema potrebi navedite točan broj) opisane u poljima 14. – 16. koja mu prethode. Ako u polju 18. nema dovoljno mjesta, nastavite na priloženom praznom papiru, navodeći broj dozvole. U polju 20. naznačite broj privitaka.

Polje 20.

Broj privitaka

Naznačite broj privitaka, ako ih ima (vidjeti objašnjenja uz polja 13. i 18.)


(1)  Uredba (EU) 2019/125 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (SL L 30, 31.1.2019., str. 1.).

(2)  Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/95 (SL L 152, 16.6.2009., str. 23.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.).

(4)  Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1821 od 6. listopada 2016. o izmjenama Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 294, 28.10.2016., str. 1.).


PRILOG IX.

OBRAZAC DOZVOLE ZA PRUŽANJE TEHNIČKE POMOĆI IZ ČLANKA 21. STAVKA 1.

Tehnička specifikacija:

Sljedeći je obrazac veličine 210 × 297 mm i može biti najviše 5 mm manji i 8 mm veći. Veličina polja temelji se na jedinici mjere od jedne desetine palca vodoravno i jedne šestine palca okomito. Veličina potpolja temelji se na jedinici mjere od jedne desetine palca vodoravno.

Image Tekst slike

Napomene s objašnjenjima obrasca

„Dozvola za pružanje tehničke pomoći povezane s robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne ili mučenje (Uredba (EU) 2019/125 Europskog parlamenta i Vijeća (1))”.

Ovaj obrazac dozvole koristi se za odobravanje pružanja tehničke pomoći u skladu s Uredbom (EU) 2019/125. Ako je izvoz popraćen tehničkom pomoći za koju je dozvola izdana Uredbom (EU) 2019/125 ili u skladu s tom uredbom, ne bi se smio koristiti ovaj obrazac, osim u sljedećim slučajevima:

kada je riječ o tehničkoj pomoći u vezi s robom navedenom u Prilogu II. Uredbi (EU) 2019/125 (vidjeti članak 3. stavak 2.); ili

kada je riječ o tehničkoj pomoći u vezi s robom navedenom u Prilogu III. ili Prilogu IV. Uredbi (EU) 2019/125 koja nadmašuje pomoć koja je potrebna za instalaciju izvezene robe, rukovanje izvezenom robom, održavanje ili popravak izvezene robe (vidjeti članak 21. stavak 2.) te, u pogledu robe navedene u Prilogu IV., dijelu 1. opće izvozne dozvole Unije EU GEA 2019/125 u Prilogu V. Uredbi (EU) 2019/125).

Nadležno tijelo za izdavanje ove dozvole jest tijelo definirano u članku 2. točki (h) Uredbe (EU) 2019/125. To je ono tijelo koje je uvršteno na popis nadležnih tijela u Prilogu I. toj uredbi.

Dozvole se izdaju na ovom obrascu od jedne stranice uz privitke prema potrebi.

Polje 1.

Pružatelj tehničke pomoći koji podnosi zahtjev

Navedite ime i punu adresu podnositelja zahtjeva. Definicija pružatelja tehničke pomoći nalazi se u članku 2. točki (m) Uredbe (EU) 2019/125.

Ako tehnička pomoć prati izvoz za koji je izdana dozvola, također po mogućnosti naznačite carinski broj podnositelja zahtjeva i naznačite broj povezane izvozne dozvole u polju 14.

Polje 3.

Broj dozvole

Navedite broj i označite odgovarajuće polje uz navođenje članka Uredbe (EU) 2019/125 na kojem se dozvola temelji.

Polje 4.

Datum isteka

Navedite dan (dvije znamenke), mjesec (dvije znamenke) i godinu (četiri znamenke). Razdoblje važenja dozvole traje od tri do dvanaest mjeseci. Po isteku razdoblja važenja može se zatražiti produljenje ako je to potrebno.

Polje 5.

Djelatnost fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenog u polju 2.

Naznačite glavnu djelatnost osobe, subjekta ili tijela kojem će biti pružena tehnička pomoć. Pojam „tijelo kaznenog progona” definiran je u članku 2. točki (c) Uredbe (EU) 2019/125.

Ako glavna djelatnost nije navedena na popisu, označite „Nijedno od navedenog” i opišite glavnu djelatnost uobičajenim izrazima (npr. trgovac na veliko, trgovac na malo, bolnica).

Polje 6.

Treća zemlja ili država članica u koju će tehnička pomoć biti pružena

Navedite i ime predmetne zemlje i relevantnu oznaku zemlje preuzetu iz oznaka uspostavljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Vidjeti Uredbu Komisije (EU) br. 1106/2012 (3).

Napomena: u polju 6. treba navesti državu članicu samo ako se dozvola temelji na članku 4. Uredbe (EU) 2019/125.

Polje 7.

Vrsta dozvole

Naznačite pruža li se tehnička pomoć tijekom određenog razdoblja, a ako je tako, navedite razdoblje u danima, tjednima i mjesecima tijekom kojih pružatelj tehničke pomoći mora odgovoriti na zahtjeve za savjet, potporu ili osposobljavanje. Jednokratno pružanje tehničke pomoći odnosi se na jedan konkretan zahtjev za savjet ili potporu ili specifično osposobljavanje (čak i ako se odnosi na tečaj koji se pruža tijekom nekoliko dana).

Polje 8.

Država članica koja izdaje dozvolu

U odgovarajućem retku navedite i ime predmetne države članice i relevantnu oznaku zemlje preuzetu iz oznaka uspostavljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 471/2009. Vidjeti Uredbu (EU) br. 1106/2012.

Polje 9.

Opis vrste robe na koju se tehnička pomoć odnosi

Opišite vrstu predmetne robe na koju se tehnička pomoć odnosi. Opis bi trebao uključiti upućivanje na konkretan predmet iz priloga II., III. ili IV. Uredbi (EU) 2019/125.

Polje 10.

Opis tehničke pomoći za koju je izdana dozvola

Opišite tehničku pomoć na jasan i precizan način. Umetnite upućivanje na datum i broj sporazuma koji je sklopio pružatelj tehničke pomoći ili prema potrebi priložite takav sporazum.

Polje 11.

Način pružanja

Polje 11. ne treba popuniti ako se dozvola temelji na članku 4. Uredbe (EU) 2019/125.

Ako se tehnička pomoć pruža iz treće zemlje koja nije treća zemlja u kojoj primatelj ima boravište ili poslovni nastan, navedite i ime predmetne zemlje i relevantnu oznaku zemlje preuzetu iz oznaka uspostavljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 471/2009. Vidjeti Uredbu (EU) br. 1106/2012.

Polje 12.

Opis osposobljavanja za korištenje robe na koju se tehnička pomoć odnosi

Naznačite je li tehnička potpora ili tehnička usluga, koja je obuhvaćena definicijom tehničke pomoći iz članka 2. točke (f) Uredbe (EU) 2019/125, popraćena osposobljavanjem za korisnike relevantne robe. Navedite koji će tip korisnika primiti takvo osposobljavanje i navedite konkretne ciljeve i sadržaje programa osposobljavanja.

Polje 14.

Posebni zahtjevi i uvjeti

Ako u polju 14. nema dovoljno mjesta, nastavite na priloženom praznom papiru, navodeći broj dozvole. U polju 16. naznačite broj privitaka.

Polje 16.

Broj privitaka

Naznačite broj privitaka, ako ih ima (vidjeti objašnjenja uz polja 10. i 14.)


(1)  Uredba (EU) 2019/125 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (SL L 30, 31.1.2019., str. 1.).

(2)  Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/95 (SL L 152, 16.6.2009., str. 23.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.).


PRILOG X.

UREDBA STAVLJENA IZVAN SNAGE S POPISOM NJEZINIH NAKNADNIH IZMJENA

Uredba Vijeća (EZ) br. 1236/2005

(SL L 200, 30.7.2005., str. 1.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1377/2006

(SL L 255, 19.9.2006., str. 3.)

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1791/2006

(SL L 363, 20.12.2006., str. 1.)

Samo članak 1. stavak 1. trinaesta alineja u vezi s Uredbom (EZ) br. 1236/2005 i točka 13. podtočka 5. Priloga

Uredba Komisije (EZ) br. 675/2008

(SL L 189, 17.7.2008., str. 14.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1226/2010

(SL L 336, 21.12.2010., str. 13.)

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1352/2011

(SL L 338, 21.12.2011., str. 31.)

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 517/2013

(SL L 158, 10.6.2013., str. 1.)

Samo članak 1. stavak 1. točka (n), četvrta alineja, i točka 16. podtočka 4. Priloga

Uredba Komisije (EZ) br. 585/2013

(SL L 169, 21.6.2013., str. 46.)

 

Uredba (EU) br. 37/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 18, 21.1.2014., str. 1.)

Samo točka 12. Priloga

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 775/2014

(SL L 210, 17.7.2014., str. 1.)

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1113

(SL L 182, 10.7.2015., str. 10.)

 

Uredba (EU) 2016/2134 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 338, 13.12.2016., str. 1.)

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/181

(SL L 40, 13.2.2018., str. 1.)

 


PRILOG XI.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 4.a

Članak 5.

Članak 4.b

Članak 6.

Članak 4.c

Članak 7.

Članak 4.d

Članak 8.

Članak 4.e

Članak 9.

Članak 4.f

Članak 10.

Članak 5.

Članak 11.

Članak 6. stavak 1.

Članak 12. stavak 1.

Članak 6. stavak 2. prvi podstavak

Članak 12. stavak 2. prvi podstavak

Članak 6. stavak 2. drugi podstavak uvodni dio

Članak 12. stavak 2. drugi podstavak uvodni dio

Članak 6. stavak 2. drugi podstavak prva alineja

Članak 12. stavak 2. drugi podstavak točka (a)

Članak 6. stavak 2. drugi podstavak druga alineja

Članak 12. stavak 2. drugi podstavak točka (b)

Članak 6. stavak 2. treći podstavak

Članak 12. stavak 2. treći podstavak

Članak 6. stavak 3. uvodni dio

Članak 12. stavak 3. prvi podstavak

Članak 6. stavak 3. točka 3.1

Članak 12. stavak 3. drugi podstavak

Članak 6. stavak 3. točka 3.2

Članak 12. stavak 3. treći podstavak

Članak 6.a

Članak 13.

Članak 7.

Članak 14.

Članak 7.a

Članak 15.

Članak 7.b

Članak 16.

Članak 7.c stavak 1.

Članak 17. stavak 1.

Članak 7.c stavak 2.

Članak 17. stavak 2.

Članak 7.c stavak 3. uvodni dio

Članak 17. stavak 3. prvi podstavak

Članak 7.c stavak 3. točka 3.1

Članak 17. stavak 3. drugi podstavak

Članak 7.c stavak 3. točka 3.2

Članak 17. stavak 3. treći podstavak

Članak 7.c stavak 3. točka 3.3

Članak 17. stavak 3. četvrti podstavak

Članak 7.c stavak 4.

Članak 17. stavak 4.

Članak 7.d

Članak 18.

Članak 7.e

Članak 19.

Članak 8.

Članak 20.

Članak 9.

Članak 21.

Članak 10.

Članak 22.

Članak 11.

Članak 23.

Članak 12.

Članak 24.

Članak 12.a

Članak 25.

Članak 13. stavci 1., 2. i 3.

Članak 26. stavci 1., 2. i 3.

Članak 13. stavak 3.a

Članak 26. stavak 4.

Članak 13. stavak 4.

Članak 26. stavak 5.

Članak 13. stavak 5.

Članak 26. stavak 6.

Članak 13.a

Članak 27.

Članak 14.

Članak 28.

Članak 15.a

Članak 29.

Članak 15.b

Članak 30.

Članak 15.c

Članak 31.

Članak 15.d

Članak 32.

Članak 17.

Članak 33.

Članak 18.

Članak 34.

Članak 35.

Članak 19.

Članak 36.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog III.

Prilog III.a

Prilog IV.

Prilog III.b

Prilog V.

Prilog IV.

Prilog VI.

Prilog V.

Prilog VII.

Prilog VI.

Prilog VIII.

Prilog VII.

Prilog IX.

Prilog X.

Prilog XI.


Top