Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1832

Direktiva Komisije (EU) 2019/1832 оd 24. listopada 2019. o izmjeni prilogâ I., II. i III. Direktivi Vijeća 89/656/EEZ radi strogo tehničkih prilagodbi

C/2019/7529

OJ L 279, 31.10.2019, p. 35–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1832/oj

31.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 279/35


DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/1832

оd 24. listopada 2019.

o izmjeni prilogâ I., II. i III. Direktivi Vijeća 89/656/EEZ radi strogo tehničkih prilagodbi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/656/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (1), a posebno njezin članak 9.,

budući da:

(1)

Europski stup socijalnih prava (2) proglašen je u Göteborgu 17. studenoga 2017., a u njegovu 10. načelu utvrđuje se da svaki radnik ima pravo na zdravo, sigurno i dobro prilagođeno radno okruženje. Pravo na visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i na radno okruženje prilagođeno profesionalnim potrebama radnikâ koje im omogućuje dulje sudjelovanje na tržištu rada uključuje i uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu ako se rizici ne mogu izbjeći ili dostatno ograničiti drugim sredstvima, mjerama, metodama ili postupcima organizacije rada.

(2)

Provedba direktiva koje se odnose na sigurnost i zdravlje na radu, uključujući Direktivu 89/656/EEZ, bila je predmet ex post evaluacije, odnosno evaluacije u okviru programa REFIT. Evaluacijom su obuhvaćeni relevantnost direktiva te istraživanja i nova znanstvena saznanja u različitim obuhvaćenim područjima. Među ostalim, zaključci su evaluacije u okviru programa REFIT, opisane u Radnom dokumentu službi Komisije (3), da otprilike 40 % radne snage u EU-u upotrebljava osobnu zaštitnu opremu na radnom mjestu jer se rizici ne mogu izbjeći na drugi način te da bi trebalo riješiti poteškoće u provedbi Direktive 89/656/EEZ.

(3)

U Komunikaciji „Sigurniji i zdraviji rad za sve – Modernizacija zakonodavstva i politike EU-a o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu” (4) Komisija je ponovno istaknula da, iako je evaluacijom pravne stečevine Unije o sigurnosti i zdravlju na radu u okviru programa REFIT potvrđeno da su propisi u tom području općenito učinkoviti i primjereni svrsi, postoji prostor za ažuriranje zastarjelih pravila i osiguravanje bolje i šire zaštite, usklađenosti i provedbe u praksi. Komisija naglašava da je posebice potrebno razmotriti definiciju osobne zaštitne opreme i njezine uporabe u različitim službama i sektorima, kako je utvrđeno u članku 2. Direktive 89/656/EEZ.

(4)

Direktivom 89/656/EEZ utvrđuju se minimalni zahtjevi za osobnu zaštitnu opremu koju upotrebljavaju radnici na radu, a koja se upotrebljava ako se rizici ne mogu izbjeći ili dostatno ograničiti tehničkim sredstvima kolektivne zaštite ili mjerama, metodama ili postupcima organizacije rada. Kako bi se olakšalo utvrđivanje općih pravila u skladu s člankom 6. Direktive 89/656/EEZ, prilozi I., II. i III. toj direktivi sadržavaju neobvezujuće smjernice čija je svrha olakšati i pojednostavniti odabir odgovarajuće osobne zaštitne opreme za predmetne rizike, aktivnosti i sektore.

(5)

Uredbom (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća (5) utvrđene su odredbe o projektiranju, proizvodnji i stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme. U Uredbi (EU) 2016/425 izmijenjene su kategorije rizika za proizvode kako bi se poslodavcima olakšalo razumijevanje i uvođenje osobne zaštitne opreme, kako je dodatno objašnjeno u Smjernicama za osobnu zaštitnu opremu (6) u kojima su objašnjeni postupci i pojedinosti iz Uredbe (EU) 2016/425. Smatra se primjerenim ažurirati priloge I., II. i III. Direktivi 89/656/EEZ kako bi se osigurala dosljednost s kategorizacijom rizika utvrđenom u Uredbi (EU) 2016/425 i kako bi ih se uskladilo s korištenom terminologijom i vrstama osobne zaštitne opreme iz Uredbe (EU) 2016/425.

(6)

Člankom 4. stavkom 1. Direktive 89/656/EEZ predviđa se da poslodavac mora osigurati osobnu zaštitnu opremu koja je u skladu s odgovarajućim odredbama Unije o dizajnu i proizvodnji s obzirom na sigurnost i zdravlje. U skladu s tim člankom, poslodavci koji stavljaju na raspolaganje tu zaštitnu opremu svojim radnicima moraju osigurati da ta oprema ispunjava zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2016/425.

(7)

Prilog I. Direktivi 89/656/EEZ sadržava primjer tablice s pregledom rizika za uporabu osobne zaštitne opreme te se u njemu utvrđuju vrste rizika koji mogu nastati na radnome mjestu u odnosu na različite dijelove tijela koji se štite osobnom zaštitnom opremom. Prilog I. trebalo bi izmijeniti kako bi se u obzir uzele nove vrste rizika na radnim mjestima i kako bi se osigurala dosljednost s klasifikacijom rizika i korištenom terminologijom iz Uredbe (EU) 2016/425.

(8)

Prilog II Direktivi 89/656/EEZ, u kojem se utvrđuje netaksativni popis vrsta osobne zaštitne opreme, trebalo bi izmijeniti kako bi se u obzir uzele nove vrste rizika utvrđene u Prilogu I. toj direktivi. Prilog II. trebalo bi izmijeniti i kako bi se u njega uvrstili primjeri osobne zaštitne opreme koja je trenutačno dostupna na tržištu u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 i terminologijom korištenom u toj uredbi.

(9)

U Prilogu III. Direktivi 89/656/EEZ utvrđen je netaksativni popis aktivnosti i sektora aktivnosti koji zahtijevaju uporabu osobne zaštitne opreme te se u njemu objedinjuju klasifikacija rizika utvrđena u Prilogu I. toj direktivi i vrste osobne zaštitne opreme opisane u Prilogu II. toj direktivi. Prilog III. Direktivi 89/656/EEZ trebalo bi preoblikovati kako bi se osigurala dosljednost s terminologijom i klasifikacijama iz Uredbe (EU) 2016/425 korištenima u sva tri priloga. Time će se poslodavcima iz različitih sektora i industrija omogućiti da jednostavnije odaberu i stave na raspolaganje osobnu zaštitnu opremu koja odgovara specifičnim aktivnostima i specifičnim vrstama rizika kojima su radnici izloženi, kako je utvrđeno procjenom rizika.

(10)

Provedene su konzultacije sa Savjetodavnim odborom za sigurnost i zdravlje na radu o mjerama koje proizlaze iz Komunikacije Komisije „Sigurniji i zdraviji rad za sve – Modernizacija zakonodavstva i politike EU-a o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu”, a koje su potrebne za učinkovitost i primjerenost zakonodavstva Unije o sigurnosti i zdravlju na radu.

(11)

U svojemu „Mišljenju o modernizaciji šest direktiva o sigurnosti i zdravlju na radu kako bi se osigurao sigurniji i zdraviji rad za sve” (7), donesenom 6. prosinca 2017., Savjetodavni odbor za sigurnost i zdravlje na radu predložio je izmjenu Direktive 89/656/EEZ kako bi se poboljšale njezina relevantnost i učinkovitost.

(12)

U „Mišljenju o tehničkom ažuriranju priloga Direktivi o osobnoj zaštitnoj opremi (89/656/EEZ)” (8), donesenom 31. svibnja 2018., Savjetodavni odbor za sigurnost i zdravlje na radu preporučio je ažuriranje priloga I., II. i III. Direktivi 89/656/EEZ kako bi se uzela u obzir najnovija tehnička postignuća u tom području i osigurala usklađenost s Uredbom (EU) 2016/425.

(13)

U pripremi ovog ažuriranja priloga I., II. i III. Direktivi 89/656/EEZ Komisiji su tehničku i znanstvenu potporu pružili stručnjaci koji su predstavljali države članice.

(14)

U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom o dokumentima s obrazloženjima (9), koju su države članice i Komisija donijele 28. rujna 2011., države članice obvezale su se da će u opravdanim slučajevima uz obavijest o svojim mjerama za prenošenje priložiti dokumente s objašnjenjima odnosa elemenata direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje zakonodavstva EU-a.

(15)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 17. Direktive Vijeća 89/391/EEZ (10),

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilozi I., II. i III. Direktivi 89/656/EEZ zamjenjuju se tekstom u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 20. studenoga 2021. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. listopada 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 393, 30.12.1989., str. 18.

(2)  Europski stup socijalnih prava, 2017., https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_hr.pdf.

(3)  SWD(2017) 10 final

(4)  COM(2017) 12

(5)  Uredba (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEZ (SL L 81, 31.3.2016., str. 51.).

(6)  Smjernice uz Uredbu o OZO-u – Vodič za primjenu Uredbe (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201

(7)  Dokument 1718/2017 Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu.

(8)  Dokument 443/18 Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu.

(9)  SL C 369, 17.12.2011., str. 14.

(10)  Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.).


PRILOG

1.   

Prilog I. Direktivi 89/656/EEZ zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG I.

RIZICI POVEZANI S DIJELOVIMA TIJELA KOJI SE ŠTITE OSOBNOM ZAŠTITNOM OPREMOM (*)

(*) Ovaj popis rizika/dijelova tijela ne može se smatrati potpunim.

Procjenom rizika odredit će se potreba za osiguravanjem osobne zaštitne opreme i njezine značajke u skladu s odredbama ove Direktive.

Image 1

2.   

Prilog II. Direktivi 89/656/EEZ zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.

NETAKSATIVNI POPIS VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME S OBZIROM NA RIZIKE OD KOJIH PRUŽAJU ZAŠTITU

Oprema za ZAŠTITU GLAVE

Kacige i/ili kape/potkape/pokrivala za glavu za zaštitu od:

udara padajućih ili izbačenih predmeta

sudara s preprekom

mehaničkih rizika (perforacija, ogrebotina)

statičkog tlačenja (bočno nagnječenje)

toplinskih rizika (plamen, vrućina, hladnoća, vruće krutine uključujući rastaljene metale)

strujnog udara i rada pod naponom

kemijskih rizika

neionizirajućeg zračenja (ultraljubičasto, infracrveno, solarno ili zračenje od zavarivanja)

Mrežice za kosu za zaštitu od zaplitanja

Oprema za ZAŠTITU SLUHA

Štitnici za uši (uključujući npr. štitnike pričvršćene na kacigu, štitnike s aktivnom kompenzacijom šuma, štitnike s audio-električkim ulazom)

Čepići za uši (uključujući npr. čepiće za uši ovisne o razini, čepiće prilagođene pojedincu)

Oprema za ZAŠTITU OČIJU I LICA

Naočale i štitnici za lice (prema potrebi s dioptrijskim staklima) za zaštitu od:

mehaničkih rizika

toplinskih rizika

neionizirajućeg zračenja (ultraljubičasto, infracrveno, solarno ili zračenje od zavarivanja)

ionizirajućeg zračenja

aerosola krutina i tekućina s kemikalijama i biološkim agensima

Oprema za ZAŠTITU DIŠNIH PUTOVA

Filtrirajuće naprave za zaštitu od:

čestica

plinova

čestica i plinova

aerosola krutina i/ili tekućina

Izolacijske naprave, uključujući s dovodom zraka

Oprema za samospašavanje

Ronilačka oprema

Oprema za ZAŠTITU RUKU I ŠAKA

Rukavice (uključujući rukavice sa spojenim prstima i zaštitu za ruke) za zaštitu od:

mehaničkih rizika

toplinskih rizika (vrućina, plamen i hladnoća)

strujnog udara i rada pod naponom (antistatičke, vodljive, izolacijske)

kemijskih rizika

bioloških agensa

ionizirajućeg zračenja i radioaktivne kontaminacije

neionizirajućeg zračenja (ultraljubičasto, infracrveno, solarno ili zračenje od zavarivanja)

opasnosti od vibracija

Napršnjaci

Oprema za ZAŠTITU STOPALA I NOGU i protuklizna zaštita

Obuća (npr. cipele uključujući, u određenim slučajevima, klompe, čizme s metalnim kapicama) za zaštitu od:

mehaničkih opasnosti

opasnosti od poskliznuća

toplinskih rizika (vrućina, plamen i hladnoća)

strujnog udara i rada pod naponom (antistatička, vodljiva, izolacijska)

kemijskih rizika

opasnosti od vibracija

bioloških opasnosti

Odstranjivi štitnici rista za zaštitu od mehaničkih rizika

Štitnici za koljena za zaštitu od mehaničkih rizika

Nazuvci za zaštitu od mehaničkih, toplinskih i kemijskih rizika te bioloških agensa

Dodaci (npr. šiljci, dereze)

ZAŠTITA KOŽE – ZAŠTITNE KREME (1)

Zaštitne kreme mogu se upotrebljavati za zaštitu od:

neionizirajućeg zračenja (ultraljubičasto, infracrveno, solarno ili zračenje od zavarivanja)

ionizirajućeg zračenja

kemikalija

bioloških agensa

toplinskih rizika (vrućina, plamen i hladnoća)

Oprema za ZAŠTITU TIJELA/DRUGU ZAŠTITU KOŽE

Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine, kao što su naprave za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom, pojasevi za cijelo tijelo, pojasevi za sjedenje, sigurnosni pojasevi za pridržavanje pri radu i povezna užad za pridržavanje s leđa i sigurnosno vezanje pri radu, usporivači pada, naprave za zaustavljanje pada s vodilicom uključujući sidrenu liniju, naprave za prilagodbu užadi, sidrene naprave koje nisu trajno pričvršćene i koje ne treba zatezati prije upotrebe, spojni elementi, povezna užad, pojasevi za spašavanje

Zaštitna odjeća, uključujući zaštitu za cijelo tijelo (tj. odijela, kombinezoni) i zaštitu za dio tijela (tj. nazuvci, hlače, jakne, prsluci, pregače, štitnici za koljena, kapuljače, potkape) za zaštitu od:

mehaničkih opasnosti

toplinskih rizika (vrućina, plamen i hladnoća)

kemikalija

bioloških agensa

ionizirajućeg zračenja i radioaktivnosti

neionizirajućeg zračenja (ultraljubičasto, infracrveno, solarno ili zračenje od zavarivanja)

strujnog udara i rada pod naponom (antistatička, vodljiva, izolacijska)

zaplitanja i zahvaćanja

Prsluci za spašavanje za sprečavanje utapanja i plutajuća pomagala

Osobna zaštitna oprema koja vidljivo upozorava na korisnikovu nazočnost

3.   

Prilog III. Direktivi 89/656/EEZ zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Netaksativni popis aktivnosti i sektora aktivnosti koji mogu zahtijevati uporabu osobne zaštitne opreme (*)

(*) Procjenom rizika odredit će se potreba za osiguravanjem osobne zaštitne opreme i njezine značajke u skladu s odredbama ove Direktive.

I.   FIZIKALNI RIZICI

Rizici

Zahvaćeni dio tijela

Vrsta osobne zaštitne opreme

Primjeri aktivnosti za koje može biti potrebna odgovarajuća vrsta osobne zaštitne opreme (*)

Industrije i sektori

FIZIKALNI – MEHANIČKI

Udar padajućih ili izbačenih predmeta, sudar s preprekom i visokotlačni mlazovi

Lubanja

Zaštitna kaciga

rad na skelama i ispod njih te u njihovoj blizini i na povišenim mjestima rada

armaturni radovi i radovi u cestogradnji

postavljanje i odstranjivanje oplata

montaža i postavljanje skela

montažni i instalacijski radovi

rušenje

minerski radovi

rad u jamama, rovovima, rudarskim oknima i tunelima

rad u blizini dizala, uređaja za dizanje, dizalica i pokretnih traka

podzemni radovi, kamenolomi, dnevni kopovi

rad s industrijskim pećima, spremnicima, strojevima, silosima, bunkerima i cjevovodima

klanje i linija za rezanje u klaonicama

rukovanje teretom ili prijevoz i skladištenje

šumarski radovi

rad na metalnim mostovima, metalnim konstrukcijama, metalnim hidrauličkim postrojenjima, visokim pećima, čeličanama i valjaonicama, velikim kontejnerima, velikim cjevovodima, kotlovnicama i energetskim postrojenjima

rad na nasipima i u kamenolomima

rad s ručnim mehaniziranim alatima

rad s visokim pećima, postrojenjima za izravnu redukciju, čeličanama, valjaonicama, pogonima za preradu metala, mehaniziranim kovačnicama i ljevaonicama

rad koji uključuje putovanje na biciklu i biciklu na mehanički pogon

visokogradnja

niskogradnja

proizvodnja, ugradnja i održavanje strojeva

brodogradnja

rudarski radovi

proizvodnja energije

izgradnja i održavanje infrastrukture

industrija željeza i čelika

klaonice

manevarski radovi u željezničkom prometu

luke, prijevoz i logistika

šumarska industrija

Oči i/ili lice

Naočale i štitnici za lice

zavarivanje, brušenje i radovi na rezanju

ručno kovanje

brtvljenje i klesanje

obrada i prerada kamena

rad s ručnim mehaniziranim alatima

radovi na strojevima za obradu uklanjanjem materijala za male strugotine

mehanizirano kovanje

odstranjivanje i lomljenje dijelova

raspršivanje abrazivnih tvari

upotreba rezača žbunja ili motorne pile

stomatološki i kirurški zahvati

visokogradnja

niskogradnja

proizvodnja, ugradnja i održavanje strojeva

brodogradnja

rudarski radovi

proizvodnja energije

izgradnja i održavanje infrastrukture

industrija željeza i čelika

metalna i drvna industrija

klesarski radovi

vrtlarstvo

zdravstvena skrb

šumarstvo

Stopala i noge (dijelovi)

Obuća (cipele/čizme itd.) sa zaštitnom kapicom

Obuća s metatarzalnom zaštitom

armaturni radovi i radovi u cestogradnji

postavljanje i odstranjivanje oplata

montaža i postavljanje skela

rušenje

minerski radovi

obrada i prerada kamena

klanje i linija za rezanje u klaonicama

prijevoz i skladištenje

rad s odljevima u keramičkoj industriji

rad sa zamrznutim mesom i pakiranje konzervirane hrane

proizvodnja, izrada i obrada proizvoda od ravnog stakla i staklenog posuđa

rekonstrukcija i održavanje

šumarski radovi

rad s betonom i građevinskim elementima, uključujući postavljanje i odstranjivanje oplata

rad na radilištima i u skladištima izvoditelja radova

rad na krovu

rad na metalnim mostovima, metalnim konstrukcijama, visokim stupovima, tornjevima, dizalima, metalnim hidrauličkim postrojenjima, visokim pećima, čeličanama i valjaonicama, velikim spremnicima, velikim cjevovodima, dizalicama, kotlovnicama i energetskim postrojenjima

izgradnja peći, instalacija sustava za grijanje i provjetravanje te montažni radovi

rad s visokim pećima, postrojenjima za izravnu redukciju, čeličanama, valjaonicama, pogonima za preradu metala, kovačnicama, mehaniziranim kovačnicama, postrojenjima za toplo prešanje i izvlačenje

rad u kamenolomima, dnevnim kopovima, skladištima ugljena

rad s odljevima u keramičkoj industriji

oblaganje peći u keramičkoj industriji

manevarski radovi u željezničkom prometu

visokogradnja

niskogradnja

proizvodnja, ugradnja i održavanje strojeva

brodogradnja

rudarski radovi

proizvodnja energije

izgradnja i održavanje infrastrukture

industrija željeza i čelika

klaonice

logistička poduzeća

proizvodna industrija

industrija stakla

šumarska industrija

Padovi zbog poskliznuća

Stopala

Protuklizna obuća

rad na skliskim površinama

rad u vlažnim okruženjima

visokogradnja

niskogradnja

brodogradnja

klaonica

čišćenje

prehrambena industrija

vrtlarstvo

ribarska industrija

Padovi s visine

Cijelo tijelo

Osobna zaštitna oprema za sprečavanje ili zaustavljanje pada s visine

rad na skelama

sastavljanje prefabriciranih građevinskih elemenata

rad na visokim stupovima

rad na krovu

rad na okomitim ili kosim površinama

rad u kabinama visokih dizalica

rad u visokim kabinama opreme za utovar i istovar robe u visokoregalnim skladištima

rad na visokim dijelovima tornjeva za bušenje

rad u oknima i kanalizaciji

visokogradnja

niskogradnja

brodogradnja

održavanje infrastrukture

Vibracije

Šake

Zaštitne rukavice

rad s ručno navođenim alatima

proizvodna industrija

izgradnja

niskogradnja

Statička kompresija dijelova tijela

Koljena (dijelovi nogu)

Štitnici za koljena

ugradnja blokova, pločica i opločnika na podove

visokogradnja

niskogradnja

Stopala

Obuća sa zaštitnim kapicama

rušenje

rukovanje teretom

visokogradnja

niskogradnja

prijevoz i skladištenje

održavanje

Mehaničke ozljede (ogrebotine, perforacije, posjekotine, ugrizi, rane ili ubodi)

Oči i/ili lice

Naočale i štitnici za lice

rad s ručno navođenim alatima

zavarivanje i kovanje

brušenje i radovi na rezanju

klesanje

obrada i prerada kamena

rad na strojevima za obradu uklanjanjem materijala za male strugotine

mehanizirano kovanje

odstranjivanje i lomljenje dijelova

raspršivanje abrazivnih tvari

upotreba rezača žbunja ili motorne pile

visokogradnja

niskogradnja

brodogradnja

rudarski radovi

proizvodnja energije

održavanje infrastrukture

industrija željeza i čelika

metalna i drvna industrija

klesarski radovi

vrtlarstvo

šumarstvo

Šake

Rukavice za mehaničku zaštitu

rad s čeličnim konstrukcijama

rukovanje predmetima oštrih rubova, osim strojeva kod kojih postoji opasnost od zahvaćanja rukavice

redovno rezanje s ručnim nožem u proizvodnji mesnih proizvoda i klaonicama

zamjena noževa na strojevima za rezanje

šumarski radovi

vrtlarski radovi

visokogradnja

niskogradnja

brodogradnja

održavanje infrastrukture

proizvodna industrija

prehrambena industrija

klanje

šumarska industrija

Podlaktice

Zaštita ruku

uklanjanje kostiju i rezanje

prehrambena industrija

klanje

Trup/trbuh/noge

Zaštitna pregača, nazuvci

Hlače za zaštitu od uboda (hlače za zaštitu od posjekotina)

redovno rezanje s ručnim nožem u proizvodnji mesnih proizvoda i klaonicama

šumarski radovi

prehrambena industrija

klanje

šumarska industrija

Stopala

Neprobojna obuća

armaturni radovi i radovi u cestogradnji

rušenje

postavljanje i odstranjivanje oplata

šumarski radovi

visokogradnja

niskogradnja

brodogradnja

rudarski radovi

šumarska industrija

Zaplitanje i zahvaćanje

Cijelo tijelo

Zaštitna odjeća za upotrebu pri opasnosti od zaplitanja u pokretne dijelove

zaplitanje u dijelove strojeva

zahvaćanje dijelovima strojeva

zahvaćanje odjeće dijelovima strojeva

obaranje s nogu

sastavljanje strojeva

proizvodnja industrijskih strojeva

inženjerstvo

izgradnja

poljoprivreda

FIZIKALNI – BUKA

Buka

Uši

Zaštita sluha

rad s prešama za metal

rad s pneumatskim bušilicama

rad zemaljskog osoblja u zračnim lukama

rad s električnim alatom

minerski radovi

rad na zabijanju pilota

prerada drva i tekstila

industrija metala

proizvodna industrija

visokogradnja

niskogradnja

aeronautička industrija

rudarski radovi

FIZIKALNI – TOPLINSKI

Vrućina i/ili plamen

Lice/cijela glava

Zaštitne maske za varenje,

kacige/kape za zaštitu od vrućine ili plamena, zaštitne kapuljače protiv vrućine i/ili plamena

rad s visokim temperaturama, toplinskim zračenjem ili plamenom

rad s rastaljenim tvarima ili u njihovoj blizini

rad s aparatom za zavarivanje plastičnih masa

industrija željeza i čelika

industrija metala

usluge održavanja

proizvodna industrija

Trup/trbuh/noge

Zaštitna pregača, nazuvci

zavarivanje i kovanje

lijevanje

industrija željeza i čelika

industrija metala

usluge održavanja

proizvodna industrija

Šaka

Zaštitne rukavice protiv vrućine i/ili plamena

zavarivanje i kovanje

rad s visokim temperaturama, toplinskim zračenjem ili plamenom

rad s rastaljenim tvarima ili u njihovoj blizini

industrija željeza i čelika

industrija metala

usluge održavanja

proizvodna industrija

Podlaktice

Rukavi

zavarivanje i kovanje

rad s rastaljenim tvarima ili u njihovoj blizini

industrija željeza i čelika

industrija metala

usluge održavanja

proizvodna industrija

Stopala

Obuća za zaštitu od vrućine i/ili plamena

rad s rastaljenim tvarima ili u njihovoj blizini

industrija željeza i čelika

industrija metala

usluge održavanja

proizvodna industrija

Cijelo tijelo/dio tijela

Zaštitna odjeća protiv vrućine i/ili plamena

rad s visokim temperaturama, toplinskim zračenjem ili plamenom

industrija željeza i čelika

industrija metala

šumarska industrija

Hladnoća

Šake

Zaštitne rukavice protiv hladnoće

Stopala

Obuća za zaštitu od hladnoće

rad na otvorenom po ekstremno hladnom vremenu

rad u prostorijama za duboko zamrzavanje

rad s kriogenim tekućinama

visokogradnja

niskogradnja

brodogradnja

rudarski radovi

prehrambena industrija

sektor poljoprivrede i ribarstva

Cijelo tijelo/dio tijela uključujući glavu

Zaštitna odjeća protiv hladnoće

rad na otvorenom po hladnom vremenu

rad u prostorijama za duboko zamrzavanje

visokogradnja

niskogradnja

brodogradnja

rudarski radovi

prehrambena industrija

sektor poljoprivrede i ribarstva

prijevoz i skladištenje

FIZIKALNI – ELEKTRIČNI

Strujni udar (izravni ili neizravni kontakt)

Cijela glava

Električka izolacijska kaciga

Šake

Električke izolacijske rukavice

Stopala

Električka izolacijska obuća

Cijelo tijelo/šake/stopala

Vodljiva osobna zaštitna oprema za kvalificirane osobe pri radu pod naponom na energetskim sustavima nazivnog napona do 800 kV AC i 600 kV DC

rad pod naponom ili u blizini dijelova pod električnim naponom

rad na električnom sustavu

proizvodnja energije

prijenos i distribucija električne energije

održavanje industrijskih postrojenja

visokogradnja

niskogradnja

Statički elektricitet

Šake

Antistatičke rukavice

Stopala

Antistatička/vodljiva obuća

Cijelo tijelo

Antistatička odjeća

rukovanje plastikom i gumom

lijevanje, prikupljanje ili utovar u kontejnere

rad u blizini statički nabijenih elemenata kao što su transportne trake

rukovanje eksplozivima

proizvodna industrija

industrija hrane za životinje

postrojenja za pakiranje u vreće

proizvodnja, skladištenje ili prijevoz eksploziva

FIZIKALNI – ZRAČENJE

Neionizirajuće zračenje, uključujući solarno (osim izravnog promatranja)

Glava

Kape i kacige

rad na otvorenom

ribarstvo i poljoprivreda

visokogradnja

niskogradnja

Oči

Zaštitne naočale i štitnici za lice

rad s toplinskim zračenjem

rad s pećima

rad s laserom

rad na otvorenom

zavarivanje i plinsko rezanje

puhanje stakla

germicidne svjetiljke

industrija željeza i čelika

proizvodna industrija

ribarstvo i poljoprivreda

Cijelo tijelo (koža)

Osobna zaštitna oprema

protiv prirodnog i umjetnog ultraljubičastog zračenja

rad na otvorenom

električno zavarivanje

germicidne svjetiljke

ksenonske svjetiljke

visokogradnja

niskogradnja

brodogradnja

rudarski radovi

proizvodnja energije

održavanje infrastrukture

ribarstvo i poljoprivreda

šumarska industrija

vrtlarstvo

prehrambena industrija

industrija plastike

tiskarska industrija

Ionizirajuće zračenje

Oči

Zaštitne naočale protiv ionizirajućeg zračenja

Šake

Zaštitne rukavice protiv ionizirajućeg zračenja

rad u radiologiji

rad u području medicinske radiodijagnostike

rad s radioaktivnim proizvodima

zdravstvena skrb

veterinarska skrb

postrojenje za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

proizvodnja energije

Trup/trbuh/dio tijela

Zaštitna pregača protiv rendgenskih zraka

kaput/prsluk/suknja protiv rendgenskih zraka

rad u radiologiji

rad u području medicinske radiodijagnostike

zdravstvena skrb

veterinarska skrb

stomatološke usluge

urologija

kirurgija

interventna radiologija

laboratoriji

Glava

Pokrivala za glavu i kape

Osobna zaštitna oprema protiv npr. razvoja tumora na mozgu

radna mjesta i objekti za radiologiju

zdravstvena skrb

veterinarska skrb

stomatološke usluge

urologija

kirurgija

interventna radiologija

Dio tijela

Osobna zaštitna oprema za zaštitu štitnjače

Osobna zaštitna oprema za zaštitu spolnih žlijezda

rad u radiologiji

rad u području medicinske radiodijagnostike

zdravstvena skrb

veterinarska skrb

Cijelo tijelo

Zaštitna odjeća protiv ionizirajućeg zračenja

rad u području medicinske radiodijagnostike

rad s radioaktivnim proizvodima

proizvodnja energije

postrojenje za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

II.   KEMIJSKI RIZICI (uključujući nanomaterijal)

Rizici

Zahvaćeni dio tijela

Vrsta osobne zaštitne opreme

Primjeri aktivnosti za koje može biti potrebna odgovarajuća vrsta osobne zaštitne opreme (*)

Industrije i sektori

KEMIJSKI – AEROSOLI

Krutine (prašina, plinovi, dim, vlakna

i nanomaterijal)

Dišni sustav

Naprave za disanje za zaštitu od čestica

rušenje

minerski radovi

pjeskarenje i poliranje površina

rad u prisutnosti azbesta

upotreba materijala koji se sastoje od nanočestica ili ih sadržavaju

zavarivanje

čišćenje dimnjaka

rad na oblaganju peći i posuda za taljenje, gdje može biti prašine

rad u blizini ispusta visokih peći, gdje može biti dimova teških metala

rad u blizini punjenja visokih peći

visokogradnja

niskogradnja

brodogradnja

rudarski radovi

industrija željeza i čelika

metalna i drvna industrija

industrija proizvodnje automobila

klesarski radovi

farmaceutska industrija

usluge zdravstvene skrbi

priprema citostatika

Šake

Rukavice za zaštitu od kemikalija

i zaštitna krema kao dodatna/dopunska zaštita

rad u prisutnosti azbesta

upotreba materijala koji se sastoje od nanočestica ili ih sadržavaju

visokogradnja

niskogradnja

brodogradnja

održavanje industrijskih postrojenja

Cijelo tijelo

Zaštitna odjeća protiv krutih čestica

rušenje

rad u prisutnosti azbesta

upotreba materijala koji se sastoje od nanočestica ili ih sadržavaju

čišćenje dimnjaka

priprema sredstava za zaštitu bilja

visokogradnja

niskogradnja

brodogradnja

održavanje industrijskih postrojenja

poljoprivreda

Oči

Naočale i štitnici za lice

drvoprerađivački radovi

cestogradnja

rudarska industrija

metalna i drvna industrija

niskogradnja

Tekućine

(izmaglice i magle)

Dišni sustav

Naprave za disanje za zaštitu od čestica

površinska obrada (npr. lakiranje/bojanje, abrazivno pjeskarenje)

površinsko čišćenje

industrija metala

proizvodna industrija

automobilski sektor

Šake

Rukavice za zaštitu od kemikalija

površinska obrada

površinsko čišćenje

rad s raspršenim tekućinama

rad s kiselinama i lužnatim otopinama, dezinfekcijskim sredstvima i korozivnim sredstvima za čišćenje

industrija metala

proizvodna industrija

automobilski sektor

Cijelo tijelo

Odjeća za zaštitu od kemikalija

površinska obrada

površinsko čišćenje

industrija metala

proizvodna industrija

automobilski sektor

KEMIJSKI – TEKUĆINE

Uranjanje

Razlijevanje, prskanje, štrcanje

Šake

Rukavice za zaštitu od kemikalija

rad s raspršenim tekućinama

rad s kiselinama i lužnatim otopinama, dezinfekcijskim sredstvima i korozivnim sredstvima za čišćenje

proizvodnja premaza

potamnjivanje

rad u frizerskim i kozmetičkim salonima

tekstilna i konfekcijska industrija

djelatnosti čišćenja

automobilska industrija

kozmetički i frizerski sektor

Podlaktice

Rukavi za zaštitu od kemikalija

rad s kiselinama i lužnatim otopinama, dezinfekcijskim sredstvima i korozivnim sredstvima za čišćenje

čišćenje

kemijska industrija

djelatnosti čišćenja

automobilska industrija

Stopala

Čizme za zaštitu od kemikalija

rad s raspršenim tekućinama

rad s kiselinama i lužnatim otopinama, dezinfekcijskim sredstvima i korozivnim sredstvima za čišćenje

tekstilna i konfekcijska industrija

djelatnosti čišćenja

automobilska industrija

Cijelo tijelo

Odjeća za zaštitu od kemikalija

rad s raspršenim tekućinama

rad s kiselinama i lužnatim otopinama, dezinfekcijskim sredstvima i korozivnim sredstvima za čišćenje

čišćenje

kemijska industrija

djelatnosti čišćenja

automobilska industrija

poljoprivreda

KEMIJSKI – PLINOVI I PARE

Plinovi i pare

Dišni sustav

Naprave za disanje za zaštitu od plinova

površinska obrada (npr. lakiranje/bojanje, abrazivno pjeskarenje)

površinsko čišćenje

rad u prostorijama za fermentiranje i destilaciju

rad u bazenima i digestorima

rad u spremnicima, skučenim prostorima i industrijskim plinskim pećima u kojima može biti plina ili nedovoljno kisika

čišćenje dimnjaka

dezinfekcijska sredstva i korozivna sredstva za čišćenje

rad u blizini plinskih pretvarača i plinovoda visokih peći

industrija metala

automobilski sektor

proizvodna industrija

djelatnosti čišćenja

proizvodnja alkoholnih pića

uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

postrojenje za obradu otpada

kemijska industrija

petrokemijska industrija

Šake

Rukavice za zaštitu od kemikalija

površinska obrada

površinsko čišćenje

rad u prostorijama za fermentiranje i destilaciju

rad u bazenima i digestorima

rad u spremnicima, skučenim prostorima i industrijskim plinskim pećima u kojima može biti plina ili nedovoljno kisika

industrija metala

automobilski sektor

proizvodna industrija

proizvodnja alkoholnih pića

uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

postrojenje za obradu otpada

kemijska industrija

petrokemijska industrija

Cijelo tijelo

Odjeća za zaštitu od kemikalija

površinska obrada

površinsko čišćenje

rad u prostorijama za fermentiranje i destilaciju

rad u bazenima i digestorima

rad u spremnicima, skučenim prostorima i industrijskim plinskim pećima u kojima može biti plina ili nedovoljno kisika

industrija metala

automobilski sektor

proizvodna industrija

proizvodnja alkoholnih pića

uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

postrojenje za obradu otpada

kemijska industrija

petrokemijska industrija

Oči

Naočale i štitnici za lice

bojenje prskanjem

drvoprerađivački radovi

rudarski radovi

automobilski sektor

proizvodna industrija

rudarska industrija

kemijska industrija

petrokemijska industrija

III.   BIOLOŠKI AGENSI

Rizici

Zahvaćeni dio tijela

Vrsta osobne zaštitne opreme

Primjeri aktivnosti za koje može biti potrebna odgovarajuća vrsta osobne zaštitne opreme (*)

Industrije i sektori

BIOLOŠKI AGENSI (u sadržaju) – AEROSOLI

Krutine i tekućine

Dišni sustav

Naprave za disanje za zaštitu od čestica

rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima

rad u prisutnosti bioloških agensa

zdravstvena skrb

veterinarske klinike

laboratoriji za kliničke analize

istraživački laboratoriji

domovi za umirovljenike

pomoć u kući

uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

postrojenje za obradu otpada

prehrambena industrija

biokemijska proizvodnja

Šake

Zaštitne rukavice protiv mikroorganizama

Cijelo tijelo/dio tijela

Zaštitna odjeća protiv bioloških agensa

Oči i/ili lice

Zaštitne naočale i štitnici za lice

rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima

rad u prisutnosti bioloških agensa

zdravstvena skrb

veterinarske klinike

laboratoriji za kliničke analize

istraživački laboratoriji

domovi za umirovljenike

pomoć u kući

uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

postrojenje za obradu otpada

prehrambena industrija

BIOLOŠKI AGENSI (u sadržaju) – TEKUĆINE

Izravni i neizravni kontakt

Šake

Zaštitne rukavice protiv mikroorganizama

Cijelo tijelo/dio tijela

Zaštitna odjeća protiv bioloških agensa

Oči i/ili lice

Zaštitne naočale i štitnici za lice

rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima (ujedi, ubodi)

rad u prisutnosti bioloških agensa

zdravstvena skrb

veterinarske klinike

laboratoriji za kliničke analize

istraživački laboratoriji

domovi za umirovljenike

pomoć u kući

uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

postrojenje za obradu otpada

prehrambena industrija

šumarska industrija

Razlijevanje, prskanje, štrcanje

Šake

Zaštitne rukavice protiv mikroorganizama

rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima

rad u prisutnosti bioloških agensa

zdravstvena skrb

veterinarske klinike

laboratoriji za kliničke analize

istraživački laboratoriji

domovi za umirovljenike

pomoć u kući

uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

postrojenje za obradu otpada

prehrambena industrija

Podlaktice

Zaštitni rukavi protiv mikroorganizama

rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima

rad u prisutnosti bioloških agensa

zdravstvena skrb

veterinarske klinike

laboratoriji za kliničke analize

istraživački laboratoriji

domovi za umirovljenike

pomoć u kući

uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

postrojenje za obradu otpada

prehrambena industrija

Stopala/noge

Zaštitne čizme i nazuvci

rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima

rad u prisutnosti bioloških agensa

zdravstvena skrb

veterinarske klinike

laboratoriji za kliničke analize

istraživački laboratoriji

domovi za umirovljenike

pomoć u kući

uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

postrojenje za obradu otpada

prehrambena industrija

Cijelo tijelo

Zaštitna odjeća protiv bioloških agensa

rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima

rad u prisutnosti bioloških agensa

zdravstvena skrb

veterinarske klinike

laboratoriji za kliničke analize

istraživački laboratoriji

domovi za umirovljenike

pomoć u kući

uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

postrojenje za obradu otpada

prehrambena industrija

BIOLOŠKI AGENSI (u sadržaju) – MATERIJALI, OSOBE, ŽIVOTINJE ITD.

Izravni i neizravni kontakt

Šake

Zaštitne rukavice protiv mikroorganizama

Cijelo tijelo/dio tijela

Zaštitna odjeća protiv bioloških agensa

Oči i/ili lice

Zaštitne naočale i štitnici za lice

rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima (ujedi, ubodi)

rad u prisutnosti bioloških agensa

zdravstvena skrb

veterinarske klinike

laboratoriji za kliničke analize

istraživački laboratoriji

domovi za umirovljenike

pomoć u kući

uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

postrojenje za obradu otpada

prehrambena industrija

šumarska industrija

IV.   DRUGI RIZICI

Rizici

Zahvaćeni dio tijela

Vrsta osobne zaštitne opreme

Primjeri aktivnosti za koje može biti potrebna odgovarajuća vrsta osobne zaštitne opreme (*)

Industrije i sektori

Nevidljivost

Cijelo tijelo

Osobna zaštitna oprema koja vidljivo upozorava na korisnikovu nazočnost

rad u području kretanja vozila

rad na asfaltiranju i cestovna signalizacija

željeznički radovi

upravljanje prijevoznim sredstvima

rad zemaljskog osoblja u zračnim lukama

visokogradnja

niskogradnja

brodogradnja

rudarski radovi

usluge prijevoza tereta i putnika

Nedostatak kisika

Dišni sustav

Izolacijske zaštitne naprave za disanje

rad u zatvorenom prostoru

rad u prostorijama za fermentiranje i destilaciju

rad u bazenima i digestorima

rad u spremnicima, skučenim prostorima i industrijskim plinskim pećima u kojima može biti plina ili nedovoljno kisika

rad u oknima, kanalizaciji i drugim podzemnim prostorima povezanim s kanalizacijom

proizvodnja alkoholnih pića

niskogradnja

kemijska industrija

petrokemijska industrija

Dišni sustav

Ronilačka oprema

podvodni radovi

niskogradnja

Utapanje

Cijelo tijelo

Prsluci za spašavanje

rad u vodi ili u blizini vode

rad u moru

rad u avionu

ribarska industrija

aeronautička industrija

visokogradnja

niskogradnja

brodogradnja

dokovi i pristaništa


(1)  U određenim okolnostima, na temelju procjene rizika, zaštitne kreme mogu se upotrebljavati u kombinaciji s drugom osobnom zaštitnom opremom kako bi se koža zaštitila od povezanih rizika. Zaštitne kreme su osobna zaštitna oprema obuhvaćena Direktivom 89/656/EEZ s obzirom na to da se ta vrsta opreme može u određenim okolnostima smatrati „dodatkom ili dodatnom opremom” u smislu članka 2. te direktive. Međutim, prema definiciji iz članka 3. točke 1. Uredbe (EU) 2016/425 zaštitne kreme nisu osobna zaštitna oprema.


Top