EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1151

Direktiva (EU) 2019/1151 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava (Tekst značajan za EGP)

PE/25/2019/REV/1

OJ L 186, 11.7.2019, p. 80–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1151/oj

11.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 186/80


DIREKTIVA (EU) 2019/1151 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. lipnja 2019.

o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 50. stavak 1. i članak 50. stavak 2. točke (b), (c), (f) i (g),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktivom (EU) 2017/1132 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuju se među ostalim pravila o objavljivanju podataka i povezivanju središnjih registara, trgovačkih registara te registara trgovačkih društava država članica.

(2)

Upotreba digitalnih alata i postupaka s ciljem jednostavnijeg, bržeg te vremenski i troškovno učinkovitijeg započinjanja gospodarske djelatnosti osnivanjem trgovačkih društva ili otvaranjem podružnice tog društva u drugoj državi članici te radi pružanja sveobuhvatnih i dostupnih informacija o trgovačkim društvima jedan je od preduvjeta za učinkovito funkcioniranje, modernizaciju i administrativno pojednostavljenje konkurentnog unutarnjeg tržišta i osiguravanje konkurentnosti i vjerodostojnosti trgovačkih društava.

(3)

Osiguravanje postojanja pravnog i administrativnog okružja koje je doraslo novim društvenim i gospodarskim izazovima globalizacije i digitalizacije ključno je kako bi se, s jedne strane, pružili potrebni mehanizmi zaštite od zloupotrebe i prijevare te, s druge strane, kako bi se ostvarili ciljevi kao što su promicanje gospodarskog rasta, otvaranje novih radnih mjesta i privlačenje ulaganja u Uniju, a svi ti faktori mogli bi donijeti ekonomske i socijalne koristi za društvo u cjelini.

(4)

Trenutačno postoje znatne razlike među državama članicama kad je riječ o dostupnosti internetskih alata koji poduzetnicima i trgovačkim društvima omogućuju komuniciranje s nadležnim tijelima u vezi s pitanjima koja se odnose na pravo društava. Usluge e-uprave razlikuju se među državama članicama. Neke države članice sveobuhvatne usluge prilagođene korisnicima u potpunosti pružaju na internetu, dok druge ne mogu pružiti internetska rješenja u određenim glavnim fazama životnog ciklusa trgovačkog društva. Neke države članice, primjerice, osnivanje trgovačkog društva ili podnošenje izmjena dokumenata i informacija u registar dopuštaju samo osobno, neke dopuštaju te radnje osobno ili putem interneta, dok se u nekim državama članicama to može učiniti samo putem interneta.

(5)

Nadalje, u pogledu pristupa informacijama o trgovačkom društvu, u pravu Unije se navodi da se minimalni skup podataka uvijek mora pružiti besplatno. Međutim, opseg takvih informacija i dalje je ograničen. Pristup takvim informacijama različit je, pri čemu je u nekim državama članicama više informacija besplatno dostupno nego u drugima, što prouzročuje neujednačenost u Uniji.

(6)

Komisija je u svojoj Komunikaciji pod nazivom „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu” te u Komunikaciji pod nazivom „Akcijski plan EU-a za e-upravu 2016. – 2020.: Ubrzavanje digitalne transformacije uprave” naglasila ulogu javnih uprava u pomaganju poduzećima da jednostavno pokrenu svoje aktivnosti, posluju putem interneta i šire se preko granica. U Akcijskom planu EU-a za e-upravu posebno je prepoznata važnost poboljšane upotrebe digitalnih alata pri ispunjavanju zahtjeva povezanih s pravom društava. Nadalje, u Izjavi iz Tallinna o e-upravi od 6. listopada 2017. države članice zatražile su da se što prije omogući pružanje učinkovitih i korisnicima prilagođenih elektroničkih postupaka u Uniji.

(7)

Povezivanje središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava država članica započelo je u lipnju 2017. što znatno olakšava prekogranični pristup informacijama o trgovačkom društvu u Uniji i omogućuje registrima u državama članicama međusobnu elektroničku komunikaciju u vezi s određenim prekograničnim aktivnostima koje se odnose na trgovačka društva.

(8)

S ciljem olakšavanja osnivanja trgovačkih društava i upisa podružnica u registar te smanjenja troškova, vremenskog i administrativnog opterećenja povezanog s tim postupcima, posebno mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća („MSP-ovi”) kako su definirana u Preporuci Komisije 2003/361/EZ (4), trebalo bi uspostaviti postupke kojima bi se osnivanje trgovačkih društava i upis podružnica u registar mogli u potpunosti obaviti putem interneta. Ovom Direktivom društva se ne bi trebala obvezivati na korištenje takvih postupaka. Međutim, države članice trebale bi moći odlučiti o tome hoće li neke ili sve internetske postupke učiniti obveznima. Trenutačni troškovi i tereti povezani s postupcima osnivanja i upisa u registar ne proizlaze samo iz upravnih pristojbi koje se naplaćuju za osnivanje društva ili upis podružnice u registar, nego i drugih zahtjeva koji produljuju cjelokupni postupak, osobito kada se zahtijeva fizička prisutnost podnositelja zahtjeva. Nadalje, informacije o takvim postupcima trebale bi biti besplatno dostupne na internetu.

(9)

Uredbom (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća (5) o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika predviđaju se opća pravila koja su važna za funkcioniranje unutarnjeg tržišta, a koja se odnose na internetsko pružanje informacija, postupke i usluge potpore. Ovom se Direktivom utvrđuju specifična pravila povezana s internetskim osnivanjem društava kapitala, upisom podružnica u registar te podnošenjem dokumenata i informacija od strane društava i podružnica („internetski postupci”) koja nisu obuhvaćena tom uredbom. Države članice osobito bi trebale pružiti konkretne informacije o internetskim postupcima predviđenima ovom Direktivom i predloške akata o osnivanju („obrasci”) na internetskim stranicama dostupnima putem jedinstvenog digitalnog pristupnika.

(10)

Osnivanje trgovačkih društava, upis podružnica u registar te podnošenje dokumenata i informacija u potpunosti putem interneta društvima bi omogućilo upotrebu digitalnih alata u komunikaciji s nadležnim tijelima država članica. S ciljem jačanja povjerenja države članice trebale bi osigurati mogućnost sigurne elektroničke identifikacije i korištenja uslugama povjerenja i za nacionalne i za prekogranične korisnike u skladu s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Nadalje, kako bi omogućile prekograničnu elektroničku identifikaciju, države članice trebale bi uspostaviti sustave elektroničke identifikacije kojima se osiguravaju ovlaštena sredstva elektroničke identifikacije. Ti nacionalni sustavi upotrebljavali bi se kao temelj za prepoznavanje sredstava elektroničke komunikacije izdanih u drugoj državi članici. Kako bi se osiguralo postojanje visoke razine povjerenja u prekograničnim situacijama, trebalo bi priznavati samo sredstva elektroničke identifikacije koja su u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 910/2014. U svakom slučaju, ovom Direktivom države članice trebale bi samo biti obvezne omogućiti osnivanje trgovačkih društava putem interneta, upis podružnica u registar te podnošenje dokumenata i informacija putem interneta podnositeljima zahtjeva koji su građani Unije, priznavanjem njihovih sredstava elektroničke identifikacije. Države članice trebale bi odlučiti o načinu na koji se sredstva identifikacije koja priznaju čine javno dostupnima, uključujući ona koja nisu obuhvaćena Uredbom (EU) br. 910/2014.

(11)

Države članice trebale bi i dalje moći slobodno odlučiti koja će se osoba ili koje će se osobe u okviru nacionalnog prava smatrati podnositeljima zahtjeva u pogledu internetskih postupaka, pod uvjetom da se time ne ograničavaju područje primjene i cilj ove Direktive.

(12)

Kako bi se trgovačkim društvima olakšali internetski postupci, registri država članica trebali bi osigurati da su pravila o naknadama primjenjiva na internetske postupke koji su predviđeni ovom Direktivom transparentna i da se primjenjuju na nediskriminirajući način. Međutim, zahtjev za transparentnošću pravila o naknadama ne bi trebao dovoditi u pitanje ugovornu slobodu, ako je primjenjivo, između podnositeljâ zahtjeva i osoba koje im pomažu u bilo kojem dijelu internetskih postupka, uključujući slobodu pregovaranja o odgovarajućoj cijeni za takve usluge.

(13)

Naknade koje registri naplaćuju za internetske postupke trebalo bi izračunati na temelju troškova predmetnih usluga. Takve naknade također bi mogle, među ostalim, pokrivati troškove manjih usluga koje se obavljaju bez naknade. Pri izračunu njihova iznosa države članice trebale bi imati pravo uzeti u obzir sve troškove povezane s provedbom internetskih postupaka, uključujući udio općih troškova koji im se mogu pripisati. Nadalje, države članice trebale bi moći nametnuti paušalne naknade i odrediti visinu takvih naknada za neodređeno razdoblje, pod uvjetom da u redovitim razmacima provjeravaju da takve naknade i dalje ne premašuju prosječne troškove predmetnih usluga. Naknade za internetske postupke koje zaračunava registar u državama članicama ne bi smjele premašivati troškove pružanja takvih usluga. Nadalje, ako je za dovršetak postupka potrebno izvršiti plaćanje, trebalo bi biti moguće izvršiti plaćanje putem široko dostupnih prekograničnih platnih usluga, kao što su kreditne kartice i bankovni prijenosi.

(14)

Države članice trebale bi pomagati osobama koje žele osnovati trgovačko društvo ili upisati podružnicu u registar pružanjem određenih informacija preko jedinstvenog digitalnog pristupnika i, ako je primjenjivo, na portalu e-pravosuđe, na jezgrovit i korisnicima prilagođen način, o postupcima i zahtjevima za osnivanje društava kapitala, upis podružnica u registar te podnošenje dokumenata i informacija, pravilima o diskvalifikaciji direktora i pregledu ovlasti i odgovornosti upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela trgovačkih društava.

(15)

Osnivanje trgovačkog društva trebalo bi se moći u potpunosti obaviti putem interneta. Međutim, državama članicama trebalo bi dopustiti ograničavanje osnivanja putem interneta samo na određene vrste društava kapitala, kako je navedeno u ovoj Direktivi, zbog složenosti osnivanja drugih vrsta društava u nacionalnom pravu. U svakom slučaju, države članice trebale bi utvrditi detaljna pravila o osnivanju trgovačkih društava putem interneta. Osnivanje trgovačkog društva putem interneta trebalo bi biti moguće podnošenjem dokumenata ili informacija u elektroničkom obliku, ne dovodeći u pitanje materijalnopravne i postupovne zahtjeve država članica, uključujući one koji se odnose na pravne postupke za sastavljanje akata o osnivanju, te na autentičnost, točnost, pouzdanost, vjerodostojnost i odgovarajući pravni oblik podnesenih dokumenata ili informacija. Međutim, ti materijalnopravni i postupovni zahtjevi ne bi smjeli onemogućiti internetske postupke, osobito one za osnivanje trgovačkog društva putem interneta i upis podružnica u registar putem interneta. Kada dobivanje elektroničkih preslika dokumenata koji zadovoljavaju zahtjeve država članica tehnički nije moguće, iznimno bi se mogli zahtijevati dokumenti u papirnatom obliku.

(16)

Kada su ispunjene sve formalnosti koje se zahtijevaju za osnivanje trgovačkog društva na internetu, uključujući zahtjev da je trgovačko društvo na pravilan način dostavilo sve dokumente i informacije, osnivanje putem interneta pred nadležnim tijelima ili osobama ili tijelima ovlaštenima u okviru nacionalnog prava za rješavanje bilo kojeg aspekta internetskih postupaka trebalo bi biti brzo. Međutim, u slučajevima u kojima postoje dvojbe u vezi s ispunjavanjem potrebnih formalnosti, uključujući u vezi s identitetom podnositelja zahtjeva, zakonitošću tvrtke, diskvalifikacijom direktora ili usklađenošću bilo koje druge informacije ili dokumenta s pravnim zahtjevima, ili u slučajevima sumnje na prijevaru ili zloupotrebu, osnivanje putem interneta može trajati dulje, a rok za nadležna tijela ne bi smio započeti dok se takve formalnosti ne zadovolje. U svakom slučaju, ako postupak nije moguće dovršiti unutar rokova, države članice trebale bi osigurati da podnositelj zahtjeva bude obaviješten o razlozima za svako kašnjenje.

(17)

Kako bi se osiguralo pravodobno osnivanje trgovačkog društva putem interneta ili upis podružnice u registar putem interneta, države članice ne bi trebale takvo osnivanje ili upis u registar uvjetovati dobivanjem bilo kakve dozvole ili odobrenja prije dovršetka tog osnivanja ili upisa u registar, osim ako je to predviđeno nacionalnim pravom radi osiguranja pravilnog nadzora određenih djelatnosti. Nakon osnivanja ili upisa u registar nacionalnim pravom trebali bi se uređivati slučajevi u kojima trgovačka društva ili podružnice ne smiju obavljati određene djelatnosti bez dobivanja dozvole ili odobrenja.

(18)

Kako bi se pomoglo poduzećima, osobito MSP-ovima, u pokretanju poslovanja, trebalo bi omogućiti osnivanje trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću upotrebom obrazaca koji bi trebali biti dostupni na internetu. Države članice trebale bi osigurati da se ti obrasci mogu koristiti za osnivanje trgovačkog društva putem interneta te bi trebale i dalje moći slobodno utvrditi njihovu pravnu snagu. Takvi obrasci mogli bi sadržavati prethodno definirani skup mogućnosti u skladu s nacionalnim pravom. Podnositelji zahtjeva trebali bi imati mogućnost odabira između upotrebe obrazaca i osnivanja trgovačkog društva s prilagođenim aktima o osnivanju, a države članice trebale bi imati mogućnost pružanja obrazaca i za druge vrste trgovačkih društava.

(19)

S ciljem poštovanja postojećih tradicija država članica u području prava društava važno je dopustiti fleksibilnost u pogledu načina na koji države članice osiguravaju provedbu sustava osnivanja trgovačkih društava, upisa podružnica u registar te podnošenja dokumenata i informacija u potpunosti putem interneta, uključujući ulogu javnih bilježnika ili odvjetnika u bilo kojem dijelu takvih internetskih postupaka. Pitanja povezana s internetskim postupcima koja nisu uređena ovom Direktivom trebala bi se i dalje uređivati nacionalnim pravom.

(20)

Nadalje, s ciljem suzbijanja prijevara i otimanja trgovačkog društva te pružanja zaštitnih mehanizama za pouzdanost i vjerodostojnost dokumenata i informacija koje sadržavaju nacionalni registri, odredbe o internetskim postupcima iz ove Direktive trebale bi također uključivati kontrolu identiteta i pravne sposobnosti osoba koje žele osnovati trgovačko društvo ili upisati podružnicu u registar ili podnijeti dokumente ili informacije. Te kontrole mogle bi biti dio provjere zakonitosti koju zahtijevaju neke države članice. Sredstva i načine za provedbu takvih kontrola trebale bi razviti i donijeti države članice. U tu svrhu države članice trebale bi moći zahtijevati uključivanje javnih bilježnika ili odvjetnika u bilo koji dio internetskih postupaka. Međutim, njihovo uključivanje u postupak ne bi smjelo onemogućiti provedbu cjelokupnog postupka putem interneta.

(21)

Ako je to opravdano razlozima javnog interesa radi sprečavanja zloupotrebe ili izmjene identiteta, ili osiguranja usklađenosti s pravilima o pravnoj sposobnosti i ovlasti podnositeljâ zahtjeva za zastupanje trgovačkog društva, države članice trebale bi moći poduzeti mjere u skladu s nacionalnim pravom koje bi mogle zahtijevati fizičku prisutnost podnositelja zahtjeva pred bilo kojim nadležnim tijelom ili osobom ili tijelom ovlaštenim u okviru nacionalnog prava za rješavanje bilo kojeg aspekta internetskih postupaka države članice u kojoj se trgovačko društvo treba osnovati ili podružnica upisati u registar. Međutim, takva fizička prisutnost ne bi se trebala zahtijevati sustavno već samo u pojedinačnim slučajevima ako postoje razlozi za sumnju na krivotvorenje identiteta ili neusklađenost s pravilima o pravnoj sposobnosti i ovlasti podnositeljâ zahtjeva za zastupanje trgovačkog društva. Takva sumnja trebala bi se temeljiti na informacijama dostupnima nadležnim tijelima ili osobama ili tijelima ovlaštenima u okviru nacionalnog prava za obavljanje takvih vrsta kontrole. Ako se zahtijeva fizička prisutnost, države članice trebale bi osigurati da se svi ostali koraci postupka mogu dovršiti na internetu. Trebalo bi podrazumijevati da pojam pravne sposobnosti uključuje i sposobnost djelovanja.

(22)

Države članice trebale bi moći svojim nadležnim tijelima, osobama ili tijelima omogućiti i da putem dodatnih elektroničkih kontrola identiteta, pravne sposobnosti i zakonitosti provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti potrebni za osnivanje trgovačkih društava. Takve kontrole mogle bi uključivati, među ostalim, videokonferencije ili druga internetska sredstva koja omogućuju audiovizualnu vezu u stvarnom vremenu.

(23)

Kako bi se osigurala zaštita svih osoba koje komuniciraju s trgovačkim društvima, države članice trebale bi moći spriječiti prijevarno ponašanje ili druge vrste zloupotrebe odbijanjem imenovanja osobe na funkciju direktora trgovačkog društva, uzimajući u obzir ne samo prijašnje ponašanje te osobe na njezinu državnom području, nego i, kada je tako predviđeno u okviru nacionalnog prava, informacije koje pružaju druge države članice. Stoga bi države članice trebale moći zatražiti informacije od drugih država članica. Odgovori bi se mogli sastojati od informacija o diskvalifikaciji na snazi ili drugih informacija koje su relevantne za diskvalifikaciju u državi članici koja je primila zahtjev. Takvi zahtjevi za informacijama trebali bi biti dostupni putem sustava povezivanja registara. U tom bi pogledu države članice trebale moći slobodno odabrati kako najbolje prikupiti te informacije, primjerice prikupljanjem relevantnih informacija iz svih registara ili drugih mjesta na kojima su pohranjeni u skladu sa svojim nacionalnim pravom ili stvaranjem posebnih registara ili posebnih odjeljaka u poslovnim registrima. Ako su potrebne dodatne informacije, primjerice o razdoblju i razlozima diskvalifikacije, države članice trebale bi ih moći dostaviti preko svih dostupnih sustava razmjene informacija u skladu s nacionalnim pravom. Međutim, ovom Direktivom ne bi se trebala uspostaviti obveza da se takve informacije traže u svim slučajevima. Nadalje, mogućnost uzimanja u obzir informacija o diskvalifikaciji u drugoj državi članici ne bi trebala obvezivati države članice da priznaju diskvalifikacije na snazi u drugim državama članicama.

(24)

Kako bi se osigurala zaštita svih osoba koje komuniciraju s trgovačkim društvima ili podružnicama te kako bi se spriječilo prijevarno ponašanje ili druge vrste zloupotrebe, važno je da nadležna tijela u državama članicama mogu provjeriti je li osobi koja se imenuje direktorom zabranjeno obavljanje dužnosti direktora. U tu bi svrhu nadležna tijela također trebala znati je li dotična osoba upisana u bilo koji od registara relevantnih za diskvalifikaciju direktora u drugim državama članicama putem sustava povezivanja poslovnih registara. Registri, nadležna tijela ili osobe ili tijela ovlašteni u okviru nacionalnog prava za rješavanje bilo kojeg aspekta internetskih postupaka ne bi trebali pohranjivati takve osobne podatke dulje nego što je to potrebno za ocjenjivanje prihvatljivosti osobe koja se imenuje direktorom. Međutim, takvi bi subjekti mogli trebati pohraniti te informacije dulje vrijeme radi mogućeg preispitivanja neke negativne odluke. U svakom slučaju, razdoblje zadržavanja ne bi smjelo biti dulje od razdoblja utvrđenog nacionalnim pravilima za zadržavanje bilo kojih osobnih podataka povezanih s osnivanjem trgovačkog društva ili upisom podružnice ili povezanim podnošenjem dokumenata i informacija.

(25)

Obveze predviđene u ovoj Direktivi povezane s osnivanjem trgovačkih društava i upisom podružnica u registar putem interneta ne bi smjele dovoditi u pitanje bilo koje druge formalnosti koje nisu povezane s pravom društava, a koje trgovačko društvo mora ispuniti kako bi započelo aktivnosti u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom.

(26)

Kao kod osnivanja trgovačkih društava i upisa podružnica u registar putem interneta, radi smanjenja troškova i opterećenja za trgovačka društva trebalo bi omogućiti i podnošenje dokumenata i informacija u nacionalne registre u potpunosti putem interneta tijekom cijelog životnog ciklusa trgovačkog društva. Istodobno, države članice trebale bi moći slobodno dopustiti podnošenje dokumenata i informacija drugim sredstvima, uključujući u papirnatom obliku. Nadalje, objavljivanje informacija o trgovačkom društvu trebalo bi se izvršavati kada su te informacije javno dostupne u tim nacionalnim registrima jer su oni sada međusobno povezani i služe korisnicima kao sveobuhvatna referentna točka. Kako bi se izbjeglo narušavanje postojećih načina objavljivanja informacija, države članice trebale bi imati mogućnost odabrati objavljivanje svih ili samo nekih informacija o trgovačkom društvu u nacionalnom službenom listu, osiguravajući pritom da se informacije elektroničkim putem šalju iz registra u taj nacionalni službeni list. Ova Direktiva ne bi trebala utjecati na nacionalna pravila koja se odnose na pravnu snagu registra i na ulogu nacionalnog službenog lista.

(27)

S ciljem olakšavanja načina na koji se informacije pohranjene u nacionalnim registrima mogu pretraživati i razmjenjivati s drugim sustavima, države članice trebale bi osigurati da se, nakon isteka relevantnog roka prenošenja, svi dokumenti i informacije podneseni nadležnom tijelu ili osobi ili tijelu ovlaštenom u okviru nacionalnog prava za rješavanje bilo kojeg aspekta internetskih postupaka, u okviru internetskih postupaka predviđenih ovom Direktivom, mogu pohraniti u registrima u strojno čitljivom formatu koji se može pretraživati ili kao strukturirani podaci. To znači da bi format datoteka trebao biti strukturiran tako da se u softverskim aplikacijama mogu jednostavno utvrditi, prepoznati i ekstrahirati određeni podaci i njihova unutarnja struktura. Zahtjev za osiguravanjem formata dokumenata i informacija koji se može pretraživati ne bi trebao uključivati skenirane potpise ili druge informacije koji nisu prikladni za strojnu čitljivost. Budući da bi to moglo zahtijevati izmjene postojećih informacijskih sustava država članica, za ovaj zahtjev trebalo bi odrediti dulje razdoblje prenošenja.

(28)

S ciljem smanjenja troškova te administrativnog opterećenja i duljine postupaka za trgovačka društva, države članice trebale bi primjenjivati načelo „samo jednom” u području prava društava, koje je utemeljeno u Uniji, što je među ostalim potvrđeno Uredbom (EU) 2018/1724, Akcijskim planom Europske komisije za e-upravu ili Izjavom iz Tallinna o e-upravi. Primjena načela „samo jednom” podrazumijeva da se od trgovačkih društava ne traži da iste informacije podnose javnim tijelima više od jedanput. Na primjer, trgovačka društva ne bi trebala biti dužna podnositi istu informaciju i u nacionalni registar i nacionalnom službenom listu. Umjesto toga, registar bi već podnesene informacije trebao izravno dostaviti nacionalnom službenom listu. Slično tome, u slučaju kada je trgovačko društvo osnovano u jednoj državi članici i želi upisati podružnicu u registar u drugoj državi članici, trgovačkom društvu bi trebalo omogućiti da upotrebljava dokumente ili informacije koji su već ranije podneseni u registar. Nadalje, u slučaju kada je trgovačko društvo osnovano u jednoj državi članici, ali ima podružnicu u drugoj državi članici, trgovačkom društvu bi trebalo omogućiti podnošenje određenih izmjena informacija o trgovačkom društvu samo u registar u kojem je trgovačko društvo upisano, bez potrebe za podnošenjem iste informacije u registar u koji je upisana podružnica. Umjesto toga, informacije poput izmjene tvrtke ili sjedišta trgovačkog društva trebali bi se elektronički razmjenjivati između registra u kojem je upisano trgovačko društvo i registra u kojem je upisana podružnica putem sustava povezivanja registara.

(29)

Kako bi se osigurala dostupnost usklađenih i ažuriranih informacija o trgovačkim društvima unutar Unije te dodatno povećala transparentnost, trebalo bi omogućiti upotrebu povezivanja registara za razmjenu informacija o bilo kojoj vrsti trgovačkog društva upisanog u registre država članica u skladu s nacionalnim pravom. Države članice trebale bi imati mogućnost učiniti dostupnim elektroničke preslike dokumenata i informacija tih drugih vrsta trgovačkih društava također putem tog sustava povezivanja registara.

(30)

Radi postizanja transparentnosti te zaštite interesa radnika, vjerovnika i manjinskih dioničara te promicanja povjerenja u poslovne transakcije, uključujući prekogranične transakcije na unutarnjem tržištu, važno je da ulagači, dionici, poslovni partneri i nadležna tijela mogu jednostavno pristupiti informacijama o trgovačkom društvu. Kako bi se poboljšao pristup takvim informacijama, više informacija trebalo bi biti besplatno dostupno u svim državama članicama. Takve informacije trebale bi obuhvaćati status trgovačkog društva i informacije o njegovim podružnicama u drugim državama članicama, kao i informaciju o osobama koje su, kao tijelo ili kao članovi takvog tijela, ovlaštene zastupati društvo. Nadalje, cijena dobivanja preslike svih dokumenata i informacija ili dijelova dokumenata i informacija koje je trgovačko društvo objavilo, bilo u papirnatom obliku ili elektroničkim putem, ne bi trebala premašivati administrativne troškove njihova dobivanja, uključujući troškove uspostave i održavanja registara, pod uvjetom da cijena nije nerazmjerna s obzirom na tražene informacije.

(31)

Države članice trenutačno mogu uspostaviti neobavezne pristupne točke sustavu povezivanja registara. Međutim, Komisija ne može povezati druge dionike sa sustavom povezivanja registara. Kako bi drugi dionici mogli iskoristiti povezanost registara te kako bi se osigurala točnost, ažuriranost i pouzdanost informacija o trgovačkim društvima u njihovim sustavima, Komisija bi trebala biti ovlaštena uspostaviti dodatne pristupne točke. Te pristupne točke trebale bi se odnositi na sustave koje je razvila i kojima upravlja Komisija ili druge institucije, tijela, uredi ili agencije Unije s ciljem obavljanja svojih administrativnih funkcija ili poštovanja odredbi prava Unije.

(32)

Kako bi se trgovačkim društvima osnovanima na unutarnjem tržištu pomoglo jednostavnije proširiti njihovo prekogranično poslovanje, trebalo bi im omogućiti otvaranje podružnica i njihov upis u registar u drugim državama članicama putem interneta. Stoga bi države članice trebale omogućiti, kao i za trgovačka društva, upis podružnica u registar putem interneta te podnošenje dokumenata i informacija putem interneta, time pomažući smanjivanju troškova i administrativnog opterećenja te skraćivanju razdoblja potrebnog za formalnosti u vezi s prekograničnim širenjem.

(33)

Kod upisa u registar podružnice trgovačkog društva koje je upisano u registar u drugoj državi članici, države članice također bi trebale moći provjeriti određene informacije o trgovačkom društvu putem sustava povezivanja registara. Nadalje, kada se zatvara podružnica u nekoj državi članici, registar te države članice trebao bi putem sustava povezivanja registara o takvom zatvaranju obavijestiti državu članicu u čiji je registar upisano trgovačko društvo te bi oba registra trebala zabilježiti te informacije.

(34)

Kako bi se osigurala dosljednost s pravom Unije i nacionalnim pravom, potrebno je izbrisati odredbu o Odboru za kontakt koji je prestao postojati te ažurirati vrste trgovačkih društava navedene u prilozima I. i II. Direktivi (EU) 2017/1132.

(35)

Kako bi se moglo uzeti u obzir buduće promjene u zakonima država članica i zakonodavstvu Unije koji se odnose na vrste trgovačkih društava, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi ažuriranja popisa vrsta trgovačkih društava sadržanih u prilozima I., II. i II.A Direktivi (EU) 2017/1132. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (7). Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(36)

Odredbe ove Direktive, uključujući odredbe o obvezama upisa trgovačkih društava u registar, ne utječu na nacionalno pravo u vezi s poreznim mjerama država članica ili njihovih teritorijalnih i upravnih jedinica.

(37)

Ova Direktiva ne bi trebala utjecati na ovlast država članica da odbiju zahtjeve za osnivanje trgovačkih društava i upis podružnica u registar u slučaju prijevare ili zloupotrebe te na istražne i provedbene mjere država članica, uključujući one koje provode policija ili druga nadležna tijela. Ona ne bi trebala utjecati ni na druge obveze iz prava Unije ili nacionalnog prava, uključujući one koje proizlaze iz pravila o sprečavanju pranja novca, suzbijanju financiranja terorizma i pravila o stvarnom vlasništvu. Ova Direktiva ne utječe na odredbe Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća (8) koje se bave rizicima od pranja novca i financiranja terorizma, osobito na obveze povezane s provedbom odgovarajućih mjera dubinske analize stranke na temelju procjene rizika te identifikacijom i upisom stvarnog vlasnika novoosnovanog poslovnog subjekta u državi članici njegova osnivanja.

(38)

Ova Direktiva trebala bi se primjenjivati u skladu s pravom Unije o zaštiti podataka i zaštiti privatnosti i osobnih podataka, kako je utvrđeno člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Svaka obrada osobnih podataka pojedinaca na temelju ove Direktive treba se provesti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

(39)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (10) te je on dao mišljenje 26. srpnja 2018.

(40)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, odnosno pružanje većeg broja digitalnih rješenja trgovačkim društvima na unutarnjem tržištu, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njihova opsega i učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(41)

U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije od 28. rujna 2011. o dokumentima s objašnjenjima (11), države članice obvezale su se da će u opravdanim slučajevima uz obavijest o svojim mjerama za prenošenje priložiti jedan ili više dokumenata u kojima se objašnjava veza između sastavnih dijelova direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje. U pogledu ove Direktive zakonodavac smatra opravdanim dostavljanje takvih dokumenata.

(42)

S obzirom na složenost promjena u nacionalnim sustavima koje su potrebne radi usklađivanja s odredbama ove Direktive i bitne razlike koje trenutačno postoje među državama članicama u pogledu uporabe digitalnih alata i postupaka u području prava društava, primjereno je predvidjeti da države članice koje se suočavaju s posebnim poteškoćama u prenošenju određenih odredbi ove Direktive mogu obavijestiti Komisiju o svojoj potrebi da iskoriste mogućnost produljenja relevantnog provedbenog razdoblja za najviše godinu dana. Države članice trebale bi navesti objektivne razloge za podnošenje zahtjeva za takvo produljenje.

(43)

Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Direktive. U skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., ta bi se evaluacija trebala temeljiti na pet kriterija učinkovitosti, djelotvornosti, važnosti, usklađenosti i dodane vrijednosti te bi trebala biti temelj za procjene učinka mogućih daljnjih djelovanja. Države članice trebale bi pomoći u provedbi te evaluacije dostavljanjem Komisiji podataka koji su im dostupni o tome kako osnivanje trgovačkog društva putem interneta funkcionira u praksi, na primjer podataka o broju trgovačkih društava osnovanih putem interneta, broju slučajeva u kojima su korišteni obrasci ili u kojima je bila potrebna fizička prisutnost te prosječnom trajanju i troškovima osnivanja trgovačkih društva putem interneta.

(44)

Trebalo bi prikupljati informacije kako bi se procijenila uspješnost ove Direktive u odnosu na ciljeve koji se njome nastoje postići te kako bi se provela evaluacija u skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

(45)

Direktivu (EU) 2017/1132 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive (EU) 2017/1132

Direktiva (EU) 2017/1132 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. iza druge alineje umeće se sljedeća alineja:

„—

pravilima za osnivanje trgovačkih društava putem interneta, upis podružnica u registar putem interneta i podnošenje dokumenata i informacija trgovačkih društava i podružnica putem interneta;”;

2.

u glavi I. naslov poglavlja III. zamjenjuje se sljedećim:

„Internetski postupci (osnivanje, upis u registar te podnošenje dokumenata i podataka), objavljivanje podataka i registri”;

3.

članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Područje primjene

Mjere koordiniranja propisane ovim odjeljkom i odjeljkom 1.A primjenjuju se na zakone i druge propise država članica koji se odnose na vrste trgovačkih društava navedene u Prilogu II. i, ako je navedeno, na vrste trgovačkih društava navedene u prilozima I. i II.A.”;

4.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 13a.

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja:

1.

‚sredstvo elektroničke identifikacije’ znači sredstvo elektroničke identifikacije kako je definirano u članku 3. točki 2. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*1);

2.

„sustav elektroničke identifikacije” znači sustav elektroničke identifikacije kako je definiran u članku 3. točki 4. Uredbe (EU) br. 910/2014;

3.

„elektroničkim putem” znači putem elektroničke opreme koja se koristi za obradu, uključujući digitalnu kompresiju, i pohranu podataka te preko koje se informacije prvotno šalju i primaju na odredištu, pri čemu su te informacije u cijelosti poslane, prenesene i primljene na način koji određuju države članice;

4.

„osnivanje” znači cijeli postupak osnivanja trgovačkog društva u skladu s nacionalnim pravom, uključujući sastavljanje akta o osnivanju društva i sve potrebne korake za upis trgovačkog društva u registar;

5.

„upis podružnice u registar” znači postupak koji vodi do objavljivanja dokumenata i informacija o podružnici novootvorenoj u državi članici;

6.

„obrazac” znači predložak akta o osnivanju trgovačkog društva koji sastavljaju države članice u skladu s nacionalnim pravom i koji se upotrebljava za osnivanje trgovačkog društva putem interneta u skladu s člankom 13.g.

Članak 13.b

Priznavanje sredstava identifikacije za potrebe internetskih postupaka

1.   Države članice osiguravaju da se sljedećim sredstvima elektroničke identifikacije mogu koristiti podnositelji zahtjeva koji su građani Unije u internetskim postupcima navedenima u ovom poglavlju:

(a)

sredstvo elektroničke identifikacije izdano u okviru sustava elektroničke identifikacije koji je odobrila njihova država članica;

(b)

sredstvo elektroničke identifikacije izdano u drugoj državi članici i priznato za potrebe prekogranične autentikacije u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 910/2014.

2.   Države članice mogu odbiti priznati sredstva elektroničke identifikacije kada razina sigurnosti tih sredstava elektroničke identifikacije ne ispunjava uvjete iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) br. 910/2014.

3.   Sva sredstva identifikacije koja priznaju države članice čine se javno dostupnima.

4.   Ako je to opravdano razlozima javnog interesa radi sprečavanja zlouporabe ili izmjene identiteta, države članice mogu za potrebe provjere identiteta podnositelja zahtjeva poduzeti mjere koje bi mogle zahtijevati fizičku prisutnost tog podnositelja zahtjeva pred bilo kojim nadležnim tijelom ili osobom ili tijelom ovlaštenim u okviru nacionalnog prava za rješavanje bilo kojeg aspekta internetskih postupaka iz ovog poglavlja, uključujući sastavljanje akta o osnivanju trgovačkog društva. Države članice osiguravaju da se fizička prisutnost podnositelja zahtjeva može zahtijevati samo u pojedinačnim slučajevima ako postoje razlozi za sumnju na krivotvorenje identiteta te da se svi drugi koraci postupka mogu provesti putem interneta.

Članak 13.c

Opće odredbe o internetskim postupcima

1.   Ovom se Direktivom ne dovode u pitanje nacionalni zakoni kojima se, u skladu s pravnim sustavima i pravnim tradicijama država članica, određuje bilo koje nadležno tijelo ili bilo koja osoba ili tijelo ovlašteno u okviru nacionalnog prava za rješavanje bilo kojeg aspekta osnivanja trgovačkog društva putem interneta, upisa podružnica u registar putem interneta i podnošenja dokumenata i informacija putem interneta.

2.   Ovom se Direktivom također ne dovode u pitanje postupci i zahtjevi utvrđeni nacionalnim pravom, uključujući one koji se odnose na pravne postupke za sastavljanje akata o osnivanju, pod uvjetom da je moguće osnivanje trgovačkog društva putem interneta, kako je navedeno u članku 13.g, te upis podružnice u registar putem interneta, kako je navedeno u članku 28.a, kao i podnošenje dokumenata i informacija putem interneta, kako je navedeno u člancima 13.j i 28.b.

3.   Ova Direktiva ne utječe na zahtjeve mjerodavnog nacionalnog prava u pogledu autentičnosti, točnosti, pouzdanosti, vjerodostojnosti i odgovarajućeg pravnog oblika podnesenih dokumenata ili informacija, pod uvjetom da je moguće osnivanje putem interneta, kako je navedeno u članku 13.g, te upis podružnice u registar putem interneta, kako je navedeno u članku 28.a, kao i podnošenje dokumenata i informacija putem interneta, kako je navedeno u člancima 13.j i 28.b.

Članak 13.d

Naknade za internetske postupke

1.   Države članice osiguravaju da su pravila o naknadama za internetske postupke iz ovog poglavlja transparentna te da se primjenjuju na nediskriminirajući način.

2.   Sve naknade za internetske postupke koje zaračunavaju registri iz članka 16. ne smiju premašivati troškove pružanja takvih usluga.

Članak 13.e

Plaćanja

Ako je za dovršetak postupka iz ovog poglavlja potrebno izvršiti plaćanje, države članice osiguravaju da se to plaćanje može izvršiti preko široko dostupne internetske platne usluge koja se može koristiti za prekogranična plaćanja i koja omogućuje identifikaciju osobe koja je izvršila uplatu, a nudi je financijska institucija ili pružatelj platnih usluga s poslovnim nastanom u državi članici.

Članak 13.f

Zahtjevi u pogledu obavješćivanja

Države članice osiguravaju da su sažete i korisnicima prilagođene informacije, koje se pružaju besplatno i barem na jeziku koji uglavnom razumije najveći mogući broj prekograničnih korisnika, dostupne na portalima za upis ili internetskim stranicama kojima se može pristupiti putem jedinstvenog digitalnog pristupnika kao pomoć za osnivanje trgovačkih društava i upis podružnica u registar. Informacije sadržavaju najmanje sljedeće elemente:

(a)

pravila o osnivanju trgovačkih društava, uključujući internetske postupke iz članaka 13.g i 13.j, te zahtjeve koji se odnose na korištenje obrazaca i drugih dokumenata o osnivanju, identifikaciju osoba, korištenje jezika i važeće naknade;

(b)

pravila o upisu podružnica u registar, uključujući internetske postupke iz članaka 28.a i 28.b, te zahtjeve koji se odnose na dokumente za upis u registar, identifikaciju osoba i korištenje jezika;

(c)

pregled primjenjivih pravila o postajanju članom upravnog tijela, upravljačkog tijela ili nadzornog tijela trgovačkog društva, uključujući pravila o diskvalifikaciji direktora, te o nadležnim tijelima ili tijelima koja su odgovorna za čuvanje informacija o direktorima koji su diskvalificirani;

(d)

pregled ovlasti i odgovornosti upravnog tijela, upravljačkog tijela ili nadzornog tijela trgovačkog društva uključujući ovlast za zastupanje trgovačkog društva u poslovanju s trećim osobama.

(*1)  Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).”;"

5.

u glavi I. poglavlju III. umeće se sljedeći odjeljak:

Odjeljak 1.a

Osnivanje trgovačkih društava putem interneta, podnošenje dokumenata i informacija putem interneta te objavljivanje podataka

Članak 13.g

Osnivanje trgovačkih društava putem interneta

1.   Države osiguravaju da se osnivanje trgovačkih društava putem interneta može u potpunosti provesti putem interneta bez potrebe za osobnim pojavljivanjem podnositelja zahtjeva pred bilo kojim nadležnim tijelom ili osobom ili tijelom ovlaštenim u okviru nacionalnog prava za rješavanje bilo kojeg aspekta osnivanja trgovačkih društava putem interneta, uključujući sastavljanje akta o osnivanju trgovačkog društva, podložno odredbama iz članka 13.b stavaka 4. i 8. ovog članka.

Međutim, države članice mogu odlučiti da za vrste trgovačkih društava različite od onih navedenih u Prilogu II.A nije moguće osnivanje putem interneta.

2.   Države članice utvrđuju detaljna pravila za osnivanje trgovačkih društava putem interneta, uključujući pravila o upotrebi obrazaca iz članka 13.h te o dokumentima i informacijama potrebnima za osnivanje trgovačkog društva. U okviru tih pravila države članice osiguravaju da se takvo osnivanje trgovačkog društva putem interneta može provesti podnošenjem dokumenata ili informacija u elektroničkom obliku, uključujući elektroničke preslike dokumenata i informacija iz članka 16.a stavka 4.

3.   Pravilima iz stavka 2. predviđa se najmanje sljedeće:

(a)

postupci kojima se osigurava da podnositelji zahtjeva imaju potrebnu pravnu sposobnost i ovlast za zastupanje trgovačkog društva;

(b)

način provjere identiteta podnositeljâ zahtjeva u skladu s člankom 13.b;

(c)

zahtjevi u skladu s kojima se podnositelji zahtjeva moraju koristiti uslugama povjerenja iz Uredbe (EU) br. 910/2014;

(d)

postupci za provjeru zakonitosti djelatnosti trgovačkog društva u mjeri u kojoj su takve provjere predviđene nacionalnim pravom;

(e)

postupci za provjeru zakonitosti tvrtke u mjeri u kojoj su takve provjere predviđene nacionalnim pravom;

(f)

postupci za provjeru imenovanja direktora.

4.   Pravilima iz stavka 2. može se posebno predvidjeti i sljedeće:

(a)

postupci za osiguravanje zakonitosti akata o osnivanju trgovačkog društva, uključujući provjeru pravilne upotrebe obrazaca;

(b)

posljedice diskvalifikacije direktora koju su provela nadležna tijela u bilo kojoj državi članici;

(c)

uloga javnog bilježnika ili bilo koje druge osobe ili tijela ovlaštenog u okviru nacionalnog prava za rješavanje bilo kojeg aspekta osnivanja trgovačkog društva putem interneta;

(d)

isključenje osnivanja putem interneta ako se temeljni kapital trgovačkog društva uplaćuje doprinosom u naravi.

5.   Države članice ne mogu uvjetovati osnivanje trgovačkog društva putem interneta dobivanjem bilo kakve dozvole ili odobrenja prije dovršetka upisa trgovačkog društva u registar, osim ako je takav uvjet neophodan za pravilan nadzor određenih djelatnosti utvrđen nacionalnim pravom.

6.   Ako je u okviru postupka osnivanja trgovačkog društva potrebna uplata temeljnog kapitala, države članice osiguravaju da se takva uplata može izvršiti putem interneta, u skladu s člankom 13.e, na račun otvoren u banci koja posluje unutar Unije. Nadalje, države članice osiguravaju da se dokaz o takvoj uplati može dostaviti putem interneta.

7.   Države članice osiguravaju dovršetak osnivanja trgovačkog društva putem interneta u roku od pet radnih dana ako su osnivači trgovačkog društva isključivo fizičke osobe koje koriste obrasce iz članka 13.h, ili u ostalim slučajevima u roku od deset radnih dana, računajući od kasnijeg od sljedećih datuma:

(a)

datuma dovršetka svih potrebnih formalnosti za osnivanje putem interneta, uključujući primitak svih dokumenata i informacija koje su u skladu s nacionalnim pravom od strane nadležnog tijela ili osobe ili tijela ovlaštenog u okviru nacionalnog prava za rješavanje bilo kojeg aspekta osnivanja trgovačkog društva;

(b)

datuma plaćanja naknade za upis u registar, plaćanja temeljnog kapitala u gotovini ili uplate temeljnog kapitala doprinosom u naravi, kako je predviđeno nacionalnim pravom.

Ako postupak nije moguće dovršiti unutar rokova iz ovog stavka, države članice osiguravaju da podnositelj zahtjeva bude obaviješten o razlozima kašnjenja.

8.   Ako je to opravdano javnim interesom radi osiguravanja usklađenosti s pravilima o pravnoj sposobnosti i ovlasti podnositeljâ zahtjeva za zastupanje trgovačkog društva, bilo koje nadležno tijelo ili osoba ili tijelo ovlašteno u okviru nacionalnog prava za rješavanje bilo kojeg aspekta osnivanja trgovačkog društva putem interneta, uključujući sastavljanje akta o osnivanju, može zatražiti fizičku prisutnost podnositelja zahtjeva. Države članice osiguravaju da se u takvim slučajevima fizička prisutnost podnositelja zahtjeva može zahtijevati samo u pojedinačnim slučajevima ako postoje razlozi za sumnju u pogledu usklađenosti s pravilima iz stavka 3. točke (a). Države članice osiguravaju da se svi drugi koraci postupka mogu i dalje provoditi putem interneta.

Članak 13.h

Obrasci za osnivanje trgovačkih društava putem interneta

1.   Države članice čine dostupnim obrasce, za vrste trgovačkih društava navedene u Prilogu II.A, na portalima za upis ili internetskim stranicama kojima se može pristupiti putem jedinstvenog digitalnog pristupnika. Države članice mogu učiniti dostupnim na internetu i obrasce za osnivanje drugih vrsta trgovačkih društava.

2.   Države članice osiguravaju da obrasce iz stavka 1. ovog članka mogu upotrebljavati podnositelji zahtjeva u okviru postupka osnivanja trgovačkog društva putem interneta iz članka 13.g. Ako podnositelji zahtjeva upotrebljavaju te obrasce u skladu s pravilima iz članka 13.g stavka 4. točke (a), smatra se da je ispunjen zahtjev utvrđen u članku 10. prema kojem se akti o osnivanju trgovačkog društva sastavljaju i ovjeravaju u odgovarajućem pravnom obliku ako nije predviđen preventivni upravni ili sudski nadzor.

Ova Direktiva ne utječe ni na jedan zahtjev iz nacionalnog prava za sastavljanje akata o osnivanju u odgovarajućem pravnom obliku, sve dok je moguće osnivanje putem interneta u skladu s člankom 13.g.

3.   Države članice obrasce čine dostupnim barem na službenom jeziku Unije koji uglavnom razumije najveći mogući broj prekograničnih korisnika. Obrasci na jezicima koji nisu službeni jezik ili jezici dotične države članice dostupni su isključivo u informativne svrhe, osim ako ta država članica odluči da je moguće osnivanje trgovačkog društva uz korištenje obrazaca i na tim drugim jezicima.

4.   Sadržaj obrazaca uređuje se nacionalnim pravom.

Članak 13.i

Diskvalifikacija direktora

1.   Države članice osiguravaju da imaju pravila o diskvalifikaciji direktora. Tim pravilima između ostalog se predviđa mogućnost da se u obzir uzme svaka diskvalifikacija koja je na snazi, ili informacija koja je relevantna za diskvalifikaciju, u nekoj drugoj državi članici. Za potrebe ovog članka direktori obuhvaćaju barem osobe navedene u članku 14. točki (d) podtočki i.

2.   Države članice mogu zahtijevati da osobe koje se prijavljuju za položaj direktora daju izjavu o tome jesu li upoznate s bilo kakvim okolnostima koje bi mogle dovesti do diskvalifikacije u dotičnoj državi članici.

Države članice mogu odbiti imenovanje osobe za direktora trgovačkog društva ako je ta osoba trenutačno diskvalificirana s funkcije direktora u drugoj državi članici.

3.   Države članice osiguravaju da su u mogućnosti odgovoriti na zahtjev iz druge države članice o informacijama relevantnima za diskvalifikaciju direktora u skladu s pravom države koja odgovara na zahtjev.

4.   Kako bi odgovorile na zahtjev iz stavka 3. ovog članka, države članice kao minimum poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da putem sustava iz članka 22. mogu bez odgode pružiti informacije o tome je li određena osoba diskvalificirana ili zabilježena u nekom od njihovih registara koji sadržavaju informacije relevantne za diskvalifikaciju direktora. Države članice također mogu razmjenjivati dodatne informacije, primjerice o razdoblju i razlozima diskvalifikacije. Takva razmjena uređuje se nacionalnim pravom.

5.   Komisija utvrđuje detaljne mehanizme i tehničke pojedinosti za razmjenu informacija iz stavka 4. ovog članka provedbenim aktima iz članka 24.

6.   Stavci od 1. do 5. ovog članka primjenjuju se mutatis mutandis u slučajevima kada trgovačko društvo podnese informaciju o imenovanju novog direktora u registar iz članka 16.

7.   Osobni podaci osoba iz ovog članka obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i nacionalnim pravom kako bi se nadležnom tijelu ili osobi ili tijelu ovlaštenom u okviru nacionalnog prava omogućila procjena potrebnih informacija u vezi s diskvalifikacijom osobe kao direktora, radi sprečavanja prijevarnog ponašanja ili drugih vrsta zloupotreba i osiguravanja zaštite svih osoba koje su u interakciji s trgovačkim društvima ili podružnicama.

Države članice osiguravaju da registri iz članka 16. te nadležna tijela ili osobe ili tijela ovlašteni u okviru nacionalnog prava za rješavanje bilo kojeg aspekta internetskih postupaka ne pohranjuju osobne podatke koji se prosljeđuju za potrebe ovog članka dulje nego što je potrebno, a u svakom slučaju ne dulje nego što se pohranjuje bilo koja vrsta osobnih podataka povezanih s osnivanjem trgovačkog društva, registriranjem podružnice ili podnošenjem dokumenata i informacija trgovačkog društva ili podružnice.

Članak 13.j

Podnošenje dokumenta i informacija trgovačkog društva putem interneta

1.   Države članice osiguravaju da se dokumenti i informacije iz članka 14., uključujući sve izmjene dokumenata i informacija, mogu podnijeti u registar putem interneta i to u roku određenom propisima države članice u kojoj je trgovačko društvo upisano u registar. Države članice osiguravaju da se takvo podnošenje dokumenata i informacija može u potpunosti provesti putem interneta bez potrebe za osobnim pojavljivanjem podnositelja zahtjeva pred bilo kojim nadležnim tijelom ili osobom ili tijelom ovlaštenim u okviru nacionalnog prava za obradu podnošenja dokumenata i informacija putem interneta, podložno odredbama iz članka 13.b stavka 4. i, kada je primjenjivo, članka 13.g stavka 8.

2.   Države članice osiguravaju da se izvor i cjelovitost dokumenata podnesenih putem interneta mogu elektronički provjeriti.

3.   Države članice mogu zahtijevati da određena trgovačka društva ili sva trgovačka društva putem interneta podnesu određene ili sve dokumente i informacije iz stavka 1.

4.   Članak 13. g stavci od 2. do 5. primjenjuju se mutatis mutandis na podnošenje dokumenata i informacija putem interneta.

5.   Države članice mogu druge oblike podnošenja dokumenata i informacija osim onih navedenih u stavku 1., među ostalim i elektroničkim putem ili u papirnatom obliku, i dalje dopuštati trgovačkim društvima, javnim bilježnicima ili drugim osobama ili tijelima ovlaštenima u okviru nacionalnog prava za obradu tih oblika podnošenja dokumenata i informacija.”;

6.

članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Objavljivanje u registru

1.   U svakoj državi članici otvara se spis u središnjem registru, trgovačkom registru ili registru trgovačkih društava (‚registar’) za svako trgovačko društvo koje se u njoj registrira.

Države članice osiguravaju da trgovačka društva imaju europski jedinstven identifikator (‚EUID’) iz točke 8. Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/884 (*2), na temelju kojeg ih se može nedvojbeno identificirati u komunikaciji među registrima putem sustava povezivanja registara uspostavljenog u skladu s člankom 22. („sustav povezivanja registara”). Taj jedinstveni identifikator sadržava barem elemente koji omogućuju identifikaciju države članice u kojoj se nalazi registar, nacionalnog registra podrijetla i broja trgovačkog društva u tom registru te, prema potrebi, obilježja za sprječavanje pogrešaka pri identifikaciji.

2.   Svi dokumenti i informacije koji se moraju objaviti na temelju članka 14. čuvaju se u spisu iz stavka 1. ovog članka ili se unose izravno u registar, a predmet unosâ u registar mora biti vidljiv u spisu.

Svi dokumenti i informacije iz članka 14. koji su predani, bez obzira na način na koji su podneseni, čuvaju se u spisu u registru ili se unose izravno u registar u elektroničkom obliku. Države članice osiguravaju da sve takve dokumente i informacije koji su podneseni u papirnatom obliku registar što brže pretvori u elektronički oblik.

Države članice osiguravaju da dokumente i informacije iz članka 14. koji su podneseni u papirnatom obliku prije 31. prosinca 2006. registar pretvori u elektronički oblik po primitku zahtjeva za objavljivanje elektroničkim putem.

3.   Države članice osiguravaju da se objavljivanje dokumenata i informacija iz članka 14. provodi tako što ih se čini javno dostupnim u registru. Osim toga, države članice mogu zahtijevati da neki ili svi ti dokumenti i informacije budu objavljeni u za to namijenjenom nacionalnom službenom listu ili na jednako djelotvoran način. Taj način podrazumijeva barem korištenje sustava prema kojem se objavljenim dokumentima ili informacijama može pristupiti kronološki preko središnje elektroničke platforme. U takvim slučajevima registar osigurava da se ti dokumenti i informacije iz registra elektroničkim putem pošalju nacionalnom službenom listu ili središnjoj elektroničkoj platformi.

4.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi se izbjeglo bilo kakvo odstupanje između onoga što je upisano u registar i onoga što se nalazi u spisu.

Države članice koje zahtijevaju objavljivanje dokumenata i informacija u nacionalnom službenom listu ili na središnjoj elektroničkoj platformi poduzimaju potrebne mjere kako bi se izbjeglo bilo kakvo odstupanje između onoga što je objavljeno u skladu sa stavkom 3. i onoga što je objavljeno u službenom listu ili na platformi.

U slučaju bilo kakvih odstupanja navedenih u ovom članku, prednost treba dati dokumentima i informacijama koji su dostupni u registru.

5.   Trgovačko društvo se može pozivati na dokumente i informacije iz članka 14. protiv treće osobe tek nakon što su objavljeni u skladu sa stavkom 3. ovog članka, osim ako trgovačko društvo dokaže da su treće osobe znale za njih.

Međutim, u odnosu na transakcije koje se provode prije šesnaestog dana od dana objave, na dokumente i informacije ne može se pozivati protiv trećih osoba koje dokažu da je bilo nemoguće da one znaju za njih.

Treće osobe mogu se uvijek pozivati na sve dokumente i informacije u vezi s kojima još nisu završene formalnosti objave, osim ako takve dokumente ili informacije neobjavljivanje lišava učinka.

6.   Države članice osiguravaju da sve dokumente i informacije podnesene u okviru osnivanja trgovačkog društva, upisa podružnice u registar ili podnošenja dokumenata i informacija od strane trgovačkog društva ili podružnice registri pohrane u strojno čitljivom formatu koji se može pretraživati ili kao strukturirane podatke.

(*2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/884 оd 8. lipnja 2015. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i postupaka potrebnih za sustav povezivanja registara utvrđen Direktivom 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 144, 10.6.2015., str. 1.).”;"

7.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 16.a

Pristup objavljenim informacijama

1.   Države članice osiguravaju da se preslike svih dokumenata i informacija iz članka 14. ili njihovih dijelova mogu dobiti iz registra na zahtjev te da se takav zahtjev registru može podnijeti u papirnatom obliku ili elektroničkim putem.

Međutim, države članice mogu odlučiti da se neke vrste ili dijelovi dokumenata i informacija podnesenih u papirnatom obliku 31. prosinca 2006. ili prije tog datuma ne mogu dobiti elektroničkim putem ako je prošao određeni rok između datuma podnošenja i datuma zahtjeva. Takav određeni rok ne može biti kraći od deset godina.

2.   Cijena za dobivanje preslike svih dokumenata ili informacija iz članka 14. ili njihovih dijelova u papirnatom obliku ili elektroničkim putem ne smije premašivati administrativne troškove njihova dobivanja, uključujući troškove uspostave i održavanja registara.

3.   Elektroničke preslike i preslike na papiru izdane podnositelju zahtjeva potvrđuju se kao ‚istinite preslike’, osim ako podnositelj zahtjeva odustane od takve potvrde.

4.   Države članice osiguravaju da su elektroničke preslike i izvadci iz dokumenata i informacija dobivenih iz registra autenticirani uslugama povjerenja iz Uredbe (EU) br. 910/2014 s ciljem jamčenja da su elektroničke preslike i izvatke dobiveni iz registra i da je njihov sadržaj istinita preslika dokumenta koji se nalazi u registru ili da je dosljedan informacijama iz dokumenta.”;

8.

u članku 17. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice osiguravaju dostupnost ažuriranih informacija kojima se pojašnjavaju odredbe nacionalnog zakonodavstva na temelju kojih se treće osobe mogu pozivati na informacije i sve vrste dokumenata iz članka 14. u skladu s člankom 16. stavcima 3., 4. i 5.”;

9.

članak 18. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Elektroničke preslike dokumenata i informacija iz članka 14. javno su dostupne i putem sustava povezivanja registara. Države članice mogu također učiniti dostupnim dokumente i informacije iz članka 14. za vrste trgovačkih društava različite od onih koje su navedene u Prilogu II.”;

(b)

u stavku 3. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

dokumenti i informacije iz članka 14., uključujući za vrste trgovačkih društava različite od onih navedenih u Prilogu II. ako su takve dokumente učinile dostupnim države članice;”;

10.

članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 19.

Naknade za dobivanje dokumenata i informacija

1.   Naknade koje se zaračunavaju za dobivanje dokumenata i informacija iz članka 14. putem sustava povezivanja registara ne premašuju administrativne troškove njihova dobivanja, uključujući troškove uspostave i održavanja registara.

2.   Države članice osiguravaju da su preko sustava povezivanja registara besplatno dostupni najmanje sljedeće informacije i dokumenti:

(a)

tvrtka ili tvrtke i pravni oblik trgovačkog društva;

(b)

sjedište društva i država članica u kojoj je trgovačko društvo upisano u registar;

(c)

registracijski broj trgovačkog društva i njegov EUID;

(d)

pojedinosti o internetskim stranicama trgovačkog društva, ako su te pojedinosti upisane u nacionalni registar;

(e)

status trgovačkog društva, poput podataka o tome kada je trgovačko društvo ukinuto, izbrisano iz registra, likvidirano, prestalo, je li gospodarski aktivno ili neaktivno, kako je definirano nacionalnim pravom i ako su takvi podaci upisani u nacionalne registre;

(f)

djelatnost trgovačkog društva, ako je upisana u nacionalni registar;

(g)

podaci o osobama koje je, kao tijelo ili kao članove takvog tijela, trgovačko društvo trenutačno ovlastilo za zastupanje trgovačkog društva u poslovanju s trećim osobama i u pravnim postupcima te informacije o tome smiju li osobe koje su ovlaštene zastupati trgovačko društvo to činiti samostalno ili se zahtijeva da djeluju zajednički;

(h)

informacije o podružnicama koje je trgovačko društvo otvorilo u drugoj državi članici, uključujući tvrtku, registracijski broj, EUID i državu članicu u čiji je registar podružnica upisana.

3.   Razmjena svih informacija putem sustava povezivanja registara za registre je besplatna.

4.   Države članice mogu odlučiti da su informacije iz točaka (d) i (f) besplatno dostupne samo tijelima drugih država članica.”;

11.

u članku 20. stavak 3. briše se;

12.

u članak 22. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 4. dodaje se sljedeći podstavak:

„Komisija također može uspostaviti neobavezne pristupne točke sustavu povezivanja registara. Te pristupne točke čine sustavi koje je razvila i kojima upravlja Komisija ili druge institucije, tijela, uredi ili agencije Unije s ciljem obavljanja svojih administrativnih funkcija ili poštovanja odredbi prava Unije. Komisija bez nepotrebne odgode obavješćuje države članice o uspostavi takvih pristupnih točaka i o svim važnim promjenama u njihovu funkcioniranju.”;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Pristup informacijama iz sustava povezivanja registara osigurava se putem portala i neobaveznih pristupnih točaka koje su uspostavile države članice i Komisija.”;

13.

članak 24. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

tehničke specifikacije kojima se utvrđuju načini razmjene informacija između registra trgovačkog društva i registra podružnice, kako je navedeno u člancima 20., 28.a, 28.c, 30.a i 34.;”;

(b)

točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

detaljan popis podataka koji se šalju u svrhu razmjene informacija među registrima, kako je navedeno u člancima 20., 28.a, 28.c, 30.a, 34. i 130.;”;

(c)

točka (n) zamjenjuje se sljedećim:

„(n)

postupak i tehničke zahtjeve za povezivanje neobaveznih pristupnih točaka s platformom iz članka 22.;”;

(d)

dodaje se sljedeća točka:

„(o)

detaljne mehanizme i tehničke pojedinosti u pogledu razmjene informacija među registrima kako je navedeno u članku 13.i.”;

(e)

na kraju članka dodaje se sljedeći stavak:

„Komisija provedbene akte u skladu s točkama (d), (e), (n) i (o) donosi do 1. veljače 2021.”;

14.

u glavi I. poglavlju III. naslov odjeljka 2. zamjenjuje se sljedećim:

Pravila o upisu u registar i objavljivanju koja se primjenjuju na podružnice trgovačkih društava iz drugih država članica ”;

15.

u glavi I. poglavlju III. odjeljku 2. umeću se sljedeći članci:

„Članak 28.a

Upis podružnica u registar putem interneta

1.   Države članice osiguravaju da se upis u registar u državi članici podružnice trgovačkog društva koja je uređena pravom druge države članice, može u potpunosti provesti putem interneta bez potrebe za osobnim pojavljivanjem podnositeljâ zahtjeva pred bilo kojim nadležnim tijelom ili bilo kojom osobom ili tijelom ovlaštenim u okviru nacionalnog prava za rješavanje bilo kojeg aspekta obrade zahtjeva za upis podružnica u registar, podložno članku 13.b stavku 4. i, mutatis mutandis, članku 13.g stavku 8.

2.   Države članice utvrđuju detaljna pravila za internetski upis podružnica u registar, uključujući pravila o dokumentima i informacijama koje je potrebno podnijeti nadležnom tijelu. U okviru tih pravila države članice osiguravaju da se upis u registar putem interneta može provesti podnošenjem informacija ili dokumenata u elektroničkom obliku, uključujući elektroničke preslike dokumenata i informacija iz članka 16.a stavka 4. ili upotrebom informacija ili dokumenata ranije podnesenih u registar.

3.   Pravilima iz stavka 2. predviđa se najmanje sljedeće:

(a)

postupak kojim se osigurava da podnositelji zahtjeva imaju potrebnu pravnu sposobnost i ovlast za zastupanje trgovačkog društva;

(b)

način provjere identiteta osobe ili osoba koje upisuju podružnicu u registar ili njihovih zastupnika;

(c)

zahtjevi u skladu s kojima se podnositelji zahtjeva moraju koristiti uslugama povjerenja iz Uredbe (EU) br. 910/2014.

4.   Pravilima iz stavka 2. mogu se predvidjeti i sljedeći postupci:

(a)

za provjeru zakonitosti djelatnosti podružnice;

(b)

za provjeru zakonitosti tvrtke podružnice;

(c)

za provjeru zakonitosti dokumenata i informacija podnesenih za upis podružnice u registar;

(d)

za utvrđivanje uloge javnog bilježnika ili bilo koje druge osobe ili tijela koje u okviru važećih nacionalnih odredbi sudjeluje u postupku upisa podružnice u registar.

5.   Države članice mogu provjeriti informacije o trgovačkom društvu putem sustava povezivanja registara ako se radi o upisu u registar podružnice trgovačkog društva koje je osnovano u drugoj državi članici.

Države članice ne mogu uvjetovati upis podružnice u registar putem interneta dobivanjem bilo kakve dozvole ili odobrenja prije dovršetka upisa podružnice u registar, osim ako je takav uvjet neophodan za pravilan nadzor određenih djelatnosti utvrđen nacionalnim pravom.

6.   Države članice osiguravaju da se upis podružnice u registar putem interneta dovršava u roku od deset radnih dana od dovršetka svih formalnosti, uključujući primitak svih potrebnih dokumenata i informacija koji su u skladu s nacionalnim pravom od strane nadležnog tijela ili osobe ili tijela koje je ovlašteno u okviru nacionalnog prava za rješavanje bilo kojeg aspekta upisa podružnice u registar.

Ako upis podružnice u registar nije moguće dovršiti unutar rokova iz ovog stavka, države članice osiguravaju da podnositelj zahtjeva bude obaviješten o razlozima kašnjenja.

7.   Nakon upisa u registar podružnice trgovačkog društva koje je osnovano prema propisima druge države članice, registar države članice u kojoj je ta podružnica upisana u registar o tome putem sustava povezivanja registara obavješćuje državu članicu u kojoj je trgovačko društvo upisano u registar. Država članica u kojoj je trgovačko društvo upisano u registar bez odgode potvrđuje primitak te obavijesti i bilježi tu informaciju u svojem registru.

Članak 28.b

Podnošenje dokumenata i informacija u vezi s podružnicama putem interneta

1.   Države članice osiguravaju da se dokumenti i informacije iz članka 30. ili njihove izmjene mogu podnijeti putem interneta u roku predviđenom propisima države članice u kojoj je podružnica osnovana. Države članice osiguravaju da se takvo podnošenje dokumenata i informacija može u potpunosti provesti putem interneta bez potrebe za osobnim pojavljivanjem podnositeljâ zahtjeva pred bilo kojim nadležnim tijelom ili osobom ili tijelom ovlaštenim u okviru nacionalnog prava za obradu podnošenja dokumenata i informacija putem interneta, podložno odredbama iz članka 13.b stavka 4. i, mutatis mutandis, iz članka 13.g stavka 8.

2.   Članak 28.a stavci od 2. do 5. primjenjuju se mutatis mutandis na podnošenje dokumenata i informacija u vezi s podružnicama putem interneta.

3.   Države članice mogu zahtijevati da se određeni ili svi dokumenti i informacije iz stavka 1. podnose samo putem interneta.

Članak 28.c

Zatvaranje podružnica

Države članice osiguravaju da, po primitku dokumenata i informacija iz članka 30. stavka 1. točke (h), registar države članice u kojoj je upisana podružnica trgovačkog društva putem sustava povezivanja registara obavješćuje registar države članice u kojoj je trgovačko društvo upisano o zatvaranju njegove podružnice i njezinom brisanju iz registra. Registar države članice trgovačkog društva potvrđuje primitak te obavijesti također putem tog sustava te bez odgode bilježi tu informaciju.”;

16.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 30.a

Izmjene dokumenata trgovačkog društva i informacija o trgovačkom društvu

Država članica u kojoj je trgovačko društvo upisano u registar putem sustava povezivanja registara bez odgode obavješćuje državu članicu u kojoj je podružnica trgovačkog društva upisana u registar u slučaju podnesenih izmjenama u vezi s bilo čim od sljedećeg:

(a)

tvrtkom;

(b)

sjedištem trgovačkog društva;

(c)

registracijskim brojem trgovačkog društva u registru;

(d)

pravnim oblikom trgovačkog društva;

(e)

dokumentima i informacijama iz članka 14. točaka (d) i (f).

Po primitku obavijesti iz prvog stavka ovog članka registar u kojem je podružnica upisana putem sustava povezivanja registara potvrđuje primitak te obavijesti i bez odgode osigurava ažuriranje dokumenata i informacija iz članka 30. stavka 1.”;

17.

u članku 31. dodaje se sljedeći stavak:

„Države članice mogu predvidjeti da se zahtjev za obveznim objavljivanjem računovodstvenih dokumenata iz članka 30. stavka 1. točke (g) smatra ispunjenim objavom u registru države članice u kojoj je trgovačko društvo upisano u skladu s člankom 14. točkom (f).”;

18.

članak 43. briše se;

19.

članak 161. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 161.

Zaštita podataka

Obrada svih osobnih podataka koja se provodi u okviru ove Direktive podliježe Uredbi (EU) 2016/679.”;

20.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 162.a

Izmjene prilogâ

Države članice bez odgode obavješćuju Komisiju o svim izmjenama vrsta društava kapitala predviđenih njihovim nacionalnim pravom koje bi utjecale na sadržaj priloga I., II. i II.A.

Ako država članica obavijesti Komisiju u skladu s prvim stavkom ovog članka, Komisija je ovlaštena delegiranim aktima u skladu s člankom 163. prilagoditi popis vrsta trgovačkih društava iz priloga I., II. i II.A u skladu s informacijama iz prvog stavka ovog članka.”;

21.

članak 163. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 163.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 25. stavka 3. i članka 162.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od 31. srpnja 2019.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 25. stavka 3. i članka 162.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 25. stavka 3. ili članka 162.a stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”;

22.

u Prilogu I. dvadeset i sedma alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

:

Švedska

:

publikt aktiebolag;”;

23.

u Prilogu II. dvadeset i sedma alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

:

Švedska

:

privat aktiebolag

publikt aktiebolag;”

24.

umeće se Prilog II.A, kako je naveden u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

Prenošenje

1.   Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom do 1. kolovoza 2021. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

2.   Neovisno o stavku 1. ovog članka, države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s člankom 1. točkom 5. ove Direktive s obzirom na članak 13.i i članak 13.j stavak 2. Direktive (EU) 2017/1132, te s člankom 1. točkom 6. ove Direktive, s obzirom na članak 16. stavak 6. Direktive (EU) 2017/1132, do 1. kolovoza 2023.

3.   Odstupajući od stavka 1., države članice koje se suočavaju s posebnim poteškoćama u prenošenju ove Direktive imaju pravo produljenja razdoblja predviđenog u stavku 1. za najviše godinu dana. Za takvo produljenje pružaju objektivne razloge. Države članice obavješćuju Komisiju o namjeri da iskoriste mogućnost tog produljenja do 1. veljače 2021.

4.   Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

5.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Izvješćivanje, preispitivanje i prikupljanje podataka

1.   Komisija najkasnije 1. kolovoza 2024. ili, ako neka država članica iskoristi mogućnost odstupanja iz članka 2. stavka 3., najkasnije 1. kolovoza 2025. provodi evaluaciju odredaba uvedenih ovom Direktivom u Direktivu (EU) 2017/1132 i podnosi izvješće o rezultatima Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, osim za odredbe iz članka 2. stavka 2. za koje se provodi evaluacija i podnosi izvješće najkasnije 1. kolovoza 2026.

Države članice Komisiji dostavljaju informacije potrebne za izradu izvješćâ, odnosno podatke o broju upisa u registar provedenih putem interneta i povezanim troškovima.

2.   U izvješću Komisije među ostalim se ocjenjuje sljedeće:

(a)

izvedivost omogućavanja upisa u registar u potpunosti putem interneta za vrste trgovačkih društava različite od onih navedenih u Prilogu II.A;

(b)

izvedivost toga da države članice osiguraju obrasce za sve vrste društava kapitala te potreba i izvedivost osiguravanja usklađenog obrasca u cijeloj Uniji koji će sve države članice upotrebljavati za vrste trgovačkih društava navedene u Prilogu II.A;

(c)

praktično iskustvo stečeno primjenom pravila o diskvalifikaciji direktora iz članka 13.i.;

(d)

načini podnošenja dokumenata i informacija putem interneta i internetskog pristupa, uključujući upotrebu sučelja za programiranje aplikacija;

(e)

potreba i izvedivost povećanja broja besplatno dostupnih informacija u odnosu na one koji se zahtijevaju u članku 19. stavku 2. te osiguravanja neometanog pristupa tim informacijama;

(f)

potreba i izvedivost daljnje primjene načela „samo jednom”.

3.   Tom izvješću prema potrebi se prilažu prijedlozi za izmjenu Direktive (EU) 2017/1132.

4.   U svrhu pružanja pouzdane evaluacije odredaba uvedenih ovom Direktivom u Direktivu (EU) 2017/1132, države članice prikupljaju podatke o tome kako osnivanje trgovačkog društva putem interneta funkcionira u praksi. U načelu te bi informacije trebale sadržavati podatke o broju osnivanja trgovačkih društava putem interneta, broju slučajeva u kojima su korišteni obrasci ili u kojima je bila potrebna fizička prisutnost te o prosječnom trajanju i trošku osnivanja trgovačkog društva putem interneta. One te informacije Komisiji dostavljaju dva puta, najkasnije dvije godine nakon datuma prenošenja.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. lipnja 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  SL C 62, 15.2.2019., str. 24.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 18. travnja 2019 (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 13. lipnja 2019.

(3)  Direktiva (EU) 2017/1132 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o određenim aspektima prava društava (SL L 169, 30.6.2017., str. 46.).

(4)  Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

(5)  Uredba (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (SL L 295, 21.11.2018., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

(7)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(8)  Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

(9)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(10)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(11)  SL C 369, 17.12.2011., str. 14.


PRILOG

„PRILOG II.A

VRSTE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

IZ ČLANAKA 13., 13.f, 13.g, 13.h i 162.a

:

Belgija

:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

société privée à responsabilité limitée/Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

:

Bugarska

:

дружество с ограничена отговорност,

еднолично дружество с ограничена отговорност;

:

Češka

:

společnost s ručením omezeným;

:

Danska

:

Anpartsselskab;

:

Njemačka

:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

:

Estonija

:

osaühing;

:

Irska

:

private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta,

designated activity company/cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe;

:

Grčka

:

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία;

:

Španjolska

:

sociedad de responsabilidad limitada;

:

Francuska

:

société à responsabilité limitée,

entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

société par actions simplifiée,

société par actions simplifiée unipersonnelle;

:

Hrvatska

:

društvo s ograničenom odgovornošću,

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću;

:

Italija

:

società a responsabilità limitata,

società a responsabilità limitata semplificata;

:

Cipar

:

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή/και με εγγύηση;

:

Latvija

:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

:

Litva

:

uždaroji akcinė bendrovė;

:

Luksemburg

:

société à responsabilité limitée;

:

Mađarska

:

korlátolt felelősségű társaság;

:

Malta

:

private limited liability company/kumpannija privata;

:

Nizozemska

:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

:

Austrija

:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

:

Poljska

:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

:

Portugal

:

sociedade por quotas;

:

Rumunjska

:

societate cu răspundere limitată;

:

Slovenija

:

družba z omejeno odgovornostjo;

:

Slovačka

:

spoločnosť s ručením obmedzeným;

:

Finska

:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag;

:

Švedska

:

privat aktiebolag;

:

Ujedinjena Kraljevina

:

private company limited by shares or guarantee.”


Top