EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0990

Provedbena direktiva Komisije (EU) 2019/990 оd 17. lipnja 2019. o izmjeni popisa rodova i vrsta u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive Vijeća 2002/55/EZ, u Prilogu II. Direktivi Vijeća 2008/72/EZ i u Prilogu Direktivi Komisije 93/61/EEZ (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/4308

OJ L 160, 18.6.2019, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/990/oj

18.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/14


PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/990

оd 17. lipnja 2019.

o izmjeni popisa rodova i vrsta u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive Vijeća 2002/55/EZ, u Prilogu II. Direktivi Vijeća 2008/72/EZ i u Prilogu Direktivi Komisije 93/61/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/55/EEZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (1), a posebno njezin članak 2. stavak 2.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2008/72/EZ od 15. srpnja 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena (2), a posebno njezin članak 1. stavak 3. i članak 22.,

uzimajući u obzir Direktivu Komisije 93/61/EEZ od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju plana s uvjetima koje mora ispunjavati reprodukcijski sadni materijal osim sjemena u skladu s odredbama Direktive Vijeća 92/33/EEZ (3), a posebno njezin članak 1.,

budući da:

(1)

Vrste na koje se odnose direktive 2002/55/EZ i 2008/72/EZ navode se u tablici s dva stupca, sa znanstvenim nazivom vrste i s jednim ili više uobičajenih naziva.

(2)

Određene sorte povrtnih vrsta pripadaju vrstama navedenima pod njihovim znanstvenim nazivima, ali ne tipovima sorti opisanima uobičajenim nazivima. Stoga bi trebalo precizirati je li sorta obuhvaćena područjem primjene direktiva 2002/55/EZ i 2008/72/EZ.

(3)

Specifikacijom bi se trebalo uzeti u obzir da se neke sorte određenih raznolikih vrsta povrća stavljaju na tržište u cijeloj Uniji, a drugima su tržišta nacionalno ili regionalno ograničena te stoga ne bi bilo primjereno obuhvatiti sve sorte tih vrsta povrća. Stoga bi trebalo odrediti da za određene vrste treba obuhvatiti sve sorte, dok bi za neke druge vrste trebalo obuhvatiti samo određene sorte.

(4)

Međunarodni kodeks nomenklature kultiviranog bilja (ICNCP) uveo je službenu kategoriju „skupina” za klasificiranje sorti uzgojenih vrsta. Kategorija „skupina” prikladan je instrument za definiranje sorti određenih vrsta koje su obuhvaćene područjem primjene direktiva 2002/55/EZ i 2008/72/EZ.

(5)

Kako bi se odredilo jesu li obuhvaćene sve sorte vrste povrća ili samo određene skupine, trebalo bi izmijeniti tablice vrsta u direktivama 2002/55/EZ i 2008/72/EZ. Botanički nazivi vrsta povrća i nazivi skupina koji pripadaju tim vrstama trebali bi biti navedeni hijerarhijskim redoslijedom kako bi se uklonile sve moguće dvosmislenosti u pogledu opsega sorti predmetnih vrsta.

(6)

Upotreba međuvrsne hibridizacije i hibridizacije unutar sorti može dovesti do pojave sorti povrtnih vrsta koje nisu obuhvaćene nijednom postojećom vrstom ili skupinom. Kako bi se ti tipovi sorti obuhvatili područjem primjene Direktive 2002/55/EZ, popis vrsta trebao bi uključivati hibride između vrsta i skupina navedene u popisu u članku 2.1. točki (b) te Direktive.

(7)

Skupine navedene u popisu u članku 2.1. točki (b) Direktive 2002/55/EZ trebale bi se prema potrebi odražavati i u popisima u Prilogu II. točki 3. podtočki (a) i Prilogu III. točki 2. te Direktive.

(8)

Direktive 2002/55/EZ, 2008/72/EZ i 93/61/EEZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Nadalje, Direktivom 93/61/EEZ provodi se članak 4. Direktive Vijeća 92/33/EZ (4), koja je stavljena izvan snage i zamijenjena člankom 4. Direktive Vijeća 2008/72/EZ. U Prilogu Direktivi 93/61/EEZ utvrđen je plan u kojem se navode uvjeti koje mora ispunjavati reprodukcijski sadni materijal s popisom tih vrsta i štetnih organizama koji mogu utjecati na njihovu kvalitetu.

(10)

Botaničke nazive određenih vrsta u Direktivi 93/61/EEZ trebalo bi ažurirati u skladu s razvojem znanstvenih spoznaja u okviru ažuriranja odgovarajućeg plana.

(11)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 2002/55/EZ

Direktiva 2002/55/EZ izmjenjuje se u skladu s dijelom A Priloga ovoj Direktivi.

Članak 2.

Izmjene Direktive 2008/72/EZ

Prilog II. Direktivi 2008/72/EZ zamjenjuje s tekstom iz dijela B Priloga ovoj Direktivi.

Članak 3.

Izmjene Direktive 93/61/EEZ

Prilog Direktivi 93/61/EEZ mijenja se u skladu s dijelom C Priloga ovoj Direktivi.

Članak 4.

Prenošenje

Države članice do 30. lipnja 2020. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One te odredbe primjenjuju od 1. srpnja 2020.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 6.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. lipnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 193, 20.7.2002., str. 33.

(2)  SL L 205, 1.8.2008., str. 28.

(3)  SL L 250, 7.10.1993., str. 19.

(4)  Direktiva Vijeća 92/33/EEZ od 28. travnja 1992. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena (SL L 157, 10.6.1992., str. 1.).


PRILOG

DIO A

Direktiva 2002/55/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

 

Allium cepa L.

skupina cepa (luk)

skupina aggregatum (luk kozjak)

 

Allium fistulosum L. (luk zimski)

sve sorte

 

Allium porrum L. (poriluk)

sve sorte

 

Allium sativum L. (češnjak)

sve sorte

 

Allium schoenoprasum L. (luk vlasac)

sve sorte

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krasuljica)

sve sorte

 

Apium graveolens L.

skupina lisnati celer

skupina celer korjenaš

 

Asparagus officinalis L. (šparoga)

sve sorte

 

Beta vulgaris L.

skupina cikla (cikla uključujući Cheltenham repu)

skupina lisnata repa (špinatna repa ili blitva)

 

Brassica oleracea L.

skupina kelj

skupina cvjetača

–skupina capitata (crveni kupus i bijeli kupus)

skupina kelj pupčar

skupina korabica

skupina kelj grmoliki

skupna brokula (kalabrijska brokula i brokula)

skupina lisnati kelj

skupina tronchuda (portugalski kupus)

 

Brassica rapa L.

skupina pekinški kupus

skupina povrtna repa

 

Capsicum annuum L. (feferon ili paprika)

sve sorte

 

Cichorium endivia L. (endivija)

sve sorte

 

Cichorium intybus L.

skupna cikorija

skupina lisnata cikorija (lisnati ili glavati radič)

skupina industrijska (korjenska) cikorija

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)

sve sorte

 

Cucumis melo L. (dinja)

sve sorte

 

Cucumis sativus L.

skupina krastavac

skupina krastavac za konzerviranje

 

Cucurbita maxima Duchesne (bundeva)

sve sorte

 

Cucurbita pepo L. (izdužene tikve, uključujući zrelu bundevu i žutu tikvicu, ili tikvica, uključujući nezrelu žutu tikvicu)

sve sorte

 

Cynara cardunculus L.

skupina artičoka

skupna karda

 

Daucus carota L. (mrkva i stočna mrkva)

sve sorte

 

Foeniculum vulgare Mill. (komorač)

–skupina azoricum

 

Lactuca sativa L. (salata)

sve sorte

 

Solanum lycopersicum L. (rajčica)

sve sorte

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

skupina lišće peršina

skupina korijen peršina

 

Phaseolus coccineus L. (mnogocvjetni grah)

sve sorte

 

Phaseolus vulgaris L.

skupina grah mahunar niski

skupina grah mahunar visoki

 

Pisum sativum L.

skupina grašak okruglog sjemena

skupina grašak naboranog sjemena

skupina grašak šećerac

 

Raphanus sativus L.

skupna rotkvica

skupina rotkva

 

Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)

sve sorte

 

Scorzonera hispanica L. (crni korijen)

sve sorte

 

Solanum melongena L. (patlidžan)

sve sorte

 

Spinacia oleracea L. (špinat)

sve sorte

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (matovilac)

sve sorte

 

Vicia faba L. (bob)

sve sorte

 

Zea mays L.

skupina slatki kukuruz

skupina kukuruz kokičar

Svi hibridi navedenih vrsta i skupina.”

2.

U prvom stupcu tablice u točki 3. podtočki (a) Priloga II., unosi od „Asparagus officinalis” do „Cichorium endivia” zamjenjuju se sljedećim:

 

Beta vulgaris (skupina cikla)

 

Beta vulgaris (osim skupine cikla)

 

Brassica oleracea (skupina cvjetača)

 

Brassica oleracea (osim skupine cvjetača)

 

Brassica rapa (skupina pekinški kupus)

 

Brassica rapa (skupina povrtna repa)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (skupina cikorija, skupina lisnata cikorija)

 

Cichorium intybus (skupina industrijska (korjenska) cikorija)”.

3.

U prvom stupcu tablice u točki 2. Priloga III. unosi od „Capsicum annuum” do „Cichorium endivia” zamjenjuju se sljedećim:

 

Cichorium intybus (skupina cikorija, skupina lisnata cikorija)

 

Cichorium intybus (skupina industrijska (korjenska) cikorija)”.

DIO B

„PRILOG II.

Popis rodova i vrsta iz članka 1. stavka 2.

Allium cepa L.

skupina Cepa (Luk)

skupina Aggregatum (luk kozjak)

Allium fistulosum L. (luk zimski)

sve sorte

Allium porrum L. (poriluk)

sve sorte

Allium sativum L. (češnjak)

sve sorte

Allium schoenoprasum L. (luk vlasac)

sve sorte

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. krasuljica

sve sorte

Apium graveolens L.

skupina lisnati celer

skupina korjenasti celer

Asparagus officinalis L. (šparoga)

sve sorte

Beta vulgaris L.

skupina cikla (cikla uključujući ciklu Cheltenham)

skupina lisnata repa (špinatna repa ili blitva)

Brassica oleracea L.

Skupina kelj

skupina cvjetača

–skupina capitata (crveni kupus i bijeli kupus)

skupina kelj pupčar

skupina korabica

skupina kelj grmoliki

skupna brokula (kalabrijska brokula i brokula)

skupina lisnati kelj

skupina tronchuda (portugalski kupus)

Brassica rapa L.

skupina pekinški kupus

skupina povrtna repa

Capsicum annuum L. (feferon ili paprika)

sve sorte

Cichorium endivia L. (endivija)

sve sorte

Cichorium intybus L.

skupna cikorije

skupina lisnata cikorija (lisnati ili glavati radič)

skupina industrijska (korjenska) cikorija

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)

sve sorte

Cucumis melo L. (dinja)

sve sorte

Cucumis sativus L.

skupina krastavac

skupina krastavac za konzerviranje

Cucurbita maxima Duchesne (bundeva)

sve sorte

Cucurbita pepo L. (izdužene tikve, uključujući zrelu bundevu i žutu tikvicu, ili tikvica, uključujući nezrelu žutu tikvicu)

sve sorte

Cynara cardunculus L.

skupina artičoka

skupna karda

Daucus carota L. (mrkva i stočna mrkva)

sve sorte

Foeniculum vulgare Mill. (komorač)

–skupina azoricum

Lactuca sativa L. (salata)

sve sorte

Solanum lycopersicum L. (rajčica)

sve sorte

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

skupina lišće peršina

skupina korijen peršina

Phaseolus coccineus L. (mnogocvjetni grah)

sve sorte

Phaseolus vulgaris L.

skupina patuljasti grah mahunar

skupina grah mahunar

Pisum sativum L.

skupina grašak okruglog sjemena

skupina grašak naboranog sjemena

skupina grašak šećerac

Raphanus sativus L.

skupna rotkvica

skupina rotkva

Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)

sve sorte

Scorzonera hispanica L. (crni korijen)

sve sorte

Solanum melongena L. (patlidžan)

sve sorte

Spinacia oleracea L. (špinat)

sve sorte

Valerianella locusta (L.) Laterr. (matovilac)

sve sorte

Vicia faba L. (bob)

sve sorte

Zea mays L.

skupina slatki kukuruz

skupina kukuruz kokičar.

DIO C

U Prilogu Direktivi 93/61/EEZ stupac „rod ili vrsta” mijenja se kako slijedi:

(a)

riječi „Allium ascalonicum” zamjenjuju se riječima „Allium cepa – skupina aggregatum”;

(b)

riječi „Allium cepa” zamjenjuju se riječima „Allium cepa – skupina cepa”;

(c)

riječi „Brassica pekinensis” zamjenjuju se riječima „Brassica rapa – skupina pekinški kupus”;

(d)

riječi „Lycopersicon lycopersicum” zamjenjuju se riječima „Solanum lycopersicum”.


Top