EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1275

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1275 оd 29. srpnja 2019. o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na referentne vrijednosti u Singapuru u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/5477

OJ L 201, 30.7.2019, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1275/oj

30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/13


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1275

оd 29. srpnja 2019.

o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na referentne vrijednosti u Singapuru u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (1), a posebno njezin članak 30.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/1011 uvodi se zajednički okvir kojim se osiguravaju točnost i cjelovitost indeksa koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima, ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova u Uniji.

(2)

Ta se Uredba primjenjuje od 1. siječnja 2018., a administratorima izvan Unije dopušteno je da u prijelaznom razdoblju u Uniji upotrebljavaju referentne vrijednosti trećih zemalja. Istekom prijelaznog razdoblja referentna vrijednost ili kombinacija referentnih vrijednosti koju pruža administrator smješten u trećoj zemlji mogu se upotrebljavati u Uniji samo ako su referentna vrijednost i administrator uvršteni u registar koji održava Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) nakon što Komisija donese odluku o istovjetnosti ili ih nadležna tijela priznaju ili prihvate.

(3)

Komisija je ovlaštena donijeti provedbene odluke o tome da su pravni i nadzorni okvir treće zemlje u pogledu posebnih administratora ili posebnih referentnih vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti istovrijedni zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/1011. Pri ocjeni takve istovrijednosti Komisija razmatra osigurava li se pravnim okvirom i nadzornom praksom treće zemlje usklađenost s načelima IOSCO-a za financijske referentne vrijednosti ili, ako je primjenjivo, s načelima IOSCO-a o agencijama za izvješćivanje o cijenama nafte („PRA-ovi”) te podliježu li takvi posebni administratori ili posebne referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi u toj trećoj zemlji.

(4)

Referentne vrijednosti kao što su singapurska međubankovna ponudbena kamatna stopa (SIBOR) i ponudbena kamatna stopa iz ugovora o razmjeni za singapurski dolar (SOR) primjenjuju se u Singapuru, a u Uniji ih koristi nekoliko nadziranih subjekata. Komisija je stoga provela ocjenu sustava referentnih vrijednosti u Singapuru.

(5)

Zakonom o vrijednosnim papirima i budućnosnicama („Zakon”) i pravilnicima o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (financijske referentne vrijednosti) iz 2018. („Pravilnici o referentnim vrijednostima”) utvrđen je pravni i nadzorni okvir u Singapuru za administratore određenih referentnih vrijednosti i doprinositelje tim referentnim vrijednostima. Pri izradi zahtjeva sadržanih u Zakonu i Pravilnicima o referentnim vrijednostima, Monetarno tijelo Singapura uzelo je u obzir prekomorske sustave referentnih vrijednosti, uključujući Uredbu (EU) 2016/1011.

(6)

Dijelom VIAA Zakona uvodi se regulatorni sustav prema kojem svi administratori referentnih vrijednosti i doprinositelji za određene referentne vrijednosti moraju od Monetarnog tijela Singapura dobiti odobrenje za rad kao odobreni administrator referentne vrijednosti ili odobreni podnositelj podataka za referentnu vrijednost. Za odobrene administratore referentne vrijednosti i odobrene podnositelje podataka za referentnu vrijednost postoje posebne obveze i zahtjevi koji se primjenjuju na obvezno upravljanje određenom referentnom vrijednosti i podnošenje podataka za tu referentnu vrijednost. Usto je Monetarno tijelo Singapura Zakonom ovlašteno donositi propise koji su pravno obvezujući.

(7)

Odjeljkom 2. Zakona financijska referentna vrijednost definirana je kao svaka cijena, stopa, indeks ili vrijednost koja se i. redovito određuje (bilo izravno ili neizravno) formulom ili bilo kojom drugom metodom izračuna radi informiranja ili izražavanja mišljenja o tržišnim transakcijama ili stanju tržišta s obzirom na jednu ili više odnosnih vrijednosti; ii. stavlja na raspolaganje javnosti (besplatno ili uz naknadu); te iii. koja se koristi za obračun obveza za kamate ili drugih iznosa koji dospijevaju na depozite ili kreditne linije; za određivanje cijene ili vrijednosti investicijskih proizvoda; ili za mjerenje uspješnosti proizvoda koje nudi osoba navedena u pravilnicima.

(8)

U skladu s odjeljkom 123B. Zakona, Monetarno tijelo Singapura može objavom u Službenom listu neku financijsku referentnu vrijednost odrediti određenom referentnom vrijednošću. Monetarno tijelo Singapura može to učiniti ako smatra i. da financijska referentna vrijednost ima sistemsku važnost u financijskom sustavu Singapura, ii. da bi poremećaj u utvrđivanju financijske referentne vrijednosti mogao utjecati na povjerenje javnosti u referentnu vrijednost ili financijski sustav Singapura, iii. da bi utvrđivanje financijske referentne vrijednosti moglo biti predmet manipulacije ili iv. da je to u javnom interesu.

(9)

Monetarno tijelo Singapura odredilo je financijske referentne vrijednosti nalogom o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (određene referentne vrijednosti) iz 2018. objavljenim u skladu s odjeljkom 123B. Zakona. Ta je odluka ograničena na administratore referentnih vrijednosti iz najnovije primjenjive verzije naloga o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (određene referentne vrijednosti). Tom odlukom nisu obuhvaćeni administratori financijskih referentnih vrijednosti koje su izuzeti iz područja primjene Uredbe (EU) 2016/1011 u skladu s njezinim člankom 2. stavkom 2.

(10)

Na temelju Zakona (posebno odjeljaka 123D. i 123ZC.) i administratori i podnositelji podataka za određene referentne vrijednosti moraju imati odobrenje za rad, osim ako se na njih primjenjuje izuzeće. Monetarno tijelo Singapura može uzeti u obzir čimbenike navedene u odjeljcima 123F. (5), 123F. (6), 123F. (8), 123J. (1), 123J. (6) Zakona i pravilnika 4(1) iz Pravilnikâ o referentnim vrijednostima kada odlučuje o tome hoće li izdati, suspendirati ili opozvati odobrenje za rad administratora referentnih vrijednosti. Monetarno tijelo Singapura može odrediti, izmijeniti ili opozvati uvjete ili ograničenja koji se odnose na odobrenog administratora referentne vrijednosti na temelju odjeljaka 123F. (2) i 123F. (3) Zakona. Osoba koja bez odobrenja upravlja ili nastupa kao odgovorna za upravljanje određenom referentnom vrijednosti čini kazneno djelo, osim ako je izuzeta od tog zahtjeva.

(11)

U skladu s odjeljkom 123O. Zakona, administratori referentnih vrijednosti moraju za svaku određenu referentnu vrijednost objaviti oznaku kojom se utvrđuju standardi postupanja podnositelja podataka za određenu referentnu vrijednost. Za to je propisano i osnivanje nadzornog povjerenstva na temelju pravilnika 8 iz Pravilnikâ o referentnim vrijednostima koje redovito preispituje područja primjene, oblik i metodologiju određenih referentnih vrijednosti i aranžmana kojima se olakšava upravljanje određenom referentnom vrijednosti.

(12)

Odjeljcima 123J. (4) i 123ZZB. Zakona dopušta se Monetarnom tijelu Singapura da od odobrenog administratora referentne vrijednosti zahtijeva da nastavi upravljati određenom referentnom vrijednosti. Odjeljcima 123F. (2) i 123F. (3) Zakona dopušta se Monetarnom tijelu Singapura da odobrenom administratoru za referentne vrijednosti nametne uvjete postupka utvrđivanja određene referentne vrijednosti. Odjeljcima 123ZI. (1) i 123ZJ. (1) Zakona dopušta se Monetarnom tijelu Singapura da od svake osobe zahtijeva da djeluje kao podnositelj podataka za određenu referentnu vrijednost imenovanjem te osobe određenim podnositeljem podataka za određenu referentnu vrijednost. Monetarno tijelo Singapura dužno je uzeti u obzir čimbenike utvrđene u odjeljcima 123ZI. (2) i 123ZI. (3) Zakona kada odlučuje o tome hoće li imenovati osobu određenim podnositeljem podataka za referentnu vrijednost ili povući to imenovanje. Određeni podnositelj podataka za referentnu vrijednost ima iste stalne obveze kao i odobreni podnositelj podataka za referentnu vrijednost.

(13)

Dio VIAA Zakona i Pravilnici o referentnim vrijednostima općenito odražavaju načela IOSCO-a o financijskim referentnim vrijednostima. Administrator je prvenstveno odgovoran za sve aspekte upravljanja određenom referentnom vrijednosti i podliježe regulatornim zahtjevima na temelju Zakona i Pravilnikâ o referentnim vrijednostima. Ako administrator eksternalizira bilo koju funkciju trećoj strani, to mora biti u skladu sa smjernicama Monetarnog tijela Singapura o eksternalizaciji. Sve to odražava načela IOSCO-a o ukupnoj odgovornosti administratora i nadzoru trećih strana.

(14)

U odjeljku 123 A. Zakona navodi se da su ciljevi regulatornog sustava promicanje pravednog i transparentnog utvrđivanja financijskih referentnih vrijednosti i smanjenje sistemskih rizika. U skladu s tim, odjeljkom 123P. Zakona propisani su mehanizmi za upravljanje koji su primjereni za utvrđivanje određene referentne vrijednosti na pravedan i učinkovit način, čime se odražava opće načelo izbjegavanja sukoba interesa za administratore. Nadalje, potrebno je osigurati da sustavi i kontrole obavljanja djelatnosti upravljanja određenom referentnom vrijednosti budu odgovarajući i primjereni opsegu i prirodi njegovih aktivnosti i da odražavaju načela IOSCO-a o kontrolnom okviru za administratore.

(15)

S obzirom na to da je Zakonom propisana i oznaka za svaku određenu referentnu vrijednost, za koju administrator mora dobiti pisano odobrenje Monetarnog tijela Singapura, te osnivanje nadzornog povjerenstva koje redovito preispituje područje primjene i primjerenost definicija, oblika i metodologije utvrđene referentne vrijednosti, time se odražavaju i načela za transparentnost, metodologiju, unutarnji nadzor i redovito preispitivanje te kodeks ponašanja podnositelja podataka.

(16)

Kad je riječ o načelu IOSCO-a o prijenosu referentne vrijednosti, odjeljkom 123J. Monetarnom tijelu Singapura dopušteno je da odbije oduzeti odobrenje odobrenom administratoru za referentu vrijednost ako to nije u javnom interesu. Odjeljak 123S. Zakona, zajedno s pravilnikom 13 iz Pravilnikâ o referentnim vrijednostima i obavijesti o podnošenju redovitih izvješća za administratore referentnih vrijednosti, odgovaraju načelima IOSCO-a o reviziji. Odjeljak 123R. Zakona i pravilnik 12 iz Pravilnikâ o referentnim vrijednostima o administratorima referentnih vrijednosti i odjeljak 123ZN. (1) Zakona i pravilnik 20 iz Pravilnikâ o referentnim vrijednostima o podnositeljima podataka za referentne vrijednosti odgovaraju načelu IOSCO-a o revizijskom tragu. Odjeljci 123 V. i 123ZR. Zakona odgovaraju načelu IOSCO-a o suradnji s regulatornim tijelima.

(17)

Stoga se može zaključiti da su obvezujući zahtjevi o administratorima financijskih referentnih vrijednosti koje su ocijenjene „značajnim referentnim vrijednostima” nalogom o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (određene referentne vrijednosti) istovrijedni odgovarajućim zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/1011.

(18)

Člankom 30. Uredbe (EU) 2016/1011 propisano je i da obvezujući zahtjevi podliježu trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi u trećoj zemlji.

(19)

Regulirani administratori i podnositelji podataka podliježu trajnom nadzoru i praćenju koje u Singapuru provodi Monetarno tijelo Singapura. Monetarno tijelo Singapura odgovorno je za praćenje ispunjavanja obveza reguliranih administratora i podnositeljâ podataka propisanih Zakonom i Pravilnicima o referentnim vrijednostima te u tom pogledu redovito ocjenjuje usklađenost njihova poslovanja s propisima. Monetarno tijelo Singapura u svojoj ocjeni može uzeti u obzir sve informacije i izvješća koje smatra primjerenima. U odjeljcima 123O. do 123 V. Zakona utvrđuju se opće obveze, a u odjeljcima 123F. (4) i 123K. (6) Zakona navodi se da administratori moraju poslovati u skladu sa svim uvjetima iz njihova odobrenja ili izuzeća. Odjeljcima 123ZZA. i 123ZZB. Zakona Monetarnom tijelu Singapura dopušteno je da donosi dodatne pravilnike i upute s kojima administratori moraju uskladiti svoje poslovanje.

(20)

Odjeljcima 123Q. (1) i 123S. Zakona i pravilnikom 11, pravilnikom 13(1) i pravilnikom 13(2) iz Pravilnikâ o referentnim vrijednostima propisano je da administratori obavješćuju Monetarno tijelo Singapura o određenim pitanjima, među ostalim o regulatornim obvezama koje administrator nije ispunio. Monetarno tijelo Singapura ovlašteno je za prikupljanje informacija kako bi mogao ocijeniti usklađenost poslovanja nositelja licencije sa Zakonom.

(21)

Odjeljkom 123ZZB. Zakona Monetarno tijelo Singapura ovlašteno je administratorima davati smjernice, što može uključivati nalog administratorima da mu dostave izvješće o bilo kojem specifičnom pitanju, uključujući izvješće revizora o izvješću o tim pitanjima. Odjeljcima 150. i 150 A. Zakona Monetarno tijelo Singapura ovlašteno je obavljati inspekciju administratora i razmjenjivati izvješća sa stranim regulatornim tijelima, kada je to prikladno.

(22)

Ako administrator referentne vrijednosti ne ispuni svoje regulatorne obveze, Monetarno tijelo Singapura može mu izdati upute u skladu s odjeljkom 123ZZB. Zakona kako bi poduzeo određene mjere za uklanjanje nepravilnosti. Monetarno tijelo Singapura može uputiti opomenu administratoru u skladu s odjeljkom 334. Zakona i/ili nametnuti uvjete ili ograničenja za poslovanje ili aktivnosti administratora referentne vrijednosti na temelju odjeljaka 123F. (3) i 123K. (4) Zakona. Monetarno tijelo Singapura može u određenim okolnostima suspendirati ili opozvati odobrenje za rad ili izuzeće [vidjeti odjeljke 123J. (1), 123J. (2), 123J. (6), 123N. (1) i 123N. (3)]. Osim toga, Monetarno tijelo Singapura može odlukom zabraniti rad administratora na temelju odjeljka 123ZZC. (1) Zakona. Nadalje, nepostupanje u skladu sa zahtjevima propisanima Zakonom kazneno je djelo. Zakonom je propisana kazna za nepostupanje u skladu sa zahtjevima.

(23)

Konačno, u točki 4. podtočki (n) obrasca 7 izdanog u skladu s odjeljkom 123E. (2) Zakona „Zahtjev za odobrenje odobrenog administratora za referentnu vrijednost” navodi se da je postupanje u skladu s načelima IOSCO-a jedan od kriterija za izdavanje odobrenja za rad kao odobrenog administratora referentne vrijednosti. Monetarno tijelo Singapura preispituje politike i postupke te okvir i nadzor administratora referentne vrijednosti u okviru postupka preispitivanja zahtjeva za odobrenje ili izuzeće administratora referentne vrijednosti. Odjeljkom 123P. (1) (a) Zakona od administratora određene referentne vrijednosti zahtijeva se i razborito upravljanje svim rizicima koji su povezani s njegovim poslovanjem i operacijama.

(24)

Komisija stoga zaključuje da obvezujući zahtjevi u pogledu administratora financijskih referentnih vrijednosti koje su ocijenjene „značajnim referentnim vrijednostima” nalogom o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (određene referentne vrijednosti) podliježu trajnom učinkovitom nadzoru i provedbi.

(25)

Administratori referentnih vrijednosti iz EU-a nisu dužni dobiti licenciju kako bi se njihove referentne vrijednosti upotrebljavale u Singapuru, osim ako je Monetarno tijelo Singapura ocijenilo tu referentnu vrijednost kao određenu referentnu vrijednost. Monetarno tijelo Singapura obavijestilo je Komisiju da je ocijenilo da nijedna referentna vrijednost EU-a ne ispunjava kriterije za određenu referentna vrijednost u Singapuru.

(26)

Ova će Odluka biti dopunjena dogovorima o suradnji kako bi se osigurala učinkovita razmjena informacija i koordinacija nadzornih aktivnosti između ESMA-e i Monetarnog tijela Singapura.

(27)

Ova se Odluka temelji na ocjeni primjenjivih pravno obvezujućih zahtjeva koji se odnose na referentne vrijednosti u Singapuru u trenutku donošenja ove Odluke. Komisija će i dalje redovito pratiti kretanja na tržištu, razvoj pravnog i nadzornog okvira za referentne vrijednosti te učinkovitost suradnje u području nadzora u odnosu na praćenje i provedbu tih zahtjeva kako bi se osiguralo trajno ispunjavanje zahtjeva na temelju kojih je donesena ova Odluka.

(28)

Ovom se Odlukom ne dovodi u pitanje ovlast Komisije da u bilo kojem trenutku provede posebno preispitivanje ako zbog relevantnih događaja Komisija bude trebala preispitati ovu Odluku.

(29)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 30. Uredbe (EU) 2016/1011, pravni i nadzorni okvir Singapura koji se primjenjuje na administratore financijskih referentnih vrijednosti koje su ocijenjene značajnim referentnim vrijednostima nalogom o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (određene referentne vrijednosti) iz 2018., kako je utvrđeno u njegovoj najnovijoj primjenjivoj verziji, smatra se istovrijednim zahtjevima utvrđenima Uredbom (EU) 2016/1011 i podliježe trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 171, 29.6.2016., str. 1.


Top