EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0974

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/974 оd 12. lipnja 2019. o odobrenju nacionalnih programa za poboljšanje proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda koje dostavljaju države članice u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4177)

C/2019/4177

OJ L 157, 14.6.2019, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/974/oj

14.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/28


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/974

оd 12. lipnja 2019.

o odobrenju nacionalnih programa za poboljšanje proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda koje dostavljaju države članice u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4177)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 57. stavak prvi točku (c),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 55. Uredbe (EU) br. 1308/2013 države članice dostavile su Komisiji svoje trogodišnje nacionalne programe za proizvodnju i stavljanje na tržište pčelarskih proizvoda za pčelarske godine 2020., 2021. i 2022.

(2)

Programi 28 država članica u skladu su s ciljevima Uredbe (EU) br. 1308/2013 i sadržavaju informacije koje se zahtijevaju člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 (2).

(3)

Doprinos Unije svakom nacionalnom programu utvrđuje se u skladu s člankom 55. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člankom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 (3).

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobravaju se nacionalni programi za proizvodnju i stavljanje na tržište pčelarskih proizvoda za pčelarske godine 2020., 2021. i 2022. koje su dostavile Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Finska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina.

Članak 2.

Doprinos Unije nacionalnim programima iz članka 1. ograničava se na najviše iznose utvrđene u Prilogu za pčelarske godine 2020., 2021. i 2022.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. lipnja 2019.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 оd 6. kolovoza 2015. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (SL L 211, 8.8.2015., str. 9.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1366 od 11. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (SL L 211, 8.8.2015., str. 3.).


PRILOG

Iznos doprinosa Unije nacionalnim pčelarskim programima za pčelarske godine 2020., 2021. i 2022.

(u EUR)

 

Pčelarska godina 2020.

Pčelarska godina 2021.

Pčelarska godina 2022.

Belgija

160 330

160 400

160 255

Bugarska

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Češka

1 266 168

1 266 168

1 266 168

Danska

175 240

163 641

146 265

Njemačka

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Estonija

100 000

100 000

100 000

Irska

45 000

45 000

45 000

Grčka

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Španjolska

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Francuska

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Hrvatska

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Italija

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Cipar

100 000

100 000

100 000

Latvija

207 500

207 500

248 398

Litva

486 900

487 114

486 672

Luksemburg

15 337

15 344

15 330

Mađarska

3 120 330

3 121 704

3 118 871

Malta

8 333

8 333

8 333

Nizozemska

190 000

190 000

190 000

Austrija

880 301

880 688

879 889

Poljska

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Portugal

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Rumunjska

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Slovenija

380 000

380 000

380 000

Slovačka

734 909

735 232

734 565

Finska

140 500

140 500

140 500

Švedska

330 857

330 857

330 857

Ujedinjena Kraljevina

558 590

558 590

558 590

EU 28

40 000 000

40 000 000

40 000 000


Top