EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0873

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/873 оd 22. svibnja 2019. o poravnanju računâ agencija za plaćanja država članica u pogledu izdataka koje je financirao Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) za financijsku godinu 2018. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 3817)

C/2019/3817

OJ L 140, 28.5.2019, p. 103–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/873/oj

28.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/103


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/873

оd 22. svibnja 2019.

o poravnanju računâ agencija za plaćanja država članica u pogledu izdataka koje je financirao Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) za financijsku godinu 2018.

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 3817)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (1), a posebno njezin članak 51.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013, Komisija prije 31. svibnja godine koja slijedi nakon predmetne proračunske godine poravnava račune agencija za plaćanja iz članka 7. te Uredbe na temelju godišnjih financijskih izvještaja koje podnose države članice zajedno s podacima koji su potrebni za poravnanje računâ, revizorskim mišljenjem o cjelovitosti, točnosti i istinitosti godišnjih financijskih izvještaja te izvješćima tijelâ za ovjeravanje.

(2)

U skladu s člankom 39. Uredbe (EU) br. 1306/2013 poljoprivredna financijska godina počinje 16. listopada godine „N -1” i završava 15. listopada godine „N”. Pri poravnanju računâ za financijsku godinu 2018., za potrebe usklađivanja referentnog razdoblja za izdatke iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) s onim za izdatke iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP), trebalo bi uzeti u obzir izdatke država članica nastale u razdoblju od 16. listopada 2017. do 15. listopada 2018., kako je predviđeno člankom 11. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 (2).

(3)

Člankom 33. stavkom 2. drugim podstavkom Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 predviđeno je da se iznosi čiji povrat treba osigurati od države članice ili koje treba platiti državi članici u skladu s odlukom o poravnanju računâ iz članka 33. stavka 1. te Uredbe utvrđuju oduzimanjem iznosa privremenih plaćanja za predmetnu financijsku godinu, od izdataka priznatih za istu godinu u skladu s člankom 33. stavkom 1. Komisija umanjuje ili uvećava sljedeće plaćanje tijekom provedbe za navedeni iznos.

(4)

Komisija je provjerila podatke koje su države članice podnijele te je rezultate svojih provjera, zajedno s potrebnim izmjenama, priopćila državama članicama prije 30. travnja 2019.

(5)

Za neke agencije za plaćanja Komisija na temelju godišnjih financijskih izvještaja i popratnih dokumenata može donijeti odluku o cjelovitosti, točnosti i istinitosti dostavljenih godišnjih financijskih izvještaja.

(6)

Podatke koje su dostavile određene druge agencije za plaćanja potrebno je dodatno istražiti te se stoga njihovi računi ne mogu poravnati u ovoj Odluci.

(7)

U skladu s člankom 83. Uredbe (EU) br. 1303/2013, rok za međuplaćanja, kako je utvrđen u članku 36. stavku 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013, može se prekinuti maksimalno na razdoblje od šest mjeseci kako bi se provele dodatne provjere nakon zaprimanja informacija da su ta plaćanja povezana s nepravilnošću koja ima ozbiljne financijske posljedice. Pri donošenju ove Odluke Komisija bi trebala uzeti u obzir iznose koji su prekinuti kako bi se izbjegla sva neprikladna ili nepravovremena plaćanja.

(8)

U skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 predmetna država članica trebala bi snositi 50 % financijskih posljedica neizvršenog povrata zbog nepravilnosti ako do povrata nije došlo u roku od četiri godine od datuma podnošenja zahtjeva za povrat ili u roku od osam godina ako je povrat predmet tužbe na nacionalnim sudovima. Člankom 54. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 zahtijeva se od država članica da godišnjim financijskim izvještajima koja moraju dostaviti Komisiji na temelju članka 29. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 prilože ovjerene tablice u kojima su vidljivi iznosi koje snose u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Pravila o primjeni obveze država članica da obavješćuju o iznosima čiji povrat treba osigurati propisana su u Provedbenoj uredbi (EU) br. 908/2014. Prilog II. Provedbenoj uredbi (EU) br. 908/2014 sadržava model tablice kojom se države članice moraju koristiti za dostavljanje informacija o iznosima čiji se povrat mora osigurati. Na temelju tablica koje ispunjavaju države članice Komisija bi trebala odlučiti o financijskim posljedicama neizvršenog povrata zbog nepravilnosti starijih od četiri odnosno osam godina.

(9)

U skladu s člankom 54. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ako za to imaju opravdane razloge, države članice mogu odlučiti ne provesti postupak povrata. Takva odluka može se donijeti samo ako već nastali troškovi ili troškovi koji će vjerojatno nastati prekoračuju iznos povrata ili ako je povrat nemoguć zbog insolventnosti, zabilježene i priznate prema nacionalnom pravu, dužnika ili osoba zakonski odgovornih za nepravilnost. Ako je odluka donesena u roku od četiri godine od datuma podnošenja zahtjeva za povrat ili u roku od osam godina ako je postupak povrata predmet tužbe pred nacionalnim sudovima, 100 % financijskih posljedica neizvršenog povrata trebalo bi biti na teret proračuna Unije. Iznosi za koje je država članica odlučila ne provesti postupak povrata i razlozi za tu odluku navode se u sažetom izvješću iz članka 54. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 u vezi s člankom 102. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) podtočkom iv. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Stoga ti iznosi ne bi trebali biti na teret predmetne države članice iz čega slijedi da trebaju biti na teret proračuna Unije.

(10)

U Odluci bi trebalo u obzir uzeti i iznosi koji i dalje trebaju biti na teret država članica zbog primjene članka 54. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013, a koji se odnose na programsko razdoblje 2007.–2013. za EPFRR.

(11)

U skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1306/2013, Komisija je već smanjila ili obustavila niz privremenih plaćanja za financijsku godinu 2018. zbog rashoda koji nisu nastali u skladu s pravilima Unije. U ovoj Odluci Komisija bi trebala uzeti u obzir takve iznose smanjene ili suspendirane na temelju članka 41. Uredbe (EU) br. 1306/2013 kako bi se izbjegla neprihvatljiva ili nepravovremena plaćanja odnosno povrati za koje bi poslije mogla biti potrebna financijska korekcija.

(12)

U skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ovom se Odlukom ne bi trebale dovesti u pitanje odluke koje Komisija može donijeti u budućnosti kako bi iz financiranja Unije isključila izdatke koji nisu izvršeni u skladu s pravilima Unije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Uz iznimku agencija za plaćanja iz članka 2., ovime se poravnavaju računi agencija za plaćanja država članica u pogledu izdataka financiranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za financijsku godinu 2018. i u pogledu programskog razdoblja 2014.–2020.

Iznosi čiji povrat treba osigurati od država članica ili koje treba platiti državama članicama u okviru svih programa ruralnog razvoja u skladu s ovom Odlukom sadržani su u Prilogu I.

Članak 2.

Za financijsku godinu 2018., računi agencija za plaćanja država članica u pogledu izdataka po programima ruralnog razvoja financiranima iz EPFRR-a u pogledu programskog razdoblja 2014. – 2020, a koji su navedeni u Prilogu II., nisu obuhvaćeni ovom Odlukom i bit će predmet buduće odluke o poravnanju računâ.

Članak 3.

Iznosi koji trebaju biti na teret država članica zbog primjene članka 54. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i koji se odnose na programsko razdoblje 2014.–2020. i programsko razdoblje 2007. –2013. za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) utvrđeni su u Prilogu III. ovoj Odluci.

Članak 4.

Ovom Odlukom ne dovode se u pitanje buduće odluke o potvrdi sukladnosti koje Komisija može donijeti u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 kako bi iz financiranja Unije isključila rashode koji nisu ostvareni u skladu s pravilima Unije.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. svibnja 2019.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.).


PRILOG I.

PORAVNANI IZDACI EPFRR-A PO PROGRAMIMA RURALNOG RAZVOJA ZA FINANCIJSKU GODINU 2018.

IZNOS ČIJI POVRAT TREBA OSIGURATI OD DRŽAVE ČLANICE ILI KOJE TREBA PLATITI DRŽAVI ČLANICI PO PROGRAMU

Odobreni programi s prijavljenim izdacima za EPFRR za razdoblje 2014.–2020.

(U eurima)

CCI

Izdaci 2018.

Ispravci

Ukupno

Iznosi koje se ne može ponovno uporabiti

Prihvaćeni iznos poravnan za financijsku godinu 2018.

Plaćanja tijekom provedbe koja su nadoknađena državi članici za predmetnu financijsku godinu

Iznosi čiji povrat treba osigurati od države članice (-) ili koje treba platiti državi članici (+)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

AT

2014AT06RDNP001

522 020 035,12

0,00

522 020 035,12

0,00

522 020 035,12

512 890 738,99

9 129 296,13

BE

2014BE06RDRP001

38 520 111,32

0,00

38 520 111,32

0,00

38 520 111,32

38 520 095,94

15,38

BE

2014BE06RDRP002

30 294 877,02

0,00

30 294 877,02

0,00

30 294 877,02

30 319 674,43

– 24 797,41

BG

2014BG06RDNP001

205 686 970,07

0,00

205 686 970,07

0,00

205 686 970,07

206 442 232,26

– 755 262,19

CY

2014CY06RDNP001

14 520 014,26

0,00

14 520 014,26

0,00

14 520 014,26

14 520 014,26

0,00

CZ

2014CZ06RDNP001

323 611 581,76

0,00

323 611 581,76

0,00

323 611 581,76

323 613 468,79

– 1 887,03

DE

2014DE06RDRN001

676 761,19

0,00

676 761,19

0,00

676 761,19

676 761,19

0,00

DE

2014DE06RDRP003

85 593 723,78

0,00

85 593 723,78

0,00

85 593 723,78

85 594 307,99

– 584,21

DE

2014DE06RDRP004

192 663 260,91

0,00

192 663 260,91

0,00

192 663 260,91

192 663 260,91

0,00

DE

2014DE06RDRP007

107 756 134,37

0,00

107 756 134,37

0,00

107 756 134,37

107 756 187,14

– 52,77

DE

2014DE06RDRP010

37 547 775,80

0,00

37 547 775,80

0,00

37 547 775,80

37 547 775,80

0,00

DE

2014DE06RDRP011

106 103 576,84

0,00

106 103 576,84

0,00

106 103 576,84

106 103 576,84

0,00

DE

2014DE06RDRP012

159 980 251,69

0,00

159 980 251,69

0,00

159 980 251,69

159 980 251,69

0,00

DE

2014DE06RDRP015

74 846 524,24

0,00

74 846 524,24

0,00

74 846 524,24

74 863 576,45

– 17 052,21

DE

2014DE06RDRP017

28 525 458,51

0,00

28 525 458,51

0,00

28 525 458,51

28 525 458,51

0,00

DE

2014DE06RDRP018

5 712 422,22

0,00

5 712 422,22

0,00

5 712 422,22

5 712 422,22

0,00

DE

2014DE06RDRP019

96 236 434,91

0,00

96 236 434,91

0,00

96 236 434,91

96 236 434,91

0,00

DE

2014DE06RDRP020

82 615 965,52

0,00

82 615 965,52

0,00

82 615 965,52

82 615 967,05

– 1,53

DE

2014DE06RDRP021

50 602 977,48

0,00

50 602 977,48

0,00

50 602 977,48

50 602 995,25

– 17,77

DE

2014DE06RDRP023

88 724 913,44

0,00

88 724 913,44

0,00

88 724 913,44

88 789 431,82

– 64 518,38

DK

2014DK06RDNP001

88 173 489,16

0,00

88 173 489,16

0,00

88 173 489,16

90 286 808,00

– 2 113 318,84

EE

2014EE06RDNP001

128 116 444,94

0,00

128 116 444,94

0,00

128 116 444,94

128 116 573,13

– 128,19

ES

2014ES06RDNP001

17 496 370,85

0,00

17 496 370,85

0,00

17 496 370,85

17 496 370,83

0,02

ES

2014ES06RDRP001

159 160 971,25

0,00

159 160 971,25

0,00

159 160 971,25

159 160 882,11

89,14

ES

2014ES06RDRP002

59 746 787,83

0,00

59 746 787,83

0,00

59 746 787,83

59 746 781,59

6,24

ES

2014ES06RDRP003

29 251 334,24

0,00

29 251 334,24

0,00

29 251 334,24

29 257 571,77

– 6 237,53

ES

2014ES06RDRP004

11 807 069,47

0,00

11 807 069,47

0,00

11 807 069,47

11 826 785,09

– 19 715,62

ES

2014ES06RDRP005

27 976 434,37

0,00

27 976 434,37

0,00

27 976 434,37

27 976 434,38

– 0,01

ES

2014ES06RDRP006

14 557 450,46

0,00

14 557 450,46

0,00

14 557 450,46

14 557 451,27

– 0,81

ES

2014ES06RDRP007

113 236 476,41

0,00

113 236 476,41

0,00

113 236 476,41

113 221 366,35

15 110,06

ES

2014ES06RDRP008

97 338 070,90

0,00

97 338 070,90

0,00

97 338 070,90

97 335 793,72

2 277,18

ES

2014ES06RDRP009

43 693 511,34

0,00

43 693 511,34

0,00

43 693 511,34

43 693 511,02

0,32

ES

2014ES06RDRP010

89 910 498,20

0,00

89 910 498,20

0,00

89 910 498,20

89 910 463,71

34,49

ES

2014ES06RDRP011

131 571 942,91

0,00

131 571 942,91

0,00

131 571 942,91

131 571 922,68

20,23

ES

2014ES06RDRP012

4 328 278,65

0,00

4 328 278,65

0,00

4 328 278,65

4 328 277,55

1,10

ES

2014ES06RDRP013

31 330 225,16

0,00

31 330 225,16

0,00

31 330 225,16

31 330 220,23

4,93

ES

2014ES06RDRP015

17 357 722,06

0,00

17 357 722,06

0,00

17 357 722,06

17 357 732,12

– 10,06

ES

2014ES06RDRP016

9 152 786,14

0,00

9 152 786,14

0,00

9 152 786,14

9 152 782,54

3,60

ES

2014ES06RDRP017

23 179 771,16

0,00

23 179 771,16

0,00

23 179 771,16

23 179 771,15

0,01

FI

2014FI06RDRP001

348 074 461,43

0,00

348 074 461,43

0,00

348 074 461,43

348 076 443,41

– 1 981,98

FI

2014FI06RDRP002

3 711 545,03

0,00

3 711 545,03

0,00

3 711 545,03

3 711 545,03

0,00

FR

2014FR06RDNP001

197 685 587,50

0,00

197 685 587,50

0,00

197 685 587,50

197 685 587,50

0,00

FR

2014FR06RDRN001

1 833 799,23

0,00

1 833 799,23

0,00

1 833 799,23

1 833 799,23

0,00

FR

2014FR06RDRP001

24 153 447,95

0,00

24 153 447,95

0,00

24 153 447,95

24 153 456,07

– 8,12

FR

2014FR06RDRP002

6 561 044,21

0,00

6 561 044,21

0,00

6 561 044,21

6 561 044,19

0,02

FR

2014FR06RDRP003

5 760 322,88

0,00

5 760 322,88

0,00

5 760 322,88

5 760 322,88

0,00

FR

2014FR06RDRP004

37 876 388,14

0,00

37 876 388,14

0,00

37 876 388,14

37 876 380,02

8,12

FR

2014FR06RDRP006

4 879 050,25

0,00

4 879 050,25

0,00

4 879 050,25

4 879 050,25

0,00

FR

2014FR06RDRP011

7 620 346,22

0,00

7 620 346,22

0,00

7 620 346,22

7 620 346,23

– 0,01

FR

2014FR06RDRP021

22 926 000,33

0,00

22 926 000,33

0,00

22 926 000,33

22 926 000,32

0,01

FR

2014FR06RDRP022

8 204 484,56

0,00

8 204 484,56

0,00

8 204 484,56

8 204 484,58

– 0,02

FR

2014FR06RDRP023

8 862 307,25

0,00

8 862 307,25

0,00

8 862 307,25

8 862 307,25

0,00

FR

2014FR06RDRP024

48 604 047,72

0,00

48 604 047,72

0,00

48 604 047,72

48 604 047,72

0,00

FR

2014FR06RDRP025

44 564 654,55

0,00

44 564 654,55

0,00

44 564 654,55

44 564 654,56

– 0,01

FR

2014FR06RDRP026

79 594 052,61

0,00

79 594 052,61

0,00

79 594 052,61

79 594 052,60

0,01

FR

2014FR06RDRP031

12 002 300,22

0,00

12 002 300,22

0,00

12 002 300,22

12 002 300,22

0,00

FR

2014FR06RDRP041

41 062 964,63

0,00

41 062 964,63

0,00

41 062 964,63

41 062 964,64

– 0,01

FR

2014FR06RDRP042

12 973 287,27

0,00

12 973 287,27

0,00

12 973 287,27

12 973 287,25

0,02

FR

2014FR06RDRP043

60 350 115,32

0,00

60 350 115,32

0,00

60 350 115,32

60 350 115,31

0,01

FR

2014FR06RDRP052

65 791 635,41

0,00

65 791 635,41

0,00

65 791 635,41

65 791 635,39

0,02

FR

2014FR06RDRP053

59 541 153,53

0,00

59 541 153,53

0,00

59 541 153,53

59 541 153,54

– 0,01

FR

2014FR06RDRP054

60 363 799,95

0,00

60 363 799,95

0,00

60 363 799,95

60 363 799,96

– 0,01

FR

2014FR06RDRP072

84 473 332,28

0,00

84 473 332,28

0,00

84 473 332,28

84 473 332,28

0,00

FR

2014FR06RDRP073

213 889 042,17

0,00

213 889 042,17

0,00

213 889 042,17

213 889 042,15

0,02

FR

2014FR06RDRP074

88 417 755,10

0,00

88 417 755,10

0,00

88 417 755,10

88 417 755,09

0,01

FR

2014FR06RDRP082

150 503 849,61

0,00

150 503 849,61

0,00

150 503 849,61

150 503 849,60

0,01

FR

2014FR06RDRP083

174 012 973,41

0,00

174 012 973,41

0,00

174 012 973,41

174 012 973,41

0,00

FR

2014FR06RDRP091

89 559 508,54

0,00

89 559 508,54

0,00

89 559 508,54

89 559 508,48

0,06

FR

2014FR06RDRP093

78 272 207,24

0,00

78 272 207,24

0,00

78 272 207,24

78 272 207,23

0,01

EL

2014GR06RDNP001

579 944 680,26

0,00

579 944 680,26

0,00

579 944 680,26

579 944 679,97

0,29

HR

2014HR06RDNP001

206 317 522,64

0,00

206 317 522,64

0,00

206 317 522,64

206 367 510,78

– 49 988,14

HU

2014HU06RDNP001

385 929 543,71

0,00

385 929 543,71

0,00

385 929 543,71

385 929 564,57

– 20,86

IE

2014IE06RDNP001

318 665 239,75

0,00

318 665 239,75

0,00

318 665 239,75

318 693 515,27

– 28 275,52

IT

2014IT06RDNP001

112 491 724,71

0,00

112 491 724,71

0,00

112 491 724,71

112 491 671,79

52,92

IT

2014IT06RDRN001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT

2014IT06RDRP001

10 085 080,90

0,00

10 085 080,90

0,00

10 085 080,90

10 086 920,19

– 1 839,29

IT

2014IT06RDRP002

31 172 695,15

0,00

31 172 695,15

0,00

31 172 695,15

31 173 334,82

– 639,67

IT

2014IT06RDRP003

55 799 478,01

0,00

55 799 478,01

0,00

55 799 478,01

55 716 038,08

83 439,93

IT

2014IT06RDRP004

14 395 930,94

0,00

14 395 930,94

0,00

14 395 930,94

14 395 931,16

– 0,22

IT

2014IT06RDRP005

37 431 739,83

0,00

37 431 739,83

0,00

37 431 739,83

37 432 438,25

– 698,42

IT

2014IT06RDRP006

7 876 005,89

0,00

7 876 005,89

0,00

7 876 005,89

7 876 005,97

– 0,08

IT

2014IT06RDRP007

41 819 104,69

0,00

41 819 104,69

0,00

41 819 104,69

41 823 648,02

– 4 543,33

IT

2014IT06RDRP008

16 380 168,96

0,00

16 380 168,96

0,00

16 380 168,96

16 380 168,83

0,13

IT

2014IT06RDRP009

63 175 360,10

0,00

63 175 360,10

0,00

63 175 360,10

63 175 359,91

0,19

IT

2014IT06RDRP010

39 645 804,71

0,00

39 645 804,71

0,00

39 645 804,71

39 645 804,22

0,49

IT

2014IT06RDRP011

16 604 563,71

0,00

16 604 563,71

0,00

16 604 563,71

16 604 563,76

– 0,05

IT

2014IT06RDRP012

35 345 143,27

0,00

35 345 143,27

0,00

35 345 143,27

35 354 956,27

– 9 813,00

IT

2014IT06RDRP013

9 687 512,97

0,00

9 687 512,97

0,00

9 687 512,97

9 687 512,88

0,09

IT

2014IT06RDRP014

63 566 185,57

0,00

63 566 185,57

0,00

63 566 185,57

63 566 205,10

– 19,53

IT

2014IT06RDRP015

14 815 565,50

0,00

14 815 565,50

0,00

14 815 565,50

14 815 565,50

0,00

IT

2014IT06RDRP016

64 784 415,43

0,00

64 784 415,43

0,00

64 784 415,43

64 785 375,84

– 960,41

IT

2014IT06RDRP017

29 206 933,27

0,00

29 206 933,27

0,00

29 206 933,27

29 206 933,08

0,19

IT

2014IT06RDRP018

91 232 709,95

0,00

91 232 709,95

0,00

91 232 709,95

91 232 707,48

2,47

IT

2014IT06RDRP019

127 792 613,65

0,00

127 792 613,65

0,00

127 792 613,65

127 792 612,64

1,01

IT

2014IT06RDRP020

61 337 381,19

0,00

61 337 381,19

0,00

61 337 381,19

61 420 145,93

– 82 764,74

IT

2014IT06RDRP021

101 184 836,76

0,00

101 184 836,76

0,00

101 184 836,76

101 185 876,24

– 1 039,48

LT

2014LT06RDNP001

217 968 916,81

0,00

217 968 916,81

0,00

217 968 916,81

217 968 915,16

1,65

LU

2014LU06RDNP001

14 421 021,16

0,00

14 421 021,16

0,00

14 421 021,16

14 423 917,80

– 2 896,64

LV

2014LV06RDNP001

192 664 100,71

0,00

192 664 100,71

0,00

192 664 100,71

192 664 100,71

0,00

MT

2014MT06RDNP001

9 391 258,52

0,00

9 391 258,52

0,00

9 391 258,52

9 391 233,59

24,93

NL

2014NL06RDNP001

78 454 999,06

0,00

78 454 999,06

0,00

78 454 999,06

78 872 015,79

– 417 016,73

PL

2014PL06RDNP001

944 566 130,00

0,00

944 566 130,00

0,00

944 566 130,00

944 571 175,78

– 5 045,78

PT

2014PT06RDRP001

42 549 866,78

0,00

42 549 866,78

0,00

42 549 866,78

42 549 858,14

8,64

PT

2014PT06RDRP002

440 013 783,91

0,00

440 013 783,91

0,00

440 013 783,91

440 007 910,96

5 872,95

PT

2014PT06RDRP003

20 033 947,26

0,00

20 033 947,26

0,00

20 033 947,26

20 033 941,68

5,58

RO

2014RO06RDNP001

1 151 317 715,84

– 5 183 398,75

1 146 134 317,09

0,00

1 146 134 317,09

1 146 256 355,04

– 122 037,95

SE

2014SE06RDNP001

195 643 074,19

0,00

195 643 074,19

0,00

195 643 074,19

195 664 681,71

– 21 607,52

SI

2014SI06RDNP001

111 078 221,00

0,00

111 078 221,00

0,00

111 078 221,00

111 078 257,04

– 36,04

SK

2014SK06RDNP001

200 198 632,37

0,00

200 198 632,37

0,00

200 198 632,37

200 196 935,13

1 697,24


PRILOG II.

PORAVNANJE RAČUNÂ AGENCIJA ZA PLAĆANJA

FINANCIJSKA GODINA 2018. – EPFRR

EPFRR Popis agencija za plaćanja za koje se računi odvajaju te su predmet kasnije odluke o poravnanju

Država članica

Agencija za plaćanja

Program

ES

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra

2014ES06RDRP014

FR

Office du Développement Agricole et Rural de Corse

2014FR06RDRP094


PRILOG III.

PORAVNANJE RAČUNÂ AGENCIJA ZA PLAĆANJA

FINANCIJSKA GODINA 2018. – EPFRR

Korekcije u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013  (*1)

 

 

Korekcije povezane s programskim razdobljem 2014. – 2020.

Korekcije povezane s programskim razdobljem 2007. – 2013.

Država članica

Valuta

U nacionalnoj valuti

U eurima

U nacionalnoj valuti

U eurima

AT

EUR

BE

EUR

651,26

BG

BGN

443 050,55

CY

EUR

CZ

CZK

838 197,75

DE

EUR

287 200,70

DK

DKK

721 265,67

EE

EUR

148 651,02

ES (*1)

EUR

992 954,85

FI

EUR

34 956,43

FR (*1)

EUR

728,90

1 877 775,76

EL

EUR

480 848,59

HR

HRK

HU

HUF

582 882 245,00

IE

EUR

364,95

409 240,92

IT

EUR

422 224,89

LT

EUR

56 868,65

LU

EUR

LV

EUR

34 361,54

MT

EUR

14 557,28

NL

EUR

6 180,20

PL

PLN

1 961 962,42

PT

EUR

1 226 109,23

RO

RON

664 129,21

SE

SEK

151 557,03

SI

EUR

25 660,59

SK

EUR

309 851,55


(*1)  U pogledu agencija za plaćanja za koje su računi odvojeni smanjenje, kako je utvrđeno u članku 54. stavku 2., treba primijeniti kada računi budu predloženi za poravnanje.


Top