EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0031

Odluka (EU) 2019/1743 Europske Središnje Banke od 15. listopada 2019. o remuneraciji držanja viška pričuva i određenih depozita (preinaka) (ESB/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 267/12


ODLUKA (EU) 2019/1743EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 15. listopada 2019.

o remuneraciji držanja viška pričuva i određenih depozita (preinaka) (ESB/2019/31)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegova članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno prvu alineju njegovog članka 3. stavka 1. i članaka 17. do 19.,

budući da:

(1)

Odluka ESB/2014/23 (1) je znatno izmijenjena (2). Budući su potrebne dodatne izmjene, tu je Odluku potrebno radi jasnoće preinačiti.

(2)

Upravno vijeće može prilagoditi remuneraciju svih ili samo dijela držanja viška pričuva institucija. Upravno vijeće je 12. rujna 2019. odlučilo uvesti dvostupanjski sustav za remuneraciju viška pričuva, koji izuzima dio držanja viška likvidnosti institucija, tj. sredstva pričuve iznad obveznih pričuva, od negativne remuneracije po stopi primjenjivoj na depozite. Posebno, Upravno vijeće je odlučilo izuzeti višekratnik obveznih pričuva institucija. Upravno vijeće je odlučilo postaviti početni multiplikator „m” za obvezne pričuve institucija, koji se upotrebljava za izračun dijela koji je izuzet iz držanja viška pričuva institucija, na broj šest za sve prihvatljive institucije, a početnu primjenjivu kamatnu stop na izuzeta držanja viška pričuva na nula posto. Ovaj multiplikator „m” i kamatna stopa primjenjiva na izuzeta držanja viška pričuva Upravno vijeće može tijekom vremena promijeniti.

(3)

Odluka za uvođenje dvostupanjskog sustava za remuneraciju viška pričuva ima za cilj podržati prijenos monetarne politike putem banaka, uz očuvanje pozitivnog doprinosa negativnih kamatnih stopa prilagodljivom stavu monetarne politike i trajne konvergencije inflacije prema cilju Europske središnje banke (ESB). Dvostupanjski sustav stoga osigurava da troškovi institucija povezani s negativnim stopama ne zadiru u nesmetani prijenos monetarne politike koji se diljem europodručja pretežno odvija putem banaka,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Remuneracija držanja viška pričuva

1.   Držanja pričuva institucija na koje se primjenjuje članak 2. Uredbe (EZ) br. 1745/2003 Europske središnje banke (ESB/2003/9) (3), koja premašuju obvezne pričuve određene u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2531/98 (4) i Uredbom (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9) (dalje u tekstu „višak pričuva”) remuneriraju se po nula posto ili po pasivnoj kamatnoj stopi, ovisno o tome koja je niža.

2.   Dio držanja viška pričuva institucije na njezinim računima pričuve kako je određeno u člancima 1. i 6. Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9) do višekratnika obveznih pričuva institucije (dalje u tekstu: „odbitak”) izuzima se iz pravila za remuneraciju utvrđenog u stavku 1. Upravno vijeće utvrđuje multiplikator „m” koji se upotrebljava za izračun odbitaka i kamatne stope primjenjive na izuzeta držanja viška pričuva, koji se naknadno objavljuje na mrežnim stranicama ESB-a. Svaka prilagodba multiplikatora „m” i/ili kamatne stope primjenjive na izuzeta držanja viška pričuva, primjenjuje se od razdoblja održavanja nakon objave odluke Upravnog vijeća, osim ako nije drugačije određeno. Izuzeta držanja viška pričuva određuju se na temelju prosječnog salda na kraju dana tijekom razdoblja održavanja na računima pričuve institucije, kako je određeno u člancima 1. i 6. Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9). Držanja u okviru novčanih depozita Eurosustava ne smatraju se viškom pričuva.

3.   Kamate koje su dospjele ili zarađene u odnosu na izuzeta držanja viška pričuva ili držanja viška pričuva koja nisu izuzeta, odbijaju se terećenjem računa pričuva institucije, ili, ovisno o slučaju, plaćaju se drugog radnog dana NSB-a nakon kraja razdoblja održavanja tijekom kojeg je kamata izračunata.

4.   U slučaju institucija koje drže obvezne pričuve preko posrednika u skladu s člankom 10. ili 11. Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9), odbitak se obračunava kako je određeno u ovom stavku. Multiplikator „m” koji se upotrebljava za obračun odbitka, primjenjuje se na ukupne obvezne pričuve koje održava institucija posrednik u svoje ime i u ime svih institucija za koje drži obvezne pričuve u skladu s člankom 10. ili 11. Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9). Kamatna stopa primjenjiva na izuzeta držanja viška pričuva primjenjuje se samo na višak pričuva koji se drži na računima pričuva odgovarajućeg posrednika, kako je određeno u člancima 1. i 6. Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9).

Članak 2.

Remuneracija određenih depozita koji se drže kod ESB-a

Računi koji se drže kod ESB-a u skladu s Odlukom ESB/2003/14 (5), Odlukom ESB/2010/31 (6) i Odlukom ESB/2010/17 (7) i dalje se remuneriraju po pasivnoj kamatnoj stopi. Međutim, ako se sukladno zakonskim ili ugovornim odredbama primjenjivim na odgovarajuću transakciju zahtijeva da se depoziti drže na ovim računima prije dana kada je potrebno izvršiti plaćanje, takvi se depoziti remuneriraju tijekom tog razdoblja po pasivnoj kamatnoj stopi ili po nula posto, ovisno o tome koja je stopa viša.

Članak 3.

Stavljanje izvan snage

1.   Odluka ESB/2014/23 stavlja se izvan snage.

2.   Upućivanja na odluku koja je stavljena izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Odluku i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu II.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od sedmog razdoblja održavanja pričuva u 2019. počevši od 30. listopada 2019.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 15. listopada 2019.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Odluka ESB/2014/23 od 5. lipnja 2014. o remuneraciji depozita, stanja i držanja viška pričuva (SL L 168, 7.6.2014., str. 115.).

(2)  Vidjeti Prilog I.

(3)  Uredba (EZ) br. 1745/2003 Europske središnje banke od 12. rujna 2003. o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama (ESB/2003/9) (SL L 250, 2.10.2003., str. 10.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2531/98 od 23. studenoga 1998. o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke (SL L 318, 27.11.1998., str. 1.).

(5)  Odluka ESB/2003/14 od 7. studenoga 2003. o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Europska zajednica sklopila u sklopu instrumenata srednjoročne financijske pomoći (SL L 297, 15.11.2003., str. 35.).

(6)  Odluka ESB/2010/31 od 20. prosinca 2010. o otvaranju računa za obradu plaćanja povezanih s kreditima EFSF-a državama članicama čija je valuta euro (SL L 10, 14.1.2011., str. 7.).

(7)  Odluka ESB/2010/17 od 14. listopada 2010. o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Unija sklopila u sklopu europskog mehanizma za financijsku stabilnost (SL L 275, 20.10.2010., str. 10.).


PRILOG I.

Odluka stavljena izvan snage i njezine izmjene

Odluka ESB/2014/23

SL L 168, 7.6.2014., str. 115.

Odluka (EU) 2015/509 Europske središnje banke (ESB/2015/9);

SL L 91, 2.4.2015., str. 1.


PRILOG II.

Korelacijska tablica

Odluka ESB/2014/23

Ova Odluka

Članak 1.

Članak 2.

Članak 1.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 6.

Članak 4.

Prilog I.

Prilog II.


Top