EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0014(01)

Odluka (EU) 2019/976 Europske središnje banke od 29. svibnja 2019. o utvrđivanju načela za određivanje ciljeva i davanju povratnih informacija u zajedničkim nadzornim timovima i stavljanju Odluke (EU) 2017/274 izvan snage (ESB/2019/14)

SL L 157, 14.6.2019, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/976/oj

14.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/61


ODLUKA (EU) 2019/976 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 29. svibnja 2019.

o utvrđivanju načela za određivanje ciljeva i davanju povratnih informacija u zajedničkim nadzornim timovima i stavljanju Odluke (EU) 2017/274 izvan snage (ESB/2019/14)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 6. stavke 1. i 7.,

budući da:

(1)

Članak 6. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013 propisuje da je Europska središnja banka (ESB) odgovorna za učinkovito i dosljedno funkcioniranje jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM). Uvodna izjava 79. te uredbe navodi da je za provođenje učinkovitog nadzora ključno visokomotivirano, dobro obučeno i nepristrano osoblje.

(2)

U skladu s člancima od 3. do 6. Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (2), ESB je nadležan za osnivanje i sastav zajedničkih nadzornih timova sastavljenih od zaposlenika ESB-a i nacionalnih nadležnih tijela. Koordinator zajedničkog nadzornog tima, kojemu pruža pomoć jedno ili više potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela, osigurava usklađenost rada unutar zajedničkog nadzornog tima.

(3)

Uzimajući u obzir važnu ulogu koordinatora zajedničkog nadzornog tima i potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela u usklađivanju rada članova zajedničkog nadzornog tima koji dolaze iz nacionalnih nadležnih tijela, potrebno je i primjereno uvesti jedinstveni postupak za određivanje ciljeva i davanje povratnih informacija unutar zajedničkih nadzornih timova.

(4)

Povratne informacije o uspješnosti potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela dane su tijekom početnog probnog razdoblja na temelju Odluke (EU) 2016/3 Europske središnje banke (ESB/2015/36) (3), te tijekom narednog probnog razdoblja u skladu s načelima utvrđenim u Odluci (EU) 2017/274 Europske središnje banke (ESB/2017/6) (4). Budući da je to naredno probno razdoblje isteklo, Odluku (EU) 2017/274 (ESB/2017/6) potrebno staviti izvan snage radi pravne sigurnosti.

(5)

Iskustvo stečeno tijekom tog narednog probnog razdoblja pokazalo je da mehanizam povratnih informacija unutar zajedničkih nadzornih timova može biti koristan radi osiguranja njihovog učinkovitog funkcioniranja, bolje suradnje i dijaloga i kako bi se dodatno izgradilo povjerenje i otvorenost u ovim timovima. Potrebno je stoga nastaviti s mehanizmom povratnih informacija i redovito ga upotrebljavati. Međutim, kako bi se uzele u obzir revizije mehanizma povratnih informacija koje se trebaju provesti, potrebno je donijeti novu Odluku. Odluku (EU) 2017/274 (ESB/2017/6) potrebno je stoga staviti izvan snage i zamijeniti ovom odlukom.

(6)

Nacionalna nadležna tijela isključivo su odgovorna za ocjenjivanje svojih zaposlenika. Kod upravljanja osobljem, nacionalna nadležna tijela mogu upotrebljavati povratne informacije koje su koordinatori zajedničkih nadzornih timova dostavili potkoordinatorima iz nacionalnih nadležnih tijela, ako je to dopušteno u skladu s relevantnim nacionalnim pravom, a ESB može upotrebljavati povratne informacije dostavljene koordinatoru zajedničkog nadzornog tima, u svim slučajevima iz ove odluke.

(7)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 27. Uredbe (EZ) 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (5) koji je dostavio mišljenje 7. travnja 2015., kojim je priznato da su povratne informacije o uspješnosti potrebne za upravljanje zajedničkim nadzornim timovima te je prihvaćen mehanizam povratnih informacija o uspješnosti, kojim se istodobno preporučuje da njegovo precizno funkcioniranje treba biti utvrđeno u odgovarajućem pravnom instrumentu,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije sadržane u članku 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013, članku 2. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).

Članak 2.

Određivanje ciljeva i davanje povratnih informacija

1.   Neovisno o isključivoj odgovornosti nacionalnih nadležnih tijela kao poslodavaca potkoordinatora iz nacionalnog nadležnog tijela, koordinatori zajedničkih nadzornih timova će nakon savjetovanja s potkoordinatorom nacionalnog nadležnog tijela, utvrditi glavne zadaće i ciljeve potkoordinatora iz nacionalnog nadležnog tijela.

2.   Ciljevi i kompetencije uloge koordinatora zajedničkog nadzornog tima definirane su u okviru postupka ESB-a o upravljanju uspješnošću i profesionalnom razvoju. Za potrebe povratnih informacija unutar zajedničkog nadzornog tima, potkoordinatori iz nacionalnih nadležnih tijela će biti obaviješteni o kompetencijama koje su utvrđene i definirane u ESB-ovom okviru sposobnosti (6), a koje su primjenjive na ulogu koordinatora zajedničkog nadzornog tima.

3.   Povratne informacije se daju uzajamno: koordinatori zajedničkih nadzornih timova daju povratne informacije potkoordinatorima iz nacionalnih nadležnih tijela, a potkoordinatori iz nacionalnih nadležnih tijela daju povratne informacije koordinatorima zajedničkih nadzornih timova u skladu s načelima iz Priloga I.

4.   Odgovarajući koordinator zajedničkog nadzornog tima i odgovarajući potkoordinatori iz nacionalnih nadležnih tijela zajednički daju povratne informacije svom zajedničkom nadzornom timu kao cjelini, o tome na koji je način taj tim ispunio svoje ciljeve i kompetencije u skladu s načelima iz Priloga I.

5.   Koordinatori zajedničkih nadzornih timova i potkoordinatori iz nacionalnih nadležnih tijela nastojat će dati povratne informacije u okviru izravnog sastanka.

6.   Referentno razdoblje za koje se utvrđuju ciljevi i za koje se daju povratne informacije je od 1. siječnja do 31. prosinca svake godine.

7.   Pristup povratnim informacijama evidentiranim u alatu sustava koji se upotrebljava za upravljanje postukom davanja povratnih informacija trebaju imati samo osobe koje ispunjavaju kriterije u vezi s načelom nužnosti pristupa informacijama, utvrđene u Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (7). Posebne kategorije dionika koji moraju imati saznanja o povratnim informacijama, određene su u odgovarajućoj evidenciji postupka obrade i obavijesti o zaštiti privatnosti koja se dostavlja ispitanicima.

Članak 3.

Stavljanje izvan snage

Odluka (EU) 2017/274 (ESB/2017/6) stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Završne odredbe

1.   Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Odstupajući od članka 2. stavka 6., prvo referentno razdoblje za koje se utvrđuju ciljevi i daju povratne informacije, počinje na dan stupanja na snagu ove odluke i prestaje 31. prosinca iste godine.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 29. svibnja 2019.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).

(3)  Odluka (EU) 2016/3 Europske središnje banke оd 18. studenoga 2015. o utvrđivanju načela za davanje povratnih informacija o uspješnosti potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela u zajedničkim nadzornim timovima jedinstvenog nadzornog mehanizma (ESB/2015/36) (SL L 1, 5.1.2016., str. 4.).

(4)  Odluka (EU) 2017/274 od 10. veljače 2017. o utvrđivanju načela za davanje povratnih informacija o uspješnosti potkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/3 (ESB/2017/6) (SL L 40, 17.2.2017., str. 72.).

(5)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(6)  Vidjeti dokument pod nazivom „ESB-ov okvir sposobnosti: kompetencije”, dostupan na: https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/leadership_competencies.en.pdf.

(7)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


PRILOG I.

Načela za određivanje ciljeva i davanje povratnih informacija u zajedničkim nadzornim timovima zajedničkog nadzornog mehanizma

Načelo 1.

Određivanje ciljeva

1.

Neovisno o isključivoj odgovornosti nacionalnih nadležnih tijela kao poslodavaca potkoordinatora iz nacionalnog nadležnog tijela, na početku svakog referentnog razdoblja ili kada se potkoordinator iz nacionalnog nadležnog tijela pridružio zajedničkom nadzornom timu, koordinator zajedničkog nadzornog tima će nakon savjetovanja s potkoordinatorom iz nacionalnog nadležnog tijela, utvrditi glavne zadaće i ciljeve za svakog potkoordinatora iz nacionalnog nadležnog tijela.

2.

Koordinator zajedničkog nadzornog tima i potkoordinator iz nacionalnog nadležnog tijela zajednički utvrđuju ciljeve tima i dostavljaju obavijest o tim ciljevima zajedničkom nadzornom timu, svake godine tijekom sastanka zajedničkog nadzornog tima, koji se održava na početku svakog referentnog razdoblja ili kada je uspostavljen novi zajednički nadzorni tim.

3.

Dogovorene zadaće i ciljevi za potkoordinatora iz nacionalnog nadležnog tijela mogu se evidentirati u alatu sustava koji se upotrebljava za upravljanje postupkom davanja povratnih informacija.za

Načelo 2.

Razmjena povratnih informacija

1.

Koordinatori zajedničkih nadzornih timova,najmanje jednom godišnje, a u svakom slučaju nakon kraja referentnog razdoblja, osobno daju povratne informacije potkoordinatorima iz nacionalnih nadležnih tijela o tome na koji su način oni i njihovi timovi ispunili svoje ciljeve. Ove povratne informacije uzimaju u obzir kompetencije iz Priloga II.

2.

Potkoordinatori iz nacionalnog nadležnog tijela, najmanje jednom godišnje, a u svakom slučaju nakon kraja referentnog razdoblja, osobno daju povratne informacije koordinatorima zajedničkih nadzornih timova o njihovoj koordinaciji zajedničkih nadzornih timova. Ove povratne informacije uzimaju u obzir kompetencije iz ESB-ovog okvira sposobnosti.

3.

Povratne informacije razmijenjene između koordinatora zajedničkih nadzornih timova i potkoordinatora iz nacionalnog nadzornog tijela,kako je opisano u Načelu 2.1. i 2.2., evidentiraju se u alatu sustava, na zahtjev primatelja povratnih informacija, a putem alata sustava koji se upotrebljava za upravljanje postupkom davanja povratnih informacija.

4.

Koordinatori zajedničkih nadzornih timova i potkoordinatori iz nacionalnih nadležnih tijela zajednički daju povratne informacije svojem zajedničkom nadzornom timu o tome na koji su način timovi ispunili svoje ciljeve. Povratne informacije daju se zajedničkom nadzornom tijelu najmanje jednom godišnje, a u svakom slučaju nakon kraja referentnog razdoblja, tijekom sastanka zajedničkog nadzornog tima.

5.

Kako bi se osigurao trajni dijalog, koordinator zajedničkog nadzornog tima svakom potkoordinatoru iz nacionalnog nadležnog tijela kontinuirano daje smjernice i povratne informacije tijekom godine.

6.

Koordinator zajedničkog nadzornog tima i potkoordinator iz nacionalnog nadležnog tijela kontinuirano daju smjernice i povratne informacije svom timu tijekom godine.

Načelo 3.

Pristup povratnim informacijama evidentiranim u alatu sustava

1.

Koordinator zajedničkog nadzornog tima i potkoordinator iz nacionalnog nadležnog tijela imaju pristup povratnim informacijama evidentiranim u alatu sustavu koji se upotrebljava za upravljanje postupkom davanja povratnih informacija.

2.

Pristup povratnim informacijama evidentiranim u alatu sustava koji se upiotrebljava za upravljanje postupkom davanja povratnih informacija, može se osim koordinatoru zajedničkog nadzornog tima i administratoru sustava, omogućiti zaposlenicima ESB-a, na temelju nužnosti pristupa, u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

3.

Odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu, moguće je na njegov zahtjev, omogućiti pristup povratnim informacijama o potkoordinatoru iz nacionalnog nadležnog tijela koje su evidentirane u alatu sustava koji se upotrebljava za upravljanje postupkom davanja povratnih informacija, te mu omogućiti upotrebu tih povratnih informacija, ako su raspoložive.

(a)

za potrebe olakšavanja upravljanja svojim zaposlenicima, ako je to dozvoljeno na temelju važećeg nacionalnog prava;

(b)

kao ulazne informacije za utvrđivanje potreba u pogledu profesionalnog razvoja, uključujući potrebe izobrazbe potkoordinatora zajedničkih nadzornih timova, u skladu s internim pravilima nacionalnog nadležnog tijela.

(c)

za sastavljanje/pripremu obrazaca za ocjenjivanje, ako je to dozvoljeno na temelju važećeg nacionalnog prava.

4.

Pristup povratnim informacijama uključujući njihov prijenos, biti će omogućen nacionalnim nadležnim tijelima u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2018/1725. Ako je primljen zahtjev za davanje povratnih informacija i dođe do prijenosa informacija, o tome se izvješćuje dotični potkoordinator iz nacionalnog nadležnog tijela.

Načelo 4.

Zaštita osobnih podataka obrađenih u kontekstu davanjA povratnih informacija

1.

Svi osobni podaci koji se odnose na određivanje ciljeva i davanje povratnih informacija o tome kako će se postići ovi ciljevi, ESB obrađuje u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

2.

Osobni podaci koji se odnose na određivanje ciljeva i davanje povratnih informacija o tome kako će se postići ti ciljevi, upotrebljavaju se isključivo u svrhe opisane u načelu 3. i čuvaju se najviše pet godina.

PRILOG II.

Popis kompetencija koje su posebno važne za zaposlenike koji rade unutar SSM-a (kompetencije SSM-a)

 

Stručno znanje: Poznavanje politika, metodologija i propisa iz područja nadzora, posebno u odnosu na SSM, jednako kao i funkcioniranja financijskih institucija. Praćenje razvojnih trendova u tim područjima i primjenjivanje znanja u odgovarajućim područjima rada.

 

Komunikacija: Jasno i sažeto prenošenje informacija grupama ili pojedincima, usmeno ili u pisanom obliku, radi osiguravanja razumijevanja informacije i poruke. Primjereno slušanje drugih i odgovaranje drugima.

 

Suradnja: Izgradnja i održavanje trajnih timskih odnosa sa suradnicima radi izvršavanja zadaća tima vezanih uz jedinstveni nadzorni mehanizam imajući u vidu europsku dimenziju. Razvijanje i održavanje učinkovitih odnosa s drugima radi poticanja i podržavanja timskog rada. Proaktivna razmjena podataka, informacija i znanja unutar tima.

 

Odlučnost u postizanju ciljeva: Ustrajno i postojano obavljanje zadaća, težnja uspješnim rješenjima uz prilagođavanje vlastitog ponašanja radi pronalaženja odgovarajućeg pristupa u cilju postizanja uspješnog ishoda.

 

Prosudba i nametljivost: Analiza i ocjena situacija, podataka i informacija radi razvijanja prikladnih strategija, planova i politika. Razumijevanje i formuliranje različitih i suprotnih gledišta o pojedinom pitanju, ako je potrebno, prilagođavanje pristupa kako se mijenjaju zahtjevi situacije, razmatranje problema s novog stajališta i razvijanje zamisli ili rješenja koja su ponudili drugi. Nastojanje da se potpuno shvati problem prije davanja preporuka ili stvaranja zaključaka, pri tome prikupljanje potpunih i točnih informacija, postizanje ispravne prosudbe uljudnim postavljanjem niza nametljivih pitanja i trajno praćenje potencijalnih pitanja i raznih informacija.

 

Široka perspektiva i okrenutost budućnosti: Promatranje izvan vlastite uloge, radi uspostavljanja šireg konteksta u kojem netko djeluje, uz puno razumijevanje različitih funkcija/područja, pokazivanjem svijesti o različitim kulturnim kontekstima i točkama gledišta i ocjenjivanjem učinaka vlastitih odluka na druge. Okrenutost budućnosti i predviđanje mogućnosti i prijetnji u budućnosti, poduzimanje radnji radi stvaranja prilika ili radi sprječavanja budućih problema.

 

Objektivnost, savjesnost i neovisnost: Neovisno i objektivno postupanje u interesu Unije kao cjeline, na osnovi profesionalnih standarda SSM-a, provjera okolnosti radi dobivanja potpune i stvarne predodžbe o situaciji. Težnja smanjenju ili otklanjanju pristranosti, predrasuda ili subjektivnih procjena oslanjanjem na podatke i činjenice koje se mogu dokazati.

 

Upravljanje timovima SSM-a (primjenjivo samo na rukovodstvo): Vođenje (stvarno/daljinski) timova i njihovo usmjeravanje prema ciljevima tima. Usklađivanje aktivnosti tima preko granica usmjeravanjem i korištenjem njihovih kompetencija i različitosti na najdjelotvorniji i najučinkovitiji način. Rad u cilju smanjenja nejasnoća i suočavanje s njima te pronalaženje načina za vođenje i ostvarenje rezultata u nesigurnim okolnostima.


Top