EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0003(01)

Odluka (EU) 2019/166 Europske središnje banke od 25. siječnja 2019. o Odboru za tržišnu infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2012/6 o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities (ESB/2019/3)

OJ L 32, 4.2.2019, p. 14–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/166/oj

4.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 32/14


ODLUKA (EU) 2019/166 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 25. siječnja 2019.

o Odboru za tržišnu infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2012/6 o osnivanju Odbora sustava TARGET2-Securities (ESB/2019/3)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 12.3.

uzimajući u obzir Smjernicu ESB/2012/13 od 18. srpnja 2012. o sustavu TARGET2-Securities (1),

budući da:

(1)

Eurosustav nudi tržišne infrastrukture, platforme, aplikacije i povezane usluge u području gotovinske namire, namire vrijednosnih papira i upravljanja kolateralom, koje obuhvaćaju usluge sustava TARGET, a koje uključuju usluge sustava TARGET2, T2S i TIPS-a.

(2)

Upravno vijeće odobrilo je 16. ožujka 2016. osnivanje Odbora za tržišnu infrastrukturu, upravljačkog tijela odgovornog za zadaće tehničkog i operativnog upravljanja u području tržišne infrastrukture i platformi.

(3)

U prošlosti, Odbor za tržišnu infrastrukturu sastajao se u različitim namjenskim oblicima u skladu s različitim tržišnim infrastrukturama, platformama i projektima za koje je odgovoran. Od osnivanja Odbora za tržišne infrastrukture, Odbor sustava T2S, prvobitno osnovan Odlukom ESB/2012/6 (2) djeluje kao jedan od takvih namjenskih oblika Odbora za tržišnu infrastrukturu, kako je navedeno u Odluci (EU) 2017/1403 Europske središnje banke (ESB/2017/20) (3).

(4)

Odbor sustava T2S nije osnovan isključivo Odlukom ESB/2012/6 već se također temelji na protokolu T2S potpisanom od strane središnjih banaka Eurosustava.

(5)

Preispitivanje djelovanja Odbora za tržišnu infrastrukturu pokazalo je da nisu potrebni namjenski oblici za njegovo učinkovito funkcioniranje. Stoga bi Odluku ESB/2012/6 trebalo staviti izvan snage, a oblik Odbora za tržišnu infrastrukturu trebalo bi revidirati tako da Odbor za tržišnu infrastrukturu bude strukturiran i da djeluje u skladu s ovom Odlukom.

(6)

Odbor za tržišnu infrastrukturu u svom revidiranom obliku podupire Upravno vijeće u osiguravanju da se tržišne infrastrukture, platforme, aplikacije i povezane usluge u području gotovinske namire, namire vrijednosnih papira i upravljanja kolateralom Eurosustava održavaju i dalje razvijaju kao i da se projekti u gore navedenim poljima razvijaju u skladu s ciljevima Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) iz Ugovora, poslovnim potrebama ESSB-a, tehnološkim napretkom i regulatornim i nadzornim zahtjevima, povremeno i prema potrebi.

(7)

Podrazumijeva se da pravni učinak Priloga III. ovoj Odluci („Pravila ponašanja”) ovisi o potpisu izjava članova Odbora za tržišnu infrastrukturu u dodacima 1. i 2. Prilogu III.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Sva upućivanja na Odbor sustava T2S u Smjernici ESB/2012/13 te odlukama ESB/2011/20 (4) i ESB/2011/05 (5) smatraju se upućivanjima na Odbor za tržišnu infrastrukturu. Svi drugi pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju isto značenje kao u smjernicama ESB/2012/27 (6) i ESB/2012/13.

Članak 2.

Odbor za tržišnu infrastrukturu

1.   Mandat Odbora za tržišnu infrastrukturu uključujući njegove ciljeve, odgovornosti i zadaće naveden je u Prilogu I. ovoj Odluci.

2.   Poslovnik Odbora za tržišnu infrastrukturu, uključujući njegov sastav i radne postupke, utvrđen je u Prilogu II. ovoj Odluci.

3.   Pravila ponašanja za članove Odbora za tržišnu infrastrukturu koja su navedena u Prilogu III. ovoj Odluci odobrava Upravno vijeće.

4.   Postupci i uvjeti za odabir, imenovanje i zamjenu članova Odbora za tržišnu infrastrukturu koji nisu iz središnjih banaka određeni su u Prilogu IV. ovoj Odluci.

5.   Podrazumijeva se da ova oduka ne utvrđuje pretpostavku da se svaki novi projekt tržišne infrastrukture, u smislu definicije infrastrukturnih projekata Eurosustava iz ove odluke, automatski povjerava Odboru za tržišnu infrastrukturu. Odbor za tržišnu infrastrukturu upravlja samo projektima koje je Upravno vijeće izričito povjerilo Odboru za tržišnu infrastrukturu.

Članak 3.

Stavljanje van snage

Odluka ESB/2012/6 stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Prijelazne odredbe

Radi osiguravanja nesmetanog i pravilnog prijelaza na Odbor za tržišnu infrastrukturu osnovan u skladu s ovom Odlukom, uključujući imenovanje njegovih članova, smatra se da je mandat imenovanih članova Odbora za tržišnu infrastrukturu u vrijeme stupanja na snagu ove Odluke produljen za četiri mjeseca:

Članak 5.

Završne odredbe

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 25. siječnja 2019.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 215, 11.8.2012., str. 19.

(2)  Odluka ECB/2012/6 od 29. ožujka 2012. o osnivanju Odbora TARGET2-Securities i o stavljanju izvan snage Odluke ESB/2009/6 (SL L 117, 1.5.2012., str. 13.).

(3)  Odluka (EU) 2017/1403 Europske središnje banke od 23. lipnja 2017. o izmjeni Odluke ESB/2012/6 o osnivanju Odbora TARGET2-Securities (ESB/2017/20) (SL L 199, 29.7.2017., str. 24.).

(4)  Odluka ESB/2011/20 od 16. studenoga 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila i postupaka za provođenje kriterija prihvatljivosti središnjih depozitorija vrijednosnih papira za pristup uslugama sustava TARGET2-Securities (SL L 319, 2.12.2011., str. 117.).

(5)  Odluka ESB/2011/5 od 20. travnja 2011. o odabiru pružatelja mrežnih usluga u sustavu TARGET2-Securities (SL L 134, 21.5.2011., str. 22.).

(6)  Smjernica ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (SL L 30, 30.1.2013., str. 1.).


PRILOG I.

ODBOR ZA TRŽIŠNE INFRASTRUKTURE

MANDAT

UVOD

Eurosustav nudi tržišne infrastrukture, platforme, aplikacije i povezane usluge u području gotovinske namire, namire vrijednosnih papira i upravljanja kolateralom, koje obuhvaćaju usluge sustava TARGET, a koje uključuju usluge sustava TARGET2, T2S i TIPS-a kao i usluge infrastrukture Eurosustava u budućnosti.

Odbor za tržišne infrastrukture je upravljačko tijelo koje podržava Upravno vijeće („Upravno vijeće”) Europske središnje banke (ESB) u osiguravanju da se usluge infrastrukture Eurosustava održavaju i dalje razvijaju te da se upravlja projektima koji se odnose na usluge infrastrukture Eurosustava („infrastrukturni projekti Eurosustava” ili „projekti”) u skladu s ciljevima Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) iz Ugovora, poslovnim potrebama, tehnološkim napretkom, pravnim okvirom primjenjivim na usluge infrastrukture Eurosustava i projekte kao i regulatornim i nadzornim zahtjevima uz puno poštovanje mandata odbora ESSB-a utvrđenog na temelju članka 9. Poslovnika ESB-a. Odbor za tržišne infrastrukture izvješćuje tijela ESB-a nadležna za donošenje odluka.

Ova oduka ne utvrđuje pretpostavku da se svaki novi projekt tržišne infrastrukture, u smislu definicije infrastrukturnih projekata Eurosustava iz ove odluke, automatski povjerava Odboru za tržišnu infrastrukturu. Odbor za tržišnu infrastrukturu upravlja samo projektima koje je Upravno vijeće izričito povjerilo Odboru za tržišnu infrastrukturu.

1.   Mandat i članovi Odbora za tržišne infrastrukture

Upravno vijeće ovime povjerava Odboru za tržišne infrastrukture obavljanje zadaća utvrđenih ovim mandatom.

Ne dovodeći u pitanje njegovu krajnju ovlast donošenja odluka, Upravno vijeće povjerilo je Odboru za tržišne infrastrukture obavljanje jasno utvrđenih zadaća, povezanih s djelovanjem usluga infrastrukture Eurosustava i infrastrukturnim projektima Eurosustava. Upravno vijeće, ne dovodeći u pitanje nadležnosti nacionalnih središnjih banaka na temelju Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, može dodijeliti Odboru za tržišne infrastrukture daljnje jasno utvrđene zadaće, osim onih navedenih na temelju stavka 2. koje su inače u nadležnosti Upravnog vijeća. S obzirom na konačne nadležnosti Upravnog vijeća za pitanja o sustavu T2S, sve njegove zadaće koje su povjerene Odboru sustava T2S i koje obavlja Odbor sustava T2S može i nadalje obavljati Upravno vijeće.

2.   Odgovornosti i zadaće Odbora za tržišne infrastrukture

2.1.   Priprema prijedloga odluka Upravnog vijeća o uslugama infrastrukture Eurosustava i projekata

Ne dovodeći u pitanje odgovornost Izvršnog odbora za pripremu sjednica Upravnog vijeća i za odgovornost za tekuće poslovanje ESB-a, Odbor za tržišne infrastrukture priprema prijedloge za Upravno vijeće da odluči o sljedećim pitanjima, u mjeri u kojoj je Upravno vijeće povjerilo Odboru za tržišne infrastrukture posebne projekte/infrastrukture i uz potpuno uvažavanje mandata odbora ESSB-a utvrđenog na temelju članka 9. Poslovnika ESB-a:

(a)

općoj strategiji, uključujući definiciju opsega usluga i opise usluga;

(b)

pitanjima upravljanja projektima;

(c)

financijskim pitanjima, uključujući:

i.

razradi glavnih obilježja financijskog režima (posebno proračuna, iznosa, razdoblja koje obuhvaća, financiranja);

ii.

redovitoj analizi financijskih rizika kojima je Eurosustav izložen;

iii.

pravilima upravljanja računima koji se vode u knjigama ESB-a i kojima upravlja Odbor za tržišne infrastrukture u ime Eurosustava;

iv.

troškovnim metodama;

v.

politici cijena; i

vi.

analizi režima odgovornosti;

(d)

općem planiranju;

(e)

pravnom okviru s nacionalnim središnjim bankama koji pruža usluge tržišne infrastrukture Eurosustavu ili koji izvršava infrastrukturne projekte Eurosustava s Eurosustavom („nacionalne središnje banke pružatelji”) i s klijentima te svakom ugovornom odnosu ili uvjetima koji se trebaju potpisati između Eurosustava i vanjskih dionika;

(f)

okviru upravljanja rizicima;

(g)

sporazumima o razini usluga s relevantnim stranama;

(h)

odobrenjima i utvrđivanju prioriteta promijenjenih zahtijeva i strategije testiranja/migracije;

(i)

strategiji povezivosti mreža;

(j)

strategiji upravljanja kriznim situacijama;

(k)

strategiji kibernetičke otpornosti i informacijske sigurnosti i okviri;

(l)

odgovornosti i ostalim zahtjevima; i

(m)

usklađenosti sudionika usluga infrastrukture Eurosustava s primjenjivim kriterijima prihvatljivosti.

2.2.   Djelatnosti upravljanja u odnosu na usluge infrastrukture Eurosustava i projekte

2.2.1.   Upravljanje i usmjeravanje

Odbor za tržišne infrastrukture provodi opće upravljanje uslugama infrastrukture Eurosustava i projektima, u mjeri u kojoj je Upravno vijeće povjerilo Odboru za tržišne infrastrukture pojedine projekte/infrastrukture i u potpunosti poštuje ovlasti odbora ESSB-a utvrđen na temelju članka 9. Poslovnika ESB-a. U tom smislu, Odbor za tržišne infrastrukture:

(a)

osigurava da usluge infrastrukture Eurosustava i projekti zadovoljavaju potrebe tržišta;

(b)

provodi i/ili upravlja općim strategijama, uključujući definiciju opsega usluge/usluga i/ili opise usluga;

(c)

provodi i/ili upravlja mehanizmima upravljanja;

(d)

provodi i/ili upravlja financijskim aranžmanima i strategijama;

(e)

upravlja odgovarajućim aktivnostima upravljanja promjenama i objavama

(f)

u okviru parametara koje je utvrdilo Upravno vijeće, upravlja razvojem, djelovanjem i održavanjem alata za simulaciju te upravlja studijama izvedivosti pri čemu se savjetuje s Odborom za tržišne infrastrukture i plaćanja Eurosustava, i prema potrebi, drugim relevantnim odborima ESSB-a, a na temelju odluke Upravnog vijeća;

(g)

koordinira promjene postupaka upravljanja i utvrđuje prioritete ovlaštenih promjena koje se odnose na nova izdanja uspostavlja testne scenarije za testove prihvaćanja Eurosustava, koordinira testove koji uključuju različite vrste dionika i koordinira postupke korisničkog testiranja;

(h)

upravlja detaljnim planiranjem usluga infrastrukture Eurosustava i projektima na temelju općeg plana programa koji odobrava Upravno vijeće;

(i)

provodi i/ili upravlja odgovarajućim okvirom za upravljanje rizikom u okviru parametara koje određuje Upravno vijeće;

(j)

provodi i/ili upravlja odgovarajućim strategijama migracije u okviru parametara koje određuje Upravno vijeće;

(k)

provodi i/ili upravlja odgovarajućim operativnim okvirima, uključujući strategiju upravljanja nezgodama i krizom, u okviru parametara koje određuje Upravno vijeće;

(l)

osigurava pravilno funkcioniranje i kvalitetu infrastrukture Eurosustava;

(m)

provodi i/ili upravlja strategijama povezivosti mreža;

(n)

provodi i/ili upravlja strategijama upravljanja kriznim situacijama;

(o)

provodi i/ili upravlja strategijom kibernetičke otpornosti i informacijske sigurnosti i okvirima; i

(p)

osigurava usklađenost s regulatornim i nadzornim zahtjevima.

2.2.2.   Financijski režim

Odbor za tržišne infrastrukture odobrava i/ili pokreće:

(a)

plaćanje obroka nacionalnim središnjim bankama pružateljima, u skladu s ugovorenim rasporedom plaćanja koji je odobrilo Upravno vijeće, nakon što Odbor za tržišne infrastrukture prihvati isporučevine;

(b)

naknadu troškova vezano uz dodatnu podršku koju nacionalne središnje banke pružatelji pružaju središnjim bankama Eurosustava, u skladu s odgovarajućim sporazumom između razine 2 i razine 3 i drugim odgovarajućim sporazumima;

(c)

plaćanje obroka ESB-u, na temelju troškova koje je potonji imao vezano uz usluge infrastrukture Eurosustava i projekte;

(d)

prema potrebi, prikupljanje naknada od klijenata i povrat tih naknada središnjim bankama Eurosustava. Ako je to potrebno, ESB osigurava odgovarajuću podršku Odboru za tržišne infrastrukture.

2.2.3.   Odnosi s nacionalnim središnjim bankama pružateljima

Odbor za tržišne infrastrukture:

(a)

osigurava uključenost nacionalnih središnjih banaka pružatelja u svim relevantnim pitanjima;

(b)

provodi pregovore svih izmjena odgovarajućih sporazuma između razine 2 i razine 3 i svih povezanih sporazuma između nacionalnih središnjih banaka pružatelja i središnjih banaka Eurosustava i podnosi te izmjene na odobrenje Upravnom vijeću;

(c)

uspostavlja i održava redovite kontakte s nacionalnim središnjim bankama pružateljima radi dobivanja svih potrebnih informacija za ispunjavanje svojih zadaća u skladu s tim sporazumima;

(d)

potvrđuje prijedloge nacionalni središnjih banaka pružatelja i odobrava isporučevine koje se odnose na tehnički i funkcionalni dizajn (koji su razvile nacionalne središnje banke pružatelji); i

(e)

pomaže Upravnom vijeću u upravljanju odnosima s pružateljima usluga mrežnog povezivanja, ako potonje čine dio usluga infrastrukture Eurosustava.

2.2.4.   Odnosi s upravljačkim tijelima Eurosustava i vanjskim dionicima

Odbor za tržišne infrastrukture:

(a)

prema potrebi upravlja odnosima s odborima ESSB-a, s regulatornim i nadzornim tijelima te s drugim relevantnim javnim tijelima u odnosu na usluge infrastrukture Eurosustava i projekte;

(b)

interaktivno surađuje s klijentima i središnjim bankama ESSB-a radi olakšavanja njihove migracije i raspravlja, koordinira i nastoji naći moguća rješenja za rješavanje sporova u okviru primjenjivog pravnog okvira i u okviru svojeg mandata kojeg odobravaju odgovorna tijela;

(c)

pregovara o nacrtima sporazuma o sudjelovanju (zajedno sa središnjim bankama Eurosustava, gdje je primjenjivo) sa sudionicima u uslugama infrastrukture Eurosustava i projektima i središnjim bankama izvan europodručja koje su potpisale sporazume o sudjelovanju, uključujući i izmjene tih sporazuma;

(d)

koordinira s drugim upravljačkim tijelima usluga infrastrukture Eurosustava i projekata,

(e)

prema potrebi, imenuje predsjedatelje tehničkih grupa nakon savjetovanjem s odgovarajućim upravljačkim tijelima i konačno prima izvješća od tehničkih grupa;

(f)

interaktivno surađuje s pružateljima usluga mrežnog povezivanja kada čine dio usluga infrastrukture Eurosustava;

(g)

definira politiku tehničke komunikacije u odnosu na usluge infrastrukture Eurosustava i projekte; i

(h)

osigurava transparentnost putem pravovremene i dosljedne objave relevantne tehničke dokumentacije u odnosu na usluge infrastrukture Eurosustava i projekte u skladu s obvezama povjerljivosti navedenim u Pravilima ponašanja.


PRILOG II.

ODBOR ZA TRŽIŠNE INFRASTRUKTURE

POSLOVNIK

POGLAVLJE 1.

Imenovanje i članstvo

UVOD

Eurosustav nudi tržišne infrastrukture, platforme, aplikacije i povezane usluge u području gotovinske namire, namire vrijednosnih papira i upravljanja kolateralom, koje obuhvaćaju usluge sustava TARGET koje uključuju usluge sustava TARGET2, T2S i TIPS-a, kao i usluge infrastrukture Eurosustava u budućnosti.

Odbor za tržišne infrastrukture je upravljačko tijelo koje podržava Upravno vijeće („Upravno vijeće”) Europske središnje banke (ESB) u osiguravanju da se usluge infrastrukture Eurosustava održavaju i dalje razvijaju te da se upravlja projektima koji se odnose na postojeće ili nove usluge infrastrukture Eurosustava („infrastrukturni projekti Eurosustava” ili „projekti”) u skladu s ciljevima Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) iz Ugovora, poslovnim potrebama, tehnološkim napretkom, pravnim okvirom primjenjivim na usluge infrastrukture Eurosustava i projekte kao i regulatorne i nadzorne zahtjeve uz puno poštovanje mandata odbora ESSB-a utvrđenog na temelju članka 9. Poslovnika ESB-a. Odbor za tržišne infrastrukture izvješćuje tijela ESB-a nadležna za donošenje odluka.

Ova oduka ne utvrđuje pretpostavku da se svaki novi projekt tržišne infrastrukture, u smislu definicije infrastrukturnih projekata Eurosustava iz ove odluke, automatski povjerava Odboru za tržišnu infrastrukturu. Odbor za tržišnu infrastrukturu upravlja samo projektima koje je Upravno vijeće izričito povjerilo Odboru za tržišnu infrastrukturu.

1.   Određivanje i imenovanje

Članove Odbora za tržišne infrastrukture imenuje Upravno vijeće na temelju prijedloga Izvršnog odbora ESB-a („Izvršni odbor”).

Prijave Izvršnom odboru predstavlja guverner ili predsjednik odgovarajuće nacionalne središnje banke (NSB), ovisno o slučaju. U svom prijedlogu Upravnom vijeću, Izvršni odbor daje prednost kandidatima koji su izravno odgovorni najvišem upravljačkom tijelu u svojim središnjim bankama. Izvršni odbor u svom prijedlogu osigurava postupanje u skladu s načelima navedenim u odjeljku 3. ovog Priloga II.

Prijave za članove Odbora za tržišne infrastrukture koji nisu iz nacionalnih središnjih banaka prikuplja Izvršni odbor u skladu s postupkom za odabir tih članova u skladu s Prilogom IV. ovoj Odluci.

2.   Članstvo i mandat - Sudjelovanje promatrača

Kad su imenovani, članovi Odbora za tržišne infrastrukture djeluju neovisno i u najboljem interesu Eurosustava. Niti jedno javno ili privatno tijelo ne može im davati upute. Članovi Odbora za tržišne infrastrukture odgovaraju zajedno i isključivo tijelima ESB-a nadležnim za donošenje odluka kada djeluju u svojem svojstvu članova Odbora za tržišne infrastrukture. Članovi Odbora za tržišne infrastrukture iz središnjih banaka mogu prema potrebi, na vlastitu inicijativu i po vlastitoj odluci, tražiti stajališta drugih zaposlenika svoje središnje banke, ali ne traže niti primaju upute od svoje središnje banke niti se obvezuju zauzeti određeno stajalište tijekom rasprava i odlučivanja Odbora za tržišne infrastrukture.

Odbor za tržišne infrastrukture ima predsjedatelja, koji je viši rukovoditelj u ESB-u.

Odbor za tržišne infrastrukture sastoji se od trinaest (13) članova, kako slijedi:

(a)

devet članova iz nacionalnih središnjih banaka Eurosustava, uključujući jednog člana po NSB-u koji pruža usluge tržišne infrastrukture Eurosustavu ili koji izvršava projekte infrastrukture Eurosustava s Eurosustavom („NSB pružatelj”);

(b)

dva člana iz nacionalnih središnjih banaka izvan Eurosustava koje sudjeluju u uslugama infrastrukture Eurosustava (npr. koje su potpisale T2S Sporazum o sudjelovanju valute ili sudjeluju u sustavu TARGET2);

(c)

dva člana koji nisu iz središnjih banaka (bez prava glasa), jedan s iskustvom kao viši službenik u području platnog prometa i jedan s iskustvom kao viši službenik u području vrijednosnih papira.

Predsjedatelju pruža podršku zamjenik predsjedatelja iz članova Odbora za tržišne infrastrukture kojeg imenuje Upravno vijeće. Isključiva zadaća zamjenika predsjedatelja je predsjedati sastancima Odbora za tržišne infrastrukture u slučaju privremene odsutnosti predsjedatelja tijekom sastanka, u skladu s prethodno utvrđenim dnevnim redom za određeni sastanak Odbora za tržišne infrastrukture.

Mandat člana Odbora za tržišne infrastrukture traje 36 mjeseci i može se obnoviti. Upravno vijeće može odlučiti o kraćem mandatu, uključujući kada članovi daju ostavku ili odu u mirovinu prije isteka mandata.

Kako bi se osiguralo da nacionalne središnje banke (Eurosustava i nacionalne središnje banke koje sudjeluju u odgovarajućim uslugama infrastrukture Eurosustava i projektima) imaju mogućnost poslati predstavnika u Odbor za tržišne infrastrukture treba postojati rotacija članova iz nacionalnih središnjih banaka koje nisu pružatelji, u pravilu u vrijeme isteka početnog mandata od 36 mjeseci članova Odbora za tržišne infrastrukture. Podrazumijeva se da gore navedeni sustav rotacije nema za posljedicu isključenje istog NSB-a koji nije pružatelj za više od dva razdoblja rotacije.

Održava se odgovarajuća ravnoteža između članova s iskustvom u upravljanju projektima, iskustvom u poslovima tržišne infrastrukture Eurosustava i iskustvom u području IT-a.

Predsjedatelj poziva promatrače bez prava glasa iz odgovarajućih odbora ESSB-a na raspravu usluga infrastrukture Eurosustava ili projekata iz područja njihove nadležnosti. Od članova Odbora za tržišne infrastrukture očekuje se da posvete barem 30 % svog radnog vremena pitanjima Odbora za tržišne infrastrukture.

Članovi Odbora za tržišne infrastrukture nisu izravno uključeni u nadzor usluga infrastrukture Eurosustava ili tijela koja sudjeluju u gore navedenom (npr. središnji depozitoriji vrijednosnih papira koji eksternaliziraju operacije namire sustavu T2S, u mjeri u kojoj takvo uključivanje može dovesti do stvarnog ili potencijalnog sukoba s njihovim funkcijama članova Odbora za tržišne infrastrukture. Uspostavljaju se odgovarajuće mjere radi identificiranja i izbjegavanja takvih sukoba. Članovi ne smiju biti dio Odbora internih revizora Eurosustava niti smiju biti uključeni u aktivnosti razine 3 na dnevnoj osnovi.

POGLAVLJE 2.

Radni postupci

1.   Odlučivanje

U skladu s načelima dobrog upravljanja, članovi su dužni redovito sudjelovati na sastancima Odbora za tržišne infrastrukture. Sudjelovanje je strogo na osobnoj osnovi; članovi se ne mogu zamijeniti.

Za valjanost rasprave Odbora za tržišne infrastrukture potreban je kvorum od sedam članova s pravom glasa. Ako nema kvoruma, predsjedatelj može sazvati izvanredni sastanak, na kojemu se odluke mogu donositi bez obzira na kvorum.

U mjeri u kojoj je to moguće, odluke Odbora za tržišne infrastrukture donose se konsenzusom. U suprotnom i na zahtjev predsjedatelja, Odbor za tržišne infrastrukture može odlučiti običnom većinom. U slučaju da je ishod neodlučan, predsjedatelj ima odlučujući glas.

Odbor za tržišne infrastrukture provodi glasovanje na zahtjev predsjedatelja. Predsjedatelj također pokreće postupak glasovanja na zahtjev najmanje tri člana Odbora za tržišne infrastrukture s pravom glasa. Član se suzdržava od glasanja u slučaju postojanja sukoba interesa, u značenju iz Pravila ponašanja. Član s pravom glasa koji je odsutan može delegirati svoje pravo glasa u odnosu na određeni postupak glasanja drugom članu s pravom glasa pod uvjetom da niti jedan član s pravom glasa ne može dati više od dva glasa o svakom pitanju.

Odluke se mogu donositi i pisanim postupkom, osim ako se tome protivi tri ili više članova s pravom glasa. Pisani postupak zahtijeva: (a) obavijest koja se dostavlja najmanje dva radna dana unaprijed (osim u iznimnim slučajevima, koje kao takve utvrdi predsjedatelj Odbora za tržišne infrastrukture) i (b) evidenciju o svakoj takvoj odluci u zaključcima sa sljedećeg sastanka Odbora za tržišne infrastrukture.

Članovi Odbora za tržišne infrastrukture koji nisu iz središnjih banaka imenuju se u osobnom svojstvu. Oni nemaju pravo glasa i ne mogu delegirati svoje odgovornosti drugom članu Odbora za tržišne infrastrukture ili trećoj strani.

2.   Održavanje sastanaka Odbora za tržišne infrastrukture

Odbor za tržišne infrastrukture odlučuje o datumima svojih sastanaka na prijedlog predsjedatelja. Odbor za tržišne infrastrukture treba se redovito sastajati u skladu s rasporedom koji pravodobno priprema prije početka svake godine.

Predsjedatelj može sazvati izvanredne sastanke Odbora za tržišne infrastrukture kada to smatra potrebnim. Predsjedatelj saziva izvanredni sastanak ako zahtjev za takav sastanak podnesu najmanje tri člana.

Odbor za tržišne infrastrukture obično održava svoje sastanke u prostorijama ESB-a.

Sastanci se također mogu održavati pomoću telekonferencije, osim u slučaju kada se tri ili više članova tome protive.

Odbor za tržišne infrastrukture donosi dnevni red za svaki sastanak.

Prisustvovanje na sastancima Odbora za tržišne infrastrukture ograničeno je na članove Odbora za tržišne infrastrukture i druge osobe koje pozove predsjedatelj.

3.   Izvješćivanje tijela ESB-a nadležnih za donošenje odluka

Odbor za tržišne infrastrukture izvješćuje tijela ESB-a nadležna za donošenje odluka. U tom smislu, on prema potrebi priprema izvješća tijelima za odlučivanje ESB-a.

4.   Unutarnji tok informacija i transparentnost

Članovi Odbora za tržišne infrastrukture koji nisu iz središnjih banaka primaju, pod uvjetom ispunjavanja uvjeta povjerljivosti, svu dokumentaciju o uslugama infrastrukture Eurosustava i projektima dostavljenu Upravnom vijeću.

Nacionalne središnje banke Eurosustava koje nisu zastupljene u Odboru za tržišne infrastrukture imaju automatski pristup dokumentaciji Odbora za tržišne infrastrukture, uključujući dnevne redove i zapisnike Odbora za tržišne infrastrukture, u isto vrijeme kao i članovi Odbora za tržišne infrastrukture i mogu dati pisane primjedbe prije sastanka Odbora za tržišne infrastrukture tako da Odbor za tržišne infrastrukture može uzeti u obzir njihova stajališta. One također mogu postaviti zahtjev predsjedatelju da sudjeluju na Odboru za tržišne infrastrukture ako im je određeno pitanje od posebnog interesa. Predsjedatelj će biti odgovoran za obavješćivanje nacionalne središnje banke Eurosustava ako se smatra da može imati poseban interes i može također staviti pred Odbor za tržišne infrastrukture bilo koje pitanje koje je postavio takav NSB Eurosustava.

Radi osiguravanja da je Odbor za tržišne infrastrukture i plaćanja Eurosustava u tijeku s radom Odbora za tržišne infrastrukture, postojat će redovno izvješćivanje o pitanjima vezanim uz Odbor za tržišne infrastrukture na svakom dnevnom redu Odbora za tržišne infrastrukture i plaćanja Eurosustava. Ako se to smatra potrebnim, mogu se održati zajednički sastanci Odbora za tržišne infrastrukture i plaćanja Eurosustava i Odbora za tržišne infrastrukture.

Suradnja između Odbora za tržišne infrastrukture i drugih odbora ESSB-a odvija se putem pisanih konzultacija.

Aktivnosti Odbora za tržišne infrastrukture podliježu preispitivanju Odbora internih revizora.

5.   Vanjski protok informacija, transparentnost i predstavljanje

Predsjedatelj redovno izvješćuje sve relevantne dionike o svim relevantnim pitanjima koja se tiču usluga infrastrukture Eurosustava i projekata koji su pod odgovornošću Odbora za tržišne infrastrukture. Predsjedatelj osigurava transparentnost putem pravovremene i dosljedne dostupnosti relevantne tehničke dokumentacije u odnosu na usluge infrastrukture Eurosustava i projekte na odjeljku posvećenom Odboru za tržišne infrastrukture na mrežnim stranicama ESB-a.

Članovi trebaju obavijestiti predsjedatelja unaprijed o svim relevantnim i značajnim vanjskim aktivnostima/komunikaciji vezano uz odgovornosti i zadaće Odbora za tržišne infrastrukture, poput držanja govora o uslugama infrastrukture Eurosustava i projektima pod odgovornošću Odbora za tržišne infrastrukture na konferencijama ili sastancima s relevantnim dionicima i moraju osigurati Odboru za tržišne infrastrukture pisani sažetak u roku od pet radnih dana od dotičnog događaja. Svaka značajna vanjska aktivnost/komunikacija mora biti u interesu Eurosustava i mora biti u skladu s političkim odlukama Upravnog vijeća.

6.   Podrška

Odbor za tržišne infrastrukture prima organizacijsku podršku ESB-a, između ostalog, za pripremu sastanaka Odbora za tržišne infrastrukture, uključujući dokumentaciju za sastanke.

U pravilu, ESB dostavlja članovima dokumente za raspravu pet radnih dana prije sastanka. Međutim, kratke dokumente moguće je slati jedan radni dan unaprijed. Dokumenti poslani manje od dva radna dana unaprijed smatraju se „dokumentima na stolu” koji ne mogu voditi do odluke Odbora za tržišne infrastrukture, osim ako se svi članovi dogovore drukčije.

Nakon svakog sastanka Odbora za tržišne infrastrukture ESB priprema nacrt zapisnika u kojem se bilježe pitanja koja su bila predmet razmatranja i rezultati rasprave, kao i dogovoreno daljnje postupanje. Nacrt zapisnika uključuje stajališta koja su iskazali pojedini članovi za vrijeme sastanka, ako se to traži. Nacrt zapisnika dostavlja se članovima u roku od pet radnih dana od sastanka.

Nakon svakog sastanka Odbora za tržišne infrastrukture, ESB također priprema nacrt popisa djelovanja, koji sadržava zadaće i rokove koji su dodijeljeni i dogovoreni tijekom tog sastanka, koji se dostavlja članovima u roku pet radnih dana od sastanka.

Nacrti zapisnika i popisa djelovanja dostavljaju se Odboru za tržišne infrastrukture radi odobrenja na sljedećem sastanku (ili, ako je potrebno, ranije pisanim postupkom) i potpisuje ih predsjedatelj.

Odbor za tržišne infrastrukture imenuje kontrolora koji može biti jedan od njegovih članova i od njega prima upute.

Odbor za tržišne infrastrukture može stvoriti podstrukture u dogovoru s ESB-om. Podstrukture mogu biti uspostavljene različito od sastava Odbora za tržišne infrastrukture i mogu biti otvorene za sudjelovanje svim nacionalnim središnjim bankama Eurosustava i, prema potrebi, nacionalnim središnjim bankama izvan Eurosustava.

7.   Preispitivanje mandata

Mandat Odbora za tržišne infrastrukture može se preispitati svakih pet godina u smislu stečenog iskustva.


PRILOG III.

ODBOR ZA TRŽIŠNE INFRASTRUKTURE

PRAVILA PONAŠANJA

UVOD

Odbor za tržišne infrastrukture sastoji se od članova koje je imenovalo Upravno vijeće („Upravno vijeće”) Europske središnje banke (ESB). Članovi moraju djelovati isključivo u najboljem interesu Eurosustava i moraju osigurati dovoljno vremena za aktivno sudjelovanje u radu Odbora za tržišne infrastrukture.

Odbor za tržišne infrastrukture je upravljačko tijelo koje podržava Upravno vijeće u osiguravanju da se usluge infrastrukture Eurosustava, platforme, aplikacije i povezane usluge u području gotovinske namire, namire vrijednosnih papira i upravljanja kolateralom („usluge infrastrukture Eurosustava”) održavaju i dalje razvijaju te da se upravlja projektima koji se odnose na postojeće ili nove usluge infrastrukture Eurosustava („projekti infrastrukture Eurosustava” ili „projekti”) u skladu s ciljevima Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) iz Ugovora, poslovnim potrebama, tehnološkim napretkom, pravnim okvirom primjenjivim na usluge infrastrukture Eurosustava i projekte kao i regulatorne i nadzorne zahtjeve uz puno poštovanje mandata odbora ESSB-a utvrđenog na temelju članka 9. Poslovnika ESB-a. Odbor za tržišne infrastrukture izvješćuje tijela ESB-a nadležna za donošenje odluka.

Za informirano i neovisno donošenje odluka Upravnog vijeća važno je da na rad Odbora za tržišne infrastrukture ne utječu okolnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa bilo kojeg od njegovih članova. Također je nužno za očuvanje ugleda i vjerodostojnosti Eurosustava i ESSB-a i za pravilnost usluga infrastrukture Eurosustava i projekata da se članovi Odbora za tržišne infrastrukture rukovode općim interesima Eurosustava te da ih doživljavaju kao takve. Stoga članovi (a) izbjegavaju situacije stvarnog ili prividnog sukoba interesa; (b) djeluju samo u najboljem interesu Eurosustava u odnosima s tijelima javne vlasti, središnjim bankama, predstavnicima sektora i ostalim vanjskim dionicima koji su uključeni u izradu, razvoj i rad tržišnih infrastruktura, platformi, aplikacija i povezanih usluga koje nudi Eurosustav; i (c) osiguravaju objektivnost, neutralnost i pošteno tržišno natjecanje između dobavljača koji imaju interes u tržišnim infrastrukturama, platformama, aplikacijama i povezanim uslugama koje nudi Eurosustav.

Obveza čuvanja poslovne tajne iz članka 37. stavka 1. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”) primjenjuje se kako na osoblje ESB-a tako i na osoblje nacionalne središnje banke (NSB) koji obavljaju zadaće ESSB-a te obuhvaća, između ostalog, povjerljive informacije koje se odnose na poslovne tajne ili bilo koje druge informacije koje imaju komercijalnu vrijednost. Jednaka obveza primjenjuje se na članove Odbora za tržišne infrastrukture koji nisu iz središnjih banaka. Članovi koji nisu iz središnjih banaka također se moraju pridržavati svih dodatnih pravila ponašanja koja mogu biti navedena u dokumentu o njihovom imenovanju i u njihovom ugovoru s ESB-om.

Primjereno je i u skladu s dobrom administrativnom praksom da se u Uvjetima zapošljavanja koji se primjenjuju na predsjedatelja Odbora za tržišne infrastrukture i odredbama primjenjivim na članove Odbora za tržišne infrastrukture koji su osoblje NSB-a predvidi mogućnost pravnog lijeka u slučaju povrede ovih Pravila ponašanja (dalje u tekstu „Pravila”). Jednaka odredba primjenjuje se na članove Odbora za tržišne infrastrukture koji nisu iz središnjih banaka, kako je opisano u Prilogu IV.

Ova Pravila ne dovode u pitanje bilo koje zahtjeve koji proizlaze iz drugih etičkih odredaba koje se primjenjuju na članove Odbora za tržišne infrastrukture koji su u funkciji članova osoblja ESB-a ili NSB-a.

1.   Definicije

Za potrebe ovih Pravila:

(a)

„predsjedatelj” znači osoba koju imenuje Upravno vijeće za predsjedanje Odborom za tržišne infrastrukture;

(b)

„zamjenik predsjedatelja” znači osoba koja podupire predsjedatelja koju iz članova Odbora za tržišne infrastrukture imenuje Upravno vijeće. Isključiva zadaća zamjenika predsjedatelja je predsjedati sastancima Odbora za tržišne infrastrukture u slučaju privremene odsutnosti predsjedatelja tijekom sastanka, u skladu s prethodno utvrđenim dnevnim redom za određeni sastanak Odbora za tržišne infrastrukture.

(c)

Ne dovodeći u pitanje obveze čuvanja poslovne tajne iz članka 37. stavka 1. Statuta ESSB-a ili klasifikaciju dokumenata u skladu s režimom povjerljivosti ESB-a koji se dostavljaju svakom članu Odbora za tržišne infrastrukture, „povjerljiva informacija” znači i. poslovne tajne Eurosustava ili trećih strana i sve informacije koje imaju komercijalnu vrijednost osim onih za potrebe rada Odbora za tržišne infrastrukture; ii. sve informacije čija bi neovlaštena objava mogla štetiti temeljnim interesima Eurosustava; i iii. sve informacije koje bi razumna osoba smatrala povjerljivima; „povjerljive informacije” ne uključuju: i. informacije koje jesu ili postaju opće dostupne javnosti, na način koji ne predstavlja povredu ovih Pravila; ili ii. informacije do kojih je treća strana koja nema pristup povjerljivim informacijama došla sama; ili iii. informacije za koje je, na temelju odjeljka 3. zakonom propisano da ih je potrebno objaviti;

(d)

„član koji nije iz središnje banke” znači član Odbora za tržišne infrastrukture koji nije član osoblja ESB-a ili NSB-a;

(e)

„mandat” znači mandat naveden u Prilogu I.;

(f)

„član” znači član Odbora za tržišne infrastrukture, uključujući predsjedatelja;

(g)

„dobavljači” znači poslovni subjekti i trgovačke organizacije koje trenutačno pružaju ili imaju interes u pružanju roba i/ili usluga povezanih s tržišnim infrastrukturama, platformama, aplikacijama i povezanim uslugama koje nudi Eurosustav.

2.   Izbjegavanje sukoba interesa

(a)

U odnosu na pružanje robe i/ili usluga koje su relevantne za mandat Odbora za tržišne infrastrukture, smatra se da je nastao sukob interesa u okolnostima opisanim u članku 0.2.1.2. Pravila o osoblju ESB-a, a posebno, kada član ima komercijalni ili poslovni interes ili udio u dobavljaču, putem vlasništva, kontrole, ulaganja, osobne odanosti ili na drugi način što utječe ili bi moglo utjecati na nepristrano i objektivno obavljanje zadaća tog člana.

(b)

Članovi djeluju u općem interesu Eurosustava i u obavljanju odgovornosti i zadaća Odbora za tržišne infrastrukture. Oni izbjegavaju sve situacije za koje je vjerojatno da vode sukobu interesa.

(c)

Ako dođe do sukoba interesa ili je vjerojatno da će do njega doći vezano uz zadaće Odbora za tržišne infrastrukture, dotični član obavješćuje o takvom stvarnom ili potencijalnom sukobu interesa tijelo u njegovoj središnjoj banci zaduženo za praćenje poštovanja zakonitosti (ili, u slučaju člana odbora koji nije iz središnje banke, Ured ESB-a zadužen za praćenje poštovanja zakonitosti i upravljanje) pomoću obrasca navedenog u Dodatku 2. i o tome istodobno obavješćuje predsjedatelja. Ako tijelo zaduženo za praćenje poštovanja zakonitosti (ili, u slučaju člana koji nije iz središnje banke, Ured ESB-a zadužen za praćenje poštivanja zakonitosti i upravljanje) zaključi da postoji sukob interesa, ono daje svoju preporuku guverneru ili predsjedniku, ovisno o slučaju, dotične središnje banke (ili u slučaju člana koji nije iz središnje banke, predsjedniku ESB-a) vezano uz odgovarajuće upravljanje predmetnim sukobom interesa.

(d)

Ako, za vrijeme sastanka Odbora za tržišne infrastrukture, određeni član ima razloga vjerovati da bi sudjelovanje drugog člana u raspravi, glasovanju ili pisanom postupku Odbora za tržišne infrastrukture moglo dovesti do sukoba interesa, o tome je dužan odmah obavijestiti predsjedatelja.

(e)

Predsjedatelj poziva člana u vezi kojeg je postavljeno pitanja sukoba interesa u skladu sa stavkom (c) i (d) da se izjasni postoji li stvarni i potencijalni sukob interesa. Predsjedatelj obavješćuje tijelo zaduženo za praćenje poštovanja zakonitosti dotične središnje banke (ili, u slučaju člana koji nije iz središnje banke, Ured ESB-a zadužen za praćenje poštovanja zakonitosti i upravljanje) o svim takvim slučajevima bez nepotrebnog odlaganja, te, ako se to smatra potrebnim, Upravno vijeće.

(f)

Ako je predsjedatelj dotični član na temelju stavka (c), (d) ili (e), predsjedatelj izvješćuje Ured ESB-a zadužen za praćenje poštovanja zakonitosti i upravljanje.

(g)

Član će se odmah povući iz sudjelovanja u svim diskusijama, raspravama ili glasanju o bilo kojem pitanju u vezi kojeg taj član ima sukob interesa i neće mu se dostaviti dokumentacija s tim u vezi.

3.   Pravilna uporaba povjerljivih informacija

(a)

Članovi se koriste povjerljivim informacijama samo za potrebe i u interesu Eurosustava i u obavljanju zadaća Odbora za tržišne infrastrukture u skladu s mandatom Odbora za tržišne infrastrukture.

(b)

Članovi neće niti u kojem slučaju učiniti dostupnim, izvan svog mandata, povjerljive informacije trećim stranama i/ili subjektima u Eurosustavu ili izvan Eurosustava. Što se tiče predsjedatelja Odbora za tržišne infrastrukture i osoblja NSB-a, oni mogu učiniti dostupnim povjerljive informacije članovima osoblja svoje središnje banke samo na temelju načela „nužnog poznavanja” i s isključivom svrhom davanja savjeta kako bi se o određenom pitanju moglo dati mišljenje. Članovi u načelu ne smiju otkrivati povjerljive informacije koje nose oznaku „samo za članove”, članovima osoblja svojih središnjih banaka osim ako Odbor za tržišne infrastrukture odluči drukčije.

(c)

Članovi poduzimaju sve potrebne mjere za sprečavanje slučajnog otkrivanja povjerljivih informacija ili neovlaštenog pristupa povjerljivim informacijama.

(d)

Članovi ne smiju upotrebljavati povjerljive informacije u svoju korist ili u korist bilo koje druge osobe u skladu s člankom 4.1.3 Etičkog okvira ESB-a i nacionalnim mjerama kojima se provodi članak 7. stavak 2. Smjernice (EU) 2015/855 Europske središnje banke (1). Oni se osobito neće koristiti povjerljivim informacijama u privatnim financijskim transakcijama ili u davanju preporuka ili savjetovanju protiv takvih transakcija.

(e)

Ako je članu naloženo, od strane suda ili regulatornog, nadzornog ili drugog nadležnog tijela koje je nadležno za tog člana, da otkrije ili stavi na raspolaganje povjerljive informacije, on mora:

i.

kada je to moguće prema zakonu, odmah poslati pisanu obavijest o takvom nalogu predsjedatelju i tijelu zaduženom za praćenje poštivanja zakonitosti svoje središnje banke (ili, u slučaju člana koji nije iz središnje banke, Uredu ESB-a zaduženom za praćenje poštovanja zakonitosti i upravljanje), uz navođenje što je više moguće pojedinosti;

ii.

dobiti stručni pravni savjet u vezi sa zakonitosti i izvršivosti takvog naloga, ako predsjedatelj to smatra potrebnim;

iii.

surađivati sa svim dotičnim središnjim bankama i pružiti pomoć koju predsjedatelj može opravdano zahtijevati kako bi se omogućilo Odboru za tržišne infrastrukture ili NSB-u dotičnog člana da traže pravni lijek radi zaštite povjerljivih informacija;

iv.

obavijestiti dotični sud ili dotično tijelo o povjerljivoj prirodi informacije i tražiti od suda ili tog tijela da čuvaju povjerljivost te informacije, u mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno.

Ako je predsjedatelj dotični član na temelju ovog odjeljka, on/ona izvješćuje Ured ESB-a zadužen za praćenje poštivanja zakonitosti i upravljanje.

4.   Načela komunikacije s vanjskim stranama

(a)

Na temelju zahtjeva koji se odnose na povjerljive informacije, u svojim kontaktima s dobavljačima ili strukovnim udrugama koje predstavljaju dobavljače, članovi teže očuvanju poštenog tržišnog natjecanja i osiguranju objektivnih i relevantnih informacija svim dobavljačima ili zastupnicima na koordinirani i nediskriminirajući način. Ovisno o informacijama koje treba osigurati, ovaj se cilj može postići njihovim angažmanom u konstruktivnom dijalogu i razmjenom dokumentacije s njima u savjetodavnim skupinama.

(b)

Članovi uzimaju u obzir svu pisanu komunikaciju koju su na njih naslovili dobavljači ili strukovne udruge koje predstavljaju dobavljače. Članovi tretiraju takve komunikacije kao povjerljive, osim ako dobavljač ili predstavnik izričito izjavi suprotno.

(c)

Stavci 3(a) i 3(b) ne smiju se tumačiti tako da onemogućuju kontakte između Odbora za tržišne infrastrukture i dobavljača ili strukovnih udruga koje predstavljaju dobavljače.

5.   Savjeti o etičkim pitanjima

Ako određeni član ima pitanja o primjeni Pravila, on treba tražiti savjet od Ureda ESB-a zaduženog za praćenje poštivanja zakonitosti i upravljanje.

6.   Sankcije i završne odredbe

(a)

Ne dovodeći u pitanje pravila o disciplinskim postupcima iz njihovih uvjeta zapošljavanja ili bilo koje primjenjive kaznene, disciplinske, administrativne ili ugovorne kazne, član koji povrijedi ova Pravila bit će podoban za otpuštanje iz Odbora za tržišne infrastrukture i zamjenu.

(b)

Član je i dalje obvezan odjeljcima 2. i 3. čak i nakon što su prestale njegove dužnosti člana Odbora za tržišne infrastrukture.

(c)

Bivši se član ne smije koristiti povjerljivim informacijama u svrhu dobivanja zaposlenja kod dobavljača ili otkriti ili iskoristiti bilo koju povjerljivu informaciju do koje je došao zahvaljujući svom sudjelovanju u Odboru za tržišne infrastrukture kao zaposlenik dobavljača.

(d)

Tijekom prve godine nakon završetka njihovih zadaća, članovi su dužni i nadalje izbjegavati svaki sukob interesa koji bi mogao proizlaziti iz određene nove profesionalne aktivnosti ili imenovanja. Oni moraju, posebno, obavijestiti pisanim putem predsjedatelja o svakom planiranom angažmanu u bilo kojoj profesionalnoj aktivnosti ili prihvaćanju imenovanja i moraju od Odbora za tržišne infrastrukture tražiti savjet prije svog obvezivanja. Odbor za tržišne infrastrukture upućuje to pitanje Uredu za praćenje poštivanja zakonitosti i upravljanje, prema potrebi.

(e)

Ako bivši član ne poštuje zahtjeve navedene u stavcima (c) i (d), Odbor za tržišne infrastrukture može obavijestiti poslodavca bivšeg člana da postoji sukob interesa ili je vjerojatno da će nastati između novog položaja bivšeg člana i njegova ranijeg položaja.

7.   Adresati i dostavljanje

Ova su Pravila upućena članovima. Primjerak se dostavlja svakom postojećem članu i novim članovima nakon imenovanja. Članovi su dužni potpisati Dodatak 1. i Dodatak 2. prije sudjelovanja na prvom sastanku Odbora za tržišne infrastrukture.


(1)  Smjernica (EU) 2015/855 Europske središnje banke оd 12. ožujka 2015. o utvrđivanju načela etičkog okvira Eurosustava i o stavljanju izvan snage Smjernice ESB/2002/6 o minimalnim standardima za Europsku središnju banku i nacionalne središnje banke pri obavljanju poslova monetarne politike, deviznih poslova s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanju deviznim pričuvama ESB-a (ESB/2015/11) (SL L 135, 2.6.2015., str. 23.)

Dodatak 1.

IZJAVA O PRIDRŽAVANJU PRAVILA PONAŠANJA

Ovom Izjavom, prihvaćam priložena Pravila ponašanja i potvrđujem svoje obveze na temelju tih Pravila, posebno svoje obveze da (a) postupam sa strogom povjerljivošću i ne odajem bilo koju povjerljivu informaciju koju sam dobio, također u skladu s ESB-ovim režimom povjerljivosti; (b) izbjegavam i prijavim situacije koje mogu uključivati sukob interesa u obavljanju mojih dužnosti kao člana Odbora za tržišne infrastrukture u vezi s nadležnostima Odbora za tržišne infrastrukture; i (c) ne upotrebljavam povjerljive informacije u svoju korist ili u korist bilo koje druge strane; posebno, neću iskoristiti povjerljive informacije u bilo kojoj financijskoj transakciji ili u davanju preporuka ili savjetovanja protiv takvih transakcija.

(Potpis i datum)

(Ime i prezime)

(Adresa)

Dodatak 2.

IZJAVA O INTERESU (1)

(Ime i prezime)

(Adresa)

(Zanimanje)

Na nadležnosti Odbora za tržišne infrastrukture izravno ili neizravno (npr. u odnosu na člana obitelji) utječu sljedeći financijski i/ili nefinancijski interesi koji mogu dovesti do sukoba interesa u smislu ovih Pravila ponašanja (2):

Ulaganje (npr. izravno ili neizravno u poslovni subjekt, uključujući društva kćeri ili druge subjekte koji pripadaju istoj poslovnoj grupi koja ima interes kao dobavljač, osim ako se ono drži u investicijskim ili mirovinskim fondovima ili sličnom):

Položaj (npr. trenutačni ili prethodni, plaćeni ili neplaćeni, kod poslovnog subjekta koji ima interes kao dobavljač):

Dohodak ili darovi (npr. trenutačna, prethodna ili očekivana naknada, uključujući odgođene pogodnosti, mogućnosti kojima se može koristiti u kasnijoj fazi i prijenos mirovinskih prava ili darovi primljeni od poslovnog subjekta koji ima interes kao dobavljač):

Ostalo:

Ovime časno potvrđujem da su, prema mojem najboljem saznanju, dani podaci istiniti i potpuni.

(Potpis i datum)

(Ime i prezime)


(1)  Ako određeni član nema relevantni interes, to treba naznačiti navođenjem „nema interesa” u odgovarajućem polju/odgovarajućim poljima.

(2)  Član koji ima odgovarajući interes treba opisati sve relevantne činjenice i okolnosti te se za to prema potrebi može koristiti dodatnim listom papira.


PRILOG IV.

POSTUPCI I UVJETI ZA ODABIR, IMENOVANJE I ZAMJENU ČLANOVA ODBORA ZA TRŽIŠNE INFRASTRUKTURE KOJI NISU IZ SREDIŠNJIH BANAKA

1.   Poziv na natječaj

1.1.

Europska središnja banka (ESB) objavljuje poziv na natječaj za imenovanje stručnjaka koji nisu iz središnjih banaka kao članova Odbora za tržišne infrastrukture i za izradu pričuvnog popisa. Poziv na natječaj provodi se u skladu s Odlukom (EU) 2016/245 Europske središnje banke (ESB/2016/2) (1). Međutim, to odstupa od članka 22. Odluke (EU) 2016/245 (ESB/2016/2). Poziv na natječaju skladu je najmanje s glavnim načelima javne nabave i osiguravanjem pravilnog i transparentnog tržišnog natjecanja.

1.2.

Poziv na natječaj, između ostalog, navodi: (a) ulogu Odbora za tržišne infrastrukture; (b) ulogu članova Odbora za tržišne infrastrukture koji nisu iz središnjih banaka; (c) kriterije za odabir; (d) relevantne financijske aspekte; i (e) postupak prijave, uključujući i rok za primitak prijava.

1.3.

Poziv na natječaj objavljuje se istodobno u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a. Prema potrebi, ESB se može koristiti dodatnim sredstvima za objavu poziva na natječaj. U slučaju odstupanja inačica objavljena u Službenom listu Europske unije ima prednost pred drugim inačicama.

1.4.

Rok za podnošenje prijava kandidata je najmanje 35 kalendarskih dana od dana objave poziva na natječaj u Službenom listu Europske unije.

2.   Postupak odabira

2.1.

Upravno vijeće ESB-a („Upravno vijeće”) imenuje članove Odbora za tržišne infrastrukture koji nisu iz središnjih banaka na temelju prijedloga Izvršnog odbora ESB-a („Izvrni odbor”), nakon dovršetka odgovarajućeg postupka nabave.

2.2.

Izvršni odbor procjenjuje kandidate prema kriterijima za odabir navedenim u odjeljku 3. ovog Priloga IV.

2.3.

Predsjedatelj Odbora za tržišne infrastrukture, predstavnici nacionalnih središnjih banaka Eurosustava i osoblje ESB-a mogu pružiti podršku Izvršnom odboru u popunjavanju obrazaca za procjenu kandidata, koji uključuju sažetak postignuća i nedostataka kandidata u vezi s kriterijima za odabir i preporuku za imenovanje prema prikladnosti kandidata.

2.4.

Odstupajući od članka 22. stavka 6. Odluke (EU) 2016/245 ESB/2016/2, izravno se imenuju dva kandidata, a za buduća slobodna radna mjesta izrađuje se pričuvni popis kandidata.

3.   Kriteriji za odabir

Kriteriji za odabir su sljedeći:

(a)

stručnost kao viši službenik u području platnog prometa ili stručnost u području vrijednosnih papira, kao pružatelj usluga ili kao korisnik usluga u tom području, kao i stručnost u širem području financijskog sektora Unije;

(b)

najmanje 10 godina iskustva u interakciji s glavnim sudionicima na financijskim tržištima Unije;

(c)

odgovarajuće iskustvo, poželjno u upravljanju projektima; i

(d)

sposobnost uspješnog komuniciranja na engleskom jeziku.

4.   Pričuvni popis

4.1.

Cilj ESB-a je uvijek održavati pričuvni popis kandidata radi popunjavanja mjesta članova Odbora za tržišne infrastrukture koji nisu iz središnjih banaka.

4.2.

Ako se otvori slobodno mjesto u Odboru za tržišne infrastrukture za člana koji nije iz središnje banke, Izvršni odbor može izabrati kandidate s pričuvne liste i predložiti ih Upravnom vijeću kao članove Odbora za tržišne infrastrukture koji nisu iz središnjih banaka na mandat od 36 mjeseci ili kraći. Taj se mandat može obnoviti za daljnje razdoblje ne dulje od 36 mjeseci tako da ukupno razdoblje ne premaši najduže razdoblje dozvoljeno za članove koji nisu iz središnjih banaka od [šest] godina.

4.3.

Pričuvni popis je valjan trideset i šest mjeseci od trenutka kada ga odobri Upravno vijeće. Upravno vijeće može produljiti valjanost pričuvnog popisa za daljnje razdoblje od 36 mjeseci ako to smatra potrebnim.

4.4.

Odstupajući od članka 22. stavka 7. Odluke (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) pričuvni popis nije otvoren za nove prijave.

4.5.

Odstupajući od članka 22. stavka 8. Odluke (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) kandidati mogu pristupiti svojim podacima, ažurirati ih ili ispraviti, ali ne smiju ažurirati ili ispravljati svoje podatke relevantne za njihovo ispunjavanje kriterija za odabir nakon isteka roka poziva za natječaj.

5.   Imenovanje

5.1.

Članovi Odbora za tržišne infrastrukture koji nisu iz središnjih banaka imenuju se u osobnom svojstvu. Oni ne smiju delegirati svoje odgovornosti drugom članu ili trećoj strani.

5.2.

Pri svakom imenovanju imenovani potpisuje ugovor o imenovanju koji potpisuje i predsjedatelj Odbora za tržišne infrastrukture te ugovor s ESB-om u kojem se navode primjenjive naknade i prava na povrat troškova, kao i izjave iz odjeljka 6.1.

5.3.

Upravno vijeće imenuje članove Odbora za tržišne infrastrukture koji nisu iz središnjih banaka kao članove Odbora za tržišne infrastrukture bez prava glasa na razdoblje od 36 mjeseci, koje se može obnoviti za daljnje razdoblje ne dulje od 36 mjeseci tako da ukupno razdoblje ne premaši najduže razdoblje dozvoljeno za članove koji nisu iz središnjih banaka od šest godina.

6.   Izjave

6.1.

Članovi Odbora za tržišne infrastrukture koji nisu iz središnjih banaka obvezuju se poštovati Pravila ponašanja. U skladu s time, oni su dužni potpisati „Izjavu o pridržavanju Pravila ponašanja” iz Dodatka 1. Prilogu III. te popuniti i potpisati „Izjavu o interesu” iz Dodatka 2. Priloga III.

6.2.

Članovi Odbora za tržišne infrastrukture koji nisu iz središnjih banaka također su dužni potpisati izjave navedene u pozivu na natječaj.

7.   Prestanak i zamjena

7.1.

Upravno vijeće može odlučiti o prestanku mandata člana Odbora za tržišne infrastrukture koji nije iz središnje banke, ako u slučaju tog člana koji nije iz središnje banke, nastane bilo koje od sljedećeg: sukob interesa, povreda dužnosti, nemogućnost obavljanja dužnosti, kršenje Pravila ponašanja i/ili teže povrede dužnosti.

7.2.

Smatra se da je mandat člana koji nije iz središnje banke prestao podnošenjem ostavke člana koji nije iz središnje banke ili kada njegov mandat istekne, a ne obnavlja se.

7.3.

Ako mandat prestaje prije isteka razdoblja od 36 mjeseci, primjenjuju se odjeljci 4.2 i 4.3.

(1)  Odluka (EU) 2016/245 Europske središnje banke od 9. veljače 2016. o utvrđivanju Pravila o nabavi (ESB/2016/2) (SL L 45, 20.2.2016., str. 15.).


Top