EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2018

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2018 оd 18. prosinca 2018. o utvrđivanju posebnih pravila u vezi s postupkom koji treba slijediti kako bi se provela procjena rizika visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u smislu članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća

C/2018/8876

OJ L 323, 19.12.2018, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2018/oj

19.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 323/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2018

оd 18. prosinca 2018.

o utvrđivanju posebnih pravila u vezi s postupkom koji treba slijediti kako bi se provela procjena rizika visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u smislu članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (1), a posebno njezin članak 42. stavak 6.,

budući da:

(1)

Trebalo bi utvrditi pravila kako bi se zajamčilo da se procjena rizika iz članka 42. stavka 4. Uredbe (EU) 2016/2031 provodi u razumnom roku i na temelju pravovremene obrade tehničke dokumentacije.

(2)

Kako bi se provela procjena rizika, zahtjev Komisiji trebala bi podnijeti samo nacionalna organizacija za zaštitu bilja treće zemlje, u smislu Međunarodne konvencije o zaštiti bilja. To je nužno kako bi se osiguralo da su svi elementi potrebni za procjenu rizika povezanog s biljem, biljnim proizvodima ili drugim predmetima koji se unose na područje Unije certificirani od strane nadležnog javnog tijela treće zemlje, što je potrebno kako bi se osigurala vjerodostojnost i opravdanost procjene rizika kao temelja za mjere poduzete u skladu s člankom 42. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/2031. Te bi se odredbe trebale primjenjivati ne dovodeći u pitanje pravo Komisije da podnosi zahtjeve Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) za davanje znanstvenih mišljenja u skladu s člankom 29. i pružanje znanstvene ili tehničke pomoći u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(3)

Tehnička dokumentacija trebala bi sadržavati podatke o robi koja se unosi na područje Unije te podatke o identifikaciji štetnih organizama koji su potencijalno povezani s tom robom u zemlji izvoznici, podatke o nacionalnim fitosanitarnim mjerama za smanjenje rizika, inspekcijama te postupcima tretiranja i preradi robe te podatke za kontakt fizičke osobe nadležne za kontakt s Komisijom i EFSA-om. Takvi su podaci od ključne važnosti za procjenu rizika robe i za identifikaciju vrsta štetnih organizama koje mogu zahtijevati fitosanitarne mjere za smanjenje rizika.

(4)

Kako bi se EFSA-i pružili svi potrebni elementi za provedbu procjene rizika, tehnička dokumentacija trebala bi sadržavati informacije navedene u dokumentu EFSA-e naslovljenom „Podaci potrebni za dokumentaciju koja se prilaže zahtjevima za uvoz visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta kako je utvrđeno člankom 42. Uredbe (EU) 2016/2031” (3).

(5)

Primjereno je da Komisija, nakon što potvrdi primitak tehničke dokumentacije, ispita sadržava li ta dokumentacija potrebne informacije i, prema potrebi, zatraži dodatne informacije ili pojašnjenja kako bi se osiguralo da zahtjev sadržava sve potrebne i odgovarajuće elemente za procjenu rizika.

(6)

Trebalo bi utvrditi pravila u vezi s EFSA-inom provedbom procjene rizika, njezinom komunikacijom s podnositeljem zahtjeva i objavom te procjene kako bi se osiguralo da je postupak procjene rizika transparentan, učinkovit i pravodoban.

(7)

Kako se otkrivanjem određenih informacija ne bi nanijela šteta konkurentnom položaju određenih trećih strana, odredbe o povjerljivosti Uredbe (EZ) br. 178/2002 potrebno je na odgovarajući način primjenjivati.

(8)

Radi pravne sigurnosti ova bi se Uredba trebala primjenjivati od istog datuma kao i Uredba (EU) 2016/2031.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom Uredbom utvrđuju se postupci za procjenu rizika iz članka 42. stavka 4. Uredbe (EU) 2016/2031 kako bi se osiguralo da se takva procjena provodi u razumnom roku i na temelju zahtjeva za uvoz kojemu je priložena sveobuhvatna tehnička dokumentacija te u skladu s utvrđenim postupkom.

Članak 2.

Podnošenje tehničke dokumentacije

Tehničku dokumentaciju za provedbu procjene rizika iz članka 42. stavka 4. Uredbe (EU) 2016/2031 Komisiji može dostaviti samo nacionalna organizacija za zaštitu bilja treće zemlje.

Tehničkoj dokumentaciji prilažu se elementi koji upućuju na postojanje zahtjeva za uvoz u smislu članka 42. stavka 5. Uredbe (EU) 2016/2031.

Članak 3.

Sadržaj tehničke dokumentacije

Tehnička dokumentacija sadržava za svako bilje, biljni proizvod ili drugi predmet sve sljedeće elemente:

(a)

informacije o robi, među ostalim o postupcima tretiranja i preradi robe;

(b)

informacije o identifikaciji štetnih organizama koji su potencijalno povezani s robom u zemlji izvoznici;

(c)

informacije o fitosanitarnim mjerama za smanjenje rizika i inspekcijama;

(d)

podatke za kontakt kontaktne točke nacionalne organizacije za zaštitu bilja treće zemlje koja je nadležna za kontakt s Komisijom i Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA).

Tehnička dokumentacija sadržava i sve elemente navedene u dokumentu EFSA-e naslovljenom „Podaci potrebni za dokumentaciju koja se prilaže zahtjevima za uvoz visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta kako je utvrđeno člankom 42. Uredbe (EU) 2016/2031”.

Podnositelj zahtjeva može upozoriti na informacije čijim bi se otkrivanjem mogla nanijeti šteta konkurentnom položaju određene treće strane i koje bi stoga trebalo smatrati povjerljivima u skladu s člankom 6. ove Uredbe. U takvim slučajevima pruža se provjerljivo obrazloženje.

Dokumentacija se podnosi na jednom od službenih jezika Unije.

Članak 4.

Primitak tehničke dokumentacije i njegovo ispitivanje od strane Komisije

Komisija potvrđuje primitak tehničke dokumentacije.

Ona ispituje sadržava li tehnička dokumentacija informacije opisane u članku 3. prvom stavku točkama od (a) do (d) te, ovisno o sadržaju i predmetu te tehničke dokumentacije, od podnositelja zahtjeva može zatražiti dodatne informacije ili pojašnjenja.

Ako Komisija zaključi da su ti uvjeti ispunjeni, ona prosljeđuje tehničku dokumentaciju EFSA-i i o tome obavješćuje države članice.

Članak 5.

Provedba i dovršetak procjene rizika

EFSA provjerava usklađenost tehničke dokumentacije s dokumentom iz članka 3. drugog stavka te, ovisno o sadržaju i predmetu te tehničke dokumentacije, od podnositelja zahtjeva može zatražiti dodatne informacije ili pojašnjenja.

Nakon te provjere EFSA provodi procjenu rizika.

Tijekom provedbe procjene rizika EFSA može izravno komunicirati s podnositeljem zahtjeva kako bi od njega zatražila dodatne informacije ili pojašnjenja.

EFSA obavješćuje Komisiju o svakoj komunikaciji s podnositeljem zahtjeva.

EFSA dovršava procjenu rizika u razumnom roku te je dostavlja Komisiji. EFSA objavljuje procjenu rizika u EFSA-inu listu (EFSA Journal).

Na temelju te procjene rizika Komisija, prema potrebi, mijenja popis visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta iz članka 42. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/2031 u skladu s člankom 42. stavkom 4. te uredbe.

Članak 6.

Povjerljivost

Za potrebe ove Uredbe na odgovarajući se način primjenjuju odredbe utvrđene u članku 39. Uredbe (EZ) br. 178/2002 u vezi s povjerljivošću podataka koje je dostavio podnositelj zahtjeva.

Članak 7.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 317, 23.11.2016., str. 4.

(2)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(3)  Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), Dehnen-Schmutz K, Jaques Miret JA, Jeger M, Potting R, Corini A, Simone G, Kozelska S, Munoz Guajardo I, Stancanelli G i Gardi C, 2018. „Information required for dossiers to support demands for import of high risk plants, plant products and other objects as foreseen in Article 42 of Regulation (EU) 2016/2031” (Podaci potrebni za dokumentaciju koja se prilaže zahtjevima za uvoz visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta kako je utvrđeno člankom 42. Uredbe (EU) 2016/2031). EFSA, povezana publikacija 2018:EN-1492, 22pp. doi:10.2903/sp.efsa.2018.1492


Top