EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1832

Uredba Komisije (EU) 2018/1832 оd 5. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 u svrhu poboljšanja homologacijskih ispitivanja i postupaka za emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila, uključujući one za sukladnost u uporabi i stvarne emisije tijekom vožnje te uvođenje uređaja za praćenje potrošnje goriva i električne energije (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/6984

OJ L 301, 27.11.2018, p. 1–314 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1832/oj

27.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 301/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1832

оd 5. studenoga 2018.

o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 u svrhu poboljšanja homologacijskih ispitivanja i postupaka za emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila, uključujući one za sukladnost u uporabi i stvarne emisije tijekom vožnje te uvođenje uređaja za praćenje potrošnje goriva i električne energije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (1), a posebno njezin članak 5. stavak 3. i članak 14. stavak 3.,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (2), a posebno njezin članak 39. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 715/2007 posebni je regulatorni akt u okviru postupka homologacije tipa utvrđenoga Direktivom 2007/46/EZ. U njoj je utvrđeno da nova laka osobna i gospodarska vozila moraju biti unutar određenih graničnih vrijednosti emisija te su utvrđeni dodatni zahtjevi za pristup informacijama za popravak i održavanje vozila. Specifične tehničke odredbe nužne za provedbu te uredbe sadržava Uredba Komisije (EU) 2017/1151 (3), kojom je zamijenjena i izvan snage stavljena Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 (4).

(2)

Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 nastavlja proizvoditi određene učinke do njezina stavljanja izvan snage 1. siječnja 2022. Nužno je, međutim, razjasniti da je među tim učincima mogućnost traženja proširenja postojećih homologacija dodijeljenih na temelju te uredbe.

(3)

Uredbom (EU) 2017/1151 u zakonodavstvo Unije uveden je novi regulatorni ispitni postupak, Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila (WLTP). U WLTP-u su propisani stroži i detaljniji uvjeti za provođenje ispitivanja emisija u okviru homologacijskog postupka.

(4)

Usto, uredbama Komisije (EU) 2016/427 (5), (EU) 2016/646 (6) i (EU) 2017/1154 (7) uvedena je nova metodologija za ispitivanje emisija vozila u stvarnim uvjetima vožnje, postupak ispitivanja RDE-a.

(5)

Kako bi ispitivanje WLTP-om bilo moguće, potrebno je dopustiti određeno odstupanje. To se dopušteno odstupanje u ispitivanju, međutim, ne bi trebalo zloupotrebljavati da se dobiju rezultati koji bi bili različiti od rezultata ispitivanja u uvjetima zadanih vrijednosti. Zbog toga bi trebalo uvesti metodu normalizacije utjecaja specifičnih dopuštenih odstupanja na rezultate ispitivanja CO2 i potrošnje goriva kako bi različiti proizvođači vozila imali ravnopravne uvjete, a izmjerene vrijednosti CO2 i potrošnje goriva bile reprezentativnije za stvarne uvjete.

(6)

Vrijednosti potrošnje goriva ili električne energije dobivene regulatornim laboratorijskim ispitnim postupcima trebalo bi dopuniti informacijama o stvarnoj prosječnoj potrošnji vozila na cesti. Takve su informacije, nakon što se prikupe, agregiraju i anonimiziraju, ključne da se ocijeni dobiva li se regulatornim ispitnim postupcima vjeran odraz stvarnih prosječnih emisija CO2 i potrošnje goriva ili električne energije. Usto, raspoloživost trenutačnih informacija o potrošnji goriva u vozilu trebala bi olakšati cestovna ispitivanja.

(7)

Kako bi se pravovremeno ocijenila reprezentativnost novih regulatornih ispitnih postupaka, osobito za vozila s velikim tržišnim udjelima, područje primjene novih zahtjeva za praćenje potrošnje goriva u vozilu trebalo bi isprva ograničiti na konvencionalna i hibridna vozila na tekuća goriva te punjiva hibridna vozila jer su trenutačno samo u tim vozilima ugrađeni pogonski sklopovi obuhvaćeni odgovarajućim tehničkim normama.

(8)

Potrošnja goriva ili električne energije u većini se novih vozila već mjeri i bilježi, no trenutačno uređaji kojima se te informacije prate ne podliježu standardiziranim zahtjevima. Kako bi se podacima iz tih uređaja moglo pristupati i kako bi mogli služiti kao usklađeni temelj za uspoređivanje različitih kategorija vozila i proizvođača, trebalo bi utvrditi osnovne homologacijske zahtjeve za uređaje.

(9)

U Uredbi (EU) 2016/646 uveden je zahtjev da proizvođači moraju deklarirati primjenu pomoćnih strategija kontrole emisija. Usto, Uredbom (EU) 2017/1154 povećan je nadzor homologacijskih tijela nad strategijama kontrole emisija. Primjena tih zahtjeva pokazala je da je potrebno uskladiti kako različita homologacijska tijela primjenjuju pravila za pomoćne strategije kontrole emisija. Zato je primjereno utvrditi zajednički format za proširenu opisnu dokumentaciju i zajedničku metodologiju za ocjenjivanje pomoćnih strategija kontrole emisija.

(10)

Odluku o dopuštanju pristupa, bude li zatražen, proširenoj proizvođačevoj opisnoj dokumentaciji trebalo bi prepustiti nacionalnim tijelima pa bi klauzulu o povjerljivosti povezanu s tim dokumentom trebalo izbrisati iz Uredbe (EU) 2017/1151. Brisanjem se ne bi trebala dovesti u pitanje ujednačena primjena propisa unutar Unije ni mogućnost svih strana da pristupaju relevantnim informacijama za provedbu ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje.

(11)

Nakon što su u fazu homologacije uvedena ispitivanja RDE-a, sad je potrebno ažurirati pravila o provjerama sukladnosti u uporabi kako bi se osiguralo da su stvarne emisije tijekom vožnje doista ograničene tijekom uobičajenog radnog vijeka vozila u uobičajenim uvjetima upotrebe.

(12)

Zbog primjene novog ispitivanja RDE-a tijekom provjera sukladnosti u uporabi bit će potrebno više resursa za ispitivanje sukladnosti vozila u uporabi i evaluaciju dobivenih rezultata. Kako bi se taj povećani teret ispitivanja uskladio s potrebom za djelotvornim ispitivanjem sukladnosti u uporabi, trebalo bi prilagoditi najveći broj vozila u statističkom uzorku i kriterije prolaznosti za uzorak primjenjive na sva ispitivanja sukladnosti u uporabi.

(13)

Provjere sukladnosti u uporabi sad obuhvaćaju samo emisije onečišćujućih tvari koje se mjere ispitivanjem tipa 1. Kako bi se ispunili zahtjevi iz Uredbe (EZ) br. 715/2007, trebalo bi proširiti te provjere na emisije iz ispušne cijevi i emisije nastale isparavanjem. Zato bi za potrebe ispitivanja sukladnosti u uporabi trebalo uvesti ispitivanja tipa 4. i tipa 6. Međutim, budući da su ta ispitivanja skupa i složena, trebala bi biti opcionalna.

(14)

Preispitivanjem postojećih ispitivanja sukladnosti u uporabi, koja provode proizvođači, otkriveno je da je homologacijskim tijelima prijavljeno veoma malo neprolaznih rezultata, premda su proizvođači provodili kampanje opoziva i druge dobrovoljne mjere u vezi s emisijama. Zbog toga je u provjere sukladnosti u uporabi potrebno uvesti više transparentnosti i kontrole.

(15)

Radi djelotvornije kontrole postupka provjere sukladnosti u uporabi, homologacijska tijela trebala bi biti zadužena za obavljanje ispitivanja i provjera svake godine na određenom postotku homologiranih vozila.

(16)

Komisija bi trebala izraditi elektroničku platformu radi boljeg protoka informacija dobivenih ispitivanjem sukladnosti u uporabi i kao pomoć homologacijskim tijelima pri odlučivanju.

(17)

Kako bi se unaprijedio odabir vozila za ispitivanja koja provode homologacijska tijela, potrebne su informacije na temelju kojih se mogu utvrditi mogući problemi i tipovi vozila s visokim emisijama. Daljinsko mjerenje, pojednostavnjene sustave za praćenje emisija (SEMS) i ispitivanja prijenosnim sustavom za mjerenje emisija (PEMS) trebalo bi priznati kao valjane alate za prikupljanje informacija koje homologacijskim tijelima mogu pomoći pri odabiru ispitnih vozila.

(18)

Od ključne je važnosti da su ispitivanja sukladnosti u uporabi kvalitetna. Zato je potrebno utvrditi pravila za akreditiranje ispitnih laboratorija.

(19)

Kako bi ispitivanja bila moguća, sve relevantne informacije trebaju biti javno dostupne. Usto, određene bi informacije potrebne za provjere sukladnosti u uporabi trebale biti lako dostupne, pa bi ih trebalo navesti u certifikatu o sukladnosti.

(20)

Radi veće transparentnosti postupka provjere sukladnosti u uporabi, od homologacijskih tijela trebalo bi zahtijevati da objavljuju godišnje izvješće s rezultatima svojih provjera sukladnosti u uporabi.

(21)

Zbog metodologija koje su propisane kako bi se osiguralo da se samo vožnje u uobičajenim uvjetima smatraju valjanim ispitivanjima RDE-a bilo je previše nevaljanih ispitivanja pa bi ih trebalo preispitati i pojednostavniti.

(22)

Preispitivanje metodologija za evaluaciju emisija onečišćujućih tvari u valjanoj vožnji pokazalo je da rezultati dviju trenutačno dopuštenih metoda nisu dosljedni. Stoga bi trebalo utvrditi novu jednostavnu i jasnu metodologiju. Kako bi evaluacijski faktori u novoj metodologiji bili u skladu s trenutačnim tehnologijama, Komisija bi ih trebala kontinuirano ocjenjivati.

(23)

Za potrebe ispitivanja RDE-a u obzir bi trebalo uzeti upotrebu punjivih hibrida, koji dijelom rade na električnu energiju, a dijelom ih pokreće motor s unutarnjim izgaranjem, pa bi izračunane emisije RDE-a trebale odražavati tu prednost.

(24)

Na razini Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) razvijen je novi ispitni postupak za emisije nastale isparavanjem kojim se u obzir uzima tehnički napredak u kontroli emisija nastalih isparavanjem iz benzinskih vozila, prilagođava taj postupak WLTP-u i uvode nove odredbe za zabrtvljene spremnike. Zbog toga je prikladno ažurirati postojeće propise Unije o ispitivanjima emisija nastalih isparavanjem kako bi odražavali promjene na razini UNECE-a.

(25)

Također pod okriljem UNECE-a ispitni postupak WLTP dodatno je poboljšan i dopunjen nizom novih elemenata, među njima i alternativnim načinima mjerenja parametara cestovnog otpora vozila, jasnijim odredbama za dvogorivna vozila, poboljšanjima metode interpolacije CO2 te ažuriranjima koja se odnose na zahtjeve za dinamometre s dvostrukom osovinom i otpore kotrljanja guma. Te bi promjene sad trebalo ugraditi u zakonodavstvo Unije.

(26)

Praktično iskustvo s primjenom WLTP-a otkako je 1. rujna 2017. postao obvezan za nove tipove vozila u Uniji pokazalo je da bi ga trebalo dodatno prilagoditi homologacijskom sustavu Unije, osobito u pogledu informacija koje treba sadržavati relevantna dokumentacija.

(27)

Promjene homologacijske dokumentacije zbog izmjena u ovoj Uredbi trebale bi se odraziti i na certifikat o sukladnosti te svu homologacijsku dokumentaciju iz Direktive 2007/46/EZ.

(28)

Stoga je primjereno na odgovarajući način izmijeniti Uredbu (EU) 2017/1151, Uredbu (EZ) br. 692/2008 i Direktivu 2007/46/EZ.

(29)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Tehničkog odbora za motorna vozila,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) 2017/1151

Uredba (EU) 2017/1151 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1.(b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

koja pripadaju istom interpolacijskom rasponu CO2 u smislu točke 2.3.2. Podpriloga 6. Prilogu XXI.;”;

(b)

točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

‚sustav s periodičnom regeneracijom’ znači uređaj za kontrolu emisija ispušnih plinova (npr. katalizator, filtar čestica) koji je potrebno periodično regenerirati;”;

(c)

točke 11. i 12. zamjenjuju se sljedećim:

„11.

‚dvogorivno vozilo’ znači vozilo s dva odvojena sustava za pohranu goriva koje je konstruirano tako da uglavnom radi na samo jedno gorivo;

12.

‚dvogorivno vozilo na plin’ znači dvogorivno vozilo kojem su ta dva goriva benzin (benzinski način rada) ili UNP, PP/biometan ili vodik;”;

(d)

umeće se točka 33.:

„33.

‚potpuno MUI vozilo’ znači vozilo u kojem su svi pretvarači za pogonsku energiju motori s unutarnjim izgaranjem;”;

(e)

točka 38. zamjenjuje se sljedećim:

„38.

‚nazivna snaga motora’ (Prated) znači najveća neto snaga motora u kW izmjerena u skladu sa zahtjevima iz Priloga XX.;”;

(f)

točke od 45. do 48. zamjenjuju se sljedećim:

„45.

‚sustav spremnika za gorivo’ znači uređaji koji omogućuju spremanje goriva, a sastoje se od spremnika za gorivo, otvora za punjenje spremnika za gorivo, čepa otvora za punjenje spremnika za gorivo i, ako je ugrađena u ili na spremnik za gorivo, pumpe za gorivo;

46.

‚faktor propusnosti’ ili ‚PF’ znači faktor koji je određen na temelju gubitaka ugljikovodika u određenom razdoblju i služi za određivanje konačnih emisija nastalih isparavanjem;

47.

‚jednoslojni nemetalni spremnik’ znači spremnik za gorivo izrađen od jednog sloja materijala koji nije metal, ali može biti fluorirani/sulfonirani materijal;

48.

‚višeslojni spremnik’ znači spremnik za gorivo izrađen od najmanje dvaju različitih slojeva materijala pri čemu je jedan od materijala nepropustan za ugljikovodike;”;

2.

članak 3. mijenja se kako slijedi:

1.

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Kako bi dobio EZ homologaciju tipa s obzirom na emisije te informacije za popravak i održavanje vozila, proizvođač mora dokazati da vozila ispitana u skladu s ispitnim postupcima iz priloga od III.A do VIII., XI., XIV., XVI., XX., XXI. i XXII. ispunjavaju zahtjeve iz ove Uredbe. Proizvođač se mora pobrinuti i da su referentna goriva u skladu sa specifikacijama iz Priloga IX.”;

2.

stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Kad je riječ o ispitivanju tipa 1. iz Priloga XXI., vozila na UNP ili PP/biometan moraju se ispitati u ispitivanju tipa 1. na promjenjivost sastava UNP-a ili PP-a/biometana, kako je utvrđeno u Prilogu 12. Pravilniku UNECE-a br. 83 o emisijama onečišćujućih tvari, s gorivom upotrijebljenim za mjerenje neto snage u skladu s Prilogom XX. ovoj Uredbi.

Vozila koja kao gorivo mogu upotrebljavati benzin ili UNP ili PP/biometan moraju se ispitati s obje vrste goriva, pri čemu se u ispitivanjima s UNP-om ili PP-om/biometanom ispituje promjenjivost sastava UNP-a ili PP-a/biometana, kako je utvrđeno u Prilogu 12. Pravilniku UNECE-a br. 83, s gorivom upotrijebljenim za mjerenje neto snage u skladu s Prilogom XX. ovoj Uredbi.”;

3.

umeće se članak 4.a:

„Članak 4.a

Zahtjevi za homologaciju s obzirom na uređaje za praćenje potrošnje goriva ili električne energije

Proizvođač osigurava da su sljedeća vozila kategorija M1 i N1 opremljena uređajem za mjerenje, pohranjivanje i davanje podataka o količini goriva ili električne energije potrošenoj za rad vozila:

1.

potpuno MUI vozila i hibridna električna vozila bez punjenja iz vanjskog izvora (NOVC-HEV) koja rade isključivo na mineralni dizel, biodizel, benzin, etanol ili bilo koju mješavinu tih goriva;

2.

hibridna električna vozila s punjenjem iz vanjskog izvora (OVC-HEV) koja rade na električnu energiju i bilo koje gorivo iz točke 1.

Uređaj za praćenje potrošnje goriva ili električne energije mora ispunjavati zahtjeve iz Priloga XXII.”;

4.

članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)

drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Homologacijsko tijelo označava i datira proširenu opisnu dokumentaciju te je čuva najmanje deset godina nakon dodjele homologacije.”;

(b)

dodaju se podstavci od trećeg do šestog:

„Na zahtjev proizvođača homologacijsko tijelo preliminarno ocjenjuje AES novih tipova vozila. U tom se slučaju relevantna dokumentacija dostavlja homologacijskom tijelu najranije 2 mjeseca, a najkasnije 12 mjeseci prije početka homologacijskog postupka.

Homologacijsko tijelo daje preliminarnu ocjenu na temelju proširene opisne dokumentacije, kako je opisana u točki (b) Dodatka 3.a Prilogu I., koju dostavi proizvođač. Homologacijsko tijelo tu ocjenu daje u skladu s metodologijom opisanom u Dodatku 3.b Priloga I. Od te metodologije može odstupiti u iznimnim i opravdanim slučajevima.

Preliminarna ocjena AES-a novih tipova vozila za potrebe homologacije važi 18 mjeseci. To se razdoblje može produljiti za još 12 mjeseci ako proizvođač dostavi homologacijskom tijelu dokaz da na tržištu nisu dostupne nikakve nove tehnologije koje bi promijenile preliminarnu ocjenu AES-a.

Stručna skupina homologacijskih tijela (TAAEG) svake godine sastavlja popis AES-a koje su homologacijska tijela ocijenila neprihvatljivima, a zatim ga Komisija objavljuje.”;

(b)

umeće se stavak 12.:

„12.   Proizvođač mora homologacijskom tijelu koje je dodijelilo homologaciju na temelju ove Uredbe (dalje u tekstu ‚dodjelitelj homologacije’) dostaviti dokumentaciju o transparentnosti ispitivanja koja sadržava informacije potrebne za obavljanje ispitivanja u skladu s točkom 5.9. dijela B Priloga II.”;

5.

članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci od 2. do 6. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Provjere sukladnosti u uporabi moraju biti prikladne za potvrđivanje da se emisije iz ispušne cijevi i emisije nastale isparavanjem stvarno ograničavaju tijekom uobičajenog radnog vijeka vozila u uobičajenim uvjetima upotrebe.

3.   Sukladnost u uporabi provjerava se na ispravno održavanim i korištenim vozilima u skladu s Dodatkom 1. Prilogu II. između kilometraže od 15 000 km ili 6 mjeseci, ovisno što nastupi poslije, i 100 000 km ili 5 godina, ovisno što nastupi prije. Sukladnost u uporabi za emisije nastale isparavanjem provjerava se na ispravno održavanim i korištenim vozilima u skladu s Dodatkom 1. Prilogu II. između 30 000 km ili 12 mjeseci, ovisno što nastupi kasnije, i 100 000 km ili 5 godina, ovisno što nastupi ranije.

Zahtjevi za provjere sukladnosti u uporabi primjenjuju se do 5 godina od izdavanja zadnjeg certifikata o sukladnosti ili certifikata o homologaciji pojedinačnog vozila za vozila iz te porodice po sukladnosti u uporabi.

4.   Provjere sukladnosti u uporabi nisu obvezne ako je godišnja prodaja porodice po sukladnosti u uporabi u prethodnoj godini u Uniji bila manja od 5 000 vozila. Za takve porodice proizvođač mora homologacijskom tijelu dostaviti izvještaj o svim jamstvenim zahtjevima i zahtjevima za popravak te kvarovima OBD-a, kako je utvrđeno u točki 4.1. Priloga II. Takve se porodice po sukladnosti u uporabi i dalje mogu odabrati za ispitivanje u skladu s Prilogom II.

5.   Proizvođač i dodjelitelj homologacije provode provjere sukladnosti u uporabi u skladu s Prilogom II.

6.   Dodjelitelj homologacije odlučuje je li porodica u skladu s odredbama o sukladnosti u uporabi nakon ocjenjivanja sukladnosti i odobrava plan korektivnih mjera koji predloži proizvođač u skladu s Prilogom II.”;

(b)

dodaju se stavci 7. i 8.:

„7.   Ako neko homologacijsko tijelo utvrdi da porodica po sukladnosti u uporabi ne prolazi provjeru sukladnosti u uporabi, ono odmah o tome obavješćuje dodjelitelja homologacije u skladu s člankom 30. stavkom 3. Direktive 2007/46/EZ.

Nakon primitka te obavijesti i u skladu s odredbama članka 30. stavka 6. Direktive 2007/46/EZ dodjelitelj homologacije mora obavijestiti proizvođača da porodica po sukladnosti u uporabi ne prolazi provjere sukladnosti u uporabi te da se mora postupiti u skladu s postupcima opisanima u točkama 6. i 7. Priloga II.

Ako dodjelitelj homologacije utvrdi da se ne može postići dogovor s homologacijskim tijelom koje je utvrdilo da porodica po sukladnosti u uporabi ne prolazi provjeru sukladnosti u uporabi, pokreće se postupak u skladu s člankom 30. stavkom 6. Direktive 2007/46/EZ.

8.   Uz točke od 1. do 7. na vozila homologirana u skladu s dijelom B Priloga II. primjenjuje se i sljedeće:

(a)

sukladnost u uporabi vozila dostavljenih na višestupanjsku homologaciju, kako je definirana u članku 3. stavku 7. Direktive 2007/46/EZ, provjerava se u skladu s pravilima za višestupanjsku homologaciju iz točke 5.10.6. dijela B Priloga II. ovoj Uredbi;

(b)

oklopljena vozila, pogrebna vozila i vozila s pristupom za invalidska kolica, kako su definirana u točkama 5.2 odnosno 5.5. dijela A Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ, ne podliježu odredbama ovog članka. Sukladnost u uporabi svih drugih vozila za posebne namjene, kako su definirana u točki 5. Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ provjerava se u skladu s pravilima za višestupanjske homologacije iz dijela B Priloga II. ovoj Uredbi.”;

6.

članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„S učinkom od 1. rujna 2019. nacionalna tijela moraju odbijati dodjeljivati, na temelju razloga koji se odnose na emisije ili potrošnju goriva, EZ homologacije tipa ili nacionalne homologacije tipa za nove tipove vozila koji nisu u skladu s Prilogom VI. Na proizvođačev zahtjev postupak ispitivanja emisija nastalih isparavanjem utvrđen u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 692/2008 ili postupak tog ispitivanja utvrđen u Prilogu 7. Pravilniku UNECE-a br. 83 može se nastaviti primjenjivati za potrebe homologacije na temelju ovog Pravilnika do 31. kolovoza 2019.”;

(b)

u stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

„S učinkom od 1. rujna 2019. i s iznimkom vozila homologiranih za emisije nastale isparavanjem na temelju postupka utvrđenog u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 692/2008, nacionalna tijela moraju zabraniti registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu novih vozila koja nisu u skladu s Prilogom VI. ove Uredbe.”;

(c)

u stavku 4. brišu se točke (d) i (e);

(d)

stavak 5. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

za vozila interpolacijske porodice za WLTP koja ispunjavaju pravila za proširenje navedena u točki 3.1.4. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 692/2008, a u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz Dodatka 1. Podprilogu 6. Prilogu XXI. ovoj Uredbi, homologacijsko tijelo prihvaća postupke provedene u skladu s odjeljkom 3.13. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 692/2008 do 3 godine nakon datuma navedenih u članku 10. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 715/2007;”;

ii.

točki (c) dodaje se sljedeće:

„Za potrebe ove točke mogućnost upotrebe ispitnih rezultata iz postupaka provedenih i završenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 692/2008 primjenjuje se samo na ona vozila iz interpolacijske porodice za WLTP koja su u skladu s pravilima za proširenje navedenima u točki 3.3.1. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 692/2008.”;

(e)

dodaju se stavci od 8. do 11.:

„8.   Dio B Priloga II. primjenjuje se na vozila kategorije M1, M2 i N1 razreda I koja se temelje na tipovima homologiranim od 1. siječnja 2019. i na vozila kategorije N1 razreda II i III te N2 koja se temelje na tipovima homologiranim od 1. rujna 2019. Primjenjuje se i na sva vozila registrirana od 1. rujna 2019. za kategorije M1, M2 i N1 razred I te na sva vozila registrirana od 1. rujna 2020. za kategorije N1 razrede II i III te N2. U svim ostalim slučajevima primjenjuje se dio A Priloga II.

9.   S učinkom od 1. siječnja 2020. za vozila kategorije M1 i N1 razreda I iz članka 4.a te od 1. siječnja 2021. za vozila kategorije N1 razreda II i III iz članka 4.a nacionalna tijela moraju odbijati dodjeljivati, na temelju razloga koji se odnose na emisije ili potrošnju goriva, EZ homologacije tipa ili nacionalne homologacije tipa za nove tipove vozila koji ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 4.a.

S učinkom od 1. siječnja 2021. za vozila kategorije M1 i N1 razreda I iz članka 4.a te od 1. siječnja 2022. za vozila kategorije N1 razreda II i III iz članka 4.a nacionalna tijela moraju zabraniti registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu novih vozila koja nisu u skladu s tim člankom.

10.   S učinkom od 1. rujna 2019. nacionalna tijela zabranjuju registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu novih vozila koja nisu u skladu sa zahtjevima iz Priloga IX. Direktivi 2007/46/EZ, kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2018/1832 (*1).

Za sva vozila registrirana između 1. siječnja i 31. kolovoza 2019. na temelju novih homologacija dodijeljenih u tom razdoblju i za koja informacije iz Priloga IX. Direktivi 2007/46/EZ, kako je kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2018/1832, još nisu uvrštene u certifikat o sukladnosti proizvođač mora na zahtjev akreditiranog laboratorija ili tehničke službe dati besplatno te informacije na raspolaganje u roku od 5 radnih dana za potrebe ispitivanja na temelju Priloga II.

11.   Zahtjevi iz članka 4.a ne primjenjuju se na homologacije dodijeljene malim proizvođačima.

7.

briše se članak 18.a;

8.

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

9.

Prilog II. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

10.

Prilog III.A mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi;

11.

u Prilogu V. točka 2.3. zamjenjuje se sljedećim:

„2.3.

Koeficijenti cestovnog otpora koji se primjenjuju moraju biti oni za vozilo low (VL). Ako VL ne postoji, primjenjuje se cestovni otpor za VH. VL i VH definirani su u točki 4.2.1.1.2. Podpriloga 4. Prilogu XXI. Alternativno, proizvođač može odlučiti primijeniti cestovne otpore koji su utvrđeni u skladu s odredbama Dodatka 7. Prilogu 4.a Pravilnika UNECE-a br. 83 za vozilo uključeno u interpolacijsku porodicu.”;

12.

Prilog VI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga IV. ovoj Uredbi;

13.

Prilog VII. mijenja se kako slijedi:

1.

u točki 2.2., tablici i legendi oznaka faktora pogoršanja P zamjenjuje se s PN;

2.

točka 3.10. zamjenjuje se sljedećim:

„3.10.

Koeficijenti cestovnog otpora koji se primjenjuju moraju biti oni za vozilo low (VL). Ako VL ne postoji ili ako je ukupno opterećenje vozila (VH) na 80 km/h veće od ukupnog opterećenja VL-a na 80 km/h + 5 %, upotrebljava se cestovni otpor za VH. VL i VH definirani su u točki 4.2.1.1.2. Podpriloga 4. Prilogu XXI.”;

14.

u Prilogu VIII. točka 3.3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.3.

Koeficijenti cestovnog otpora koji se primjenjuju moraju biti oni za vozilo low (VL). Ako VL ne postoji, primjenjuje se cestovni otpor za VH. VL i VH definirani su u točki 4.2.1.1.2. Podpriloga 4. Prilogu XXI. Alternativno, proizvođač može odlučiti primijeniti cestovne otpore koji su utvrđeni u skladu s odredbama Dodatka 7. Prilogu 4.a Pravilnika UNECE-a br. 83 za vozilo uključeno u interpolacijsku porodicu. U oba se slučaja dinamometar mora namjestiti tako da simulira vožnju vozila na cesti na – 7 °C. To se namještanje može temeljiti na određivanju profila sile cestovnog otpora na – 7 °C. Druga je mogućnost da se utvrđeni otpor pri vožnji korigira za 10-postotno smanjenje vremena inercijskog usporavanja. Tehnička služba može odobriti primjenu drugih metoda za određivanje otpora pri vožnji.”;

15.

Prilog IX. mijenja se u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi;

16.

Prilog XI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VI. ovoj Uredbi;

17.

Prilog XII. mijenja se u skladu s Prilogom VII. ovoj Uredbi;

18.

u Dodatku 1. Prilogu XIV. riječi „odjeljka 2.3.1. i odjeljka 2.3.5. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/1151” zamjenjuju se riječima „odjeljka 2.3.1. i odjeljka 2.3.4. Priloga I. Uredbi (EU) 2017/1151”;

19.

Prilog XVI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VIII. ovoj Uredbi;

20.

Prilog XXI. mijenja se u skladu s Prilogom IX. ovoj Uredbi;

21.

Dodaje se Prilog XXII. utvrđen u Prilogu X. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 692/2008

Uredba (EZ) br. 692/2008 mijenja se kako slijedi:

(1)

U prvom podstavku članka 16.a Uredbe (EZ) br. 692/2008 dodaje se točka (d):

„(d)

proširenja homologacija dodijeljenih na temelju ove Uredbe do početka primjene novih zahtjeva za nova vozila”;

(2)

u Dodatku 3. Prilogu 1. dodaje se točka 3.2.12.2.5.7.:

„3.2.12.2.5.7.

Faktor propusnosti (1): …”;

(3)

u Prilogu XII. briše se točka 4.4.

Članak 3.

Izmjene Direktive 2007/46/EZ

Prilozi I., III., VIII., IX. i XI. Direktivi 2007/46/EZ mijenjaju se u skladu s Prilogom XI. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 171, 29.6.2007., str. 1.

(2)  SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008, SL L 175, 7.7.2017., str. 1.

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2016/427 od 10. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (SL L 82, 31.3.2016., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EU) 2016/646 od 20. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (SL L 109, 26.4.2016., str. 1.).

(7)  Uredba Komisije (EU) 2017/1154 od 7. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na stvarne emisije tijekom vožnje lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (SL L 175, 7.7.2017., str. 708.).

(*1)  Uredba Komisije (EU) 2018/1832 оd 5. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2007/46/EZ, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 u svrhu poboljšanja homologacijskih ispitivanja i postupaka za emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila, uključujući one za sukladnost u uporabi i stvarne emisije tijekom vožnje te uvođenje uređaja za praćenje potrošnje goriva i električne energije (SL L 301, 27.11.2018., str. 1.)”;


PRILOG I.

Prilog I. Uredbi (EU) 2017/1151 mijenja se kako slijedi:

(1)

umeće se točka 1.1.3.:

„1.1.3.

Za UNP ili PP mora se upotrebljavati gorivo koje je proizvođač odabrao za mjerenje neto snage motora u skladu s Prilogom XX. ovoj Uredbi. Odabrano gorivo mora se navesti u opisnom dokumentu propisanom u Dodatku 3. Prilogu I. ovoj Uredbi.”;

(2)

točke 2.3.1., 2.3.2. i 2.3.3. zamjenjuju se sljedećim:

2.3.1.   Svako vozilo s računalom za kontrolu emisija mora imati zaštitne mjere za sprečavanje preinaka, osim uz odobrenje proizvođača. Proizvođač odobrava preinake ako su nužne za dijagnosticiranje, servisiranje, naknadnu ugradnju ili popravak vozila. Svi računalni kodovi ili radni parametri koji se mogu reprogramirati moraju biti otporni na nedopuštene zahvate i imati stupanj zaštite barem ekvivalentan odredbama norme ISO 15031-7:2013. Svi memorijski čipovi za umjeravanje koji se mogu izvaditi moraju biti zaliveni, zatvoreni u zabrtvljenom kućištu ili zaštićeni elektroničkim algoritmima, a njihova zamjena ne smije biti moguća bez upotrebe posebnih alata i postupaka. Samo dijelovi izravno povezani s kontrolom emisija ili sprečavanjem krađe vozila smiju biti tako zaštićeni.

2.3.2.   Radne parametre motora kodirane u računalu ne smije biti moguće mijenjati bez posebnih alata i postupaka (npr. zalemljeni ili zaliveni sastavni dijelovi računala ili zabrtvljena (ili zalemljena) kućišta).

2.3.3.   Na proizvođačev zahtjev homologacijsko tijelo može odobriti izuzimanje od zahtjeva iz točaka 2.3.1. i 2.3.2. za ona vozila za koja nije vjerojatno da je potrebna zaštita. Kriteriji na temelju kojih homologacijsko tijelo vrši procjenu pri razmatranju izuzetaka uključuju, ali nisu ograničeni na, trenutačnu dostupnost čipova visokih performansi, sposobnost vozila za postizanje visokog radnog učinka i planirani broj prodanih vozila.”;

(3)

umeću se točke 2.3.4., 2.3.5. i 2.3.6.:

2.3.4.   Proizvođači koji koriste sustave s programabilnim računalnim kodom moraju poduzeti nužne mjere za sprečavanje neovlaštenog reprogramiranja. Te mjere moraju sadržavati poboljšane strategije za zaštitu od nedopuštenih zahvata i mogućnosti zaštite od pisanja koje zahtijevaju elektronički pristup računalu smještenom izvan lokacije i koje održava proizvođač, a kojem i neovisni operatori moraju imati pristup pri kojem primjenjuju zaštitne mjere iz točke 2.3.1. i točke 2.2. Priloga XIV. Homologacijsko tijelo odobrava metode koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite od nedopuštenih zahvata.

2.3.5.   Kad je riječ o mehaničkim pumpama za ubrizgavanje goriva ugrađenima u motore s kompresijskim paljenjem, proizvođači poduzimaju odgovarajuće korake kako bi zaštitili zadane vrijednosti maksimalnog dovoda goriva od nedopuštenih zahvata dok je vozilo u uporabi.

2.3.6.   Proizvođači moraju djelotvorno spriječiti reprogramiranje očitanja brojača kilometara, u mreži vozila, u bilo kojem regulatoru pogonskog sklopa i odašiljačkoj jedinici za daljinsku razmjenu podataka, ako je primjenjivo. Proizvođači moraju uvrstiti sustavne strategije za zaštitu od nedopuštenih zahvata i zaštitu od pisanja kako bi zaštitili integritet očitanja brojača kilometara. Homologacijsko tijelo mora odobriti metode koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite od nedopuštenih zahvata.”;

(4)

točka 2.4.1. zamjenjuje se sljedećim:

„2.4.1.

Slika I.2.4. prikazuje kako se provode ispitivanja za homologaciju vozila. Konkretni postupci ispitivanja opisani su u prilozima II, III.A, IV., V., VI., VII., VIII., XI., XVI., XX., XXI. i XXII.

Slika I.2.4.

Primjena ispitnih zahtjeva za homologaciju i proširenja homologacije

Kategorija vozila

Vozila s motorima s vanjskim izvorom paljenja, uključujući hibridna (1)  (2)

Vozila s motorima s kompresijskim paljenjem, uključujući hibridna

Potpuno električna vozila

Vozila s vodikovim gorivnim ćelijama

 

Jednogorivna

Dvogorivna (3)

Vozila prilagodljiva gorivu (3)

 

 

 

Referentno gorivo

Benzin

(E10)

UNP

PP/biometan

Vodik (MUI)

Benzin (E10)

Benzin (E10)

Benzin (E10)

Benzin (E10)

Dizel

(B7)

Vodik (gorivne ćelije)

UNP

PP/biometan

Vodik (MUI) (4)

Etanol

(E85)

Plinovite onečišćujuće tvari

(ispitivanja tipa 1.)

Da

Da

Da

Da (4)

Da

(oba goriva)

Da

(oba goriva)

Da

(oba goriva)

Da

(oba goriva)

Da

PM

(ispitivanja tipa 1.)

Da

Da

(samo benzin)

Da

(samo benzin)

Da

(samo benzin)

Da

(oba goriva)

Da

PN

Da

Da

(samo benzin)

Da

(samo benzin)

Da

(samo benzin)

Da

(oba goriva)

Da

Plinovite onečišćujuće tvari, stvarne emisije tijekom vožnje (ispitivanje tipa 1.A)

Da

Da

Da

Da (4)

Da (oba goriva)

Da (oba goriva)

Da (oba goriva)

Da (oba goriva)

Da

PN, RDE (ispitivanje tipa 1.A) (5)

Da

Da (samo benzin)

Da (samo benzin)

Da (samo benzin)

Da (oba goriva)

Da

ATCT (ispitivanje na 14 °C)

Da

Da

Da

Da (4)

Da

(oba goriva)

Da

(oba goriva)

Da

(oba goriva)

Da

(oba goriva)

Da

Emisije u praznom hodu

(ispitivanje tipa 2.)

Da

Da

Da

Da

(oba goriva)

Da

(oba goriva)

Da

(samo benzin)

Da

(oba goriva)

Emisije iz kućišta koljenastog vratila

(ispitivanje tipa 3.)

Da

Da

Da

Da

(samo benzin)

Da

(samo benzin)

Da

(samo benzin)

Da

(samo benzin)

Emisije nastale isparavanjem

(ispitivanje tipa 4.)

Da

Da

(samo benzin)

Da

(samo benzin)

Da

(samo benzin)

Da

(samo benzin)

Trajnost

(ispitivanje tipa 5.)

Da

Da

Da

Da

Da

(samo benzin)

Da

(samo benzin)

Da

(samo benzin)

Da

(samo benzin)

Da

Emisije pri niskoj temperaturi

(ispitivanje tipa 6.)

Da

Da

(samo benzin)

Da

(samo benzin)

Da

(samo benzin)

Da

(oba goriva)

Sukladnost u uporabi

Da

Da

Da

Da

Da

(kao u homologaciji)

Da

(kao u homologaciji)

Da

(kao u homologaciji)

Da

(oba goriva)

Da

Ugrađeni dijagnostički sustav

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Emisije CO2, potrošnja goriva, potrošnja električne energije i električna autonomija

Da

Da

Da

Da

Da

(oba goriva)

Da

(oba goriva)

Da

(oba goriva)

Da

(oba goriva)

Da

Da

Da

Zacrnjenje dima

Da

Snaga motora

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

(5)

točka 3.1.1. zamjenjuje se sljedećim:

„3.1.1.

Homologacija se proširuje na vozila ako ispunjavaju kriterije iz članka 2. stavka 1. ili ako ispunjavaju kriterije iz članka 2. stavka 1. točaka (a) i (c) te sve sljedeće kriterije:

(a)

emisije CO2 ispitanog vozila dobivene u koraku 9 iz tablice A7/1 u Podprilogu 7. Prilogu XXI. nisu veće od emisija CO2 dobivenih iz interpolacijskog pravca koji odgovara ciklusnoj potrošnji energije ispitanog vozila;

(b)

novi interpolacijski raspon ne premašuje maksimalni raspon utvrđen u točki 2.3.2.2. Podpriloga 6. Prilogu XXI.;

(c)

emisije onečišćujućih tvari su unutar graničnih vrijednosti utvrđenih u tablici 2. u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 715/2007.”;

(6)

umeće se točka 3.1.1.1.:

„3.1.1.1.

Homologacija se ne proširuje tako da nastane interpolacijska porodica ako je dodijeljena samo s obzirom na vozilo H.”;

(7)

u točki 3.1.2. prvi odlomak ispod naslova zamjenjuje se sljedećim:

„Za ispitivanja radi određivanja Ki koja se provode na temelju Dodatka 1. Podprilogu 6. Prilogu XXI. (WLTP) homologacija se proširuje na vozila ako ispunjavaju kriterije iz stavka 5.9. Priloga XXI.”;

(8)

točka 3.2., uključujući sve njezine podtočke, zamjenjuje se sljedećim:

„3.2.   Proširenja za emisije nastale isparavanjem (ispitivanje tipa 4.)

3.2.1.   Ako su ispitivanja provedena u skladu s Prilogom 6. Pravilniku UNECE-a br. 83 [1 dan NEDC-om] ili Prilogom Uredbi (EZ) 2017/1221 [2 dana NEDC-om], homologacija se proširuje na vozila opremljena sustavom za kontrolu emisija nastalih isparavanjem koja ispunjavaju sljedeće uvjete.

3.2.1.1.

Osnovno načelo doziranja smjese gorivo/zrak (npr. ubrizgavanje u jednoj točki) je isto.

3.2.1.2.

Oblik spremnika za gorivo je identičan, a materijal spremnika za gorivo i materijal crijeva za tekuće gorivo su ekvivalentni.

3.2.1.3.

Ispituje se vozilo koje je najnepovoljnije s obzirom na poprečni presjek i približnu duljinu crijeva. Tehnička služba odgovorna za homologacijska ispitivanja odlučuje jesu li različiti separatori plinovite/tekuće faze prihvatljivi.

3.2.1.4.

Obujam spremnika za gorivo je unutar raspona od ±10 %.

3.2.1.5.

Sigurnosni (preljevni) ventil spremnika za gorivo jednako je namješten.

3.2.1.6.

Način pohranjivanja para goriva je jednak, tj. oblik i obujam filtra, medij za pohranu, filtar za zrak (ako se upotrebljava za kontrolu emisija nastalih isparavanjem) itd.

3.2.1.7.

Način pročišćavanja od nagomilanih para je jednak (npr. protok zraka, početna točka ili obujam za pročišćavanje tijekom ciklusa pretkondicioniranja).

3.2.1.8.

Način brtvljenja i prozračivanja sustava za doziranje goriva je jednak.

3.2.2.   Ako su ispitivanja provedena u skladu s Prilogom VI. [2 dana WLTP-om], homologacija se proširuje na vozila opremljena sustavom za kontrolu emisija nastalih isparavanjem koji ispunjava zahtjeve iz točke 5.5.1. Priloga VI.

3.2.3.   Homologacija se proširuje na vozila s:

3.2.3.1.

različitim veličinama motora;

3.2.3.2.

različitim snagama motora;

3.2.3.3.

automatskim i ručnim mjenjačima;

3.2.3.4.

pogonom na dva i četiri kotača;

3.2.3.5.

različitim oblicima nadogradnje; i

3.2.3.6.

različitim veličinama kotača i guma.”;

(9)

točka 4.1.2. zamjenjuje se sljedećim:

„4.1.2.

Proizvođač provjerava sukladnost proizvodnje ispitivanjem emisija onečišćujućih tvari (navedenih u tablici 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2007), emisija CO2 (uz mjerenje potrošnje električne energije, EC-a i, ako je primjenjivo, praćenje točnosti naprave za mjerenje potrošnje goriva ugrađene u vozilo), emisija iz kućišta koljenastog vratila, emisija nastalih isparavanjem i OBD-a u skladu s ispitnim postupcima iz priloga V., VI., XI., XXI. i XXII. Provjera stoga uključuje ispitivanja tipa 1., 3., 4. i ispitivanje za OBD, kako je opisano u odjeljku 2.4.

Homologacijsko tijelo čuva u svojoj evidenciji svu dokumentaciju s ispitnim rezultatima koji se odnose na sukladnost proizvodnje tijekom najmanje pet godina te na zahtjev mora tu dokumentaciju dostaviti Komisiji.

Konkretni postupci za provjeru sukladnosti proizvodnje utvrđeni su u odjeljcima od 4.2. do 4.7. i u dodacima 1. i 2.”;

(10)

točka 4.1.3. zamjenjuje se sljedećim:

„4.1.3.

Za potrebe provjere sukladnosti proizvodnje koju obavlja proizvođač porodica znači porodica po sukladnosti proizvodnje za ispitivanja tipa 1., uključujući praćenje točnosti naprave za mjerenje potrošnje goriva ugrađene u vozilo, i tipa 3., te uključuje za ispitivanje tipa 4. proširenja opisana u točki 3.2. ovog Priloga i porodicu po OBD-u s proširenjima opisanima u točki 3.4. ovog Priloga za ispitivanja OBD-a.”;

(11)

umeću se točke 4.1.3.1., 4.1.3.1.1. i 4.1.3.1.2.:

„4.1.3.1.   Kriteriji za porodicu po sukladnosti proizvodnje

4.1.3.1.1.   Za vozila kategorije M i za vozila kategorije N1 razreda I i II porodica po sukladnosti proizvodnje je jednaka interpolacijskoj porodici, kako je opisana u stavku 5.6. Priloga XXI.

4.1.3.1.2.   Za vozila kategorije N1 razreda III. i za vozila kategorije N2 samo vozila koja su jednaka u pogledu sljedećih karakteristika vozila / pogonskog sklopa / prijenosnog sustava mogu biti dio iste porodice po sukladnosti proizvodnje:

(a)

vrste motora s unutarnjim izgaranjem: vrsta goriva (više vrsta goriva ako je riječ o vozilu prilagodljivom gorivu ili dvogorivnom vozilu), vrsta izgaranja, radni obujam motora, karakteristike kod potpunog opterećenja, tehnologija motora i sustav napajanja, kao i drugi podsustavi motora ili karakteristike koje imaju nezanemariv utjecaj na masene emisije CO2 u uvjetima WLTP-a;

(b)

radne strategije za sve sastavne dijelove u pogonskom sklopu koje utječu na masene emisije CO2;

(c)

vrste mjenjača (npr. ručni, automatski, CVT) i načina prijenosa (na primjer vrijednost zakretnog momenta, broj stupnjeva prijenosa, broj spojki itd.);

(d)

broja pogonskih osovina.”;

(12)

točka 4.1.4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.1.4.

Učestalost provjere proizvoda koju obavlja proizvođač temelji se na metodologiji procjene rizika u skladu s međunarodnom normom ISO 31000:2018 – Upravljanje rizicima – Načela i smjernice, i barem za tip 1. s minimalnom učestalošću od jedne provjere po porodici po sukladnosti proizvodnje na svakih 5 000 proizvedenih vozila ili jednom godišnje, ovisno o tome što bude ranije.”;

(13)

u točki 4.1.5. treći odlomak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako homologacijsko tijelo nije zadovoljno proizvođačevim postupkom za provjeru, fizičko ispitivanje provodi se izravno na proizvedenim vozilima, kako je opisano u točkama od 4.2. do 4.7.”;

(14)

u točki 4.1.6. druga rečenica prvog stavka zamjenjuje se sljedećim:

„Homologacijsko tijelo provodi ova fizička ispitivanja emisija i ispitivanja OBD-a na proizvedenim vozilima, kako je opisano u točkama od 4.2. do 4.7.”;

(15)

točke 4.2.1. i 4.2.2. zamjenjuju se sljedećim:

4.2.1.   Ispitivanje tipa 1. provodi se na proizvedenim vozilima koja su valjani članovi porodice po sukladnosti proizvodnje, kako je opisano u točki 4.1.3.1. Rezultati ispitivanja su vrijednosti nakon primjene svih korekcija u skladu s ovom Uredbom. Granične vrijednosti koje se promatraju radi provjere sukladnosti za onečišćujuće tvari navedene su u tablici 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2007. Kad je riječ o emisijama CO2, granična vrijednost je vrijednost koju je odredio proizvođač za odabrano vozilo u skladu s interpolacijskom metodologijom iz Podpriloga 7. Prilogu XXI. Izračun interpolacije provjerava homologacijsko tijelo.

4.2.2.   Uzorak od tri vozila odabire se slučajnim odabirom iz porodice po sukladnosti proizvodnje. Nakon što homologacijsko tijelo odabere vozila, proizvođač ne smije poduzeti nikakve prilagodbe na odabranim vozilima.”;

(16)

briše se točka 4.2.2.1.;

(17)

u točki 4.2.3. drugi i treći odlomak zamjenjuju se sljedećim:

„4.2.3.

Statistička metoda za izračunavanje kriterija ispitivanja opisana je u Dodatku 1.

Proizvodnja porodice po sukladnosti proizvodnje smatra se nesukladnom ako se za jednu ili više onečišćujućih tvari i vrijednosti CO2 donese odluka o neuspjehu na temelju kriterija ispitivanja iz Dodatka 1.

Proizvodnja porodice po sukladnosti proizvodnje smatra se sukladnom ako se za sve onečišćujuće tvari i vrijednosti CO2 donese odluka o prolazu na temelju kriterija ispitivanja iz Dodatka 1.”;

(18)

točka 4.2.4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.2.4.

Na zahtjev proizvođača i uz odobrenje homologacijskog tijela ispitivanja se mogu provesti na vozilu iz porodice po sukladnosti proizvodnje s kilometražom od najviše 15 000 km kako bi se utvrdili izmjereni koeficijenti porasta (EvC) onečišćujućih tvari / CO2 za svaku porodicu po sukladnosti proizvodnje. Postupak uhodavanja vozila obavlja proizvođač, koji na tim vozilima ne smije poduzimati nikakve prilagodbe.”;

(19)

u točki 4.2.4.1. podtočki (c) uvod se zamjenjuje sljedećim:

„(c)

druga se vozila u porodici po sukladnosti proizvodnje ne uhodavaju, ali se vrijednosti njihovih emisija / potrošnje električne energije (EC) / CO2 na nula km množe koeficijentom porasta prvog uhodanog vozila. U tom se slučaju za ispitivanje uzimaju sljedeće vrijednosti iz Dodatka 1.:”;

(20)

točka 4.4.3.3. zamjenjuje se sljedećim:

„4.4.3.3.

Vrijednost utvrđena u skladu s točkom 4.4.3.2. uspoređuje se s vrijednošću utvrđenom u skladu s točkom 2.4. Dodatka 2.”;

(21)

Dodatak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

U ovom se Dodatku opisuje postupak koji se primjenjuje za provjeru zahtjeva za sukladnost proizvodnje za ispitivanje tipa 1. za onečišćujuće tvari / CO2, uključujući zahtjeve za PEV-ove i OVC-HEV-ove, te koji se primjenjuje za praćenje točnosti naprave za mjerenje potrošnje goriva ugrađene u vozilo.”;

(b)

u točki 2. prvi odlomak zamjenjuje se sljedećim:

„Mjerenja onečišćujućih tvari iz tablice 2. u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 715/2007 i emisija CO2 provode se na najmanje tri vozila, a taj se broj povećava dok se ne donese odluka o prolazu ili neuspjehu. Točnost naprave za mjerenje potrošnje goriva ugrađene u vozilo utvrđuje se za svako od N ispitivanja”;

(c)

nakon uvoda u točki 3. podtočki iii. tekst

„A × LVAR/LXtests < A × L – ((N–3)/13) × VAR/L

zamjenjuje se sljedećim:

„A × LVAR/LXtests ≤ A × L – ((N–3)/13) × VAR/L”;

(d)

nakon uvoda u točki 4. podtočki iii. tekst

„A – VARXtests < A – ((N–3)/13) × VAR

zamjenjuje se sljedećim:

„A – VARXtests ≤ A – ((N–3)/13) × VAR”;

(e)

u točki 4. briše se zadnji odlomak;

(f)

dodaje se točka 5.:

„5.

Za vozila iz članka 4.a točnost naprave za mjerenje potrošnje goriva ugrađene u vozilo izračunava se na sljedeći način:

xi,OBFCM

=

točnost naprave za mjerenje potrošnje goriva ugrađene u vozilo utvrđena za svako pojedinačno ispitivanje i u skladu s formulama iz točke 4.2. Priloga XXII.

Homologacijsko tijelo mora čuvati evidenciju o utvrđenim točnostima svake ispitane porodice po sukladnosti proizvodnje.”;

(23)

Dodatak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 1.2. riječi „stavkom 1.1.2.3. Podpriloga 6. Prilogu XXI.” zamjenjuju se riječima „stavkom 1.2.3. Podpriloga 6. Prilogu XXI.”;

(b)

u točki 2.3. riječi „stavkom 4.1.1. Priloga XXI.” zamjenjuju se riječima „stavkom 4.1.1. Podpriloga 8. Prilogu XXI.”;

(c)

u točki 2.4. riječi „stavkom 1.1.2.3. Podpriloga 6. Prilogu XXI.” zamjenjuju se riječima „stavkom 1.2.3. Podpriloga 6. Prilogu XXI.”;

(24)

Dodatak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeću se točke od 0.2.2.1. do 0.2.3.9.:

0.2.2.1.   Dopuštene vrijednosti parametara za višestupanjsku homologaciju kako bi se dopustila upotreba vrijednosti emisija osnovnog vozila (unesite raspon ako je primjenjivo):

Konačna masa vozila u voznom stanju (u kg); …

Čeona površina konačnog vozila (u cm2): …

Otpor kotrljanja (kg/t): …

Površina poprečnog presjeka ulaza za zrak na prednjoj rešetki (u cm2): …

0.2.3.   Identifikatori

0.2.3.1.   Identifikator interpolacijske porodice: …

0.2.3.2.   Identifikator porodice po ATCT-u: …

0.2.3.3.   Identifikator porodice po PEMS-u: …

0.2.3.4.   Identifikator porodice po cestovnom otporu:

0.2.3.4.1.   Porodica po cestovnom otporu kojoj pripada VH: …

0.2.3.4.2.   Porodica po cestovnom otporu kojoj pripada VL: …

0.2.3.4.3.   Porodica po cestovnom otporu primjenjiva u interpolacijskoj porodici: …

0.2.3.5.   Identifikator porodice po matrici cestovnog otpora: …

0.2.3.6.   Identifikator porodice po periodičnoj regeneraciji: …

0.2.3.7.   Identifikator porodice po ispitivanju emisija nastalih isparavanjem: …

0.2.3.8.   Identifikator porodice po OBD-u: …

0.2.3.9.   Identifikatori ostalih porodica: …”;

(b)

briše se točka 2.6. podtočka (b);

(c)

umeće se točka 2.6.3.:

„2.6.3.

Rotacijska masa: 3 % zbroja mase u voznom stanju i 25 kg ili stvarna vrijednost, po osovini (kg): …”;

(d)

točka 3.2.2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„3.2.2.1.

dizelsko gorivo / benzin / UNP (ukapljeni naftni plin) / PP (prirodni plin) ili biometan / etanol (E 85) / biodizel / vodik (1), (6)”;

(e)

točka 3.2.12.2.5.5. zamjenjuje se sljedećim:

„3.2.12.2.5.5.

Shematski crtež spremnika za gorivo (samo za motore na benzin i etanol): …”;

(f)

umeću se točke od 3.2.12.2.5.5.1. do 3.2.12.2.5.5.5.:

3.2.12.2.5.5.1.   Zapremnina, materijal i izrada sustava spremnika za gorivo: …

3.2.12.2.5.5.2.   Opis materijala crijeva za paru, materijala vodova za dovod goriva i tehnike za povezivanje sustava za dovod goriva: …

3.2.12.2.5.5.3.   Zabrtvljeni sustav spremnika za gorivo: da/ne

3.2.12.2.5.5.4.   Opis postavki sigurnosnog ventila spremnika za gorivo (unos zraka i ispuštanje): …

3.2.12.2.5.5.5.   Opis sustava za kontrolu pročišćavanja: …”;

(g)

točka 3.2.12.2.5.6. zamjenjuje se sljedećim:

„3.2.12.2.5.6.

Opis i shematski prikaz toplinske zaštite između spremnika i ispušnog sustava: …”;

(h)

umeće se točka 3.2.12.2.5.7.:

„3.2.12.2.5.7.

Faktor propusnosti: …”;

(i)

umeće se točka 3.2.12.2.12.:

„3.2.12.2.12.

Ubrizgavanje vode: da/ne (1)”;

(j)

briše se točka 3.2.19.4.1.;

(k)

točka 3.2.20. zamjenjuje se sljedećim:

„3.2.20.

Informacije o pohrani topline”;

(l)

točka 3.2.20.2. zamjenjuje se sljedećim:

„3.2.20.2.

Izolacijski materijali da/ne (1)”;

(m)

umeću se točke 3.2.20.2.5., 3.2.20.2.5.1., 3.2.20.2.5.2., 3.2.20.2.5.3. i 3.2.20.2.6.:

3.2.20.2.5.   Pristup najnepovoljnijeg scenarija za hlađenje vozila: da/ne (1)

3.2.20.2.5.1.   (ako se ne primjenjuje pristup najnepovoljnijeg scenarija) Minimalno trajanje kondicioniranja, tsoak_ATCT (broj sati): …

3.2.20.2.5.2.   (ako se ne primjenjuje pristup najnepovoljnijeg scenarija) Mjesto mjerenja temperature motora: …

3.2.20.2.6.   Pristup samo jedne interpolacijske porodice u porodici po ATCT-u: da/ne (1)”;

(n)

umeće se točka 3.3.:

„3.3.   Električni stroj

3.3.1.   Tip (namot, pobuda): …

3.3.1.1.   Najveća satna snaga: … kW

(proizvođačeva deklarirana vrijednost)

3.3.1.1.1.   Najveća neto snaga (a) … kW

(proizvođačeva deklarirana vrijednost)

3.3.1.1.2.   Najveća 30-minutna snaga (a) … kW

(proizvođačeva deklarirana vrijednost)

3.3.1.2.   Radni napon: V

3.3.2.   REESS

3.3.2.1.   Broj ćelija …

3.3.2.2.   Masa: … kg

3.3.2.3.   Kapacitet: … Ah (ampersat)

3.3.2.4.   Položaj: …”;

(o)

točke 3.5.7.1. i 3.5.7.1.1. zamjenjuju se sljedećim:

„3.5.7.1.   Parametri ispitnog vozila

Vozilo

Vozilo low (VL)

ako postoji

Vozilo high

(VH)

VM

ako postoji

Reprezentativno vozilo (samo za porodicu po matrici cestovnog otpora (*1))

Zadane vrijednosti

Tip nadogradnje vozila

 

 

 

 

Korištena metoda za cestovni otpor (mjerenje ili izračun porodice po cestovnom otporu)

 

 

 

Informacije o cestovnom otporu:

 

Marka i tip guma, ako je riječ o mjerenju

 

 

 

 

Dimenzije guma (prednjih/stražnjih), ako je riječ o mjerenju

 

 

 

 

Otpor kotrljanja guma (prednjih/stražnjih) (kg/t)

 

 

 

 

 

Tlak u gumama (prednjim/stražnjim) (kPa), ako je riječ o mjerenju

 

 

 

 

 

Delta CD × A vozila L u odnosu na vozilo H (IP_H minus IP_L)

 

 

Delta CD × A u odnosu na porodicu po cestovnom otporu vozila L (IP_H/L minus RL_L), ako se izračunava prema porodici po cestovnom otporu

 

 

 

Ispitna masa vozila (kg)

 

 

 

 

 

Koeficijenti cestovnog otpora

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

Čeona površina m2 (0,000 m2)

 

 

Ciklusna potrošnja energije (J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1.   Gorivo upotrijebljeno za ispitivanje tipa 1. i odabrano za mjerenje neto snage u skladu s Prilogom XX. ovoj Uredbi (samo za vozila na UNP i PP): …”;

(p)

brišu se točke od 3.5.7.1.1.1. do 3.5.7.1.3.2.3.;

(q)

točke od 3.5.7.2.1. do 3.5.7.2.1.2.0. zamjenjuju se sljedećim:

„3.5.7.2.1.   masena emisija CO2 za potpuno MUI vozila i NOVC-HEV-ove

3.5.7.2.1.0.   Minimalne i maksimalne vrijednosti CO2 u interpolacijskoj porodici

3.5.7.2.1.1.   Vozilo high: … g/km

3.5.7.2.1.1.0.   Vozilo high (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2.   Vozilo low (ako je primjenjivo): … g/km

3.5.7.2.1.2.0.   Vozilo low (ako je primjenjivo) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3.   Vozilo M (ako je primjenjivo): … g/km

3.5.7.2.1.3.0.   Vozilo M (ako je primjenjivo) (NEDC): … g/km”;

(r)

točke od 3.5.7.2.2. do 3.5.7.2.2.3.0. zamjenjuju se sljedećim:

„3.5.7.2.2.   Masene emisije CO2 pri pogonu s dopunjavanjem baterije za OVC-HEV-ove

3.5.7.2.2.1.   Masena emisija CO2 pri pogonu s dopunjavanjem baterije za vozilo high: g/km

3.5.7.2.2.1.0.   Kombinirana masena emisija CO2 za vozilo high (NEDC uvjet B): g/km

3.5.7.2.2.2.   Masena emisija CO2 pri pogonu s dopunjavanjem baterije za vozilo low (ako je primjenjivo): g/km

3.5.7.2.2.2.0.   Kombinirana masena emisija CO2 za vozilo low (ako je primjenjivo) (NEDC uvjet B): g/km

3.5.7.2.2.3.   Masena emisija CO2 pri pogonu s dopunjavanjem baterije za vozilo M (ako je primjenjivo): g/km

3.5.7.2.2.3.0.   Kombinirana masena emisija CO2 za vozilo M (ako je primjenjivo) (NEDC uvjet B): g/km”;

(s)

točke od 3.5.7.2.3. do 3.5.7.2.3.3.0. zamjenjuju se sljedećim:

„3.5.7.2.3.   Masena emisija CO2 pri baterijskom pogonu i masena emisija CO2 ponderirana za OVC-HEV-ove

3.5.7.2.3.1.   Masena emisija CO2 pri baterijskom pogonu za vozilo high: … g/km

3.5.7.2.3.1.0.   Masena emisija CO2 pri baterijskom pogonu za vozilo high (NEDC uvjet A): … g/km

3.5.7.2.3.2.   Masena emisija CO2 pri baterijskom pogonu za vozilo low (ako je primjenjivo): … g/km

3.5.7.2.3.2.0.   Masena emisija CO2 pri baterijskom pogonu za vozilo low (ako je primjenjivo) (NEDC uvjet A): … g/km

3.5.7.2.3.3.   Masena emisija CO2 pri baterijskom pogonu za vozilo M (ako je primjenjivo): … g/km

3.5.7.2.3.3.0.   Masena emisija CO2 pri baterijskom pogonu za vozilo M (ako je primjenjivo) (NEDC uvjet A): … g/km”;

(t)

dodaje se točka 3.5.7.2.3.4.:

„3.5.7.2.3.4.

Minimalne i maksimalne ponderirane vrijednosti CO2 u interpolacijskoj porodici OVC-a”;

(u)

briše se točka 3.5.7.4.3.;

(v)

točka 3.5.8.3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.5.8.3.

Podaci o emisijama koji se odnose na upotrebu ekoinovacija (ispuniti tablicu za svako ispitano referentno gorivo) (w1)

Odluka o odobrenju ekoinovacije (w2)

Oznaka ekoinovacije (w3)

1.

Emisije CO2 osnovnog vozila (g/km)

2.

Emisije CO2 iz vozila s ugrađenim ekoinovacijama (g/km)

3.

Emisije CO2 iz osnovnog vozila u ispitnom ciklusu tipa 1. (w4)

4.

Emisije CO2 iz vozila s ugrađenim ekoinovacijama u ispitnom ciklusu tipa 1.

5.

Koeficijent iskorištenja (UF) tj. vremenski udio upotrebe tehnologije u uobičajenim radnim uvjetima

Smanjenje emisija CO2 ((1 – 2) – (3 – 4)) * 5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno smanjenje emisija CO2 (g/km) prema NEDC-u (w5)

Ukupno smanjenje emisija CO2 (g/km) prema WLTP-u (w5)”

(w)

umeće se točka 3.8.5.:

„3.8.5.

Specifikacija maziva: … W …”;

(x)

brišu se točke 4.5.1.1., 4.5.1.2. i 4.5.1.3.;

(y)

u točki 4.6. brišu se riječi „Vožnja unatrag” na dnu prvog stupca tablice;

(z)

dodaju se točke od 4.6.1. do 4.6.1.7.1. koje glase:

„4.6.1.   Promjena stupnja prijenosa

4.6.1.1.1.   stupanj prijenosa izostavljen: da/ne (1)

4.6.1.2.   n_95_high za svaki stupanj prijenosa: … min– 1

4.6.1.3.   nmin_drive

4.6.1.3.1.   1. stupanj prijenosa: … min– 1

4.6.1.3.2.   S 1. na 2. stupanj prijenosa: … min– 1

4.6.1.3.3.   S 2. stupnja prijenosa do zaustavljanja: … min– 1

4.6.1.3.4.   2. stupanj prijenosa: … min– 1

4.6.1.3.5.   3. stupanj prijenosa i ostali: … min– 1

4.6.1.4.   n_min_drive_set za faze ubrzanja / stalne brzine (n_min_drive_up): … min– 1

4.6.1.5.   n_min_drive_set za faze usporavanja (n_min_drive_up):

4.6.1.6.   Početno razdoblje

4.6.1.6.1.   t_start_phase: … s

4.6.1.6.2.   n_min_drive_start: …. min– 1

4.6.1.6.3.   n_min_drive_up_start: …. min– 1

4.6.1.7.   Primjena ASM-a: da/ne (1)

4.6.1.7.1.   Vrijednosti ASM-a: …”;

(aa)

umeće se točka 4.12.:

„4.12.

Mazivo mjenjača: …W…”;

(ab)

brišu se točke 9.10.3. i 9.10.3.1.;

(ac)

umeću se točke od 12.8. do 12.8.3.2.:

„12.8.   Naprave ili sustavi s načinima rada koje može odabrati vozač, a koje mogu utjecati na emisije CO2 i/ili kriterijske emisije i koje nemaju zadani početni način rada: da/ne (1)

12.8.1.   Ispitivanje pri pogonu s dopunjavanjem baterije (ako je primjenjivo) (navedite za svaku napravu ili sustav)

12.8.1.1.   Najpovoljniji način rada: …

12.8.1.2.   Najnepovoljniji način rada: …

12.8.2.   Ispitivanje na baterijski pogon (ako je primjenjivo) (navedite za svaku napravu ili sustav)

12.8.2.1.   Najpovoljniji način rada: …

12.8.2.2.   Najnepovoljniji način rada: …

12.8.3.   Ispitivanje tipa 1. (ako je primjenjivo) (navedite za svaku napravu ili sustav)

12.8.3.1.   Najpovoljniji način rada: …

12.8.3.2.   Najnepovoljniji način rada: …”;

(ad)

u Dodatku 3. briše se „Dodatak opisnom dokumentu”;

(23)

Dodatak 3.a mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

detaljno tehničko obrazloženje za svaki AES, uključujući procjenu rizika s AES-om i bez AES-a te sljedeće informacije:

i.

obrazloženje zašto se primjenjuje bilo koja od odredaba o izuzimanju od zabrane poremećajnih uređaja iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007;

ii.

mehanički elementi koje se treba zaštititi AES-om, ako je primjenjivo;

iii.

dokaz iznenadnog i nepopravljivog oštećenja motora koje se ne može spriječiti redovitim održavanjem i koje bi se dogodilo bez AES-a, ako je primjenjivo;

iv.

detaljno obrazloženje zašto je potrebno upotrijebiti AES pri pokretanju motora, ako je primjenjivo;”;

(b)

dodaju se drugi i treći stavak:

„Proširena opisna dokumentacija ne smije imati više od 100 stranica i mora sadržavati sve glavne elemente koji su homologacijskom tijelu potrebni za ocjenjivanje AES-a. Dokumentacija se može prema potrebi dopuniti prilozima i drugim dokumentima s dodatnim i dopunskim elementima. Proizvođač mora homologacijskom tijelu poslati novu verziju proširene opisne dokumentacije svaki put kad se AES preinači. Nova se verzija odnosi samo na preinake i njihov učinak. Homologacijsko tijelo procjenjuje i odobrava novu verziju AES-a.

Proširena opisna dokumentacija strukturirana je na sljedeći način:

Proširena opisna dokumentacija za zahtjev za primjenu AES-a br. YYY/OEM u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151

Dio

Stavak

Točka

Objašnjenje

Uvodni dokumenti

 

Uvodni dopis homologacijskom tijelu

referentni podaci o dokumentu: njegova verzija, datum izdavanja, potpis odgovarajuće osobe u proizvođačevoj organizaciji

 

Tablica s pregledom verzija

sadržaj preinaka za svaku verziju i koji je dio izmijenjen

 

Opis tipova (po emisijama) na koje se odnosi

 

 

Tablica s priloženim dokumentima

popis svih priloženih dokumenata

 

Unakrsna upućivanja

upućivanje na stavke od (a) do (i) Dodatka 3.a (na kojem se mjestu nalazi svaki zahtjev iz Uredbe)

 

Izjava o nepostojanju poremećajnih uređaja u vozilu

+ potpis

Osnovni dokument

0

Pokrate i kratice

 

1

OPĆI OPIS

 

1.1.

Opći opis motora

Opis glavnih karakteristika: radni obujam, sustav za naknadnu obradu…

1.2.

Opća arhitektura sustava

Blok dijagram sustava: popis senzora i aktuatora, objašnjenje općih funkcija motora

1.3.

Očitavanje verzije softvera i umjeravanja

npr. objašnjenje alata za skeniranje

2.

Osnovne strategije kontrole emisija

 

2.x.

BES x

opis strategije x

2.y.

BES y

opis strategije y

3.

Pomoćne strategije kontrole emisija

 

3.0.

Prikaz AES-a

hijerarhijski odnosi među AES-ima: opis i obrazloženje (npr. sigurnost, pouzdanost itd.)

3.x.

AES x

3.x.1.

obrazloženje za AES

3.x.2.

izmjereni i/ili modelirani parametri za definiranje AES-a

3.x.3.

aktivacija AES-a – korišteni parametri

3.x.4.

učinak AES-a na onečišćujuće tvari i CO2

3.y.

AES y

3.y.1.

3.y.2.

itd.

ograničenje na 100 stranica odnosi se na prethodno navedeno

Prilog

 

popis tipova na koje se odnosi ovaj BES-AES: uključujući upućivanja na homologaciju i softver, broj umjeravanja, kontrolne brojeve svake verzije i kontrolne jedinice (motora i/ili sustava za naknadnu obradu, ako postoji)

Priloženi dokumenti

 

Tehnička bilješka za obrazloženje AES-a br. xxx

procjena rizika, ispitno obrazloženje ili primjer iznenadnog oštećenja, ako postoji

 

Tehnička bilješka za obrazloženje AES-a br. yyy

 

 

Ispitno izvješće za kvantifikaciju učinka određenog AES-a

ispitno izvješće svih konkretnih ispitivanja provedenih u svrhu obrazloženja AES-a, detalji o uvjetima ispitivanja, opis vozila / datum ispitivanja emisije/CO2 s aktivacijom AES-a / bez aktivacije AES-a”;

(24)

umeće se Dodatak 3.b:

„Dodatak 3.b

Metodologija za ocjenjivanje AES-a

U ocjenjivanju AES-a homologacijsko tijelo mora provesti barem sljedeće provjere.

1.

Povećanje emisija zbog AES-a mora biti najniže moguće:

(a)

povećanje ukupnih emisija kad se upotrebljava AES mora se održavati na najnižoj mogućoj razini tijekom uobičajene upotrebe i životnog vijeka vozila;

(b)

ako je u vrijeme kad se provodi preliminarno ocjenjivanje AES-a na tržištu dostupna tehnologija ili izvedba koja bi omogućila bolju kontrolu emisija, ona mora biti primijenjena bez neopravdanih modulacija.

2.

Ako se za obrazloženje upotrebe AES-a upotrebljava rizik od iznenadnog i nepopravljivog oštećenja „pretvarača za pogonsku energiju i prijenosnog sustava”, kako je definirano u Zajedničkoj rezoluciji br. 2 (M.R.2) sporazuma UNECE-a iz 1958. i 1998. s definicijama pogonskih sustava vozila (6), taj se rizik mora na odgovarajući način dokazati i dokumentirati, uključujući sljedeće informacije:

(a)

proizvođač mora dostaviti dokaz za katastrofalno (tj. iznenadno i nepopravljivo) oštećenje motora, kao i procjenu rizika s procjenom vjerojatnosti pojave rizika i težinom mogućih posljedica, uključujući rezultate ispitivanja provedenih u tu svrhu;

(b)

ako je u vrijeme kad se AES primjenjuje na tržištu dostupna tehnologija ili izvedba koja bi omogućila smanjenje ili uklanjanje tog rizika, ona mora biti primijenjena u najvećoj mjeri u kojoj je to tehnički moguće (tj. bez neopravdanih modulacija);

(c)

trajnost i dugoročna zaštita motora ili sastavnih dijelova sustava za kontrolu emisija od istrošenosti i neispravnosti ne smatraju se prihvatljivim razlogom za odobrenje iznimke od zabrane poremećajnih uređaja.

3.

Nužnost primjene AES-a za siguran rad vozila mora se dokumentirati odgovarajućim tehničkim opisom:

(a)

proizvođač treba dostaviti dokaz da postoji povećan rizik za siguran rad vozila i procjenu rizika s procjenom njegove vjerojatnosti i težine mogućih posljedica, uključujući rezultate ispitivanja provedenih u tu svrhu;

(b)

ako je u vrijeme kad se AES primjenjuje na tržištu dostupna drukčija tehnologija ili izvedba koja bi omogućila smanjenje rizika za sigurnost, ona mora biti primijenjena u najvećoj mjeri u kojoj je to tehnički moguće (tj. bez neopravdanih modulacija).

4.

Nužnost primjene AES-a tijekom pokretanja motora mora se dokumentirati odgovarajućim tehničkim opisom:

(a)

proizvođač mora dostaviti dokaz za potrebu primjene AES-a tijekom pokretanja motora, kao i procjenu rizika s procjenom vjerojatnosti pojave rizika i težinom mogućih posljedica, uključujući rezultate ispitivanja provedenih u tu svrhu;

(b)

ako je u vrijeme kad se AES primjenjuje na tržištu dostupna drukčija tehnologija ili izvedba koja bi omogućila bolju kontrolu emisija pri pokretanju motora, ona mora biti primijenjena u najvećoj mjeri u kojoj je to tehnički moguće.

”;

(25)

Dodatak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u Odjeljak I. obrasca certifikata o EZ homologaciji umeće se točka 0.4.2.:

„0.4.2.

osnovno vozilo (5a) (1): da/ne (1)”;

(b)

„Dopuna certifikata o EZ homologaciji” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 0. zamjenjuje se sljedećim:

„0.   Identifikator interpolacijske porodice, kako je definiran u stavku 5.0. Priloga XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

0.1.   Identifikator: …

0.2.   Identifikator osnovnog vozila (5a) (1): …”;

ii.

točke 1.1., 1.2. i 1.3. zamjenjuju se sljedećim:

1.1.   Masa vozila u voznom stanju:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.2.   Najveća masa:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.3.   Referentna masa:

 

VL (1): …

 

VH: …”;

iii.

točka 2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„2.1.   Rezultati ispitivanja emisija iz ispušne cijevi

Razredi emisija: ……

Rezultati ispitivanja tipa 1., ako je primjenjivo

Homologacijski broj ako se ne radi o osnovnom vozilu (1): …

Prvo ispitivanje

Rezultat ispitivanja tipa 1.

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Izmjerena vrijednost (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki × (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Srednja vrijednost izračunana s Ki (M × Ki ili M + Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

DF (×) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Konačna srednja vrijednost izračunana s Ki i DF (13)

 

 

 

 

 

 

 

Granična vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

Drugo ispitivanje (ako je primjenjivo)

Uzmite tablicu za prvo ispitivanje i popunite je rezultatima drugog ispitivanja.

Treće ispitivanje (ako je primjenjivo)

Uzmite tablicu za prvo ispitivanje i popunite je rezultatima trećeg ispitivanja.

Ponovite prvo ispitivanje, drugo ispitivanje (ako je primjenjivo) i treće ispitivanje (ako je primjenjivo) za vozilo L (ako je primjenjivo) i VM (ako je primjenjivo).

Ispitivanje radi utvrđivanja korekcijskog faktora za temperaturu okoline (ATCT)

Emisija CO2 (g/km)

Kombinirana

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

Tip 1. (23 °C) MCO2,23°

 

Korekcijski faktor porodice (FCF)

 


Rezultat ATCT-a

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Izmjerena vrijednost (7)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

Granične vrijednosti

 

 

 

 

 

 

 

Razlika između krajnje temperature rashladne tekućine motora i prosječne temperature područja kondicioniranja tijekom posljednja 3 sata ΔT_ATCT (°C) za referentno vozilo: …

Minimalno vrijeme kondicioniranja tsoak_ATCT (s): …

Položaj senzora temperature: …

Identifikator porodice po ATCT-u:

Tip 2.: (uključujući podatke potrebne za tehnički pregled vozila):

Ispitivanje

Vrijednost CO

(% vol)

Lambda (1)

Brzina vrtnje motora

(min– 1)

Temperatura ulja

(°C)

Ispitivanje s motorom u praznom hodu na niskoj brzini vrtnje

 

nije primjenjivo

 

 

Ispitivanje s motorom u praznom hodu na visokoj brzini vrtnje

 

 

 

 

Tip 3.: …

Tip 4.: … g po ispitivanju;

ispitni postupak u skladu s: Prilogom 6. Pravilniku UNECE-a br. 83 [1 dan NEDC-om] / Prilogom Uredbi (EZ) 2017/1221 [2 dana NEDC-om] / Prilogom VI. Uredbi (EU) 2017/1151 [2 dana WLTP-om] (1).

Tip 5.:

Ispitivanje trajnosti: ispitivanje cijelog vozila / ispitivanje starenjem na ispitnoj napravi / bez ispitivanja (1)

Faktor starenja (DF): izračunan/dodijeljen (1)

Navesti vrijednosti: …

Primjenjivi ciklus tipa 1. (Podprilog 4. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 ili Pravilnik UNECE-a br. 83) (14): …

Tip 6.

CO (g/km)

THC (g/km)

Izmjerena vrijednost

 

 

Granična vrijednost”;

 

 

iv.

točka 2.5.1. zamjenjuje se sljedećim:

„2.5.1.

Potpuno MUI vozila i hibridna električna vozila bez vanjskog napajanja (NOVC)”;

v.

umeće se točka 2.5.1.0.:

„2.5.1.0.

Minimalne i maksimalne vrijednosti CO2 u interpolacijskoj porodici”;

vi.

točke 2.5.1.1.3. i 2.5.1.1.4. zamjenjuju se sljedećim:

„2.5.1.1.3.   Masene emisije CO2 (navesti vrijednosti za svako ispitano referentno gorivo, za faze: izmjerene vrijednosti, za kombiniranu: vidjeti točke 1.2.3.8. i 1.2.3.9. Podpriloga 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151)

Emisija CO2 (g/km)

Ispitivanje

Niska

Srednja

Visoka

Iznimno visoka

Kombinirana

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

prvo

 

 

 

 

 

drugo

 

 

 

 

 

treće

 

 

 

 

 

srednja vrijednost

 

 

 

 

 

Konačni MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4.   Potrošnja goriva (navesti vrijednosti za svako ispitano referentno gorivo, za faze: izmjerene vrijednosti, za kombiniranu vidjeti točke 1.2.3.8. i 1.2.3.9. Podpriloga 6. Prilogu XXI.)

Potrošnja goriva (l/100 km) ili m3/100 km ili kg/100 km (1)

Niska

Srednja

Visoka

Iznimno visoka

Kombinirana

Konačni FCp,H / FCc,H”;

 

 

 

 

 

vii.

točke od 2.5.1.2. do 2.5.1.3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.5.1.2.   Vozilo L (ako je primjenjivo)

2.5.1.2.1.   Ciklusna potrošnja energije: … J

2.5.1.2.2.   Koeficijenti cestovnog otpora

2.5.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.2.3.   Masene emisije CO2 (navesti vrijednosti za svako ispitano referentno gorivo, za faze: izmjerene vrijednosti, za kombiniranu: vidjeti točke 1.2.3.8. i 1.2.3.9. Podpriloga 6. Prilogu XXI.)

Emisija CO2 (g/km)

Ispitivanje

Niska

Srednja

Visoka

Iznimno visoka

Kombinirana

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

prvo

 

 

 

 

 

drugo

 

 

 

 

 

treće

 

 

 

 

 

srednja vrijednost

 

 

 

 

 

Konačni MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.2.4.   Potrošnja goriva (navesti vrijednosti za svako ispitano referentno gorivo, za faze: izmjerene vrijednosti, za kombiniranu: vidjeti točke 1.2.3.8. i 1.2.3.9. Podpriloga 6. Prilogu XXI.)

Potrošnja goriva (l/100 km) ili m3/100 km ili kg/100 km (1)

Niska

Srednja

Visoka

Iznimno visoka

Kombinirana

Konačni FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.   vozilo M za NOVC-HEV (ako je primjenjivo)”;

viii.

umeću se točke od 2.5.1.3.1. do 2.5.1.3.4.:

„2.5.1.3.1.   Ciklusna potrošnja energije: … J

2.5.1.3.2.   Koeficijenti cestovnog otpora

2.5.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.3.3.   Masene emisije CO2 (navesti vrijednosti za svako ispitano referentno gorivo, za faze: izmjerene vrijednosti, za kombiniranu vidjeti točke 1.2.3.8. i 1.2.3.9. Podpriloga 6. Prilogu XXI.)

Emisija CO2 (g/km)

Ispitivanje

Niska

Srednja

Visoka

Iznimno visoka

Kombinirana

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

prvo

 

 

 

 

 

drugo

 

 

 

 

 

treće

 

 

 

 

 

srednja vrijednost

 

 

 

 

 

Konačni MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.4.   Potrošnja goriva (navesti vrijednosti za svako ispitano referentno gorivo, za faze: izmjerene vrijednosti, za kombiniranu vidjeti točke 1.2.3.8. i 1.2.3.9. Podpriloga 6. Prilogu XXI.)

Potrošnja goriva (l/100 km) ili m3/100 km ili kg/100 km (1)

Niska

Srednja

Visoka

Iznimno visoka

Kombinirana

Konačni FCp,L / FCc,L”;

 

 

 

 

 

ix.

briše se točka 2.5.1.3.1.;

x.

umeću se točke 2.5.1.4. i 2.5.1.4.1.:

2.5.1.4.   Za vozila pogonjena motorom s unutarnjim izgaranjem koja su opremljena sustavima s periodičnom regeneracijom, kako su definirani u članku 2. točki 6. ove Uredbe, ispitni se rezultati prilagođavaju faktorom Ki, kako je utvrđeno u Dodatku 1. Podprilogu 6. Prilogu XXI.

2.5.1.4.1.   Podaci o strategiji regeneracije za emisije CO2 i potrošnju goriva

D – broj radnih ciklusa između dvaju ciklusa s regeneracijskim fazama: …

d – broj radnih ciklusa potrebnih za regeneraciju: …

Primjenjivi ciklus tipa 1. (Podprilog 4. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 ili Pravilnik UNECE-a br. 83) (14): …

 

Kombinirana

Ki (aditivni/multiplikativni) (1)

Vrijednosti za CO2 i potrošnju goriva (10)

 

Za osnovno vozilo ponovite 2.5.1.”;

xi.

točke od 2.5.2.1. do 2.5.2.1.2. zamjenjuju se sljedećim:

„2.5.2.1.   Potrošnja električne energije

2.5.2.1.1.   Vozilo H

2.5.2.1.1.1.   Ciklusna potrošnja energije: … J

2.5.2.1.1.2.   Koeficijenti cestovnog otpora

2.5.2.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

EC (Wh/km)

Ispitivanje

Gradska

Kombinirana

Izračunani EC

prvo

 

 

drugo

 

 

treće

 

 

srednja vrijednost

 

 

Deklarirana vrijednost

 

2.5.2.1.1.3.   Ukupno trajanje odstupanja tijekom izvedbe ciklusa: … s

2.5.2.1.2.   Vozilo L (ako je primjenjivo)

2.5.2.1.2.1.   Ciklusna potrošnja energije: … J

2.5.2.1.2.2.   Koeficijenti cestovnog otpora

2.5.2.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

EC (Wh/km)

Ispitivanje

Gradska

Kombinirana

Izračunani EC

prvo

 

 

drugo

 

 

treće

 

 

srednja vrijednost

 

 

Deklarirana vrijednost

 

2.5.2.1.2.3.   Ukupno trajanje odstupanja tijekom izvedbe ciklusa: … s”;

xii.

točka 2.5.2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.5.2.2.   Autonomija potpuno električnog vozila (PER)

2.5.2.2.1.   Vozilo H

PER (km)

Ispitivanje

Gradska

Kombinirana

Izmjerena autonomija potpuno električnog vozila

prvo

 

 

drugo

 

 

treće

 

 

srednja vrijednost

 

 

Deklarirana vrijednost

 

2.5.2.2.2.   Vozilo L (ako je primjenjivo)

PER (km)

Ispitivanje

Gradska

Kombinirana

Izmjerena autonomija potpuno električnog vozila

prvo

 

 

drugo

 

 

treće

 

 

srednja vrijednost

 

 

Deklarirana vrijednost

—”;

 

xiii.

točke od 2.5.3.1. do 2.5.3.2. zamjenjuju se sljedećim:

„2.5.3.1.   Masene emisije CO2 pri pogonu s dopunjavanjem baterije

2.5.3.1.1.   Vozilo H

2.5.3.1.1.1.   Ciklusna potrošnja energije: … J

2.5.3.1.1.2.   Koeficijenti cestovnog otpora

2.5.3.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Emisija CO2 (g/km)

Ispitivanje

Niska

Srednja

Visoka

Iznimno visoka

Kombinirana

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

prvo

 

 

 

 

 

drugo

 

 

 

 

 

treće

 

 

 

 

 

srednja vrijednost

 

 

 

 

 

Konačni MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.3.1.2.   Vozilo L (ako je primjenjivo)

2.5.3.1.2.1.   Ciklusna potrošnja energije: … J

2.5.3.1.2.2.   Koeficijenti cestovnog otpora

2.5.3.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Emisija CO2 (g/km)

Ispitivanje

Niska

Srednja

Visoka

Iznimno visoka

Kombinirana

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

prvo

 

 

 

 

 

drugo

 

 

 

 

 

treće

 

 

 

 

 

srednja vrijednost

 

 

 

 

 

Konačni MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.3.1.3.   Vozilo M (ako je primjenjivo)

2.5.3.1.3.1.   Ciklusna potrošnja energije: … J

2.5.3.1.3.2.   Koeficijenti cestovnog otpora

2.5.3.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

Emisija CO2 (g/km)

Ispitivanje

Niska

Srednja

Visoka

Iznimno visoka

Kombinirana

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

prvo

 

 

 

 

 

drugo

 

 

 

 

 

treće

 

 

 

 

 

srednja vrijednost

 

 

 

 

 

MCO2,p,M / MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2.   Masena emisija CO2 u ispitivanju na baterijski pogon

Vozilo H

Emisija CO2 (g/km)

Ispitivanje

Kombinirana

MCO2,CD

prvo

 

drugo

 

treće

 

srednja vrijednost

 

Konačni MCO2,CD,H

 

Vozilo L (ako je primjenjivo)

Emisija CO2 (g/km)

Ispitivanje

Kombinirana

MCO2,CD

prvo

 

drugo

 

treće

 

srednja vrijednost

 

Konačni MCO2,CD,L

 

Vozilo M (ako je primjenjivo)

Emisija CO2 (g/km)

Ispitivanje

Kombinirana

MCO2,CD

prvo

 

drugo

 

treće

 

srednja vrijednost

 

Konačni MCO2,CD,M”;

 

xiv.

u točki 2.5.3.3. dodaje se točka 2.5.3.3.1.:

„2.5.3.3.1.

Minimalne i maksimalne vrijednosti CO2 u interpolacijskoj porodici”;

xv.

točka 2.5.3.5. zamjenjuje se sljedećim:

„2.5.3.5.   Potrošnja goriva pri baterijskom pogonu

Vozilo high

Potrošnja goriva (l/100km)

Kombinirana

Konačne vrijednosti FCCD,H

 

Vozilo low (ako je primjenjivo)

Potrošnja goriva (l/100km)

Kombinirana

Konačne vrijednosti FCCD,L

 

Vozilo M (ako je primjenjivo)

Potrošnja goriva (l/100km)

Kombinirana

Konačne vrijednosti FCCD,M”;

 

xvi.

točka 2.5.3.7.1. zamjenjuje se sljedećim:

„2.5.3.7.1.   Autonomija na isključivo električni pogon (AER)

AER (km)

Ispitivanje

Gradska

Kombinirana

Vrijednosti AER-a

prvo

 

 

drugo

 

 

treće

 

 

srednja vrijednost

 

 

Konačne vrijednosti AER-a”;

 

 

xvii.

točka 2.5.3.7.4. zamjenjuje se sljedećim:

„2.5.3.7.4.   Ciklusna autonomija na baterijski pogon RCDC

RCDC (km)

Ispitivanje

Kombinirana

Vrijednosti RCDC

prvo

 

drugo

 

treće

 

srednja vrijednost

 

Konačne vrijednosti RCDC”;

 

xviii.

točke 2.5.3.8.2. i 2.5.3.8.3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.5.3.8.2.   UF-ponderirana potrošnja električne energije pri baterijskom pogonu ECAC,CD (kombinirana)

ECAC,CD (Wh/km)

Ispitivanje

Kombinirana

Vrijednosti ECAC,CD

prvo

 

drugo

 

treće

 

srednja vrijednost

 

Konačne vrijednosti ECAC,CD

 

2.5.3.8.3.   UF-ponderirana potrošnja električne energije ECAC, weighted (kombinirana)

ECAC,weighted (Wh/km)

Ispitivanje

Kombinirana

Vrijednosti ECAC,weighted

prvo

 

drugo

 

treće

 

srednja vrijednost

 

Konačne vrijednosti ECAC,weighted

 

Za osnovno vozilo ponovite 2.5.3.”;

xix.

umeće se točka 2.5.4.:

„2.5.4.   Vozilo s gorivnom ćelijom (FCV)

Potrošnja goriva (kg/100 km)

Kombinirana

Konačne vrijednosti FCc

 

Za osnovno vozilo ponovite 2.5.4.”;

xx.

umeće se točka 2.5.5.:

„2.5.5.

Naprava za praćenje potrošnje goriva i/ili električne energije: da / nije primjenjivo …”;

xxi.

u objašnjenjima se dodaje bilješka 5.a:

„(5a)

Kako je definirano u članku 3. točki 18. Direktive 2007/46/EZ.”;

(c)

Dodatak Dopuni certifikatu o homologaciji tipa mijenja se kako slijedi:

i.

naslov točke 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Emisije CO2 utvrđene u skladu s točkom 3.2. Priloga I. provedbenim uredbama (EU) 2017/1152 i (EU) 2017/1153”;

ii.

točka 2.1.1. zamjenjuje se sljedećim:

„2.1.1.   Masene emisije CO2 (za svako ispitano referentno gorivo) za potpuno MUI vozila i NOVC-HEV-ove

Emisija CO2 (g/km)

Gradska vožnja

Izvangradska vožnja

Kombinirana

MCO2,NEDC_H,test”;

 

 

 

iii.

dodaju se točke 2.1.2. i 2.1.2.1.:

„2.1.2.   Rezultati ispitivanja OVC-a

„2.1.2.1.   Masene emisije CO2 za OVC-HEV-ove

Emisija CO2 (g/km)

Kombinirana

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted”;

 

iv.

točka 2.2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.1.   Masene emisije CO2 (za svako ispitano referentno gorivo) za potpuno MUI vozila i NOVC-HEV-ove

Emisija CO2 (g/km)

Gradska vožnja

Izvangradska vožnja

Kombinirana

MCO2,NEDC_L,test”;

 

 

 

v.

dodaju se točke 2.2.2. i 2.2.2.1.:

„2.2.2.   Rezultati ispitivanja OVC-a

„2.2.2.1.   Masene emisije CO2 za OVC-HEV-ove

Emisija CO2 (g/km)

Kombinirana

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted”;

 

vi.

točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Faktori odstupanja i verifikacije (utvrđeni u skladu s točkom 3.2.8. provedbenih uredaba (EU) 2017/1152 i (EU) 2017/1153).

Faktor odstupanja (ako je primjenjivo)

 

Faktor verifikacije (ako je primjenjivo)

‘1’ ili ‘0’

Kontrolni identifikacijski broj potpune korelacijske datoteke (točka 3.1.1.2. Priloga I. provedbenim uredbama (EU) 2017/1152 i (EU) 2017/1153”;

 

vii.

umeću se točke od 4. do 4.2.3.:

„4.   Konačne vrijednosti CO2 i potrošnje goriva prema NEDC-u

4.1.   Konačne vrijednosti prema NEDC-u (za svako ispitano referentno gorivo) za potpuno MUI vozila i NOVC-HEV-ove

 

 

Gradska vožnja

Izvangradska vožnja

Kombinirana

Emisija CO2 (g/km)

MCO2,NEDC_L, final

 

 

 

MCO2,NEDC_H, final

 

 

 

Potrošnja goriva (l/100 km)

FCNEDC_L, final

 

 

 

FCNEDC_H, final

 

 

 

4.2.   Konačne vrijednosti prema NEDC-u (za svako ispitano referentno gorivo) za OVC-HEV-ove

4.2.1.   Emisija CO2 (g/km) vidjeti točke 2.1.2.1. i 2.2.2.1.

4.2.2.   Potrošnja električne energije (Wh/km): vidjeti točke 2.1.2.2. i 2.2.2.2.

4.2.3.   Potrošnja goriva (l/100 km)

Potrošnja goriva (l/100 km)

Kombinirana

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted”;

 

(26)

Dodatak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

tablica 1. mijenja se kako slijedi:

i.

redci od AG do AL zamjenjuju se sljedećim:

„AG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1 razred I

PI, CI

1.9.2017. (1)

 

31.8.2019.

BG

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

M, N1 razred I

PI, CI

 

 

31.8.2019.

CG

Euro 6d-TEMP-ISC

Euro 6-2

M, N1 razred I

PI, CI

1.9.2019.

 

31.8.2019.

DG

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

M, N1 razred I

PI, CI

1.9.2019.

1.9.2019.

31.12.2020.

AH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 razred II

PI, CI

1.9.2018. (1)

 

31.8.2019.

BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 razred II

PI, CI

 

 

31.8.2019.

CH

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 razred II

PI, CI

1.9.2019.

1.9.2020.

31.12.2021

AI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 razred III, N2

PI, CI

1.9.2018. (1)

 

31.8.2019.

BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 razred III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2019.

CI

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 razred III, N2

PI, CI

1.9.2019.

1.9.2020.

31.12.2021

AJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 razred I

PI, CI

 

 

31.8.2019.

AK

Euro 6d

Euro 6-2

N1 razred II

PI, CI

 

 

31.8.2020.

AL

Euro 6d

Euro 6-2

N1 razred III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2020.

AM

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

M, N1 razred I

PI, CI

 

 

31.12.2020.

AN

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 razred II

PI, CI

 

 

31.12.2021.

AO

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 razred III, N2

PI, CI

 

 

31.12.2021.

AP

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

M, N1 razred I

PI, CI

1.1.2020.

1.1.2021.

 

AQ

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 razred II

PI, CI

1.1.2021.

1.1.2022.

 

AR

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 razred III, N2

PI, CI

1.1.2021.

1.1.2022.”;

 

(b)

nakon tablice 1. sljedeći se tekst umeće nakon legende koja se odnosi na EURO 6d-TEMP:

„Emisijska norma Euro 6d-TEMP-ISC = ispitivanje stvarnih emisija tijekom vožnje u odnosu na privremene faktore sukladnosti, sve zahtjeve za ispušne emisije u skladu s Euro 6 (uključujući PN RDE-a) i novi postupak za sukladnost u uporabi.

Emisijska norma Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC = ispitivanje stvarnih emisija NOx tijekom vožnje u odnosu na privremene faktore sukladnosti, sve zahtjeve za ispušne emisije u skladu s Euro 6 (uključujući PN RDE-a), 48-satno ispitivanje emisija nastalih isparavanjem i novi postupak za sukladnost u uporabi.”;

(c)

nakon tablice 1. sljedeći se tekst umeće nakon legende koja se odnosi na EURO 6d:

„Euro 6d-ISC = ispitivanje stvarnih emisija tijekom vožnje u odnosu na konačne faktore sukladnosti, sve zahtjeve za ispušne emisije u skladu s Euro 6, 48-satno ispitivanje emisija nastalih isparavanjem i novi postupak za sukladnost u uporabi.

Euro 6d-ISC-FCM = ispitivanje stvarnih emisija tijekom vožnje u odnosu na konačne faktore sukladnosti, sve zahtjeve za ispušne emisije u skladu s Euro 6, 48-satno ispitivanje emisija nastalih isparavanjem, naprave za praćenje potrošnje goriva i/ili električne energije i novi postupak za sukladnost u uporabi.”;

(27)

Dodaci od 8.a do 8.c zamjenjuju se sljedećim:

„Dodatak 8.a

Ispitno izvješće

Ispitno izvješće je izvješće koje izdaje tehnička služba odgovorna za provedbu ispitivanja u skladu s ovom Uredbom.

DIO I.

Sljedeće su informacije, ako su primjenjive, minimalni podaci potrebni za ispitivanje tipa 1.

BROJ IZVJEŠĆA

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

 

Proizvođač

 

PREDMET

Identifikatori porodice po cestovnom otporu

:

 

Identifikatori interpolacijske porodice

:

 

Vozilo podvrgnuto ispitivanjima

 

Marka

:

 

 

Identifikator interpolacijske porodice

:

 

ZAKLJUČAK

Vozilo podvrgnuto ispitivanjima ispunjava zahtjeve navedene u predmetu.


MJESTO,

DD/MM/GGGG

Opće napomene:

Ako postoji nekoliko mogućnosti (upućivanja), u ispitnom se izvješću treba navesti koja je mogućnost ispitana.

Ako ne postoji više mogućnosti, na početku ispitnog izvješća može biti dovoljno jedno upućivanje na opisni dokument.

Svaka tehnička služba smije unijeti dodatne informacije.

(a)

specifične za motore s vanjskim izvorom paljenja

(b)

specifične za motore s kompresijskim paljenjem

1.   OPIS ISPITANIH VOZILA: VOZILA HIGH, LOW I M (AKO JE PRIMJENJIVO)

1.1.   Opći podaci

Brojevi vozila

:

broj prototipa i VIN

Kategorija

:

 

 

 

 

Nadogradnja

:

 

Pogonski kotači

:

 

1.1.1.   Arhitektura pogonskog sklopa

Arhitektura pogonskog sklopa

:

potpuno MUI, hibridna, električna ili s gorivnim ćelijama

1.1.2.   MOTOR S UNUTARNJIM IZGARANJEM (MUI) (ako je primjenjivo)

Ako postoji više od jednog motora s unutarnjim izgaranjem, ova se točka ponavlja.

Marka

:

 

Tip

:

 

Princip rada

:

dvotaktni/četverotaktni

Broj i raspored cilindara

:

 

Radni obujam motora (cm3):

:

 

Brzina vrtnje motora u praznom hodu (min– 1)

:

 

+

Povišena brzina vrtnje motora u praznom hodu (min– 1) (a)

:

 

+

Nazivna snaga motora

:

 

kW

pri

 

min– 1

Najveći neto zakretni moment

:

 

Nm

pri

 

min– 1

Mazivo motora

:

marka i tip

Sustav za hlađenje

:

tip: zrak/voda/ulje

Izolacija

:

materijal, količina, položaj, obujam i masa

1.1.3.   ISPITNO GORIVO za ispitivanje tipa 1. (ako je primjenjivo)

Ako se upotrebljava više od jednog ispitnog goriva, ova se točka ponavlja.

Marka

:

 

Tip

:

benzin E10 – dizel B7 – UNP – PP – …

Gustoća na 15 °C

:

 

Sadržaj sumpora

:

Samo za dizel B7 i benzin E10

 

:

 

Broj serije

:

 

Willanovi faktori (za motor s unutarnjim izgaranjem) za emisiju CO2 (gCO2/MJ)

:

 

1.1.4.   SUSTAV ZA DOVOD GORIVA (ako je primjenjivo)

Ako postoji više od jednog sustava za dovod goriva, ova se točka ponavlja.

Izravno ubrizgavanje

:

da/ne ili opis

Tip vozila s obzirom na gorivo

:

jednogorivno / dvogorivno / prilagodljivo gorivu

Upravljačka jedinica

Upućivanje za dio

:

isto kao u opisnom dokumentu

Ispitani softver

:

očitano alatom za skeniranje, na primjer

Mjerač protoka zraka

:

 

Kućište zaklopke gasa

:

 

Senzor tlaka

:

 

Pumpa za ubrizgavanje

:

 

Brizgaljke

:

 

1.1.5.   SUSTAV ZA DOVOD ZRAKA (ako je primjenjivo)

Ako postoji više od jednog sustava za dovod zraka, ova se točka ponavlja.

Kompresor

:

da/ne

marka i tip (1)

Međuhladnjak:

:

da/ne

tip (zrak-zrak / zrak-voda) (1)

Filtar zraka (element) (1)

:

marka i tip

Prigušivač na dovodu zraka (1)

:

marka i tip

1.1.6.   ISPUŠNI SUSTAV I SUSTAV ZA SPREČAVANJE ISPARAVANJA (ako je primjenjivo)

Ako postoji više od jednog sustava, ova se točka ponavlja.

Prvi katalizator

:

marka i upućivanje (1)

princip: trostruko djelovanje / oksidacijski / odvajač NOx / pohrana NOx / selektivna katalitička redukcija

Drugi katalizator

:

marka i upućivanje (1)

princip: trostruko djelovanje / oksidacijski / odvajač NOx / pohrana NOx / selektivna katalitička redukcija

Filtar čestica

:

s / bez / nije primjenjivo

katalizirani: da/ne

marka i upućivanje (1)

Upućivanje i položaj lambda-sondi

:

ispred katalizatora / iza katalizatora

Upuhivanje zraka

:

s / bez / nije primjenjivo

Ubrizgavanje vode

:

s / bez / nije primjenjivo

EGR

:

s / bez / nije primjenjivo

hlađen/nehlađen

HP/LP

Sustav za kontrolu emisija nastalih isparavanjem

:

s / bez / nije primjenjivo

Upućivanje i položaj senzora NOx

:

ispred/iza

Opći opis (1)

:

 

1.1.7.   NAPRAVA ZA POHRANU TOPLINE (ako je primjenjivo)

Ako postoji više od jedne naprave za pohranu topline, ova se točka ponavlja.

Naprava za pohranu topline

:

da/ne

Toplinski kapacitet (pohranjena entalpija, J)

:

 

Vrijeme oslobađanja topline (s)

:

 

1.1.8.   PRIJENOS (ako je primjenjivo)

Ako postoji više od jednog prijenosa, ova se točka ponavlja.

Mjenjač

:

ručni / automatski / CVT

Postupak promjene stupnja prijenosa

Zadani početni način rada (*2)

:

da/ne

normalan/drive/eko/…

Najpovoljniji način rada s obzirom na emisije CO2 i potrošnju goriva (ako je primjenjivo)

:

 

Najnepovoljniji način rada s obzirom na emisije CO2 i potrošnju goriva (ako je primjenjivo)

:

 

Način rada s najvećom potrošnjom električne energije (ako je primjenjivo)

:

 

Upravljačka jedinica

:

 

Mazivo mjenjača

:

marka i tip

Gume

Marka

:

 

Tip

:

 

Dimenzije prednjih/stražnjih guma

:

 

Dinamički opseg (m)

:

 

Tlak gume (kPa)

:

 

Prijenosni omjeri (R.T.), primarni omjeri (R.P.) i (brzina vozila (km/h)) / (brzina vrtnje motora (1 000 (min– 1)) (V1000) za svaki prijenosni omjer mjenjača (R.B.).

R.B.

R.P.

R.T.

V1000

1.

1/1

 

 

2.

1/1

 

 

3.

1/1

 

 

4.

1/1

 

 

5.

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9.   ELEKTRIČNI STROJ (ako je primjenjivo)

Ako postoji više od jednog električnog stroja, ova se točka ponavlja.

Marka

:

 

Tip

:

 

Vršna snaga (kW)

:

 

1.1.10.   POGONSKI REESS (ako je primjenjivo)

Ako postoji više od jednog pogonskog REESS-a, ova se točka ponavlja.

Marka

:

 

Tip

:

 

Kapacitet (Ah)

:

 

Nazivni napon (V)

:

 

1.1.11.   GORIVNA ĆELIJA (ako je primjenjivo)

Ako postoji više od jedne gorivne ćelije, ova se točka ponavlja.

Marka

:

 

Tip

:

 

Najveća snaga (kW)

:

 

Nazivna snaga (V)

:

 

1.1.12.   POGONSKA ELEKTRONIKA (PE) (ako je primjenjivo)

Može postojati više PE-ova (pretvarač za pogonsku energiju, niskonaponski sustav ili punjač)

Marka

:

 

Tip

:

 

Snaga (kW)

:

 

1.2.   Vozilo high opis

1.2.1.   MASA

Ispitna masa VH-a (kg)

:

 

1.2.2.   PARAMETRI CESTOVNOG OTPORA

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Ciklusna potrošnja energije (J)

:

 

Upućivanje na ispitno izvješće za cestovni otpor

:

 

Identifikator porodice po cestovnom otporu

:

 

1.2.3.   PARAMETRI ZA ODABIR CIKLUSA

Ciklus (bez smanjenja)

:

Razred 1 / 2 / 3a / 3b

Omjer nazivne snage i mase u voznom stanju (PMR) (W/kg)

:

(ako je primjenjivo)

Primjena postupka ograničene brzine tijekom mjerenja

:

da/ne

Maksimalna brzina vozila (km/h)

:

 

Smanjenje (ako je primjenjivo)

:

da/ne

Faktor smanjenja fdsc

:

 

Ciklusna udaljenost (m)

:

 

Stalna brzina (u slučaju skraćenog ispitnog postupka)

:

ako je primjenjivo

1.2.4.   TOČKA PROMJENE STUPNJA PRIJENOSA (AKO JE PRIMJENJIVO)

Verzija izračuna promjene stupnja prijenosa

 

(navedite primjenjivu izmjenu Uredbe (EU) 2017/1151)

Promjena stupnja prijenosa

:

Prosječni stupanj prijenosa za v ≥ 1 km/h, zaokružen na četiri decimale

nmin drive

1. stupanj prijenosa

:

… min– 1

s 1. na 2. stupanj prijenosa

:

… min– 1

s 2. stupnja prijenosa do zaustavljanja

:

… min– 1

2. stupanj prijenosa

:

… min– 1

3. stupanj prijenosa i ostali

:

… min– 1

1. stupanj prijenosa izostavljen

:

da/ne

n_95_high za svaki stupanj prijenosa

:

… min– 1

n_min_drive_set za faze ubrzanja / stalne brzine (n_min_drive_up)

:

… min– 1

n_min_drive_set za faze usporavanja (n_min_drive_up):

:

… min– 1

t_start_phase

:

… s

n_min_drive_start

:

… min– 1

N_min_drive_up_start

:

… min– 1

primjena ASM-a

:

da/ne

vrijednosti ASM-a:

:

 

1.3.   Opis vozila low (ako je primjenjivo)

1.3.1.   MASA

Ispitna masa VL-a (kg)

:

 

1.3.2.   PARAMETRI CESTOVNOG OTPORA

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Ciklusna potrošnja energije (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Upućivanje na ispitno izvješće za cestovni otpor

:

 

Identifikator porodice po cestovnom otporu

:

 

1.3.3.   PARAMETRI ZA ODABIR CIKLUSA

Ciklus (bez smanjenja)

:

Razred 1 / 2 / 3a / 3b

Omjer nazivne snage i mase u voznom stanju (PMR) (W/kg)

:

(ako je primjenjivo)

Primjena postupka ograničene brzine tijekom mjerenja

:

da/ne

Maksimalna brzina vozila

:

 

Smanjenje (ako je primjenjivo)

:

da/ne

Faktor smanjenja fdsc

:

 

Ciklusna udaljenost (m)

:

 

Stalna brzina (u slučaju skraćenog ispitnog postupka)

:

ako je primjenjivo

1.3.4.   TOČKA PROMJENE STUPNJA PRIJENOSA (AKO JE PRIMJENJIVO)

Promjena stupnja prijenosa

:

Prosječni stupanj prijenosa za v ≥ 1 km/h, zaokružen na četiri decimale

1.4.   Opis vozila M (ako je primjenjivo)

1.4.1.   MASA

Ispitna masa VM-a (kg)

:

 

1.4.2.   PARAMETRI CESTOVNOG OTPORA

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Ciklusna potrošnja energije (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2 )

:

 

Upućivanje na ispitno izvješće za cestovni otpor

:

 

Identifikator porodice po cestovnom otporu

:

 

1.4.3.   PARAMETRI ZA ODABIR CIKLUSA

Ciklus (bez smanjenja)

:

Razred 1 / 2 / 3a / 3b

Omjer nazivne snage i mase u voznom stanju (PMR) (W/kg)

:

(ako je primjenjivo)

Primjena postupka ograničene brzine tijekom mjerenja

:

da/ne

Maksimalna brzina vozila

:

 

Smanjenje (ako je primjenjivo)

:

da/ne

Faktor smanjenja fdsc

:

 

Ciklusna udaljenost (m)

:

 

Stalna brzina (u slučaju skraćenog ispitnog postupka)

:

ako je primjenjivo

1.4.4.   TOČKA PROMJENE STUPNJA PRIJENOSA (AKO JE PRIMJENJIVO)

Promjena stupnja prijenosa

:

Prosječni stupanj prijenosa za v ≥ 1 km/h, zaokružen na četiri decimale

2.   ISPITNI REZULTATI

2.1.   Ispitivanje tipa 1.

Metoda namještanja dinamometra s valjcima

:

fiksna / iterativna / alternativna s vlastitim ciklusom zagrijavanja

Dinamometar u radu s pogonom na dva (2WD) / četiri (4WD) kotača

:

2WD/4WD

Okretanje nepogonske osovine u slučaju rada s pogonom na dva kotača

:

da / ne / nije primjenjivo

Način rada dinamometra.

 

da/ne

Stanje inercijskog usporavanja

:

da/ne

Dodatno pretkondicioniranje

:

da/ne

opis

Faktori pogoršanja

:

dodijeljeni / ispitani

2.1.1.   Vozilo high

Datum ispitivanja

:

(dan/mjesec/godina)

Mjesto ispitivanja

:

Dinamometar s valjcima, mjesto, država

Visina donjeg ruba ventilatora od tla (cm)

:

 

Bočni položaj centra ventilatora (ako je izmijenjen prema zahtjevu proizvođača)

:

u središnjoj liniji vozila / …

Udaljenost od prednjeg kraja vozila (cm)

:

 

IWR: Omjer inercijskog rada (%)

:

x,x

RMSSE: efektivna vrijednost pogreške brzine (km/h)

:

x,xx

Opis prihvaćenog odstupanja voznog ciklusa

:

PEV prije ispunjavanja kriterija za prekid pražnjenja

ili

potpuno pritisnuta pedala gasa

2.1.1.1.   Emisije onečišćujućih tvari (ako je primjenjivo)

2.1.1.1.1.   Emisije onečišćujućih tvari vozila s najmanje jednim motorom s unutarnjim izgaranjem, NOVC-HEV-ova i OVC-HEV-ova u ispitivanju tipa 1. pri pogonu s dopunjavanjem baterije

Za svaki ispitani način rada koji može odabrati vozač ponavljaju se točke u nastavku (zadani početni, najpovoljniji ili najnepovoljniji način rada, ako je primjenjivo).

Prvo ispitivanje

Onečišćujuće tvari

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Čestična tvar

Broj čestica

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Izmjerene vrijednosti

 

 

 

 

 

 

 

Faktori regeneracije (Ki) (2)

Aditivni

 

 

 

 

 

 

 

Faktori regeneracije (Ki) (2)

Multiplikativni

 

 

 

 

 

 

 

Faktori pogoršanja (DF) aditivni

 

 

 

 

 

 

 

Faktori pogoršanja (DF) multiplikativni

 

 

 

 

 

 

 

Konačne vrijednosti

 

 

 

 

 

 

 

Granične vrijednosti

 

 

 

 

 

 

 


(2)

Vidjeti izvješća porodice po Ki

:

 

Tip 1./I. izvršen za određivanje Ki

:

Prilog XXI., Podprilog 4. ili Pravilnik UNECE-a br. 83 (2)

Identifikator porodice po regeneraciji

:

 

Drugo ispitivanje, ako je primjenjivo: zbog vrijednosti CO2 (dCO2 1) / zbog vrijednosti onečišćujućih tvari (90 % graničnih vrijednosti) / zbog oba razloga

Zabilježiti ispitne rezultate u skladu s tablicom za prvo ispitivanje.

Treće ispitivanje, ako je primjenjivo: zbog vrijednosti CO2 (dCO2 2)

Zabilježiti ispitne rezultate u skladu s tablicom za prvo ispitivanje.

2.1.1.1.2.   Emisije onečišćujućih tvari OVC-HEV-ova u slučaju ispitivanja tipa 1. na baterijski pogon

Prvo ispitivanje

Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari moraju se poštovati i sljedeća se točka mora ponoviti za svaki voženi ispitni ciklus.

Onečišćujuće tvari

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Čestična tvar

Broj čestica

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Izmjerene vrijednosti jednog ciklusa

 

 

 

 

 

 

 

Granične vrijednosti jednog ciklusa

 

 

 

 

 

 

 

Drugo ispitivanje (ako je primjenjivo): zbog vrijednosti CO2 (dCO2 1) / zbog vrijednosti onečišćujućih tvari (90 % graničnih vrijednosti) / zbog oba razloga

Zabilježiti ispitne rezultate u skladu s tablicom za prvo ispitivanje.

Treće ispitivanje (ako je primjenjivo): zbog vrijednosti CO2 (dCO2 2)

Zabilježiti ispitne rezultate u skladu s tablicom za prvo ispitivanje.

2.1.1.1.3.   UF-PONDERIRANE EMISIJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI OVC-HEV-OVA

Onečišćujuće tvari

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Čestična tvar

Broj čestica

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)