EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1805

Uredba (EU) 2018/1805 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje

PE/38/2018/REV/1

OJ L 303, 28.11.2018, p. 1–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1805/oj

28.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 303/1


UREDBA (EU) 2018/1805 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. studenoga 2018.

o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 82. stavak 1. točku (a),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Unija je sebi za cilj postavila održavanje i razvoj područja slobode, sigurnosti i pravde.

(2)

Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima u Uniji temelji se na načelu uzajamnog priznavanja presuda i sudskih odluka, a to se načelo od sastanka Europskog vijeća u Tampereu održanog 15. i 16. listopada 1999. obično naziva temeljem pravosudne suradnje u kaznenim stvarima u Uniji.

(3)

Zamrzavanje i oduzimanje predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima među najučinkovitijim su sredstvima u borbi protiv kriminala. Unija je predana osiguravanju učinkovitijeg utvrđivanja, oduzimanja i ponovne uporabe imovine stečene kaznenim djelom, u skladu sa „Stockholmskim programom – otvorena i sigurna Europa koja služi svojim građanima i štiti ih” (2).

(4)

Budući da je kriminal često prekogranične prirode, učinkovita prekogranična suradnja od ključne je važnosti za zamrzavanje i oduzimanje predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom.

(5)

Trenutačni pravni okvir Unije u vezi s uzajamnim priznavanjem naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje sastoji se od okvirnih odluka Vijeća 2003/577/PUP (3) i 2006/783/PUP (4).

(6)

Iz izvješćâ Komisije o provedbi okvirnih odluka 2003/577/PUP i 2006/783/PUP proizlazi da postojeći sustav za uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje nije potpuno učinkovit. Te okvirne odluke nisu se ujednačeno provodile i primjenjivale u državama članicama, što je dovelo do nedovoljnog uzajamnog priznavanja i neoptimalne prekogranične suradnje.

(7)

Pravni okvir Unije za uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje ne ide ukorak s nedavnim zakonodavnim promjenama na razini Unije i na nacionalnoj razini. Osobito, u Direktivi 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5) utvrđena su minimalna pravila o zamrzavanju i oduzimanju imovine. Ta se minimalna pravila odnose na oduzimanje predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, uključujući slučajeve bolesti ili bijega osumnjičenika ili optuženika, kada je već pokrenut kazneni postupak u vezi s kaznenim djelom, prošireno oduzimanje i oduzimanje od treće strane. Ta se minimalna pravila odnose i na zamrzavanje imovine s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja. Pravnim okvirom za uzajamno priznavanje trebale bi biti obuhvaćene i vrste naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje iz te direktive.

(8)

U postupku donošenja Direktive 2014/42/EU Europski parlament i Vijeće u izjavi su naveli su da je učinkovit sustav zamrzavanja i oduzimanja u Uniji neodvojivo povezan s uzajamnim priznavanjem naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje koje dobro funkcionira. Uzimajući u obzir potrebu za uspostavom sveobuhvatnog sustava zamrzavanja i oduzimanja predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, Europski parlament i Vijeće pozvali su Komisiju da predstavi zakonodavni prijedlog o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje.

(9)

U svojoj komunikaciji od 28. travnja 2015. naslovljenoj „Europski program sigurnosti” Komisija je navela da smatra da se pravosudna suradnja u kaznenim stvarima oslanja na učinkovite prekogranične instrumente i da je uzajamno priznavanje presuda i sudskih odluka ključan element sigurnosnog okvira. Komisija je podsjetila i da treba poboljšati uzajamno priznavanje nalogâ za zamrzavanje i nalogâ za oduzimanje.

(10)

U svojoj komunikaciji od 2. veljače 2016. o Akcijskom planu za jačanje borbe protiv financiranja terorizma Komisija je istaknula da je važno osigurati da se kriminalcima koji financiraju terorizam oduzme imovina. Komisija je navela da je s ciljem suzbijanja aktivnosti organiziranog kriminala kojima se financira terorizam od ključne važnosti da se tim kriminalcima oduzme imovinska korist ostvarena kaznenim djelima. U tu svrhu, kako je navela Komisija, potrebno je osigurati da se sve vrste nalogâ za zamrzavanje i nalogâ za oduzimanje u najvećem mogućem opsegu izvršavaju u cijeloj Uniji primjenom načela uzajamnog priznavanja.

(11)

Kako bi se osiguralo učinkovito uzajamno priznavanje nalogâ za zamrzavanje i nalogâ za oduzimanje, pravila o priznavanju i izvršavanju tih naloga trebala bi se utvrditi pravno obvezujućim i izravno primjenjivim aktom Unije.

(12)

Važno je olakšati uzajamno priznavanje i izvršenje nalogâ za zamrzavanje i nalogâ za oduzimanje uspostavom pravila kojima se državu članicu obvezuje da bez dodatnih formalnosti prizna naloge za zamrzavanje i naloge za oduzimanje koje je u okviru postupaka u kaznenim stvarima izdala druga država članica te da te naloge izvrši na svojem državnom području.

(13)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati na sve naloge za zamrzavanje i sve naloge za oduzimanje izdane u okviru postupaka u kaznenim stvarima. „Postupak u kaznenim stvarima” autonoman je pojam prava Unije kako ga tumači Sud Europske unije, neovisno o sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava. Tim se pojmom stoga obuhvaćaju sve vrste naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje koji su izdani slijedom postupaka u vezi s kaznenim djelom, a ne samo nalozi obuhvaćeni Direktivom 2014/42/EU. Njime se obuhvaćaju i druge vrste naloga izdanih bez pravomoćne osuđujuće presude. Iako je moguće da takvi nalozi ne postoje u pravnom sustavu države članice, dotična država članica trebala bi moći priznati i izvršiti takav nalog koji je izdala druga država članica. Postupcima u kaznenim stvarima također bi se moglo obuhvatiti kaznene istrage koje provode policija i druga tijela kaznenog progona. Nalozi za zamrzavanje i nalozi za oduzimanje koji su izdani u okviru postupaka u građanskim ili upravnim pitanjima trebali bi biti isključeni iz područja primjene ove Uredbe.

(14)

Ovom Uredbom trebali bi biti obuhvaćeni nalozi za zamrzavanje i nalozi za oduzimanje povezani s kaznenim djelima obuhvaćenima Direktivom 2014/42/EU te nalozi za zamrzavanje i nalozi za oduzimanje povezani s drugim kaznenim djelima. Kaznena djela obuhvaćena ovom Uredbom stoga ne bi trebala biti ograničena samo na osobito teška kaznena djela s prekograničnim elementima jer člankom 82. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) nije propisano takvo ograničenje za mjere kojima se utvrđuju pravila i postupci za osiguravanje uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim stvarima.

(15)

Suradnja između država članica koja se temelji na načelu uzajamnog priznavanja i na neposrednom izvršenju sudskih odluka pretpostavlja sigurnost da će se odluke koje je potrebno priznati i izvršiti uvijek donositi u skladu s načelima zakonitosti, supsidijarnosti i proporcionalnosti. Takva suradnja također pretpostavlja da će biti očuvana prava osoba na koje se nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje odnosi. Među takve osobe na koje se nalog odnosi, a može se raditi o fizičkim ili pravnim osobama, trebala bi se ubrajati osoba protiv koje je izdan nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje ili osoba koja je vlasnik imovine obuhvaćene tim nalogom, kao i bilo koja treća strana na čija se prava u pogledu te imovine nalogom izravno utječe, što uključuje bona fide treće strane. O tome utječe li se nalogom za zamrzavanje ili nalogom za oduzimanje izravno na takve treće strane trebalo bi odlučiti u skladu s pravom države izvršenja.

(16)

Ovom Uredbom ne mijenja se obveza poštovanja temeljnih prava i pravnih načela utvrđenih u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).

(17)

Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) i u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („EKLJP”). To obuhvaća načelo da se zabranjuje diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasno ili etničko podrijetlo, vjeroispovijest, spolna orijentacija, državljanstvo, jezik, politička uvjerenja ili invaliditet. Ova Uredba trebala bi se primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

(18)

Postupovna prava utvrđena u direktivama 2010/64/EU (6), 2012/13/EU (7), 2013/48/EU (8), (EU) 2016/343 (9), (EU) 2016/800 (10) i (EU) 2016/1919 (11) Europskog parlamenta i Vijeća trebala bi se primjenjivati, unutar područja primjene tih direktiva, na kaznene postupke obuhvaćene ovom Uredbom u pogledu država članica koje te direktive obvezuju. U svakom slučaju, na sve postupke obuhvaćene ovom Uredbom trebale bi se primjenjivati zaštitne mjere u okviru Povelje. Temeljne zaštitne mjere u kaznenim postupcima utvrđene u Povelji posebno bi se trebale primjenjivati na postupke u kaznenim stvarima koji nisu kazneni postupci, a koji su obuhvaćeni ovom Uredbom.

(19)

Dok bi se pravilima o slanju, priznavanju i izvršenju naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje trebala osigurati učinkovitost postupka povrata imovine stečene kaznenim djelom, trebaju se poštovati i temeljna prava.

(20)

Pri ocjeni dvostruke kažnjivosti nadležno tijelo države izvršenja trebalo bi provjeriti bi li činjenični elementi na kojima se temelji predmetno kazneno djelo, kako su navedeni u potvrdi o zamrzavanju ili potvrdi o oduzimanju koje je podnijelo nadležno tijelo države izdavanja, sami po sebi podlijegali kaznenopravnoj sankciji i u državi izvršenja u slučaju da su se dogodili u toj državi u trenutku donošenja odluke o priznavanju naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje.

(21)

Tijelo izdavatelj trebalo bi osigurati da se pri izdavanju naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje poštuju načela nužnosti i proporcionalnosti. Na temelju ove Uredbe nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje trebalo bi izdati i poslati tijelu izvršitelju u drugoj državi članici samo ako ga je bilo moguće izdati i upotrebljavati u isključivo domaćem slučaju. Tijelo izdavatelj trebalo bi biti odgovorno za procjenu nužnosti i proporcionalnosti takvih naloga u svakom pojedinom slučaju s obzirom na to da se priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje ne bi trebalo odbiti na temelju razloga koji nisu predviđeni u ovoj Uredbi.

(22)

U nekim slučajevima nalog za zamrzavanje može izdati tijelo koje je odredila država izdavanja i koje je nadležno da u kaznenim stvarima izda ili izvrši nalog za zamrzavanje u skladu s nacionalnim pravom, a koje nije sudac, sud ili javni tužitelj. U takvim bi slučajevima, prije slanja tijelu izvršitelju, sudac, sud ili javni tužitelj trebali potvrditi nalog za zamrzavanje.

(23)

Države članice trebale bi moći dati izjavu u kojoj se navodi da bi im tijelo izdavatelj, pri slanju potvrde o zamrzavanju ili potvrde o oduzimanju s ciljem priznavanja i izvršenja naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje, trebalo poslati izvornik naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje ili njegovu ovjerenu presliku zajedno s potvrdom o zamrzavanju ili potvrdom o oduzimanju. Države članice trebale bi obavijestiti Komisiju kada daju ili povuku takvu izjavu. Komisija bi te informacije trebala staviti na raspolaganje svim državama članicama i Europskoj pravosudnoj mreži (EJN), kako je predviđena Odlukom Vijeća 2008/976/PUP (12). EJN bi te informacije trebao objaviti na internetskim stranicama iz te odluke.

(24)

Tijelo izdavatelj trebalo bi potvrdu o zamrzavanju ili potvrdu o oduzimanju, zajedno s nalogom za zamrzavanje ili nalogom za oduzimanje, ako je to primjenjivo, poslati ili izravno tijelu izvršitelju ili središnjem tijelu države izvršenja, kako je primjenjivo, bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis u uvjetima kojima se tijelu izvršitelju omogućuje da utvrdi vjerodostojnost potvrde ili naloga, kao što su preporučena pošta ili sigurni sustav elektroničke pošte. Tijelo izdavatelj trebalo bi moći iskoristiti sve odgovarajuće kanale ili sredstva za slanje, uključujući sigurni telekomunikacijski sustav EJN-a, Eurojust ili druge kanale kojima se koriste pravosudna tijela.

(25)

Kada tijelo izdavatelj ima opravdane razloge za pretpostavku da osoba protiv koje je izdan nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje koji se odnosi na novčani iznos ima imovinu ili prihod u državi članici, ono bi potvrdu o zamrzavanju ili potvrdu o oduzimanju u vezi s tim nalogom trebalo poslati toj državi članici. Na toj osnovi potvrda bi se primjerice mogla poslati državi članici u kojoj fizička osoba protiv koje je izdan nalog ima boravište ili, ako ta osoba nema trajnu adresu, u kojoj ona ima uobičajeno boravište. Ako je nalog izdan protiv pravne osobe, potvrda bi se mogla poslati državi članici u kojoj ta pravna osoba ima domicil.

(26)

Za administrativno slanje i primanje potvrda u vezi s nalozima za zamrzavanje i nalozima za oduzimanje države članice trebale bi moći odrediti jedno ili više središnjih tijela ako je to potrebno zbog strukture njihova unutarnjeg pravnog sustava. Takva središnja tijela mogla bi također pružati administrativnu potporu, imati koordinacijsku ulogu i pomagati u prikupljanju statističkih podataka, čime se olakšava i promiče uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje.

(27)

U slučaju da se potvrda o oduzimanju, povezana s nalogom za oduzimanje koji se odnosi na novčani iznos, šalje u više država izvršenja, država izdavanja trebala bi nastojati izbjeći situaciju u kojoj se oduzima više imovine nego što je potrebno i u kojoj bi ukupni iznos dobiven od izvršenja naloga premašivao najveći iznos koji je u njemu naveden. U tu bi svrhu tijelo izdavatelj između ostaloga trebalo u potvrdi o oduzimanju navesti vrijednost imovine, ako je poznata, u svakoj od država izvršenja, tako da tijela izvršitelji mogu to uzeti u obzir, trebalo bi održavati potrebne kontakte s tijelima izvršiteljima, kao i voditi dijalog s njima, u vezi s imovinom koju treba oduzeti te bi trebalo odmah obavijestiti odgovarajuće tijelo izvršitelja ili tijela izvršitelje ako smatra da postoji opasnost da bi moglo doći do oduzimanja kojim se premašuje najveći iznos. Eurojust bi prema potrebi i u okviru svojih nadležnosti mogao imati koordinacijsku ulogu kako bi se izbjeglo prekomjerno oduzimanje.

(28)

Države članice trebalo bi poticati da daju izjavu u kojoj se navodi da bi one, kao države izvršenja, prihvatile potvrde o zamrzavanju, potvrde o oduzimanju ili obje vrste potvrda na jednom ili više službenih jezika Unije koji nisu njihovi službeni jezici.

(29)

Tijelo izvršitelj trebalo bi priznati naloge za zamrzavanje i naloge za oduzimanje te poduzeti mjere potrebne za njihovo izvršenje. Donošenje odluke o priznavanju i izvršenju naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje, kao i samo zamrzavanje ili oduzimanje, trebali bi se provesti jednako brzo i trebalo bi im dati jednaku prednost kao i kod sličnih domaćih slučajeva. Trebalo bi utvrditi rokove, koje bi trebalo računati u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 (13), kako bi se osiguralo brzo i učinkovito donošenje odluke o priznavanju naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje te njihovo brzo i učinkovito izvršenje. U pogledu naloga za zamrzavanje tijelo izvršitelj trebalo bi započeti poduzimati konkretne mjere potrebne za izvršenje tih naloga najkasnije 48 sati nakon donošenja odluke o njihovu priznavanju i izvršenju.

(30)

Pri izvršavanju naloga za zamrzavanje tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj trebali bi voditi računa o povjerljivosti istrage. Tijelo izvršitelj posebno bi trebalo jamčiti povjerljivost činjenica i sadržaja naloga za zamrzavanje. Time se ne dovodi u pitanje obveza da se osobe na koje se nalog odnosi obavijesti o izvršenju naloga za zamrzavanje u skladu s ovom Uredbom.

(31)

Priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje ne bi se trebalo odbiti na temelju razloga koji nisu predviđeni u ovoj Uredbi. Ovom bi se Uredbom tijelima izvršiteljima trebalo dopustiti ne priznati ili ne izvršiti naloge za oduzimanje na temelju načela ne bis in idem, na temelju pravâ osobe na koju se nalog odnosi ili na temelju prava na sudjelovanje na raspravi u sudskom postupku.

(32)

Ovom bi se Uredbom tijelima izvršiteljima trebalo dopustiti ne priznati ili ne izvršiti naloge za oduzimanje ako se osoba protiv koje je izdan nalog za oduzimanje nije osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo nalogom za oduzimanje povezanim s pravomoćnom osuđujućom presudom. To bi trebao biti razlog za odbijanje priznavanja ili izvršenja samo u slučaju suđenja na kojima je donesen nalog za oduzimanje povezan s pravomoćnom osuđujućom presudom, a ne u slučaju postupaka u kojima je donesen nalog za oduzimanje koji se ne temelji na osuđujućoj presudi. Međutim, kako bi se mogao primijeniti takav razlog, trebalo bi biti održano jedno ili više saslušanja. Taj se razlog ne bi trebao primijeniti ako se odgovarajućim nacionalnim postupovnim pravilima ne predviđaju saslušanja. Takva nacionalna postupovna pravila trebala bi biti u skladu s Poveljom i EKLJP-om, posebno u pogledu prava na pošteno suđenje. To je, primjerice, slučaj ako se postupak vodi u pojednostavnjenom obliku nakon pisanog postupka, u cijelosti ili djelomično, ili kod postupka kod kojeg nije predviđeno saslušanje.

(33)

U iznimnim okolnostima trebalo bi biti moguće odbiti priznavanje ili izvršenje naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje ako bi se takvim priznavanjem ili izvršenjem državu izvršenja spriječilo da primijeni svoja ustavna pravila koja se odnose na slobodu tiska ili slobodu izražavanja u drugim medijima.

(34)

Stvaranje područja slobode, sigurnosti i pravde unutar Unije temelji se na uzajamnom povjerenju i pretpostavci usklađenosti drugih država članica s pravom Unije i, posebno, s temeljnim pravima. Međutim, u iznimnim situacijama, kada postoje ozbiljni razlozi za pretpostavku da bi, na temelju specifičnih i objektivnih dokaza, izvršenje naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje, u posebnim okolnostima slučaja, podrazumijevalo očito kršenje relevantnog temeljnog prava kako je utvrđeno u Povelji, tijelo izvršitelj trebalo bi moći odlučiti ne priznati i ne izvršiti dotični nalog. Temeljna prava koja bi trebala biti relevantna u tom smislu jesu posebice pravo na djelotvoran pravni lijek, pravo na pošteno suđenje i pravo na obranu. Pravo na vlasništvo u načelu ne bi trebalo biti relevantno jer zamrzavanje i oduzimanje imovine nužno podrazumijeva zadiranje u pravo osobe na vlasništvo te zato što su potrebne zaštitne mjere u tom smislu već predviđene u pravu Unije, među ostalim i u ovoj Uredbi.

(35)

Prije nego što donese odluku o odbijanju priznavanja ili izvršenja naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje, na temelju bilo kojeg razloga za nepriznavanje ili neizvršenje, tijelo izvršitelj trebalo bi se savjetovati s tijelom izdavateljem kako bi dobilo sve potrebne dodatne informacije.

(36)

Pri razmatranju zahtjeva koji je tijelo izvršitelj podnijelo u pogledu ograničavanja razdoblja tijekom kojeg bi imovina trebala biti zamrznuta, tijelo izdavatelj u obzir bi trebalo uzeti sve okolnosti tog slučaja, a osobito pitanje bi li daljnje trajanje naloga za zamrzavanje moglo prouzročiti neopravdanu štetu u državi izvršenja. Tijelo izvršitelj potiče se na to da se s tijelom izdavateljem savjetuje u pogledu tog pitanja prije nego što mu uputi formalni zahtjev.

(37)

Tijelo izdavatelj trebalo bi obavijestiti tijelo izvršitelja kada tijelo u državi izdavanja primi novčani iznos koji je uplaćen u odnosu na nalog za oduzimanje, pri čemu se podrazumijeva da bi se državu izvršenja trebalo obavijestiti samo ako iznos uplaćen u odnosu na nalog utječe na preostali iznos koji treba oduzeti na temelju tog naloga.

(38)

Tijelo izvršitelj trebalo bi imati mogućnost odgode izvršenja naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje, posebno kada bi se njegovim izvršenjem mogla ugroziti kaznena istraga u tijeku. Čim razlozi za odgodu prestanu postojati, tijelo izvršitelj trebalo bi poduzeti mjere potrebne za izvršenje naloga.

(39)

Nakon izvršenja naloga za zamrzavanje te slijedom donošenja odluke o priznavanju i izvršenju naloga za oduzimanje, tijelo izvršitelj trebalo bi, u mjeri u kojoj je to moguće, obavijestiti njemu poznate osobe na koje se nalog odnosi o takvom izvršenju ili o takvoj odluci. U tu bi svrhu tijelo izvršitelj trebalo poduzeti sve razumne napore radi utvrđenja identiteta tih osoba, provjere kako doći do njih te obavješćivanja tih osoba o izvršenju naloga za zamrzavanje ili o odluci o priznavanju i izvršenju naloga za oduzimanje. U izvršavanju te obveze tijelo izvršitelj moglo bi od tijela izdavatelja zatražiti pomoć, primjerice kada se čini da osobe na koje se nalog odnosi imaju boravište u državi izdavanja. Obvezom koja na temelju ove Uredbe proizlazi za tijelo izvršitelja u pogledu pružanja informacija osobama na koje se nalog odnosi ne dovodi se u pitanje bilo kakva obveza tijela izdavatelja za pružanje informacija osobama na temelju prava države izdavanja, primjerice u pogledu izdavanja naloga za zamrzavanje ili postojećih pravnih sredstava u skladu s pravom države izdavanja.

(40)

Tijelo izdavatelj trebalo bi se bez odgode obavijestiti o nemogućnosti izvršenja naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje. Do takve nemogućnosti moglo bi doći zato što je imovina već oduzeta, nestala je, uništena je ili se ne nalazi na lokaciji koju je navelo tijelo izdavatelj ili zato što lokacija imovine nije dovoljno precizno opisana iako je provedeno savjetovanje između tijela izvršitelja i tijela izdavatelja u tom pogledu. U takvim okolnostima tijelo izvršitelj više ne bi trebalo biti dužno izvršiti taj nalog. Međutim, ako tijelo izvršitelj naknadno dobije informacije koje mu omogućuju utvrđivanje lokacije imovine, trebalo bi moći izvršiti nalog bez potrebe za slanjem nove potvrde u skladu s ovom Uredbom.

(41)

Kada je zbog prava države izvršenja pravno nemoguće izvršiti nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje, tijelo izvršitelj trebalo bi stupiti u kontakt s tijelom izdavateljem kako bi raspravili o toj situaciji i pronašli rješenje. Takvo rješenje moglo bi se sastojati u tome da tijelo izdavatelj povuče dotični nalog.

(42)

Čim se dovrši izvršenje naloga za oduzimanje, tijelo izvršitelj o rezultatima izvršenja trebalo bi obavijestiti tijelo izdavatelja. Ako je to izvedivo u praksi, tijelo izvršitelj pritom bi tijelo izdavatelja također trebalo obavijestiti o imovini ili novčanom iznosu koji su oduzeti, kao i o ostalim pojedinostima koje smatra relevantnima.

(43)

Izvršenje naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje trebalo bi biti uređeno pravom države izvršenja i jedino bi tijela te države trebala biti nadležna za odlučivanje o postupcima izvršenja. Prema potrebi, tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj trebali bi moći pozvati Eurojust ili EJN da u okviru svoje nadležnosti pruže pomoć u vezi s pitanjima povezanima s izvršenjem naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje.

(44)

Pravilna primjena ove Uredbe pretpostavlja blisku komunikaciju među uključenim nadležnim nacionalnim tijelima, posebno u slučajevima istodobnog izvršenja naloga za oduzimanje u više država članica. Nadležna nacionalna tijela trebala bi se stoga uzajamno savjetovati kad god je to potrebno, izravno ili prema potrebi putem Eurojusta ili EJN.

(45)

U prekograničnim slučajevima ne bi trebalo dovoditi u pitanje prava žrtava na naknadu štete i povrat. U pravilima o raspolaganju zamrznutom ili oduzetom imovinom prednost bi se trebala davati naknadi štete i povratu imovine žrtvama. Pojam „žrtve” treba tumačiti u skladu s pravom države izdavanja, a njime bi trebalo moći biti predviđeno da za potrebe ove Uredbe žrtva može biti i pravna osoba. Ovom Uredbom ne bi se trebala dovoditi u pitanje pravila o naknadi štete i povratu imovine žrtvama u nacionalnim postupcima.

(46)

Ako je tijelo izvršitelj obaviješteno o odluci koju je izdalo tijelo izdavatelj ili drugo nadležno tijelo u državi izdavanja, prema kojoj treba izvršiti povrat zamrznute imovine žrtvi, tijelo izvršitelj trebalo bi poduzeti potrebne mjere kako bi se osiguralo da se dotična imovina zamrzne i što je prije moguće vrati žrtvi. Tijelo izvršitelj trebalo bi moći prenijeti imovinu državi izdavanja kako bi država izdavanja mogla izvršiti povrat imovine žrtvi ili je prenijeti izravno žrtvi ako država izdavanja za to da svoju suglasnost. U pogledu obveze povrata zamrznute imovine žrtvi trebali bi biti ispunjeni sljedeći uvjeti: pravo žrtve na imovinu ne bi smjelo biti osporavano, što znači da se prihvaća da je žrtva zakoniti vlasnik imovine i ne postoje ozbiljne tvrdnje kojima se to dovodi u pitanje; imovina ne bi smjela biti potrebna kao dokaz u kaznenim postupcima u državi izvršenja; i ne bi se smjelo dovoditi u pitanje prava osoba na koje se nalog odnosi, a osobito prava bona fide trećih strana. Tijelo izvršitelj trebalo bi izvršiti povrat zamrznute imovine žrtvi samo ako su ti uvjeti ispunjeni. Ako tijelo izvršitelj smatra da ti uvjeti nisu ispunjeni, ono bi se trebalo savjetovati s tijelom izdavateljem, primjerice kako bi od njega zatražilo dodatne informacije ili raspravilo situaciju kako bi se pronašlo rješenje. U slučaju nemogućnosti pronalaska rješenja tijelo izvršitelj trebalo bi moći odlučiti ne izvršiti povrat zamrznute imovine žrtvi.

(47)

Svaka država članica trebala bi razmotriti uspostavu nacionalnog središnjeg ureda odgovornog za upravljanje zamrznutom imovinom s ciljem mogućega naknadnog oduzimanja, kao i za upravljanje oduzetom imovinom. Zamrznuta imovina i oduzeta imovina mogle bi biti prioritetno namijenjene za projekte iz područja izvršavanja zakonodavstva i sprječavanja organiziranog kriminala kao i za druge projekte od javnog interesa ili društvene koristi.

(48)

Svaka država članica trebala bi razmotriti uspostavu nacionalnog fonda kojim bi se jamčila odgovarajuća naknada štete žrtvama kaznenih djela, poput obitelji policijskih službenika i javnih službenika koji su izgubili život ili zadobili trajni invaliditet pri obavljanju dužnosti. Države članice mogle bi u tu svrhu namijeniti dio oduzete imovine.

(49)

Države članice ne bi trebale imati mogućnost jedna od druge potraživati naknadu troškova nastalih primjenom ove Uredbe. Međutim, kada su za državu izvršenja nastali veliki ili izvanredni troškovi, primjerice zbog činjenice da je imovina zamrznuta tijekom duljeg razdoblja, tijelo izdavatelj trebalo bi razmotriti svaki prijedlog tijela izvršitelja o podjeli troškova.

(50)

Kako bi se u budućnosti moglo riješiti uočene probleme u pogledu sadržaja potvrda iz prilogâ ovoj Uredbi što je brže moguće, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenja akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s izmjenom tih potvrda. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (14). Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(51)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno uzajamno priznavanje i izvršenje nalogâ za zamrzavanje i nalogâ za oduzimanje, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega ili učinaka djelovanja on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(52)

Odredbe Okvirne odluke 2003/577/PUP već su zamijenjene Direktivom 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća (15) u pogledu zamrzavanja dokaza za države članice koje obvezuje ta direktiva. Odredbe Okvirne odluke 2003/577/PUP u pogledu zamrzavanja imovine trebalo bi zamijeniti ovom Uredbom među državama članicama koje ona obvezuje. Okvirnu odluku 2006/783/PUP također bi trebalo zamijeniti ovom Uredbom među državama članicama koje ona obvezuje. Odredbe Okvirne odluke 2003/577/PUP u pogledu zamrzavanja imovine, kao i odredbe Okvirne odluke 2006/783/PUP, trebale bi se stoga i dalje primjenjivati ne samo među državama članicama koje ova Uredba ne obvezuje, već i između svake države članice koju ova Uredba ne obvezuje i svake države članice koju ova Uredba obvezuje.

(53)

Pravni oblik ovog akta ne bi trebao predstavljati presedan za buduće pravne akte Unije u području uzajamnog priznavanja presuda i sudskih odluka u kaznenim stvarima. Odabir pravnog oblika za buduće pravne akte Unije trebalo bi pažljivo procijeniti na pojedinačnoj osnovi, uzimajući u obzir, među ostalim čimbenicima, djelotvornost pravnog akta te načela proporcionalnosti i supsidijarnosti.

(54)

Države članice trebale bi osigurati da, u skladu s Odlukom Vijeća 2007/845/PUP (16), njihovi uredi za oduzimanje imovinske koristi međusobno surađuju u svrhu olakšavanja praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili druge imovine povezane s kaznenim djelom koji mogu postati predmetom naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje.

(55)

U skladu s člankom 3. i člankom 4.a stavkom 1. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženog UEU-u i UFEU-u, Ujedinjena Kraljevina obavijestila je da želi sudjelovati u donošenju i primjeni ove Uredbe.

(56)

U skladu s člancima 1. i 2. te člankom 4.a stavkom 1. Protokola br. 21, i ne dovodeći u pitanje članak 4. navedenog protokola, Irska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(57)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog UEU-u i UFEU-u, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET, DEFINICIJE I PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Predmet

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se pravila u skladu s kojima država članica priznaje i izvršava na svojem državnom području naloge za zamrzavanje i naloge za oduzimanje koji je izdala druga država članica u okviru postupaka u kaznenim stvarima.

2.   Ovom Uredbom ne mijenja se obveza poštovanja temeljenih prava i pravnih načela sadržanih u članku 6. UEU-a.

3.   Tijelo izdavatelj osigurava da se pri izdavanju naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje poštuju načela nužnosti i proporcionalnosti.

4.   Ova Uredba ne primjenjuje se na naloge za zamrzavanje i naloge za oduzimanje izdane u okviru postupaka u građanskim ili upravnim stvarima.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„nalog za zamrzavanje” znači odluka koju je izdalo ili potvrdilo tijelo izdavatelj kako bi se spriječilo uništenje, mijenjanje, premještanje, prijenos ili uklanjanje imovine radi njezina oduzimanja;

2.

„nalog za oduzimanje” znači konačna sankcija ili mjera koju je izrekao sud slijedom postupka u vezi s kaznenim djelom i čija je posljedica konačno oduzimanje imovine od fizičke ili pravne osobe;

3.

„imovina” znači imovina bilo koje vrste, neovisno o tome je li materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna te pravni dokumenti ili instrumenti kojima se dokazuje pravo na takvu imovinu ili interes za takvu imovinu te koju tijelo izdavatelj smatra:

(a)

imovinskom koristi ostvarenom kaznenim djelom ili istovjetnom vrijednosti te imovinske koristi, bilo da je riječ o punom iznosu vrijednosti takve imovinske koristi ili samo dijelu iznosa;

(b)

predmetima počinjenja kaznenog djela ili vrijednošću takvog predmeta;

(c)

podložnom oduzimanju primjenom bilo koje od ovlasti oduzimanja u državi izdavanja koje su predviđene Direktivom 2014/42/EU; ili

(d)

podložnom oduzimanju na temelju bilo kojih drugih odredaba koje se odnose na ovlasti oduzimanja, uključujući oduzimanje bez pravomoćne osuđujuće presude, na temelju prava države izdavanja, slijedom postupka u vezi s kaznenim djelom;

4.

„imovinska korist” znači svaka ekonomska korist izravno ili neizravno ostvarena kaznenim djelom, koja se sastoji od bilo kojeg oblika imovine i uključuje svako naknadno reinvestiranje ili preoblikovanje izravne imovinske koristi i svaku novčanu pogodnost;

5.

„predmeti” znači bilo koja imovina koja se upotrijebila ili se namjeravala upotrijebiti, na bilo koji način, u cijelosti ili djelomično, za počinjenje kaznenog djela;

6.

„država izdavanja” znači država članica u kojoj je izdan nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje;

7.

„država izvršenja” znači država članica kojoj je poslan nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje radi priznavanja i izvršenja;

8.

„tijelo izdavatelj” znači:

(a)

u pogledu naloga za zamrzavanje:

i.

sudac, sud ili javni tužitelj nadležan za dotični predmet; ili

ii.

drugo nadležno tijelo koje je kao takvo odredila država izdavanja i koje je nadležno da u kaznenim stvarima naloži zamrzavanje imovine ili izvršavanje naloga za zamrzavanje u skladu s nacionalnim pravom. Nadalje, prije slanja tijelu izvršitelju sudac, sud ili javni tužitelj u državi izdavanja potvrđuje nalog za zamrzavanje nakon ispitivanja njegove usklađenosti s uvjetima za izdavanje takvog naloga u skladu s ovom Uredbom. Ako je sudac, sud ili javni tužitelj potvrdio nalog, i to se drugo nadležno tijelo može smatrati tijelom izdavateljem za potrebe slanja naloga;

(b)

u pogledu naloga za oduzimanje nadležno tijelo koje je kao takvo odredila država izdavanja i koje je nadležno da u kaznenim stvarima izvrši nalog za oduzimanje koji je izdao sud u skladu s nacionalnim pravom;

9.

„tijelo izvršitelj” znači tijelo nadležno za priznavanje naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje te osiguravanje njegova izvršenja u skladu s ovom Uredbom i postupcima koji su na temelju nacionalnog prava primjenjivi na zamrzavanje i oduzimanje imovine; ako se na temelju takvih postupaka zahtijeva da sud registrira nalog i odobri njegovo izvršenje, tijelom izvršiteljem smatra se tijelo koje je nadležno zatražiti takvu registraciju i odobravanje;

10.

„osoba na koju se nalog odnosi” znači fizička ili pravna osoba protiv koje je izdan nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje ili fizička ili pravna osoba koja je vlasnik imovine obuhvaćene tim nalogom, kao i bilo koja treća strana na čija se prava u pogledu te imovine tim nalogom izravno utječe u skladu s pravom države izvršenja.

Članak 3.

Kaznena djela

1.   Naloge za zamrzavanje ili naloge za oduzimanje izvršava se bez provjere dvostruke kažnjivosti djela za koja su izdani takvi nalozi ako su ta djela u državi izdavanja kažnjiva kaznom zatvora u najduljem trajanju od najmanje tri godine te ako se na temelju prava države izdavanja radi o jednom od sljedećih kaznenih djela ili više njih:

1.

sudjelovanje u zločinačkom udruženju;

2.

terorizam;

3.

trgovanje ljudima;

4.

spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija,

5.

nezakonita trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima;

6.

nezakonita trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima;

7.

korupcija;

8.

prijevara, uključujući prijevaru i druga kaznena djela koja štetno utječu na financijske interese Unije kako su utvrđena Direktivom (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća (17);

9.

pranje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom;

10.

krivotvorenje novca, uključujući euro;

11.

kiberkriminalitet;

12.

kaznena djela protiv okoliša, uključujući nezakonitu trgovinu ugroženim životinjskim vrstama te ugroženim biljnim vrstama i sortama;

13.

olakšavanje neovlaštenog ulaska i boravka;

14.

ubojstvo ili teška tjelesna ozljeda;

15.

nezakonita trgovina ljudskim organima i tkivom;

16.

otmica, protupravno oduzimanje slobode ili uzimanje talaca;

17.

rasizam i ksenofobija;

18.

organizirana ili oružana pljačka;

19.

nezakonita trgovina kulturnim dobrima, uključujući antikvitete i umjetnička djela;

20.

prijevara;

21.

reketarenje i iznuda;

22.

krivotvorenje i piratstvo proizvoda;

23.

krivotvorenje administrativnih isprava i trgovina njima;

24.

krivotvorenje sredstava plaćanja;

25.

nezakonita trgovina hormonskim tvarima i ostalim stimulansima rasta;

26.

nezakonita trgovina nuklearnim ili radioaktivnim materijalom;

27.

trgovina ukradenim vozilima;

28.

silovanje;

29.

podmetanje požara;

30.

kaznena djela u nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda;

31.

protupravno oduzimanje zrakoplova ili brodova;

32.

sabotaža.

2.   Za kaznena djela koja nisu navedena u stavku 1. država izvršenja može priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje uvjetovati time da su djela za koja je izdan nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje kazneno djelo na temelju prava države izvršenja, neovisno o njegovim sastavnim elementima ili o tome kako je opisano u pravu države izdavanja.

POGLAVLJE II.

SLANJE, PRIZNAVANJE I IZVRŠENJE NALOGA ZA ZAMRZAVANJE

Članak 4.

Slanje naloga za zamrzavanje

1.   Nalog za zamrzavanje šalje se u obliku potvrde o zamrzavanju. Tijelo izdavatelj potvrdu o zamrzavanju predviđenu u članku 6. šalje izravno tijelu izvršitelju ili, prema potrebi, središnjem tijelu iz članka 24. stavka 2. bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis u uvjetima kojima se tijelu izvršitelju omogućuje da utvrdi vjerodostojnost potvrde o zamrzavanju.

2.   Države članice mogu dati izjavu u kojoj navode da im tijelo izdavatelj pri slanju potvrde o zamrzavanju s ciljem priznavanja i izvršenja naloga za zamrzavanje treba poslati izvornik naloga za zamrzavanje ili njegovu ovjerenu presliku zajedno s potvrdom o zamrzavanju. Međutim, potrebno je prevesti samo potvrdu o zamrzavanju, u skladu s člankom 6. stavkom 2.

3.   Države članice mogu dati izjavu iz stavka 2. prije datuma početka primjene ove Uredbe ili na kasniji datum. Države članice tu izjavu mogu u svakom trenutku povući. Države članice Komisiju obavješćuju kada daju ili povuku tu izjavu. Komisija te informacije stavlja na raspolaganje svim državama članicama i EJN-u.

4.   U pogledu naloga za zamrzavanje koji se odnosi na novčani iznos, kada tijelo izdavatelj ima opravdane razloge za pretpostavku da osoba protiv koje je izdan nalog za zamrzavanje ima imovinu ili prihod u državi članici, ono šalje potvrdu o zamrzavanju toj državi članici.

5.   U pogledu naloga za zamrzavanje koji se odnosi na određene dijelove imovine, kada tijelo izdavatelj ima opravdane razloge za pretpostavku da se ti dijelovi nalaze u državi članici, ono šalje potvrdu o zamrzavanju toj državi članici.

6.   Potvrda o zamrzavanju:

(a)

popraćena je potvrdom o oduzimanju poslanom u skladu s člankom 14.; ili

(b)

sadržava uputu da imovina treba ostati zamrznuta u državi izvršenja do slanja i izvršenja naloga za oduzimanje u skladu s člankom 14., a u tom slučaju tijelo izdavatelj predviđeni datum tog slanja navodi u potvrdi o zamrzavanju.

7.   Tijelo izdavatelj obavješćuje tijelo izvršitelja ako mu je poznata bilo koja osoba na koju se nalog odnosi. Tijelo izdavatelj na zahtjev pruža tijelu izvršitelju i sve informacije relevantne za bilo kakve zahtjeve takve osobe na koju se nalog odnosi u pogledu imovine, uključujući sve informacije kojima se omogućuje utvrđivanje identiteta te osobe.

8.   Ako, unatoč informacijama koje su stavljene na raspolaganje u skladu s člankom 24. stavkom 3., nadležno tijelo izvršitelj nije poznato tijelu izdavatelju, tijelo izdavatelj obavlja sve potrebne upite, uključujući upite preko kontaktnih točaka EJN-a, kako bi utvrdilo koje je tijelo nadležno za priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje.

9.   Kada tijelo u državi izvršenja koje primi potvrdu o zamrzavanju nije nadležno za priznavanje naloga za zamrzavanje ili poduzimanje mjera potrebnih za njegovo izvršenje, to tijelo potvrdu o zamrzavanju odmah šalje nadležnom tijelu izvršitelju u svojoj državi članici i o tome na odgovarajući način obavješćuje tijelo izdavatelja.

Članak 5.

Slanje naloga za zamrzavanje jednoj ili više država izvršenja

1.   Potvrda o zamrzavanju šalje se u skladu s člankom 4. istodobno samo jednoj državi izvršenja, osim ako se primjenjuje stavak 2. ili 3. ovog članka.

2.   Ako se nalog za zamrzavanje odnosi na određene dijelove imovine, potvrda o zamrzavanju može se istodobno poslati u više država izvršenja ako:

(a)

tijelo izdavatelj ima opravdane razloge za pretpostavku da se različiti dijelovi imovine obuhvaćeni nalogom za zamrzavanje nalaze u različitim državama izvršenja; ili

(b)

zamrzavanje određenog dijela imovine obuhvaćenog nalogom za zamrzavanje zahtijevalo bi djelovanje u više država izvršenja.

3.   Ako se nalog za zamrzavanje odnosi na novčani iznos, potvrda o zamrzavanju može se istodobno poslati u više država izvršenja ako tijelo izdavatelj smatra da za to postoji posebna potreba, posebno ako procijenjena vrijednost imovine koja se može zamrznuti u državi izdavanja i u bilo kojoj od država izvršenja vjerojatno nije dovoljna za zamrzavanje punog iznosa obuhvaćenog nalogom za zamrzavanje.

Članak 6.

Standardna potvrda o zamrzavanju

1.   U svrhu slanja naloga za zamrzavanje tijelo izdavatelj popunjava potvrdu o zamrzavanju iz Priloga I., potpisuje ju i ovjerava točnost i ispravnost njezina sadržaja.

2.   Tijelo izdavatelj dostavlja tijelu izvršitelju prijevod potvrde o zamrzavanju na službenom jeziku države izvršenja ili na bilo kojem drugom jeziku koji država izvršenja prihvaća u skladu sa stavkom 3.

3.   Svaka država članica može u bilo kojem trenutku navesti u izjavi dostavljenoj Komisiji da prihvaća prijevode potvrda o zamrzavanju na jednom ili više službenih jezika Unije, a koji nisu službeni jezik ili jezici te države članice. Komisija stavlja izjave na raspolaganje svim državama članicama i EJN-u.

Članak 7.

Priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje

1.   Tijelo izvršitelj priznaje nalog za zamrzavanje poslan u skladu s člankom 4. i poduzima mjere potrebne za njegovo izvršenje na isti način kao i za domaći nalog za zamrzavanje koji je izdalo tijelo države izvršenja, osim ako se tijelo izvršitelj pozove na jedan od razloga za nepriznavanje i neizvršenje predviđenih u članku 8. ili na jedan od razloga za odgodu predviđenih u članku 10.

2.   Tijelo izvršitelj izvješćuje tijelo izdavatelja o izvršenju naloga za zamrzavanje, uključujući opis zamrznute imovine i, ako je dostupna, procjenu njezine vrijednosti. Takvo izvješćivanje provodi se upotrebom bilo kojeg sredstva kojim se omogućuje pisani zapis, bez nepotrebne odgode nakon što tijelo izvršitelj primi obavijest o tome da je izvršen nalog za zamrzavanje.

Članak 8.

Razlozi za nepriznavanje i neizvršenje naloga za zamrzavanje

1.   Tijelo izvršitelj može odlučiti odbiti priznavanje ili izvršenje naloga za zamrzavanje samo u sljedećim slučajevima:

(a)

ako bi izvršenje naloga za zamrzavanje bilo u suprotnosti s načelom ne bis in idem;

(b)

ako prema pravu države izvršenja postoji povlastica ili imunitet kojima bi se spriječilo zamrzavanje dotične imovine ili postoje pravila o utvrđivanju ili ograničavanju kaznene odgovornosti koja se odnose na slobodu tiska ili slobodu izražavanja u drugim medijima kojima se sprječava izvršenje naloga za zamrzavanje;

(c)

ako je potvrda o zamrzavanju nepotpuna ili očito netočna i nije popunjena nakon savjetovanja iz stavka 2.;

(d)

ako se nalog za zamrzavanje odnosi na kazneno djelo počinjeno u cijelosti ili djelomično izvan državnog područja države izdavanja te u cijelosti ili djelomično na državnom području države izvršenja, a postupanje u vezi s kojim je izdan nalog za zamrzavanje nije kazneno djelo prema pravu države izvršenja;

(e)

ako, u slučaju iz članka 3. stavka 2., postupanje u vezi s kojim je izdan nalog za zamrzavanje nije kazneno djelo prema pravu države izvršenja; međutim, u slučajevima koji se odnose na poreze ili davanja ili carinske propise i propise za razmjenu valuta, priznavanje ili izvršenje naloga za zamrzavanje ne može se odbiti zbog toga što u pravu države izvršenja nije propisana ista vrsta poreza ili davanja ili ono ne predviđa istu vrstu pravila o porezima i davanjima ili istu vrstu carinskih propisa i propisa za razmjenu valuta kao i pravo države izdavanja;

(f)

ako u iznimnim situacijama postoje ozbiljni razlozi za pretpostavku da bi, na temelju specifičnih i objektivnih dokaza, izvršenje naloga za zamrzavanje, u posebnim okolnostima slučaja, podrazumijevalo očito kršenje relevantnog temeljnog prava kako je utvrđeno u Povelji, posebice prava na djelotvoran pravni lijek, prava na pošteno suđenje ili prava na obranu.

2.   U bilo kojem od slučajeva iz stavka 1., prije donošenja odluke o odbijanju priznavanja ili izvršenja naloga za zamrzavanje, u cijelosti ili djelomično, tijelo izvršitelj savjetuje se s tijelom izdavateljem primjerenim sredstvima i, prema potrebi, traži od tijela izdavatelja da bez odgode dostavi sve potrebne informacije.

3.   Odluka o odbijanju priznavanja ili izvršenja naloga za zamrzavanje donosi se bez odgode i o njoj se odmah obavješćuje tijelo izdavatelj bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis.

4.   Ako je tijelo izvršitelj priznalo nalog za zamrzavanje, ali tijekom njegova izvršenja otkrije da se primjenjuje jedan od razloga za nepriznavanje ili neizvršenje, ono odmah primjerenim sredstvima stupa u kontakt s tijelom izdavateljem kako bi raspravili poduzimanje odgovarajućih mjera. Tijelo izdavatelj na temelju toga može odlučiti povući nalog za zamrzavanje. Ako takve rasprave ne dovedu do postizanja rješenja, tijelo izvršitelj može odlučiti prekinuti izvršenje naloga za zamrzavanje.

Članak 9.

Rokovi za priznavanje i izvršenje naloga za zamrzavanje

1.   Nakon što primi potvrdu o zamrzavanju tijelo izvršitelj donosi odluku o priznavanju i izvršenju naloga za zamrzavanje te izvršava taj nalog bez odgode, jednako brzo i dajući mu jednaku prednost kao i sličnim domaćim slučajevima.

2.   Ako je tijelo izdavatelj u potvrdi o zamrzavanju navelo da izvršenje naloga za zamrzavanje treba provesti na određeni datum, tijelo izvršitelj o tome vodi računa u najvećoj mogućoj mjeri. Ako je tijelo izdavatelj navelo da je potrebna koordinacija među uključenim državama članicama, tijelo izvršitelj i tijelo izdavatelj međusobno se koordiniraju kako bi usuglasili datum izvršenja naloga za zamrzavanje. Ako nije moguće postići dogovor, tijelo izvršitelj odlučuje o datumu izvršenja naloga za zamrzavanje, u najvećoj mogućoj mjeri uzimajući u obzir interese tijela izdavatelja.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavak 5., ako je tijelo izdavatelj u potvrdi o zamrzavanju navelo da je hitno zamrzavanje potrebno s obzirom na to da postoje legitimni razlozi za pretpostavku da će imovina o kojoj je riječ uskoro biti premještena ili uništena, ili s obzirom na bilo kakve istražne ili postupovne potrebe u državi izdavanja, tijelo izvršitelj odluku o priznavanju naloga za zamrzavanje donosi najkasnije 48 sati nakon što je ono primilo taj nalog. Tijelo izvršitelj najkasnije 48 sati nakon donošenja takve odluke poduzima konkretne mjere potrebne za izvršenje naloga.

4.   Tijelo izvršitelj bez odgode priopćuje odluku o priznavanju i izvršenju naloga za zamrzavanje tijelu izdavatelju bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis.

5.   Ako u određenom slučaju nije moguće poštovati rokove iz stavka 3., tijelo izvršitelj o tome bilo kojim sredstvom odmah obavješćuje tijelo izdavatelja, pri tome navodeći razloge za nemogućnost poštovanja rokova te se s tijelom izdavateljem savjetuje o odgovarajućem vremenskom rasporedu za priznavanje ili izvršenje naloga za zamrzavanje.

6.   Istek rokova iz stavka 3. ne oslobađa tijelo izvršitelja od obveze da bez odgode donese odluku o priznavanju i izvršenju naloga za zamrzavanje te da taj nalog izvrši.

Članak 10.

Odgoda izvršenja naloga za zamrzavanje

1.   Tijelo izvršitelj može odgoditi izvršenje naloga za zamrzavanje poslanog u skladu s člankom 4. u sljedećim slučajevima:

(a)

ako bi se njegovim izvršenjem mogla ugroziti kaznena istraga u tijeku, u kojem slučaju se izvršenje naloga za zamrzavanje može odgoditi sve dok tijelo izvršitelj to bude smatralo razumnim;

(b)

ako je imovina već predmet postojećeg naloga za zamrzavanje, u kojem slučaju se izvršenje naloga za zamrzavanje može odgoditi dok taj postojeći nalog ne bude povučen; ili

(c)

ako se na imovinu već primjenjuje postojeći nalog izdan u okviru drugih postupaka u državi izvršenja, u kojem slučaju se izvršenje naloga za zamrzavanje može odgoditi dok taj postojeći nalog ne bude povučen; međutim, ova točka primjenjuje se samo ako bi na temelju nacionalnog prava postojeći nalog imao prednost pred naknadnim nacionalnim nalozima za zamrzavanje u kaznenim stvarima.

2.   Tijelo izvršitelj odmah izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi izvršenja naloga za zamrzavanje bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis, navodeći razloge za odgodu i, ako je to moguće, očekivano trajanje te odgode.

3.   Čim razlozi za odgodu prestanu postojati, tijelo izvršitelj odmah poduzima mjere potrebne za izvršenje naloga za zamrzavanje i o tome obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis.

Članak 11.

Povjerljivost

1.   Tijekom izvršavanja naloga za zamrzavanje tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj vode računa o povjerljivosti istrage u okviru koje je izdan nalog za zamrzavanje.

2.   Tijelo izvršitelj jamči povjerljivost činjenica i sadržaja naloga za zamrzavanje u skladu sa svojim nacionalnim pravom, osim u mjeri koja je potrebna za izvršenje naloga za zamrzavanje. Ne dovodeći u pitanje stavak 3. ovog članka, čim nalog za zamrzavanje bude izvršen, tijelo za izvršenje o tome obavješćuje osobe na koje se nalog odnosi u skladu s člankom 32.

3.   Kako bi se zaštitile istrage u tijeku, tijelo izdavatelj može od tijela izvršitelja zatražiti da odgodi obavješćivanje osoba na koje se nalog odnosi o izvršenju naloga za zamrzavanje na temelju članka 32. Čim više ne bude moguća daljnja odgoda obavješćivanja osoba na koje se nalog odnosi kako bi se zaštitile istrage koje su u tijeku, tijelo izdavatelj o tome na odgovarajući način obavješćuje tijelo izvršitelja kako bi tijelo izvršitelj moglo osobe na koje se nalog odnosi obavijestiti o izvršenju naloga za zamrzavanje u skladu s člankom 32.

4.   Ako tijelo izvršitelj ne može poštovati obveze čuvanja povjerljivosti na temelju ovog članka, ono o tome odmah obavješćuje tijelo izdavatelja, ako je moguće prije izvršenja naloga za zamrzavanje.

Članak 12.

Trajanje naloga za zamrzavanje

1.   Imovina na koju se odnosi nalog za zamrzavanje ostaje zamrznuta u državi izvršenja dok nadležno tijelo te države ne da konačan odgovor na nalog za oduzimanje poslan u skladu s člankom 14. ili dok tijelo izdavatelj ne obavijesti tijelo izvršitelja o svakoj odluci ili mjeri zbog koje nalog više nije izvršiv ili zbog koje se povlači, u skladu s člankom 27. stavkom 1.

2.   Tijelo izvršitelj može, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, tijelu izdavatelju podnijeti obrazložen zahtjev da ograniči razdoblje tijekom kojeg se imovina zamrzava. Takav se zahtjev zajedno sa svim relevantnim popratnim informacijama šalje bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis, pod uvjetima kojima se tijelu izdavatelju omogućuje da utvrdi vjerodostojnost zahtjeva. Pri razmatranju takvog zahtjeva tijelo izdavatelj u obzir uzima sve interese, uključujući interese tijela izvršitelja. Tijelo izdavatelj odgovara na zahtjev što je prije moguće. Ako se tijelo izdavatelj ne slaže s ograničenjem, ono o svojim razlozima obavješćuje tijelo izvršitelja. U tom slučaju imovina ostaje zamrznuta u skladu sa stavkom 1. Ako tijelo izdavatelj ne odgovori u roku od šest tjedana od primitka zahtjeva, tijelo izvršitelj više nije obvezno izvršiti nalog za zamrzavanje.

Članak 13.

Nemogućnost izvršenja naloga za zamrzavanje

1.   Ako tijelo izvršitelj smatra da je nemoguće izvršiti nalog za zamrzavanje, ono o tome bez odgode obavješćuje tijelo izdavatelja.

2.   Prije obavješćivanja tijela izdavatelja u skladu sa stavkom 1. tijelo izvršitelj prema potrebi se savjetuje s tijelom izdavateljem.

3.   Neizvršenje naloga za zamrzavanje na temelju ovog članka može se opravdati samo ako se radi o imovini:

(a)

koja je već oduzeta;

(b)

koja je nestala;

(c)

koja je uništena;

(d)

koja se ne nalazi na lokaciji navedenoj na potvrdi o zamrzavanju; ili

(e)

koja se ne može pronaći jer njezina lokacija nije dovoljno precizno navedena, unatoč savjetovanju iz stavka 2.

4.   Ako u pogledu situacija iz stavka 3. točaka (b), (d) i (e) tijelo izvršitelj naknadno dobije informacije koje mu omogućuju utvrđivanje lokacije imovine, tijelo izvršitelj može izvršiti nalog za zamrzavanje bez potrebe za slanjem nove potvrde o zamrzavanju, pod uvjetom da, prije izvršenja naloga za zamrzavanje, tijelo izvršitelj s tijelom izdavateljem provjeri da je nalog za zamrzavanje i dalje važeći.

5.   Neovisno o stavku 3., ako je tijelo izdavatelj navelo da se može zamrznuti imovina istovjetne vrijednosti, tijelo izvršitelj nije dužno izvršiti nalog za zamrzavanje u slučaju jedne od okolnosti navedenih u stavku 3. i ako ne postoji imovina istovjetne vrijednosti koja se može zamrznuti.

POGLAVLJE III.

SLANJE, PRIZNAVANJE I IZVRŠENJE NALOGA ZA ODUZIMANJE

Članak 14.

Slanje naloga za oduzimanje

1.   Nalog za oduzimanje šalje se u obliku potvrde o oduzimanju. Tijelo izdavatelj potvrdu o oduzimanju predviđenu u članku 17. šalje izravno tijelu izvršitelju ili, prema potrebi, središnjem tijelu iz članka 24. stavka 2. bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis u uvjetima kojima se tijelu izvršitelju omogućuje da utvrdi vjerodostojnost potvrde o oduzimanju.

2.   Države članice mogu dati izjavu u kojoj navode da im tijelo izdavatelj pri slanju potvrde o oduzimanju s ciljem priznavanja i izvršenja naloga za oduzimanje treba poslati izvornik naloga za oduzimanje ili njegovu ovjerenu presliku zajedno s potvrdom o oduzimanju. Međutim, potrebno je prevesti samo potvrdu o oduzimanju, u skladu s člankom 17. stavkom 2.

3.   Države članice mogu dati izjavu iz stavka 2. prije datuma početka primjene ove Uredbe ili na kasniji datum. Države članice tu izjavu mogu u svakom trenutku povući. Države članice Komisiju obavješćuju kada daju ili povuku tu izjavu. Komisija te informacije stavlja na raspolaganje svim državama članicama i EJN-u.

4.   U pogledu naloga za oduzimanje koji se odnosi na novčani iznos, kada tijelo izdavatelj ima opravdane razloge za pretpostavku da osoba protiv koje je izdan nalog za oduzimanje ima imovinu ili prihod u državi članici, ono šalje potvrdu o oduzimanju toj državi članici.

5.   U pogledu naloga za oduzimanje koji se odnosi na određene dijelove imovine, kada tijelo izdavatelj ima opravdane razloge za pretpostavku da se ti dijelovi nalaze u državi članici, ono šalje potvrdu o oduzimanju toj državi članici.

6.   Tijelo izdavatelj obavješćuje tijelo izvršitelja ako mu je poznata bilo koja osoba na koju se nalog odnosi. Tijelo izdavatelj na zahtjev pruža tijelu izvršitelju i sve informacije relevantne za bilo kakve zahtjeve takve osobe na koju se nalog odnosi u pogledu imovine, uključujući sve informacije kojima se omogućuje utvrđivanje identiteta te osobe.

7.   Ako, unatoč informacijama koje su stavljene na raspolaganje u skladu s člankom 24. stavkom 3., nadležno tijelo izvršitelj nije poznato tijelu izdavatelju, tijelo izdavatelj obavlja sve potrebne upite, uključujući upite preko kontaktnih točaka EJN-a, kako bi utvrdilo koje je tijelo nadležno za priznavanje i izvršenje naloga za oduzimanje.

8.   Kada tijelo u državi izvršenja koje primi potvrdu o oduzimanju nije nadležno za priznavanje naloga za oduzimanje ili poduzimanje mjera potrebnih za njegovo izvršenje, to tijelo potvrdu o oduzimanju odmah šalje nadležnom tijelu izvršitelju u svojoj državi članici i o tome na odgovarajući način obavješćuje tijelo izdavatelja.

Članak 15.

Slanje naloga za oduzimanje jednoj ili više država izvršenja

1.   Potvrda o oduzimanju šalje se u skladu s člankom 14. istodobno samo jednoj državi izvršenja, osim ako se primjenjuje stavak 2. ili 3. ovog članka.

2.   Ako se nalog za oduzimanje odnosi na određene dijelove imovine, potvrda o oduzimanju može se istodobno poslati u više država izvršenja ako:

(a)

tijelo izdavatelj ima opravdane razloge za pretpostavku da se različiti dijelovi imovine obuhvaćeni nalogom za oduzimanje nalaze u različitim državama izvršenja; ili

(b)

oduzimanje određenog dijela imovine obuhvaćenog nalogom za oduzimanje zahtijevalo bi djelovanje u više država izvršenja.

3.   Ako se nalog za oduzimanje odnosi na novčani iznos, potvrda o oduzimanju može se istodobno poslati u više država izvršenja ako tijelo izdavatelj smatra da za to postoji posebna potreba, a posebno ako:

(a)

dotična imovina nije zamrznuta na temelju ove Uredbe; ili

(b)

procijenjena vrijednost imovine koja se može oduzeti u državi izdavanja i u bilo kojoj od država izvršenja vjerojatno nije dovoljna za oduzimanje punog iznosa obuhvaćenog nalogom za oduzimanje.

Članak 16.

Posljedice slanja naloga za oduzimanje

1.   Slanjem naloga za oduzimanje u skladu s člancima 14. i 15. ne ograničava se pravo države izdavanja da izvrši nalog.

2.   Ukupan iznos dobiven izvršenjem naloga za oduzimanje koji se odnosi na novčani iznos ne smije premašivati najveći iznos naveden u tom nalogu, bez obzira na to je li taj nalog poslan jednoj ili više država izvršenja.

3.   Tijelo izdavatelj odmah obavješćuje tijelo izvršitelja bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis u sljedećim slučajevima:

(a)

ako ono smatra da postoji opasnost da bi moglo doći do oduzimanja kojim se premašuje najveći iznos, posebno na temelju informacija koje je primilo od tijela izvršitelja u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (b);

(b)

ako je nalog za oduzimanje u cijelosti ili djelomično izvršen u državi izdavanja ili u drugoj državi izvršenja, u kojem slučaju ono navodi iznos za koji nalog za oduzimanje još nije izvršen; ili

(c)

ako, nakon slanja potvrde o oduzimanju u skladu s člankom 14., tijelo države izdavanja primi novčani iznos koji je uplaćen u odnosu na nalog za oduzimanje.

Ako se primjenjuje prvi podstavak točka (a), tijelo izdavatelj što je prije moguće obavješćuje tijelo izvršitelja čim prestane postojati opasnost navedena u toj točki.

Članak 17.

Standardna potvrda o oduzimanju

1.   U svrhu slanja naloga za oduzimanje tijelo izdavatelj popunjava potvrdu o oduzimanju iz Priloga II., potpisuje ju i ovjerava točnost i ispravnost njezina sadržaja.

2.   Tijelo izdavatelj dostavlja tijelu izvršitelju prijevod potvrde o oduzimanju na službenom jeziku države izvršenja ili na bilo kojem drugom jeziku koji država izvršenja prihvaća u skladu sa stavkom 3.

3.   Svaka država članica može u bilo kojem trenutku navesti u izjavi dostavljenoj Komisiji da prihvaća prijevode potvrda o oduzimanju na jednom ili više službenih jezika Unije, a koje nisu službeni jezik ili jezici te države članice. Komisija stavlja izjave na raspolaganje svim državama članicama i EJN-u.

Članak 18.

Priznavanje i izvršenje naloga za oduzimanje

1.   Tijelo izvršitelj priznaje nalog za oduzimanje poslan u skladu s člankom 14. i poduzima mjere potrebne za njegovo izvršenje na isti način kao i za domaći nalog za oduzimanje koji je izdalo tijelo države izvršenja, osim ako se tijelo izvršitelj pozove na jedan od razloga za nepriznavanje i neizvršenje predviđenih u članku 19. ili na jedan od razloga za odgodu predviđenih u članku 21.

2.   Ako se nalog za oduzimanje odnosi na određeni dio imovine, tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj mogu se, ako je tako predviđeno pravom države izdavanja, suglasiti da se oduzimanje u državi izvršenja može provesti oduzimanjem novčanog iznosa u vrijednosti imovine koju se trebalo oduzeti.

3.   Ako se nalog za oduzimanje odnosi na novčani iznos, a tijelo izvršitelj nije u mogućnosti primiti uplatu tog iznosa, ono izvršava nalog za oduzimanje u skladu sa stavkom 1. na bilo kojem dijelu imovine koji je u tu svrhu raspoloživ. Prema potrebi, tijelo izvršitelj mijenja iznos koji treba oduzeti u valutu države izvršenja po dnevnoj tečajnoj listi eura objavljenoj u seriji C Službenog lista Europske unije za datum kada je izdan nalog za oduzimanje.

4.   Dio novčanog iznosa koji je naplaćen na temelju naloga za oduzimanje u državi koja nije država izvršenja u potpunosti se odbija od iznosa koji treba oduzeti u državi izvršenja.

5.   Ako tijelo izdavatelj izda nalog za oduzimanje, ali ne i nalog za zamrzavanje, tijelo izvršitelj može, kao dio mjera predviđenih stavkom 1., odlučiti zamrznuti dotičnu imovinu na vlastitu inicijativu u skladu sa svojim nacionalnim pravom radi naknadnog izvršenja naloga za oduzimanje. U takvom slučaju tijelo izvršitelj bez odgode obavješćuje tijelo izdavatelja, ako je moguće prije zamrzavanja dotične imovine.

6.   Čim se dovrši izvršenje naloga za oduzimanje, tijelo izvršitelj o rezultatima izvršenja obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis.

Članak 19.

Razlozi za nepriznavanje i neizvršenje naloga za oduzimanje

1.   Tijelo izvršitelj može odlučiti odbiti priznavanje ili izvršenje naloga za oduzimanje samo u sljedećim slučajevima:

(a)

ako bi izvršenje naloga za oduzimanje bilo u suprotnosti s načelom ne bis in idem;

(b)

ako prema pravu države izvršenja postoji povlastica ili imunitet kojima bi se spriječilo oduzimanje dotične imovine ili postoje pravila o utvrđivanju ili ograničavanju kaznene odgovornosti koja se odnose na slobodu tiska ili slobodu izražavanja u drugim medijima kojima se sprječava izvršenje naloga za oduzimanje;

(c)

ako je potvrda o oduzimanju nepotpuna ili očito netočna i nije popunjena nakon savjetovanja iz stavka 2.;

(d)

ako se nalog za oduzimanje odnosi na kazneno djelo počinjeno u cijelosti ili djelomično izvan državnog područja države izdavanja te u cijelosti ili djelomično na državnom području države izvršenja, a postupanje u vezi s kojim je izdan nalog za oduzimanje nije kazneno djelo prema pravu države izvršenja;

(e)

ako zbog prava osoba na koje se nalog odnosi nalog za oduzimanje ne bi bilo moguće izvršiti na temelju prava države izvršenja, među ostalim kada je ta nemogućnost posljedica primjene pravnih sredstava u skladu s člankom 33.;

(f)

ako, u slučaju iz članka 3. stavka 2., postupanje u vezi s kojim je izdan nalog za oduzimanje nije kazneno djelo prema pravu države izvršenja; međutim, u slučajevima koji se odnose na poreze ili davanja ili carinske propise i propise za razmjenu valuta, priznavanje ili izvršenje naloga ne može se odbiti zbog toga što u pravu države izvršenja nije propisana ista vrsta poreza ili davanja ili ono ne predviđa istu vrstu pravila o porezima i davanjima ili istu vrstu carinskih propisa i propisa za razmjenu valuta kao i pravo države izdavanja;

(g)

ako se, prema potvrdi o oduzimanju osoba protiv koje je izdan nalog za oduzimanje nije osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo nalogom za oduzimanje povezanim s pravomoćnom osuđujućom presudom, osim ako se u potvrdi o oduzimanju navodi da je, u skladu s dodatnim postupovnim uvjetima utvrđenima u pravu države izdavanja, osoba:

i.

bila pravodobno osobno pozvana i time obaviještena o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo nalogom za oduzimanje ili je na drugi način stvarno primila službenu obavijest o predviđenom datumu i mjestu suđenja tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata s predviđenim suđenjem i da je bila pravodobno obaviještena da bi se taj nalog za oduzimanje mogao donijeti u slučaju njezina nepojavljivanja na suđenju;

ii.

bila upoznata s predviđenim suđenjem i da je ovlastila odvjetnika, kojeg je imenovala dotična osoba ili država, da je brani tijekom suđenja te ju je taj odvjetnik uistinu branio tijekom suđenja; ili

iii.

nakon dostave naloga za oduzimanje i nakon što je izričito obaviještena o pravu na obnovu postupka ili na žalbu, pri čemu bi ta osoba imala pravo sudjelovati te bi se mogle preispitati ključne činjenice predmeta, uključujući ispitivanje novih dokaza, što bi moglo dovesti do ukidanja izvornog naloga za oduzimanje, izričito izjavila da ne osporava nalog za oduzimanje, ili nije zahtijevala obnovu postupka niti podnijela žalbu u primjenjivom roku;

(h)

ako u iznimnim situacijama postoje ozbiljni razlozi za pretpostavku da bi, na temelju specifičnih i objektivnih dokaza, izvršenje naloga za oduzimanje, u posebnim okolnostima slučaja, podrazumijevalo očito kršenje relevantnog temeljnog prava kako je utvrđeno u Povelji, posebice prava na djelotvoran pravni lijek, prava na pošteno suđenje ili prava na obranu.

2.   U bilo kojem od slučajeva iz stavka 1., prije donošenja odluke o odbijanju priznavanja ili izvršenja naloga za oduzimanje, u cijelosti ili djelomično, tijelo izvršitelj savjetuje se s tijelom izdavateljem primjerenim sredstvima i, prema potrebi, traži od tijela izdavatelja da bez odgode dostavi sve potrebne informacije.

3.   Odluka o odbijanju priznavanja ili izvršenja naloga za oduzimanje donosi se bez odgode i o njoj se odmah obavješćuje tijelo izdavatelj bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis.

Članak 20.

Rokovi za priznavanje i izvršenje naloga za oduzimanje

1.   Tijelo izvršitelj donosi odluku o priznavanju i izvršenju naloga za oduzimanje bez odgode, a najkasnije, ne dovodeći u pitanje stavak 4., 45 dana nakon što je tijelo izvršitelj primilo potvrdu o oduzimanju.

2.   Tijelo izvršitelj bez odgode priopćuje odluku o priznavanju i izvršenju naloga za oduzimanje tijelu izdavatelju bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis.

3.   Osim ako postoje razlozi za odgodu u skladu s člankom 21., tijelo izvršitelj poduzima konkretne mjere potrebne za izvršenje naloga za oduzimanje bez odgode i najmanje jednako brzo i dajući mu jednaku prednost kao i sličnim domaćim slučajevima.

4.   Ako u određenom slučaju nije moguće poštovati rokove iz stavka 1., tijelo izvršitelj o tome bilo kojim sredstvom bez odgode obavješćuje tijelo izdavatelja, pri tome navodeći razloge za nemogućnost poštovanja rokova te se s tijelom izdavateljem savjetuje o odgovarajućem vremenskom rasporedu za priznavanje i izvršenje naloga za oduzimanje.

5.   Istek rokova iz stavka 1. ne oslobađa tijelo izvršitelja od obveze da bez odgode donese odluku o priznavanju i izvršenju naloga za oduzimanje te da taj nalog izvrši.

Članak 21.

Odgoda izvršenja naloga za oduzimanje

1.   Tijelo izvršitelj može odgoditi priznavanje ili izvršenje naloga za oduzimanje poslanog u skladu s člankom 14. u sljedećim slučajevima:

(a)

ako bi se njegovim izvršenjem mogla ugroziti kaznena istraga u tijeku, u kojem slučaju se izvršenje naloga za oduzimanje može odgoditi sve dok tijelo izvršitelj to bude smatralo razumnim;

(b)

ako u pogledu naloga za oduzimanje koji se odnosi na novčani iznos ono smatra da postoji opasnost da bi ukupan iznos dobiven izvršenjem tog naloga za oduzimanje mogao znatno premašivati iznos naveden u nalogu za oduzimanje zbog istodobnog izvršenja naloga za oduzimanje u više država članica;

(c)

ako je imovina već predmet postupka oduzimanja koji je u tijeku u državi izvršenja; ili

(d)

ako je podneseno pravno sredstvo iz članka 33.

2.   Neovisno o članku 18. stavku 5., za vrijeme trajanja odgode izvršenja naloga za oduzimanje nadležno tijelo države izvršenja poduzima sve mjere koje bi poduzelo u sličnom domaćem slučaju kako bi spriječilo da imovina više ne bude raspoloživa u svrhu izvršenja naloga za oduzimanje.

3.   Tijelo izvršitelj bez odgode izvješćuje tijelo izdavatelja o odgodi izvršenja naloga za oduzimanje bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis, navodeći razloge za odgodu i, ako je to moguće, očekivano trajanje te odgode.

4.   Čim razlozi za odgodu prestanu postojati, tijelo izvršitelj bez odgode poduzima mjere potrebne za izvršenje naloga za oduzimanje i o tome obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis.

Članak 22.

Nemogućnost izvršenja naloga za oduzimanje

1.   Ako tijelo izvršitelj smatra da je nemoguće izvršiti nalog za oduzimanje, ono o tome bez odgode obavješćuje tijelo izdavatelja.

2.   Prije obavješćivanja tijela izdavatelja u skladu sa stavkom 1. tijelo izvršitelj prema potrebi se savjetuje s tijelom izdavateljem, također uzimajući u obzir mogućnosti predviđene u članku 18. stavku 2. ili 3.

3.   Neizvršenje naloga za oduzimanje na temelju ovog članka može se opravdati samo ako se radi o imovini:

(a)

koja je već oduzeta;

(b)

koja je nestala;

(c)

koja je uništena;

(d)

koja se ne nalazi na lokaciji navedenoj na potvrdi o oduzimanju; ili

(e)

koja se ne može pronaći jer njezina lokacija nije dovoljno precizno navedena, unatoč savjetovanju iz stavka 2.

4.   Ako u pogledu situacija iz stavka 3. točaka (b), (d) i (e) tijelo izvršitelj naknadno dobije informacije koje mu omogućuju utvrđivanje lokacije imovine, tijelo izvršitelj može izvršiti nalog za oduzimanje bez potrebe za slanjem nove potvrde o oduzimanju, pod uvjetom da, prije izvršenja naloga za oduzimanje, tijelo izvršitelj s tijelom izdavateljem provjeri da je nalog za oduzimanje i dalje važeći.

5.   Neovisno o stavku 3., ako je tijelo izdavatelj navelo da se može oduzeti imovina istovjetne vrijednosti, tijelo izvršitelj nije dužno izvršiti nalog za oduzimanje u slučaju jedne od okolnosti navedenih u stavku 3. i ako ne postoji imovina istovjetne vrijednosti koja se može oduzeti.

POGLAVLJE IV.

OPĆE ODREDBE

Članak 23.

Pravo kojim se uređuje izvršenje

1.   Izvršenje naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje uređuje se pravom države izvršenja i jedino su njezina tijela nadležna za odlučivanje o postupcima njihova izvršenja i određivanje svih mjera koje se na njih odnose.

2.   Nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje izdani protiv pravne osobe izvršavaju se čak i ako država izvršenja ne priznaje načelo kaznene odgovornosti pravnih osoba.

3.   Neovisno o članku 18. stavcima 2. i 3., država izvršenja ne može bez suglasnosti države izdavanja odrediti mjere kao alternativu nalogu za zamrzavanje poslanom u skladu s članom 4. ili nalogu za oduzimanje poslanom u skladu s člankom 14.

Članak 24.

Obavješćivanje o nadležnim tijelima

1.   Svaka država članica do 19. prosinca 2020. obavješćuje Komisiju o tijelu ili tijelima, kako su definirana u članku 2. točkama 8. i 9., koja su nadležna u skladu s njezinim pravom u slučajevima kada je ta država članica država izdavanja odnosno država izvršenja.

2.   Ako je to potrebno zbog strukture njezina unutarnjeg pravnog sustava, svaka država članica može odrediti jedno ili više središnjih tijela odgovornih za administrativno slanje i primanje potvrda o zamrzavanju i potvrda o oduzimanju te za pomoć nadležnim tijelima. Svaka država članica obavješćuje Komisiju o bilo kojem takvom tijelu koje za to odredi.

3.   Komisija informacije primljene na temelju ovog članka stavlja na raspolaganje svim državama članicama i EJN-u.

Članak 25.

Komunikacija

1.   Ako je potrebno, tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj međusobno se bez odgode savjetuju kako bi osigurali učinkovitu primjenu ove Uredbe, koristeći se svim prikladnim sredstvima komunikacije.

2.   Sva komunikacija, uključujući onu kojom se nastoji ukloniti teškoće povezane sa slanjem ili autentifikacijom isprava potrebnih za izvršenje naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje, obavlja se izravno između tijela izdavatelja i tijela izvršitelja i, ako je država članica odredila središnje tijelo u skladu s člankom 24. stavkom 2., prema potrebi uz sudjelovanje tog središnjeg tijela.

Članak 26.

Višestruki nalozi

1.   Ako tijelo izvršitelj primi dva ili više naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje iz različitih država članica izdanih protiv iste osobe, a ta osoba nema dovoljno imovine u državi izvršenja da bi se mogli izvršiti svi nalozi ili ako tijelo izvršitelj primi dva ili više naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje koji se odnose na isti određeni dio imovine, tijelo izvršitelj odlučuje o tome koji će nalog izvršiti u skladu sa pravom države izvršenja, ne dovodeći u pitanje mogućnosti odgode izvršenja naloga za oduzimanje u skladu s člankom 21.

2.   Pri donošenju odluke tijelo izvršitelj, ako je to moguće, daje prednost interesima žrtava. Ono također uzima u obzir sve ostale relevantne okolnosti, uključujući sljedeće:

(a)

je li imovina već zamrznuta;

(b)

datume dotičnih naloga i datume njihova slanja;

(c)

ozbiljnost dotičnog kaznenog djela; i

(d)

mjesto počinjenja kaznenog djela.

Članak 27.

Prekid izvršenja naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje

1.   Ako se nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje više ne mogu izvršiti ili ako više nisu važeći, tijelo izdavatelj bez odgode povlači nalog za zamrzavanje odnosno nalog za oduzimanje.

2.   Tijelo izdavatelj odmah obavješćuje tijelo izvršitelja, bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis, o povlačenju naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje te o svakoj odluci ili mjeri zbog kojih treba povući nalog za zamrzavanje ili nalog za oduzimanje.

3.   Čim dobije obavijest od tijela izdavatelja u skladu sa stavkom 2., tijelo izvršitelj prekida izvršenje naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje u mjeri u kojoj izvršenje još nije dovršeno. Tijelo izvršitelj bez nepotrebne odgode državi izdavanja šalje potvrdu o prekidu bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis.

Članak 28.

Upravljanje i raspolaganje zamrznutom i oduzetom imovinom

1.   Upravljanje zamrznutom i oduzetom imovinom uređuje se pravom države izvršenja.

2.   Država izvršenja upravlja zamrznutom ili oduzetom imovinom s ciljem sprječavanja smanjenja njezine vrijednosti. U tu svrhu država izvršenja, uzimajući u obzir članak 10. Direktive 2014/42/EU, može prodati ili prenijeti zamrznutu imovinu.

3.   Zamrznuta imovina i novac stečen prodajom takve imovine u skladu sa stavkom 2. ostaju u državi izvršenja dok se ne pošalje potvrda o oduzimanju i dok se ne izvrši nalog za oduzimanje, ne dovodeći u pitanje mogućnost povrata imovine na temelju članka 29.

4.   Država izvršenja nije obvezna prodati ili vratiti pojedine dijelove imovine obuhvaćene nalogom za oduzimanje koji su kulturni predmeti, kako su definirani u članku 2. točki 1. Direktive 2014/60/EU Europskog parlamenta i Vijeća (18). Ova Uredba ne utječe na obvezu povrata kulturnih predmeta na temelju te direktive.

Članak 29.

Povrat zamrznute imovine žrtvi

1.   Ako je tijelo izdavatelj ili drugo nadležno tijelo države izdavanja u skladu sa svojim nacionalnim pravom izdalo odluku o povratu zamrznute imovine žrtvi, tijelo izdavatelj informacije o toj odluci navodi u potvrdi o zamrzavanju ili informacije o toj odluci naknadno priopćuje tijelu izvršitelju.

2.   Ako je tijelo izvršitelj obaviješteno o odluci o povratu zamrznute imovine žrtvi, kako je navedeno u stavku 1., ono poduzima mjere potrebne kako bi se osiguralo da se dotična imovina, ako je zamrznuta, što je prije moguće vrati žrtvi, u skladu s postupovnim pravilima države izvršenja, prema potrebi preko države izdavanja, pod sljedećim uvjetima:

(a)

ne osporava se pravo žrtve na imovinu;

(b)

imovina nije potrebna kao dokaz u kaznenim postupcima u državi izvršenja; i

(c)

prava osoba na koje se nalog odnosi ne dovode se u pitanje.

Tijelo izvršitelj obavješćuje tijelo izdavatelja ako se imovina izravno prenosi žrtvi.

3.   Ako tijelo izvršitelj smatra da nisu zadovoljeni uvjeti iz stavka 2., ono se bez odgode savjetuje s tijelom izdavateljem bilo kojim primjerenim sredstvima kako bi se pronašlo rješenje. Ako se ne može pronaći rješenje, tijelo izvršitelj može odlučiti ne izvršiti povrat zamrznute imovine žrtvi.

Članak 30.

Raspolaganje oduzetom imovinom ili novcem stečenim prodajom takve imovine

1.   Ako je tijelo izdavatelj ili drugo nadležno tijelo države izdavanja u skladu sa svojim nacionalnim pravom donijelo odluku ili o povratu oduzete imovine žrtvi ili plaćanju naknade štete žrtvi, tijelo izdavatelj informacije o toj odluci navodi u potvrdi o oduzimanju ili informacije o toj odluci naknadno priopćuje tijelu izvršitelju.

2.   Ako je tijelo izvršitelj obaviješteno o odluci o povratu oduzete imovine žrtvi, kako je navedeno u stavku 1., ono poduzima mjere potrebne kako bi se osiguralo da se dotična imovina, ako je oduzeta, što je prije moguće vrati žrtvi, prema potrebi preko države izdavanja. Tijelo izvršitelj obavješćuje tijelo izdavatelja ako se imovina izravno prenosi žrtvi.

3.   Ako za tijelo izvršitelja nije moguće žrtvi vratiti imovinu u skladu sa stavkom 2., ali je izvršenjem naloga za oduzimanje u pogledu te imovine stečen novac, žrtvi se za potrebe povrata prenosi odgovarajući novčani iznos, prema potrebi preko države izdavanja. Tijelo izvršitelj obavješćuje tijelo izdavatelja ako se novac izravno prenosi žrtvi. Svom preostalom imovinom raspolaže se u skladu sa stavkom 7.

4.   Ako je tijelo izvršitelj obaviješteno o odluci o plaćanju naknade štete žrtvi, kako je navedeno u stavku 1., te je izvršenjem naloga za oduzimanje stečen novac, odgovarajući iznos, u mjeri u kojoj se njime ne premašuje iznos naveden u potvrdi, prenosi se žrtvi za potrebe plaćanja naknade štete, prema potrebi preko države izdavanja. Tijelo izvršitelj obavješćuje tijelo izdavatelja ako se novac izravno prenosi žrtvi. Svom preostalom imovinom raspolaže se u skladu sa stavkom 7.

5.   Ako je u državi izdavanja u tijeku postupak za povrat imovine žrtvi ili plaćanje naknade štete žrtvi, tijelo izdavatelj o tome na odgovarajući način obavješćuje tijelo izvršitelja. Država izvršenja obustavlja raspolaganje oduzetom imovinom dok tijelu izvršitelju ne budu priopćene informacije o odluci o povratu imovine žrtvi ili plaćanju naknade štete žrtvi, čak i kada je nalog za oduzimanje već izvršen.

6.   Ne dovodeći u pitanje stavke od 1. do 5., nenovčanom imovinom koja je stečena izvršenjem naloga za oduzimanje raspolaže se u skladu sa sljedećim pravilima:

(a)

imovina se može prodati, a u tom slučaju imovinskom koristi od prodaje raspolaže se u skladu sa stavkom 7.;

(b)

imovina se može prenijeti na državu izdavanja uz uvjet da je, u slučaju da je nalogom za oduzimanje obuhvaćen novčani iznos, tijelo izdavatelj dalo svoju suglasnost za prijenos imovine na državu izdavanja;

(c)

podložno točki (d), ako nije moguće primijeniti točku (a) ili (b), imovinom se može raspolagati na drugi način u skladu s pravom države izvršenja; ili

(d)

imovina se u državi izvršenja može upotrebljavati za javni interes ili u socijalne svrhe u skladu s njezinim pravom, podložno suglasnosti države izdavanja.

7.   Osim ako je nalog za oduzimanje popraćen odlukom o povratu imovine žrtvi ili plaćanju naknade štete žrtvi u skladu sa stavcima od 1. do 5., ili osim ako su se uključene države članice drukčije dogovorile, država izvršenja novcem stečenim izvršenjem naloga za oduzimanje raspolaže na sljedeći način:

(a)

ako je iznos dobiven izvršenjem naloga za oduzimanje 10 000 EUR ili manje, iznos pripada državi izvršenja; ili

(b)

ako je iznos dobiven izvršenjem naloga za oduzimanje veći od 10 000 EUR, država izvršenja prenosi 50 % iznosa državi izdavanja.

Članak 31.

Troškovi

1.   Svaka država članica snosi vlastite troškove nastale primjenom ove Uredbe, ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na raspolaganje oduzetom imovinom iz članka 28.

2.   Tijelo izvršitelj može tijelu izdavatelju podnijeti prijedlog za podjelu troškova ako se ili prije ili nakon izvršenja naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje pokaže da bi izvršenje naloga uključivalo velike ili izvanredne troškove.

Takvim prijedlozima prilaže se detaljna raščlamba troškova koje ima tijelo izvršitelj. Slijedom takvog prijedloga tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj međusobno se savjetuju. Prema potrebi Eurojust može olakšati takva savjetovanja.

Savjetovanja, ili barem rezultat savjetovanja, bilježe se bilo kojim sredstvom kojim se omogućuje pisani zapis.

Članak 32.

Obveza obavješćivanja osoba na koje se nalog odnosi

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 11., slijedom izvršenja naloga za zamrzavanje ili slijedom odluke o priznavanju i izvršenju naloga za oduzimanje, tijelo izvršitelj bez odgode obavješćuje, u mjeri u kojoj je to moguće, osobe na koje se nalog odnosi, a koje su mu poznate, o takvom izvršenju i o takvoj odluci, u skladu s postupcima predviđenima nacionalnim pravom.

2.   U informacijama koje treba dostaviti u skladu sa stavkom 1. navode se naziv tijela izdavatelja i pravna sredstva dostupna na temelju prava države izvršenja. Među tim informacijama navode se, barem u sažetom obliku, razlozi za nalog.

3.   Ako je to primjereno, tijelo izvršitelj od tijela izdavatelja može zatražiti pomoć u obavljanju zadaća iz stavka 1.

Članak 33.

Pravna sredstva u državi izvršenja protiv priznavanja i izvršenja naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje

1.   Osobe na koje se nalog odnosi imaju pravo na učinkovita pravna sredstva u državi izvršenja protiv odluke o priznavanju i izvršenju naloga za zamrzavanje na temelju članka 7. te naloga za oduzimanje na temelju članka 18. Pravo na pravno sredstvo ostvaruje se pred sudom u državi izvršenja u skladu s njezinim nacionalnim pravom. U pogledu naloga za oduzimanje podnošenje pravnog sredstva može imati suspenzivni učinak ako je tako predviđeno pravom države izvršenja.

2.   Materijalni razlozi za izdavanje naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje ne osporavaju se pred sudom u državi izvršenja.

3.   Nadležno tijelo države izdavanja obavješćuje se o svakom pravnom sredstvu podnesenom u skladu sa stavkom 1.

4.   Ovim člankom ne dovodi se u pitanje primjena zaštitnih mjera i pravnih sredstava u državi izdavanja u skladu s člankom 8. Direktive 2014/42/EU.

Članak 34.

Isplata nadoknade

1.   Ako je država izvršenja u skladu sa svojim pravom odgovorna za štetu uzrokovanu osobi na koju se nalog odnosi izvršenjem naloga za zamrzavanje koji joj je poslan na temelju članka 4. ili naloga za oduzimanje koji joj je poslan na temelju članka 14., država izdavanja državi izvršenja isplaćuje nadoknadu za sve odštete plaćene osobi na koju se nalog odnosi. Međutim, ako država izdavanja može državi izvršenja dokazati da su šteta ili dio štete nastali isključivo kao posljedica postupanja države izvršenja, država izdavanja i država izvršenja međusobno se dogovaraju o iznosu koji treba nadoknaditi.

2.   Stavkom 1. ne dovodi se u pitanje pravo država članica u vezi sa zahtjevima fizičkih ili pravnih osoba za naknadu štete.

POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Statistički podatci

1.   Države članice redovito od relevantnih tijela prikupljaju sveobuhvatne statističke podatke. One te statističke podatke ažuriraju te ih svake godine šalju Komisiji. Ti statistički podatci, uz informacije iz članka 11. stavka 2. Direktive 2014/42/EU, uključuju broj naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje koje je pojedina država članica primila od drugih država članica, a koji su priznati i izvršeni te za koje je priznavanje i izvršenje odbijeno.

2.   Države članice također svake godine šalju Komisiji sljedeće statističke podatke, ako su oni dostupni na središnjoj razini u dotičnoj državi članici:

(a)

broj slučajeva u kojima je žrtva dobila naknadu štete ili joj je odobren povrat imovine stečene izvršenjem naloga za oduzimanje na temelju ove Uredbe; i

(b)

prosječno razdoblje potrebno za izvršenje naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje na temelju ove Uredbe.

Članak 36.

Izmjene potvrde i obrasca

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 37. u vezi s bilo kakvom izmjenom potvrda iz priloga I. i II. Takve izmjene moraju biti u skladu s ovom Uredbom i ne smiju na nju utjecati.

Članak 37.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 36. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od 19. prosinca 2020.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 36. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 36. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 38.

Izvješćivanje i preispitivanje

Komisija do 20. prosinca 2025. i potom svakih pet godina Europskom parlamentu, Vijeću te Europskom gospodarskom i socijalnom odboru podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe, među ostalim i o:

(a)

mogućnosti da države članice daju i povuku izjave na temelju članka 4. stavka 2. i članka 14. stavka 2.;

(b)

međuodnosu poštovanja temeljnih prava i uzajamnog priznavanja naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje;

(c)

primjeni članaka 28., 29. i 30. u vezi s upravljanjem i raspolaganjem zamrznutom i oduzetom imovinom, povratom imovine žrtvama i plaćanjem naknade štete žrtvama.

Članak 39.

Zamjena

Ova Uredba zamjenjuje odredbe Okvirne odluke 2003/577/PUP u pogledu zamrzavanja imovine među državama članicama za koje je ova Uredba obvezujuća, počevši od 19. prosinca 2020.

Ova Uredba zamjenjuje Okvirnu odluku 2006/783/PUP među državama članicama za koje je ova Uredba obvezujuća, počevši od 19. prosinca 2020.

Za države članice za koje je ova Uredba obvezujuća, upućivanja na Okvirnu odluku 2003/577/PUP u pogledu zamrzavanja imovine i upućivanja na Okvirnu odluku 2006/783/PUP smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 40.

Prijelazne odredbe

1.   Ova Uredba primjenjuje se na potvrde o zamrzavanju i potvrde o oduzimanju koje su poslane 19. prosinca 2020. ili nakon tog datuma.

2.   Potvrde o zamrzavanju i potvrde o oduzimanju poslane prije 19. prosinca 2020. i dalje se uređuju okvirnim odlukama 2003/577/PUP i 2006/783/PUP među državama članicama koje obvezuje ova Uredba, do konačnog izvršenja naloga za zamrzavanje ili naloga za oduzimanje.

Članak 41.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 19. prosinca 2020.

Članak 24. primjenjuje se, međutim, od 18. prosinca 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Strasbourgu 14. studenoga 2018.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednica

K. EDTSTADLER


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 4. listopada 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 6. studenoga 2018.

(2)  SL C 115, 4.5.2010., str. 1.

(3)  Okvirna odluka Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju odluka o zamrzavanju imovine i osiguranju dokaza u Europskoj uniji (SL L 196, 2.8.2003., str. 45.).

(4)  Okvirna odluka Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje (SL L 328, 24.11.2006., str. 59.).

(5)  Direktiva 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji (SL L 127, 29.4.2014., str. 39.).

(6)  Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (SL L 280, 26.10.2010., str. 1.).

(7)  Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (SL L 142, 1.6.2012., str. 1.).

(8)  Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL L 294, 6.11.2013., str. 1.).

(9)  Direktiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL L 65, 11.3.2016., str. 1.).

(10)  Direktiva (EU) 2016/800 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima (SL L 132, 21.5.2016., str. 1.).

(11)  Direktiva (EU) 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga (SL L 297, 4.11.2016., str. 1.).

(12)  Odluka Vijeća 2008/976/PUP od 16. prosinca 2008. o Europskoj pravosudnoj mreži (SL L 348, 24.12.2008., str. 130.).

(13)  Uredba Vijeća (EEC, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (SL L 124, 8.6.1971., str. 1.).

(14)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(15)  Direktiva 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (SL L 130, 1.5.2014., str. 1.).

(16)  Odluka Vijeća 2007/845/PUP od 6. prosinca 2007. o suradnji između ureda za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili druge imovine povezane s kaznenim djelom (SL L 332, 18.12.2007., str. 103.).

(17)  Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

(18)  Direktiva 2014/60/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o povratu kulturnih predmeta nezakonito iznesenih s državnog područja države članice i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (SL L 159, 28.5.2014., str. 1.).


PRILOG I.

POTVRDA O ZAMRZAVANJU

ODJELJAK A:

Država izdavanja: …

Tijelo izdavatelj: …

Tijelo potvrđivanja (ako je primjenjivo): …

Država izvršenja: …

Tijelo izvršitelj (ako je poznato): …

ODJELJAK B: Hitnost i/ili zatraženi datum izvršenja

1.   Molimo navedite poseban razlog za hitnost:

postoje legitimni razlozi za pretpostavku da će dotična imovina uskoro biti premještena ili uništena, to jest:

istražne ili postupovne potrebe u državi izdavanja, to jest:

2.   Datum izvršenja:

zatražen je konkretan datum, to jest: …

postoji potreba za koordinacijom među uključenim državama članicama

Razlozi za ovaj zahtjev:

ODJELJAK C: Osoba ili osobe na koje se nalog odnosi

Identitet osobe ili osoba protiv kojih je izdan nalog za zamrzavanje, ili osobe ili osoba koje su vlasnici imovine obuhvaćene nalogom za zamrzavanje (ako je riječ o više osoba, molimo navedite informacije o svakoj osobi):

1.   Identifikacijski podatci

i.   U slučaju fizičke osobe/fizičkih osoba

Prezime: …

Ime (imena): …

Ostala relevantna imena, ako postoje: …

Pseudonimi, ako postoje: …

Spol: …

Državljanstvo: …

Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja, ako je dostupan: …

Vrsta i broj identifikacijske isprave ili isprava (osobna iskaznica ili putovnica), ako su dostupni:

Datum rođenja: …

Mjesto rođenja: …

Boravište i/ili poznata adresa (ako adresa nije poznata, posljednja poznata adresa):

Jezik/jezici koje razumije osoba na koju se nalog odnosi:

Molimo navedite položaj osobe na koju se nalog odnosi u postupku:

osoba protiv koje je usmjeren nalog za zamrzavanje

osoba koja je vlasnik imovine obuhvaćene nalogom za zamrzavanje

ii.   U slučaju pravne osobe/pravnih osoba

Naziv: …

Pravni oblik: …

Skraćeni naziv, uobičajeni naziv ili poslovni naziv, ako je primjenjivo: …

Registrirano sjedište: …

Registarski broj: …

Adresa: …

Ime i prezime predstavnika: …

Molimo navedite položaj osobe na koju se nalog odnosi u postupku:

osoba protiv koje je usmjeren nalog za zamrzavanje

osoba koja je vlasnik imovine obuhvaćene nalogom za zamrzavanje

2.   Molimo navedite lokaciju na kojoj treba izvršiti nalog za zamrzavanje ako se razlikuje od gore navedene adrese:

3.   Treće strane na čija se prava u pogledu imovine obuhvaćene nalogom za zamrzavanje tim nalogom izravno utječe (identitet i razlozi):

4.   Navedite sve ostale informacije koje će biti od pomoći pri izvršenju naloga za zamrzavanje:

ODJELJAK D: Informacije o imovini na koju se nalog odnosi:

1.   Molimo navedite odnosi li se na nalog na:

novčani iznos

određeni dio ili dijelove imovine (materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu)

imovinu istovjetne vrijednosti (u kontekstu oduzimanja na temelju vrijednosti)

2.   Ako se nalog odnosi na novčani iznos ili imovinu čija je vrijednost istovjetna tom novčanom iznosu:

Iznos za izvršenje u državi izvršenja, brojkama i slovima (s naznakom valute):

Ukupni iznos obuhvaćen nalogom, brojkama i slovima (s naznakom valute):

Dodatne informacije:

Razlozi za pretpostavku da osoba na koju se nalog odnosi ima imovinu/prihode u državi izvršenja:

Opis imovine/izvora prihoda osobe na koju se nalog odnosi (ako su ti podatci dostupni):

Točna lokacija imovine/izvora prihoda osobe na koju se nalog odnosi (ako nije poznata, posljednja poznata lokacija): …

Podatci o bankovnom računu osobe na koju se nalog odnosi (ako su poznati):

3.   Ako se nalog odnosi na određeni dio ili dijelove imovine ili imovinu čija je vrijednost istovjetna vrijednosti takve imovine:

Razlozi za slanje naloga državi izvršenja:

određeni dio ili dijelovi imovine nalaze se u državi izvršenja

određeni dio ili dijelovi imovine registrirani su u državi izvršenja

tijelo izdavatelj ima opravdane razloge za pretpostavku da se svi ili dio određenog dijela ili dijelova imovine obuhvaćenih nalogom nalaze u državi izvršenja.

Dodatne informacije:

Razlozi za pretpostavku da se određeni dio ili dijelovi imovine nalaze u državi izvršenja:

Opis tog dijela imovine:

Lokacija tog dijela imovine (ako nije poznata, posljednja poznata lokacija):

Ostale relevantne informacije (npr. imenovanje sudskog upravitelja):

ODJELJAK E: Razlozi za izdavanje naloga za zamrzavanje

1.   Sažetak činjenica

Navedite razloge zbog kojih se izdaje nalog za zamrzavanje, uključujući:

sažetak činjenica, uključujući opis kaznenog djela ili kaznenih djela:

fazu istrage:

razloge za zamrzavanje:

ostale relevantne informacije:

2.   Vrsta i pravna klasifikacija kaznenog djela ili kaznenih djela u vezi s kojima je izdan nalog za zamrzavanje te zakonska odredba ili zakonske odredbe koje se primjenjuju:

3.   Je li kazneno djelo u vezi s kojim se izdaje nalog za zamrzavanje kažnjivo u državi izdavanja kaznom zatvora u najduljem trajanju od najmanje tri godine i uključeno u popis kaznenih djela u nastavku? (Molimo označite odgovarajuće polje.) Ako se nalog za zamrzavanje odnosi na nekoliko kaznenih djela, molimo da ih na popisu kaznenih djela u nastavku označite brojevima (koji odgovaraju kaznenim djelima opisanima u gornjim točkama 1. i 2.).

sudjelovanje u zločinačkom udruženju

terorizam

trgovanje ljudima

spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija

nezakonita trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima

nezakonita trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima

korupcija

prijevara, uključujući prijevaru i druga kaznena djela koja štetno utječu na financijske interese Unije kako su utvrđena Direktivom (EU) 2017/1371

pranje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom

krivotvorenje novca, uključujući euro

kiberkriminalitet

kaznena djela protiv okoliša, uključujući nezakonitu trgovinu ugroženim životinjskim vrstama te ugroženim biljnim vrstama i sortama

olakšavanje neovlaštenog ulaska i boravka

ubojstvo ili teška tjelesna ozljeda

nezakonita trgovina ljudskim organima i tkivom

otmica, protupravno oduzimanje slobode ili uzimanje talaca

rasizam i ksenofobija

organizirana ili oružana pljačka

nezakonita trgovina kulturnim dobrima, uključujući antikvitete i umjetnička djela

prijevara

reketarenje i iznuda

krivotvorenje i piratstvo proizvoda

krivotvorenje administrativnih isprava i trgovina njima

krivotvorenje sredstava plaćanja

nezakonita trgovina hormonskim tvarima i ostalim stimulansima rasta

nezakonita trgovina nuklearnim ili radioaktivnim materijalom

trgovina ukradenim vozilima

silovanje

podmetanje požara

kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda

protupravno oduzimanje zrakoplova ili brodova

sabotaža

4.   Ostale relevantne informacije (npr. poveznica između imovine i kaznenog djela):

ODJELJAK F: Povjerljivost naloga i/ili zahtjev za posebne formalnosti

Potreba za očuvanjem povjerljivosti informacija sadržanih u nalogu nakon njegova izvršenja:

Potreba za posebnim formalnostima u trenutku izvršenja:

ODJELJAK G: Ako je potvrda o zamrzavanju poslana u više država izvršenja, navesti sljedeće informacije:

1.   Potvrda o zamrzavanju poslana je sljedećim drugim državama izvršenja (država i tijelo):

2.   Potvrda o zamrzavanju poslana je u više država izvršenja zbog sljedećih razloga:

Ako se nalog za zamrzavanje odnosi na određene dijelove imovine:

Pretpostavlja se da se različiti dijelovi imovine obuhvaćeni nalogom nalaze u različitim državama izvršenja

Zamrzavanje određenog dijela imovine zahtijeva djelovanje u više država izvršenja

Ako se nalog za zamrzavanje odnosi na novčani iznos:

Procijenjena vrijednost imovine koja se može zamrznuti u državi izdavanja i u bilo kojoj od država izvršenja vjerojatno nije dovoljna za zamrzavanje punog iznosa obuhvaćenog nalogom

Ostale posebne potrebe:

3.   Vrijednost imovine, ako je poznata, u svakoj državi izvršenja:

4.   Ako zamrzavanje određenog dijela ili dijelova imovine zahtijeva djelovanje u više država izvršenja, opis radnji koje treba poduzeti u državi izvršenja:

ODJELJAK H: Povezanost s ranijim nalogom za zamrzavanje i/ili drugim nalogom (nalozima) ili zahtjevom (zahtjevima)

Molimo navedite odnosi li se ovaj nalog za zamrzavanje na raniji nalog ili zahtjev (npr. nalog za zamrzavanje, europski istražni nalog, europski uhidbeni nalog ili uzajamnu pravnu pomoć). Ako je to primjenjivo, pružite sljedeće informacije koje su relevantne za utvrđivanje prijašnjeg naloga ili zahtjeva:

Vrsta naloga/zahtjeva:

Datum izdavanja:

Tijelo kojem je nalog/zahtjev poslan:

Referentni broj koji je dodijelilo tijelo izdavatelj:

Referentni broj ili brojevi koje je dodijelilo tijelo izvršitelj ili koje su dodijelila tijela izvršitelji:

ODJELJAK I: Oduzimanje

Molimo navedite:

je li ova potvrda o zamrzavanju popraćena potvrdom o oduzimanju izdanom u državi izdavanja (referentni broj potvrde o oduzimanju):

ostaje li imovina zamrznuta u državi izvršenja do slanja i izvršenja naloga za oduzimanje (predviđeni datum za podnošenje potvrde o oduzimanju, ako je moguće):

ODJELJAK J: Alternativne mjere

1.   Molimo navedite dopušta li država izdavanja da država izvršenja upotrijebi alternativne mjere ako nije moguće izvršiti nalog za zamrzavanje, bilo u cijelosti ili djelomično:

da

ne

2.   Ako da, navedite koje se mjere mogu primijeniti:

ODJELJAK K: POVRAT ZAMRZNUTE IMOVINE

1.   Molimo navedite je li izdana odluka o povratu zamrznute imovine žrtvi:

da

ne

Ako jest, molimo navedite sljedeće podatke o odluci o povratu zamrznute imovine žrtvi:

Tijelo koje je izdalo odluku (službeni naziv):

Datum odluke: …

Referentni broj odluke (ako je dostupan) …

Opis imovine koja je predmet povrata: …

Ime i prezime žrtve: …

Adresa žrtve: …

Ako se pravo žrtve na imovinu osporava, molimo navedite pojedinosti (o osobama koje osporavaju pravo, razlozima itd.):

Ako bi se zbog povrata moglo utjecati na prava osoba na koje se nalog odnosi, molimo navedite pojedinosti (osobe na koje se nalog odnosi, prava na koja bi se moglo utjecati, razloge itd.):

2.   Je li zahtjev za povrat zamrznute imovine žrtvi u tijeku u državi izdavanja?

ne

da, njegov ishod bit će priopćen tijelu izvršitelju

Tijelo izdavatelj obavješćuje se u slučaju izravnog prijenosa žrtvi.

ODJELJAK L: Pravna sredstva

Tijelo u državi izdavanja koje može pružiti više informacija o postupcima za upotrebu pravnih sredstava u državi izdavanja i o dostupnosti pravne pomoći, tumačenja i prevođenja:

tijelo izdavatelj (vidjeti odjeljak M)

tijelo potvrđivanja (vidjeti odjeljak N)

Ostalo: …

ODJELJAK M: Pojedinosti o tijelu izdavatelju

Vrsta tijela izdavatelja:

sudac, sud, javni tužitelj

drugo nadležno tijelo koje je odredila država izdavanja

Naziv tijela: …

Ime i prezime osobe za kontakt: …

Dužnost (funkcija/rang): …

Broj spisa: …

Adresa: …

Broj telefona (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada): …

Broj telefaksa (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada): …

E-pošta: …

Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom izdavateljem: …

Ako se razlikuju od gore navedenih, podatci za kontakt osobe ili osoba koje treba kontaktirati ako su potrebne dodatne informacije ili za poduzimanje praktičnih mjera za izvršenje naloga:

Ime i prezime/funkcija/organizacija: …

Adresa: …

E-pošta/broj telefona: …

Potpis tijela izdavatelja i/ili njegova predstavnika kojim se potvrđuje točnost i ispravnost sadržaja potvrde o zamrzavanju: …

Naziv: …

Dužnost (funkcija/rang): …

Datum: …

Službeni pečat (ako postoji): …

ODJELJAK N: Pojedinosti o tijelu koje je potvrdilo nalog za zamrzavanje

Molimo navedite vrstu tijela koje je potvrdilo nalog za zamrzavanje, ako je primjenjivo:

sudac ili sud

javni tužitelj

Naziv tijela potvrđivanja: …

Ime i prezime osobe za kontakt: …

Dužnost (funkcija/rang) …

Broj spisa: …

Adresa: …

Broj telefona (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada): …

Broj telefaksa (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada): …

E-pošta: …

Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom potvrđivanja: …

Molimo navedite glavnu kontaktnu točku za tijelo izvršitelja:

tijelo izdavatelj

tijelo potvrđivanja

Potpis i pojedinosti o tijelu potvrđivanja i/ili njegovom predstavniku:

Naziv: …

Dužnost (funkcija/rang): …

Datum: …

Službeni pečat (ako postoji): …

ODJELJAK O: Središnje tijelo

Ako je središnje tijelo odgovorno za administrativno slanje i primanje potvrda o zamrzavanju u državi izdavanja, molimo navedite:

Naziv središnjeg tijela: …

Ime i prezime osobe za kontakt: …

Dužnost (funkcija/rang): …

Broj spisa: …

Adresa: …

Broj telefona (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada): …

Broj telefaksa (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada): …

E-pošta: …

ODJELJAK P: Privitci

Molimo navedite sve privitke priložene uz potvrdu: …


PRILOG II.

POTVRDA O ODUZIMANJU

ODJELJAK A:

Država izdavanja: …

Tijelo izdavatelj: …

Država izvršenja: …

Tijelo izvršitelj (ako je poznato): …

ODJELJAK B: Nalog za oduzimanje

1.   Sud koji je izdao nalog za oduzimanje (službeni naziv):

2.   Referentni broj naloga za oduzimanje (ako je dostupan):

3.   Nalog za oduzimanje izdan je (datum):

4.   Nalog za oduzimanje postao je pravomoćan (datum):

ODJELJAK C: Osoba ili osobe na koje se nalog odnosi

Identitet osobe ili osoba protiv kojih je izdan nalog za oduzimanje, ili osobe ili osoba koje su vlasnici imovine obuhvaćene nalogom za oduzimanje (ako je riječ o više osoba, molimo navedite informacije o svakoj osobi):

1.   Identifikacijski podatci

i.   U slučaju fizičke osobe/fizičkih osoba

Prezime: …

Ime (imena): …

Ostala relevantna imena, ako postoje: …

Pseudonimi, ako postoje: …

Spol: …

Državljanstvo: …

Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja, ako je dostupan: …

Vrsta i broj identifikacijske isprave ili isprava (osobna iskaznica ili putovnica), ako su dostupni:

Datum rođenja: …

Mjesto rođenja: …

Boravište i/ili poznata adresa (ako adresa nije poznata, posljednja poznata adresa):

Jezik/jezici koje razumije osoba na koju se nalog odnosi: …

Molimo navedite položaj osobe na koju se nalog odnosi u postupku:

osoba protiv koje je usmjeren nalog za oduzimanje

osoba koja je vlasnik imovine obuhvaćene nalogom za oduzimanje

ii.   U slučaju pravne osobe/pravnih osoba

Naziv: …

Pravni oblik: …

Skraćeni naziv, uobičajeni naziv ili poslovni naziv, ako je primjenjivo: …

Registrirano sjedište: …

Registarski broj: …

Adresa: …

Ime i prezime predstavnika: …

Molimo navedite položaj osobe na koju se nalog odnosi u postupku:

osoba protiv koje je usmjeren nalog za oduzimanje

osoba koja je vlasnik imovine obuhvaćene nalogom za oduzimanje

2.   Molimo navedite lokaciju na kojoj treba izvršiti nalog za oduzimanje ako se razlikuje od gore navedene adrese:

3.   Treće strane na čija se prava u pogledu imovine obuhvaćene nalogom za oduzimanje tim nalogom izravno utječe (identitet i razlozi):

4.   Navedite sve ostale informacije koje će biti od pomoći pri izvršenju naloga za oduzimanje:

ODJELJAK D: Informacije o imovini na koju se nalog odnosi

1.   Sud je odlučio da imovina:

jest imovinska korist ostvarena kaznenim djelom ili istovjetna vrijednost te imovinske koristi, bilo da je riječ o punom iznosu vrijednosti takve imovinske koristi ili samo dijelu iznosa

predstavlja predmet kaznenog djela ili vrijednost takvog predmeta

podložna je oduzimanju primjenom bilo koje od ovlasti oduzimanja u državi izdavanja koje su predviđene Direktivom 2014/42/EU (uključujući prošireno oduzimanje)

podložna je oduzimanju na temelju bilo kojih drugih odredaba koje se odnose na ovlasti oduzimanja, uključujući oduzimanje bez pravomoćne osuđujuće presude, na temelju prava države izdavanja, slijedom postupka u vezi s kaznenim djelom

2.   Molimo navedite odnosi li se nalog na:

novčani iznos

određeni dio ili dijelove imovine (materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu)

imovinu istovjetne vrijednosti (u kontekstu oduzimanja na temelju vrijednosti)

3.   Ako se nalog odnosi na novčani iznos ili imovinu čija je vrijednost istovjetna tom novčanom iznosu:

Iznos za izvršenje u državi izvršenja, brojkama i slovima (s naznakom valute):

Ukupni iznos obuhvaćen nalogom, brojkama i slovima (s naznakom valute):

Dodatne informacije:

Razlozi za pretpostavku da osoba na koju se nalog odnosi ima imovinu/prihode u državi izvršenja:

Opis imovine/izvora prihoda osobe na koju se nalog odnosi (ako su ti podatci dostupni):

Točna lokacija imovine/izvora prihoda osobe na koju se nalog odnosi (ako nije poznata, posljednja poznata lokacija): …

Podatci o bankovnom računu osobe na koju se nalog odnosi (ako su poznati):

4.   Ako se nalog odnosi na određeni dio ili dijelove imovine ili imovinu čija je vrijednost istovjetna vrijednosti takve imovine:

Razlozi za slanje naloga državi izvršenja:

određeni dio ili dijelovi imovine nalaze se u državi izvršenja

određeni dio ili dijelovi imovine registrirani su u državi izvršenja

tijelo izdavatelj ima opravdane razloge za pretpostavku da se svi ili dio određenog dijela ili dijelova imovine obuhvaćenih nalogom nalazi u državi izvršenja.

Dodatne informacije:

Razlozi za pretpostavku da se određeni dio ili dijelovi imovine nalaze u državi izvršenja:

Opis tog dijela imovine:

Lokacija tog dijela imovine (ako nije poznata, posljednja poznata lokacija):

Ostale relevantne informacije (npr. imenovanje sudskog upravitelja):

5.   Informacije o konverziji i prijenosu imovine

Ako se nalog odnosi na određeni dio imovine, navedite predviđa li se pravom države izdavanja da se oduzimanje u državi izvršenja može provesti oduzimanjem novčanog iznosa u vrijednosti imovine koju treba oduzeti:

da

ne

ODJELJAK E: Nalog za zamrzavanje

Molimo navedite je li:

nalog za oduzimanje popraćen nalogom za zamrzavanje izdanim u državi izdavanja (referentni broj potvrde o zamrzavanju):

imovina zamrznuta u skladu s ranijim nalogom za zamrzavanje poslanim državi izvršenja

datum izdavanja naloga za zamrzavanje: …

datum slanja naloga za zamrzavanje: …

tijelo kojem je poslan: …

referentni broj koji je dodijelilo tijelo izdavatelj: …

referentni broj koji su dodijelila tijela izvršitelji: …

ODJELJAK F: Razlozi za izdavanje naloga za oduzimanje

1.   Sažetak činjenica i razlozi zbog kojih se izdaje nalog za oduzimanje, uključujući opis kaznenog djela (kaznenih djela) i ostale relevantne informacije:

2.   Vrsta i pravna klasifikacija kaznenog djela ili kaznenih djela u vezi s kojima je izdan nalog za zamrzavanje te zakonska odredba ili zakonske odredbe koje se primjenjuju:

3.   Je li kazneno djelo u vezi s kojim se izdaje nalog za oduzimanje kažnjivo u državi izdavanja kaznom zatvora u najduljem trajanju od najmanje tri godine i uključeno u popis kaznenih djela u nastavku? (Molimo označite odgovarajuće polje.) Ako se nalog za oduzimanje odnosi na nekoliko kaznenih djela, molimo da ih na popisu kaznenih djela u nastavku označite brojevima (koji odgovaraju kaznenim djelima opisanima u gornjim točkama 1. i 2.).

sudjelovanje u zločinačkom udruženju

terorizam

trgovanje ljudima

spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija

nezakonita trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima

nezakonita trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima

korupcija

prijevara, uključujući prijevaru i druga kaznena djela koja štetno utječu na financijske interese Unije kako su utvrđena Direktivom (EU) 2017/1371

pranje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom

krivotvorenje novca, uključujući euro

kiberkriminalitet

kaznena djela protiv okoliša, uključujući nezakonitu trgovinu ugroženim životinjskim vrstama te ugroženim biljnim vrstama i sortama

olakšavanje neovlaštenog ulaska i boravka

ubojstvo ili teška tjelesna ozljeda

nezakonita trgovina ljudskim organima i tkivom

otmica, protupravno oduzimanje slobode ili uzimanje talaca

rasizam i ksenofobija

organizirana ili oružana pljačka

nezakonita trgovina kulturnim dobrima, uključujući antikvitete i umjetnička djela

prijevara

reketarenje i iznuda

krivotvorenje i piratstvo proizvoda

krivotvorenje administrativnih isprava i trgovina njima

krivotvorenje sredstava plaćanja

nezakonita trgovina hormonskim tvarima i ostalim stimulansima rasta

nezakonita trgovina nuklearnim ili radioaktivnim materijalom

trgovina ukradenim vozilima

silovanje

podmetanje požara

kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda

protupravno oduzimanje zrakoplova ili brodova

sabotaža

4.   Ostale relevantne informacije (npr. poveznica između imovine i kaznenog djela):

ODJELJAK G: Ako je potvrda o oduzimanju poslana u više država izvršenja, navesti sljedeće informacije:

1.   Potvrda o oduzimanju poslana je sljedećim drugim državama izvršenja (država i tijelo):

2.   Potvrda o oduzimanju poslana je u više država izvršenja zbog sljedećih razloga:

Ako se nalog za oduzimanje odnosi na određene dijelove imovine:

Pretpostavlja se da se različiti dijelovi imovine obuhvaćeni nalogom nalaze u različitim državama izvršenja

Oduzimanje određenog dijela imovine zahtijeva djelovanje u više država izvršenja

Ako se nalog za oduzimanje odnosi na novčani iznos:

Dotična imovina nije zamrznuta na temelju Uredbe (EU) 2018/1805

Procijenjena vrijednost imovine koja se može oduzeti u državi izdavanja i u bilo kojoj od država izvršenja vjerojatno nije dovoljna za oduzimanje punog iznosa obuhvaćenog nalogom

Ostale posebne potrebe:

3.   Vrijednost imovine, ako je poznata, u svakoj državi izvršenja:

4.   Ako oduzimanje određenog dijela ili dijelova imovine zahtijeva djelovanje u više država izvršenja, opis radnji koje treba poduzeti u državi izvršenja:

ODJELJAK H: Postupak koji rezultira nalogom za oduzimanje

Molimo navedite je li se osoba protiv koje je izdan nalog za oduzimanje osobno pojavila na suđenju koje je rezultiralo nalogom za oduzimanje povezanim s pravomoćnom osuđujućom presudom:

1.

Da, osoba se osobno pojavila na suđenju.

2.

Ne, osoba se nije osobno pojavila na suđenju

3.

Ne, u skladu s nacionalnim postupovnim pravilima saslušanje se nije održalo.

4.

Ako ste označili polje pod brojem 2, molimo potvrdite postojanje jedne od sljedećih mogućnosti:

4.1a. ☐

osoba je bila osobno pozvana (dan/mjesec/godina) … i time obaviještena o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo nalogom za oduzimanje te je bila obaviještena da bi se nalog za oduzimanje mogao donijeti u slučaju njezina nepojavljivanja na suđenju

ILI

4.1b. ☐

osoba nije bila osobno pozvana, ali je na drugi način stvarno primila službenu obavijest o predviđenom datumu i mjestu suđenja koje je rezultiralo nalogom za oduzimanje, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je bila upoznata s predviđenim suđenjem te je bila obaviještena da bi se nalog za oduzimanje mogao donijeti u slučaju njezina nepojavljivanja na suđenju

ILI

4.2 ☐

osoba je bila upoznata s predviđenim suđenjem i ovlastila je odvjetnika, kojeg je imenovala dotična osoba ili država, da je brani tijekom suđenja te ju je taj odvjetnik uistinu branio tijekom suđenja

ILI

4.3

osobi je dostavljen nalog za oduzimanje (dan/mjesec/godina) … i izričito je obaviještena o pravu na obnovu postupka ili na žalbu, pri čemu ta osoba ima pravo sudjelovati te se mogu preispitati ključne činjenice predmeta, uključujući ispitivanje novih dokaza, što bi moglo dovesti do ukidanja izvornog naloga za oduzimanje, i

osoba je izričito navela da ne osporava nalog za oduzimanje

ILI

osoba nije zahtijevala obnovu postupka niti je podnijela žalbu u primjenjivom roku.

5.

Ako ste označili polja 4.1b., 4.2. ili 4.3., molimo navedite način kako je relevantni uvjet ispunjen: …

ODJELJAK I: Alternativne mjere, uključujući zatvorske kazne

1.   Molimo navedite dopušta li država izdavanja da država izvršenja upotrijebi alternativne mjere ako nije moguće izvršiti nalog za oduzimanje, bilo u cijelosti ili djelomično:

da

ne

2.   Ako da, navedite koje se mjere mogu primijeniti:

Pritvor (maksimalno razdoblje):

Rad u zajednici (ili ekvivalentno) (maksimalno razdoblje):

Ostale mjere (opis):

ODJELJAK J: Odluka o povratu imovine žrtvi ili plaćanju naknade štete žrtvi

1.   Molimo navedite, ako je primjenjivo:

Tijelo izdavatelj ili drugo nadležno tijelo države izdavanja izdalo je odluku o plaćanju naknade štete žrtvi ili povratu imovine žrtvi u sljedećem novčanom iznosu:

Tijelo izdavatelj ili drugo nadležno tijelo države izdavanja izdalo je odluku o povratu sljedeće nenovčane imovine žrtvi: …

U državi izvršenja u tijeku je postupak za povrat imovine žrtvi ili plaćanje naknade štete žrtvi, a njegov ishod bit će priopćen tijelu izvršitelju

2.   Pojedinosti odluke o povratu imovine žrtvi ili plaćanju naknade štete žrtvi:

Tijelo koje je izdalo odluku (službeni naziv): …

Datum odluke: …

Datum pravomoćnosti odluke: …

Referentni broj odluke (ako je dostupan): …

Opis imovine koja je predmet povrata: …

Ime i prezime žrtve: …

Adresa žrtve: …

Tijelo izdavatelj obavješćuje se u slučaju izravnog prijenosa žrtvi.

ODJELJAK K: Pojedinosti o tijelu izdavatelju

Naziv tijela: …

Ime i prezime osobe za kontakt: …

Dužnost (funkcija/rang): …

Broj spisa: …

Adresa: …

Broj telefona (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada): …

Broj telefaksa (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada): …

E-pošta: …

Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom izdavateljem: …

Ako se razlikuju od gore navedenih, podatci za kontakt osobe ili osoba koje treba kontaktirati ako su potrebne dodatne informacije ili za poduzimanje praktičnih mjera za izvršenje naloga ili prijenos imovine:

Ime i prezime/funkcija/organizacija: …

Adresa: …

E-pošta/broj telefona: …

Potpis tijela izdavatelja i/ili njegova predstavnika kojim se potvrđuje točnost i ispravnost sadržaja potvrde o oduzimanju: …

Naziv: …

Dužnost (funkcija/rang): …

Datum: …

Službeni pečat (ako postoji): …

ODJELJAK L: Središnje tijelo

Ako je središnje tijelo odgovorno za administrativno slanje i primanje potvrda o oduzimanju u državi izdavanja, molimo navedite:

Naziv središnjeg tijela: …

Ime i prezime osobe za kontakt: …

Dužnost (funkcija/rang): …

Broj spisa: …

Adresa: …

Broj telefona (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada): …

Broj telefaksa (pozivni broj zemlje) (pozivni broj područja/grada): …

E-pošta: …

ODJELJAK M: Pojedinosti o plaćanju države izdavanja

IBAN: …

BIC: …

Ime i prezime vlasnika bankovnog računa: …

ODJELJAK N: Privitci

Molimo navedite sve privitke priložene uz potvrdu:


Top