EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1726

Uredba (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011

PE/29/2018/REV/1

OJ L 295, 21.11.2018, p. 99–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/oj

21.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 295/99


UREDBA (EU) 2018/1726 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. studenoga 2018.

o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 74., članak 77. stavak 2. točke (a) i (b), članak 78. stavak 2. točku (e), članak 79. stavak 2. točku (c), članak 82. stavak 1. točku (d), članak 85. stavak 1., članak 87. stavak 2. točku (a) i članak 88. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Schengenski informacijski sustav (SIS II) uspostavljen je Uredbom (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (2) te Odlukom Vijeća 2007/533/PUP (3). Uredbom (EZ) br. 1987/2006 i Odlukom 2007/533/PUP predviđeno je da je tijekom prijelaznog razdoblja Komisija odgovorna za operativno upravljanje središnjim sustavom SIS II (središnji SIS II). Po isteku tog prijelaznog razdoblja, za operativno upravljanje središnjim SIS-om II i određenim aspektima komunikacijske infrastrukture odgovorno je upravljačko tijelo.

(2)

Vizni informacijski sustav (VIS) uspostavljen je Odlukom Vijeća 2004/512/EZ (4). Uredbom (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5) predviđeno je da je tijekom prijelaznog razdoblja Komisija odgovorna za operativno upravljanje sustavom VIS. Po isteku tog prijelaznog razdoblja, za operativno upravljanje središnjim VIS-om i nacionalnim sučeljima te određenim aspektima komunikacijske infrastrukture odgovorno je upravljačko tijelo.

(3)

Eurodac je uspostavljen Uredbom Vijeća (EZ) br. 2725/2000 (6). Uredbom Vijeća (EZ) br. 407/2002 (7) utvrđuju se potrebna provedbena pravila. Ti su pravni akti stavljeni izvan snage i zamijenjeni Uredbom (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (8) s učinkom od 20. srpnja 2015.

(4)

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, koju se često naziva eu-LISA, osnovana je Uredbom (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (9) kako bi se osiguralo operativno upravljanje SIS-om, VIS-om i Eurodacom te određenim aspektima njihovih komunikacijskih infrastruktura, te potencijalno drugim opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, uz uvjet donošenja zasebnih zakonodavnih pravnih akata Unije. Uredba (EU) br. 1077/2011 izmijenjena je Uredbom (EU) br. 603/2013 kako bi se uzele u obzir promjene uvedene u Eurodac.

(5)

Budući da je upravljačko tijelo trebalo imati pravnu, upravnu i financijsku autonomiju, osnovano je u obliku regulatorne agencije („Agencija”), koja ima pravnu osobnost. Kako je dogovoreno, sjedište je Agencije u Talinu u Estoniji. Međutim, s obzirom na to da su se zadaće povezane s tehničkim razvojem i pripremama za operativno upravljanje SIS-om II i VIS-om već obavljale u Strasbourgu u Francuskoj, a pričuvni centar za te sustave uspostavljen je u Sankt Johannu im Pongau u Austriji, u skladu s lokacijama sustava SIS II i VIS koje su određene odgovarajućim pravnim aktima, tako bi trebalo i ostati. Ta bi dva centra i dalje trebala biti lokacije gdje se obavljaju zadaće povezane s operativnim upravljanjem Eurodacom i gdje je uspostavljen pričuvni centar za Eurodac. Ta dva centra trebala bi ujedno biti lokacije za tehnički razvoj i operativno upravljanje drugim opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde te za pričuvni centar koji može osigurati rad opsežnog informacijskog sustava u slučaju pada tog opsežnog informacijskog sustava. Kako bi se osigurala maksimalna iskoristivost pričuvnog centra, taj bi se centar mogao upotrebljavati i za simultano upravljanje sustavima, uz uvjet da zadrži sposobnost osiguravanja njihova rada u slučaju pada jednog ili više sustava. Zbog visokog stupnja sigurnosti i dostupnosti te kritične prirode sustava, ako kapacitet za smještaj postojećih tehničkih centara postane nedostatan, upravni odbor Agencije (upravni odbor) trebao bi moći predložiti, ako je to opravdano na temelju neovisne procjene učinka i analize troškova i koristi, da se u Strasbourgu ili u Sankt Johannu im Pongau ili na obje te lokacije, prema potrebi, uspostavi drugi posebni tehnički centar kako bi se smjestili sustavi. Upravni odbor trebao bi se savjetovati s Komisijom i uzeti u obzir njezina stajališta prije nego što obavijesti Europski parlament i Vijeće („proračunsko tijelo”) o svojoj namjeri provedbe bilo kojeg projekta koji se odnosi na nekretnine.

(6)

Od početka rada 1. prosinca 2012. Agencija je preuzela zadaće koji su u vezi sa sustavom VIS na temelju Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Odluke Vijeća 2008/633/PUP (10) povjereni upravljačkom tijelu. U travnju 2013. Agencija je preuzela i zadaće koji su u vezi sa SIS-om II povjereni upravljačkom tijelu na temelju Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke 2007/533/PUP nakon pokretanja SIS-a II te je u lipnju 2013. preuzela zadaće koji su u vezi sa Eurodacom povjereni Komisiji na temelju uredbi (EZ) br. 2725/2000 i (EZ) br. 407/2002.

(7)

Prvom evaluacijom rada Agencije, na temelju neovisne vanjske evaluacije koja je provedena u razdoblju od 2015. do 2016., zaključeno je da Agencija djelotvorno osigurava operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima i ostalim zadaćama koje su joj povjerene, ali i da je nužan niz izmjena Uredbe (EU) br. 1077/2011, kao što je prijenos na Agenciju zadaća povezanih s komunikacijskom infrastrukturom koje je Komisija zadržala. Na temelju vanjske evaluacije Komisija je vodila računa o političkim, pravnim i činjeničnim zbivanjima te je u svojem izvješću od 29. lipnja 2017. o radu Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (izvješće o evaluaciji) predložila proširenje mandata Agencije na obavljanje zadaća koje će nastati kada suzakonodavci prihvate zakonodavne prijedloge kojima se novi sustavi povjeravaju Agenciji i zadaća iz Komunikacije Komisije od 6. travnja 2016. pod naslovom „Jači i pametniji informacijski sustavi za granice i sigurnost”, završnog izvješća stručne skupine na visokoj razini o informacijskim sustavima i interoperabilnosti od 11. svibnja 2017. te iz Komunikacije Komisijine od 16. svibnja 2017. pod naslovom: „Sedmo izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije”., podložno donošenju odgovarajućih pravnih akata Unije, prema potrebi. Osobito, Agencija bi trebala biti zadužena za razvoj rješenjâ u vezi s interoperabilnošću, koja je u Komunikaciji Komisije od 6. travnja 2016. definirana kao sposobnost informacijskih sustava da razmjenjuju podatke i omogućuju dijeljenja informacija.

Prema potrebi, sve mjere koje se provode u vezi s interoperabilnošću trebale bi biti usmjeravane Komunikacijom Komisije od 23. ožujka 2017. pod naslovom „Europski okvir interoperabilnosti – strategija provedbe”. Prilog 2. toj komunikaciji pruža opće smjernice, preporuke i najbolju praksu za postizanje ineroperabilnosti ili bar za stvaranje okruženja za postizanje bolje interoperabilnosti pri projektiranju, provedbi i upravljanju europskim javnim službama.

(8)

U izvješću o evaluaciji zaključeno je i da bi se mandat Agencije trebao proširiti kako bi joj se omogućilo da državama članicama pruža savjete o povezivanju nacionalnih sustava sa središnjim sustavima opsežnih informacijskih sustava kojima upravlja („sustavi”) i ad hoc pomoć i potporu, na zahtjev, te da službama Komisije pruža pomoć i potporu u pogledu tehničkih pitanja povezanih s novim sustavima.

(9)

Agenciji bi trebalo povjeriti rad na pripremi i razvoju sustava ulaska/izlaska (EES) uspostavljenog Uredbom (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća (11) te za operativno upravljanje njime.

(10)

Agenciji bi također trebalo povjeriti operativno upravljanje DubliNetom, zasebnim sigurnim kanalom za elektronički prijenos, uspostavljenim u skladu s člankom 18. Uredbe Komisije (EZ) br. 1560/2003 (12), koji bi tijela država članica nadležna za azil trebala koristiti za razmjenu informacija o podnositeljima zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

(11)

Agenciji bi trebalo povjeriti i rad na pripremi i razvoju europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) uspostavljenog Uredbom (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća (13) te operativno upravljanje njime.

(12)

Glavna uloga agencije i dalje bi trebala biti ispunjavanje zadaća operativnog upravljanja SIS-om II, VIS-om, Eurodacom, EES-om, DubliNetom, ETIAS-om te, ako se donese takva odluka, drugim opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde. Agencija bi trebala biti odgovorna i za tehničke mjere povezane s povjerenim joj zadaćama, koje nisu normativne naravi. Tim zadaćama ne bi smjela dovoditi u pitanje normativne zadaće za koje je nadležna isključivo Komisija, odnosno Komisija kojoj pomaže odbor, u skladu s odgovarajućim pravnim aktima Unije kojima su uređeni sustavi.

(13)

Agencija bi trebala moći primjenjivati tehnička rješenja kako bi ispunila zahtjeve u pogledu dostupnosti utvrđene u pravnim aktima Unije kojima se uređuju sustavi uz potpuno poštovanje posebnih odredaba tih akata u pogledu tehničke arhitekture relevantnog sustava. Ako ta tehnička rješenja zahtijevaju udvostručavanje sustava ili udvostručavanje sastavnih dijelova sustava, trebalo bi provesti neovisnu procjenu učinka i analizu troškova i koristi te bi odluku trebao donijeti upravni odbor nakon savjetovanja s Komisijom. Tom bi procjenom učinka trebalo obuhvatiti i ispitivanje potreba za kapacitetom za smještaj postojećih tehničkih centara u vezi s razvojem takvih tehničkih rješenja te mogućih rizika u vezi s postojećim operativnim ustrojem.

(14)

Nije više opravdano da Komisija zadržava određene zadaće povezane s komunikacijskom infrastrukturom sustava pa bi ih stoga trebalo prenijeti na Agenciju radi poboljšanja usklađenosti upravljanja komunikacijskom infrastrukturom. Međutim, za sustave koji upotrebljavaju EuroDomain, sigurnu komunikacijsku infrastrukturu koju pruža TESTA-ng (Transeuropske telematske usluge među upravama – nova generacija) koji su utemeljeni kao dio Programa ISA uspostavljenog Odlukom br. 922/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (14) i nastavljeni kao dio Programa ISA uspostavljenog Odlukom (EU) 2015/2240 Europskog parlamenta i Vijeća (15), Komisija bi trebala zadržati zadaće vezane za izvršenje proračuna, nabavu i modernizaciju te ugovorna pitanja.

(15)

Agencija bi trebala moći povjeriti zadaće u vezi s uvođenjem, postavljanjem, održavanjem i praćenjem komunikacijske infrastrukture vanjskim privatnim subjektima ili tijelima u skladu s Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (16). Agencija bi trebala imati dovoljno proračunskih i ljudskih resursa kako bi na najmanju moguću mjeru svela potrebu za prenošenjem svojih zadaća i dužnosti na vanjske privatne subjekte ili tijela.

(16)

Agencija bi i dalje trebala obavljati zadaće u vezi s osposobljavanjem za tehničku uporabu SIS-a II, VIS-a i Eurodaca, te drugih sustava koji bi joj mogli biti povjereni u budućnosti.

(17)

Kako bi se doprinijelo oblikovanju migracijske i sigurnosne politike Unije utemeljene na dokazima te nadzoru pravilnog funkcioniranja sustavâ, Agencija bi trebala prikupljati statističke podatke i objavljivati ih, kao i izrađivati statistička izvješća i stavljati ih na raspolaganje relevantnim akterima u skladu sa pravim aktima Unije kojima se uređuju ti sustavi, primjerice s ciljem praćenja provedbe Uredbe Vijeća (EU) br. 1053/2013 (17) ili u svrhu provođenja analize rizika i procjene osjetljivosti u skladu s Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća (18).

(18)

U skladu s člancima od 67. do 89. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), trebalo bi biti moguće Agenciji povjeriti odgovornost za pripremanje i razvijanje dodatnih opsežnih informacijskih sustava te za operativno upravljanje tim sustavima. Mogući primjeri takvih sustava mogli bi biti centralizirani sustav za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujući presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije (sustav ECRIS-TCN) ili računalni sustav za prekograničnu komunikaciju u građanskim i kaznenim postupcima (e-CODEX). Međutim, Agenciji bi te sustave trebalo povjeriti isključivo na osnovi naknadnih i zasebnih pravnih akata Unije, nakon izvršene procjene učinka.

(19)

Mandat Agencije u pogledu istraživanja trebalo bi proširiti kako bi se povećala njezina proaktivnost u predlaganju odgovarajućih i potrebnih tehničkih promjena sustava. Agencija bi trebala moći ne samo pratiti istraživačke aktivnosti koje su relevantne za operativno upravljanje sustavima već i doprinositi provedbi relevantnih dijelova Okvirnog programa Europske unije za istraživanja i inovacije, ako je Komisija Agenciji delegirala odgovarajuće ovlasti. Barem jednom godišnje, Agencija bi trebala pružati informacije o takvom praćenju Europskom parlamentu, Vijeću i, kad je riječ o obradi osobnih podataka, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

(20)

Komisija bi trebala moći Agenciji povjeriti odgovornost za provođenje pilot-projekata pokusne naravi, osmišljenih za ispitivanje izvedivosti određenog djelovanja i njegove koristi, što se može provesti bez temeljnog akta u skladu Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046. Osim toga, Komisija bi trebala moći Agenciji povjeriti i zadaće izvršenja proračuna radi dokazâ koncepta financiranog u okviru instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza uspostavljenog Uredbom (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (19) u skladu s Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046, nakon obavješćivanja Europskog parlamenta. Agencija bi trebala moći i planirati i provoditi aktivnosti ispitivanja u pogledu pitanja obuhvaćenih ovom Uredbom i pravnim aktima Unije kojima se uređuju razvoj, uspostava, rad i upotreba sustava, primjerice ispitivanja koncepata koji uključuju virtualizaciju. Agencija bi pri provođenju pilot-projekata posebnu pozornost trebala posvetiti strategiji Europske unije za upravljanje informacijama.

(21)

U pogledu povezivanja nacionalnih sustava sa središnjim sustavima, kako je predviđeno pravnim aktima Unije kojima se uređuju sustavi, Agencija bi trebala pružati savjete državama članicama, na njihov zahtjev.

(22)

Agencija bi također trebala pružati ad hoc potporu državama članicama na njihov zahtjev, u skladu s postupkom utvrđenim u ovoj Uredbi, ako je to nužno zbog izvanrednih izazova ili potreba povezanih s pitanjima sigurnosti ili migracija. Konkretno, država članica trebala bi moći zatražiti operativno i tehničko pojačanje i osloniti se na njega ako se ta država članica suočava s posebnim i nerazmjernim izazovima povezanima s migracijama u određenim područjima na svojim vanjskim granicama, koji su obilježeni velikim priljevom migranata. Takvo bi pojačanje trebalo biti omogućeno u žarišnim područjima u obliku timova za potporu upravljanju migracijama sastavljenih od stručnjaka iz odgovarajućih agencija Unije. Ako je u tom kontekstu potrebna potpora Agencije u pogledu pitanja povezanih sa sustavima, dotična država članica trebala bi poslati zahtjev za potporu Komisiji, koja bi, nakon što procijeni da je takva potpora zaista opravdana, zahtjev za potporu bez odgode trebala proslijediti Agenciji. Agencija bi o takvim zahtjevima trebala obavijestiti upravni odbor. Komisija bi također trebala pratiti daje li Agencija pravodoban odgovor na zahtjev za ad hoc potporu. U godišnjem izvješću o radu Agencije trebalo bi detaljno navesti aktivnosti koje je Agencija provela kako bi državama članicama pružila ad hoc potporu i o nastalim povezanim troškovima.

(23)

Agencija bi, na zahtjev, također trebala pružati potporu službama Komisije u pogledu tehničkih pitanja povezanih s postojećim ili novim sustavima, osobito za pripremu novih prijedloga za opsežne informacijske sustave koje bi trebalo povjeriti Agenciji.

(24)

Skupina država članica trebala bi moći Agenciji povjeriti razvoj, upravljanje ili smještaj zajedničkog sastavnog dijela informacijskog sustava kako bi im pomogla u provedbi tehničkih aspekata obveza koje proizlaze iz pravnih akata Unije u pogledu decentraliziranih informacijskih sustava u području slobode, sigurnosti i pravde. Ovime se ne bi smjele dovoditi u pitanje obveze tih država članica na temelju primjenjivih pravnih akata Unije, posebno u pogledu arhitekture tih sustava. Za to bi trebalo ishoditi prethodno odobrenje Komisije te bi to trebalo biti uvjetovano pozitivnom odlukom upravnog odbora, biti obuhvaćeno sporazumom o delegiranju između dotičnih država članica i Agencije te u potpunosti biti financirano doprinosima dotičnih država članica. Agencija bi trebala obavijestiti Europski parlament i Vijeće o odobrenom sporazumu o delegiranju i njegovim eventualnim izmjenama. Druge države članice trebale bi moći sudjelovati u takvom zajedničkom informacijskom rješenju, pod uvjetom da je ta mogućnost predviđena u sporazumu o delegiranju i pod uvjetom da se on na odgovarajući način izmijeni. Ta zadaća ne bi smjela negativno utjecati na Agencijino operativno upravljanje informacijskim sustavima.

(25)

Povjeravanje operativnog upravljanja opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde Agenciji ne bi smjelo utjecati na posebna pravila koja se primjenjuju na te sustave. Na svaki takav sustav sustave u potpunosti se primjenjuju posebna pravila kojima se uređuju svrha, pravo na pristup, sigurnosne mjere i dodatni zahtjevi za zaštitu podataka.

(26)

Radi učinkovitog nadzora nad funkcioniranjem Agencije države članice i Komisija trebale bi biti zastupljene u upravnom odboru. Upravnom odboru trebale bi biti povjerene odgovarajuće zadaće, a posebno donošenje godišnjeg programa rada, izvršavanje njegovih zadaća u vezi s proračunom Agencije, donošenje financijskih pravila koja se primjenjuju na Agenciju te utvrđivanje postupaka za donošenje odluka izvršnog direktora u vezi s operativnim zadaćama Agencije. Upravni odbor trebao bi provoditi te zadaće na učinkovit i transparentan način. Nakon što Komisija organizira prikladan postupak odabira i nakon saslušanja predloženih kandidata u nadležnom odboru ili odborima Europskog parlamenta, upravni bi odbor trebao imenovati i izvršnog direktora.

(27)

Uzimajući u obzir da će se do 2020. broj opsežnih informacijskih sustava povjerenih Agenciji znatno povećati te da se zadaće Agencije bitno proširuju, do 2020. doći će i do odgovarajućeg velikog povećanja broja osoblja Agencije. Stoga bi trebalo uspostaviti radno mjesto zamjenika izvršnog direktora Agencije, uzimajući u obzir i činjenicu da će zadaće povezane s razvojem sustavâ i njihovim operativnim upravljanjem iziskivati pojačani i predani nadzor i da su sjedišta i tehnički centri Agencije razmješteni u trima državama članicama. Zamjenika izvršnog direktora trebao bi imenovati upravni odbor.

(28)

Agencijom bi trebalo upravljati te bi ona trebala poslovati tako da se vodi računa o načelima zajedničkog pristupa u vezi s decentraliziranim agencijama Unije koji su 19. srpnja 2012. donijeli Europski parlament, Vijeće i Komisija.

(29)

U pogledu SIS-a II, Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust), koji imaju pravo na pristup podacima u SIS-u II i izravno pretraživanje tih podataka na temelju Odluke 2007/533/PUP, trebali bi imati status promatrača na sjednicama upravnog odbora kada su na dnevnom redu pitanja u vezi s primjenom te odluke. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu koja ima pravo na pristup SIS-u II i pretraživanje tog sustava u skladu s Uredbom (EU) 2016/1624 trebala bi imati status promatrača na sastancima upravnog odbora ako je na dnevnom redu pitanje povezano s primjenom te uredbe. Europol, Eurojust i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebali bi moći imenovati svaki svojeg predstavnika u savjetodavnu skupinu za SIS II osnovanu u skladu s ovom Uredbom.

(30)

U vezi s VIS-om Europol bi trebao imati status promatrača na sastancima upravnog odbora kada je na dnevnom redu pitanje koje se odnosi na primjenu Odluke 2008/633/PUP. Europol bi trebao moći imenovati svojeg predstavnika u savjetodavnu skupinu za VIS osnovanu u skladu s ovom Uredbom.

(31)

U vezi s Eurodacom Europol bi trebao imati status promatrača na sastancima upravnog odbora kada je na dnevnom redu pitanje koje se odnosi na primjenu Uredbe (EU) br. 603/2013. Europol bi trebao moći imenovati svojeg predstavnika u savjetodavnu skupinu za Eurodac osnovanu u skladu s ovom Uredbom.

(32)

U vezi s EES-om Europol bi trebao imati status promatrača na sastancima upravnog odbora kada je na dnevnom redu pitanje koje se odnosi na Uredbu (EU) br. 2017/2226.

(33)

U vezi s ETIAS-om Europol bi trebao imati status promatrača na sastancima upravnog odbora kada je na dnevnom redu pitanje koje se odnosi na Uredbu (EU) 2018/1240. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu također bi trebala imati status promatrača na sastancima upravnog odbora kada je na dnevnom redu pitanje koje se odnosi na ETIAS u vezi s primjenom te uredbe. Europol i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebali bi moći imenovati svaki svojeg predstavnika u savjetodavnu skupinu za EES-ETIAS osnovanu u skladu s ovom Uredbom.

(34)

Države članice trebale bi imati pravo glasa u upravnom odboru u vezi s opsežnim informacijskim sustavom ako ih u okviru prava Unije obvezuje bilo koji pravni akt Unije kojim se uređuju razvoj, uspostava, rad i upotreba takvog sustava. Danska bi također trebala imati pravo glasa u vezi s opsežnim informacijskim sustavom, ako odluči, u skladu s člankom 4. Protokola br. 22 o stajalištu Danske priloženom Ugovoru o Europskoj uniji (UEU) i UFEU-u, u svojem nacionalnom pravu provesti pravni akt Unije kojim se uređuju razvoj, uspostava, rad i upotreba navedenog sustava.

(35)

Države članice trebale bi imenovati člana u savjetodavnu skupinu opsežnog informacijskog sustava, ako ih u okviru prava Unije obvezuje bilo koji pravni akt Unije kojim se uređuju razvoj, uspostava, rad i upotreba tog sustava. Osim toga, Danska bi trebala imenovati člana u savjetodavnu skupinu opsežnog informacijskog sustava, ako odluči, u skladu s člankom 4. Protokola br. 22, u nacionalnom pravu provesti pravni akt Unije kojim se uređuju razvoj, uspostava, rad i upotreba navedenog sustava. Savjetodavne skupine trebale bi prema potrebi međusobno surađivati.

(36)

Kako bi se zajamčila njezina potpuna samostalnost i neovisnost te kako bi joj se omogućilo pravilno ostvarivanje ciljeva i obavljanje zadaća koji su joj dodijeljeni ovom Uredbom, Agenciji bi trebalo odobriti adekvatan i samostalan proračun s prihodima iz općeg proračuna Unije. Financiranje Agencije trebalo bi biti podložno sporazumu između Europskog parlamenta i Vijeća kako je utvrđeno u točki 31. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (20). Trebali bi se primjenjivati proračunski postupak i postupak davanja razrješnice Unije. Revizorski sud trebao bi provoditi reviziju računovodstvene dokumentacije, kao i zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija.

(37)

U svrhu ispunjavanja njezine misije te u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njezinih zadaća Agenciji bi trebalo dopustiti da surađuje s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, osobito onima u području slobode, sigurnosti i pravde, u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom i pravnim aktima Unije kojima se uređuju razvoj, uspostava, rad i upotreba sustava u okviru radnih dogovora sklopljenih u skladu s pravom i politikom Unije te unutar područja njihovih nadležnosti. Ako je tako predviđeno pravnim aktom Unije, Agenciji bi također trebalo dopustiti da surađuje s međunarodnim organizacijama i drugim relevantnim subjektima te bi trebala moći sklapati radne dogovore u tu svrhu. Ti radni dogovori trebali bi dobiti prethodno odobrenje Komisije te bi ih trebao odobriti upravni odbor. Agencija bi se, prema potrebi, trebala savjetovati i s Agencijom Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), osnovanom Uredbom (EZ) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (21), u pogledu mrežne i informacijske sigurnosti te slijediti njezine preporuke.

(38)

Prilikom osiguravanja razvoja i operativnog upravljanja sustavima Agencija bi trebala slijediti europske i međunarodne standarde vodeći računa o najstrožim stručnim zahtjevima, a posebno strategiju Europske unije za upravljanje informacijama.

(39)

Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (22) trebala bi se primjenjivati na obradu osobnih podataka koju obavlja Agencija, ne dovodeći u pitanje odredbe o zaštiti podataka utvrđene u pravnim aktima Unije kojima se uređuju razvoj, uspostava, rad i upotreba sustava koje bi trebale biti u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 . Kako bi se očuvala sigurnost i spriječila obrada kojom bi se kršila Uredba (EU) 2018/1725 i pravni akti Unije kojima se uređuju sustavi, Agencija bi trebala procijeniti rizike povezane s obradom i provesti mjere za ublažavanje tih rizika, kao što je šifriranje. Takvim bi se mjerama trebala osigurati odgovarajuća razina zaštite, uključujući povjerljivost, te uzeti u obzir najnovija dostignuća i troškovi provedbe u odnosu na rizik i vrstu osobnih podataka koje treba zaštititi. Pri procjeni rizika za sigurnost podataka u obzir bi trebalo uzeti rizike koje predstavlja obrada osobnih podataka, kao što su slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjene, neovlašteno otkrivanje osobnih podataka ili neovlašten pristup osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani, a što posebno može dovesti do fizičke, materijalne ili nematerijalne štete. Agencija bi Europskom nadzorniku za zaštitu podataka trebala dati pristup svim informacijama koje su potrebne za njegove istražne radnje. U skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (23), Komisija je obavila savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, koji je dao mišljenje 10. listopada 2017.

(40)

Kako bi se osigurao transparentan rad Agencije, na nju bi se trebala primjenjivati Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (24). Agencija bi trebala biti što transparentnija u pogledu svojih aktivnosti, ne ugrožavajući pritom ostvarenje ciljeva svojih operacija. Informacije o svim svojim aktivnostima trebala bi učiniti javno dostupnima. Također bi trebala osigurati brzo pružanje informacija javnosti i svim zainteresiranim stranama u vezi sa svojim radom.

(41)

Europski ombudsman može u skladu s člankom 228. UFEU-a kontrolirati aktivnosti Agencije.

(42)

Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (25) trebala bi se primjenjivati na Agenciju, koja bi trebala pristupiti Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica u vezi s internim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (26).

(43)

Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 (27) u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja trebala bi se primjenjivati na Agenciju.

(44)

Kako bi se osigurali otvoreni i transparentni uvjeti zaposlenja, kao i jednako postupanje s osobljem, na osoblje (uključujući izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora Agencije) trebalo bi primjenjivati Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije („Pravilnik o osoblju za dužnosnike”) i Uvjete zaposlenja ostalih službenika Unije („Uvjeti zaposlenja ostalih službenika”) iz Uredbe (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (28) (dalje u tekstu zajedno „Pravilnik o osoblju”), uključujući i pravila o profesionalnoj tajni ili druge jednakovrijedne obveze povjerljivosti.

(45)

S obzirom da je Agencija tijelo koje je Unija osnovala u smislu Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, Agencija bi na odgovarajući način trebala donijeti svoja financijska pravila.

(46)

Na Agenciju bi se trebala primjenjivati Delegirana uredba Komisije br. 1271/2013 (29).

(47)

Agencija, kako je osnovana ovom Uredbom, zamjenjuje i nasljeđuje Europsku agenciju za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, kako je osnovana Uredbom (EU) br. 1077/2011. Stoga bi trebala biti pravni sljednik svih ugovora koje je sklopila, obveza koje je preuzela i imovine koju je stekla Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, kako je osnovana Uredbom (EU) br. 1077/2011. Ova Uredba ne bi smjela utjecati na pravnu snagu sporazumâ, radnih dogovora i memoranduma o razumijevanju koje je sklopila Agencija kako je osnovana Uredbom (EU) br. 1077/2011, čime se ne dovode u pitanje njihove izmjene koje su potrebne u skladu s ovom Uredbom.

(48)

Kako bi se Agenciji omogućilo da što bolje nastavi ispunjavati zadaće Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde osnovane Uredbom (EU) br. 1077/2011., trebalo bi utvrditi prijelazne mjere, osobito u pogledu upravnog odbora, savjetodavnih skupina, izvršnog direktora i unutarnjih pravila koja je donio upravni odbor.

(49)

Cilj je ove Uredbe izmijeniti i proširiti odredbe Uredbe (EU) br. 1077/2011. Budući da su izmjene koje treba provesti ovom Uredbom značajne po broju i prirodi, Uredbu (EU) br. 1077/2011 trebalo bi radi jasnoće u cijelosti zamijeniti u odnosu na države članice koje obvezuje ova Uredba. Agencija, kako je osnovana ovom Uredbom, trebala bi zamijeniti i preuzeti funkcije Agencije kako je osnovana Uredbom (EU) br. 1077/2011 i, slijedom toga, ta bi uredba trebala biti stavljena izvan snage.

(50)

S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, odnosno osnivanje agencije na razini Unije koja bi bila odgovorna za operativno upravljanje i, prema potrebi, za razvoj opsežnih informacijskih sustava u području slobode, sigurnosti i pravde, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega i učinka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(51)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. S obzirom na to da ova Uredba, u mjeri u kojoj se odnosi na SIS II, VIS, EES i ETIAS, predstavlja daljnji razvoj schengenske pravne stečevine, Danska, u skladu s člankom 4. navedenog Protokola, u roku od šest mjeseci nakon što Vijeće odluči o ovoj Uredbi odlučuje hoće li je provesti u svojem nacionalnom pravu. U skladu s člankom 3. Sporazuma između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili u bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije (30), Danska obavješćuje Komisiju hoće li provesti odredbe ove Uredbe u mjeri u kojoj se odnose na Eurodac i DubliNet.

(52)

U mjeri u kojoj se njezine odredbe odnose na SIS II, kako je uređen Odlukom 2007/533/PUP, Ujedinjena Kraljevina sudjeluje u ovoj Uredbi u skladu s člankom 5. stavkom 1. Protokola br. 19 o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije, priloženog UEU-u i UFEU-u, i člankom 8. stavkom 2. Odluke Vijeća 2000/365/EZ (31). U mjeri u kojoj se njezine odredbe odnose na SIS II, kako je uređen Uredbom (EZ) br. 1987/2006, i VIS, EES i ETIAS, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ. Pismom predsjedniku Vijeća od 19. srpnja 2018. Ujedinjena Kraljevina zatražila je odobrenje za sudjelovanje u ovoj Uredbi u skladu s člankom 4. Protokola br. 19. Na temelju članka 1. Odluke Vijeća (EU) 2018/1600 (32) Ujedinjenoj Kraljevini odobreno je sudjelovanje u ovoj Uredbi. Nadalje, u mjeri u kojoj se njezine odredbe odnose na Eurodac i DubliNet, Ujedinjena Kraljevina dostavila je u pismu predsjedniku Vijeća od 23. listopada 2017. obavijest da želi sudjelovati u donošenju i primjeni ove Uredbe, u skladu s člankom 3. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženog UEU-u i UFEU-u. Ujedinjena Kraljevina stoga sudjeluje u donošenju ove Uredbe, te je ona za nju obvezujuća i na nju se primjenjuje.

(53)

U mjeri u kojoj se njezine odredbe odnose na SIS II, kako je uređen Odlukom 2007/533/PUP, Irska bi načelno mogla sudjelovati u ovoj Uredbi, u skladu s člankom 5. stavkom 1. Protokola br. 19 i člankom 6. stavkom 2. Odluke Vijeća 2002/192/EZ (33). U mjeri u kojoj se njezine odredbe odnose na SIS II, kako je uređen Uredbom (EZ) br. 1987/2006, i VIS, EES i ETIAS, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje u skladu s Odlukom 2002/192/EZ; Irska nije zatražila da sudjeluje u donošenju ove Uredbe, stoga u skladu s člankom 4. Protokola br. 19 Irska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje u slučaju da se njezinim mjerama razvijaju odredbe schengenskog acquisa jer se odnose na SIS II, kako je uređen Uredbom (EZ) br. 1987/2006, na VIS, na EES i na ETIAS. Nadalje, u mjeri u kojoj se njezine odredbe odnose na Eurodac i DubliNet, u skladu s člancima 1. i 2. te člankom 4.a stavkom 1. Protokola br. 21, Irska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. S obzirom da u tim okolnostima nije moguće osigurati da je ova Uredba u cijelosti primjenjiva u Irskoj, kako se to zahtijeva člankom 288. UFEU-a, Irska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje, ne dovodeći u pitanje njezina prava na temelju protokolâ br. 19 i br. 21.

(54)

U pogledu Islanda i Norveške, ova Uredba, u mjeri u kojoj se odnosi na SIS II i VIS, EES i ETIAS, predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (34) koje pripadaju području iz članka 1. točaka A, B i G Odluke Vijeća 1999/437/EZ (35). U pogledu Eurodaca i DubliNeta, ova Uredba predstavlja novu mjeru u smislu Sporazuma između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili Islandu ili Norveškoj (36). Slijedom toga, podložno njihovoj odluci o provedbi ove Uredbe u unutarnjem pravnom poretku, izaslanstva Republike Islanda i Kraljevine Norveške trebala bi sudjelovati u upravnom odboru Agencije. Kako bi se odredila dodatna detaljna pravila koja omogućuju sudjelovanje Republike Islanda i Kraljevine Norveške u aktivnostima Agencije, trebalo bi utvrditi daljnje dogovore između Unije i tih država.

(55)

U pogledu Švicarske, ova Uredba, u mjeri u kojoj se odnosi na SIS II i VIS, EES i ETIAS, predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (37) koje pripadaju području iz članka 1. točaka A, B i G Odluke Vijeća 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (38). u pogledu Eurodaca i DubliNeta, ova Uredba predstavlja novu mjeru u odnosu na Eurodac u smislu Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za određivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj (39). Slijedom toga, podložno švicarskoj odluci o provedbi ove Uredbe u unutarnjem pravnom poretku, izaslanstvo Švicarske Konfederacije trebalo bi sudjelovati u upravnom odboru Agencije. Kako bi se odredila dodatna detaljna pravila koja omogućuju sudjelovanje Švicarske Konfederacije u djelatnostima Agencije, trebalo bi utvrditi dodatni dogovor između Unije i Švicarske Konfederacije.

(56)

U pogledu Lihtenštajna, ova Uredba, u mjeri u kojoj se odnosi na SIS II i VIS, EES i ETIAS, predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (40) koje pripadaju području iz članka 1. točaka A, B i G Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU (41).

U pogledu Eurodaca i DubliNeta, ova Uredba predstavlja novu mjeru u odnosu na Eurodac u smislu Protokola između Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za određivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj (42). Slijedom toga, podložno lihtenštajnskoj odluci o provedbi ove Uredbe u unutarnjem pravnom poretku Lihtenštajna, izaslanstvo Kneževine Lihtenštajna trebalo bi sudjelovati u upravnom odboru agencije. Kako bi se odredila dodatna detaljna pravila koja omogućuju sudjelovanje Kneževine Lihtenštajna u aktivnostima Agencije, trebalo bi utvrditi dodatni dogovor između Unije i Kneževine Lihtenštajna,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET I CILJEVI

Članak 1.

Predmet

1.   Osniva se Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde („Agencija”).

2.   Agencija, kako je osnovana ovom Uredbom, zamjenjuje i nasljeđuje Europsku agenciju za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, kako je osnovana Uredbom (EU) br. 1077/2011.

3.   Agencija je odgovorna za operativno upravljanje Schengenskim informacijskim sustavom (SIS II), viznim informacijskim sustavom (VIS) i Eurodacom.

4.   Agencija je odgovorna za pripremanje i razvijanje sustava ulaska/izlaska (EES), DubliNeta i europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) ili operativno upravljanje tim sustavima.

5.   Agenciji se može dodijeliti odgovornost za pripremanje i razvijanje opsežnih informacijskih sustava u području slobode, sigurnosti i pravde osim onih iz stavaka 3. i 4. ovog članka i uključujući postojeće sustave, ili operativno upravljanje tim sustavima, ali samo ako je tako predviđeno odgovarajućim pravnim aktima Unije kojima se uređuju ti sustavi, na temelju članaka od 67. do 89. UFEU-a, vodeći računa, prema potrebi, o razvoju istraživanja iz članka 14. ove Uredbe i o rezultatima pilot-projekata i dokazâ koncepta iz članka 15. ove Uredbe.

6.   Operativno upravljanje sastoji se od svih zadaća koje su potrebne za osiguravanje funkcioniranja opsežnih informacijskih sustava u skladu s posebnim odredbama koje se primjenjuju na svaki od njih, uključujući i odgovornost za komunikacijsku infrastrukturu koju upotrebljavaju. Između tih opsežnih informacijskih sustava nema razmjene podataka ni dijeljenja informacija ili znanja, ako tako nije određeno u pojedinom pravnom aktu Unije.

7.   Agencija je odgovorna i za sljedeće zadaće:

(a)

osiguravanje kvalitete podataka u skladu s člankom 12.;

(b)

razvijanje nužnih mjera za omogućivanje interoperabilnosti u skladu s člankom 13.;

(c)

obavljanje istraživačkih aktivnosti u skladu s člankom 14.;

(d)

provođenje pilot-projekata, dokazâ koncepta i aktivnosti ispitivanja u skladu s člankom 15.; i

(e)

pružanje potpore državama članicama i Komisiji u skladu s člankom 16.

Članak 2.

Ciljevi

Ne dovodeći u pitanje nadležnosti Komisije i država članica u skladu s pravnim aktima Unije kojima se uređuju opsežni informacijski sustavi, Agencija osigurava:

(a)

razvoj opsežnih informacijskih sustava upotrebom odgovarajuće strukture za upravljanje projektima radi učinkovitog razvoja takvih sustava;

(b)

djelotvoran, siguran i neprekidan rad opsežnih informacijskih sustava;

(c)

učinkovito i financijski odgovorno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima;

(d)

odgovarajuće visoku kvalitetu usluga za korisnike opsežnih informacijskih sustava;

(e)

kontinuitet i neprekinutu uslugu;

(f)

visoku razinu zaštite podataka u skladu s pravom Unije u području zaštite podataka, uključujući i posebne odredbe za svaki pojedini opsežni informacijski sustav;

(g)

odgovarajuću razinu sigurnosti podataka i fizičke sigurnosti u skladu s primjenjivim pravilima, uključujući i posebne odredbe za svaki pojedini opsežni informacijski sustav.

POGLAVLJE II.

ZADAĆE AGENCIJE

Članak 3.

Zadaće u vezi sa SIS-om II

U vezi sa SIS-om II Agencija izvršava:

(a)

zadaće dodijeljene upravljačkom tijelu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1987/2006 i Odlukom 2007/533/PUP; i

(b)

zadaće u vezi s osposobljavanjem za tehničku uporabu SIS-a II, posebno za osoblje SIRENE (SIRENE – zahtjev za dodatnim podacima kod nacionalnih unosa) i osposobljavanjem stručnjaka za tehničke aspekte SIS-a II u okviru schengenske evaluacije.

Članak 4.

Zadaće u vezi s VIS-om

U vezi s VIS-om Agencija izvršava:

(a)

zadaće dodijeljene upravljačkom tijelu Uredbom (EZ) br. 767/2008 i Odlukom 2008/633/PUP; i

(b)

zadaće u vezi s osposobljavanjem za tehničku uporabu VIS-a i osposobljavanjem stručnjaka za tehničke aspekte VIS-a u okviru schengenske evaluacije.

Članak 5.

Zadaće u vezi s Eurodacom

U vezi s Eurodacom Agencija izvršava:

(a)

zadaće koje su joj dodijeljene Uredbom (EU) br. 603/2013; i

(b)

zadaće u vezi s osposobljavanjem za tehničku uporabu Eurodaca.

Članak 6.

Zadaće u vezi s EES-om

U vezi s EES-om Agencija izvršava:

(a)

zadaće koje su joj dodijeljene Uredbom (EU) 2017/2226; i

(b)

zadaće u vezi s osposobljavanjem za tehničku uporabu EES-a i osposobljavanjem stručnjaka za tehničke aspekte EES-a u okviru schengenske evaluacije.

Članak 7.

Zadaće u vezi s ETIAS-om

U vezi s ETIAS-om Agencija izvršava:

(a)

zadaće koje su joj dodijeljene Uredbom (EU) 2018/1240; i

(b)

zadaće u vezi s osposobljavanjem za tehničku uporabu ETIAS-a i osposobljavanjem stručnjaka za tehničke aspekte ETIAS-a u okviru schengenske evaluacije.

Članak 8.

Zadaće u vezi s DubliNetom

U vezi s DubliNetom Agencija izvršava:

(a)

operativno upravljanje DubliNetom, posebnim sigurnim elektroničkim prijenosnim kanalom između tijela država članica uspostavljenim u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1560/2003 za potrebe članaka 31., 32. i 34. Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (43); i

(b)

zadaće u vezi s osposobljavanjem za tehničku uporabu DubliNeta.

Članak 9.

Zadaće u vezi s pripremanjem i razvijanjem drugih opsežnih informacijskih sustava te operativnim upravljanjem tim sustavima

Ako su Agenciji povjereni pripremanje i razvijanje drugih opsežnih informacijskih sustava iz članka 1. stavka 5. ili operativno upravljanje tim sustavima, ona prema potrebi izvršava zadaće koje su joj prenesene pravnim aktom Unije kojim se uređuje relevantni sustav, kao i zadaće povezane s osposobljavanjem za tehničku uporabu tih sustava.

Članak 10.

Tehnička rješenja koja zahtijevaju posebne uvjete prije provedbe

Ako se pravnim aktima Unije kojima se uređuju sustavi zahtijeva da Agencija osigurava funkcioniranje tih sustava 24 sata na dan, 7 dana u tjednu i ne dovodeći u pitanje te pravne akte Unije, Agencija provodi tehnička rješenja kako bi ispunila te zahtjeve. Ako ta tehnička rješenja zahtijevaju udvostručavanje sustava ili udvostručavanje sastavnih dijelova sustava, to se provodi ako je provedena neovisna procjena učinka i analiza troškova i koristi, koje Agencija treba naručiti. te nakon savjetovanja s Komisijom i pozitivne odluke upravnog odbora. U okviru procjene učinka također se ispituju postojeće i buduće potrebe u smislu kapaciteta za smještaj postojećih tehničkih centara u vezi s razvojem takvih tehničkih rješenja i mogućim rizicima u vezi s aktualnim operativnim ustrojem.

Članak 11.

Zadaće u vezi s komunikacijskom infrastrukturom

1.   Agencija izvršava sve zadaće u vezi s komunikacijskom infrastrukturom sustava, a koje su joj dodijeljene u skladu s pravnim aktima Unije kojima se uređuju sustavi, uz iznimku sustava koji upotrebljavaju EuroDomain za svoju komunikacijsku infrastrukturu. U slučaju sustava koji na taj način upotrebljavaju EuroDomain, Komisija je odgovorna za zadaće izvršenja proračuna, nabave i modernizacije te za ugovorna pitanja. U skladu s pravnim aktima Unije kojima se uređuju sustavi koji upotrebljavaju EuroDomain, zadaće u vezi s komunikacijskom infrastrukturom, uključujući operativno upravljanje i sigurnost, raspodjeljuju se između Agencije i Komisije. Kako bi osigurale usklađenost u izvršavanju svojih odgovornosti, Komisija i Agencija sklapaju operativne radne dogovore koji se odražavaju u memorandumu o razumijevanju.

2.   Komunikacijskom se infrastrukturom upravlja te se ona nadzire tako da se štiti od prijetnji i da se zajamči njezina sigurnost i sigurnost sustava, uključujući i sigurnost podataka koji se razmjenjuju preko komunikacijske infrastrukture.

3.   Agencija donosi odgovarajuće mjere, uključujući sigurnosne planove, kako bi se, među ostalim, spriječilo neovlašteno čitanje, kopiranje, mijenjanje ili brisanje osobnih podataka tijekom njihova prijenosa ili tijekom prijenosa nosača podataka, posebno uporabom odgovarajućih tehnika šifriranja. Sve operativne informacije u vezi sa sustavom koje se šalju preko komunikacijske infrastrukture moraju biti šifrirane.

4.   Zadaće u vezi s uvođenjem, postavljanjem, održavanjem i praćenjem komunikacijske infrastrukture mogu se povjeriti vanjskim privatnim subjektima ili tijelima u skladu s Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046. Te zadaće provode se pod odgovornošću Agencije i pod njezinim strogim nadzorom.

Pri provedbi zadaća iz prvog stavka svi vanjski privatni subjekti ili tijela, uključujući i pružatelje mrežnih usluga, obvezani su sigurnosnim mjerama navedenima u stavku 3. i ni na koji način ne smiju imati pristup operativnim podacima koji su pohranjeni u sustavima ni podacima koji se prenose preko komunikacijske infrastrukture kao ni razmjeni SIRENE u vezi sa SIS-om II.

5.   Upravljanje ključevima za šifriranje ostaje u nadležnosti Agencije i ne smije se prenositi na vanjske privatne subjekte. Time se ne dovode u pitanje postojeći ugovori o komunikacijskim infrastrukturama SIS-a II, VIS-a i Eurodaca.

Članak 12.

Kvaliteta podataka

Ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica u pogledu podataka koji se unose u sustave, Agencija, blisko surađujući sa svojim savjetodavnim skupinama, zajedno s Komisijom radi na uspostavi automatiziranih mehanizama za kontrolu kvalitete podataka i zajedničkih pokazatelja kvalitete podataka za sve te sustave te na razvoju središnjeg repozitorija koji sadržava isključivo anonimizirane podatke za izvješćivanje i statistiku, podložno posebnim odredbama u pravnim aktima Unije kojima se uređuju razvoj, uspostava, rad i uporaba sustava.

Članak 13.

Interoperabilnost

Ako je interoperabilnost opsežnih informacijskih sustava predviđena relevantnim pravnim aktom Unije, Agencija razvija potrebne mjere za omogućivanje te interoperabilnosti.

Članak 14.

Praćenje istraživanja

1.   Agencija prati razvoj istraživanja koja su relevantna za operativno upravljanje SIS-om II, VIS-om, Eurodacom, EES-om, ETIAS-om, DubliNetom i drugim opsežnim informacijskim sustavima iz članka 1. stavka 5.

2.   Agencija može doprinijeti provedbi dijelova Okvirnog programa Europske unije za istraživanja i inovacije koji se odnose na opsežne informacijske sustave u području slobode, sigurnosti i pravde. U tu svrhu, i ako joj je Komisija delegirala odgovarajuće ovlasti, Agencija ima sljedeće zadaće:

(a)

upravljanje pojedinim fazama provedbe programa i pojedinim fazama posebnih projekata na temelju relevantnih programa rada koje je donijela Komisija;

(b)

donošenje instrumenata izvršenja proračuna te za prihode i rashode i provođenje svih operacija koje su potrebne za upravljanje programom; i

(c)

pružanje potpore u provedbi programa.

3.   Agencija redovito i barem jednom godišnje obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju, a kada je riječ o obradi osobnih podataka, i Europskog nadzornika za zaštitu podataka, o razvoju istraživanja iz ovog članka ne dovodeći u pitanje obveze izvješćivanja u vezi s provedbom dijelova Okvirnog programa Europske unije za istraživanja i inovacije iz stavka 2.

Članak 15.

Pilot-projekti, dokazi koncepta i aktivnosti ispitivanja

1.   Na izričit i jasan zahtjev Komisije, koja je obavijestila Europski parlament i Vijeće najmanje tri mjeseca prije podnošenja takvog zahtjeva, i nakon pozitivne odluke upravnog odbora, Agenciji se može, u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (u) ove Uredbe i putem sporazuma o delegiranju, povjeriti provedba pilot-projekata kako su navedeni u članku 58. stavku 2. točki (a) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 za razvoj ili operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima na temelju članaka od 67. do 89. UFEU-a, u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

Agencija redovito obavješćuje Europski parlament, Vijeće i, kada je riječ o obradi osobnih podataka, Europskog nadzornika za zaštitu podataka, o razvoju pilot-projekata koje provodi Agencija na temelju prvog podstavka.

2.   Odobrena financijska sredstva za pilot-projekte iz članka 58. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 koje je Komisija zatražila na temelju stavka 1. unose se u proračun za najviše dvije uzastopne financijske godine.

3.   Na zahtjev Komisije ili Vijeća, nakon što je obaviješten Europski parlament i nakon pozitivne odluke upravnog odbora, Agenciji se putem sporazuma o delegiranju može povjeriti provedba proračuna za dokaze koncepta financirane u okviru instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza uspostavljenog Uredbom (EU) br. 515/2014 u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

4.   Nakon pozitivne odluke upravnog odbora Agencija može planirati i provoditi aktivnosti ispitivanja u pogledu pitanja obuhvaćenih ovom Uredbom ili bilo kojim drugim pravnim aktima Unije kojima se uređuje razvoj, uspostava, rad i uporaba sustava.

Članak 16.

Potpora državama članicama i Komisiji

1.   Svaka država članica može od Agencije zatražiti savjet u vezi s povezivanjem svojeg nacionalnog sustava sa središnjim sustavima opsežnih informacijskih sustava kojima upravlja Agencija.

2.   Svaka država članica Komisiji može podnijeti zahtjev za ad hoc potporu koji Komisija, ako procijeni da je takva potpora potrebna zbog izvanrednih potreba povezanih sa sigurnošću ili migracijama, bez odgode prenosi Agencij. i Agencija o takvim zahtjevima obavješćuje upravni odbor. Državu članicu se obvavješćuje ako je procjena Komisije negativna.

Komisija prati je li Agencija pravovremeno odgovorila na zahtjev države članice. U godišnjem izvješću o radu Agencije detaljno se navode mjere koje je Agencija poduzela kako bi državama članicama pružila ad hoc potporu i troškovi koji su u vezi s tim nastali.

3.   Od Agencije se može zahtijevati i davanje savjeta ili potpore Komisiji o tehničkim pitanjima povezanima s postojećim ili novim sustavima, među ostalim s pomoću studija i ispitivanja. Agencija obavješćuje Upravni odbor o takvim zahtjevima.

4.   Skupina od najmanje pet država članica Agenciji može povjeriti zadaće razvoja, upravljanja i smještaja zajedničkog sastavnog dijela informacijskih sustava kako bi im se pomoglo s provedbom tehničkih aspekata obveza koje proizlaze iz prava Unije o decentraliziranim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde. Ta zajednička informacijska rješenja ne dovode u pitanje obveze država članica koje su podnijele zahtjev u skladu s primjenjivim pravom Unije, osobito u pogledu arhitekture tih sustava.

Države članice koje su podnijele zahtjev mogu, osobito, povjeriti Agenciji zadaću uspostave zajedničkog sastavnog dijela ili usmjerivača za unaprijed dostavljene informacije o putnicima i evidenciju podataka o putnicima kao tehnički alat za podršku kako bi se olakšalo povezivanje sa zračnim prijevoznicima kako bi se državama članicama pomoglo u provedbi Direktive Vijeća 2004/82/EZ (44) i Direktive (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća (45). U takvom slučaju Agencija na središnjoj razini prikuplja podatke od zračnih prijevoznika te ih prenosi državama članicama preko zajedničkog sastavnog dijela ili usmjerivača. Države članice koje su podnijele zahtjev donose potrebne mjere kako bi osigurale da zračni prijevoznici prenose podatke preko Agencije.

Agenciji se povjerava zadaća razvoja, upravljanja ili smještaja zajedničkog sastavnog dijela informacijskog sustava tek nakon prethodnog odobrenja Komisije i podložno pozitivnoj odluci upravnog odbora.

Države članice koje su podnijele zahtjev povjeravaju Agenciji zadaće iz prvog i drugog podstavka na temelju sporazuma o delegiranju kojim se utvrđuju uvjeti za delegiranje zadaća te izračun svih relevantnih troškova i metode izdavanja računa. Države članice sudionice snose sve relevantne troškove. Sporazum o delegiranju mora biti u skladu s pravnim aktima Unije kojima se uređuju dotični sustavi. Agencija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o odobrenom sporazumu o delegiranju i njegovim eventualnim izmjenama.

Druge države članice mogu zatražiti da i one sudjeluju u zajedničkom informacijskom rješenju ako je ta mogućnost predviđena sporazumom o delegiranju u kojem su posebno navedene financijske posljedice takvog sudjelovanja. Sporazum o delegiranju mijenja se na odgovarajući način nakon što Komisija izda prethodno odobrenje i nakon pozitivne odluke upravnog odbora.

POGLAVLJE III.

STRUKTURA I ORGANIZACIJA

Članak 17.

Pravni status i lokacija

1.   Agencija je tijelo Unije i ima pravnu osobnost.

2.   Agencija u svakoj državi članici ima najširu pravnu sposobnost koja se priznaje pravnim osobama na temelju nacionalnog prava. Može osobito stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu ili njome raspolagati te biti stranka u sudskim postupcima.

3.   Sjedište je Agencije u Talinu u Estoniji.

Zadaće u vezi s razvojem i operativnim upravljanjem iz članka 1. stavaka 4. i 5. i članaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 11. izvršavaju se u tehničkom centru u Strasbourgu u Francuskoj.

Pričuvni centar koji može osigurati rad opsežnog informacijskog sustava u slučaju pada takvog sustava uspostavlja se u Sankt Johannu im Pongau u Austriji.

4.   Oba se tehnička centra mogu upotrebljavati za simultani rad opsežnih informacijskih sustava, uz uvjet da pričuvni centar zadrži sposobnost osiguravanja njihova rada u slučaju kvara jednog ili više sustava.

5.   Zbog posebne naravi sustava, ako se pojavi potreba da Agencija radi smještaja sustava uspostavi drugi posebni tehnički centar u Strasbourgu ili u Sankt Johannu im Pongau ili na obje te lokacije, prema potrebi, ta se potreba opravdava na temelju neovisne procjene učinka i analize troškova i koristi. Upravni odbor savjetuje se s Komisijom i uzima u obzir njezina stajališta prije nego što obavijesti proračunsko tijelo o namjeri provedbe bilo kojeg projekta koji se odnosi na imovinu u skladu s člankom 45. stavkom 9.

Članak 18.

Struktura

1.   Administrativna i upravljačka tijela Agencije jesu:

(a)

upravni odbor;

(b)

izvršni direktor;

(c)

savjetodavne skupine.

2.   Struktura Agencije uključuje:

(a)

službenika za zaštitu podataka;

(b)

službenika za sigurnost;

(c)

računovodstvenog službenika.

Članak 19.

Funkcije upravnog odbora

1.   Upravni odbor:

(a)

daje opće smjernice za rad Agencije;

(b)

dvotrećinskom većinom članova s pravom glasa donosi godišnji proračun Agencije i obavlja ostale zadaće povezane s proračunom Agencije u skladu s poglavljem V.;

(c)

imenuje izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora i, prema potrebi, produljuje njihove mandate ili ih razrješava dužnosti u skladu s člankom 25. odnosno člankom 26.;

(d)

izvršava stegovne ovlasti nad izvršnim direktorom i prati njegovu uspješnost u izvršavanju zadaća i u provedbi odluka upravnog odbora, a u dogovoru s izvršnim direktorom izvršava i stegovne ovlasti nad zamjenikom izvršnog direktora;

(e)

donosi sve odluke o uspostavi organizacijske strukture Agencije te, ako je to potrebno, njezinoj izmjeni, uzimajući u obzir potrebe Agencije u pogledu aktivnosti te dobro financijsko upravljanje;

(f)

donosi politiku Agencije koja se odnosi na osoblje;

(g)

donosi poslovnik Agencije;

(h)

donosi strategiju borbe protiv prijevara, razmjernu riziku od prijevare, uzimajući u obzir troškove i koristi mjera koje treba provesti;

(i)

donosi pravila za sprečavanje sukoba interesa i upravljanje njima u odnosu na svoje članove te ih objavljuje na internetskim stanicama Agencije;

(j)

donosi detaljna interna pravila i postupke za zaštitu zviždača te odgovarajuće komunikacijske kanale za prijavljivanje protupravnog postupanja;

(k)

odobrava sklapanje radnih dogovora u skladu s člancima 41. i 43.;

(l)

na prijedlog izvršnog direktora odobrava sporazum o sjedištu Agencije i sporazume o tehničkim i pričuvnim centrima, uspostavljenim u skladu s člankom 17. stavkom 3., koje potpisuju izvršni direktor i države članice domaćini;

(m)

u skladu sa stavkom 2., u odnosu na osoblje Agencije, izvršava ovlasti koje su Pravilnikom o osoblju za dužnosnike dodijeljene tijelu za imenovanje i ovlasti koje su Uvjetima zaposlenja ostalih službenika dodijeljene tijelu ovlaštenom za sklapanje ugovora o radu („ovlasti tijela za imenovanje”);

(n)

donosi, u suglasnosti s Komisijom, potrebna provedbena pravila za primjenu Pravilnika o osoblju u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju za dužnosnike;

(o)

donosi potrebna pravila za upućivanje nacionalnih stručnjaka Agenciji;

(p)

donosi nacrt procjene prihoda i rashoda Agencije, uključujući nacrt plana radnih mjesta, te ga svake godine do 31. siječnja podnosi Komisiji;

(q)

donosi nacrt jedinstvenog programskog dokumenta koji sadržava višegodišnje programiranje Agencije i njezin program rada za sljedeću godinu te prednacrt procjene prihoda i rashoda Agencije, uključujući nacrt plana radnih mjesta, te ga, kao i svaku njegovu ažuriranu verziju, svake godine do 31. siječnja podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji;

(r)

do 30. studenoga svake godine dvotrećinskom većinom svojih članova s pravom glasa i u skladu s godišnjim proračunskim postupkom, donosi jedinstveni programski dokument uzimajući u obzir mišljenje Komisije i osigurava da se konačna verzija jedinstvenog programskog dokumenta dostavi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji te da se objavi;

(s)

do kraja kolovoza svake godine donosi privremeno izvješće o napretku u provedbi planiranih aktivnosti za tekuću godinu te ga dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji;

(t)

ocjenjuje i donosi konsolidirano godišnje izvješće o radu Agencije za prethodnu godinu, u kojem posebice uspoređuje postignute rezultate s ciljevima godišnjeg programa rada i svake godine do 1. srpnja dostavlja izvješće i njegovu ocjenu Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu i osigurava da se godišnje izvješće o radu objavljuje;

(u)

izvršava svoje zadaće u vezi s proračunom Agencije, uključujući provedbu pilot-projekata i dokazâ koncepta iz članka 15.;

(v)

donosi financijska pravila koja se primjenjuju na Agenciju u skladu s člankom 49.;

(w)

imenuje računovodstvenog službenika, koji može biti računovodstveni službenik Komisije, podložno Pravilniku o osoblju, koji mora biti u potpunosti neovisan u obavljanju svojih dužnosti;

(x)

osigurava odgovarajuće postupanje na temelju nalaza i preporuka koji proizlaze iz raznih izvješća unutarnje i vanjske revizije i evaluacija te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO);

(y)

donosi i redovito ažurira komunikacijske planove i planove za širenje informacija iz članka 34. stavka 4.;

(z)

donosi potrebne sigurnosne mjere, uključujući sigurnosni plan, plan kontinuiteta poslovanja i plan oporavka u slučaju katastrofe, vodeći računa o mogućim preporukama stručnjaka za sigurnost iz savjetodavnih skupina;

(aa)

donosi sigurnosna pravila o zaštiti klasificiranih podataka i neklasificiranih osjetljivih podataka nakon odobrenja Komisije;

(bb)

imenuje službenika za sigurnost;

(cc)

imenuje službenika za zaštitu podataka u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725;

(dd)

donosi detaljna pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001;

(ee)

donosi izvješća o razvoju EES-a na temelju članka 72. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/2226 i izvješća o razvoju ETIAS-a na temelju članka 92. stavka 2. Uredbe (EU) 2018/1240;

(ff)

donosi izvješća o tehničkom funkcioniranju SIS-a II na temelju članka 50. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i članka 66. stavka 4. Odluke 2007/533/PUP, VIS-a na temelju članka 50. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 767/2008 i članka 17. stavka 3. Odluke 2008/633/PUP, EES-a na temelju članka 72. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/2226 i ETIAS-a na temelju članka 92. stavka 4. Uredbe (EU) 2018/1240;

(gg)

donosi godišnje izvješće o aktivnostima središnjeg sustava Eurodaca na temelju članka 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 603/2013;

(hh)

daje formalne primjedbe na izvješća Europskog nadzornika za zaštitu podataka o revizijama provedenim na temelju članka 45. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1987/2006, članka 42. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 767/2008 i članka 31. stavka 2. Uredbe (EU) br. 603/2013, članka 56. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/2226 i članka 67. Uredbe (EU) 2018/1240 i osigurava odgovarajuće postupanje nakon tih revizija;

(ii)

objavljuje statističke podatke u vezi sa SIS-om II na temelju članka 50. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i članka 66. stavka 3. Odluke 2007/533/PUP;

(jj)

prikuplja i objavljuje statističke podatke o radu središnjeg sustava Eurodaca na temelju članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) br. 603/2013;

(kk)

objavljuje statističke podatke u vezi s EES-om na temelju članka 63. Uredbe (EU) 2017/2226;

(ll)

objavljuje statističke podatke u vezi s ETIAS-om na temelju članka 84. Uredbe (EU) 2018/1240;

(mm)

osigurava godišnju objavu popisa nadležnih tijela ovlaštenih za izravno pretraživanje podataka pohranjenih u SIS-u II na temelju članka 31. stavka 8. Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i članka 46. stavka 8. Odluke 2007/533/PUP, zajedno s popisom ureda nacionalnih sustava SIS-a II (uredi N.SIS II) i ureda SIRENE na temelju članka 7. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i članka 7. stavka 3. Odluke 2007/533/PUP, kao i popisa nadležnih tijela o kojima je upućena obavijest na temelju članka 65. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/2226 te popisa nadležnih tijela na temelju članka 87. stavka 2. Uredbe (EU) 2018/1240.

(nn)

osigurava godišnju objavu popisa jedinica na temelju članka 27. stavka 2. Uredbe (EU) br. 603/2013;

(oo)

osigurava da se svim odlukama i postupcima Agencije koji utječu na opsežne informacijske sustave u području slobode, sigurnosti i pravde poštuje načelo neovisnosti pravosuđa;

(pp)

izvršava sve druge zadaće koje su mu dodijeljene u skladu s ovom Uredbom.

Ne dovodeći u pitanje odredbe o objavljivanju popisa relevantnih tijela predviđenih pravnim aktima Unije iz prvog podstavka točke (mm) i ako tim pravnim aktima nije već predviđena obveza objavljivanja i stalnog ažuriranja tih popisa na stranici Agencije, objavljivanje i stalno ažuriranje osigurava upravni odbor.

2.   Upravni odbor u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju za dužnosnike donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju za dužnosnike i članka 6. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika kojom se relevantne ovlasti tijela za imenovanje delegiraju izvršnom direktoru i kojom se utvrđuju uvjeti u skladu s kojima se to delegiranje ovlasti može suspendirati. Izvršni direktor ovlašten je dalje delegirati te ovlasti.

Upravni odbor može, kada to zahtijevaju iznimne okolnosti, odlukom privremeno suspendirati delegiranje ovlasti tijela nadležnog za imenovanje izvršnom direktoru i ovlasti koje je izvršni direktor delegirao dalje te ih izvršavati sam ili ih delegirati jednom od svojih članova ili zaposlenika koji nije izvršni direktor.

3.   Upravni odbor može izvršnom direktoru davati savjete o svakom pitanju koje je usko povezano s razvojem i operativnim upravljanjem opsežnim informacijskim sustavima te o aktivnostima u vezi s istraživanjem, pilot-projektima, dokazima koncepta i aktivnostima ispitivanja.

Članak 20.

Sastav upravnog odbora

1.   Upravni odbor sastavljen je od po jednog predstavnika svake države članice i dva predstavnika Komisije. Svaki predstavnik ima pravo glasa u skladu s člankom 23.

2.   Svaki član upravnog odbora ima zamjenika. Zamjenik predstavlja člana u njegovoj odsutnosti ili u slučaju kada je član izabran za predsjednika ili zamjenika predsjednika upravnog odbora i predsjedava sjednicom upravnog odbora. Članovi upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se na temelju visokog stupnja relevantnih iskustava i stručnosti u području opsežnih informacijskih sustava u području slobode, sigurnosti i pravde, te na temelju njihova poznavanja zaštite podataka, uzimajući u obzir njihove relevantne upravljačke, administrativne i proračunske vještine. Sve strane zastupljene u upravnom odboru nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika radi osiguranja kontinuiteta rada upravnog odbora. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

3.   Mandat članova i njihovih zamjenika traje četiri godine i može se obnoviti. Po isteku mandata ili u slučaju ostavke, članovi obavljaju svoju funkciju do ponovnog imenovanja ili do zamjene.

4.   Zemlje koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjerama povezanima s Dublinom i Eurodacom sudjeluju u djelatnostima Agencije. One u upravni odbor imenuju po jednog predstavnika i zamjenika.

Članak 21.

Predsjednik upravnog odbora

1.   Upravni odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika među onim članovima upravnog odbora koje imenuju države članice koje su, na temelju prava Unije, u cijelosti obvezane svim pravnim aktima Unije kojima se uređuje razvoj, uspostava, rad i uporaba opsežnih informacijskih sustava kojima upravlja Agencija. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom glasova članova upravnog odbora koji imaju pravo glasa.

Zamjenik predsjednika automatski mijenja predsjednika ako je on spriječen izvršavati svoje dužnosti.

2.   Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje četiri godine. Njihov se mandat može jednom obnoviti. Ako im članstvo u upravnom odboru prestane za vrijeme mandata, mandat im automatski prestaje na taj datum.

Članak 22.

Sastanci upravnog odbora

1.   Predsjednik saziva sastanke upravnog odbora.

2.   Izvršni direktor sudjeluje u raspravama, bez prava glasa.

3.   Upravni odbor održava najmanje dva redovna sastanka godišnje. Osim toga, sastaje se na inicijativu predsjednika, na zahtjev Komisije, na zahtjev izvršnog direktora ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova upravnog odbora koji imaju pravo glasa.

4.   Europol i Eurojust mogu biti nazočni na sastancima upravnog odbora kao promatrači, kada je na dnevnom redu pitanje koje se odnosi na SIS II u pogledu primjene Odluke 2007/533/PUP. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu može biti nazočna na sastancima upravnog odbora kao promatrač, kada je na dnevnom redu pitanje koje se odnosi na SIS II u pogledu primjene Uredbe (EU) 2016/1624.

Europol može biti nazočan na sastancima upravnog odbora kao promatrač kada je na dnevnom redu pitanje koje se odnosi na VIS u pogledu primjene Odluke 2008/633/PUP ili pitanje koje se odnosi na Eurodac u pogledu primjene Uredbe (EU) br. 603/2013.

Europol može biti nazočan na sastancima upravnog odbora kao promatrač kada je na dnevnom redu pitanje koje se odnosi na EES u pogledu primjene Uredbe (EU) 2017/2226 ili pitanje koje se odnosi na ETIAS u pogledu Uredbe 2018/1240. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu također može biti nazočna na sastancima upravnog odbora kao promatrač kada je na dnevnom redu pitanje koje se odnosi na ETIAS u pogledu primjene Uredbe (EU) 2018/1240.

Upravni odbor na svoje sastanke može kao promatrača pozvati bilo koju osobu čije mišljenje bi moglo biti od interesa.

5.   Podložno poslovniku upravnog odbora, članovima upravnog odbora i njihovim zamjenicima mogu pomagati savjetnici ili stručnjaci, osobito oni koji su članovi savjetodavnih skupina.

6.   Agencija upravnom odboru osigurava tajništvo.

Članak 23.

Pravila o glasovanju upravnog odbora

1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 5. ovog članka, članak 19. stavak 1. točke (b) i (r), članak 21. stavak 1. i članak 25. stavak 8., odluke upravnog odbora donose se većinom glasova članova koji imaju pravo glasa.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavke 3. i 4., svaki član upravnog odbora ima jedan glas. U odsutnosti člana s pravom glasa njegovim se pravom glasa koristi njegov zamjenik.

3.   Svaki član kojeg je imenovala država članica koja je, na temelju prava Unije, obvezana bilo kojim pravnim aktom Unije kojim se uređuju razvoj, uspostava, rad i uporaba opsežnih informacijskih sustava kojima upravlja Agencija, može glasovati o pitanju koje se odnosi na taj opsežni informacijski sustav.

Danska može glasovati o pitanju koje se odnosi na opsežni informacijski sustav ako odluči, u skladu s člankom 4. Protokola br. 22, u nacionalnom pravu provoditi pravni akt Unije kojim se uređuju razvoj, uspostava, rad i uporaba tog određenog opsežnog informacijskog sustava.

4.   Članak 42. primjenjuje se u pogledu prava glasa predstavnika zemalja koje su s Unijom sklopile sporazume o pridruživanju provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjerama povezanima s Dublinom i Eurodacom.

5.   U slučaju da članovi nisu suglasni oko toga odnosi li se neko glasovanje na određeni opsežni informacijski sustav, svaka odluka o tome da se to glasovanje ne odnosi na taj određeni opsežni informacijski sustav donosi se dvotrećinskom većinom glasova članova upravnog odbora koji imaju pravo glasa.

6.   Predsjednik ne glasuje, kao ni zamjenik predsjednika kada ga zamjenjuje. Pravom glasa predsjednika ili pravom glasa zamjenika predsjednika, kada zamjenjuje predsjednika, koristi se njegov zamjenik.

7.   Izvršni direktor ne glasuje.

8.   Poslovnikom upravnog odbora detaljnije se utvrđuju pravila glasovanja, posebno uvjeti pod kojima jedan član može djelovati u ime drugog člana te, prema potrebi, sve zahtjeve u pogledu kvoruma.

Članak 24.

Odgovornosti izvršnog direktora

1.   Izvršni direktor upravlja Agencijom. Izvršni direktor pomaže i odgovara upravnom odboru. Izvršni direktor na poziv izvješćuje Europski parlament o izvršavanju svojih dužnosti. Vijeće može pozvati izvršnog direktora kako bi ga on izvijestio o izvršavanju svojih dužnosti.

2.   Izvršni direktor pravni je zastupnik Agencije.

3.   Izvršni direktor odgovoran je za provedbu zadaća dodijeljenih Agenciji ovom Uredbom. Izvršni direktor posebno je odgovoran za:

(a)

svakodnevno upravljanje Agencijom;

(b)

rad Agencije u skladu s ovom Uredbom;

(c)

pripremu i provedbu postupaka, odluka, strategija, programa i aktivnosti koje donese upravni odbor, u okviru ograničenja određenih ovom Uredbom, njezinim provedbenim pravilima i mjerodavnim pravom Unije;

(d)

pripremu jedinstvenog programskog dokumenta i njegovo podnošenje upravnom odboru nakon savjetovanja s Komisijom i savjetodavnim skupinama;

(e)

provedbu jedinstvenog programskog dokumenta i izvješćivanje upravnog odbora o njegovoj provedbi;

(f)

pripremu privremenog izvješća o napretku u provedbi planiranih aktivnosti za tekuću godinu i, nakon savjetovanja sa savjetodavnim skupinama, podnošenje izvješća upravnom odboru radi donošenja, i to do kraja kolovoza svake godine;

(g)

pripremu konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima Agencije i, nakon savjetovanja sa savjetodavnim skupinama, njegovo dostavljanje upravnom odboru radi ocjene i donošenja;

(h)

pripremu akcijskog plana na temelju zaključaka iz izvješća i evaluacija unutarnje ili vanjske revizije i istraga OLAF-a i EPPO-a i izvješćivanje Komisije o napretku dva puta godišnje, a upravnog odbora redovito;

(i)

zaštitu financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti djelotvornim provjerama, ne dovodeći u pitanje istražnu nadležnost EPPO-a i OLAF-a, i, ako se utvrde nepravilnosti, osiguravanjem povrata pogrešno isplaćenih iznosa i prema potrebi izricanjem učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih administrativnih i financijskih sankcija;

(j)

pripremu strategije Agencije za borbu protiv prijevara i njezino podnošenje upravnom odboru na odobrenje kao i praćenje ispravne i pravovremene provedbe te strategije;

(k)

pripremu nacrta financijskih pravila primjenjivih na Agenciju i njihovo podnošenje upravnom odboru na donošenje nakon savjetovanja s Komisijom;

(l)

pripremu nacrta proračuna za sljedeću godinu, utvrđenog po aktivnostima;

(m)

pripremu nacrta izvješća Agencije o procjeni prihoda i rashoda;

(n)

izvršenje proračuna Agencije;

(o)

uspostavu i provedbu djelotvornog sustava kako bi se omogućilo redovito praćenje i evaluacija:

i.

opsežnih informacijskih sustava, uključujući statističke podatke, i

ii.

Agencije, uključujući djelotvorno i učinkovito ostvarivanje njezinih ciljeva;

(p)

ne dovodeći u pitanje članak 17. Pravilnika o osoblju za dužnosnike, utvrđivanje zahtjeva povjerljivosti radi usklađivanja s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 1987/2006, člankom 17. Odluke 2007/533/PUP, člankom 26. stavkom 9. Uredbe (EZ) br. 767/2008, člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 603/2013, člankom 37. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/2226 i člankom 74. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1240;

(q)

pregovaranje i, nakon odobrenja upravnog odbora, potpisivanje sporazuma o sjedištu Agencije i sporazuma o tehničkim i pričuvnim centrima s državama članicama domaćinima;

(r)

pripremu praktičnih aranžmana za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001 i njihovo podnošenje upravnom odboru na donošenje;

(s)

pripremu potrebnih sigurnosnih mjera, uključujući sigurnosni plan, plan kontinuiteta poslovanja i plan oporavka u slučaju katastrofe i, nakon savjetovanja s relevantnom savjetodavnom skupinom, njihovo podnošenje upravnom odboru na donošenje;

(t)

pripremu izvješća o tehničkom funkcioniranju svakog opsežnog informacijskog sustava iz članka 19. stavka 1. točke (ff) i godišnjeg izvješća o aktivnostima središnjeg sustava Eurodaca iz članka 19. stavka 1. točke (gg) na temelju rezultata praćenja i evaluacije te, nakon savjetovanja s relevantnom savjetodavnom skupinom, njihovo podnošenje upravnom odboru na donošenje;

(u)

pripremu izvješća o razvoju EES-a iz članka 72. stavka 2. Uredbe 2017/2226 i o razvoju ETIAS-a iz članka 92. stavka 2. Uredbe 2018/1240, te njihovo podnošenje upravnom odboru na donošenje;

(v)

pripremu godišnjeg popisa za objavu nadležnih tijela koja su ovlaštena za izravno pretraživanje podataka pohranjenih u SIS-u II, uključujući i popis ureda N.SIS-a II i ureda SIRENE i popisa nadležnih tijela koja su ovlaštena za izravno pretraživanje podataka pohranjenih u EES-u i ETIAS-u iz članka 19. stavka 1. točke (mm) i popisa jedinica iz članka 19. stavka 1. točke (nn) te njihovo podnošenje upravnom odboru na donošenje.

4.   Izvršni direktor izvršava i druge zadaće u skladu s ovom Uredbom.

5.   Izvršni direktor odlučuje o tome je li, radi obavljanja zadaća Agencije na učinkovit i djelotvoran način, potrebno postaviti jednog člana osoblja ili više njih u jednu državu članicu ili više njih i u tu svrhu osnovati lokalni ured. Prije donošenja takve odluke izvršni direktor mora dobiti prethodnu suglasnost Komisije, upravnog odbora i dotične države članice ili dotičnih država članica. U odluci izvršnog direktora navodi se opseg aktivnosti koje će se obavljati u tom lokalnom uredu na način da se izbjegnu nepotrebni troškovi i udvostručavanje administrativnih zadaća Agencije. Aktivnosti koje se obavljaju u tehničkim centrima ne smiju se obavljati u lokalnom uredu.

Članak 25.

Imenovanje izvršnog direktora

1.   Upravni odbor imenuje izvršnog direktora s popisa od najmanje tri kandidata koje je predložila Komisija nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira. U okviru postupka odabira u Službenom listu Europske unije i u drugim odgovarajućim medijima objavljuje se poziv na iskaz interesa. Upravni odbor imenuje izvršnog direktora na temelju zasluga, dokazanog iskustva s opsežnim informacijskim sustavima, dokazanih administrativnih, financijskih i upravljačkih vještina i znanja u pogledu zaštite podataka.

2.   Prije imenovanja, kandidati koje predloži Komisija pozivaju se da pred nadležnim odborom ili odborima Europskog parlamenta daju izjavu i odgovore na pitanja članova odbora. Nakon što je saslušao izjavu i odgovore, Europski parlament donosi mišljenje u kojem izražava svoje stajalište i u kojem može navesti kojem kandidatu daje prednost.

3.   Upravni odbor imenuje izvršnog direktora uzimajući u obzir ta stajališta.

4.   Odluči li upravni odbor imenovati kandidata koji nije onaj kojemu je Europski parlament dao prednost, upravni odbor u pisanom obliku obavješćuje Europski parlament i Vijeće o načinu na koji je uzeo u obzir mišljenje Europskog parlamenta.

5.   Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Prije isteka tog razdoblja Komisija obavlja procjenu u kojoj uzima u obzir svoju evaluaciju rada izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Agencije.

6.   Upravni odbor, odlučujući na prijedlog Komisije u kojem se uzima u obzir procjena iz stavka 5., može jednom produljiti mandat izvršnog direktora za najviše pet godina.

7.   Upravni odbor obavješćuje Europski parlament o svojoj namjeri produljivanja mandata izvršnog direktora. U razdoblju od mjesec dana prije takvoga produljivanja, izvršnog direktora poziva se da pred nadležnim odborom ili odborima Europskog parlamenta da izjavu i odgovori na pitanja članova odbora.

8.   Izvršni direktor kojemu je produljen mandat na kraju ukupnog mandata ne može sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

9.   Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke upravnog odbora donesene na prijedlog većine članova odbora koji imaju pravo glasa ili na prijedlog Komisije.

10.   Upravni odbor odluku o imenovanju, produljenju mandata ili razrješenju dužnosti izvršnog direktora donosi dvotrećinskom većinom glasova članova koji imaju pravo glasa.

11.   Za potrebe sklapanja ugovora o radu s izvršnim direktorom Agenciju zastupa predsjednik upravnog odbora. Izvršni direktor zapošljava se kao član privremenog osoblja Agencije u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

Članak 26.

Zamjenik izvršnog direktora

1.   Zamjenik izvršnog direktora pomaže izvršnom direktoru. Zamjenik izvršnog direktora također zamjenjuje izvršnog direktora u njegovoj odsutnosti. Izvršni direktor određuje dužnosti zamjenika izvršnog direktora.

2.   Zamjenika izvršnog direktora imenuje upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora. Zamjenik izvršnog direktora imenuje se na temelju zasluga i odgovarajućih administrativnih i upravljačkih vještina, uključujući odgovarajuće profesionalno iskustvo. Izvršni direktor predlaže najmanje tri kandidata za mjesto zamjenika izvršnog direktora. Odluku donosi upravni odbor dvotrećinskom većinom glasova svojih članova koji imaju pravo glasa. Upravni odbor ima ovlasti razriješiti zamjenika izvršnog direktora dužnosti odlukom donesenom dvotrećinskom većinom glasova svojih članova koji imaju pravo glasa.

3.   Mandat zamjenika izvršnog direktora traje pet godina. Upravni odbor može jednom produljiti taj mandat na razdoblje od najviše pet godina. Takvu odluku upravni odbor donosi dvotrećinskom većinom glasova svojih članova koji imaju pravo glasa.

Članak 27.

Savjetodavne skupine

1.   Upravnom odboru stručnim savjetima u vezi s opsežnim informacijskim sustavima i, posebno, u pripremanju godišnjeg programa rada i godišnjeg izvješća o radu, pomažu sljedeće savjetodavne skupine:

(a)

savjetodavna skupina za SIS II;

(b)

savjetodavna skupina za VIS;

(c)

savjetodavna skupina za Eurodac;

(d)

savjetodavna skupina za EES-ETIAS;

(e)

bilo koja druga savjetodavna skupina povezana s opsežnim informacijskim sustavom, ako je tako određeno u odgovarajućem pravnom aktu Unije kojim se uređuju razvoj, uspostava, rad i upotreba tog opsežnog informacijskog sustava.

2.   Svaka država članica koja je u skladu s pravom Unije obvezana bilo kojim pravnim aktom Unije kojim se uređuju razvoj, uspostava, rad i upotreba opsežnog informacijskog sustava, i Komisija imenuju jednog člana savjetodavne skupine u vezi s tim opsežnim informacijskim sustavom na mandat od četiri godine koji se može obnoviti.

Danska također imenuje člana savjetodavne skupine u vezi s opsežnim informacijskim sustavom, ako, u skladu s člankom 4. Protokola br. 22 odluči u svojem nacionalnom pravu provesti pravni akt kojim se uređuju razvoj, uspostava, rad i upotreba tog određenog opsežnog informacijskog sustava.

Svaka zemlja koja se pridružila provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera povezanih s Dublinom i Eurodacom te koja sudjeluje u određenom opsežnom informacijskom sustavu, imenuje člana savjetodavne skupine u vezi s tim opsežnim informacijskim sustavom.

3.   Europol, Eurojust i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu mogu imenovati svaki svojeg predstavnika u savjetodavnoj skupini za SIS II. Europol može imenovati i predstavnika u savjetodavnim skupinama za VIS, Eurodac i EES-ETIAS. Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu također može imenovati svojeg predstavnika u savjetodavnoj skupini za EES-ETIAS.

4.   Članovi upravnog odbora i njihovi zamjenici ne smiju biti članovi ni jedne savjetodavne skupine. Izvršni direktor ili predstavnik izvršnog direktora ima pravo biti nazočan na svim sastancima savjetodavnih skupina kao promatrač.

5.   Savjetodavne skupine prema potrebi međusobno surađuju. Postupci za rad i suradnju savjetodavnih skupina utvrđeni su u poslovniku Agencije.

6.   U pripremi mišljenja svi članovi svake savjetodavne skupine nastoje postići konsenzus. Ako se konsenzus ne postigne, obrazloženo stajalište većine članova smatra se mišljenjem savjetodavne skupine. Bilježi se i obrazloženo stajalište manjine ili više njih. Na odgovarajući se način primjenjuje članak 23. stavci 3. i 5. Članovi koji predstavljaju zemlje pridružene provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera povezanih s Dublinom i Eurodacom mogu izraziti svoja mišljenja o pitanjima u kojima nemaju pravo glasovati.

7.   Svaka država članica i svaka zemlja pridružena provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera povezanih s Dublinom i Eurodacom podupire aktivnosti savjetodavnih skupina.

8.   Članak 21. primjenjuje se mutatis mutandis u pogledu predsjednika savjetodavnih skupina.

POGLAVLJE IV.

OPĆE ODREDBE

Članak 28.

Osoblje

1.   Na osoblje Agencije, uključujući izvršnog direktora, primjenjuju se Pravilnik o osoblju te pravila donesena uz suglasnost institucija Unije za primjenu Pravilnika o osoblju.

2.   Za potrebe primjene Pravilnika o osoblju Agencija se smatra agencijom u smislu članka 1.a stavka 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike.

3.   Osoblje Agencije sastoji se od dužnosnika, privremenog osoblja i ugovornog osoblja. Upravni odbor svake godine mora dati svoju suglasnost u slučaju ugovora koje izvršni direktor namjerava obnoviti, ako bi ti ugovori u skladu s Uvjetima zaposlenja ostalih službenika po obnovi postali ugovori na neodređeno vrijeme.

4.   Agencija ne zapošljava privremeno osoblje za izvršavanje zadaća koje se smatraju osjetljivim financijskim zadaćama.

5.   Komisija i države članice mogu Agenciji privremeno uputiti dužnosnike ili nacionalne stručnjake. Upravni odbor donosi odluku kojom utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Agenciju.

6.   Ne dovodeći u pitanje članak 17. Pravilnika o osoblju za dužnosnike, Agencija primjenjuje odgovarajuća pravila o profesionalnoj tajni ili drugim jednakovrijednim obvezama povjerljivosti.

7.   Upravni odbor u dogovoru s Komisijom donosi potrebne provedbene mjere iz članka 110. Pravilnika o osoblju za dužnosnike.

Članak 29.

Javni interes

Članovi upravnog odbora, izvršni direktor, zamjenik izvršnog direktora i članovi savjetodavnih skupina obvezuju se da će njihovo djelovanje biti u javnom interesu. U tu svrhu svake godine daju pisanu, javnu izjavu o preuzimanju obveze, koja se objavljuje na internetskim stranicama Agencije.

Popis članova upravnog odbora i savjetodavnih skupina objavljuje se na internetskim stranicama Agencije.

Članak 30.

Sporazum o sjedištu i sporazumi o tehničkim centrima

1.   Potrebni dogovori koji se odnose na smještaj koji Agenciji treba osigurati u državama članicama domaćinima i o opremi koju im te države članice trebaju staviti na raspolaganje, te posebna pravila koja se u državama članicama domaćinima primjenjuju na članove upravnog odbora, izvršnog direktora, drugo osoblje Agencije i članove njihovih obitelji, utvrđuju se u sporazumu o sjedištu Agencije te u sporazumima o tehničkim centrima. Takvi sporazumi sklapaju se između Agencije i država članica domaćina nakon odobrenja upravnog odbora.

2.   Države članice domaćini Agencije osiguravaju potrebne uvjete za pravilno funkcioniranje Agencije, uključujući, među ostalim, višejezično i europski usmjereno školovanje te primjerenu prometnu povezanost.

Članak 31.

Povlastice i imuniteti

Na Agenciju se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije.

Članak 32.

Odgovornost

1.   Ugovorna odgovornost Agencije uređena je pravom koje se primjenjuje na dotični ugovor.

2.   Sud Europske unije nadležan je za donošenje presuda na temelju bilo koje arbitražne klauzule sadržane u ugovoru koji sklopi Agencija.

3.   U slučaju izvanugovorne odgovornosti Agencija, u skladu s općim načelima koja su zajednička pravima država članica, nadoknađuje svu štetu koju u obavljanju svojih dužnosti prouzroče njezine službe ili njezino osoblje.

4.   Sud Europske unije nadležan je u sporovima za naknadu štete iz stavka 3.

5.   Osobna odgovornost osoblja Agencije prema Agenciji uređena je odredbama Pravilnika o osoblju za dužnosnike ili Uvjeta zaposlenja ostalih službenika koje se na njih primjenjuju.

Članak 33.

Pravila o jezicima

1.   Na Agenciju se primjenjuje Uredba Vijeća br. 1 (46).

2.   Ne dovodeći u pitanje odluke donesene na temelju članka 342. UFEU-a, jedinstveni programski dokument iz članka 19. stavka 1. točke (r) i godišnje izvješće o radu iz članka 19. stavka 1. točke (t) sastavljaju se na svim službenim jezicima institucija Unije.

3.   Upravni odbor može donijeti odluku o radnim jezicima ne dovodeći u pitanje obveze utvrđene u stavcima 1. i 2.

4.   Usluge prevođenja potrebne za aktivnosti Agencije osigurava Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

Članak 34.

Transparentnost i komunikacija

1.   Na dokumente koje posjeduje Agencija primjenjuje se Uredba (EZ) br. 1049/2001.

2.   Na temelju prijedloga izvršnog direktora Upravni odbor donosi bez odgode detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

3.   Protiv odluka koje Agencija donese na temelju članka 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 može se podnijeti pritužba Europskom ombudsmanu ili pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije pod uvjetima iz članka 228. odnosno članka 263. UFEU-a.

4.   Agencija komunicira u skladu s pravnim aktima Unije kojima se uređuju razvoj, uspostava, rad i upotreba opsežnih informacijskih sustava, a može na vlastitu inicijativu sudjelovati i u komunikacijskim aktivnostima u području svoje nadležnosti. Agencija osobito osigurava da javnost i sve zainteresirane strane, uz objave iz članka 19. stavka 1. točaka (r), (t), (ii), (jj), (kk) i (ll) i članka 47. stavka 9., brzo dobiju i objektivne, točne, pouzdane, detaljne i lako razumljive informacije o njezinu radu. Raspodjelom resursa komunikacijskim aktivnostima ne smije se ugrožavati učinkovito izvršavanje zadaća Agencije iz članaka od 3.do 16. Komunikacijske aktivnosti provode se u skladu s relevantnim komunikacijskim planovima i planovima za širenje informacija, koje donosi upravni odbor.

5.   Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo obratiti se Agenciji u pisanom obliku na bilo kojem od službenih jezika Unije. Dotična osoba ima pravo primiti odgovor na istom jeziku.

Članak 35.

Zaštita podataka

1.   Obrada osobnih podataka koju provodi Agencija podliježe Uredbi (EU) 2018/1725.

2.   Upravni odbor donosi mjere kojima Agencija primjenjuje Uredbu (EU) 2018/1725, uključujući mjere koje se odnose na službenika za zaštitu podataka. Te se mjere donose nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

Članak 36.

Svrhe obrade osobnih podataka

1.   Agencija može obrađivati osobne podatke samo u sljedeće svrhe:

(a)

ako je to potrebno za obavljanje njezinih zadaća povezanih s operativnim upravljanjem opsežnim informacijskim sustavima koje su joj povjerene pravom Unije;

(b)

ako je to potrebno za obavljanje njezinih administrativnih zadaća.

2.   Ako Agencija obrađuje osobne podatke u svrhu iz stavka 1. točke (a) ovog članka, primjenjuje se Uredba (EU) 2018/1725, ne dovodeći u pitanje posebne odredbe koje se odnose na zaštitu i sigurnost podataka iz odgovarajućih pravnih akata Unije kojima se uređuju razvoj, uspostava, rad i upotreba sustava.

Članak 37.

Sigurnosna pravila za zaštitu klasificiranih podataka i osjetljivih neklasificiranih podataka

1.   Agencija donosi svoja sigurnosna pravila na temelju načela i pravila utvrđenih u sigurnosnim pravilima Komisije za zaštitu klasificiranih podataka Europske unije (EUCI) i osjetljivih neklasificiranih podataka, uključujući među ostalim odredbe o razmjeni s trećim zemljama, obradi i pohrani takvih podataka, kako je utvrđeno u odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (47) i 2015/444 (48). Za svaki administrativni dogovor o razmjeni klasificiranih podataka s relevantnim tijelima treće države ili, ako nema takvog dogovora, za svako iznimno ad hoc otkrivanje klasificiranih podataka Europske unije takvim tijelima potrebno je prethodno odobrenje Komisije.

2.   Upravni odbor donosi sigurnosna pravila iz stavka 1. ovog članka nakon odobrenja Komisije. Agencija može poduzimati sve potrebne mjere kako bi olakšala razmjenu informacija relevantnih za njezine zadaće s Komisijom i državama članicama te prema potrebi s relevantnim agencijama Unije. Agencija razvija informacijski sustav kojim se omogućuje razmjena klasificiranih podataka s Komisijom, državama članicama i relevantnim agencijama Unije i upravlja tim informacijskim sustavom u skladu s Odlukom (EU, Euratom) 2015/444. Upravni odbor na temelju članka 2. i člankoa19. stavka 1. točke (z) ove Uredbe odlučuje o unutarnjoj strukturi Agencije koja je potrebna za usklađivanje s odgovarajućim sigurnosnim načelima.

Članak 38.

Sigurnost Agencije

1.   Agencija je odgovorna za sigurnost i održavanje reda unutar zgrada, prostorija i na zemljištu koje upotrebljava. Agencija primjenjuje sigurnosna načela i odgovarajuće odredbe pravnih akata Unije kojima se uređuju razvoj, uspostava, rad i upotreba opsežnih informacijskih sustava.

2.   Države članice domaćini poduzimaju sve djelotvorne i primjerene mjere za održavanje reda i sigurnosti u neposrednoj blizini zgrada, prostorija i zemljišta koje upotrebljava Agencija te pružaju Agenciji odgovarajuću zaštitu u skladu sa sporazumom o sjedištu Agencije i sporazumima o tehničkim i pričuvnim centrima, istodobno jamčeći slobodan pristup osobama koje je Agencija ovlastila tim zgradama, prostorijama i zemljištu.

Članak 39.

Evaluacija

1.   Do 12. prosinca 2023. i svakih pet godina nakon toga Komisija, nakon savjetovanja s upravnim odborom i u skladu sa smjernicama Komisije, provodi evaluaciju uspješnosti Agencije u pogledu njezinih ciljeva, mandata, lokacija i zadaća. Ta evaluacija uključuje i provjeru provedbe ove Uredbe te na koji način i u kojoj mjeri Agencija djelotvorno doprinosi operativnom upravljanju opsežnim informacijskim sustavima i uspostavi koordiniranog, isplativog i usklađenog informacijskog okruženja na razini Unije u području slobode, sigurnosti i pravde. Tom se evaluacijom osobito ocjenjuje moguća potreba za izmjenom mandata Agencije i financijski učinci svake takve izmjene. Upravni odbor može Komisiji izdati preporuke o izmjenama ove Uredbe.

2.   Ako Komisija smatra da daljnje postojanje Agencije više nije opravdano s obzirom na ciljeve, mandat i zadaće koji su joj dodijeljeni, može predložiti da se ova Uredba u skladu s tim izmijeni ili stavi izvan snage.

3.   Komisija izvješćuje Europski parlament, Vijeće i upravni odbor o rezultatima evaluacije iz stavka 1. Rezultati evaluacije objavljuju se.

Članak 40.

Upravne istrage

Aktivnosti Agencije podliježu istragama Europskog ombudsmana u skladu s člankom 228. UFEU-a.

Članak 41.

Suradnja s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije

1.   U pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom, Agencija surađuje s Komisijom, drugim institucijama Unije, kao i s drugim tijelima, uredima i agencijama Unije, posebno s onima koji djeluju u području slobode, sigurnosti i pravde, a prije svega s Agencijom Europske unije za temeljna prava, kako bi se, među ostalim, postigla koordinacija i ostvarile financijske uštede, izbjeglo udvostručenje aktivnosti te promicala sinergija i komplementarnost u pogledu njihovih aktivnosti.

2.   Agencija surađuje s Komisijom u okviru radnog dogovora kojim se utvrđuju praktične metode rada.

3.   Kad je riječ o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti, Agencija se prema potrebi savjetuje s Europskom agencijom za mrežnu i informacijsku sigurnosti i slijedi njezine preporuke.

4.   Suradnja s tijelima, uredima i agencijama Unije odvija se u okviru radnih dogovora. Upravni odbor odobrava takve radne dogovore pri čemu se uzima u obzir mišljenje Komisije. Ako ne slijedi mišljenje Komisije, Agencija mora navesti svoje razloge za to. Takvim radnim dogovorima može biti predviđeno da se agencije prema potrebi zajednički koriste uslugama zbog blizine lokacija ili sličnosti područja politika, u granicama svojih mandata i ne dovodeći u pitanje svoje temeljne zadaće. Takvim se radnim dogovorima mogu uspostaviti i mehanizmi za osiguravanje povrata troškova.

5.   Institucije, tijela, uredi i agencije Unije upotrebljavaju informacije koje su primili od Agencije isključivo u granicama svoje nadležnosti i u mjeri u kojoj poštuju temeljna prava, uključujući zahtjeve u vezi sa zaštitom podataka. Daljnje prosljeđivanje ili drugo priopćavanje osobnih podataka koje je obradila Agencija drugim institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Unije podliježe posebnim radnim dogovorima u vezi s razmjenom osobnih podataka i imati prethodno odobrenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Svaki prijenos osobnih podataka koji provodi Agencija mora biti u skladu s člancima 35. i 36. Kad je riječ o postupanju s klasificiranim podacima, takvim se radnim dogovorima predviđa da predmetna institucija, tijelo, ured ili agencija Unije poštuje sigurnosna pravila i norme jednakovrijedne onima koje primjenjuje Agencija.

Članak 42.

Sudjelovanje zemalja koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjerama povezanima s Dublinom i Eurodacom

1.   Agencija je otvorena za sudjelovanje zemalja koje su s Unijom sklopile sporazume o pridruživanju provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera povezanih s Dublinom i Eurodacom.

2.   U skladu s odgovarajućim odredbama sporazuma iz stavka 1., sklapaju se dogovori u kojima se posebno navode priroda i opseg sudjelovanja zemalja iz stavka 1. u radu Agencije, uključujući odredbe o financijskim doprinosima, osoblju i pravima glasa, kao i detaljna pravila za njihovo sudjelovanje.

Članak 43.

Suradnja s međunarodnim organizacijama i drugim relevantnim subjektima

1.   Ako je tako utvrđeno u pravnom aktu Unije i u mjeri u kojoj je to potrebno da bi mogla obavljati svoje zadaće, Agencija može sklapanjem radnih dogovora uspostaviti i održavati odnose s međunarodnim organizacijama i njima podređenim tijelima uređenim međunarodnim javnim pravom te drugim relevantnim subjektima ili tijelima, koja su osnovana sporazumom ili na temelju sporazuma između dvije ili više zemalja.

2.   U skladu sa stavkom 1. mogu se sklapati radni dogovori kojima se prije svega utvrđuju opseg, priroda, svrha i razmjeri takve suradnje. Takvi radni dogovori mogu se sklapati samo uz odobrenje upravnog odbora nakon što su dobili prethodnu suglasnost Komisije.

POGLAVLJE V.

UTVRĐIVANJE I STRUKTURA PRORAČUNA

ODJELJAK 1.

Jedinstveni programski dokument

Članak 44.

Jedinstveni programski dokument

1.   Svake godine izvršni direktor sastavlja nacrt jedinstvenog programskog dokumenta za sljedeću godinu, kako je utvrđeno u članku 32. Delegirane uredbe (EU) br. 1271/2013 i u relevantnoj odredbi financijskih pravila Agencije donesenih na temelju članka 49. ove Uredbe, uzimajući u obzir smjernice Komisije.

Jedinstveni programski dokument sadržava višegodišnji program, godišnji program rada te proračun Agencije i informacije o njezinim sredstvima, kako je detaljno utvrđeno u financijskim pravilima Agencije donesenim na temelju članka 49.

2.   Upravni odbor donosi nacrt jedinstvenog programskog dokumenta nakon savjetovanja sa savjetodavnim skupinama te ga svake godine do 31. siječnja šalje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji, kao i svaku njegovu ažuriranu verziju.

3.   Upravni odbor do 30. studenoga svake godine dvotrećinskom većinom glasova svojih članova koji imaju pravo glasa i u skladu s godišnjim proračunskim postupkom donosi jedinstveni programski dokument, uzimajući u obzir mišljenje Komisije. Upravni odbor osigurava da se konačna verzija jedinstvenog programskog dokumenta pošalje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji te da se objavi.

4.   Jedinstveni programski dokument postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna Unije i, ako je potrebno, može se prilagoditi u skladu s tim. Doneseni se jedinstveni programski dokument potom šalje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji te se objavljuje.

5.   Godišnji program rada za sljedeću godinu obuhvaća detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući pokazatelje uspješnosti. Sadržava i opis aktivnosti koje će se financirati i podatke o ljudskim i financijskim resursima dodijeljenima za svaku aktivnost, u skladu s načelima planiranja proračuna i upravljanja proračunom po aktivnostima. Godišnji program rada mora biti usklađen s višegodišnjim programom rada iz stavka 6. U njemu su jasno navedene zadaće koje su dodane, izmijenjene ili brisane u odnosu na prethodnu financijsku godinu. Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Agencija dobije novu zadaću. Svaka znatna izmjena godišnjeg programa rada donosi se jednakim postupkom kao i početni godišnji program rada. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

6.   U višegodišnjem programu rada navodi se opći strateški program, uključujući ciljeve, očekivane rezultate i pokazatelje uspješnosti. U njemu se utvrđuje i plan resursa, uključujući višegodišnji proračun i osoblje. Plan resursa ažurira se svake godine. Strateški program ažurira se prema potrebi, a posebno u odnosu na rezultate evaluacije iz članka 39.

Članak 45.

Donošenje proračuna

1.   Izvršni direktor svake godine, vodeći računa o aktivnostima koje obavlja Agencija, izrađuje nacrt izjave o procjeni prihoda i rashoda Agencije za sljedeću financijsku godinu, uključujući nacrt plana radnih mjesta, i šalje ga upravnom odboru.

2.   Upravni odbor na temelju nacrta izjave o procjenama, koji sastavlja izvršni direktor, donosi nacrt procjene prihoda i rashoda Agencije za sljedeću financijsku godinu, uključujući nacrt plana radnih mjesta. U sklopu jedinstvenog programskog dokumenta upravni odbor svake godine do 31. siječnja navedeni dokument dostavlja Komisiji i zemljama koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera povezanih s Dublinom i Eurodacom.

3.   Komisija nacrt procjene, zajedno s prednacrtom općeg proračuna Unije, dostavlja proračunskom tijelu.

4.   Komisija na temelju nacrta procjene u prednacrt općeg proračuna Unije uvrštava procjene koje smatra potrebnima za plan radnih mjesta i iznos subvencije na teret općeg proračuna te ga podnosi proračunskom tijelu u skladu s člancima 313. i 314. UFEU-a.

5.   Proračunsko tijelo odobrava sredstva za doprinos Agenciji.

6.   Proračunsko tijelo donosi plan radnih mjesta za Agenciju.

7.   Upravni odbor donosi proračun Agencije. Proračun Agencije postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna Unije. Prema potrebi proračun Agencije se na odgovarajući način prilagođava.

8.   Sve izmjene proračuna Agencije, uključujući plan radnih mjesta, donose se u skladu s istim postupkom kao što je postupak koji se primjenjuje na donošenje početnog proračuna.

9.   Ne dovodeći u pitanje članak 17. stavak 5., upravni odbor što je prije moguće obavješćuje proračunsko tijelo o namjeri provedbe svakog projekta koji bi mogao imati znatne financijske posljedice za financiranje njegova proračuna, a posebno svakog projekta koji se odnosi na nekretnine, kao što je najam ili kupnja objekata. Upravni odbor o tome obavješćuje Komisiju. Ako bilo koja jedinica proračunskog tijela namjerava dati mišljenje, ona u roku od dva tjedna od zaprimanja informacija o projektu obavješćuje upravni odbor o namjeri davanja takvog mišljenja. Ako ne dobije odgovor, Agencija može nastaviti s planiranom aktivnošću. Delegirana uredba (EU) br. 1271/2013 primjenjuje se na svaki projekt povezan s objektima koji bi mogao imati znatan utjecaj na proračun Agencije.

ODJELJAK 2.

Prikaz, izvršenje i kontrola proračuna

Članak 46.

Struktura proračuna

1.   Procjene svih prihoda i rashoda Agencije pripremaju se svake financijske godine, koja odgovara kalendarskoj godini, i prikazuju se u proračunu Agencije.

2.   Proračun Agencije mora biti uravnotežen u pogledu prihoda i rashoda.

3.   Ne dovodeći u pitanje druge izvore sredstava, prihodi Agencije sastoje se od:

(a)

doprinosa Unije unesenog u opći proračun Unije (dio o Komisiji);

(b)

doprinosa zemalja koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera povezanih s Dublinom i Eurodacom koje sudjeluju u radu Agencije, kako je utvrđeno u odgovarajućim sporazumima o pridruživanju i dogovorima iz članka 42. kojima se određuje njihov financijski doprinos;

(c)

financiranje Unije u obliku sporazuma o delegiranju u skladu s financijskim pravilima Agencije donesenim u skladu s člankom 49. i odredbama odgovarajućih instrumenata kojima se podupiru politike Unije;

(d)

doprinosa koje plaćaju države članice za pružene usluge u skladu sa sporazumom o delegiranju iz članka 16.;

(e)

povrata troškova koje isplaćuju tijela, uredi i agencije Unije za usluge koje im se pružaju u skladu s radnim dogovorima iz članka 41.; i

(f)

svih dobrovoljnih financijskih doprinosa država članica.

4.   Rashodi Agencije uključuju plaće osoblja, administrativne i infrastrukturne troškove te rashode poslovanja.

Članak 47.

Izvršenje i kontrola proračuna

1.   Izvršni direktor izvršava proračun Agencije.

2.   Izvršni direktor svake godine proračunskom tijelu prosljeđuje sve informacije koje su važne za rezultate postupaka evaluacije.

3.   Računovodstveni službenik Agencije do 1. ožujka financijske godine N + 1 dostavlja privremenu računovodstvenu dokumentaciju za financijsku godinu N računovodstvenom službeniku Komisije i Revizorskom sudu. Računovodstveni službenik Komisije konsolidira privremenu računovodstvenu dokumentaciju institucija i decentraliziranih tijela u skladu s člankom 245. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

4.   Izvršni direktor do 31. ožujka godine N + 1 šalje izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za godinu N Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu.

5.   Računovodstveni službenik Komisije do 31. ožujka godine N + 1 šalje Revizorskom sudu privremenu računovodstvenu dokumentaciju Agencije za godinu N, konsolidiranu s računovodstvenom dokumentacijom Komisije.

6.   Nakon primitka primjedbi Revizorskog suda u pogledu privremene računovodstvene dokumentacije Agencije u skladu s člankom 246. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 izvršni direktor sastavlja završnu računovodstvenu dokumentaciju Agencije na vlastitu odgovornost i prosljeđuje je upravnom odboru radi dobivanja njegova mišljenja.

7.   Upravni odbor daje mišljenje o završnoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za godinu N.

8.   Izvršni direktor do 1. srpnja godine N + 1 Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu, kao i zemljama koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera povezanih s Dublinom i Eurodacom dostavlja završnu računovodstvenu dokumentaciju, zajedno s mišljenjem upravnog odbora.

9.   Završna računovodstvena dokumentacija za godinu N objavljuje se u Službenom listu Europske unije do 15. studenoga godine N + 1.

10.   Izvršni direktor dostavlja Revizorskom sudu odgovor na njegove primjedbe do 30. rujna godine N + 1. Izvršni direktor taj odgovor dostavlja i upravnom odboru.

11.   Izvršni direktor Europskom parlamentu na zahtjev podnosi sve podatke potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za godinu N, u skladu s člankom 261. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

12.   Na temelju preporuke Vijeća, koje odlučuje kvalificiranom većinom, Europski parlament prije 15. svibnja godine N + 2 daje razrješnicu izvršnom direktoru s obzirom na izvršenje proračuna za godinu N.

Članak 48.

Sprečavanje sukoba interesa

Agencija donosi interna pravila kojima se od članova njezinog upravnog odbora i njezinih savjetodavnih skupina te članova njezina osoblja zahtijeva da tijekom svojeg zaposlenja ili mandata izbjegavaju svaku situaciju koja bi mogla dovesti do sukoba interesa te da takve situacije prijavljuju. Ta se interna pravila objavljuju na internetskim stranicama Agencije.

Članak 49.

Financijska pravila

Financijska pravila koja se primjenjuju na Agenciju donosi upravni odbor nakon savjetovanja s Komisijom. Ta financijska pravila ne smiju odstupati od Delegirane uredbe (EU) br. 1271/2013, osim ako je to odstupanje posebno potrebno za rad Agencije i ako je Komisija dala svoju prethodnu suglasnost.

Članak 50.

Borba protiv prijevara

1.   Za suzbijanje prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti primjenjuje se Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredba (EU) 2017/1939.

2.   Agencija pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. u vezi s internim istragama koje provodi OLAF i bez odgode donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na sve zaposlenike Agencije na temelju predloška iz Priloga tom Sporazumu.

3.   Revizorski sud ovlašten je na temelju dokumenata i inspekcija na licu mjesta provoditi reviziju svih korisnika bespovratnih sredstava, ugovaratelja i podugovaratelja koji su od Agencije primili sredstva Unije.

4.   OLAF može provoditi istrage, uključujući provjere na licu mjesta i inspekcije, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (49) radi utvrđivanja je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije u vezi s bespovratnim sredstvima ili ugovorom koji je financirala Agencija.

5.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2., 3. i 4., ugovori, sporazumi i odluke Agencije o dodjeli bespovratnih sredstava moraju sadržavati odredbe kojima se Revizorskom sudu, OLAF-u i EPPO-u daje izričita ovlast za provođenje revizija i istraga u skladu s njihovim nadležnostima.

POGLAVLJE VI.

IZMJENE DRUGIH PRAVNIH AKATA UNIJE

Članak 51.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1987/2006

U Uredbi (EZ) br. 1987/2006 članak 15. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Upravljačko tijelo odgovorno je za sve zadatke u vezi s komunikacijskom infrastrukturom, a posebno za:

(a)

nadzor;

(b)

sigurnost;

(c)

koordinaciju odnosa između država članica i pružatelja usluga;

(d)

zadaće u vezi s izvršenjem proračuna;

(e)

nabavu i modernizaciju; i

(f)

ugovorna pitanja.”.

Članak 52.

Izmjena Odluke 2007/533/PUP

U Odluci 2007/533/PUP članak 15. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Upravljačko tijelo odgovorno je i za sve zadatke u vezi s komunikacijskom infrastrukturom, a posebno za sljedeće:

(a)

nadzor;

(b)

sigurnost;

(c)

koordinaciju odnosa između država članica i pružatelja usluga;

(d)

zadaće u vezi s izvršenjem proračuna;

(e)

nabavu i modernizaciju; i

(f)

ugovorna pitanja.”.

POGLAVLJE VII.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 53.

Pravno sljedništvo

1.   Agencija, kako je osnovana ovom Uredbom, pravni je sljednik svih ugovora koje je sklopila, obveza koje je preuzela i imovine koju je stekla Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, kako je osnovana Uredbom (EU) br. 1077/2011.

2.   Ova Uredba ne utječe na pravnu snagu sporazumâ, radnih dogovora i memoranduma o razumijevanju koje je sklopila Agencija kako je osnovana Uredbom (EU) br. 1077/2011, čime se ne dovode u pitanje bilo kakve izmjene koje se u tom pogledu uvode ovom Uredbom.

Članak 54.

Prijelazni aranžmani u vezi s upravnim odborom i savjetodavnim skupinama

1.   Članovi te predsjednik i zamjenik predsjednika upravnog odbora, imenovani na temelju članaka 13. odnosno članka 14. Uredbe (EU) br. 1077/2011, svoje dužnosti izvršavaju do isteka svojih mandata.

2.   Članovi, predsjednici i zamjenici predsjednika savjetodavnih skupina, imenovani na temelju članka 19. Uredbe (EU) br. 1077/2011, svoje dužnosti izvršavaju do isteka svojih mandata.

Članak 55.

Zadržavanje na snazi internih pravila koja je donio upravni odbor

Interna pravila koja je donio upravni odbor na temelju Uredbe (EU) br. 1077/2011 ostaju na snazi nakon 11. prosinca 2018., čime se ne dovode u pitanje bilo kakve izmjene koje se u tom pogledu uvode ovom Uredbom.

Članak 56.

Prijelazni aranžmani u vezi s izvršnim direktorom

Izvršnom se direktoru Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, imenovanom na temelju članka 18. Uredbe (EU) br. 1077/2011, za preostalo razdoblje njegova mandata dodjeljuju odgovornosti izvršnog direktora Agencije, kako je predviđeno člankom 24. ove Uredbe. Ostali uvjeti njegova ugovora ostaju nepromijenjeni. Ako je odluka o produljenju mandata izvršnog direktora u skladu s člankom 18. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1077/2011 donesena prije 11. prosinca 2018., mandat se automatski produljuje do 31. listopada 2022.

POGLAVLJE VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Zamjena i stavljanje izvan snage

Uredba (EU) br. 1077/2011 zamjenjuje se u pogledu država članica koje ova Uredba obvezuje.

Stoga se Uredba (EU) br. 1077/2011 stavlja izvan snage.

U pogledu država članica koje obvezuje ova Uredba, upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 58.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba primjenjuje se od 11. prosinca 2018. Međutim, članak 19. stavak 1. točka (x), članak 24. stavak 3. točke (h) i (i) i članak 50. stavak 5. ove Uredbe, u mjeri u kojoj se odnose na EPPO, te članak 50. stavak 1. ove Uredbe, u mjeri u kojoj se odnosi na Uredbu (EU) 2017/1939, primjenjuju se od datuma određenog u odluci Komisije iz članka 120. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EU) 2017/1939.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Strasbourgu 14. studenoga 2018.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednica

K. EDTSTADLER


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 5. srpnja 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 9. studenoga 2018.

(2)  Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 381, 28.12.2006., str. 4.).

(3)  Odluka Vijeća 2007/533/PUP od 12. lipnja 2007. o osnivanju, radu i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 205, 7.8.2007., str. 63.).

(4)  Odluka Vijeća 2004/512/EZ od 8. lipnja 2004. o uspostavi viznog informacijskog sustava (VIS) (SL L 213, 15.6.2004., str. 5.).

(5)  Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2725/2000 od 11. prosinca 2000. o osnivanju sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije (SL L 316, 15.12.2000., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 407/2002 od 28. veljače 2002. o utvrđivanju određenih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2725/2000 o osnivanju sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije (SL L 62, 5.3.2002., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 180, 29.6.2013., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.).

(10)  Odluka Vijeća 2008/633/PUP od 23. lipnja 2008. o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela (SL L 218, 13.8.2008., str. 129.).

(11)  Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 (SL L 327, 9.12.2017., str. 20.).

(12)  Uredba Komisije (EZ) br. 1560/2003 od 2. rujna 2003. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji državljanin treće zemlje podnosi u jednoj od država članica (SL L 222, 5.9.2003., str. 3.).

(13)  Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.).

(14)  Odluka br. 922/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o interoperabilnim rješenjima za europske javne uprave (ISA) (SL L 280, 3.10.2009., str. 20.).

(15)  Odluka (EU) 2015/2240 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o uspostavi programa interoperabilnih rješenja i zajedničkih okvira za europske javne uprave, poduzetnike i građane (program ISA2) kao sredstva modernizacije javnog sektora (SL L 318, 4.12.2015., str. 1.).

(16)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

(17)  Uredba Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Odluke Izvršnog odbora od 16. rujna 1998. o uspostavi Stalnog odbora za ocjenu i provedbu Schengena (SL L 295, 6.11.2013., str. 27.).

(18)  Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

(19)  Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 143.).

(20)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(21)  Uredba (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004 (SL L 165, 18.6.2013., str. 41.).

(22)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (vidjeti stranicu 39. ovoga Službenog lista).

(23)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštititi pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(24)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(25)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(26)  SL L 136, 31.5.1999., str. 15.

(27)  Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

(28)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.).

(29)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

(30)  SL L 66, 8.3.2006., str. 38.

(31)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(32)  Odluka Vijeća (EU) 2018/1600 od 28. rujna 2018. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine koje se odnose na Agenciju Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (SL L 267, 25.10.2018., str. 3.).

(33)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ o d 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(34)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(35)  Odluka Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 176, 10.7.1999., str. 31.).

(36)  SL L 93, 3.4.2001., str. 40.

(37)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(38)  Odluka Vijeća 2008/146/EZ od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 1.).

(39)  SL L 53, 27.2.2008., str. 5.

(40)  SL L 160, 18.6.2011., str. 21.

(41)  Odluka Vijeća 2011/350/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u vezi s ukidanjem kontrola na unutarnjim granicama i kretanju osoba, u ime Europske unije (SL L 160, 18.6.2011., str. 19.).

(42)  SL L 160, 18.6.2011., str. 39.

(43)  Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL L 180, 29.6.2013., str. 31.).

(44)  Direktiva Vijeća 2004/82/EZ od 29. travnja 2004. o obvezi prijevoznika na dostavljanje podataka o putnicima (SL L 261, 6.8.2004., str. 24.).

(45)  Direktiva (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela (SL L 119, 4.5.2016., str. 132.).

(46)  Uredba Vijeća br. 1 od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL 17, 6.10.1958., str. 385./58.).

(47)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

(48)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 od 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

(49)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).


PRILOG

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EU) br. 1077/2011

Ova Uredba

 

 

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavci 3. i 4.

Članak 1. stavak 3.

Članak 1. stavak 5.

Članak 1. stavak 4.

Članak 1. stavak 6.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 5.a

Članak 6.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 6.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 7. stavci 1. i 2.

Članak 11. stavak 1.

Članak 7. stavak 3.

Članak 11. stavak 2.

Članak 7. stavak 4.

Članak 11. stavak 3.

Članak 7. stavak 5.

Članak 11. stavak 4.

Članak 7. stavak 6.

Članak 11. stavak 5.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 8. stavak 1.

Članak 14. stavak 1.

Članak 14. stavak 2.

Članak 8. stavak 2.

Članak 14. stavak 3.

Članak 9. stavci 1. i 2.

Članak 15. stavci 1. i 2.

Članak 15. stavak 3.

Članak 15. stavak 4.

Članak 16.

Članak 10. stavci 1. i 2.

Članak 17. stavci 1. i 2.

Članak 10. stavak 3.

Članak 24. stavak 2.

Članak 10. stavak 4.

Članak 17. stavak 3.

Članak 17. stavak 4.

Članak 17. stavak 5.

Članak 11.

Članak 18.

Članak 12. stavak 1.

Članak 19. stavak 1.

Članak 19. stavak 1. točka (a)

Članak 19. stavak 1. točka (b)

Članak 12. stavak 1. točka (a)

Članak 19. stavak 1. točka (c)

Članak 12. stavak 1. točka (b)

Članak 19. stavak 1. točka (d)

Članak 12. stavak 1. točka (c)

Članak 19. stavak 1. točka (e)

Članak 19. stavak 1. točka (f)

Članak 12. stavak 1. točka (d)

Članak 19. stavak 1. točka (g)

Članak 19. stavak 1. točka (h)

Članak 19. stavak 1. točka (i)

Članak 19. stavak 1. točka (j)

Članak 19. stavak 1. točka (k)

Članak 12. stavak 1. točka (e)

Članak 19. stavak 1. točka (l)

Članak 19. stavak 1. točka (m)

Članak 12. stavak 1. točka (f)

Članak 19. stavak 1. točka (n)

Članak 12. stavak 1. točka (g)

Članak 19. stavak 1. točka (o)

Članak 19. stavak 1. točka (p)

Članak 12. stavak 1. točka (h)

Članak 19. stavak 1. točka (q)

Članak 12. stavak 1. točka (i)

Članak 19. stavak 1. točka (q)

Članak 12. stavak 1. točka (j)

Članak 19. stavak 1. točka (r)

Članak 19. stavak 1. točka (s)

Članak 12. stavak 1. točka (k)

Članak 19. stavak 1. točka (t)

Članak 12. stavak 1. točka (l)

Članak 19. stavak 1. točka (u)

Članak 12. stavak 1. točka (m)

Članak 19. stavak 1. točka (v)

Članak 12. stavak 1. točka (n)

Članak 19. stavak 1. točka (w)

Članak 12. stavak 1. točka (o)

Članak 19. stavak 1. točka (x)

Članak 19. stavak 1. točka (y)

Članak 12. stavak 1. točka (p)

Članak 19. stavak 1. točka (z)

Članak 12. stavak 1. točka (q)

Članak 19. stavak 1. točka (bb)

Članak 12. stavak 1. točka (r)

Članak 19. stavak 1. točka (cc)

Članak 12. stavak 1. točka (s)

Članak 19. stavak 1. točka (dd)

Članak 12. stavak 1. točka (t)

Članak 19. stavak 1. točka (ff)

Članak 12. stavak 1. točka (u))

Članak 19. stavak 1. točka (gg)

Članak 12. stavak 1. točka (v)

Članak 19. stavak 1. točka (hh)

Članak 12. stavak 1. točka (w)

Članak 19. stavak 1. točka (ii)

Članak 12. stavak 1. točka (x)

Članak 19. stavak 1. točka (jj)

Članak 19. stavak 1. točka (ll)

Članak 12. stavak 1. točka (y)

Članak 19. stavak 1. točka (mm)

Članak 12. stavak 1. točka (z)

Članak 19. stavak 1. točka (nn)

Članak 19. stavak 1. točka (oo)

Članak 12. stavak 1. točka (aa)

Članak 19. stavak 1. točka (pp)

Članak 12. stavak 1. točka (sa)

Članak 19. stavak 1. točka (ee)

Članak 12. stavak 1. točka (xa)

Članak 19. stavak 1. točka (kk)

Članak 12. stavak 1. točka (za)

Članak 19. stavak 1. točka (mm)

Članak 19. stavak 1. drugi podstavak

Članak 19. stavak 2.

Članak 12. stavak 2.

Članak 19. stavak 3.

Članak 13. stavak 1.

Članak 20. stavak 1.

Članak 13. stavci 2. i 3.

Članak 20. stavak 2.

Članak 13. stavak 4.

Članak 20. stavak 3.

Članak 13. stavak 5.

Članak 20. stavak 4.

Članak 14. stavci 1. i 3.

Članak 21. stavak 1.

Članak 14. stavak 2.

Članak 21. stavak 2.

Članak 15. stavak 1.

Članak 22. stavci 1. i 3.

Članak 15. stavak 2.

Članak 22. stavak 2.

Članak 15. stavak 3.

Članak 22. stavak 5.

Članak 15. stavci 4. i 5.

Članak 22. stavak 4.

Članak 15. stavak 6.

Članak 22. stavak 6.

Članak 16. stavci od 1. do 5.

Članak 23. stavci od 1. do 5.

Članak 23. stavak 6.

Članak 16. stavak 6.

Članak 23. stavak 7.

Članak 16. stavak 7.

Članak 23. stavak 8.

Članak 17. stavci 1. i 4.

Članak 24. stavak 1.

Članak 17. stavak 2.

Članak 17. stavak 3.

Članak 17. stavci 5. i 6.

Članak 24. stavak 3.

Članak 17. stavak 5. točka (a)

Članak 24. stavak 3. točka (a)

Članak 17. stavak 5. točka (b)

Članak 24. stavak 3. točka (b)

Članak 17. stavak 5. točka (c)

Članak 24. stavak 3. točka (c)

Članak 17. stavak 5. točka (d)

Članak 24. stavak 3. točka (o)

Članak 17. stavak 5. točka (e)

Članak 22. stavak 2.

Članak 17. stavak 5. točka (f)

Članak 19. stavak 2.

Članak 17. stavak 5. točka (g)

Članak 24. stavak 3. točka (p)

Članak 17. stavak 5. točka (h)

Članak 24. stavak 3. točka (q)

Članak 17. stavak 6. točka (a)

Članak 24. stavak 3. točke (d) i (g)

Članak 17. stavak 6. točka (b)

Članak 24. stavak 3. točka (k)

Članak 17. stavak 6. točka (c)

Članak 24. stavak 3. točka (d)

Članak 17. stavak 6. točka (d)

Članak 24. stavak 3. točka (l)

Članak 17. stavak 6. točka (e)

Članak 17. stavak 6. točka (f)

Članak 17. stavak 6. točka (g)

Članak 24. stavak 3. točka (r)

Članak 17. stavak 6. točka (h)

Članak 24. stavak 3. točka (s)

Članak 17. stavak 6. točka (i)

Članak 24. stavak 3. točka (t)

Članak 17. stavak 6. točka (j)

Članak 24. stavak 3. točka (v)

Članak 17. stavak 6. točka (k)

Članak 24. stavak 3. točka (u)

Članak 17. stavak 7.

Članak 24. stavak 4.

Članak 24. stavak 5.

Članak 18.

Članak 25.

Članak 18. stavak 1.

Članak 25. stavci 1. i 10.

Članak 18. stavak 2.

Članak 25. stavci 2., 3. i 4.

Članak 18. stavak 3.

Članak 25. stavak 5.

Članak 18. stavak 4.

Članak 25. stavak 6.

Članak 18. stavak 5.

Članak 25. stavak 7.

Članak 18. stavak 6.

Članak 24. stavak 1.

Članak 25. stavak 8.

Članak 18. stavak 7.

Članak 25. stavci 9. i 10.

Članak 25. stavak 11.

Članak 26.

Članak 19.

Članak 27.

Članak 20.

Članak 28.

Članak 20. stavci 1. i 2.

Članak 28. stavci 1. i 2.

Članak 20. stavak 3.

Članak 20. stavak 4.

Članak 28. stavak 3.

Članak 20. stavak 5.

Članak 28. stavak 4.

Članak 20. stavak 6.

Članak 28. stavak 5.

Članak 20. stavak 7.

Članak 28. stavak 6.

Članak 20. stavak 8.

Članak 28. stavak 7.

Članak 21.

Članak 29.

Članak 22.

Članak 30.

Članak 23.

Članak 31.

Članak 24.

Članak 32.

Članak 25. stavci 1. i 2.

Članak 33. stavci 1. i 2.

Članak 33. stavak 3.

Članak 25. stavak 3.

Članak 33. stavak 4.

Članci 26. i 27.

Članak 34.

Članak 28. stavak 1.

Članak 35. stavak 1. i članak 36. stavak 2.

Članak 28. stavak 2.

Članak 35. stavak 2.

Članak 36. stavak 1.

Članak 29. stavci 1. i 2.

Članak 37. stavak 1.

Članak 29. stavak 3.

Članak 37. stavak 2.

Članak 30.

Članak 38.

Članak 31. stavak 1.

Članak 39. stavak 1.

Članak 31. stavak 2.

Članak 39. stavci 1. i 3.

Članak 39. stavak 2.

Članak 40.

Članak 41.

Članak 43.

Članak 44.

Članak 32. stavak 1.

Članak 46. stavak 3.

Članak 32. stavak 2.

Članak 46. stavak 4.

Članak 32. stavak 3.

Članak 46. stavak 2.

Članak 32. stavak 4.

Članak 45. stavak 2.

Članak 32. stavak 5.

Članak 45. stavak 2.

Članak 32. stavak 6.

Članak 44. stavak 2.

Članak 32. stavak 7.

Članak 45. stavak 3.

Članak 32. stavak 8.

Članak 45. stavak 4.

Članak 32. stavak 9.

Članak 45. stavci 5. i 6.

Članak 32. stavak 10.

Članak 45. stavak 7.

Članak 32. stavak 11.

Članak 45. stavak 8.

Članak 32. stavak 12.

Članak 45. stavak 9.

Članak 33. stavci od 1. do 4.

Članak 47. stavci od 1. do 4.

Članak 47. stavak 5.

Članak 33. stavak 5.

Članak 47. stavak 6.

Članak 33. stavak 6.

Članak 47. stavak 7.

Članak 33. stavak 7.

Članak 47. stavak 8.

Članak 33. stavak 8.

Članak 47. stavak 9.

Članak 33. stavak 9.

Članak 47. stavak 10.

Članak 33. stavak 10.

Članak 47. stavak 11.

Članak 33. stavak 11.

Članak 47. stavak 12.

Članak 48.

Članak 34.

Članak 49.

Članak 35. stavci 1. i 2.

Članak 50. stavci 1 i 2.

Članak 50. stavak 3.

Članak 35. stavak 3.

Članak 50. stavci 4 i 5.

Članak 36.

Članak 37.

Članak 42.

Članak 51.

Članak 52.

Članak 53.

Članak 54.

Članak 55.

Članak 56.

Članak 57.

Članak 38.

Članak 58.

Prilog


Top