Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1671

Uredba (EU) 2018/1671 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja

PE/58/2018/REV/2

OJ L 284, 12.11.2018, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1671/oj

12.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 284/3


UREDBA (EU) 2018/1671 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. listopada 2018.

o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 175. treći stavak i članak 197. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Unija može, na njihov zahtjev, poduprijeti napore koje države članice ulažu kako bi poboljšale svoju administrativnu sposobnost za provedbu prava Unije.

(2)

Program potpore strukturnim reformama („Program”) uspostavljen je s ciljem jačanja kapaciteta država članica za pripremu i provedbu administrativnih i strukturnih reformi od interesa za Uniju kojima se održava rast, među ostalim putem pružanja pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova Unije. Potporu u okviru Programa pruža Komisija na zahtjev države članice, a ona može obuhvaćati širok raspon područja politike. Razvoj otpornih gospodarstava i otpornog društva utemeljenih na snažnim ekonomskim, socijalnim i teritorijalnim strukturama, koji državama članicama omogućuju da učinkovito apsorbiraju šokove i brzo se oporave od njih, doprinosi ekonomskoj i socijalnoj koheziji te otvara potencijal rasta. Države članice trebale bi, u skladu sa svojim pravnim okvirom, poticati primjerene doprinose i sudjelovanje javne uprave i dionika na nacionalnoj i regionalnoj razini. Važni alati za ostvarivanje takvog razvoja su provedba institucijskih i administrativnih reformi te strukturnih reformi kojima se održava rast, koje su važne za države članice, te preuzimanje odgovornosti, od strane lokalnih aktera, za provedbu strukturnih reformi od interesa za Uniju.

(3)

Djelotvorno informiranje o radnjama i aktivnostima Programa te o njihovim rezultatima na razini Unije, nacionalnoj razini i regionalnoj razini, prema potrebi, ključno je za podizanje svijesti o postignućima Programa, osiguranje vidljivosti i pružanje informacija o njegovim učincima na terenu.

(4)

S obzirom na to da bi potreba za potporom mogla premašiti sredstva Programa, dotična država članica trebala bi, prema potrebi, tijekom postupka zahtjeva za potporu razvrstati zahtjeve po prioritetima. U tom kontekstu pažnju bi trebalo posvetiti onim zahtjevima za potporu koji su povezani s Europskim semestrom i područjima politike koja se odnose na koheziju, inovacije, zapošljavanje te pametan i održivi rast. Program bi trebao nadopunjavati druge instrumente kako bi se izbjegla preklapanja.

(5)

Budući da se Programom ne pruža financiranje državama članicama, već samo tehnička potpora, njegov cilj nije zamijeniti financiranje iz nacionalnih proračuna.

(6)

Države članice sve se više koriste potporom u okviru Programa, a početna su očekivanja premašena. Na temelju njihove procijenjene vrijednosti, zahtjevi za potporu koje je Komisija primila u ciklusu za 2017. znatno su premašili raspoloživa godišnja dodijeljena sredstva. U ciklusu za 2018. procijenjena vrijednost primljenih zahtjeva bila je peterostruko veća od iznosa financijskih sredstava raspoloživih za tu godinu. Gotovo su sve države članice zatražile potporu u okviru Programa, a zahtjevi obuhvaćaju sva područja politike obuhvaćena Programom.

(7)

Jačanje ekonomske i socijalne kohezije putem strukturnih reformi koje koriste Uniji i u skladu su s načelima i vrijednostima Unije ključno je za poticanje gospodarske otpornosti kao i za uspješno sudjelovanje i veću stvarnu konvergenciju u ekonomskoj i monetarnoj uniji, čime se osiguravaju dugoročna stabilnost i prosperitet Unije. To je jednako važno za države članice čija valuta nije euro u njihovoj pripremi za pridruživanje europodručju, kao i za države članice europodručja.

(8)

Stoga je primjereno u općem cilju Programa, u okviru njegova doprinosa odgovoru na ekonomske i društvene izazove, istaknuti da bi poboljšanje ekonomske i socijalne kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta, stvaranja radnih mjesta, ulaganja i socijalne uključenosti također moglo doprinijeti pripremama za buduće sudjelovanje u europodručju onih država članica čija valuta nije euro.

(9)

Kako bi se ostvarili opći i specifični ciljevi te u okviru prihvatljivih radnji koje se trebaju financirati Programom, trebalo bi navesti da bi se radnjama i aktivnostima u okviru Programa također trebala moći pružati potpora reformama koje bi državama članicama mogle pomoći u njihovoj pripremi za pridruživanje europodručju, istovremeno poštujući načelo jednakog postupanja prema svim državama članicama.

(10)

Kako bi se zadovoljila sve veća potražnja država članica za potporom te s obzirom na potrebu za potporom u provedbi strukturnih reformi od interesa za Uniju, među ostalim u državama članicama čija valuta nije euro u njihovoj pripremi za pridruživanje europodručju, financijska sredstva dodijeljena za Program trebalo bi povećati do dovoljne razine koja omogućuje Uniji pružanje potpore, koja odgovara potrebama država članica koje zatraže potporu te koja se koristi u skladu s dobrim financijskim upravljanjem. To povećanje ne bi trebalo negativno utjecati na druge prioritete kohezijske politike. Štoviše, države članice ne bi trebale biti obvezne prenijeti svoja nacionalna i regionalna dodijeljena sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

(11)

Kako bi se pružila kvalitetna potpora uz najmanju moguću odgodu, Komisija bi trebala moći iskoristiti dio financijske omotnice i za financiranje troškova aktivnosti kojima se pruža podrška Programu, kao što su troškovi povezani s kontrolom kvalitete, praćenjem i evaluacijom projekata na terenu. Te su aktivnosti važne za osiguravanje učinkovitosti provedbe projekta.

(12)

Uredbu (EU) 2017/825 Europskog parlamenta i Vijeća (4) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 2017/825 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Opći cilj

Opći je cilj Programa doprinijeti institucijskim i administrativnim reformama te strukturnim reformama kojima se održava rast u državama članicama pružanjem potpore nacionalnim tijelima za mjere usmjerene na reformiranje i jačanje institucija, upravljanja, javne uprave te gospodarskog i socijalnog sektora kao odgovor na ekonomske i društvene izazove, a s ciljem poboljšanja kohezije, konkurentnosti, produktivnosti, održivog rasta, stvaranja radnih mjesta, ulaganja i socijalne uključenosti te doprinošenja stvarnoj konvergenciji u Uniji, što može poslužiti i kao priprema za sudjelovanje u europodručju, osobito u kontekstu procesâ ekonomskog upravljanja, među ostalim putem pomoći za učinkovito, djelotvorno i transparentno korištenje fondova Unije.”.

2.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 5.a

Potpora u pripremi za članstvo u europodručju

Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih u člancima 4. i 5. te u okviru prihvatljivih radnji iz članka 6., iz Programa se mogu financirati radnje i aktivnosti kojima se također pruža potpora reformama koje državama članicama mogu pomoći u njihovoj pripremi za pridruživanje europodručju.”.

3.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 222 800 000 EUR prema tekućim cijenama.”;

(b)

u stavku 2. dodaje se sljedeća rečenica:

„Mogu biti obuhvaćeni i troškovi za druge aktivnosti pružanja podrške, kao što su kontrola kvalitete i praćenje projekata potpore na terenu.”.

4.

U članku 16. stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

„(f)

provedbi mjera potpore.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 23. listopada 2018.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednica

K. EDTSTADLER


(1)  SL C 237, 6.7.2018., str. 53.

(2)  SL C 247, 13.7.2018., str. 54.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 11. rujna 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 9. listopada 2018.

(4)  Uredba (EU) 2017/825 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i o izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013 (SL L 129, 19.5.2017., str. 1.).


Top