EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1638

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1638 оd 13. srpnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje način osiguravanja prikladnosti i provjerljivosti ulaznih podataka te unutarnjih postupaka nadzora i provjere doprinositelja koje administrator ključne ili značajne referentne vrijednosti mora osigurati ako ulazne podatke dostavlja izvršni ured (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/4431

SL L 274, 5.11.2018, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj

5.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 274/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1638

оd 13. srpnja 2018.

o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje način osiguravanja prikladnosti i provjerljivosti ulaznih podataka te unutarnjih postupaka nadzora i provjere doprinositelja koje administrator ključne ili značajne referentne vrijednosti mora osigurati ako ulazne podatke dostavlja izvršni ured

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (1), a posebno njezin članak 11. stavak 5. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

Člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1011 propisuje se da ulazni podatci upotrijebljeni za referentnu vrijednost moraju biti prikladni kako bi točno i pouzdano odražavali tržišnu ili gospodarsku stvarnost koja se mjeri referentnom vrijednošću te da ti podatci moraju biti provjerljivi. Osim toga, kad ulazne podatke dostavlja izvršni ured, u skladu s člankom 11. stavkom 3. točkom (b) te uredbe administrator mora osigurati da doprinositelj ima odgovarajuće unutarnje postupke nadzora i provjere.

(2)

Za ispravan izračun referentne vrijednosti nužno je ne samo da su podneseni ulazni podatci točni, nego i da budu iskazani u mjernoj jedinici odnosne imovine i da odražavaju njezine relevantne značajke.

(3)

Provjerljivost ulaznih podataka ovisi o razini njihove točnosti, koja pak uvelike ovisi o vrsti upotrijebljenih ulaznih podataka. Ulazni podatci koji nisu transakcijski podatci i ne temelje se na reguliranim podatcima navedenima u članku 3. stavku 1. točki 24. Uredbe (EU) 2016/1011 mogu i dalje ispunjavati uvjet provjerljivosti ako je administratoru dostupno dovoljno informacija za provedbu dostatne provjere podataka. Administrator bi stoga morao osigurati da ima na raspolaganju potrebne informacije kako bi mogao provesti odgovarajuće provjere.

(4)

Kako bi se osigurala prikladnost i provjerljivost ulaznih podataka, administrator bi morao redovno pratiti ulazne podatke, koliko je to primjereno s obzirom na ranjivost pojedinih vrsta ulaznih podataka. Kada je riječ o reguliranim podatcima, njihova se cjelovitost već osigurava postojećim reguliranjem i nadzorom pružatelja relevantnih podataka. Stoga bi se na tu vrstu podataka trebali primjenjivati manje opsežni zahtjevi za praćenje. Druge vrste ulaznih podataka trebalo bi detaljnije provjeravati, posebno ulazne podatke koji nisu transakcijski i podatke koje dostavlja izvršni ured.

(5)

Pri doprinošenju ulaznih podataka važno je provjeriti jesu li doprinosi dostavljeni u roku koji je utvrdio administrator kako bi se osigurala usklađenost doprinosa različitih doprinositelja. Ako ulazni podatci nisu dostavljeni, treba provjeriti i u kojem se trenutku oni razmatraju kako bi se osigurala usklađenost različitih ulaznih podataka. Administrator bi stoga morao provjeriti jesu li ulazni podatci dostavljeni i odabrani iz određenog izvora u utvrđenom roku.

(6)

Posebno je važno uredno provjeriti temeljne značajke, kao što su valuta i rok dospijeća odnosne imovine ili vrste drugih ugovornih strana kako su određene metodologijom referentne vrijednosti.

(7)

Učinkovit unutarnji nadzor ulaznih podataka koje dostavi izvršni ured temelji se na uspostavi i održavanju odgovarajućih struktura unutar organizacije doprinositelja. Te bi strukture trebale obuhvaćati tri razine kontrola, osim ako zbog veličine organizacije doprinositelja taj broj kontrola ne bi bio opravdan. Prvi razina kontrole trebala bi obuhvaćati postupke kojima se osigurava učinkovita provjera ulaznih podataka.

(8)

Podatci koje dostavlja izvršni ured posebno su rizični zbog neizbježnog sukoba interesa između komercijalne uloge izvršnog ureda i njegove uloge u doprinošenju ulaznih podataka za referentnu vrijednost. Stoga je važno da doprinositelj uspostavi, održava i provodi politiku sprečavanja sukoba interesa u okviru druge razine kontrole te da redovno pregledava upotrijebljene ulazne podatke. Osim toga, uvođenje postupka za zviždače kojim bi se svakom članu osoblja omogućilo da svaki slučaj povrede dužnosti prijave relevantnoj funkciji praćenja usklađenosti ili drugoj odgovarajućoj unutarnjoj funkciji moglo bi biti korisno pri otkrivanju propusta ili aktivnosti koje bi mogle utjecati na cjelovitost referentne vrijednosti. Administrator bi stoga trebao osigurati da postupci unutarnjeg nadzora i provjere doprinositelja uključuju uvođenje, održavanje i provođenje politike sprečavanja sukoba interesa te uvođenje i održavanje postupka za zviždače.

(9)

Ova se Uredba primjenjuje na administratore ključnih i značajnih referentnih vrijednosti. U skladu s načelom proporcionalnosti, u ovoj se Uredbi izbjegava prekomjerno opterećenje administratora značajnih referentnih vrijednosti time što im se omogućuje da zahtjeve o sukobu interesa primijene isključivo na stvarne ili moguće sukobe interesa koji jesu ili bi mogli biti značajni. Osim toga, administratorima bi trebalo dodijeliti dodatna diskrecijska prava u pogledu načina na koji osiguravaju postupke unutarnjeg nadzora i provjere na razini doprinositelja. Posebno bi im trebalo omogućiti da smanje određene zahtjeve koji se odnose na te postupke, uzimajući u obzir prirodu, opseg i složenost organizacije doprinositelja.

(10)

Administratori bi trebali dobiti dovoljno vremena za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe. Stoga bi se ova Uredba trebala početi primjenjivati dva mjeseca nakon stupanja na snagu.

(11)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(12)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Ova Uredba ne obuhvaća i ne primjenjuje se na administratore neznačajnih referentnih vrijednosti.

Članak 2.

Osiguravanje prikladnih i provjerljivih ulaznih podataka

1.   Administrator referentne vrijednosti osigurava da ima na raspolaganju sve informacije koje su mu potrebne za provjeru sljedećih pitanja u odnosu na sve ulazne podatke koje upotrebljava za referentnu vrijednost ako se ta pitanja primjenjuju na predmetne ulazne podatke:

(a)

ima li podnositelj odobrenje za doprinošenje ulaznih podataka u ime doprinositelja u skladu s bilo kojim zahtjevom za odobrenje na temelju članka 15. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) 2016/1011;

(b)

je li ulazne podatke dostavio doprinositelj ili su odabrani iz izvora koji utvrđuje administrator u roku koji propisuje administrator;

(c)

je li doprinositelj dostavio ulazne podatke u obliku koji utvrđuje administrator;

(d)

je li izvor ulaznih podataka jedan od izvora navedenih u članku 3. stavku 1. točki 24. Uredbe (EU) 2016/1011;

(e)

je li izvor ulaznih podataka pouzdan;

(f)

ispunjuju li ulazni podatci zahtjeve iz metodologije za referentnu vrijednost, posebno zahtjeve koji se odnose na valutu ili mjernu jedinicu, dospijeće i vrstu druge ugovorne strane;

(g)

jesu li svi relevantni pragovi za količinu ulaznih podataka i svi relevantni standardi kvalitete ulaznih podataka u skladu s metodologijom;

(h)

je li redoslijed upotrebe različitih vrsta ulaznih podataka primijenjen u skladu s metodologijom;

(i)

jesu li diskrecijsko pravo ili prosudba primijenjeni u doprinošenju ulaznih podataka u skladu s jasnim pravilima iz metodologije i s politikama koje se utvrđuju na temelju kodeksa ponašanja za referentnu vrijednost.

2.   Administratori redovno provode provjere iz stavka 1. Administratori ključnih referentnih vrijednosti provode provjere navedene u stavku 1. točkama (a), (b), (c) i (d) prije objave referentne vrijednosti i prije svakog slučaja u kojem referentna vrijednost postaje dostupna javnosti.

Članak 3.

Postupci unutarnjeg nadzora i provjere doprinositelja

1.   Postupci unutarnjeg nadzora i provjere doprinositelja čije uvođenje administrator osigurava u skladu s člankom 11. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) 2016/1011 uključuju najmanje sljedeće:

(a)

uspostavu i održavanje unutarnje funkcije koja je prva razina kontrole doprinosa ulaznih podataka i koja je odgovorna za obavljanje sljedećih zadaća:

i.

djelotvorna provjera ulaznih podataka prije njihova doprinošenja, uključujući osiguravanje usklađenosti sa svim zahtjevima za potvrđivanje valjanosti ulaznih podataka kojima podliježe doprinositelj u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkom (d) podtočkom iii. Uredbe (EU) 2016/1011 te preispitivanje cjelovitosti i točnosti ulaznih podataka prije njihova doprinosa;

ii.

provjera podnositeljeva odobrenja za doprinošenje ulaznih podataka u ime doprinositelja u skladu sa svim zahtjevima iz članka 15. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) 2016/1011;

iii.

ograničenje pristupa doprinosu ulaznih podataka na osobe uključene u postupak doprinošenja, osim ako je pristup nužan za potrebe revizije, istrage ili u svrhe propisane zakonom;

(b)

uspostavu i održavanje unutarnje funkcije koja je druga razina kontrole doprinosa ulaznih podataka i koja je odgovorna za obavljanje sljedećih zadaća:

i.

preispitivanje ulaznih podataka nakon njihova doprinošenja, neovisno o preispitivanju provedenom u okviru funkcije prve razine kontrole kako bi se potvrdila cjelovitost i točnost doprinosa;

ii.

uvođenje i održavanje postupka za zviždače kojim se predviđaju odgovarajuće mjere njihove zaštite;

iii.

uvođenje i održavanje internih postupaka za izvješćivanje o svakoj zloupotrebi ili pokušaju zloupotrebe ulaznih podataka, za svako neispunjavanje vlastitih politika doprinositelja povezanih s referentnim vrijednostima i za istragu tih događaja čim se na njih posumnja;

iv.

uvođenje i održavanje internih postupaka za izvješćivanje o operativnim problemima u postupku doprinošenja podataka čim do njih dođe;

v.

osiguravanje redovne osobne prisutnosti člana osoblja iz funkcije druge razine kontrole u uredskom prostoru u kojem se nalazi funkcija izvršnog ureda;

vi.

zadržavanje nadzora relevantne komunikacije između osoblja funkcije izvršnog ureda koje je izravno uključeno u doprinošenje ulaznih podataka te relevantne komunikacije između tog osoblja i drugih unutarnjih funkcija ili vanjskih tijela;

vii.

uvođenje, održavanje i provođenje politike sprečavanja sukoba interesa kojom se osigurava:

identifikacija i objava administratoru stvarnih ili mogućih sukoba interesa u vezi sa svim članovima osoblja funkcije izvršnog ureda doprinositelja, koji su uključeni u proces doprinošenja;

nepostojanje bilo kakve izravne ili neizravne veze između naknade podnositelju i vrijednosti referentne vrijednosti, vrijednosti posebnih doprinosa ili doprinositeljeva obavljanja bilo koje aktivnosti koja može dovesti do sukoba interesa povezanog s doprinosom ulaznih podataka referentnoj vrijednosti;

jasno razdvajanje zadaća osoblja funkcije izvršnog ureda uključenog u doprinošenje ulaznih podataka i drugog osoblja funkcije izvršnog ureda;

fizička odvojenost osoblja funkcije izvršnog ureda uključenog u doprinošenje ulaznih podataka i drugog osoblja funkcije izvršnog ureda;

djelotvorna kontrola razmjene informacija između osoblja funkcije izvršnog ureda i drugog osoblja doprinositelja koje je uključeno u aktivnosti koje mogu uzrokovati sukob interesa ako razmijenjene informacije mogu utjecati na doprinesene ulazne podatke;

postojanje odredbi za nepredviđene događaje u slučaju privremenog prekida kontrola u vezi s razmjenom informacija iz pete alineje;

poduzimanje mjera kojima se sprečava neprimjeren utjecaj na osoblje funkcije izvršnog ureda uključeno u doprinošenje ulaznih podataka u smislu načina njihova rada;

(c)

uspostavu i održavanje unutarnje funkcije neovisne od funkcije prve i druge razine kontrole koja je treća razina kontrole doprinosa ulaznih podataka i koja je odgovorna za obavljanje redovnih provjera kontrola koje obavljaju druge dvije kontrolne funkcije;

(d)

postupke kojima se uređuje sljedeće:

i.

načini suradnje i protok informacija između triju kontrolnih funkcija propisanih točkama (a), (b) i (c) ovog stavka;

ii.

redovno izvješćivanje višeg rukovodstva doprinositelja o zadaćama koje obavljaju te tri funkcije kontrole;

iii.

priopćavanje administratoru informacija koje je zatražio i koje se odnose na postupke unutarnjeg nadzora i provjere doprinositelja.

2.   Administrator može odlučiti odstupiti od bilo kojeg od zahtjeva navedenih u stavku 1. točki (b) podtočki v. ili podtočki vii. trećoj, četvrtoj ili šestoj alineji, uzimajući u obzir sljedeće elemente:

(a)

prirodu, opseg i složenost aktivnosti doprinositelja;

(b)

vjerojatnost nastanka sukoba interesa između doprinošenja ulaznih podataka referentnoj vrijednosti i aktivnosti trgovanja ili drugih aktivnosti koje obavlja doprinositelj;

(c)

razinu diskrecijskog prava u procesu doprinošenja.

3.   Uzimajući u obzir prvenstveno malu veličinu organizacije doprinositelja te elemente navedene u stavku 2. točkama (a), (b) i (c) administrator može doprinositelju dopustiti jednostavniju organizacijsku strukturu kontrole od one koja se propisuje stavkom 1. Jednostavnijom strukturom kontrole jamči se, međutim, obavljanje svih zadaća navedenih u stavku 1. točkama (a), (b) i (c), osim onih zadaća za koje je odobreno odstupanje u skladu sa stavkom 2. Stavak 1. točka (d) podtočke i. i ii. primjenjuju se na način koji je u skladu s jednostavnijom strukturom kontrole.

4.   Administrator značajne referentne vrijednosti može odlučiti primjenjivati zahtjeve iz stavka 1. točke (b) podtočke vii. isključivo na stvarne ili moguće sukobe interesa koji su značajni ili bi mogli takvi biti.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 25. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 171, 29.6.2016., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


Top