EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1627

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1627 оd 9. listopada 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 u pogledu bonitetnog vrednovanja za potrebe nadzornog izvješćivanja (Tekst značajan za EGP)

C/2018/6492

OJ L 281, 9.11.2018, p. 1–525 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1627/oj

9.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 281/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1627

оd 9. listopada 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 u pogledu bonitetnog vrednovanja za potrebe nadzornog izvješćivanja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 99. stavak 5. četvrti podstavak, članak 99. stavak 6. četvrti podstavak, članak 394. stavak 4. treći podstavak, članak 415. stavak 3. četvrti podstavak i članak 430. stavak 2. treći podstavak,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 680/2014 (2) određuju se modaliteti prema kojima su institucije dužne izvješćivati o svojoj usklađenosti s Uredbom (EU) br. 575/2013. Regulatorni okvir utvrđen Uredbom (EU) br. 575/2013 postupno se dopunjuje i mijenja u dijelovima koji nisu ključni donošenjem dodatnih regulatornih tehničkih standarda. Potrebno je ažurirati Provedbenu uredbu (EU) br. 680/2014 kako bi se uzele u obzir te promjene.

(2)

Uredba (EU) br. 575/2013 dopunjena je donošenjem Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101 (3) u pogledu bonitetnog vrednovanja te Uredbom (EU) 2017/2401 Europskog parlamenta i Vijeća (4) u pogledu sekuritizacije. Provedbenu uredbu (EU) br. 680/2014 trebalo bi ažurirati kako bi se uzele u obzir te promjene i osigurala dodatna preciznost uputa i definicija koje se koriste za potrebe nadzornog izvješćivanja institucija. Trebalo bi pojasniti i određena upućivanja i neusklađenosti u formatiranju koji su se pokazali netočni tijekom primjene Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014.

(3)

Delegiranom uredbom (EU) 2016/101 utvrđuju se zahtjevi koji se odnose na bonitetne prilagodbe vrednovanja pozicija po fer vrijednosti. Njome se predviđaju dva pristupa za provedbu zahtjeva za bonitetno vrednovanje: osnovni pristup i pojednostavljeni pristup. Kako bi se pratila usklađenost institucija s tim zahtjevima i ocijenio učinak te uredbe na prilagodbe vrednovanja, potrebno je dodatno izvješćivanje koje se odnosi na zahtjeve za bonitetno vrednovanje.

(4)

Uredbom (EU) 2017/2401 izmjenjuje se Uredba (EU) br. 575/2013 kako bi tretman kapitala za sekuritizacije bio osjetljiviji na rizik i mogao primjereno odraziti specifične značajke jednostavnih, transparentnih i standardiziranih sekuritizacija. Trebalo bi izmijeniti Provedbenu uredbu (EU) br. 680/2014 kako bi se prilagodila izvješćivanju o sekuritizacijskim pozicijama na koje se primjenjuje taj revidirani sekuritizacijski okvir.

(5)

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 potrebne su i kako bi se poboljšala sposobnost nadležnih tijela da učinkovito prate i procjenjuju profile rizičnosti institucija i dobio uvid u rizike kojima je izložen financijski sektor, što zahtijeva manje promjene u zahtjevima za izvješćivanje o geografskoj distribuciji izloženosti.

(6)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA).

(7)

EBA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba, koji se odnose na bonitetno vrednovanje i ukupnu geografsku raščlambu, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te u vezi s tim zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5). U skladu s člankom 15. stavkom 1. drugim podstavkom te Uredbe EBA nije provela otvoreno javno savjetovanje u pogledu onih dijelova nacrta provedbenih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba koji su uredničke prirode ili uvode samo ograničeni broj stavki u okvir za nadzorno izvješćivanje jer bi takvo savjetovanje bilo nerazmjerno s obzirom na područje primjene i učinak predmetnog nacrta provedbenih tehničkih standarda.

(8)

Provedbenu uredbu (EU) br. 680/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 680/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak (a) mijenja se kako slijedi:

i.

točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„(4)

informacije o geografskoj distribuciji izloženosti po zemljama te agregiranima na ukupnoj razini, kako je navedeno u obrascu 9. u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.4. Posebno u pogledu informacija navedenih u obrascima 9.1. i 9.2., informacije o geografskoj distribuciji izloženosti po zemljama izvješćuju se ako su inozemne originalne izloženosti u svim „inozemnim” zemljama i svim kategorijama izloženosti, kako je navedeno u retku 850 obrasca 4. u Prilogu I., jednake ili veće od 10 % ukupnih domaćih i inozemnih originalnih izloženosti navedenih u retku 860 obrasca 4. u Prilogu I. U tu se svrhu domaćim izloženostima smatraju izloženosti prema drugim ugovornim stranama koje se nalaze u državi članici u kojoj se nalazi institucija. Primjenjuju se ulazni i izlazni kriteriji iz članka 4.;”;

ii.

dodaje se sljedeća točka 12.:

„(12)

informacije o bonitetnom vrednovanju navedene u obrascu 32. u Prilogu I. u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 6. kako slijedi:

i.

sve institucije izvješćuju o informacijama navedenima u obrascu 32.1 u Prilogu I. u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 6.;

ii.

uz izvješćivanje iz podtočke i., institucije koje primjenjuju osnovni pristup na temelju Uredbe (EU) 2016/101 izvješćuju i o informacijama navedenima u obrascu 32.2 u Prilogu I. u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 6.;

iii.

uz zahtjeve iz podtočaka i. i ii. institucije koje primjenjuju osnovni pristup na temelju Uredbe (EU) 2016/101 i koje prelaze prag iz članka 4. stavka 1. te Uredbe na svojoj razini izvješćivanja, izvješćuju i o informacijama navedenima u obrascima 32.3. i 32.4. u Prilogu I. u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 6.;

Za potrebe stavka (a) točke12. ne primjenjuju se ulazni i izlazni kriteriji iz članka 4.”;

(b)

stavak (b) mijenja se kako slijedi:

u točki 3. podtočkama (a), (b) i (c) riječi „Priloga II. dijela II. točke 6.” zamjenjuju se riječima „Priloga II. dijela II. točke 7.”.

2.

U članku 9. stavku 2. točka (d) zamjenjuje se sljedećom:

„(d)

informacije iz obrasca 20. u Prilogu III. dijelu 2. tromjesečno ako institucija prelazi prag utvrđen u članku 5. stavku (a) točki 4. drugoj rečenici. Primjenjuju se ulazni i izlazni kriteriji iz članka 4.;”.

3.

Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

4.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

5.

Prilog V. zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi.

6.

Prilog IX. zamjenjuje se tekstom iz Priloga IV. ovoj Uredbi.

7.

Prilog XI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga V. ovoj Uredbi.

8.

Prilog XVI. zamjenjuje se Prilogom VI. ovoj Uredbi.

9.

Prilog XIX. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VII. ovoj Uredbi.

10.

Prilog XXI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VIII. ovoj Uredbi.

11.

Prilog XXII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga IX. ovoj Uredbi.

12.

Prilog XXIII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga X. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 оd 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 (SL L 191, 28.6.2014., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/101 оd 26. listopada 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za bonitetno vrednovanje u skladu s člankom 105. stavkom 14. (SL L 21, 28.1.2016., str. 54.).

(4)  Uredba (EU) 2017/2401 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (SL L 347, 28.12.2017., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.)


PRILOG I.

„PRILOG I.

IZVJEŠĆIVANJE O REGULATORNOM KAPITALU I KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

OBRASCI COREP

Broj obrasca

Oznaka obrasca

Naziv obrasca / skupine obrazaca

Skraćeni naziv

 

 

ADEKVATNOST KAPITALA

CA

1

C 01.00

REGULATORNI KAPITAL

CA1

2

C 02.00

KAPITALNI ZAHTJEVI

CA2

3

C 03.00

STOPE KAPITALA

CA3

4

C 04.00

BILJEŠKE:

CA4

 

 

PRIJELAZNE ODREDBE

CA5

5.1

C 05.01

PRIJELAZNE ODREDBE

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTI KOJI SE NASTAVLJAJU PRIZNAVATI: INSTRUMENTI KOJI NISU INSTRUMENTI DRŽAVNE POTPORE

CA5.2

 

 

SOLVENTNOST GRUPE

GS

6.1

C 06.01

SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA – UKUPNO

GS ukupno

6.2

C 06.02

SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA

GS

 

 

KREDITNI RIZIK

CR

7

C 07.00

KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR SA

 

 

KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (raščlamba prema rejting-kategorijama dužnika ili skupovima izloženosti)

CR IRB 2

 

 

GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA

CR GB

9.1

C 09.01

Tablica 9.1 – Geografska raščlamba izloženosti prema boravištu dužnika (izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tablica 9.2 – Geografska raščlamba izloženosti prema boravištu dužnika (izloženosti u skladu s IRB pristupom)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tablica 9.4 – Raščlamba relevantnih kreditnih izloženosti za potrebe izračuna protucikličkog zaštitnog sloja prema zemlji i stope protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju

CCB

 

 

KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA – IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA – IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA – IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S PD/LGD PRISTUPOM PREMA REJTING-KATEGORIJAMA DUŽNIKA:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RIZIK NAMIRE/ISPORUKE

CR SETT

12

C 12.00

KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE – STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE – IRB PRISTUP KAPITALIM ZAHTJEVIMA

CR SEC IRB

14

C 14.00

DETALJNE INFORMACIJE O SEKURITIZACIJAMA

CR SEC detaljniji podaci

 

 

OPERATIVNI RIZIK

OPR

16

C 16.00

OPERATIVNI RIZIK

OPR

 

 

OPERATIVNI RIZIK: GUBICI I POVRATI

 

17.1

C 17.01

OPERATIVNI RIZIK: GUBICI I POVRATI PREMA POSLOVNIM LINIJAMA I VRSTI DOGAĐAJA U PRETHODNOJ GODINI

OPR DETALJNIJI PODACI 1

17.2

C 17.02

OPERATIVNI RIZIK: VELIKI ŠTETNI DOGAĐAJI

OPR DETALJNIJI PODACI 2

 

 

TRŽIŠNI RIZIK

MKR

18

C 18.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKIM RIZICIMA DUŽNIČKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE

MKR SA TDI

19

C 19.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U SEKURITIZACIJAMA

MKR SA SEC

20

C 20.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U KORELACIJSKOM PORTFELJU NAMIJENJENOM TRGOVANJU

MKR SA CTP

21

C 21.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKOM RIZIKU U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA

MKR SA EQU

22

C 22.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI VALUTNOM RIZIKU

MKR SA FX

23

C 23.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI ROBI

MKR SA COM

24

C 24.00

INTERNI MODELI ZA TRŽIŠNI RIZIK

MKR IM

25

C 25.00

RIZIK PRILAGODBE KREDITNOM VREDNOVANJU

CVA

 

 

BONITETNO VREDNOVANJE

MKR

32.1

C 32.01

BONITETNO VREDNOVANJE: IMOVINA I OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

BONITETNO VREDNOVANJE: OSNOVNI PRISTUP

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

BONITETNO VREDNOVANJE: DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA RIZIK MODELA

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

BONITETNO VREDNOVANJE: DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA KONCENTRIRANE POZICIJE

PRUVAL 4

 

 

IZLOŽENOSTI PREMA OPĆIM DRŽAVAMA

MKR

33

C 33.00

IZLOŽENOSTI PREMA OPĆIM DRŽAVAMA PO ZEMLJI DRUGE UGOVORNE STRANE

GOV


C 01.00 – REGULATORNI KAPITAL (CA1)

Redci

Identifikacijski broj

Stavka

Iznos

010

1

REGULATORNI KAPITAL

 

015

1.1

OSNOVNI KAPITAL

 

020

1.1.1

REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

 

030

1.1.1.1

Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital

 

040

1.1.1.1.1

Plaćeni instrumenti kapitala

 

045

1.1.1.1.1*

Od čega: instrumenti kapitala koje upisuju tijela javne vlasti u izvanrednim situacijama

 

050

1.1.1.1.2*

Bilješka: instrumenti kapitala koji se ne priznaju

 

060

1.1.1.1.3

Premija na dionice

 

070

1.1.1.1.4

(–) Vlastiti instrumenti redovnog osnovnog kapitala

 

080

1.1.1.1.4.1

(–) Izravna ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala

 

090

1.1.1.1.4.2

(–) Neizravna ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala

 

091

1.1.1.1.4.3

(–) Sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala

 

092

1.1.1.1.5

(–) Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata redovnog osnovnog kapitala

 

130

1.1.1.2

Zadržana dobit

 

140

1.1.1.2.1

Zadržana dobit iz proteklih godina

 

150

1.1.1.2.2

Priznata dobit ili gubitak

 

160

1.1.1.2.2.1

Dobit ili gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društva

 

170

1.1.1.2.2.2

(–) Dio dobiti tekuće godine ostvarene tijekom poslovne godine ili dobiti tekuće godine ostvarene na kraju poslovne godine koji nije priznat

 

180

1.1.1.3

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

 

200

1.1.1.4

Ostale rezerve

 

210

1.1.1.5

Rezerve za opće bankovne rizike

 

220

1.1.1.6

Prijelazna usklađenja na temelju instrumenata redovnog osnovnog kapitala koji se nastavljaju priznavati

 

230

1.1.1.7

Manjinski udjel priznat u redovnom osnovnom kapitalu

 

240

1.1.1.8

Prijelazna usklađenja na temelju dodatnih manjinskih udjela

 

250

1.1.1.9

Usklađenja redovnog osnovnog kapitala zbog bonitetnih filtara

 

260

1.1.1.9.1

(–) Povećanja vlasničkog kapitala koja proizlaze iz sekuritizirane imovine

 

270

1.1.1.9.2

Rezerva na osnovi zaštite novčanog toka

 

280

1.1.1.9.3

Kumulativni dobici i gubici po obvezama vrednovanima po fer vrijednosti zbog promjena vlastitog kreditnog rizika

 

285

1.1.1.9.4

Dobici ili gubici nastali vrednovanjem po fer vrijednosti, koji proizlaze iz kreditnog rizika same institucije povezanog s obvezama po izvedenicama

 

290

1.1.1.9.5

(–) Vrijednosna usklađenja zbog zahtjeva za bonitetno vrednovanje

 

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(–) Goodwill koji se iskazuje kao nematerijalna imovina

 

320

1.1.1.10.2

(–) Goodwill uključen u vrednovanje značajnih ulaganja

 

330

1.1.1.10.3

Odgođene porezne obveze povezane s goodwillom

 

340

1.1.1.11

(–) Ostala nematerijalna imovina

 

350

1.1.1.11.1

(–) Ostala nematerijalna imovina prije odbitka odgođenih poreznih obveza

 

360

1.1.1.11.2

Odgođene porezne obveze povezane s ostalom nematerijalnom imovinom

 

370

1.1.1.12

(–) Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika i ne uključuje povezane porezne obveze

 

380

1.1.1.13

(-) Manjak ispravaka vrijednosti za kreditni rizik u odnosu na očekivane gubitke primjenom IRB pristupa

 

390

1.1.1.14

(–) Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca

 

400

1.1.1.14.1

(–) Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca

 

410

1.1.1.14.2

Odgođene porezne obveze povezane s imovinom mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca

 

420

1.1.1.14.3

Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca koju institucija ima neograničenu mogućnost koristiti

 

430

1.1.1.15

(–) Recipročna međusobna ulaganja u redovni osnovni kapital

 

440

1.1.1.16

(–) Odbitak od stavki dodatnog osnovnog kapitala koji premašuje dodatni osnovni kapital

 

450

1.1.1.17

(–) Kvalificirani udjeli izvan financijskog sektora na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(–) Sekuritizacijske pozicije na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(–) Slobodne isporuke na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(–) Pozicije u košarici za koje institucija ne može utvrditi ponder rizika prema IRB pristupu i na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(–) Izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja u skladu s pristupom internih modela na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(–) Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

490

1.1.1.23

(–) Odgođena porezna imovina koja se može odbiti i koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika

 

500

1.1.1.24

(–) Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

510

1.1.1.25

(–) Iznos koji premašuje prag od 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Ostala prijelazna usklađenja redovnog osnovnog kapitala

 

524

1.1.1.27

(–) Dodatni odbici od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 3. CRR-a

 

529

1.1.1.28

Elementi ili odbici od redovnog osnovnog kapitala – ostalo

 

530

1.1.2

DODATNI OSNOVNI KAPITAL

 

540

1.1.2.1

Instrumenti kapitala koji se priznaju kao dodatni osnovni kapital

 

550

1.1.2.1.1

Plaćeni instrumenti kapitala

 

560

1.1.2.1.2*

Bilješka: instrumenti kapitala koji se ne priznaju

 

570

1.1.2.1.3

Premija na dionice

 

580

1.1.2.1.4

(–) Vlastiti instrumenti dodatnog osnovnog kapitala

 

590

1.1.2.1.4.1

(–) Izravna ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala

 

620

1.1.2.1.4.2

(–) Neizravna ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala

 

621

1.1.2.1.4.3

(–) Sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala

 

622

1.1.2.1.5

(–) Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata dodatnog osnovnog kapitala

 

660

1.1.2.2

Prijelazna usklađenja na temelju instrumenata dodatnog osnovnog kapitala koji se nastavljaju priznavati

 

670

1.1.2.3

Instrumenti društava kćeri koji su priznati u dodatnom osnovnom kapitalu

 

680

1.1.2.4

Prijelazna usklađenja na temelju dodatnog priznavanja instrumenata društava kćeri u dodatnom osnovnom kapitalu

 

690

1.1.2.5

(–) Recipročna međusobna ulaganja u dodatni osnovni kapital

 

700

1.1.2.6

(–) Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

710

1.1.2.7

(–) Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

720

1.1.2.8

(–) Odbitak od stavki dopunskog kapitala koji premašuje dopunski kapital

 

730

1.1.2.9

Ostala prijelazna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala

 

740

1.1.2.10

Odbitak od stavki dodatnog osnovnog kapitala koji premašuje dodatni osnovni kapital (odbijen u redovnom osnovnom kapitalu)

 

744

1.1.2.11

(–) Dodatni odbici od dodatnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 3. CRR-a

 

748

1.1.2.12

Elementi ili odbici od dodatnog osnovnog kapitala – ostalo

 

750

1.2

DOPUNSKI KAPITAL

 

760

1.2.1

Instrumenti kapitala i podređeni krediti koji se priznaju kao dopunski kapital

 

770

1.2.1.1

Plaćeni instrumenti kapitala i podređeni krediti

 

780

1.2.1.2*

Bilješka: instrumenti kapitala i podređeni krediti koji nisu priznati

 

790

1.2.1.3

Premija na dionice

 

800

1.2.1.4

(–) Vlastiti instrumenti dopunskog kapitala

 

810

1.2.1.4.1

(–) Izravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala

 

840

1.2.1.4.2

(–) Neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala

 

841

1.2.1.4.3

(–) Sintetska ulaganja u instrumente dopunskog kapitala

 

842

1.2.1.5

(–) Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata dopunskog kapitala

 

880

1.2.2

Prijelazna usklađenja na temelju instrumenata dopunskog kapitala koji se nastavljaju priznavati i podređenih kredita

 

890

1.2.3

Instrumenti društava kćeri koji su priznati u dopunskom kapitalu

 

900

1.2.4

Prijelazna usklađenja na temelju dodatnog priznavanja instrumenata društava kćeri u dopunskom kapitalu

 

910

1.2.5

Priznati iznos viška rezervacija iznad očekivanih gubitaka primjenom IRB pristupa

 

920

1.2.6

Opći ispravci vrijednosti za kreditni rizik u skladu sa standardiziranim pristupom

 

930

1.2.7

(–) Recipročna međusobna ulaganja u dopunski kapital

 

940

1.2.8

(–) Instrumenti dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

950

1.2.9

(–) Instrumenti dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

960

1.2.10

Ostala prijelazna usklađenja dopunskog kapitala

 

970

1.2.11

Odbitak od stavki dopunskog kapitala koji premašuje dopunski kapital (odbijen u dodatnom osnovnom kapitalu)

 

974

1.2.12

(–) Dodatni odbici od dopunskog kapitala u skladu s člankom 3. CRR-a

 

978

1.2.13

Elementi ili odbici od dopunskog kapitala – ostalo

 


C 02.00 – KAPITALNI ZAHTJEVI (CA2)

Redci

Stavka

Oznaka

Iznos

010

1

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

020

1*

Od čega: investicijska društva u skladu s člankom 95. stavkom 2. i člankom 98. CRR-a

 

030

1**

Od čega: investicijska društva u skladu s člankom 96. stavkom 2. i člankom 97. CRR-a

 

040

1.1

IZNOSI IZLOŽENOSTI PONDERIRANI RIZIKOM ZA KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I RAZRJEĐIVAČKI RIZIK TE SLOBODNE ISPORUKE

 

050

1.1.1

Standardizirani pristup

 

060

1.1.1.1

Kategorije izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom isključujući sekuritizacijske pozicije

 

070

1.1.1.1.01

Središnje države ili središnje banke

 

080

1.1.1.1.02

Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave

 

090

1.1.1.1.03

Subjekti javnog sektora

 

100

1.1.1.1.04

Multilateralne razvojne banke

 

110

1.1.1.1.05

Međunarodne organizacije

 

120

1.1.1.1.06

Institucije

 

130

1.1.1.1.07

Trgovačka društva

 

140

1.1.1.1.08

Stanovništvo

 

150

1.1.1.1.09

Osigurane nekretninama

 

160

1.1.1.1.10

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

 

170

1.1.1.1.11

Visokorizične stavke

 

180

1.1.1.1.12

Pokrivene obveznice

 

190

1.1.1.1.13

Potraživanja prema institucijama i trgovačkim društvima s kratkoročnom kreditnom procjenom

 

200

1.1.1.1.14

Subjekti za zajednička ulaganja (CIU)

 

210

1.1.1.1.15

Vlasnička ulaganja

 

211

1.1.1.1.16

Ostale stavke

 

220

1.1.1.2

Sekuritizacijske pozicije u skladu sa standardiziranim pristupom

 

230

1.1.1.2*

od čega: resekuritizacija

 

240

1.1.2

Pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (IRB)

 

250

1.1.2.1

IRB pristupi kada se ne primjenjuju ni vlastite procjene LGD-a ni konverzijski faktori

 

260

1.1.2.1.01

Središnje države i središnje banke

 

270

1.1.2.1.02

Institucije

 

280

1.1.2.1.03

Trgovačka društva – MSP

 

290

1.1.2.1.04

Trgovačka društva – specijalizirano financiranje

 

300

1.1.2.1.05

Trgovačka društva – ostalo

 

310

1.1.2.2

IRB pristupi kada se primjenjuju vlastite procjene LGD-a i/ili konverzijski faktori

 

320

1.1.2.2.01

Središnje države i središnje banke

 

330

1.1.2.2.02

Institucije

 

340

1.1.2.2.03

Trgovačka društva – MSP

 

350

1.1.2.2.04

Trgovačka društva – specijalizirano financiranje

 

360

1.1.2.2.05

Trgovačka društva – ostalo

 

370

1.1.2.2.06

Stanovništvo – osigurano nekretninom MSP-ova

 

380

1.1.2.2.07

Stanovništvo – osigurano nekretninom, nije izloženost prema MSP-u

 

390

1.1.2.2.08

Stanovništvo – kvalificirane obnovljive izloženosti

 

400

1.1.2.2.09

Stanovništvo – ostalo, MSP

 

410

1.1.2.2.10

Stanovništvo – ostalo, osobe koje nisu MSP-ovi

 

420

1.1.2.3

Vlasnička ulaganja u skladu s IRB pristupom

 

430

1.1.2.4

Sekuritizacijske pozicije u skladu s IRB pristupom

 

440

1.1.2.4*

Od čega: resekuritizacija

 

450

1.1.2.5

Ostala imovina bez kreditnih obveza

 

460

1.1.3

Iznos izloženosti riziku za uplate u fond za neispunjene obveze središnje druge ugovorne strane

 

490

1.2

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA NAMIRU/ISPORUKU

 

500

1.2.1

Rizik namire/isporuke u knjizi pozicija kojima se ne trguje

 

510

1.2.2

Rizik namire/isporuke u knjizi trgovanja

 

520

1.3

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK

 

530

1.3.1

Iznos izloženosti riziku za pozicijski, valutni i robni rizik u skladu sa standardiziranim pristupima

 

540

1.3.1.1

Dužnički instrumenti kojima se trguje

 

550

1.3.1.2

Vlasnički instrumenti

 

555

1.3.1.3

Poseban pristup pozicijskom riziku za CIU

 

556

1.3.1.3*

Bilješka: CIU-ovi isključivo uloženi u dužničke instrumente kojima se trguje

 

557

1.3.1.3**

Bilješka: CIU-ovi isključivo uloženi u vlasničke instrumente ili mješovite instrumente

 

560

1.3.1.4

Devizni instrumenti

 

570

1.3.1.5

Roba

 

580

1.3.2

Iznos izloženosti riziku za pozicijski, valutni i robni rizik u skladu s internim modelima

 

590

1.4

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA OPERATIVNI RIZIK

 

600

1.4.1

Jednostavni pristup operativnom riziku

 

610

1.4.2

Standardizirani/alternativni standardizirani pristup operativnom riziku

 

620

1.4.3

Napredni pristupi operativnom riziku

 

630

1.5

DODATNI IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZBOG FIKSNIH OPĆIH TROŠKOVA

 

640

1.6

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA PRILAGODBU KREDITNOM VREDNOVANJU

 

650

1.6.1

Napredna metoda

 

660

1.6.2

Standardizirana metoda

 

670

1.6.3

Na temelju metode originalne izloženosti

 

680

1.7

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU POVEZAN S VELIKIM IZLOŽENOSTIMA KOJE PROIZLAZE IZ STAVKI U KNJIZI TRGOVANJA

 

690

1.8

OSTALI IZNOSI IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

710

1.8.2

Od čega: dodatni stroži bonitetni zahtjevi na temelju članka 458.

 

720

1.8.2*

Od čega: zahtjevi za velike izloženosti

 

730

1.8.2**

Od čega: na temelju modificiranih pondera rizika za nekretninske balone u sektoru stambenih i poslovnih nekretnina

 

740

1.8.2***

Od čega: zbog izloženosti unutar financijskog sektora

 

750

1.8.3

Od čega: dodatni stroži bonitetni zahtjevi na temelju članka 459.

 

760

1.8.4

Od čega: dodatni iznos izloženosti riziku u skladu s člankom 3. CRR-a

 

770

1.8.5

Od čega: iznosi izloženosti ponderirani rizikom za kreditni rizik: sekuritizacijske pozicije (revidirani sekuritizacijski okvir)

 

780

1.8.5.1

Pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (SEC-IRBA)

 

790

1.8.5.1.1

Sekuritizacije koje ne ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

800

1.8.5.1.2

STS sekuritizacije koje ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

810

1.8.5.2

Standardizirani pristup (SEC-SA)

 

820

1.8.5.2.1

Sekuritizacije koje ne ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

830

1.8.5.2.2

STS sekuritizacije koje ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

840

1.8.5.3

Pristup zasnovan na eksternim rejting-sustavima (SEC-ERBA)

 

850

1.8.5.3.1

Sekuritizacije koje ne ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

860

1.8.5.3.2

STS sekuritizacije koje ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

870

1.8.5.4

Pristup interne procjene

 

880

1.8.5.4.1

Sekuritizacije koje ne ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

890

1.8.5.4.2

STS sekuritizacije koje ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

900

1.8.5.5

Ostalo (ponder rizika = 1 250 %)

 

910

1.8.6

Od čega: ukupan iznos izloženosti riziku za pozicijski rizik: dužnički instrumenti kojima se trguje – specifični rizik sekuritizacijskih instrumenata (revidirani sekuritizacijski okvir)

 

920

1.8.6.1

Pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (SEC-IRBA)

 

930

1.8.6.1.1

Sekuritizacije koje ne ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

940

1.8.6.1.2

STS sekuritizacije koje ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

950

1.8.6.2

Standardizirani pristup (SEC-SA)

 

960

1.8.6.2.1

Sekuritizacije koje ne ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

970

1.8.6.2.2

STS sekuritizacije koje ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

980

1.8.6.3

Pristup zasnovan na eksternim rejting-sustavima (SEC-ERBA)

 

990

1.8.6.3.1

Sekuritizacije koje ne ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

1000

1.8.6.3.2

STS sekuritizacije koje ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

1010

1.8.6.4

Pristup interne procjene

 

1020

1.8.6.4.1

Sekuritizacije koje ne ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

1030

1.8.6.4.2

STS sekuritizacije koje ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala

 

1040

1.8.6.5

Ostalo (ponder rizika = 1 250 %)

 


C 03.00 – STOPE KAPITALA I RAZINE KAPITALA (CA3)

Redci

Identifikacijski broj

Stavka

Iznos

010

1

Stopa redovnog osnovnog kapitala

 

020

2

Višak (+)/manjak (–) redovnog osnovnog kapitala

 

030

3

Stopa osnovnog kapitala

 

040

4

Višak (+)/manjak (–) osnovnog kapitala

 

050

5

Stopa ukupnog kapitala

 

060

6

Višak (+)/manjak (–) ukupnog kapitala

 

Bilješke: Ukupni kapitalni zahtjev u okviru SREP-a, sveukupni kapitalni zahtjev i zahtjev iz stupa 2. na temelju smjernica

130

13

Stopa ukupnog kapitalnog zahtjeva u okviru postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP)

 

140

13*

Ukupni kapitalni zahtjev u okviru SREP-a: koji se sastoji od redovnog osnovnog kapitala

 

150

13**

Ukupni kapitalni zahtjev u okviru SREP-a: koji se sastoji od osnovnog kapitala

 

160

14

Stopa sveukupnog kapitalnog zahtjeva

 

170

14*

Sveukupni kapitalni zahtjev: koji se sastoji od redovnog osnovnog kapitala

 

180

14**

Sveukupni kapitalni zahtjev: koji se sastoji od osnovnog kapitala

 

190

15

Sveukupni kapitalni zahtjev i zahtjevi iz stupa 2. na temelju smjernica

 

200

15*

Sveukupni kapitalni zahtjev i zahtjev iz stupa 2. na temelju smjernica koji se sastoji od redovnog osnovnog kapitala

 

210

15**

Sveukupni kapitalni zahtjev i zahtjev iz stupa 2. na temelju smjernica koji se sastoji od osnovnog kapitala

 


C 04.00 – BILJEŠKE (CA4)

Redak

Identifikacijski broj

Stavka

Stupac

Odgođena porezna imovina i obveze

010

010

1

Ukupna odgođena porezna imovina

 

020

1.1

Odgođena porezna imovina koja ne ovisi o budućoj profitabilnosti

 

030

1.2

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika

 

040

1.3

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika

 

050

2

Ukupne odgođene porezne obveze

 

060

2.1

Odgođene porezne obveze koje se ne mogu odbiti od odgođene porezne imovine koja ovisi o budućoj profitabilnosti

 

070

2.2

Odgođene porezne obveze koje se mogu odbiti od odgođene porezne imovine koja ovisi o budućoj profitabilnosti

 

080

2.2.1

Odgođene porezne obveze koje se mogu odbiti i koje su povezane s odgođenom poreznom imovinom koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika

 

090

2.2.2

Odgođene porezne obveze koje se mogu odbiti i koje su povezane s odgođenom poreznom imovinom koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika

 

093

2A

Preplata poreza i prijenos poreznoga gubitka

 

096

2B

Odgođena porezna imovina na koju se primjenjuje ponder rizika od 250 %

 

097

2C

Odgođena porezna imovina na koju se primjenjuje ponder rizika od 0 %

 

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik i očekivani gubici

100

3

Višak (+) ili manjak (–) ispravaka vrijednosti za kreditni rizik, dodatnih vrijednosnih usklađenja i ostalih smanjenja regulatornog kapitala na osnovi očekivanih gubitaka za izloženosti koje nisu u statusu neispunjavanja obveza u skladu s IRB pristupom

 

110

3.1

Ukupni ispravci vrijednosti za kreditni rizik, dodatna vrijednosna usklađenja i ostala smanjena regulatornog kapitala koja ispunjavaju uvjete za uključivanje u izračun iznosa očekivanoga gubitka

 

120

3.1.1

Opći ispravci vrijednosti za kreditni rizik

 

130

3.1.2

Specifični ispravci vrijednosti za kreditni rizik

 

131

3.1.3

Dodatna vrijednosna usklađenja i ostala smanjenja regulatornog kapitala

 

140

3.2

Ukupni priznati očekivani gubici

 

145

4

Višak (+) ili manjak (–) specifičnih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik na osnovi očekivanih gubitaka za izloženosti u statusu neispunjavanja obveza u skladu s IRB pristupom

 

150

4.1

Specifični ispravci vrijednosti za kreditni rizik i pozicije koje se tretira na sličan način

 

155

4.2

Ukupni priznati očekivani gubici

 

160

5

Iznosi izloženosti ponderirani rizikom za izračun gornje granice viška rezervacije koje se priznaju kao dopunski kapital

 

170

6

Ukupne bruto rezervacije koje ispunjavaju uvjete za uključivanje u dopunski kapital

 

180

7

Iznosi izloženosti ponderirani rizikom za izračun gornje granice rezervacije koja se priznaje kao dopunski kapital

 

Pragovi za odbitke od stavki redovnog osnovnog kapitala

190

8

Prag koji se ne može odbiti od ulaganja u subjekte financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

200

9

Prag za redovni osnovni kapital od 10 %

 

210

10

Prag za redovni osnovni kapital od 17,65 %

 

225

11.1

Priznati kapital za potrebe kvalificiranih udjela izvan financijskog sektora

 

226

11.2

Priznati kapital za potrebe velikih izloženosti

 

Ulaganja u kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

230

12

Ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, ne uključujući kratke pozicije

 

240

12.1

Izravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

250

12.1.1

Bruto izravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

260

12.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

270

12.2

Neizravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

280

12.2.1

Bruto neizravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

290

12.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

291

12.3

Sintetska ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

292

12.3.1

Bruto sintetska ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

293

12.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

300

13

Ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, ne uključujući kratke pozicije

 

310

13.1

Izravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

320

13.1.1

Bruto izravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

330

13.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

340

13.2

Neizravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

350

13.2.1

Bruto neizravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

360

13.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

361

13.3

Sintetska ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

362

13.3.1

Bruto sintetska ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

363

13.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

370

14

Ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, ne uključujući kratke pozicije

 

380

14.1

Izravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

390

14.1.1

Bruto izravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

400

14.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

410

14.2

Neizravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

420

14.2.1

Bruto neizravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

430

14.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

431

14.3

Sintetska ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

432

14.3.1

Bruto sintetska ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

433

14.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

Ulaganja u kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

440

15

Ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, ne uključujući kratke pozicije

 

450

15.1

Izravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

460

15.1.1

Bruto izravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

470

15.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

480

15.2

Neizravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

490

15.2.1

Bruto neizravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

500

15.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

501

15.3

Sintetska ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

502

15.3.1

Bruto sintetska ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

503

15.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

510

16

Ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, ne uključujući kratke pozicije

 

520

16.1

Izravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

530

16.1.1

Bruto izravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

540

16.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

550

16.2

Neizravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

560

16.2.1

Bruto neizravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

570

16.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

571

16.3

Sintetska ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

572

16.3.1

Bruto sintetska ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

573

16.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

580

17

Ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, ne uključujući kratke pozicije

 

590

17.1

Izravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

600

17.1.1

Bruto izravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

610

17.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

620

17.2

Neizravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

630

17.2.1

Bruto neizravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

640

17.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

641

17.3

Sintetska ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

642

17.3.1

Bruto sintetska ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

643

17.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

Ukupni iznosi imovine ponderirani rizikom koji se ne odbijaju od odgovarajuće kategorije kapitala:

650

18

Izloženosti ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ponderirane rizikom koja se ne odbijaju od redovnog osnovnog kapitala institucije

 

660

19

Izloženosti ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ponderirane rizikom koja se ne odbijaju od dodatnog osnovnog kapitala institucije

 

670

20

Izloženosti ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ponderirane rizikom koja se ne odbijaju od dopunskog kapitala institucije

 

Privremeno izuzeće od odbitka od regulatornog kapitala

680

21

Ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

690

22

Ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

700

23

Ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

710

24

Ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

720

25

Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

730

26

Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

Zaštitni slojevi kapitala

740

27

Zahtjev za kombinirani zaštitni sloj

 

750

 

Zaštitni sloj za očuvanje kapitala

 

760

 

Zaštitni sloj za očuvanje kapitala zbog makrobonitetnog ili sistemskog rizika utvrđenog na razini države članice

 

770

 

Protuciklički zaštitni sloj kapitala specifičan za instituciju

 

780

 

Zaštitni sloj za sistemski rizik

 

800

 

Zaštitni sloj za globalnu sistemski važnu instituciju

 

810

 

Zaštitni sloj za ostale sistemski važne institucije

 

Zahtjevi iz stupa II

820

28

Kapitalni zahtjevi povezani s usklađenjima iz stupa II

 

Dodatne informacije za investicijska društva

830

29

Inicijalni kapital

 

840

30

Regulatorni kapital na osnovi fiksnih općih troškova

 

Dodatne informacije za izračun pragova za izvješćivanje

850

31

Strane originalne izloženosti

 

860

32

Ukupne originalne izloženosti

 

Prag iz Basela I

870

 

Usklađenja ukupnog regulatornog kapitala

 

880

 

Regulatorni kapital u potpunosti usklađen s pragom iz Basela I

 

890

 

Kapitalni zahtjevi za prag iz Basela I

 

900

 

Kapitalni zahtjevi za prag iz Basela I – alternativni standardizirani pristup

 

910

 

Deficit ukupnog kapitala u pogledu minimalnih kapitalnih zahtjeva za prag iz Basela I

 


C 05.01 – PRIJELAZNE ODREDBE (CA5.1)

 

Usklađenja redovnog osnovnog kapitala

Usklađenja dodatnog osnovnog kapitala

Usklađenja dopunskog kapitala

Usklađenja uključena u rizikom ponderiranu imovinu

Bilješke

Primjenjivi postotak

Priznati iznos bez prijelaznih odredbi

Oznaka

Identifikacijski broj

Stavka

010

020

030

040

050

060

010

1

UKUPNA USKLAĐENJA

 

 

 

 

 

 

020

1.1

INSTRUMENTI KOJI SE NASTAVLJAJU PRIZNAVATI

poveznica na {CA1;r220}

poveznica na {CA1;r660}

poveznica na {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Instrumenti koji se nastavljaju priznavati: instrumenti koji nisu instrumenti državne potpore

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instrumenti koji su ispunili uvjete za regulatorni kapital u skladu s Direktivom 2006/48/EZ

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Instrumenti koje izdaju institucije koje su osnovane u državi članici koja podliježe Programu ekonomske prilagodbe

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Instrumenti koji nisu instrumenti državne potpore

poveznica na {CA5.2;r010;c060}

poveznica na {CA5.2;r020;c060}

poveznica na {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

MANJINSKI UDJELI I EKVIVALENTI

poveznica na {CA1;r240}

poveznica na {CA1;r680}

poveznica na {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Instrumenti i stavke u kapitalu koji ne ispunjavaju uvjete za manjinske udjele

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Prijelazno priznavanje u konsolidiranom regulatornom kapitalu manjinskih udjela

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Prijelazno priznavanje u konsolidiranom regulatornom kapitalu kvalificiranog dodatnog osnovnog kapitala

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Prijelazno priznavanje u konsolidiranom regulatornom kapitalu kvalificiranog dopunskog kapitala

 

 

 

 

 

 

100

1.3

OSTALA PRIJELAZNA USKLAĐENJA

poveznica na {CA1;r520}

poveznica na {CA1;r730}

poveznica na {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Nerealizirani dobici i gubici

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Nerealizirani dobici

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Nerealizirani gubici

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Nerealizirani dobici na osnovi izloženosti prema središnjim državama koje su raspoređene u kategoriju ‚raspoloživo za prodaju‘ MRS-a 39 koji je potvrdio EU

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Nerealizirani gubici na osnovi izloženosti prema središnjim državama koje su raspoređene u kategoriju ‚raspoloživo za prodaju‘ MRS-a 39 koji je potvrdio EU

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Dobici ili gubici nastali vrednovanjem po fer vrijednosti, koji proizlaze iz kreditnog rizika same institucije povezanog s obvezama po izvedenicama

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Odbici

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Gubici tekuće financijske godine

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Nematerijalna imovina

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Manjak rezervacija u odnosu na očekivane gubitke primjenom IRB pristupa

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

od čega: uvođenje izmjena MRS-a 19 – pozitivna stavka

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

od čega: uvođenje izmjena MRS-a 19 – negativna stavka

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Vlastiti instrumenti

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Vlastiti instrumenti redovnog osnovnog kapitala

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

od čega: izravna ulaganja

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

od čega: neizravna ulaganja

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Vlastiti instrumenti dodatnog osnovnog kapitala

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

od čega: izravna ulaganja

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

od čega: neizravna ulaganja

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Vlastiti instrumenti dopunskog kapitala

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

od čega: izravna ulaganja

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

od čega: neizravna ulaganja

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Recipročna međusobna ulaganja

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Recipročna međusobna ulaganja u redovni osnovni kapital

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Recipročna međusobna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Recipročna međusobna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Recipročna međusobna ulaganja u dodatni osnovni kapital

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Recipročna međusobna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Recipročna međusobna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Recipročna međusobna ulaganja u dopunski kapital

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Recipročna međusobna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Recipročna međusobna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Instrumenti regulatornog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Instrumenti dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika i instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Instrumenti regulatornog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Instrumenti dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Izuzeće od odbitka ulaganja u kapital društava za osiguranje od stavki redovnog osnovnog kapitala

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Dodatni filtri i odbici

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Usklađenja zbog prijelaznih aranžmana povezanih s MSFI-jem 9

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – INSTRUMENTI KOJI SE NASTAVLJAJU PRIZNAVATI: INSTRUMENTI KOJI NISU INSTRUMENTI DRŽAVNE POTPORE (CA5.2)

CA 5.2 Instrumenti koji se nastavljaju priznavati: Instrumenti koji nisu instrumenti državne potpore

Iznos instrumenata uvećan za povezanu premiju na dionice

Osnova za izračun ograničenja

Primjenjivi postotak

Ograničenje

(–) Iznos koji premašuje ograničenja za nastavak priznavanja

Ukupan iznos koji se nastavlja priznavati

Oznaka

Identifikacijski broj

Stavka

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instrumenti koji ispunjavaju uvjete iz članka 57. točke (a) Direktive 2006/48/EZ

 

 

 

 

 

poveznica na {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instrumenti koji ispunjavaju uvjete iz članka 57. točke (ca) i članka 154. stavaka 8. i 9. Direktive 2006/48/EZ, podložno ograničenju iz članka 489.

 

 

 

 

 

poveznica na {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Ukupni instrumenti bez opcije kupnje ili poticaja na otkup

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Instrumenti koji se nastavljaju priznavati s opcijom kupnje i poticajem na otkup

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Instrumenti s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma koji ispunjavaju uvjete iz članka 52. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Instrumenti s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 52. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Instrumenti s opcijom kupnje koja se može izvršiti prije 20. srpnja 2011. ili na taj dan koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 52. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Prekoračenje ograničenja za instrumente redovnog osnovnog kapitala koji se nastavljaju priznavati

 

 

 

 

 

 

090

3

Stavke koje ispunjavaju uvjete iz članka 57. točke (e), (f), (g) ili (h) Direktive 2006/48/EZ, podložno ograničenju iz članka 490.

 

 

 

 

 

poveznica na {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Ukupne stavke bez poticaja na otkup

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Stavke koje se nastavljaju priznavati s poticajem na otkup

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Stavke s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma koje ispunjavaju uvjete iz članka 63. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Stavke s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 63. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Stavke s opcijom kupnje koja se može izvršiti prije 20. srpnja 2011. ili na taj dan koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 63. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Prekoračenje ograničenja za instrumente dodatnog osnovnog kapitala koji se nastavljaju priznavati

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA – UKUPNO (GS UKUPNO)

 

INFORMACIJE O DOPRINOSU SUBJEKATA SOLVENTNOSTI GRUPE

ZAŠTITNI SLOJEVI KAPITALA

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

KVALIFICIRANI REGULATORNI KAPITAL UKLJUČEN U KONSOLIDIRANI REGULATORNI KAPITAL

 

KONSOLIDIRANI REGULATORNI KAPITAL

 

ZAHTJEVI ZA KOMBINIRANI ZAŠTITNI SLOJ

 

KREDITNI RIZIK; KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE; RAZRJEĐIVAČKI RIZIK, SLOBODNE ISPORUKE I RIZIK NAMIRE/ISPORUKE

POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK

OPERATIVNI RIZIK

OSTALI IZNOSI IZLOŽENOSTI RIZIKU

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG OSNOVNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI OSNOVNI KAPITAL

 

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG REGULATORNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI DOPUNSKI KAPITAL

BILJEŠKA: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVAN GOODWILL

OD ČEGA: REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: DODATNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: DOPRINOSI KONSOLIDIRANOM REZULTATU

OD ČEGA: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVAN GOODWILL

ZAŠTITNI SLOJ ZA OČUVANJE KAPITALA

PROTUCIKLIČKI ZAŠTITNI SLOJ KAPITALA SPECIFIČAN ZA INSTITUCIJU

ZAŠTITNI SLOJ ZA OČUVANJE KAPITALA ZBOG MAKROBONITETNOG ILI SISTEMSKOG RIZIKA UTVRĐENOG NA RAZINI DRŽAVE ČLANICE

ZAŠTITNI SLOJ ZA SISTEMSKI RIZIK

ZAŠTITNI SLOJ ZA GLOBALNE SISTEMSKI VAŽNE INSTITUCIJE

ZAŠTITNI SLOJ ZA OSTALE SISTEMSKI VAŽNE INSTITUCIJE

MANJINSKI UDJELI UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG OSNOVNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI DODATNI OSNOVNI KAPITAL

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA (GS)

SUBJEKTI U OPSEGU KONSOLIDACIJE

INFORMACIJE O SUBJEKTIMA NA KOJE SE PRIMJENJUJU KAPITALNI ZAHTJEVI

INFORMACIJE O DOPRINOSU SUBJEKATA SOLVENTNOSTI GRUPE

ZAŠTITNI SLOJEVI KAPITALA

NAZIV

OZNAKA

Oznaka LEI

INSTITUCIJA ILI EKVIVALENT (DA / NE)

VRSTA SUBJEKTA

OPSEG PODATAKA: POJEDINAČNO POTPUNO KONSOLIDIRANA (SF) ILI POJEDINAČNO DJELOMIČNO KONSOLIDIRANA (SP)

OZNAKA ZEMLJE

UDJEL ULAGANJA (%)

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

REGULATORNI KAPITAL

 

 

UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

KVALIFICIRANI REGULATORNI KAPITAL UKLJUČEN U KONSOLIDIRANI REGULATORNI KAPITAL

 

KONSOLIDIRANI REGULATORNI KAPITAL

 

ZAHTJEVI ZA KOMBINIRANI ZAŠTITNI SLOJ

 

KREDITNI RIZIK; KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE; RAZRJEĐIVAČKI RIZIK, SLOBODNE ISPORUKE I RIZIK NAMIRE/ISPORUKE

POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK

OPERATIVNI RIZIK

OSTALI IZNOSI IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

UKUPAN OSNOVNI KAPITAL

 

 

DOPUNSKI KAPITAL

 

KREDITNI RIZIK; KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE; RAZRJEĐIVAČKI RIZIK, SLOBODNE ISPORUKE I RIZIK NAMIRE/ISPORUKE

POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK

OPERATIVNI RIZIK

OSTALI IZNOSI IZLOŽENOSTI RIZIKU

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG OSNOVNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI OSNOVNI KAPITAL

 

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG REGULATORNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI DOPUNSKI KAPITAL

BILJEŠKA: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVAN GOODWILL

OD ČEGA: REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: DODATNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: DOPRINOSI KONSOLIDIRANOM REZULTATU

OD ČEGA: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVAN GOODWILL

ZAŠTITNI SLOJ ZA OČUVANJE KAPITALA

PROTUCIKLIČKI ZAŠTITNI SLOJ KAPITALA SPECIFIČAN ZA INSTITUCIJU

ZAŠTITNI SLOJ ZA OČUVANJE KAPITALA ZBOG MAKROBONITETNOG ILI SISTEMSKOG RIZIKA UTVRĐENOG NA RAZINI DRŽAVE ČLANICE

ZAŠTITNI SLOJ ZA SISTEMSKI RIZIK

ZAŠTITNI SLOJ ZA GLOBALNE SISTEMSKI VAŽNE INSTITUCIJE

ZAŠTITNI SLOJ ZA OSTALE SISTEMSKI VAŽNE INSTITUCIJE

 

REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

 

DODATNI OSNOVNI KAPITAL

 

MANJINSKI UDJELI UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG OSNOVNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI DODATNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: KVALIFICIRANI REGULATORNI KAPITAL

POVEZANI INSTRUMENTI REGULATORNOG KAPITALA, POVEZANA ZADRŽANA DOBIT I RAČUNI PREMIJA NA DIONICE

OD ČEGA: KVALIFICIRANI OSNOVNI KAPITAL

POVEZANI INSTRUMENTI OSNOVNOG KAPITALA, POVEZANA ZADRŽANA DOBIT I RAČUNI PREMIJA NA DIONICE

OD ČEGA: MANJINSKI UDJELI

POVEZANI INSTRUMENTI REGULATORNOG KAPITALA, POVEZANA ZADRŽANA DOBIT, RAČUNI PREMIJA NA DIONICE I OSTALE REZERVE

OD ČEGA: KVALIFICIRANI DODATNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: KVALIFICIRANI DOPUNSKI KAPITAL

010

020

025

030

035

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SA)

Kategorija izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom

 

 

ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

(–) VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE POVEZANE S ORIGINALNOM IZLOŽENOSTI

IZLOŽENOST UMANJENA ZA VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINCIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST NAKON PRIMJENE TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINKOM ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE UTJEČU NA IZNOS IZLOŽENOSTI: MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA SLOŽENA METODA FINANCIJSKOGA KOLATERALA

POTPUNO PRILAGOĐENA VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI (E*)

RAŠČLAMBA POTPUNO PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI IZVANBILANČNIH STAVKI PREMA KONVERZIJSKIM FAKTORIMA

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

 

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove

 

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA: PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI (Ga)

MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA

KOREKTIVNI FAKTOR ZA IZLOŽENOST

(–) FINANCIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA VRIJEDNOST (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

OD ČEGA: KOJI PROIZLAZE IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE

OD ČEGA: S PROCJENOM KREDITNOG RIZIKA ODABRANOG VIPKR-A

OD ČEGA: S PROCJENOM KREDITNOG RIZIKA SREDIŠNJE DRŽAVE

(–) JAMSTVA

(–) KREDITNE IZVEDENICE

(–) FINANCIJSKI KOLATERAL: JEDNOSTAVNA METODA

(–) OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

(–) UKUPNI ODLJEVI

UKUPNI PRILJEVI (+)

 

(–) OD ČEGA: KOREKTIVNI FAKTOR I FAKTOR PRILAGODBE ZA EFEKTIVNO DOSPIJEĆE

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

UKUPNE IZLOŽENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrika povezana s CA

 

 

015

od čega: izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

od čega: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

od čega: izloženosti koje podliježu pomoćnom faktoru za MSP-ove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

od čega: osigurane nekretninama – stambene nekretnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

od čega: izloženosti u skladu s trajnim izuzećem od primjene standardiziranog pristupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

od čega: izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom s prethodnim nadzornim odobrenjem za postupno uvođenje IRB pristupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:

070

Bilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Izvanbilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izloženosti/transakcije koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Transakcije financiranja vrijednosnim papirima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

od čega: poravnane centralno preko kvalificirane središnje druge ugovorne strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Izvedenice i transakcije s dugim rokom namire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

od čega: poravnane centralno preko kvalificirane središnje druge ugovorne strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

iz netiranja između različitih kategorija proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:

140

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Ostali ponderi rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILJEŠKE

290

Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza na koje se primjenjuje ponder rizika od 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Izloženosti osigurane stambenim nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza na koje se primjenjuje ponder rizika od 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR IRB 1)

Kategorija izloženosti u skladu s IRB pristupom:

Vlastite procjene LGD-a i/ili konverzijskih faktora:

 

INTERNI REJTING-SUSTAV

ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINCIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOST

IZLOŽENOST NAKON PRIMJENE TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINKOM ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA

 

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

 

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA UZETE U OBZIR U PROCJENAMA LGD-A, ISKLJUČUJUĆI TRETMANDVOSTRUKOG STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA

PODLOŽNO TRETMANU DVOSTRUKOG STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA

PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%)

PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%) ZA VELIKE SUBJEKTE FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANE FINANCIJSKE SUBJEKTE

PROSJEČNO DOSPIJEĆE PONDERIRANO IZNOSOM IZLOŽENOSTI (U DANIMA)

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove

BILJEŠKE:

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

(–) OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA

UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a: NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

IZNOS OČEKIVANOGA GUBITKA

(–) VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE

BROJ DUŽNIKA

PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA ILI SKUP IZLOŽENOSTI (%)

 

OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI

(–) JAMSTVA

(–) KREDITNE IZVEDENICE

(–) UKUPNI ODLJEVI

UKUPNI PRILJEVI (+)

OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE

OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE

OD ČEGA: KOJI PROIZLAZE IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE

OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI

JAMSTVA

KREDITNE IZVEDENICE

UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a: OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

PRIZNATI FINANCIJSKI KOLATERAL

OSTALI PRIZNATI KOLATERAL

 

OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI

NEKRETNINA

KOLATERAL U OBLIKU OSTALE MATERIJALNE IMOVINE

POTRAŽIVANJA

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

UKUPNE IZLOŽENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrika povezana s CA

 

 

 

 

015

od čega: izloženosti koje podliježu pomoćnom faktoru za MSP-ove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:

020

Bilančne stavke koje podliježu kreditnom riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Izvanbilančne stavke koje podliježu kreditnom riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izloženosti/transakcije koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Transakcije financiranja vrijednosnim papirima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Izvedenice i transakcije s dugim rokom namire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

iz netiranja između različitih kategorija proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

IZLOŽENOSTI RASPOREĐENE U REJTING-KATEGORIJE DUŽNIKA ILI SKUPOVE IZLOŽENOSTI: UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

KRITERIJI RASPOREĐIVANJA SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA: UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAŠČLAMBA PREMA PONDERIMA RIZIKA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S KRITERIJIMA RASPOREĐIVANJA SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA

090

PONDER RIZIKA: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Od čega: u kategoriji 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250%