EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1584

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1584 оd 22. listopada 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/6828

OJ L 264, 23.10.2018, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1584/oj

23.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 264/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1584

оd 22. listopada 2018.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 22. stavak 1.,

budući da:

(1)

Člankom 25.l stavkom 3. točkom (b) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 (2) dopušta se dopuna prirodne hrane u fazi rasta kozica mekušaca i slatkovodnih kozica (Macrobrachium spp.) iz odjeljka 7. Priloga XIII.a toj Uredbi. Dopuna hrane, a posebno potrebe za kolesterolom, ključna je za razvoj tih kozica u ranijim fazama života u mladičnjacima i mrijestilištima. Stoga je potrebno proširiti dopunu hrane kolesterolom na te kozice i u njihovim ranijim fazama života.

(2)

U skladu s člankom 27. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EZ) br. 889/2008 minerali (uključujući elemente u tragovima), vitamini, aminokiseline i mikronutrijenti mogu se upotrebljavati u preradi ekološke hrane samo ako je njihova upotreba zakonom propisana za hranu u kojoj su sadržani. U skladu s presudom Suda Europske unije u predmetu C-137/13 (3) upotreba tih tvari u preradi ekološke hrane propisana je zakonom samo ako se odredbom prava Unije ili nacionalnom odredbom koja je u skladu s njom izravno zahtijeva dodavanje navedene tvari u hranu kako bi se ta hrana mogla staviti na tržište.

(3)

Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (4) omogućit će se upotreba minerala (uključujući elemente u tragovima), vitamina, aminokiselina ili mikronutrijenata u ekološkoj početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad te prerađenoj ekološkoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani ako je njihova upotreba odobrena mjerodavnim zakonodavstvom Unije. Kako bi se izbjegao jaz između sadašnjeg tumačenja upotrebe tih tvari u hrani za dojenčad i malu djecu te kako bi se osigurala dosljednost s budućim zakonodavstvom o ekološkoj proizvodnji, primjereno je dozvoliti njihovu upotrebu u proizvodnji ekološke hrane za dojenčad i malu djecu.

(4)

Na temelju članka 42. Uredbe (EZ) br. 889/2008, pod određenim uvjetima i ako ekološki uzgojene mlade kokoši nisu raspoložive, do 31. prosinca 2018. dopušta se dovođenje neekološki uzgojenih mladih kokoši za dobivanje jaja, starosti od najviše 18 tjedana, na jedinicu za ekološki uzgojene životinje.

(5)

Na tržištu Unije ne proizvodi se dovoljno ekološki uzgojenih mladih kokoši za dobivanje jaja niti je njihova kvaliteta dostatna za ispunjivanje potreba poljoprivrednika koji se bave uzgojem nesilica. Kako bi se omogućilo više vremena za proizvodnju ekološki uzgojenih mladih kokoši za dobivanje jaja i utvrdila detaljna pravila za proizvodnju ekološki uzgojenih mladih kokoši, razdoblje primjene pravila proizvodnje u iznimnim slučajevima za neekološki uzgojene mlade kokoši za dobivanje jaja, starosti od najviše 18 tjedana, trebalo bi produljiti do 31. prosinca 2020.

(6)

Člankom 43. Uredbe (EZ) br. 889/2008 dopušta se upotreba najviše 5 % neekološkog proteinskog krmiva za svinje i perad u razdoblju od 12 mjeseci za kalendarsku godinu 2018.

(7)

Na tržištu Unije nije dostupna opskrba proteinom iz ekološkog uzgoja dovoljne kvalitete ni u dovoljnoj količini potrebnoj za ispunjivanje prehrambenih potreba svinja i peradi uzgojenih na ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima. Proizvodnja proteinskih usjeva iz ekološkog uzgoja i dalje zaostaje za potražnjom. Stoga je primjereno produljiti razdoblje u kojem je dopuštena upotreba ograničenog udjela neekološkog proteinskog krmiva za svinje i perad do 31. prosinca 2020.

(8)

Člankom 30. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 predviđena je razmjena informacija u vezi s nepravilnostima ili povredama koje utječu na ekološki status proizvoda. Iskustvo pokazuje da je potrebno poboljšati postojeća sredstva razmjene informacija u slučaju da država članica ustanovi nepravilnosti ili povrede u pogledu proizvoda koji dolazi iz te države članice. Kako bi se povećala učinkovitost i djelotvornost, ta bi se razmjena trebala odvijati putem sustava iz članka 94. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 889/2008.

(9)

U skladu s postupkom iz članka 16. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 nekoliko država članica dostavilo je drugim državama članicama i Komisiji dokumentaciju o određenim tvarima u cilju njihova odobrenja i uvrštenja u priloge I., II. i VIII.a Uredbi (EZ) br. 889/2008. Tu su dokumentaciju ocijenile stručna skupina za tehničko savjetovanje o ekološkoj proizvodnji (EGTOP) i Komisija.

(10)

U svojim preporukama u vezi s gnojivima (5) EGTOP je među ostalim zaključio da su tvari „industrijsko vapno iz proizvodnje šećera” na bazi šećerne trske i „ksilit” u skladu s ciljevima i načelima ekološke proizvodnje. Stoga bi navedene tvari trebalo uvrstiti u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 889/2008.

(11)

U svojim preporukama u vezi sa sredstvima za zaštitu bilja (6) EGTOP je među ostalim zaključio da su tvari „Allium sativum (ekstrakt češnjaka)”, „COS-OGA”, „Salix spp. Cortex (odnosno ekstrakt kore vrbe)” i „natrijev hidrogenkarbonat” u skladu s ciljevima i načelima ekološke proizvodnje. Stoga bi navedene tvari trebalo uvrstiti u Prilog II. Uredbi (EZ) br. 889/2008.

(12)

U svojim preporukama u vezi s proizvodima i tvarima koje se upotrebljavaju u ekološkim proizvodima ili se u njih dodavaju tijekom određenih faza proizvodnog procesa i kao vrsta obrade u skladu s Prilogom I.A Uredbi Komisije (EZ) br. 606/2009 (7) u sektoru vina (8) EGTOP je među ostalim zaključio da su tvari „krumpirove bjelančevine”, „ekstrakt proteina kvasca” i „hitozan dobiven iz gljive Aspergillus niger” radi bistrenja (točka 10. Priloga I.A Uredbi (EZ) br. 606/2009), „inaktivirani kvasac, autolizati kvasca i ljuske” radi dodavanja (točka 15. tog priloga) te „manoproteini kvasca” i „hitozan dobiven iz gljive Aspergillus niger” radi upotrebe (točke 6., 35. i 44. tog priloga) u skladu s ciljevima i načelima ekološke proizvodnje. Stoga bi navedene tvari trebalo uvrstiti u Prilog VIII.a Uredbi (EZ) br. 889/2008.

(13)

U svojim preporukama u vezi s proizvodima za čišćenje i dezinfekciju (9) EGTOP je među ostalim zaključio da bi natrijev hidroksid također trebao biti dostupan za ekološko pčelarstvo.

(14)

Uredbu (EZ) br. 889/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 889/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 25. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Za potrebe čišćenja i dezinfekcije okvira, košnica i saća može se upotrebljavati natrijev hidroksid.

Za potrebe zaštite okvira, košnica i saća, posebno od štetočina, dopuštena su samo sredstva protiv glodavaca (koja se stavljaju u klopke) i odgovarajući proizvodi navedeni u Prilogu II.”

2.

U članku 25.l stavku 3. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

obrok za kozice mekušce i slatkovodne kozice (Macrobrachium spp.) iz odjeljka 7. Priloga XIII.a može sadržavati najviše 25 % ribljeg brašna i 10 % ribljeg ulja dobivenih iz održivog ribarstva. Kako bi se osigurale količinske prehrambene potrebe kozica, kao dopuna njihovoj prehrani može se upotrebljavati organski kolesterol. Ako organski kolesterol nije dostupan, može se upotrebljavati neorganski kolesterol dobiven od vune, školjkaša ili iz drugih izvora. Mogućnost dopune njihove prehrane kolesterolom dopušta se u fazi rasta i u ranijim fazama života u mladičnjacima i mrijestilištima.”

3.

U članku 27. stavku 1. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

minerali (uključujući elemente u tragovima), vitamini, aminokiseline i mikronutrijenti, pod uvjetom:

i.

da se njihova upotreba u hrani za uobičajenu konzumaciju „izravno zakonski zahtijeva”, u smislu da se izravno zahtijeva odredbama prava Unije ili odredbama nacionalnog prava koje su u skladu s pravom Unije, a posljedica toga je da se hranu uopće ne može staviti na tržište kao hranu za uobičajenu konzumaciju ako ti minerali, vitamini, aminokiseline ili mikronutrijenti nisu dodani; ili

ii.

u pogledu hrane koja se stavlja na tržište kao hrana s određenim značajkama ili učincima u vezi sa zdravljem ili prehranom ili u vezi s potrebama specifičnih skupina potrošača:

u proizvodima iz članka 1. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*1), da je njihova upotreba odobrena tom uredbom i aktima donesenima na temelju članka 11. stavka 1. te uredbe za predmetne proizvode,

u proizvodima koji su regulirani Direktivom Komisije 2006/125/EZ (*2), da je njihova upotreba odobrena tom direktivom, ili

u proizvodima koji su regulirani Direktivom Komisije 2006/141/EZ (*3), da je njihova upotreba odobrena tom direktivom.

(*1)  Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (SL L 181, 29.6.2013., str. 35.)."

(*2)  Direktiva Komisije 2006/125/EZ od 5. prosinca 2006. o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za dojenčad i malu djecu (SL L 339, 6.12.2006., str. 16.)."

(*3)  Direktiva Komisije 2006/141/EZ od 22. prosinca 2006. o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad i izmjeni Direktive 1999/21/EZ (SL L 401, 30.12.2006., str. 1.).”"

4.

U članku 42. točki (b) datum „31. prosinca 2018.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2020.”

5.

U članku 43. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Najveći postotak neekološkog proteinskog krmiva odobrenog za razdoblje od 12 mjeseci za te vrste iznosi 5 % za kalendarske godine 2018., 2019. i 2020.”

6.

U članku 92.a umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a   Ako država članica ustanovi nepravilnosti ili povrede povezane s primjenom ove Uredbe u pogledu proizvoda koji dolazi iz te države članice i koji nosi oznake iz glave IV. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i glave III. ove Uredbe ili Priloga XI. ovoj Uredbi te ako te nepravilnosti ili povrede utječu na jednu ili više drugih država članica, bez odlaganja obavješćuje predmetnu državu članicu ili predmetne države članice, ostale države članice i Komisiju putem sustava iz članka 94. stavka 1. ove Uredbe.”

7.

Prilog I. zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu I. ovoj Uredbi.

8.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu II. ovoj Uredbi.

9.

Prilog VIII.a zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.).

(3)  Presuda Suda Europske unije od 5. studenoga 2015., C-137/13, ECLI:EU:C:2014:2335.

(4)  Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.).

(5)  Završno izvješće o gnojivima (II.): https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(6)  Završno izvješće o zaštiti bilja (III.): https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja (SL L 193, 24.7.2009., str. 1.).

(8)  Završno izvješće o vinu: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(9)  Završno izvješće o čišćenju i dezinfekciji: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/final_report_egtop_on_cleaning_disinfection_en.pdf


PRILOG I.

PRILOG I.

Gnojiva, poboljšivači tla i nutrijenti iz članka 3. stavka 1. i članka 6.d stavka 2.

Napomena:

A

:

odobreno na temelju Uredbe (EEZ) br. 2092/91 i preneseno člankom 16. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 834/2007

B

:

odobreno na temelju Uredbe (EZ) br. 834/2007

Odobrenje

Naziv

Složeni proizvodi ili proizvodi koji sadržavaju samo materijale navedene u nastavku:

Opis, zahtjevi u pogledu sastava, uvjeti upotrebe

A

Stajski gnoj

Proizvod koji sadržava mješavinu životinjskog izmeta i biljne tvari (stelja za životinje)

Zabranjeno ako potječe iz industrijskog poljoprivrednog uzgoja

A

Osušeni stajski gnoj i dehidrirani gnoj peradi

Zabranjeno ako potječe iz industrijskog poljoprivrednog uzgoja

A

Kompostirani životinjski izmet, uključujući gnoj peradi i kompostirani stajski gnoj

Zabranjeno ako potječe iz industrijskog poljoprivrednog uzgoja

A

Tekući životinjski izmet

Primjena nakon kontrolirane fermentacije i/ili odgovarajućeg razrjeđivanja

Zabranjeno ako potječe iz industrijskog poljoprivrednog uzgoja

B

Kompostirana ili fermentirana mješavina kućnog otpada

Proizvod dobiven iz kućnog otpada odvojenog na izvoru, a koji je podvrgnut kompostiranju ili anaerobnoj fermentaciji za dobivanje bioplina

Samo biljni i životinjski kućni otpad

Samo kada se proizvodi u zatvorenom i nadziranom sustavu prikupljanja koji prihvaća država članica

Najviše koncentracije u mg/kg suhe tvari:

kadmij: 0,7; bakar: 70; nikal: 25; olovo: 45; cink: 200; živa: 0,4; krom (ukupno): 70; krom (VI): ne može se utvrditi

A

Treset

Primjena ograničena na vrtlarstvo (povrtlarstvo, uzgoj cvijeća, uzgoj drveća, uzgoj sadnica)

A

Otpad od uzgoja gljiva

Početni sastav supstrata ograničava se na proizvode iz ovog Priloga

A

Izmet glista (vermikompost) i insekata

 

A

Guano

 

A

Kompostirana ili fermentirana mješavina biljne tvari

Proizvod koji se dobiva od mješavina biljne tvari koja je podvrgnuta kompostiranju ili anaerobnoj fermentaciji za dobivanje bioplina

B

Digestat bioplina koji sadržava životinjske nusproizvode nad kojima je provedena kodigestija sa sirovinama biljnog ili životinjskog podrijetla, kako je navedeno u ovom Prilogu

Životinjski nusproizvodi (uključujući nusproizvode divljih životinja) kategorije 3. i sadržaj probavnog trakta kategorije 2. (kategorije 2. i 3., kako su definirane Uredbom (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (1) ne smiju potjecati iz industrijskog poljoprivrednog uzgoja.

Postupci moraju biti u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 142/2011 (2).

Ne smiju se primjenjivati na jestive dijelove biljke

B

Proizvodi ili nusproizvodi životinjskog podrijetla navedeni u nastavku:

 

krvno brašno

 

brašno od papaka

 

brašno od rogova

 

koštano brašno ili deželatinirano koštano brašno

 

riblje brašno

 

mesno brašno

 

brašno od perja, dlake i ‚chiquette’

 

vuna

 

krzno (1)

 

dlaka

 

mliječni proizvodi

 

hidrolizirane bjelančevine (2)

(1)

Najviša koncentracija u mg/kg suhe tvari kroma (VI): ne može se utvrditi

(2)

Ne smiju se primjenjivati na jestive dijelove biljke

A

Proizvodi i nusproizvodi biljnog podrijetla za gnojiva

Primjeri: brašno iz pogače uljnih sjemenki, ljuske kakaa, ostaci kod dobivanja slada

B

Hidrolizirane bjelančevine biljnog podrijetla

 

A

Morske alge i proizvodi iz morskih algi

Ako se dobivaju izravno:

i.

fizičkim postupcima koji uključuju dehidraciju, zamrzavanje i mljevenje

ii.

ekstrakcijom vodom ili vodenom otopinom kiseline i/ili alkalnom otopinom

iii.

fermentacijom

A

Piljevina i iver

Drvo koje nije kemijski tretirano nakon sječe

A

Kompostirana kora drveća

Drvo koje nije kemijski tretirano nakon sječe

A

Drveni pepeo

Od drva koje nije kemijski tretirano nakon sječe

A

Meki mljeveni sirovi fosfat

Proizvod kako je naveden u točki 7. Priloga I.A.2. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (3) o gnojivima

Sadržaj kadmija manji od ili jednak 90 mg/kg P205

A

Aluminij kalcijev fosfat

Proizvod kako je naveden u točki 6. Priloga I.A.2. Uredbi (EZ) br. 2003/2003

Sadržaj kadmija manji od ili jednak 90 mg/kg P205

Primjena ograničena na bazična tla (pH > 7,5).

A

Bazična šljaka

Proizvodi navedeni u točki 1. Priloga I.A.2. Uredbi (EZ) br. 2003/2003

A

Sirova kalijeva sol ili kainit

Proizvodi navedeni u točki 1. Priloga I.A.3. Uredbi (EZ) br. 2003/2003

A

Kalijev sulfat, koji može sadržavati magnezijevu sol

Proizvod dobiven od sirove kalijeve soli postupkom fizičke ekstrakcije, koji može sadržavati magnezijeve soli

A

Ostaci žitarica u proizvodnji alkohola i ekstrakt takvih ostataka

Ostaci žitarica u proizvodnji alkohola s amonijakom isključeni su

A

Kalcijev karbonat

(kreda, lapor, mljeveni vapnenac, bretonski ameliorant (maerl), fosfatna kreda)

Samo prirodnog podrijetla

A

Magnezij i kalcijev karbonat

Samo prirodnog podrijetla

npr. magnezijeva kreda, mljeveni magnezij, vapnenac

A

Magnezijev sulfat (kiezerit)

Samo prirodnog podrijetla

A

Otopina kalcijevog klorida

Tretiranje listova stabla jabuke, nakon utvrđivanja nedostatka kalcija

A

Kalcijev sulfat (gips)

Proizvod kako je naveden u točki 1. Priloga I.D. Uredbi (EZ) br. 2003/2003

Samo prirodnog podrijetla

A, B

Industrijsko vapno iz proizvodnje šećera

Nusproizvod proizvodnje šećera od šećerne repe i šećerne trske

A

Industrijsko vapno od proizvodnje soli u vakuumu

Nusproizvod proizvodnje soli u vakuumu od rasola iz planina

A

Elementarni sumpor

Proizvodi opisani u Prilogu I.D.3. Uredbi (EZ) br. 2003/2003

A

Elementi u tragovima

Neekološki mikronutrijenti navedeni u dijelu E Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2003/2003

A

Natrijev klorid

Samo sol iz rudnika

A

Kameno brašno i gline

 

B

Leonardit (sirovi organski sediment s visokim udjelom huminske kiseline)

Samo ako je dobiven kao nusproizvod rudarskih aktivnosti

B

Ksilit

Samo ako je dobiven kao nusproizvod rudarskih aktivnosti (npr. nusproizvod vađenja mrkog ugljena)

B

Hitin (polisaharid dobiven od ljuske rakova)

Samo ako je dobiven kao proizvod održivog ribarstva, kako je definirano u članku 3. točki (e) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2371/2002 (4), ili ekološke akvakulture

B

Organski bogati sediment podrijetlom iz slatkih voda nastao u uvjetima bez prisutnosti kisika

(npr. sapropel)

Samo organski sedimenti koji su nusproizvodi upravljanja slatkim vodama ili koji su ekstrahirani iz područja na kojima se prethodno nalazila slatka voda.

Ekstrakcija bi se, prema potrebi, trebala provoditi na način da prouzroči najmanji mogući učinak na vodni sustav

Samo sedimenti koji potječu iz izvora koji nisu zagađeni pesticidima, postojanim organskim onečišćujućim tvarima i tvarima sličnima benzinu

Najviše koncentracije u mg/kg suhe tvari:

kadmij: 0,7; bakar: 70; nikal: 25; olovo: 45; cink: 200; živa: 0,4; krom (ukupno): 70; krom (VI): ne može se utvrditi


(1)  Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).

(3)  SL L 304, 21.11.2003., str. 1.

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru Zajedničke ribarstvene politike (SL L 358, 31.12.2002., str. 59.).


PRILOG II.

PRILOG II.

Pesticidi – sredstva za zaštitu bilja iz članka 5. stavka 1.

Sve tvari navedene u ovom prilogu moraju biti u skladu barem s uvjetima upotrebe navedenima u Prilogu Provedbenoj Uredbi (EU) br. 540/2011 (1). Stroži uvjeti upotrebe za ekološku proizvodnju navedeni su u drugom stupcu svake tablice.

1.   Tvari biljnog ili životinjskog podrijetla

Naziv

Opis, zahtjevi u pogledu sastava, uvjeti upotrebe

Allium sativum (ekstrakt češnjaka)

 

Azadirahtin izlučen iz Azadirachta indica (stablo nim)

 

Osnovne tvari (uključujući: lecitine, saharozu, fruktozu, ocat, sirutku, hitozan hidroklorid (2), Equisetum arvense itd.)

Samo one osnovne tvari kako su definirane u članku 23. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 (3) koje su hrana kako je definirana u članku 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i biljnog su ili životinjskog podrijetla

Tvari koje se ne smiju upotrebljavati kao herbicidi, nego samo za suzbijanje štetočina i bolesti.

Pčelinji vosak

Samo kao sredstvo za obrezivanje/zaštitno sredstvo za rane

COS-OGA

 

Hidrolizirane bjelančevine osim želatine

 

Laminarin

Kelp se mora uzgajati ekološki u skladu s člankom 6.d ili brati na održivi način u skladu s člankom 6.c

Feromoni

Samo u klopkama i raspršivačima.

Biljna ulja

Sve upotrebe odobrene, osim kao herbicid.

Piretrini izlučeni od Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Piretroidi (samo deltametrin ili lambdacihalotrin)

Samo u klopkama s posebnim atraktantima; samo protiv Bactrocera oleae i Ceratitis capitata Wied

Kvasija izlučena od Quassia amara

Samo kao insekticid, repelent

Repelenti životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/ovčja mast

Samo na nejestivim dijelovima biljaka i ako biljne sirovine nisu namijenjene prehrani ovaca ili koza

Salix spp. Cortex (odnosno ekstrakt kore vrbe)

 

2.   Mikroorganizmi ili tvari koje proizvode mikroorganizmi

Naziv

Opis, zahtjevi u pogledu sastava, uvjeti upotrebe

Mikroorganizmi

Ne potječu od GMO-a

Spinosad

 

3.   Tvari koje nisu spomenute u odjeljcima 1. i 2.

Naziv

Opis, zahtjevi u pogledu sastava, uvjeti ili ograničenja upotrebe

Aluminijev silikat (kaolin)

 

Kalcijev hidroksid

Kada se upotrebljava kao fungicid, samo za stabla voćki, uključujući rasadnike, za suzbijanje Nectria galligena.

Ugljični dioksid

 

Spojevi bakra u obliku bakrenog hidroksida, bakrenog oksiklorida, bakrenog oksida, bordoške juhe i trivalentnog bakrenog sulfata

Do 6 kg bakra po hektaru godišnje.

Za višegodišnje kulture države članice mogu, odstupajući od prethodnog stavka, propisati da se može prekoračiti granica bakra od 6 kg u određenoj godini pod uvjetom da prosječna količina koja se koristi tijekom petogodišnjeg razdoblja, uključujući spomenutu godinu i četiri prethodne godine, ne prelazi 6 kg.

Diamonijev fosfat

Samo kao atraktant u klopkama

Etilen

Dopušten za upotrebu samo u zatvorenom prostoru kao regulator rasta biljke. Dopušten je samo za profesionalnu upotrebu.

Masne kiseline

Sve upotrebe odobrene, osim kao herbicid.

Željezni fosfat (željezo (III) ortofosfat)

Pripravci koji se razmazuju po površini između uzgojenih biljaka

Kieselgur (diatomejska zemlja)

 

Sumporno vapno (kalcijev polisulfid)

 

Parafinsko ulje

 

Kalijev i natrijev hidrogen karbonat (također poznat kao kalijev/natrijev bikarbonat)

 

Kvarcni pijesak

 

Sumpor

 


(1)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(2)  Dobiven kao proizvod održivog ribarstva ili ekološke akvakulture

(3)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).


PRILOG III.

PRILOG VIII.a

Proizvodi i tvari odobreni za primjenu ili dodavanje u ekološkoj proizvodnji u sektoru vina prema članku 29.c

Vrsta obrade u skladu s Prilogom I.A Uredbi (EZ) br. 606/2009

Naziv proizvoda ili tvari

Posebni uvjeti, restrikcije u okviru ograničenja i uvjeta navedenih u Uredbi (EZ) br. 1234/2007 i Uredbi (EZ) br. 606/2009

Točka 1.: Primjena za prozračivanje ili obogaćivanje kisikom

Zrak

Kisik u obliku plina

 

Točka 3.: Centrifugiranje i filtriranje

Perlit

Celuloza

Dijatomejska zemlja

Primjena samo kao inertni agens filtriranja

Točka 4.: Primjena s ciljem stvaranja inertne atmosfere i za rukovanje proizvodom zaštićenim od zraka

Dušik

Ugljični dioksid

Argon

 

Točke 5., 15. i 21.: Primjena

Kvasci (1)

 

Točka 6.: Primjena

Diamonijev fosfat

Tiamin hidroklorid

Inaktivirani kvasac, autolizati kvasca i ljusaka kvasca

 

Točka 7.: Primjena

Sumporni dioksid

Kalijev bisulfit ili kalijev metabisulfit

(a)

Maksimalni sadržaj sumpornog dioksida ne smije premašiti 100 miligrama po litri za crna vina, kako je navedeno u dijelu A točki 1. podtočki (a) Priloga I.B Uredbi (EZ) br. 606/2009, uza sadržaj rezidualnog šećera koji je niži od 2 grama po litri.

(b)

Maksimalni sadržaj sumpornog dioksida ne smije premašiti 150 miligrama po litri za bijela i ružičasta vina. kako je navedeno u dijelu A točki 1. podtočki (b) Priloga I.B Uredbi (EZ) br. 606/2009, uza sadržaj rezidualnog šećera koji je niži od 2 grama po litri.

(c)

Za sva ostala vina, maksimalni sadržaj sumpornog dioksida koji se 1. kolovoza 2010. primjenjuje u skladu s Prilogom I.B Uredbi (EZ) br. 606/2009 smanjuje se za 30 miligrama po litri.

Točka 9.: Primjena

Drveni ugljen za primjenu u enologiji

 

Točka 10.: Bistrenje

Jestiva želatina (2)

Biljne bjelančevine od pšenice ili graška (2)

Riblje ljepilo (2)

Albumin iz bjelanjka (2)

Tanini (2)

Krumpirove bjelančevine (2)

Ekstrakt proteina kvasca (2)

Kazein

Hitozan dobiven iz gljive Aspergillus niger

Kalijev kazeinat

Silicijev dioksid

Bentonit

Pektolitski enzimi

 

Točka 12.: Primjena u svrhu acidifikacije

Mliječna kiselina

L(+) vinska kiselina

 

Točka 13.: Primjena u svrhu deacidifikacije

L(+) vinska kiselina

Kalcijev karbonat

Neutralni kalijev tartrat

Kalijev bikarbonat

 

Točka 14.: Dodavanje

Smola alepskog bora

 

Točka 17.: Primjena

Mliječne bakterije

 

Točka 19.: Dodavanje

L-askorbinska kiselina

 

Točka 22.: Primjena za prozračivanje

Dušik

 

Točka 23.: Dodavanje

Ugljični dioksid

 

Točka 24.: Dodavanje u svrhu stabilizacije vina

Limunska kiselina

 

Točka 25.: Dodavanje

Tanini (2)

 

Točka 27.: Dodavanje

Meta vinska kiselina

 

Točka 28.: Primjena

Akacijina guma (2) (guma arabika)

 

Točka 30.: Primjena

Kalijev bitartrat

 

Točka 31.: Primjena

Bakreni citrat

 

Točka 31.: Primjena

Bakreni sulfat

 

Točka 35.: Primjena

Manoproteini kvasca

 

Točka 38.: Primjena

Hrastovo iverje

 

Točka 39.: Primjena

Kalijev alginat

 

Točka 44.: Primjena

Hitozan dobiven iz gljive Aspergillus niger

 

Točka 51.: Primjena

Inaktiviran kvasac

 

Vrsta obrade u skladu s dijelom A točkom 2. podtočkom (b) Priloga III. Uredbi (EZ) br. 606/2009

Kalcijev sulfat

Samo za ‚vino generoso’ ili ‚vino generoso de licor’


(1)  Za pojedine sojeve kvasca: ako su na raspolaganju, dobiveni od ekoloških sirovina.

(2)  Dobiveno od ekoloških sirovina, ako su na raspolaganju.


Top