EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1462

Uredba Komisije (EU) 2018/1462 оd 28. rujna 2018. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacija za određene estere sorbitana (E 491 sorbitan monostearat, E 492 sorbitan tristearat i E 495 sorbitan monopalmitat) (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/6185

OJ L 245, 1.10.2018, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1462/oj

1.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 245/6


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1462

оd 28. rujna 2018.

o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacija za određene estere sorbitana (E 491 sorbitan monostearat, E 492 sorbitan tristearat i E 495 sorbitan monopalmitat)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 14.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 231/2012 (3) utvrđene su specifikacije za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(2)

Te se specifikacije mogu ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 na poticaj Komisije ili nakon podnošenja zahtjeva.

(3)

Dana 14. listopada 2014. podnesen je zahtjev za izmjenu specifikacija za prehrambene aditive sorbitan monostearat (E491), sorbitan tristearat (E492) i sorbitan monopalmitat (E495). Zahtjev je stavljen na raspolaganje državama članicama u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1331/2008.

(4)

Postojećim specifikacijama Unije utvrđuje se raspon temperature želiranja (parametar za identifikaciju) za sorbitan monostearat (E491), sorbitan tristearat (E492) i sorbitan monopalmitat (E495).

(5)

Podnositelj zahtjeva traži da se u specifikacijama Unije upućivanje na raspon želiranja kao metodu za identifikaciju sorbitan monostearata (E491), sorbitan tristearata (E492) i sorbitan monopalmitata (E495) ukloni jer zbog nepostojanja jasne i zajedničke metodologije ta metoda nije najbolja za identifikaciju.

(6)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojem je mišljenju od 5. svibnja 2017. (4) zaključila da izmjena specifikacija u pogledu parametra „raspon želiranja” za identifikaciju sorbitan monostearata (E491), sorbitan tristearata (E492) i sorbitan monopalmitata (E495) koju je predložio podnositelj zahtjeva ne bi uzrokovala sigurnosni rizik.

(7)

Agencija je zaključila i da bi uklanjanje raspona želiranja iz specifikacija Unije dovelo do oskudnijeg opisa različitih estera sorbitana zasićenih masnih kiselina te da bi se taj parametar za identifikaciju mogao zamijeniti drugim. Agencija je navela da se čini da se od svih dostupnih analitičkih metoda najprecizniji i najpouzdaniji rezultati dobivaju plinskom kromatografijom te da je ona primjerena za kontrolu hrane.

(8)

Stoga je primjereno izmijeniti specifikacije Unije u smislu uklanjanja „raspona želiranja” kao parametra za identifikaciju prehrambenih aditiva sorbitan monostearata (E491), sorbitan tristearata (E492) i sorbitan monopalmitata (E495) i zamijeniti ga riječima „Test identifikacije – prema kiselinskom broju, jodnom broju, plinskom kromatografijom”.

(9)

Prilog Uredbi (EU) br. 231/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 231/2012 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 83, 22.3.2012., str. 1.).

(4)  Znanstveni odbor EFSA-e za prehrambene aditive i hranjive tvari dodane hrani (ANS), 2017. Znanstveno mišljenje o ponovnoj ocjeni sorbitan monostearata (E 491), sorbitan tristearata (E 492), sorbitan monolaurata (E 493), sorbitan monooleata (E 494) i sorbitan monopalmitata (E 495) pri njihovoj uporabi kao prehrambeni aditivi. EFSA Journal 2017.;15(5):4788, 56 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4788


PRILOG

Prilog Uredbi (EU) br. 231/2012 mijenja se kako slijedi:

(1)

U unosu za prehrambeni aditiv E 491 sorbitan monostearat, specifikacija koja se odnosi na „raspon želiranja” zamjenjuje se sljedećim:

„Test identifikacije

prema kiselinskom broju, jodnom broju (najviše 4), plinskom kromatografijom”.

(2)

U unosu za prehrambeni aditiv E 492 sorbitan tristearat, specifikacija koja se odnosi na „raspon želiranja” zamjenjuje se sljedećim:

„Test identifikacije

prema kiselinskom broju, jodnom broju (najviše 4), plinskom kromatografijom”.

(3)

U unosu za prehrambeni aditiv E 495 sorbitan monopalmitat, specifikacija koja se odnosi na „raspon želiranja” zamjenjuje se sljedećim:

„Test identifikacije

prema kiselinskom broju, jodnom broju (najviše 4), plinskom kromatografijom”.


Top