EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1246

Uredba Komisije (EU) 2018/1246 оd 18. rujna 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštavanja piroligninskog destilata u Unijin popis aroma (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/5505

OJ L 235, 19.9.2018, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1246/oj

19.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1246

оd 18. rujna 2018.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštavanja piroligninskog destilata u Unijin popis aroma

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani te o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91, uredbi (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 te Direktive 2000/13/EZ (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 utvrđen je Unijin popis aroma i sirovina odobrenih za upotrebu u i na hrani te uvjeti njihove upotrebe.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 872/2012 (3) donesen je popis aromatičnih tvari te je taj popis unesen u dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008. Uredbom (EU) br. 872/2012 u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 uneseni su i dio B („Aromatični pripravci”), dio C („Toplinski obrađene arome”), dio D („Prekursori aroma”), dio E („Ostale arome”) i dio F („Sirovine”). Dijelovi od B do F Priloga I. odgovaraju kategorijama aroma i izvornih sirovina navedenima u članku 9. točkama od (b) do (f) Uredbe (EZ) 1334/2008. Dijelovi od B do F nemaju unosa.

(3)

Uredbom Komisije (EU) br. 873/2012 (4) utvrđene su prijelazne mjere koje se odnose na Unijin popis aroma i sirovina utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008.

(4)

Člankom 4. Uredbe (EU) br. 873/2012 utvrđeno je prijelazno razdoblje za hranu kojoj su dodane arome iz dijelova od B do F Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 za koje je zahtjev podnesen prije 22. listopada 2015. u skladu s člankom 3. te Uredbe. Člankom 4. utvrđeno je da prijelazno razdoblje za stavljanje na tržište takve hrane završava 22. travnja 2018.

(5)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 može se ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 na inicijativu Komisije ili na temelju zahtjeva koji je podnijela država članica ili zainteresirana strana.

(6)

Komisiji je 16. listopada 2012. podnesen zahtjev za odobrenje proizvoda piroligninski destilat [FL br. 21.001] naziva „eter ruma” pod kategorijom „ostale arome”. Podnositelj zahtjeva zatražio je da se ta aroma upotrebljava u smrznutim desertima, slasticama, žvakaćoj gumi, žitaricama i proizvodima od žitarica na bazi zrna žitarica, korijenju i gomoljima te sjemenkama leguminoza i leguminozama, pekarskim proizvodima, mesu i mesnim proizvodima, solima, začinima, juhama, umacima, salatama, bezalkoholnim pićima te do određenih razina u alkoholnim pićima.

(7)

Zahtjev je poslan Europskoj agenciji za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”) te je od nje zatraženo mišljenje. Zahtjev je stavljen na raspolaganje i državama članicama u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1331/2008.

(8)

Agencija je 24. kolovoza 2017. donijela „Znanstveno mišljenje o ocjeni skupine aroma 500 (FGE.500): „eter ruma” (Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum ether), koje se odnosi na ocjenu sigurnosti piroligninskog destilata [FL br. 21.001] kada se upotrebljava kao aroma pod kategorijom „ostale arome” (5). Taj je proizvod složena smjesa koju čini više od osamdeset pojedinačnih sastojaka. Agencija je zaključila da u skladu s općom strategijom procjene rizika aromatičnih tvari prisutnost genotoksičnih tvari kao sastojaka etera ruma predstavlja sigurnosni rizik. Navela je ozbiljne sigurnosne rizike koji se odnose na niz sastojaka kao što su furani i njihovi derivati te na druge sastojke povezane s genotoksičnošću i karcinogenošću, a spomenula je i druge rizike od karcinogenosti zbog prisutnosti etanola.

(9)

Češka Republika i Slovačka Republika obavijestile su Komisiju o upotrebi piroligninskog destilata [FL br. 21.001] u tradicionalnim jakim alkoholnim pićima tuzemák i tuzemský i zatražile nastavak te upotrebe za ta jaka alkoholna pića.

(10)

U skladu s uvodnom izjavom 7. Uredbe (EZ) br. 1334/2008 pri odobravanju aroma trebalo bi uzeti u obzir i druge čimbenike koji su važni za problem koji se razmatra, uključujući socijalne i tradicijske čimbenike. Budući da je upotreba te arome zasad nužna za održavanje određenih tradicionalnih organoleptičkih svojstava jakih alkoholnih pića tuzemák i tuzemský u Češkoj Republici i Slovačkoj Republici, primjereno je odobriti tu tvar u skladu s uvjetima upotrebe utvrđenima u Prilogu ovoj Uredbi.

(11)

Ta jaka alkoholna pića, kao sva jaka alkoholna pića i alkoholna pića općenito, nisu namijenjena djeci ni drugim ranjivim skupinama stanovništva. Osim postojećih zahtjeva za označivanje, države članice trebale bi zahtijevati da se navedu dodatne informacije o posebnim rizicima povezanima s prisutnošću piroligninskog destilata (FL br. 21.001] u tim tradicionalnim alkoholnim pićima.

(12)

Jaka alkoholna pića kojima je dodan piroligninski destilat [FL br. 21.001] ne bi se smjela upotrebljavati za proizvodnju druge hrane.

(13)

Kad se pri označivanju jakih alkoholnih pića tuzemák i tuzemský spominje ta aroma, potrebno je navesti naziv i FL broj.

(14)

Uz zahtjeve iz članka 15. Uredbe (EZ) br. 1334/2008, kad se piroligninski destilat [FL br. 21.001] kao takav stavlja na tržište i nije namijenjen za prodaju krajnjem potrošaču, pri označivanju bi trebalo navesti da se ta aroma smije upotrebljavati samo za proizvodnju jakih alkoholnih pića tuzemák i tuzemský.

(15)

Kako bi se osigurala pravna sigurnost, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 23. travnja 2018.

(16)

Ova Uredba trebala bi biti na snazi pet godina kako bi se omogućio razvoj alternative piroligninskom destilatu [FL no. 21.001] za upotrebu u tradicionalnim jakim alkoholnim pićima tuzemák i tuzemský.

(17)

Dio E Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(18)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio E Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Proizvod piroligninski destilat [FL br. 21.001] odobren je u tradicionalnim jakim alkoholnim pićima tuzemák i tuzemský uz ograničenja upotrebe navedena u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 23. travnja 2018. do 19. rujna 2023.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. rujna 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 34.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 872/2012 od 1. listopada 2012. o donošenju popisa aromatičnih tvari utvrđenih Uredbom (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća, o njegovom unošenju u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1565/2000 i Odluke Komisije 1999/217/EZ (SL L 267, 2.10.2012., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 873/2012 od 1. listopada 2012. o prijelaznim mjerama koje se odnose na Unijin popis aroma i sirovina utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 267, 2.10.2012., str. 162.).

(5)  EFSA Journal 2017.;15(8):4897.


PRILOG

U dijelu E Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 dodaje se sljedeći unos koji se odnosi na piroligninski destilat [FL br.: 21.001]:

FL br.

Naziv

CAS br.

JECFA br.

CoE br.

Čistoća navedene arome

Ograničenja upotrebe

Bilješka

Referentno tijelo

„21.001

Piroligninski destilat

Složena smjesa sastojaka dobivenih destilacijom produkata reakcije piroligninske kiseline i etanola. Tekućina čiji miris i okus podsjećaju na rum.

Sastojci:

etanol (utvrđeno plinskom kromatografijom/ionizacijskim detektorom plamena): više od 40 % masenog udjela

etil-acetat: manje od 25 % masenog udjela

etil-formijat: manje od 2 % masenog udjela

etil-propionat: manje od 4 % masenog udjela

etil-butirat: manje od 1,5 % masenog udjela

metil-acetat: manje od 3,5 % masenog udjela

ekvivalenti furana (furan i 2-metil-furan) izraženi kao furan: manje od 8 mg/l

metanol i derivati metanola, izraženi kao ekvivalenti metanola: manje od 2 % masenog udjela

benzopiren: manje od 1 μg/l

benz(a)antracen: manje od 2 μg/l

kiseline (izražene kao octena kiselina): manje od 1,00 g/l

Samo u sljedećim jakim alkoholnim pićima:

tuzemák i tuzemský na koje se primjenjuje Uredba (EZ) 110/2008 kad se stavljaju na tržište u konačnom pakiranju namijenjenom samo krajnjem potrošaču, 3 800 mg/l.

1.

Kad se pri označivanju spominje aroma piroligninski destilat [FL br.: 21.001] u jakim alkoholnim pićima tuzemák i tuzemský, navodi se naziv ili FL broj.

2.

Tuzemák i tuzemský kojima je dodan piroligninski destilat [FL br.: 21.001] ne smiju se upotrebljavati se u proizvodnji druge hrane.

3.

Uz zahtjeve iz članka 15. Uredbe (EZ) br. 1334/2008, kad se ta aroma kao takva stavlja na tržište, pri označivanju se navodi da se ta aroma smije upotrebljavati samo za proizvodnju jakih alkoholnih pića tuzemák i tuzemský.

Države članice zahtijevaju dodatno označivanje kako bi se potrošače obavijestilo o posebnim rizicima povezanima s prisutnošću piroligninskog destilata [FL br. 21.001] u jakim alkoholnim pićima tuzemák i tuzemský.

 

Europska agencija za sigurnost hrane”


Top