EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1130

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1130 оd 13. kolovoza 2018. o odobravanju cipermetrina kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18 (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/5246

OJ L 205, 14.8.2018, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1130/oj

14.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 205/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1130

оd 13. kolovoza 2018.

o odobravanju cipermetrina kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđen je popis postojećih aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihova mogućeg odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima. Taj popis uključuje cipermetrin.

(2)

Cipermetrin je ocijenjen za uporabu u proizvodima vrste 18, „Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca”, kako je utvrđena u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Belgija je imenovana državom članicom izvjestiteljicom te je njezino nadležno ocjenjivačko tijelo 15. travnja 2015. podnijelo izvješće o ocjeni, zajedno sa svojim preporukama.

(4)

U skladu s člankom 7. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014 Odbor za biocidne proizvode 5. svibnja 2017. sastavio je mišljenje Europske agencije za kemikalije, uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela (3).

(5)

U skladu s tim mišljenjem može se očekivati da će biocidni proizvodi vrste 18 koji sadržavaju cipermetrin ispuniti zahtjeve iz članka 19. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 528/2012 ako se zadovolje određene specifikacije i uvjeti koji se odnose na njihovu uporabu.

(6)

Stoga je primjereno odobriti cipermetrin za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18, podložno određenim specifikacijama i uvjetima.

(7)

Nadalje, tijekom studije probira provedene u okviru pripreme procjene učinka koju je provela Komisija u pogledu različitih mogućnosti utvrđivanja kriterija za određivanje endokrinih disruptora utvrđena je potreba za provođenjem daljnjih ispitivanja cipermetrina kao potencijalnog enodokrinog disruptora (4). Ocjena potencijalnih endokrino štetnih svojstava cipermetrina bit će provedena i u kontekstu Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (5) te se očekuje da će njezini zaključci biti dostupni do kraja 2018. Ovisno o rezultatima te ocjene Komisija će razmotriti potrebu za preispitivanjem odobrenja cipermetrina kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(8)

Prije odobrenja aktivne tvari zainteresiranim bi stranama trebalo omogućiti primjereno razdoblje za poduzimanje pripremnih mjera potrebnih za ispunjavanje novih zahtjeva.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Cipermetrin se odobrava kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. kolovoza 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 оd 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).

(3)  Mišljenje Odbora za biocidne proizvode o zahtjevu za odobrenje aktivne tvari cipermetrin, vrsta proizvoda: PT 18, ECHA/BPC/153/2017, doneseno 5. svibnja 2017.

(4)  COM (2016) 350 final.

(5)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebne odredbe

Cipermetrin

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

cipermetrin cis:trans 40:60; (RS)-α-ciano-3 fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropan karboksilat

EZ br.: 257-842-9

CAS br.: 52315-07-8

≥ 92 % masenog udjela

Omjer izomera: cis:trans 40:60

1. lipnja 2020.

31. svibnja 2030.

18

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

2.

S obzirom na rizike utvrđene za ocijenjene uporabe, pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje:

(a)

profesionalnim korisnicima;

(b)

sekundarnoj izloženosti dojenčadi i male djece;

(c)

površinskim vodama u slučaju:

i.

primjene na površinama u zatvorenim prostorima; i

ii.

vanjske primjene na zidovima i oko zgrada u urbanim područjima;

(d)

tlu u slučaju:

i.

primjene na površinama u zatvorenim prostorima;

ii.

vanjske primjene na zidovima u urbanim i ruralnim područjima; i

iii.

primjene oko zgrada u ruralnim područjima;

(e)

sedimentima u slučaju:

i.

primjene na površinama, primjene kemijske barijere i tretiranja napuklina i pukotina u zatvorenim prostorima; i

ii.

vanjske primjene na zidovima i oko zgrada u urbanim područjima;

(f)

podzemnim vodama u slučaju vanjske primjene na zidovima i oko zgrada u urbanim područjima.

3.

Za proizvode čiji se ostaci mogu nalaziti u hrani ili hrani za životinje treba provjeriti je li potrebno odrediti nove ili izmijeniti postojeće maksimalne razine ostataka (MRO) u skladu s Uredbom (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2) ili Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te poduzeti sve odgovarajuće mjere za smanjenje rizika kako bi se osiguralo da se ne prekorače primjenjivi MRO-i.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće ocijenjene aktivne tvari. Aktivna tvar u proizvodu stavljenom na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.

(2)  Uredba (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 152, 16.6.2009., str. 11.).

(3)  Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).


Top