Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1105

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1105 оd 8. kolovoza 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima i obrascima na temelju kojih nadležna tijela ESMA-i dostavljaju informacije u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/4993

OJ L 202, 9.8.2018, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1105/oj

9.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 202/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1105

оd 8. kolovoza 2018.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima i obrascima na temelju kojih nadležna tijela ESMA-i dostavljaju informacije u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (1), a posebno njezin članak 47. stavak 3. treći podstavak,

budući da:

(1)

Člankom 47. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1011 propisuje se da nadležna tijela moraju ESMA-i dostaviti sve informacije potrebne za izvršavanje njezinih dužnosti. Kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna komunikacija, nadležna tijela i ESMA trebali bi upotrebljavati definirane komunikacijske kanale, uključujući imenovane osobe za kontakt i standardizirane obrasce, za podnošenje zahtjeva za informacije, potvrdu primitka zahtjeva za informacije i odgovor na zahtjeve za informacije.

(2)

Informacije koje nadležna tijela moraju dostaviti u skladu s člankom 47. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1011 uključuju informacije koje su ESMA-i potrebne da sastavi i održava javni registar iz članka 36. stavka 1. te uredbe, osobito informacije navedene u točkama (a), (c) i (d) tog članka te sve naknadne izmjene tih informacija. Nadležna tijela i ESMA trebali bi se dogovoriti o tehničkim specifikacijama kojima se uređuje dostavljanje tih informacija koje se objavljuju na internetskim stranicama ESMA-e kako bi se osiguralo točno i sigurno prosljeđivanje informacija.

(3)

Informacije koje nadležna tijela moraju dostaviti ESMA-i u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 mogu sadržavati osobne podatke i druge povjerljive informacije koje nisu javno dostupne. Stoga je važno da se na dostavu tih informacija primjenjuju odgovarajuće zaštitne mjere i pravila o povjerljivosti.

(4)

Nadležna tijela i ESMA trebali bi imati dovoljno vremena za uvođenje postupaka za dostavu informacija utvrđenih ovom Uredbom. Stoga bi se ova Uredba trebala početi primjenjivati dva mjeseca nakon stupanja na snagu,

(5)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je ESMA dostavila Komisiji.

(6)

ESMA nije provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba i nije analizirala moguće povezane troškove i koristi jer je zaključila da bi to bilo nerazmjerno području primjene i učinku nacrta provedbenih tehničkih standarda jer bi se oni izravno odnosili samo na nacionalna nadležna tijela država članica, a ne i na sudionike na tržištima.

(7)

ESMA je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Obavješćivanje ESMA-e za potrebe njezina registra

1.   Kako bi ESMA mogla sastaviti i održavati javni registar iz članka 36. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1011, nadležna tijela ESMA-i dostavljaju informacije navedene u točkama (a), (c) i (d) tog članka i sve izmjene tih informacija u roku od pet radnih dana od donošenja relevantne odluke.

2.   Relevantna odluka podrazumijeva jednu od sljedećih odluka koje donosi nadležno tijelo i na kojoj se temelji obveza o obavješćivanju ESMA-e o toj konkretnoj informaciji ili izmjeni u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011:

(a)

odluka o odobrenju ili registraciji administratora u skladu s člankom 34. stavkom 6. točkom (a) ili (b) Uredbe (EU) 2016/1011;

(b)

odluka o povlačenju ili suspenziji odobrenja ili registracije administratora u skladu s člankom 35. stavkom 1. te uredbe;

(c)

odluka o priznavanju administratora smještenog u trećoj zemlji u skladu s člankom 32. stavkom 5. te uredbe;

(d)

odluka o suspenziji ili povlačenju tog odobrenja u skladu s člankom 32. stavkom 8. te uredbe;

(e)

odluka o odobravanju prihvaćanja referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti u skladu s člankom 33. stavkom 3. te uredbe;

(f)

odluka o prestanku prihvaćanja referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti u skladu s člankom 33. stavkom 6. te uredbe.

Sve informacije ili izmjene tih informacija iz stavka 1. dostavljaju se ESMA-i upotrebom ESMA-inih komunikacijskih kanala kojima se jamči potpunost, cjelovitost i povjerljivost informacija tijekom njihova prosljeđivanja.

3.   Nadležna tijela i ESMA dogovaraju se o informacijskoj tehnologiji kojom se uređuje dostavljanje informacija ESMA-i koje se objavljuju na njezinim internetskim stranicama upotrebom ESMA-inih komunikacijskih kanala.

Članak 2.

Obavješćivanje ESMA-e o referentnim vrijednostima priznatih administratora

Sve informacije koje se moraju dostaviti ESMA-i u skladu s člankom 32. stavkom 6. Uredbe (EU) 2016/1011 dostavljaju se elektroničkim putem kojim se može jamčiti potpunost, cjelovitost i povjerljivost informacija tijekom postupka njihova prosljeđivanja.

Članak 3.

Zahtjevi za informacije

1.   Svi zahtjevi za informacije koje nadležno tijelo mora dostaviti ESMA-i na njezin zahtjev u skladu s člankom 47. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1011, osim informacija iz članaka 1. i 2. ove Uredbe, dostavljaju se upotrebom obrasca iz Priloga I. ovoj Uredbi.

2.   Nadležno tijelo koje je dužno dostaviti informacije u skladu s člankom 47. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1011 („tijelo primatelj zahtjeva”) potvrđuje primitak zahtjeva u roku od sedam dana od primitka zahtjeva upotrebom obrasca iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Odgovor na zahtjev za informacije

1.   Tijelo primatelj zahtjeva ESMA-i dostavlja potrebne informacije upotrebom obrasca iz Priloga III. ovoj Uredbi. Tijelo primatelj zahtjeva poduzima sve mjere u okviru svojih ovlasti kako bi dobilo i dostavilo potrebne informacije. Ako tijelo primatelj zahtjeva ne može dostaviti informacije do predviđenog datuma za slanje odgovora utvrđenog u potvrdi primitka zahtjeva za informacije, ono bez odgode obavješćuje ESMA-u i dostavlja informaciju o novom predviđenom datumu za slanje odgovora zajedno s obrazloženjem produženja roka.

2.   Tijelo primatelj zahtjeva savjetuje se, prema potrebi, s ESMA-om o svim objašnjenjima u vezi s vrstom potrebnih informacija i o učestalosti potrebnih ažuriranja.

Članak 5.

Sredstva za prosljeđivanje informacija

Svi zahtjevi za informacije, potvrde primitka i odgovori na zahtjeve za informacije iz članaka 3. i 4. moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a)

moraju biti u pisanom obliku;

(b)

moraju se dostaviti poštom ili telefaksom ili elektroničkim putem kojim se može jamčiti potpunost, cjelovitost i povjerljivost informacija tijekom postupka prosljeđivanja;

(c)

moraju se uputiti:

i.

osobi za kontakt koju je nadležno tijelo imenovalo u skladu s člankom 7. kad je riječ o zahtjevu koji se dostavlja nadležnom tijelu;

ii.

osobi za kontakt koju ESMA navede u svojem zahtjevu za informacije kad je riječ o potvrdi primitka ili odgovora poslanog ESMA-i.

Članak 6.

Povjerljivost

1.   Nadležna tijela čuvaju povjerljivost činjenice da je zahtjev za informacije podnesen u skladu s člankom 47. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1011, sadržaja tog zahtjeva i bilo kojeg pitanja koje se pojavi tijekom obrade zahtjeva, osobito savjetovanja ESMA-e i nadležnog tijela u pogledu zahtjeva.

2.   Nadležno tijelo može, međutim, objaviti te činjenice ili pitanja ako ESMA pristane na tu objavu ili ako je ta objava potrebna za provedbu sudskog postupka.

Članak 7.

Osobe za kontakt

Svako nadležno tijelo imenuje osobu za kontakt za potrebe ove Uredbe te u roku od 30 dana od datuma stupanja na snagu ove Uredbe obavješćuje ESMA-u o imenu i podacima za kontakt te osobe. Sve naknadne izmjene imenovane osobe za kontakt ili njezinih podataka za kontakt dostavljaju se ESMA-i bez odgode.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 29. listopada 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. kolovoza 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 171, 29.6.2016., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


PRILOG I.

Obrazac za zahtjev za informacije

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE

Referentni broj: …

Datum: …

Opće informacije

POŠILJATELJ:

Država članica (ako je primjenjivo):

Tijelo podnositelj zahtjeva:

Adresa sjedišta:

(Podaci za kontakt osobe za kontakt imenovane u skladu s člankom 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1105)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica (ako je primjenjivo):

Tijelo primatelj zahtjeva:

Adresa sjedišta:

(Podaci za kontakt osobe za kontakt imenovane u skladu s člankom 7. Provedbene uredbe (EU) 2018/1105)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Poštovani/Poštovana [navesti odgovarajuće ime],

U skladu s člankom 3. Provedbene uredbe (EU) 2018/1105 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda [u vezi s utvrđivanjem postupaka i obrazaca za razmjenu informacija] potrebne su nam informacije u vezi s pitanjima podrobno opisanima u nastavku.

Molimo da se prethodno navedene informacije dostave do [navesti okvirni datum odgovora] ili, ako to nije moguće, da nam navedete kada očekujete da biste nam mogli dostaviti potrebne informacije.

Razlozi za zahtjev za informacije

[Navesti odredbu ili odredbe Uredbe (EU) 2016/1011 na temelju kojih je to pitanje u nadležnosti tijela podnositelja zahtjeva]

Zahtjev se odnosi na informacije o …

[Opisati predmet zahtjeva, predmetno područje nadzora referentnih vrijednosti i svrhu zahtjeva za informacije]

U vezi s …

[Ako je primjenjivo, navesti podatke o prethodnom zahtjevu kako bi ga se moglo identificirati]

Informacije obuhvaćene ovim zahtjevom povjerljive su u skladu s člankom 5. Provedbene uredbe (EU) 2018/1105

S poštovanjem

[potpis]


PRILOG II.

Obrazac za potvrdu primitka zahtjeva za informacije

POTVRDA PRIMITKA ZAHTJEVA ZA INFORMACIJE

Referentni broj: …

Datum: …

POŠILJATELJ:

Država članica (ako je primjenjivo):

Tijelo primatelj zahtjeva:

Adresa sjedišta:

(Podaci za kontakt osobe za kontakt imenovane u skladu s člankom 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1105)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica (ako je primjenjivo):

Tijelo podnositelj zahtjeva:

Adresa sjedišta:

(Podaci za kontakt osobe za kontakt imenovane u skladu s člankom 7. Provedbene uredbe (EU) 2018/1105)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Poštovani/Poštovana [navesti odgovarajuće ime],

U skladu s člankom 4. Provedbene uredbe (EU) 2018/1105 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda [u vezi s utvrđivanjem postupaka i obrazaca za razmjenu informacija] potvrđujemo primitak vašeg zahtjeva za informacije s referentnim brojem [navesti zahtjev]

Predviđeni datum odgovora (ako je moguće u toj fazi): …

S poštovanjem

[potpis]


PRILOG III.

Obrazac za odgovor na zahtjev za informacije

ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA INFORMACIJE

Referentni broj: …

Datum: …

Opće informacije

POŠILJATELJ:

Država članica (ako je primjenjivo):

Tijelo primatelj zahtjeva:

Adresa sjedišta:

(Podaci za kontakt osobe za kontakt imenovane u skladu s člankom 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1105)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica (ako je primjenjivo):

Tijelo podnositelj zahtjeva:

Adresa sjedišta:

(Podaci za kontakt osobe za kontakt imenovane u skladu s člankom 7. Provedbene uredbe (EU) 2018/1105)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Poštovani/Poštovana [navesti odgovarajuće ime],

U skladu s člankom 4. Provedbene uredbe (EU) 2018/1105 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda [u vezi s utvrđivanjem postupaka i obrazaca za razmjenu informacija] obradili smo vaš zahtjev za informacije datiran [dd.mm.gggg] s referentnim brojem [navesti referentni broj zahtjeva].

Potrebne informacije

Dostavljene su informacije povjerljive te su objavljene [navesti ime tijela podnositelja zahtjeva] u skladu s [navesti odredbu primjenjivog sektorskog zakonodavstva] i na temelju činjenice da je povjerljivost informacija predviđena člankom 5. Provedbene uredbe (EU) 2018/1105. [Navesti ime tijela podnositelja zahtjeva] postupa u skladu sa zahtjevima iz članka 5. Provedbene uredbe (EU) 2018/1105 u vezi s ograničenjima u pogledu povjerljivosti i dopuštene upotrebe informacija.

S poštovanjem

[potpis]


Top