Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0723

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/723 оd 16. svibnja 2018. o izmjeni Priloga I. i II. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1099/2009 o zaštiti životinja u trenutku usmrćivanja u pogledu odobravanja omamljivanja niskim atmosferskim tlakom (Tekst značajan za EGP. )

C/2018/2821

OJ L 122, 17.5.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/723/oj

17.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 122/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/723

оd 16. svibnja 2018.

o izmjeni Priloga I. i II. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1099/2009 o zaštiti životinja u trenutku usmrćivanja u pogledu odobravanja omamljivanja niskim atmosferskim tlakom

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u trenutku usmrćivanja (1), a posebno njezin članak 4. stavak 2. i članak 14. stavak 3. prvi podstavak točku (b),

Nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1099/2009 naveden je popis odobrenih metoda omamljivanja, povezanih specifikacija i specifičnih zahtjeva za određene metode.

(2)

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1099/2009 navedeni su zahtjevi u pogledu uređenja, konstrukcije i opreme klaonica.

(3)

Slijedom zahtjeva privatnog poslovnog subjekta Komisija je od Europske agencije za sigurnost hrane („EFSA”) zatražila mišljenje o sustavu niskog atmosferskog tlaka („metoda”) za omamljivanje tovnih pilića (pilići koji se uzgajaju za proizvodnju mesa).

(4)

U svojemu mišljenju (2) od 25. listopada 2017. EFSA je utvrdila sljedeće:

metoda se u smislu posljedica za dobrobit životinja može smatrati barem jednakovrijednom najmanje jednoj od trenutačno raspoloživih metoda omamljivanja,

metoda je valjana samo uz određene uvjete, konkretno tehničke specifikacije (kao što je stopa opadanja tlaka, trajanje svake faze i ukupno vrijeme izloženosti), osobine životinja (tovni pilići) i određene uvjete u okolini (kao što su temperatura i vlažnost),

procjena je ograničena samo na tovne piliće za klanje težine do 4 kg i ne može se proširiti na ostale kategorije ptica.

(5)

Kako bi se nadležnim tijelima omogućila redovna kontrola usklađenosti s tom metodom, za tu bi metodu trebalo utvrditi specifične zahtjeve.

(6)

Ta se metoda, osim za klanje u komercijalne svrhe, smatra prikladnom za usmrćivanje pilića u slučaju depopulacije.

(7)

Metoda je prikladna i u drugim slučajevima kad je potrebno usmrtiti veliki broj pilića zbog razloga koji nisu povezani s javnim zdravljem, zdravljem životinja, dobrobiti životinja ili okolišem.

(8)

S obzirom na to da je ta metoda u smislu posljedica za dobrobit životinja jednakovrijedna najmanje jednoj od postojećih odobrenih metoda, potrebno je izmijeniti Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1099/2009.

(9)

Kako bi se omogućila djelotvorna provedba i praćenje te metode, potrebno je poštovati određene specifične zahtjeve u pogledu uređenja, konstrukcije i opreme klaonica. Stoga je potrebno izmijeniti i Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1099/2009.

(10)

Priloge I. i II. Uredbi (EZ) br. 1099/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1099/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

u poglavlju I. tablica 3. mijenja se kako slijedi:

i.

naslov se zamjenjuje sljedećim:

Tablica 3. – Metode kontrolirane atmosfere”;

ii.

dodaje se sljedeći redak 7.:

Br.

Naziv

Opis

Uvjeti primjene

Ključni parametri

Specifični zahtjevi iz poglavlja II. ovog Priloga

„7

Omamljivanje niskim atmosferskim tlakom

Izlaganje svjesne životinje postupnom opadanju tlaka uz smanjivanje količine raspoloživog kisika na manje od 5 %.

Tovni pilići žive mase do 4 kg.

Klanje, depopulacija i ostale situacije.

Stopa opadanja tlaka.

Trajanje izlaganja.

Temperatura i vlažnost okoline.

Točke od 10.1. do 10.5.”

(b)

u poglavlju II. dodaje se sljedeća točka 10.:

„10.   Omamljivanje niskim atmosferskim tlakom

10.1.   U prvoj fazi stopa opadanja tlaka ne smije biti veća od odgovarajuće stope smanjenja tlaka sa standardne vrijednosti atmosferskog tlaka na razini mora od 760 torra na 250 torra tijekom najmanje 50 sekundi.

10.2.   U drugoj fazi minimalna standardna vrijednost atmosferskog tlaka na razini mora od 160 torra mora se postići unutar sljedećih 210 sekundi.

10.3.   Vremenska krivulja tlaka prilagođuje se kako bi se omogućilo nepovratno omamljivanje svih ptica unutar vremena ciklusa.

10.4.   Prije svakog operativnog postupka te najmanje jedanput na dan komora se ispituje na nepropusnost, a tlakomjeri kalibriraju.

10.5.   Najmanje godinu dana mora se voditi evidencija o apsolutnom vakuumskom tlaku, vremenu izloženosti, temperaturi i vlažnosti.”;

2.

u Prilogu II. dodaje se sljedeća točka 7.:

„7.   Omamljivanje niskim atmosferskim tlakom

7.1.   Oprema za omamljivanje niskim atmosferskim tlakom dizajnira se i izrađuje kako bi se osiguralo da vakuum u komori omogućuje polagano postupno opadanje tlaka uz smanjivanje količine raspoloživog kisika i održavanje minimalnog tlaka.

7.2.   Sustav mora imati opremu za neprekidno mjerenje, prikaz i bilježenje apsolutnog vakuumskog tlaka, vremena izloženosti, temperature i vlažnosti te slanje jasno vidljivog i zvučnog upozorenja ako tlak odstupi od zahtijevanih razina. Uređaj mora biti jasno vidljiv osoblju.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. svibnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 303, 18.11.2009., str. 1.

(2)  EFSA Journal 2017.;15(12):5056.


Top