Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0708

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/708 оd 17. travnja 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s obrascem koji upravitelji novčanih fondova trebaju upotrebljavati za izvješćivanje nadležnim tijelima kako je predviđeno člankom 37. Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP. )

C/2018/2177

OJ L 119, 15.5.2018, p. 5–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/708/oj

15.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 119/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/708

оd 17. travnja 2018.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s obrascem koji upravitelji novčanih fondova trebaju upotrebljavati za izvješćivanje nadležnim tijelima kako je predviđeno člankom 37. Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (1), a posebno njezin članak 37. stavak 4.,

budući da:

(1)

uz zahtjeve za izvješćivanje utvrđene Direktivom 2009/65/EZ (2) i Direktivom 2011/61/EU (3) Europskog parlamenta i Vijeća potrebni su dodatni zahtjevi za izvješćivanje kako bi se osiguralo da nadležna tijela mogu učinkovito otkriti, nadzirati i reagirati na rizike na tržištu novčanih fondova.

(2)

U skladu s člankom 37. Uredbe (EU) 2017/1131 novčani fondovi obvezni su svojim nadležnim tijelima dostavljati detaljan popis podataka. Te podatke nadležnim tijelima treba dostavljati na ujednačen način u cijelom EU-u kako bi se osiguralo da ta tijela navedene podatke prikupljaju dosljedno u cijeloj Europskoj uniji te kako bi se osiguralo da navedena tijela imaju uvid u glavna kretanja na tržištu novčanih fondova i da mogu olakšati zajedničku analizu mogućih učinaka tržišta novčanih fondova u Uniji. Osim toga, upotrebom standardnog obrasca za izvješćivanje olakšava se provedba procedura i postupaka koji se odnose na zahtjeve za izvješćivanje utvrđene novčanih fondova i povezani troškovi svode na najmanju mjeru.

(3)

Kako bi se osigurao djelotvoran nadzor u Uniji, ti se podaci moraju dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) radi uspostave središnje baze podataka novčanih fondova.

(4)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(5)

ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(6)

Datum primjene ove provedbene uredbe trebalo bi uskladiti s datumom početka primjene Uredbe (EU) 2017/1131 kako bi se nacionalnim tijelima omogućilo da prikupljaju podatke koje trebaju dostaviti u ESMA-inu bazu podataka iz članka 37. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/1131,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Upravitelji novčanih fondova za izvješćivanje nadležnom tijelu određenog novčanog fonda upotrebljavaju obrazac iz Priloga ovoj Uredbi kako je predviđeno člankom 37. Uredbe (EU) 2017/1131.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 21. srpnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. travnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 169, 30.6.2017., str. 8.

(2)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (preinačena) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(3)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


PRILOG

Obrazac za izvješćivanje za upravitelje novčanih fondova

Osim ako je drukčije navedeno, svi iznosi ispunjavaju se na razini podfonda

Stavka

Vrsta podatka

Dostavljeni podaci

(A)

PRIMJENJUJE SE NA SVE NOVČANE FONDOVE

 

(1)

Opća obilježja, identifikacija novčanog fonda i identitet upravitelja novčanog fonda

(A.1.1)

Razdoblje izvješćivanja

 

(A.1.2)

Nacionalna oznaka novčanog fonda koju je dostavilo nadležno tijelo novčanog fonda

 

(A.1.3)

Oznaka LEI novčanog fonda

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.1.4)

Oznaka ESB-a (identifikacijska oznaka monetarne financijske institucije (MFI)) novčanog fonda

 

(A.1.5)

Naziv novčanog fonda

 

(A.1.6)

Navesti je li novčani fond UCITS ili AIF

UCITS

AIF

(A.1.7)

Navesti trguje li se novčanim fondom isključivo putem sustavâ štednje zaposlenika koji su uređeni nacionalnim pravom i njihovi su ulagatelji samo fizičke osobe (u skladu s člankom 16. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/1131 (1))

(Da/Ne)

(A.1.8)

Zemlja u kojoj novčani fond ima sjedište

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.1.9)

Država članica u kojoj novčani fond ima odobrenje za rad

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.1.10)

Države članice u kojima se novčanim fondom trguje

Popis zemalja (oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166)

(A.1.11)

Datum osnivanja novčanog fonda

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(A.1.12)

Osnovna valuta novčanog fonda

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

(A.1.13)

Nacionalna oznaka upravitelja novčanog fonda koju je dostavilo nadležno tijelo novčanog fonda

 

(A.1.14)

Nacionalna oznaka upravitelja novčanog fonda koju je dostavilo nadležno tijelo upravitelja novčanog fonda

 

(A.1.15)

Oznaka LEI upravitelja novčanog fonda

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.1.16)

Oznaka ESB-a (identifikacijska oznaka MFI-ja) upravitelja novčanog fonda

 

(A.1.17)

Naziv upravitelja novčanog fonda

 

(A.1.18)

Država u kojoj upravitelj novčanog fonda ima odobrenje za rad

 

(A.1.19)

Oznaka LEI depozitara novčanog fonda

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.1.20)

Oznaka LEI depozitara novčanog fonda

 

(A.1.21)

Pravni naziv depozitara novčanog fonda

 

(2)

Vrsta novčanog fonda

(A.2.1)

Vrsta novčanog fonda [odabrati jednu]

Kratkoročni novčani fond s promjenjivim NAV-om

Kratkoročni novčani fondovi javnog duga s nepromjenjivim NAV-om

Kratkoročni novčani fond s NAV-om niske volatilnosti

Standardni novčani fond s promjenjivim NAV-om

(3)

Druga obilježja novčanog fonda

a)

Podaci o glavnim/napajajućim fondovima (novčanim fondom trguje se isključivo putem sustava štednje zaposlenika koji je uređen nacionalnim pravom i njegovi su ulagatelji samo fizičke osobe)

(A.3.1)

Ako novčani fond ispunjava zahtjeve iz članka 16. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/1131, navesti je li predmetni novčani fond glavni ili napajajući fond [odabrati jedno]

Glavni fond

Napajajući fond

Ako je novčani fond napajajući fond:

(A.3.2)

Oznaka LEI glavnog fonda novčanog fonda

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.3.3)

Nacionalna oznaka glavnog fonda novčanog fonda

 

(A.3.4)

Pravni naziv glavnog fonda novčanog fonda

 

b)

Informacije o razredima dionica

(A.3.5)

Navesti ima li novčani fond razrede dionica

(Da/Ne)

(A.3.6)

Ako novčani fond ima razrede dionica, navesti jedinstvenu oznaku ISIN različitih razreda dionica

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.3.7)

Ako novčani fond ima razrede dionica, navesti valutu različitih razreda dionica

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

c)

Podaci o prethodnom fondu ili likvidaciji (jednokratno izvješćivanje)

Ako je novčani fond spojen s drugim fondom, navesti:

(A.3.8)

Datum spajanja.

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

ako je novčani fond u postupku likvidacije, navesti:

(A.3.9)

datum likvidacije.

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(4)

Pokazatelji portfelja novčanog fonda

a)

Ukupna vrijednost imovine (za potrebe obrasca za izvješćivanje na temelju Uredbe o novčanim fondovima, smatra se da je ukupna vrijednost imovine jednaka neto vrijednosti imovine – vidjeti polje A.4.1 u nastavku)

b)

Neto vrijednost imovine (NAV) (na razini podfonda – nije razred dionica)

(A.4.1)

Neto vrijednost imovine novčanog fonda (na razini podfonda)

(EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.4.2)

Neto vrijednost imovine novčanog fonda

(u osnovnoj valuti)

c)

Ponderirano prosječno dospijeće (WAM)

(A.4.3)

Ponderirano prosječno dospijeće novčanog fonda izračunano na način naveden u članku 2. stavku 19. Uredbe (EU) 2017/1131.

(dana)

d)

Ponderirano prosječno trajanje (WAL)

(A.4.4)

Ponderirano prosječno trajanje novčanog fonda izračunano na način naveden u članku 2. stavku 20., članku 24. stavku 1. točki (b) i članku 25. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) 2017/1131.

(dana)

e)

Pokazatelji likvidnosti

Profil likvidnosti portfelja

(A.4.5)

% imovine koja ispunjava uvjete za dnevni zaštitni sloj likvidnosti (imovina koja dospijeva dnevno kako je definirano u člancima 24. i 25. Uredbe (EU) 2017/1131)

%

(A.4.6)

% imovine koja ispunjava uvjete za tjedni zaštitni sloj likvidnosti (imovina koja dospijeva tjedno kako je definirano u člancima 24. i 25. Uredbe (EU) 2017/1131)

%

(A.4.7)

Profil likvidnosti portfelja

Postotak portfelja koji se može likvidirati unutar svakog razdoblja

Razdoblje

1 dan ili manje

 

2–7 dana

 

8–30 dana

 

Više od 30 dana

 

 

f)

Prinos

(A.4.8)

Kumulativni povrati

%

Raspon

Tekuća godina do datuma izvješćivanja

 

1 mjesec

 

3 mjeseca

 

1 godina

 

3 godine

 

5 godina

 

 

(A.4.9)

Uspješnost tijekom kalendarske godine (neto povrat) najreprezentativnijih razreda dionica

%

Raspon

Godina N-1

 

Godina N-2

 

Godina N-3

 

 

(A.4.10)

Mjesečna volatilnost portfelja i mjesečna volatilnost portfelja NAV-a u sjeni (ako se primjenjuje)

%

Raspon

1 godina

 

2 godine

 

3 godine

 

 

(5)

Testiranje otpornosti na stres novčanog fonda

a)

Rezultati testiranja otpornosti na stres novčanog fonda

(A.5.1)

Rezultati testiranja otpornosti na likvidnosni stres novčanog fonda provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

 

(A.5.2)

Rezultati testiranja otpornosti na kreditni stres novčanog fonda provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

 

(A.5.3)

Rezultati testiranja otpornosti na tečajni stres novčanog fonda provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

 

(A.5.4)

Rezultati testiranja otpornosti na kamatni stres novčanog fonda provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

 

(A.5.5)

Rezultati testiranja otpornosti na stres novčanog fonda povezan s razinom zahtjeva za isplatu provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

 

(A.5.6)

Rezultati testiranja otpornosti na stres novčanog fonda povezan s rasponom između indeksa provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

 

(A.5.7)

Rezultati testiranja otpornosti na stres novčanog fonda na makrorazini provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

 

(A.5.8)

Rezultati testiranja otpornosti na multivarijacijski stres novčanog fonda provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres

 

(A.5.9)

Ako je riječ o novčanim fondovima s nepromjenjivim NAV-om i s NAV-om niske volatilnosti, navesti rezultate testiranja otpornosti na stres iz polja od A.5.1. do A.5.8. izražene razlikom između nepromjenjivog NAV-a po udjelu ili dionici i NAV-a po udjelu ili dionici

 

b)

Predloženi akcijski plan (prema potrebi)

(A.5.10)

Navesti predloženi akcijski plan kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131

Slobodan unos teksta

(6)

Informacije o imovini u portfelju novčanog fonda

a)

Instrumenti tržišta novca, prihvatljive sekuritizacije i komercijalni zapisi osigurani imovinom

Polja u nastavku A.6. ispunjavaju se s pomoću obrasca za izvješćivanje za svaku stavku posebno

(A.6.1)

Vrsta instrumenta tržišta novca, prihvatljivih sekuritizacija i komercijalnih zapisa osiguranih imovinom [odabrati jednu ili više stavki]

 

Navesti vrstu instrumenta tržišta novca, prihvatljivih sekuritizacija i komercijalnih zapisa osiguranih imovinom

Instrumenti tržišta novca u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) 2017/1131

Sekuritizacije iz članka 13. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 (2)

Komercijalni zapisi osigurani imovinom iz članka 11. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1131

Jednostavna, transparentna i standardizirana sekuritizacija ili komercijalni zapisi osigurani imovinom iz članka 11. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2017/1131

 

Ako je vrsta imovine instrument tržišta novca, ispuniti polja od A.6.2. do A.6.20.

 

(A.6.2)

Opis imovine instrumenta tržišta novca

 

(A.6.3)

Oznaka ISIN instrumenta tržišta novca

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.6.4)

Oznaka CFI (ako je dostupna, a oznaka ISIN nije dostupna) instrumenta tržišta novca

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692

(A.6.5)

Oznaka LEI izdavatelja

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.6.6)

Naziv izdavatelja

 

(A.6.7)

Kategorija izdavatelja

Kategoriju izdavatelja odabrati između ponuđenih kategorija [odabrati jednu]

Državni (EU)

Državni (izvan EU-a)

Središnja banka iz EU-a

Središnja banka izvan EU-a

Regionalno

Lokalno

Nacionalno javno tijelo

Javno tijelo EU-a (osim nacionalnog javnog tijela)

Javno tijelo izvan EU-a

Nadnacionalno javno tijelo (EU)

Nadnacionalno javno tijelo (osim EU-a)

Kreditna institucija

Ostala financijska društva

Nefinancijska društva

(A.6.8)

Zemlja izdavatelja instrumenta tržišta novca

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.6.9)

Datum dospijeća instrumenta tržišta novca

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(A.6.10)

Valuta instrumenta tržišta novca

(troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217)

(A.6.11)

Količina instrumenta tržišta novca

 

(A.6.12)

Čista cijena instrumenta tržišta novca

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.13)

Čista cijena instrumenta tržišta novca

(u osnovnoj valuti)

(A.6.14)

Obračunate kamate

 

(A.6.15)

Obračunate kamate

(u osnovnoj valuti, ako je A.6.14. u EUR)

(A.6.16)

Ukupna tržišna vrijednost instrumenta tržišta novca

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.17)

Ukupna tržišna vrijednost instrumenta tržišta novca

(u osnovnoj valuti)

(A.6.18)

Metoda s pomoću koje je određena cijena instrumenta tržišta novca

vrednovanje u skladu s tržišnom vrijednosti

vrednovanje po modelu

vrednovanje prema amortiziranom trošku

(A.6.19)

Navesti je li ishod internog postupka kreditne procjene povoljan ili nepovoljan

(povoljan/nepovoljan)

(A.6.20)

Navesti sljedeći datum usklađivanja kamatnih stopa (kako je navedeno u članku 10. stavku 2. Uredbe (EU) 2017/1131)

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

 

Ako je vrsta imovine prihvatljiva sekuritizacija ili komercijalni papir osiguran imovinom, ispuniti polja od A.6.21. do A.6.37.

 

(A.6.21)

Opis imovine prihvatljive sekuritizacije ili komercijalnog zapisa osiguranog imovinom

 

(A.6.22)

Oznaka ISIN prihvatljive sekuritizacije ili komercijalnog zapisa osiguranog imovinom

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.6.23)

Zemlja pokrovitelja prihvatljive sekuritizacije ili komercijalnog zapisa osiguranog imovinom

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.6.24)

Oznaka LEI pokrovitelja

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.6.25)

Naziv pokrovitelja

 

(A.6.26)

Vrsta odnosnog instrumenta

Potraživanja od kupaca

Potrošački krediti

Najam

Potraživanja po kreditnoj kartici

Krediti trgovačkim društvima ili MSP-ovima

Hipoteke na stambenim nekretninama

Hipoteke na poslovnim nekretninama

Ostala imovina

(A.6.27)

Datum dospijeća

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(A.6.28)

Valuta

(troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217)

(A.6.29)

Količina

 

(A.6.30)

Čista cijena

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.31)

Čista cijena

(u osnovnoj valuti)

(A.6.32)

Obračunate kamate

 

(A.6.33)

Obračunate kamate

(u osnovnoj valuti, ako je A.6.30. u EUR)

(A.6.34)

Ukupna tržišna vrijednost

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.35)

Ukupna tržišna vrijednost

(u osnovnoj valuti)

(A.6.36)

Metoda s pomoću koje je određena cijena prihvatljive sekuritizacije ili komercijalnog zapisa osiguranog imovinom

vrednovanje u skladu s tržišnom vrijednosti

vrednovanje po modelu

vrednovanje prema amortiziranom trošku

(A.6.37)

Je li ishod internog postupka kreditne procjene povoljan ili nepovoljan

(povoljan/nepovoljan)

b)

Ostala imovina

(A.6.38)

Vrsta ostale imovine [odabrati jednu]

Vrstu ostale imovine treba odabrati s popisa vrsta imovine iz članka 9. Uredbe (EU) 2017/1131

Depoziti kod kreditnih institucija iz članka 12. Uredbe (EU) 2017/1131

Obratni repo ugovori iz članka 15. Uredbe (EU) 2017/1131

Repo ugovori iz članka 14. Uredbe (EU) 2017/1131

Udjeli ili dionice drugih novčanih fondova iz članka 16. Uredbe (EU) 2017/1131

Izvedeni financijski instrumenti iz članka 13. Uredbe (EU) 2017/1131 i to:

Izvedeni financijski instrumenti s kojima se trguje na uređenom tržištu (navesti jesu li obuhvaćeni člankom 50. stavkom 1. točkama (a), (b) ili (c) Direktive 2009/65/EZ)

Izvedeni financijski instrumenti s kojima se trguje izvan uređenog tržišta

Dodatna likvidna sredstva (u skladu s člankom 50. stavkom 2. Direktive 2009/65/EZ)

 

Ako je vrsta ostale imovine izvedeni financijski instrument, ispuniti polja od A.6.39. do A.6.60.

 

(A.6.39)

Vrsta ugovora o izvedenicama

 

(A.6.40)

Oznaka ISIN izvedenog financijskog instrumenta

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.6.41)

Oznaka UPI izvedenog financijskog instrumenta (ako oznaka ISIN nije dostupna)

 

(A.6.42)

Skraćeni naziv financijskog instrumenta (FISN) izvedenog financijskog instrumenta

ISO 18774

(A.6.43)

Oznaka CFI (ako je dostupna, a oznaka ISIN nije dostupna) izvedenog financijskog instrumenta

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692

(A.6.44)

Vrsta izvedenog instrumenta iz članka 13. točke (a) Uredbe (EU) 2017/1131 [odabrati jednu]

kamatna stopa

valute

indeksi kamatnih stopa

indeksi valuta

(A.6.45)

Naziv odnosnog financijskog instrumenta

 

(A.6.46)

Vrsta identifikacije odnosnog financijskog instrumenta (3)

I = ISIN

X = indeks

(A.6.47)

Identifikacija odnosnog financijskog instrumenta

Za identifikaciju odnosnog financijskog instrumenta vrste I: Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

Za identifikaciju odnosnog financijskog instrumenta vrste X: Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova, ako je dostupna, u protivnom puni naziv indeksa kako ga je dodijelio pružatelj indeksa

(A.6.48)

Valuta zamišljene vrijednosti 1 (4)

Oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

(A.6.49)

Valuta zamišljene vrijednosti 2 (5)

Oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

(A.6.50)

Zemlja izvedenog financijskog instrumenta

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.6.51)

Datum dospijeća izvedenog financijskog instrumenta

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(A.6.52)

Izloženost izvedenog financijskog instrumenta

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.53)

Izloženost izvedenog financijskog instrumenta

(u osnovnoj valuti)

(A.6.54)

Tržišna vrijednost izvedenog financijskog instrumenta

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.55)

Tržišna vrijednost izvedenog financijskog instrumenta

(u osnovnoj valuti)

(A.6.56)

Tržišna vrijednost primljenog kolaterala (u odnosu na izvedeni financijski instrument)

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.57)

Tržišna vrijednost primljenog kolaterala (u odnosu na izvedeni financijski instrument)

(u osnovnoj valuti)

(A.6.58)

Navesti sljedeći datum usklađivanja kamatnih stopa (kako je navedeno u članku 10. stavku 2. Uredbe (EU) 2017/1131)

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(A.6.59)

Naziv druge ugovorne strane

 

(A.6.60)

Oznaka LEI druge ugovorne strane

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

 

Ako je vrsta ostale imovine udjel ili dionica drugog novčanog fonda, ispuniti polja od A.6.61. do A.6.71.

 

(A.6.61)

Opis imovine udjela ili dionice drugog novčanog fonda

 

(A.6.62)

Oznaka ISIN udjela ili dionice drugog novčanog fonda

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.6.63)

Oznaka LEI (ako oznaka ISIN nije dostupna) udjela ili dionice drugog novčanog fonda

 

(A.6.64)

Oznaka CFI (ako je dostupna, a oznaka ISIN nije dostupna) udjela ili dionica drugog novčanog fonda

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692

(A.6.65)

Valuta

(troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217)

(A.6.66)

Zemlja udjela ili dionice drugog novčanog fonda

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.6.67)

Tržišna vrijednost udjela ili dionice drugog novčanog fonda

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.68)

Tržišna vrijednost udjela ili dionice drugog novčanog fonda

(u osnovnoj valuti)

(A.6.69)

Količina

 

(A.6.70)

Cijena udjela ili dionice drugog novčanog fonda (NAV po udjelu ili dionici drugog novčanog fonda)

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.71)

Cijena udjela ili dionice drugog novčanog fonda (NAV po udjelu ili dionici drugog novčanog fonda)

(u osnovnoj valuti)

 

Ako je vrsta ostale imovine depozit ili dodatna likvidna sredstva, ispuniti polja od A.6.72. do A.6.81.

 

(A.6.72)

Opis imovine depozita ili dodatnih likvidnih sredstava

 

(A.6.73)

Oznaka ISIN depozita ili dodatnih likvidnih sredstava

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.6.74)

Oznaka CFI (ako je dostupna, a oznaka ISIN nije dostupna) depozita ili dodatnih likvidnih sredstava

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692

(A.6.75)

Zemlja depozita ili dodatnih likvidnih sredstava

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.6.76)

Naziv druge ugovorne strane

 

(A.6.77)

Oznaka LEI druge ugovorne strane

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.6.78)

Datum dospijeća depozita ili dodatnih likvidnih sredstava

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(A.6.79)

Valuta

(troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217)

(A.6.80)

Izloženost depozita ili dodatnih likvidnih sredstava

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.81)

Izloženost depozita ili dodatnih likvidnih sredstava

(u osnovnoj valuti)

 

Ako je vrsta ostale imovine repo ugovor ili obratni repo ugovor, ispuniti polja od A.6.82. do A.6.99.

 

(A.6.82)

Opis imovine repo ugovora ili obratnog repo ugovora

 

(A.6.83)

Oznaka ISIN repo ugovora ili obratnog repo ugovora

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.6.84)

Oznaka CFI (ako je dostupna, a oznaka ISIN nije dostupna) repo ugovora ili obratnog repo ugovora

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692

(A.6.85)

Zemlja repo ugovora ili obratnog repo ugovora

Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

(A.6.86)

Kategorija druge ugovorne strane

Kategoriju druge ugovorne strane odabrati između ponuđenih kategorija (vidjeti čl. 20. st. 2. točku (e) Uredbe (EU) 2017/1131) [odabrati jednu]

Državni (EU)

Državni (izvan EU-a)

Središnja banka iz EU-a

Središnja banka izvan EU-a

Regionalno

Lokalno

Nacionalno javno tijelo

Javno tijelo EU-a (osim nacionalnog javnog tijela)

Javno tijelo izvan EU-a

Nadnacionalno javno tijelo (EU)

Nadnacionalno javno tijelo (osim EU-a)

Kreditna institucija

Ostala financijska društva

Nefinancijska društva

(A.6.87)

Oznaka LEI druge ugovorne strane

Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

(A.6.88)

Naziv druge ugovorne strane

 

(A.6.89)

Datum dospijeća repo ugovora ili obratnog repo ugovora

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(A.6.90)

Valuta

(troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217)

(A.6.91)

Izloženost repo ugovora ili obratnog repo ugovora (ako je riječ o obratnom repo ugovoru, to je iznos gotovine za drugu ugovornu stranu

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.92)

Izloženost repo ugovora ili obratnog repo ugovora (ako je riječ o obratnom repo ugovoru, to je iznos gotovine za drugu ugovornu stranu

(u osnovnoj valuti)

(A.6.93)

Tržišna vrijednost primljenog kolaterala (u odnosu na repo ugovor ili obratni repo ugovor) (iznos gotovine koju je novčani fond primio u okviru repo ugovora (iz članka 14. točke d. Uredbe (EU) 2017/1131)

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.94)

Tržišna vrijednost primljenog kolaterala (u odnosu na repo ugovor ili obratni repo ugovor) (iznos gotovine koju je novčani fond primio u okviru repo ugovora (iz članka 14. točke d. Uredbe (EU) 2017/1131)

(u osnovnoj valuti)

(A.6.95)

Je li ishod internog postupka kreditne procjene povoljan ili nepovoljan (za razne likvidne prenosive vrijednosne papire ili (druge) instrumente tržišta novca primljene u okviru obratnog repo ugovora iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/1131) (6)

(povoljan/nepovoljan)

U okviru obratnih repo ugovora i imovine iz članka 15. Uredbe (EU) 2017/1131 koje je novčani fond primio, navesti:

(A.6.96)

Oznaku ISIN te razne imovine

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(A.6.97)

Tržišnu vrijednost te razne imovine

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(A.6.98)

Tržišnu vrijednost te razne imovine

(u osnovnoj valuti)

(A.6.99)

U okviru obratnih repo ugovora, postoji li imovina iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/1131 koju je novčani fond primio

(Da/Ne)

(7)

Informacije o obvezama novčanog fonda

a)

informacije o ulagateljima – koncentracija ulagatelja

(A.7.1)

Navesti približan postotak vlasničkog kapitala novčanog fonda koja je u vlasništvu pet vlasnika koji imaju najveći vlasnički udio u novčanom fondu kao postotak NAV-a u novčanom fondu. Uvid u stvarne krajnje vlasnike ako su poznati ili ako je to moguće

% (NAV-a)

b)

informacije o ulagateljima – raščlamba koncentracije ulagatelja

(A.7.2)

Navesti raščlambu koncentracije ulagatelja prema statusu ulagatelja (procjena ako nisu dostupne točne informacije): 1) profesionalni ulagatelji (kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 10. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (7) (MiFID 2)) 2) mali ulagatelji (kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 11. Direktive 2014/65/EU (MiFID 2)

 

 

profesionalni ulagatelji (kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 10. Direktive 2014/65/EU (MIFID 2))

% (NAV-a)

mali ulagatelji (kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 11. Direktive 2014/65/EU (MiFID 2))

% (NAV-a)

c)

informacije o ulagateljima – geografska raščlamba

(A.7.3)

Navesti raščlambu vlasništva nad udjelima/dionicama novčanog fonda prema skupini ulagatelja. Uvid u stvarne krajnje vlasnike ako su poznati ili ako je to moguće

(% NAV-a)

Nefinancijska društva

Banke

Osiguravajuća društva

Ostale financijske institucije

Mirovinski planovi/fondovi

Opća država

Ostali subjekti za zajednička ulaganja

Kućanstva

Nepoznato

(A.7.4)

Navesti geografsku raščlambu ulagatelja po zemljama (procjena ako nisu dostupne točne informacije):

 

 

Zemlja

(% NAV-a, dvoslovna oznaka zemlje – u skladu s normom ISO 3166)

d)

informacije o ulagateljima – upisi i isplate

Isplate ulagateljima

(A.7.5)

Navesti učestalost isplata ulagateljima. Ako je riječ o više razreda udjela ili dionica, navesti najveći razred udjela ili dionica s obzirom na NAV. [odabrati jedan]

dnevno

tjedno

mjesečno

dvomjesečno

drugo

bez prava isplate

(A.7.6)

Rok u danima za prethodno obavješćivanje za ulagatelje u slučaju isplate

Dana

(A.7.7)

Koliki postotak NAV-a novčanog fonda na dan izvještavanja podliježe sljedećim mehanizmima:

 

 

Ograničenje isplata

% NAV-a

Privremeno ograničenje isplata

% NAV-a

Naknade za likvidnost

% NAV-a

Ostali mehanizmi za upravljanje nelikvidnom imovinom

Vrsta mehanizma

% NAV-a

(A.7.8)

Neto vrijednost imovine novčanog fonda u izvještajnom razdoblju

(u EUR, uključujući učinak upisa i isplata) (zadnjeg dana u mjesecu)

 

siječanj

 

veljača

 

ožujak

 

travanj

 

svibanj

 

lipanj

 

srpanj

 

kolovoz

 

rujan

 

listopad

 

studeni

 

prosinac

 

(A.7.9)

Upisi u izvještajnom razdoblju

(u EUR)

 

siječanj

 

veljača

 

ožujak

 

travanj

 

svibanj

 

lipanj

 

srpanj

 

kolovoz

 

rujan

 

listopad

 

studeni

 

prosinac

 

(A.7.10)

Isplate u izvještajnom razdoblju

(u EUR)

 

siječanj

 

veljača

 

ožujak

 

travanj

 

svibanj

 

lipanj

 

srpanj

 

kolovoz

 

rujan

 

listopad

 

studeni

 

prosinac

 

(A.7.11)

Isplate ulagateljima

(u EUR)

 

siječanj

 

veljača

 

ožujak

 

travanj

 

svibanj

 

lipanj

 

srpanj

 

kolovoz

 

rujan

 

listopad

 

studeni

 

prosinac

 

(A.7.12)

Devizni tečaj

 

 

siječanj

 

veljača

 

ožujak

 

travanj

 

svibanj

 

lipanj

 

srpanj

 

kolovoz

 

rujan

 

listopad

 

studeni

 

prosinac

 

NOVČANI FONDOVI S NAV-OM NISKE VOLATILNOSTI

 

Stavka

Vrsta podatka

Dostavljeni podaci

(B)

PRIMJENJIVO NA NOVČANE FONDOVE S NAV-OM NISKE VOLATILNOSTI

 

 

a)

Navesti sve događaje u kojima cijena imovine utvrđena metodom amortiziranog troška u skladu s člankom 29. stavkom 7. prvim podstavkom Uredbe (EU) 2017/1131 odstupa od cijene te imovine izračunane u skladu s člankom 29. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EU) 2017/1131 za više od 10 osnovnih bodova. Ta polja moraju se ispuniti za svu imovinu čija cijena primjenom metode amortiziranog troška odstupa na navedeni način.

(B.1.1)

Datum vrednovanja (prvi dan nastanka događaja)

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(B.1.2)

Oznaka ISIN imovine

Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

(B.1.3)

Oznaka CFI imovine (ako je dostupna, a oznaka ISIN nije dostupna)

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692

(B.1.4)

Cijena (članak 29. stavci 2., 3. i 4. Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednovanja iz polja B.1.1. kada nastane događaj)

 

(B.1.5)

Cijena (metoda amortiziranog troška) (na datum vrednovanja iz polja B.1.1. kada nastane događaj)

 

(B.1.6)

Navesti koliko dugo je od datuma vrednovanja iz polja B.1.1. cijena te imovine utvrđena metodom amortiziranog troška odstupala za više od 10 osnovnih bodova od cijene te imovine

(dana)

(B.1.7)

Navesti prosječnu razliku između dviju vrijednosti iz polja B.1.6. u razdoblju iz polja B.1.6.

 

(B.1.8)

Navesti najmanje odstupanje cijene između dviju vrijednosti u razdoblju iz polja B.1.6.

 

(B.1.9)

Navesti najveće odstupanje cijene između dviju vrijednosti u razdoblju iz polja B.1.6.

 

 

b)

Navesti sve događaje u kojima nepromjenjivi NAV po udjelu ili dionici izračunan u skladu s člankom 32. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2017/1131 odstupa od NAV-a po udjelu ili dionici izračunanog u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) 2017/1131 za više od 20 osnovnih bodova.

(B.1.10)

Datum vrednovanja (prvi dan nastanka događaja)

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(B.1.11)

Nepromjenjivi NAV (članak 31. Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednovanja iz polja B.1.10. kada nastane događaj)

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(B.1.12)

Nepromjenjivi NAV (članak 31. Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednovanja iz polja B.1.10. kada nastane događaj)

(u osnovnoj valuti)

(B.1.13)

NAV (članak 30. Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednovanja iz polja B.1.10. kada nastane događaj)

(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)

(B.1.14)

NAV (članak 30. Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednovanja iz polja B.1.10. kada nastane događaj)

(u osnovnoj valuti)

(B.1.15)

Navesti koliko dugo je od datuma vrednovanja iz polja B.1.10. izračunani nepromjenjivi NAV po udjelu ili dionici odstupao od izračunanog nepromjenjivog NAV-a po udjelu ili dionici za više od 20 osnovnih bodova

(dana)

(B.1.16)

Navesti prosječnu razliku između dvije vrijednosti iz polja B.1.15. u razdoblju iz polja B.1.15.

 

(B.1.17)

Navesti najmanje odstupanje cijene između dviju vrijednosti u razdoblju iz polja B.1.15.

 

(B.1.18)

Navesti najveće odstupanje cijene između dviju vrijednosti u razdoblju iz polja B.1.15.

 

 

c)

Navesti sve događaje u kojima nastaje situacija iz članka 34. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1131 i mjere koje poduzme upravni odbor u skladu s člankom 34. stavkom 1. točkama (a) i (b) te Uredbe.

(B.1.19)

Datum događaja

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(B.1.20)

Datum poduzimanja mjere

Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

(B.1.21)

Vrsta mjere (svaki put kad udio imovine koja dospijeva tjedno padne ispod 30 % ukupne imovine novčanog fonda i svaki put kad neto dnevne isplate tijekom jednog radnog dana premaše 10 % ukupne imovine)

naknade za likvidnost na isplate

ograničenje isplata

privremeno ograničenje isplata

nepoduzimanje neposrednih mjera osim ispravka stanja kada su prekoračena ograničenja iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1131, u skladu s člankom 24. stavkom 2. te Uredbe

(B.1.22)

Vrsta mjere (svaki put kad udio imovine koja dospijeva tjedno padne ispod 10 % imovine fonda)

naknade za likvidnost na isplate

privremeno ograničenje isplata


(1)  Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 оd 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (SL L 11, 17.1.2015., str. 1.).

(3)  Identifikacija izvedenog financijskog instrumenta u Uredbi o infrastrukturi europskog tržišta (EMIR)

(4)  Valuta zamišljenog iznosa. U slučaju ugovora o kamatnim izvedenicama, to je valuta zamišljene vrijednosti platne strane 1.

(5)  Valuta zamišljenog iznosa. U slučaju ugovora o kamatnim izvedenicama, to je valuta zamišljene vrijednosti platne strane 2.

(6)  Ako novčani fond kao kolateral primi raznu imovinu u smislu članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/1131, potrebno je prijaviti ishod za svaku imovinu.

(7)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU


Top