EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0675

Uredba Komisije (EU) 2018/675 оd 2. svibnja 2018. o izmjeni dodataka Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu tvari CMR (Tekst značajan za EGP. )

C/2018/2539

OJ L 114, 4.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/675/oj

4.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 114/4


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/675

оd 2. svibnja 2018.

o izmjeni dodataka Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu tvari CMR

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 2. i članak 131.,

budući da:

(1)

Unosima 28., 29. i 30. iz Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 zabranjuju se stavljanje na tržište i uporaba u slobodnoj ponudi tvari koje su razvrstane kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične (CMR) kategorije 1.A ili 1.B te smjesa koje sadržavaju takve tvari u određenim koncentracijama. Predmetne tvari navedene su u dodacima od 1. do 6. tom Prilogu.

(2)

Tvari su razvrstane kao CMR u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) te su navedene u dijelu 3. Priloga VI. toj Uredbi.

(3)

Budući da su dodaci od 1. do 6. Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 posljednji put ažurirani kako bi odražavali nova razvrstavanja tvari kao CMR na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008, dio 3. Priloga VI. u potpunosti je izmijenjen Uredbom Komisije (EU) 2017/776 (3).

(4)

Uredbom (EU) 2017/776 uvode se i promjene naslova i numeriranja u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008, koje čine nužnom promjenu upućivanja na tu uredbu u stupcu 1. unosa od 28. do 30. iz Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

(5)

Tvar formaldehid razvrstana je kao karcinogena tvar kategorije 1.B Uredbom Komisije (EU) br. 605/2014 (4); Komisija ju je, međutim, odlučila izostaviti iz zadnjeg ažuriranja u iščekivanju ishoda tekućeg ispitivanja svih njezinih upotreba koje provodi Europska agencija za kemikalije (5) u cilju mogućeg posebnog ograničenja. Na sastanku Odbora osnovanog na temelju članka 133. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, održanom 16. ožujka 2017., većina je država članica izrazila želju da uključi formaldehid u unos 28. Priloga XVII. Uredbi REACH ne dovodeći u pitanje bilo kakve daljnje konkretne prijedloge za ograničavanje tvari, a Komisija je pristala da se to prvom prilikom učini.

(6)

Budući da gospodarski subjekti mogu primjenjivati usklađeno razvrstavanje iz dijela 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 od ranijeg datuma, trebalo bi im omogućiti raniju provedbu odredaba ove Uredbe na dobrovoljnoj osnovi.

(7)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere propisane ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom.

Članak 2.

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Ona se primjenjuje od 1. prosinca 2018. osim stavka 2. Priloga koji se, ako se primjenjuje na tvar „formaldehid … %”, primjenjuje od datuma stupanja na snagu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. svibnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2017/776 od 4. svibnja 2017. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku, Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 116, 5.5.2017., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 605/2014 оd 5. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe uvođenja oznaka upozorenja i obavijesti na hrvatskom jeziku i njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 167, 6.6.2014., str. 36.).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


PRILOG

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Stupac 1. unosa od 28. do 30. zamjenjuje se sljedećim:

„28.

Tvari koje su razvrstane kao karcinogene tvari kategorije 1.A ili 1.B u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 te su navedene u Dodatku 1., odnosno u Dodatku 2.

29.

Tvari koje su razvrstane kao tvari s mutagenim učinkom na zametne stanice kategorije 1.A ili 1.B u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 te su navedene u Dodatku 3., odnosno u Dodatku 4.

30.

Tvari koje su razvrstane kao reproduktivno toksične tvari kategorije 1.A ili 1.B u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 te su navedene u Dodatku 5., odnosno u Dodatku 6.”

2.

U Dodatku 2. sljedeći unosi umeću se u tablicu u skladu s utvrđenim redoslijedom indeks brojeva:

„2,3-epoksipropil-metakrilat;

glicidil-metakrilat

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

kadmijev karbonat

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

kadmijev hidroksid; kadmijev dihidroksid

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

kadmijev nitrat; kadmijev dinitrat

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

formaldehid … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

antrakinon

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-metilendimorfolin;

N,N′-metilenbismorfolin;

[formaldehid koji ispušta N,N′-metilenbismorfolin];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

produkti reakcije paraformaldehida i 2-hidroksipropilamina (omjer 3:2);

[formaldehid koji ispušta 3,3′-metilenbis[5-metiloksazolidin];

formaldehid koji ispušta oksazolidin];

[MBO]

612-290-00-1

 

produkti reakcije paraformaldehida s 2-hidroksipropilaminom (omjer 1:1);

[formaldehid koji ispušta α,α,α-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol];

[HPT]

612-291-00-7

 

metilhidrazin

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4”

 

3.

U Dodatku 4. sljedeći unosi umeću se u tablicu u skladu s utvrđenim redoslijedom indeks brojeva:

„kadmijev karbonat

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

kadmijev hidroksid; kadmijev dihidroksid

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

kadmijev nitrat; kadmijev dinitrat

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7”

 

4.

U Dodatku 6. sljedeći unosi umeću se u tablicu u skladu s utvrđenim redoslijedom indeks brojeva:

„2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-on

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

2,3-epoksipropil-metakrilat;

glicidil-metakrilat

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

ciprokonazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klorofenil)-3-ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol

650-032-00-X

94361-06-5

 

dibutilkositrov dilaurat; dibutil[bis(dodekanoiloksi)]stanan

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

nonadekafluordekanska kiselina; [1]

amonijev nonadekafluordekanoat; [2]

natrijev nonadekafluordekanoat [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klorfenoksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol;

α-tert-butil-β-(4-klorfenoksi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

kinolin-8-ol;

8-hidroksikinolin

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

tiakloprid (ISO);

(Z)-3-(6-klor-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidencijanamid;

{(2Z)-3-[(6-klorpiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-iliden}cijanamid

613-325-00-3

111988-49-9

 

karbetamid (ISO);

(R)-1-(etilkarbamoil)etilkarbanilat; (2R)-1-(etilamino)-1-oksopropan-2-il-fenilkarbamat

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3”

 


Top