EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0669

Uredba Komisije (EU) 2018/669 оd 16. travnja 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretkuTekst značajan za EGP.

C/2018/2154

OJ L 115, 4.5.2018, p. 1–755 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/669/oj

4.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/669

оd 16. travnja 2018.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (1), a posebno njezin članak 53. stavak 1.,

budući da:

(1)

Tablice 3.1. i 3.2. iz Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 sadržavaju popis usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari, ali samo na engleskom za sve jezične verzije te uredbe.

(2)

Komisija se 2. prosinca 2008. (2) obvezala osigurati da se kemijska imena koja odgovaraju međunarodnim kemijskim oznakama iz tablica 3.1. i 3.2. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 objave na istom jeziku kao i jezične verzije na kojima je objavljena ta uredba.

(3)

Tablica 3.1. iz Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 nekoliko je puta izmijenjena dodavanjem, brisanjem ili izmjenom tvari ili njihova razvrstavanja kako bi odražavala tehnički i znanstveni napredak. Kako bi se uzele u obzir navedene izmjene i osiguralo da sva kemijska imena u tablici 3.1. iz Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 budu na istom jeziku kao jezične verzije na kojima je Uredba objavljena, tablicu 3.1. potrebno je djelomično zamijeniti.

(4)

S obzirom na odstupanje (3) koje se primjenjuje na prijevod akata koje nisu zajednički donijeli Europski parlament i Vijeće, kemijska imena u tablici 3.1. iz Priloga VI. ne treba prevesti na irski.

(5)

Tablica 3.2. sadržava popis usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu VI. Direktivi Vijeća 67/548/EEZ (4), koja je stavljena izvan snage s učinkom od 1. lipnja 2015. Stoga tablicu 3.2. treba izbrisati u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) 2016/1179 (5), s učinkom od 1. lipnja 2017. Tu tablicu stoga ne bi trebalo mijenjati. Posljedično, tablica 3.1. preimenovana je u tablicu 3. u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) 2017/776 (6), s učinkom od 1. lipnja 2017.

(6)

Dobavljači bi trebali imati dovoljno vremena za prilagodbu označivanja i pakiranja tvari i smjesa novim odredbama o prevođenju i za prodaju postojećih zaliha.

(7)

Dobavljači bi trebali imati mogućnost primijeniti ovu Uredbu prije datuma njezine primjene kako bi se osigurala visoka razina zaštite ljudskog zdravlja i okoliša, a dobavljačima omogućila dovoljna fleksibilnost.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (7),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Unosi određeni u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 koji odgovaraju unosima određenima u Prilogu ovoj Uredbi zamjenjuju se unosima određenima u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2019.

Odstupajući od drugog podstavka, do 1. prosinca 2019. tvari i smjese mogu biti razvrstane, označene i pakirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, kako je izmijenjena ovom Uredbom.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. travnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(2)  Ispravak stajališta Europskog parlamenta donesenog u prvom čitanju 3. rujna 2008. u cilju donošenja Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 – P6_TA(2008)0392 (COM(2007) 0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121 (COD))

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 1257/2010 od 20. prosinca 2010. o produljenju privremenih mjera odstupanja od Uredbe br. 1 od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici i od Uredbe br. 1 od 15. travnja 1958. o utvrđivanju jezika koji se koriste u Europskoj zajednici za atomsku energiju uvedenih Uredbom (EZ) br. 920/2005 (SL L 343, 29.12.2010., str. 5.).

(4)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL 196, 16.8.1967., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2016/1179 od 19. srpnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 195, 20.7.2016., str. 11.).

(6)  Uredba Komisije (EU) 2017/776 od 4. svibnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 116, 5.5.2017., str. 1.).

(7)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).


PRILOG

Indeks broj

Međunarodno kemijsko ime

EZ broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Specifične granične koncentracije, M-faktori

Napomene

Razred opasnosti i

kodovi kategorije

Oznake upozorenja

Piktogrami, oznake opasnosti

Oznake upozorenja

Dodatne oznake upozorenja

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

001-001-00-9

vodik

215-605-7

1333-74-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

 

 

U

001-002-00-4

aluminijev litijev hidrid

240-877-9

16853-85-3

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

 

 

 

001-003-00-X

natrijev hidrid

231-587-3

7646-69-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

001-004-00-5

kalcijev hidrid

232-189-2

7789-78-8

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

003-001-00-4

litij

231-102-5

7439-93-2

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

003-002-00-X

n-heksillitij

404-950-0

21369-64-2

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

003-003-00-5

(2-metilpropil)litij; izobutillitij

440-620-2

920-36-5

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H250

H314

H336

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H260

H250

H314

H336

H410

EUH014

 

 

004-001-00-7

berilij

231-150-7

7440-41-7

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

 

 

 

004-002-00-2

berilijevi spojevi, uz iznimku aluminij berilij silikata i onih navedenih drugdje u Prilogu

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

 

 

A

004-003-00-8

berilijev oksid

215-133-1

1304-56-9

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

 

 

 

005-001-00-X

borov trifluorid

231-569-5

7637-07-2

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

EUH014

 

U

005-002-00-5

borov triklorid

233-658-4

10294-34-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H300

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

U

005-003-00-0

borov tribromid

233-657-9

10294-33-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

 

005-004-00-6

trialkil-borani, kruti

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-004-01-3

trialkil-borani, tekući

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-005-00-1

trimetil-borat

204-468-9

121-43-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

H226

H312

GHS02

GHS07

Wng

H226

H312

 

 

 

005-006-00-7

dibutil-kositrov hidrogenborat

401-040-5

75113-37-0

Repr. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H341

H372 **

H312

H302

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H341

H372 **

H312

H302

H318

H317

H410

 

 

 

005-007-00-2

borna kiselina; [1]

borna kiselina; [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B;

H360FD: C ≥ 5,5  %

 

005-008-00-8

diborov trioksid;

borov oksid

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B;

H360FD: C ≥ 3,1  %

 

005-009-00-3

tetrabutilamonijev butiltrifenilborat

418-080-4

120307-06-4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

005-010-00-9

N, N-dimetil-anilin tetrakis(pentafluorfenil)borat

422-050-6

118612-00-3

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H351

H302

H315

H318

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H351

H302

H315

H318

 

 

 

005-011-00-4

dinatrijev tetraborat, bezvodni; borna kiselina, dinatrijeva sol; [1]

tetraborov dinatrijev heptaoksid, hidrat; [2]

ortoborna kiselina, natrijeva sol [3]

215-540-4 [1]

235-541-3 [2]

237-560-2 [3]

1330-43-4 [1]

12267-73-1 [2]

13840-56-7 [3]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr. 1B; H360FD: C ≥ 4,5  %

 

005-011-01-1

dinatrijev tetraborat dekahidrat;

boraks dekahidrat

215-540-4

1303-96-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B; H360FD: C ≥ 8,5  %

 

005-011-02-9

dinatrijev tetraborat pentahidrat;

boraks pentahidrat

215-540-4

12179-04-3

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.B; H360FD: C ≥ 6,5  %

 

005-012-00-X

dietil{4-[1,5,5-tris(4-dietil-aminofenil)penta-2,4-dieniliden]cikloheksa-2,5-dieniliden}amonijev butiltrifenilborat

418-070-1

141714-54-7

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

005-013-00-5

dietil-metoksi-boran

425-380-9

7397-46-8

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

GHS02

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

 

 

 

005-014-00-0

4-formilfenilborna kiselina

438-670-5

87199-17-5

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

005-015-00-6

1-klormetil-4-fluor-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat)

414-380-4

140681-55-6

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H317

H412

 

 

 

005-016-00-1

tetrabutilamonijev butil tris-(4-tert-butilfenil)borat

431-370-5

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

005-017-00-7

natrijev perborat; [1]

natrijev peroksometaborat; [2]

natrijev peroksoborat;

[sadržava < 0,1 % (m/m) čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm]

239-172-9 [1]

231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 % Repr.1B; H360 D: 6,5  % ≤ C < 9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-017-01-4

natrijev perborat; [1]

natrijev peroksometaborat; [2]

natrijev peroksoborat;

[sadržava ≥ 0,1 % (m/m) čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm]

239-172-9 [1] 231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5  % ≤ C < 9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-018-00-2

perborna kiselina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol trihidrat; [1]

perborna kiselina, natrijeva sol, tetrahidrat; [2]

perborna kiselina (HBO(O2)), natrijeva sol, tetrahidrat; [3]

natrijev peroksoborat heksahidrat; [sadržava < 0,1 % (m/m) čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H335

H318

 

Repr. 1B;

H360Df: C ≥ 14 % Repr. 1B;

H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2;

H319: 22 % ≤ C < 36 %

 

005-018-01-X

perborna kiselina (H3BO2(O2)), mononatrijeva sol, trihidrat; [1]

perborna kiselina, natrijeva sol, tetrahidrat; [2]

perborna kiselina (HBO(O2)), natrijeva sol, tetrahidrat; [3]

natrijev peroksoborat heksahidrat; [sadržava ≥ 0,1 % (m/m) čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H332

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H332

H335

H318

 

Repr. 1B; H360

Df: C ≥ 14 % Repr. 1B; H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 %

 

005-019-00-8

perborna kiselina, natrijeva sol; [1]

perborna kiselina, natrijeva sol, monohidrat; [2]

perborna kiselina (HBO(O2)), natrijeva sol, monohidrat; [3]

natrijev peroksoborat;

[sadržava < 0,1 % (m/m) čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5  % ≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-019-01-5

perborna kiselina, natrijeva sol; [1]

perborna kiselina, natrijeva sol, monohidrat; [2]

perborna kiselina (HBO(O2)), natrijeva sol, monohidrat; [3]

natrijev peroksoborat;

[sadržava ≥ 0,1 % (m/m) čestica s aerodinamičkim promjerom manjim od 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥

9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5  %

≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

006-001-00-2

ugljikov monoksid

211-128-3

630-08-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

Repr. 1A

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

H220

H360D ***

H331

H372 **

GHS02

GHS04

GHS06

GHS08

Dgr

H220

H360D *** H331

H372 **

 

 

U

006-002-00-8

fozgen; karbonil-klorid

200-870-3

75-44-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

 

 

U

006-003-00-3

ugljikov disulfid

200-843-6

75-15-0

Flam. Liq. 2

Repr. 2

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

 

Repr. 2; H361fd: C ≥ 1 %

STOT RE 1; H372: C ≥1 %

STOT RE 2; H373: 0,2  %

≤ C < 1 %

 

006-004-00-9

kalcijev karbid

200-848-3

75-20-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

T

006-005-00-4

tiram (ISO);

tetrametil-tiuram disulfid

205-286-2

137-26-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H410

 

M = 10

 

006-006-00-X

cijanovodik;

cijanovodična kiselina

200-821-6

74-90-8

Flam. Liq. 1

Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H224

H330

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H224

H330

H410

 

 

 

006-006-01-7

cijanovodik … %;

cijanovodična kiselina … %

200-821-6

74-90-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

 

B

006-007-00-5

soli cijanovodika, uz iznimku kompleksnih cijanida kao što su željezovi(II) cijanidi, željezovi(III) cijanidi i živini oksicijanidi te onih navedenih drugdje u Prilogu

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

EUH032

 

A

006-008-00-0

antu (ISO);

1-(1-naftil)-2-tiourea

201-706-3

86-88-4

Acute Tox. 2 *

Carc. 2

H300

H351

GHS06

GHS08

Dgr

H300

H351

 

 

 

006-009-00-6

1-izopropil-3-metilpirazol-5-il dimetil-karbamat;

izolan

204-318-2

119-38-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

006-010-00-1

5,5-dimetil-3-oksocikloheks-1-enil-dimetil-karbamat; 5,5-dimetil-dihidrorezorcinol-dimetil-karbamat; dimetan

204-525-8

122-15-6

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

006-011-00-7

karbaril (ISO);

1-naftil-metil-karbamat

200-555-0

63-25-2

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H351

H332

H302

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H400

 

M = 100

 

006-012-00-2

ziram (ISO);

cinkov bis-dimetil-ditiokarbamat

205-288-3

137-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H410

 

M = 100

 

006-013-00-8

metam-natrij (ISO);

natrijev metil-ditiokarbamat

205-293-0

137-42-8

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H314

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H314

H317

H410

EUH031

 

 

006-014-00-3

nabam (ISO);

dinatrijev etilenbis(N, N'-ditiokarbamat)

205-547-0

142-59-6

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H335

H317

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H335

H317

H410

 

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-diklorfenil)-1,1-dimetil-urea

206-354-4

330-54-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373**

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H373** H410

 

M = 10

 

006-016-00-4

propoksur (ISO);

2-izopropiloksifenil-N-metil-karbamat;

2-izopropoksifenil-metil-karbamat

204-043-8

114-26-1

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-017-00-X

aldikarb (ISO);

2-metil-2-(metiltio)propanal-O-(N-metil-karbamoil)oksim

204-123-2

116-06-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

 

 

006-018-00-5

aminokarb (ISO);

4-dimetilamino-3-tolil metil-karbamat

217-990-7

2032-59-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-019-00-0

di-alat (ISO);

S-(2,3-dikloralil)-N,N-diizopropiltiokarbamat

218-961-1

2303-16-4

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-020-00-6

barban (ISO);

4-klorbut-2-inil-N-(3-klorfenil)karbamat

202-930-4

101-27-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-021-00-1

linuron (ISO);

3-(3,4-diklorfenil)-1-metoksi-1-metil-urea

206-356-5

330-55-2

Repr. 1B Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H351

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H351

H302

H373 **

H410

 

 

 

006-022-00-7

dekarbofuran (ISO);

2,3-dihidro-2-metil-benzofuran-7-il-metil-karbamat

1563-67-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-023-00-2

merkaptodimetur (ISO);

metiokarb (ISO);

3,5-dimetil-4-metiltiofenil-N-metil-karbamat

217-991-2

2032-65-7

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-024-00-8

proksan-natrij (ISO);

natrijev O-izopropil-ditiokarbonat

205-443-5

140-93-2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H302

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H411

 

 

 

006-025-00-3

aletrin;

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat; bioaletrin;

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metil-prop-1-enil)ciklopropankarboksilat; [1]

S-bioaletrin; [3]

(S)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat; [2]

esbiotrin;

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metil-prop-1-enil)ciklopropankarboksilat [3]

209-542-4 [1]

249-013-5 [2]-[3]

584-79-2 [1]

28434-00-6 [2]

84030-86-4 [3]

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

C

006-026-00-9

karbofuran (ISO);

2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-il-N-metil-karbamat

216-353-0

1563-66-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H410

 

 

 

006-028-00-X

dinobuton (ISO);

2-(1-metil-propil)-4,6-dinitrofenil-izopropil-karbonat

213-546-1

973-21-7

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-029-00-5

dioksakarb (ISO);

2-(1,3-dioksolan-2-il)fenil-N-metil-karbamat

230-253-4

6988-21-2

Acute Tox. 3 * Aquatic Chronic 2

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H411

 

 

 

006-030-00-0

EPTC (ISO);

S-etil-dipropil-tiokarbamat

212-073-8

759-94-4

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-031-00-6

formetanat (ISO);

3-[(EZ)-dimetilaminometilenamino]fenil metil-karbamat

244-879-0

22259-30-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-032-00-1

monolinuron (ISO);

3-(4-klorfenil)-1-metoksi-1-metil-urea

217-129-5

1746-81-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H410

 

 

 

006-033-00-7

metoksuron (ISO);

3-(3-klor-4-metoksifenil)-1,1-dimetil-urea

243-433-2

19937-59-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-034-00-2

pebulat (ISO);

N-butil-N-etil-S-propil-tiokarbamat

214-215-4

1114-71-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-036-00-3

benztiazuron (ISO);

1-benzotiazol-2-il-3-metil-urea

217-685-9

1929-88-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-037-00-9

promekarb (ISO);

3-izopropil-5-metilfenil-N-metil-karbamat

220-113-0

2631-37-0

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-038-00-4

sulfalat (ISO);

2-kloralil-N, N-dimetil-ditiokarbamat

202-388-9

95-06-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

006-039-00-X

tri-alat (ISO);

S-2,3,3-trikloralil-diizopropil-tiokarbamat

218-962-7

2303-17-5

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

 

 

 

006-040-00-5

3-metil-pirazol-5-il-dimetil-karbamat; monometilan

2532-43-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-041-00-0

dimetil-karbamoil klorid

201-208-6

79-44-7

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H350

H331

H302

H319

H335

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H350

H331

H302

H319

H335

H315

 

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0,001  %

 

006-042-00-6

monuron (ISO);

3-(4-klorfenil)-1,1-dimetil-urea

205-766-1

150-68-5

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-043-00-1

3-(4-klorfenil)-1,1-dimetiluronijev trikloracetat;

monuron-TCA

140-41-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H315

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H315

H410

 

 

 

006-044-00-7

izoproturon (ISO);

3-(4-izopropil-fenil)-1,1-dimetil-urea

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

 

006-045-00-2

metomil (ISO);

1-(metiltio)etilidenamino-N-metil-karbamat

240-815-0

16752-77-5

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H410

 

M = 100

 

006-047-00-3

bufenkarb (ISO);

reakcijska smjesa: 3-(1-metil-butil)fenil-N-metil-karbamat i 3-(1-etil-propil)fenil-N-metil-karbamat

8065-36-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-048-00-9

etiofenkarb (ISO);

2-(etil-tiometil)fenil-N-metil-karbamat

249-981-9

29973-13-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-049-00-4

diksantogen;

O, O-dietil-ditio-bis(tioformijat)

207-944-4

502-55-6

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-050-00-X

1,1-dimetil-3-feniluronijev trikloracetat;

fenuron-TCA

4482-55-7

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

 

 

 

006-051-00-5

ferbam (ISO);

željezov tris(dimetil-ditiokarbamat)

238-484-2

14484-64-1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H410

 

 

 

006-052-00-0

formetanat hidroklorid;

3-(N, N-dimetil-aminometilenamino)fenil-N-metil-karbamat

245-656-0

23422-53-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-053-00-6

izoprokarb (ISO);

2-izopropil-fenil-N-metil-karbamat

220-114-6

2631-40-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-054-00-1

meksakarbat (ISO);

3,5-dimetil-4-dimetil-aminofenil-N-metil-karbamat

206-249-3

315-18-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

006-055-00-7

ksililkarb (ISO);

3,4-dimetil-fenil-N-metil-karbamat;

3,4-ksilil-metil-karbamat;

MPMC

219-364-9

2425-10-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-056-00-2

metolkarb (ISO);

m-tolil-metil-karbamat;

MTMC

214-446-0

1129-41-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-057-00-8

nitrapirin (ISO);

2-klor-6-triklormetil-piridin

217-682-2

1929-82-4

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-058-00-3

noruron (ISO);

1,1-dimetil-3-(perhidro-4,7-metanoinden-5-il)urea

2163-79-3

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-059-00-9

oksamil (ISO);

N',N'-dimetil-karbamoil(metiltio)metilenamin-N-metil-karbamat;

245-445-3

23135-22-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H330

H300

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H312

H411

 

 

 

006-060-00-4

oksikarboksin (ISO);

2,3-dihidro-6-metil-5-(N-fenil-karbamoil)-1,4-oksotiin 4,4-dioksid

226-066-2

5259-88-1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

006-061-00-X

S-etil-N-(dimetil-aminopropil)tiokarbamathidroklorid;

protiokarb-hidroklorid

243-193-9

19622-19-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-062-00-5

metil-3,4-diklorfenil-karbanilat;

SWEP.

1918-18-9

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-063-00-0

tiobenkarb (ISO);

S-4-klorbenzil-dietil-tiokarbamat

248-924-5

28249-77-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-064-00-6

tiofanoks (ISO);

3,3-dimetil-1-(metiltio)butanon-O-(N-metil-karbamoil)oksim

254-346-4

39196-18-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

006-065-00-1

3-klor-6-cijano-biciklo(2,2,1)heptan-2-on-O-(N-metil-karbamoil)oksim;

triamid

15271-41-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H300

H311

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H411

 

 

 

006-066-00-7

vernolat (ISO);

S-propil-dipropil-tiokarbamat

217-681-7

1929-77-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-067-00-2

KSMC;

3,5-ksilil-metil-karbamat

2655-14-3

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-068-00-8

diazometan

206-382-7

334-88-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350

 

 

 

006-069-00-3

tiofanat-metil (ISO);

1,2-di-(3-metoksikarbonil-2-tioureido)benzen

245-740-7

23564-05-8

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H332

H317

H410

 

 

 

006-070-00-9

furmecikloks (ISO);

N-cikloheksil-N-metoksi-2,5-dimetil-3-furamid

262-302-0

60568-05-0

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

 

 

006-071-00-4

ciklookt-4-en-1-il-metil-karbonat

401-620-8

87731-18-8

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

006-072-00-X

prosulfokarb (ISO);

S-benzil-N, N-dipropil-tiokarbamat

401-730-6

52888-80-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-073-00-5

3-(dimetilamino)propil-urea

401-950-2

31506-43-1

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-074-00-0

2-(3-(prop-1-en-2-il)fenil)prop-2-il-izocijanat

402-440-2

2094-99-7

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

STOT RE 2 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H314

H373 **

H334

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H314

H373 **

H334

H317

H410

 

 

 

006-076-00-1

mankozeb (ISO);

manganov

etilenbis(ditiokarbamat)

(polimerni) kompleks s cinkovom soli

8018-01-7

Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H361d***

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H317

H400

 

M = 10

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

manganov

etilenbis(ditiokarbamat)

(polimerni)

235-654-8

12427-38-2

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H332

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H332

H319

H317

H410

 

M = 10

 

006-078-00-2

zineb (ISO);

cinkov etilenbis(ditiokarbamat) (polimerni)

235-180-1

12122-67-7

STOT SE 3

Skin Sens. 1

H335

H317

GHS07

Wng

H335

H317

 

 

 

006-079-00-8

disulfiram;

tetraetil-tiuramdisulfid

202-607-8

97-77-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

 

 

 

006-080-00-3

tetrametiltiuram monosulfid

202-605-7

97-74-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-081-00-9

cinkov bis(dibutil-ditiokarbamat)

205-232-8

136-23-2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-082-00-4

cinkov bis(dietil-ditiokarbamat)

238-270-9

14324-55-1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-083-00-X

butokarboksim (ISO);

3-(metiltio)-2-butanon-O-[(metilamino)karbonil]oksim

252-139-3

34681-10-2

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H331

H311

H301

H319

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H226

H331

H311

H301

H319

H410

 

 

 

006-084-00-5

karbosulfan (ISO);

2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril-[(dibutilamino)tio]metil-karbamat

259-565-9

55285-14-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H301

H317

H410

 

 

 

006-085-00-0

fenobukarb (ISO);

2-butil-fenil-metil-karbamat

223-188-8

3766-81-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-086-00-6

fenoksikarb (ISO);

etil-[2-(4-fenoksifenoksi)etil]karbamat

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M=1

M = 10 000

 

006-087-00-1

furatiokarb (ISO);

2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril-2,4-dimetil-6-oksa-5-okso-3-tia-2,4-diazadekanoat

265-974-3

65907-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H373 **

H319

H315

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H301

H373 **

H319

H315

H317

H410

 

M = 100

 

006-088-00-7

benfurakarb (ISO);

etil-N-[2,3-dihidro-2,2-dimetil-benzofuran-7-il-oksikarbonil(metil)aminotio]-N-izopropil-β-alaninat

82560-54-1

Repr. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f***

H331

H302

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H361f***

H331

H302

H410

 

 

 

006-090-00-8

2-(3-jodprop-2-in-1-iloksi)etil-fenil-karbamat

408-010-0

88558-41-2

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H332

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H318

H412

 

 

 

006-091-00-3

propineb (ISO);

polimerni cinkov propilenbis(ditiokarbamat)

9016-72-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H373 **

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H373 **

H317

H400

 

 

 

006-092-00-9

tert-butil (1S)-N-[1-((2S)-2-oksiranil)-2-feniletil]karbamat

425-420-5

98737-29-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-093-00-4

2,2'-ditio di(etilamonijev)-bis(dibenzilditiokarbamat)

427-180-7

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-094-00-X

O-izobutil-N-etoksi karboniltiokarbamat

434-350-4

103122-66-3

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

 

 

 

006-095-00-5

fosetil-aluminij (ISO);

aluminijev trietil trifosfonat

254-320-2

39148-24-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-096-00-0

klorprofam (ISO);

izopropil-3-klorkarbanilat

202-925-7

101-21-3

Carc. 2

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H351

H373**

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373**

H411

 

 

 

006-097-00-6

1-fenil-3-(p-toluensulfonil)urea

424-620-1

13909-63-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H373**

H412

GHS08

GHS07

Wng

H302

H373**

H412

 

 

 

006-098-00-1

tert-butil (1R,5S)-3-azabiciklo[3.1.0]heks-6-ilkarbamat

429-170-8

134575-17-0

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H302

H373**

H318

H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H302

H373**

H318

H317

 

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluensulfonil)-N'-(3-(p-toluensulfoniloksi)fenil)urea;

3-][(4-metilfenil)sulfonil]karbamoil}amino)fenil-4-metilbenzensulfonat

520-2

232938-43-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

006-101-00-6

reakcijska smjesa: N, N″-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N′-fenilurea];

N-(4-[[4-[[(fenilamino)karbonil]amino]fenilmetil]fenil]-N'-cikloheksilurea;

N, N''-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N'-cikloheksilurea]

423-070-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

006-102-00-1

O-heksil-N-etoksikarboniltiokarbamat

432-750-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

 

 

 

006-103-00-7

N, N''-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N'-oktil]urea

445-760-8

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H334

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H318

H334

H410

 

M = 100

 

007-001-00-5

amonijak, bezvodni

231-635-3

7664-41-7

Flam. Gas 2

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H221

H331

H314

H400

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H221

H331

H314

H400

 

 

U

007-001-01-2

amonijak ....%

215-647-6

1336-21-6

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

B

007-002-00-0

dušikov dioksid; [1]

didušikov tetraoksid [2]

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

*

STOT SE 3; H335: C ≥ 0,5  %

5

007-003-00-6

klormekvat klorid (ISO);

2-kloretiltrimetilamonijev klorid

213-666-4

999-81-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

007-006-00-2

etil-nitrit

203-722-6

109-95-5

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H220

H332

H312

H302

GHS02

GHS04

GHS07

Dgr

H220

H332

H312

H302

 

 

U

007-007-00-8

etil-nitrat

210-903-3

625-58-1

Unst. Expl.

H200

GHS01

Dgr

H200

 

 

 

007-008-00-3

hidrazin

206-114-9

302-01-2

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H410

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 10 % Skin Irrit. 2; H315: 3 % ≤ C < 10 %

Eye Irrit. 2; H319: 3 % ≤ C < 10 %

 

007-009-00-9

dicikloheksil-amonijev nitrit

221-515-9

3129-91-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

*

 

007-010-00-4

natrijev nitrit

231-555-9

7632-00-0

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

*

 

007-011-00-X

kalijev nitrit

231-832-4

7758-09-0

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

*

 

007-012-00-5

N,N-dimetil-hidrazin

200-316-0

57-14-7

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H225

H350

H331

H301

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H350

H331

H301

H314

H411

 

 

 

007-013-00-0

1,2-dimetil-hidrazin

540-73-8

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H350

H331

H311

H301

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H411

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01  %

 

007-014-00-6

soli hidrazina

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H311

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H317

H410

 

 

A

007-015-00-1

O-etil-hidroksilamin

402-030-3

624-86-2

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

 

 

 

007-016-00-7

butil-nitrit

208-862-1

544-16-1

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H225

H331

H301

GHS02

GHS06

Dgr

H225

H331

H301

 

 

 

007-017-00-2

izobutil-nitrit

208-819-7

542-56-3

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H350

H341

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H341

H332

H302

 

 

 

007-018-00-8

sec-butil-nitrit

213-104-8

924-43-6

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-019-00-3

tert-butil-nitrit

208-757-0

540-80-7

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-020-00-9

pentil-nitrit; [1]

„amil-nitrit”, smjesa izomera [2]

207-332-7 [1]

203-770-8 [2]

463-04-7 [1]

110-46-3 [2]

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-021-00-4

hidrazobenzen;

1,2-difenil-hidrazin

204-563-5

122-66-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

007-022-00-X

hidrazin-bis(3-karboksi-4-hidroksibenzensulfonat)

405-030-1

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H302

H314

H317

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H350

H302

H314

H317

H412

 

 

 

007-023-00-5

natrijev 3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentil-fenoksi)propilkarbamoil)benzensulfonat

405-510-0

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

007-024-00-0

2-(deciltio)etilamonijev klorid

405-640-8

36362-09-1

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 **

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H373 **

H315

H318

H410

 

 

 

007-025-00-6

(4-hidrazinofenil)-N-metil-metansulfonamid-hidroklorid

406-090-1

81880-96-8

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H301

H372 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H301

H372 **

H317

H410

 

 

 

007-026-00-1

okso-((2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-il)amino)karbonilacetohidrazid

413-230-5

122035-71-6

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

 

007-027-00-7

1,6-bis(3,3-bis((1-metil-pentilidenimino)propil)ureido)heksan

420-190-2

771478-66-1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H373 **

H314

H317

H410

 

 

 

007-028-00-2

hidroksilamonijev nitrat

236-691-2

13465-08-2

Expl. 1.1 ****

Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

 

 

 

007-029-00-8

dietildimetilamonijev hidroksid

419-400-5

95500-19-9

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

008-001-00-8

kisik

231-956-9

7782-44-7

Ox. Gas 1

Press. Gas

H270

GHS03

GHS04

Dgr

H270

 

 

U

008-003-00-9

otopina vodikovog peroksida … %

231-765-0

7722-84-1

Ox. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H271

H332

H302

H314

GHS03

GHS05

GHS07

Dgr

H271

H332

H302

H314

 

Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70 %****

Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70 % ****

*

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 % Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 %

Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50 %

Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C< 8 % STOT SE 3; H335; C ≥ 35 %

B

009-001-00-0

fluor

231-954-8

7782-41-4

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

 

 

009-002-00-6

fluorovodik

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

 

 

009-003-00-1

fluorovodična kiselina … %

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 7 % Skin Corr. 1B; H314: 1 % ≤ C< 7 % Eye Irrit. 2; H319: 0,1  % ≤ C < 1 %

B

009-004-00-7

natrijev fluorid

231-667-8

7681-49-4

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H319

H315

EUH032

 

 

009-005-00-2

kalijev fluorid

232-151-5

7789-23-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-006-00-8

amonijev fluorid

235-185-9

12125-01-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-007-00-3

natrijev bifluorid;

natrijev vodikov difluorid

215-608-3

1333-83-1

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 % Skin Irrit. 2; H315: 0,1  % ≤ C < % Eye Irrit. 2;

H319: 0,1  % ≤

C < 1 %

 

009-008-00-9

kalijev bifluorid;

kalijev vodikov difluorid

232-156-2

7789-29-9

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,1  % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1  % ≤ C < 1 %

 

009-009-00-4

amonijev bifluorid;

amonijev vodikov difluorid

215-676-4

1341-49-7

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 % Skin Irrit. 2; H315: 0,1  % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1  % ≤ C < 1 %

 

009-010-00-X

fluoroborna kiselina … %

240-898-3

16872-11-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤

C < 25 %

B

009-011-00-5

fluorosilicijska kiselina … %

241-034-8

16961-83-4

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

B

009-012-00-0

alkalijski fluorosilikati (Na); [1]

alkalijski fluorosilikati (K); [2]

alkalijski fluorosilikati (NH4) [3]

240-934-8 [1]

240-896-2 [2]

240-968-3 [3]

16893-85-9 [1]

16871-90-2 [2]

16919-19-0 [3]

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

*

A

009-013-00-6

fluorosilikati, uz iznimku onih navedenih drugdje u Prilogu

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

*

A

009-014-00-1

olovov heksafluorosilikat

247-278-1

25808-74-6

Repr. 1A

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H332

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H332

H302

H373 **

H410

 

 

1

009-015-00-7

sulfuril difluorid

220-281-5

2699-79-8

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

H331

H373 **

H400

GHS04

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H373 **

H400

 

 

U

009-016-00-2

trinatrijev heksafluoroaluminat [1]

trinatrijev heksafluoroaluminat (kriolit) [2]

237-410-6 [1]

239-148-8 [2]

13775-53-6 [1]

15096-52-3 [2]

STOT RE 1

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H372

H332

H411

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H372

H332

H411

 

 

 

009-017-00-8

kalijev μ-fluor-bis(trietil-aluminij)

400-040-2

12091-08-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

Acute Tox. 4 *

H228

H270

H314

H332

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H270

H314

H332

EUH014

 

T

009-018-00-3

magnezijev heksafluorosilikat

241-022-2

16949-65-8

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

*

 

011-001-00-0

natrij

231-132-9

7440-23-5

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

011-002-00-6

natrijev hidroksid;

kaustična soda

215-185-5

1310-73-2

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5  % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5  % ≤ C < 2 %

 

011-003-00-1

natrijev peroksid

215-209-4

1313-60-6

Ox. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H271

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H271

H314

 

 

 

011-004-00-7

natrijev azid

247-852-1

26628-22-8

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H400

H410

EUH032

 

 

011-005-00-2

natrijev karbonat

207-838-8

497-19-8

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

011-006-00-8

natrijev cijanat

213-030-6

917-61-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

011-007-00-3

propoksikarbazon-natrij

181274-15-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

 

012-001-00-3

magnezijev prah (piroforni)

231-104-6

7439-95-4

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

H260

H250

GHS02

Dgr

H260

H250

 

 

T

012-002-00-9

magnezij, prah ili strugotine

231-104-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 2

Self-heat. 1

H228

H261

H252

GHS02

Dgr

H228

H261

H252

 

 

T

012-003-00-4

magnezijevi alkili

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

012-004-00-X

aluminijev magnezijev karbonat-hidroksid-perklorat-hidrat

422-150-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

013-001-00-6

aluminijev prah (piroforni)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Pyr. Sol. 1

H261

H250

GHS02

Dgr

H261

H250

 

 

T

013-002-00-1

aluminijev prah (stabiliziran)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Flam. Sol. 1

H261

H228

GHS02

Dgr

H261

H228

 

 

T

013-003-00-7

aluminijev klorid, bezvodni

231-208-1

7446-70-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

013-004-00-2

aluminijevi alkili

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

013-005-00-8

dietil(etil-dimetil-silanolato)aluminij

401-160-8

55426-95-4

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

013-006-00-3

(etil-3-oksobutanoato-O'1,O'3)(2-dimetil-aminoetanolato)(1-metoksipropan-2-olato)aluminij(III), dimeriziran

402-370-2

Flam. Liq. 3

Eye Dam. 1

H226

H318

GHS02

GHS05

Dgr

H226

H318

 

 

 

013-007-00-9

poli(okso(2-butoksietil-3-oksobutanoato-O'1,O'3)aluminij)

403-430-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

013-008-00-4

di-n-oktilaluminijev jodid

408-190-0

7585-14-0

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H250

H314

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H314

H410

EUH014

 

 

013-009-00-X

natrijev (n-butil)x(etil)y-1,5-dihidro)aluminat x = 0,5 y =1,5

418-720-2

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H228

H260

H250

H332

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H260

H250

H332

H314

EUH014

 

T

013-010-00-5

hidroksi aluminijev bis(2,4,8,10-tetra-tert-butil-6-hidroksi-12H-dibenzo[d, g][1.3.2]dioksafosfocin-6-oksid)

430-650-4

151841-65-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-001-00-9

triklorsilan

233-042-5

10025-78-2

Flam. Liq. 1

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H224

H250

H332

H302

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H224

H250

H332

H302

H314

EUH014

EUH029

*

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

T

014-002-00-4

silikon tetraklorid

233-054-0

10026-04-7

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

EUH014

 

 

014-003-00-X

dimetildiklorsilan

200-901-0

75-78-5

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

 

 

 

014-004-00-5

triklor(metil)silan; metiltriklorsilan

200-902-6

75-79-6

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

EUH014

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 1 % STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

 

014-005-00-0

tetraetil-silikat;

etil-silikat

201-083-8

78-10-4

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H226

H332

H319

H335

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H319

H335

 

 

 

014-006-00-6

bis(4-fluorfenil)-metil-(1,2,4-triazol-4-il-metil)silan-hidroklorid

401-380-4

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H411

 

 

 

014-007-00-1

trietoksiizobutil-silan

402-810-3

17980-47-1

Skin Irrit. 2

H315

GHS07

Wng

H315

 

 

 

014-008-00-7

(klormetil)bis(4-fluorfenil)metilsilan

401-200-4

85491-26-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-009-00-2

izobutil-izopropil-dimetoksisilan

402-580-4

111439-76-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H226

H332

H315

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H315

 

 

 

014-010-00-8

dinatrijev metasilikat

229-912-9

6834-92-0

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

 

 

014-011-00-3

cikloheksil-dimetoksimetil-silan

402-140-1

17865-32-6

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

 

 

 

014-012-00-9

bis(3-(trimetoksisilil)propil)amin

403-480-3

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

014-013-00-4

α-hidroksipoli(metil-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il-oksi)propil)siloksan)

404-920-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H314

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H314

H411

 

 

 

014-014-00-X

etakelasil (ISO);

6-(2-kloretil)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekan

253-704-7

37894-46-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360D *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Dgr

H360D *** H302

H373 **

 

 

 

014-015-00-5

α-trimetilsilanil-ω-trimetil-siloksipoli[oksi(metil-3-(2-(2-metoksipropoksi)propoksi)propil-silandiil]-co-oksi(dimetilsilan))

406-420-4

69430-40-6

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

014-016-00-0

reakcijska smjesa: 1,3-diheks-5-en-1-il-1,1,3,3-tetrametil-disiloksan;

1,3-diheks-n-en-1-il-1,1,3,3-tetrametil-disiloksan

406-490-6

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-017-00-6

flusilazol (ISO);

bis(4-fluorfenil)(metil)(1H-1,2,4-triazol-1-il-metil)silan

85509-19-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

 

 

 

014-018-00-1

oktametilciklotetrasiloksan

209-136-7

556-67-2

Repr. 2

Aquatic Chronic 4

H361f *** H413

GHS08

Wng

H361f *** H413

 

 

 

014-019-00-7

reakcijska smjesa: 4-[[bis-(4-fluorfenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazol;

1-[[bis-(4-fluorfenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazol

403-250-2

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

 

 

 

014-020-00-2

bis(1,1-dimetil-2-propinil-oksi)dimetil-silan

414-960-7

53863-99-3

Acute Tox. 4 *

H332

GHS07

Wng

H332

 

 

 

014-021-00-8

tris(izopropenil-oksi)fenil-silan

411-340-8

52301-18-5

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H400

H410

 

 

 

014-022-00-3

produkt reakcije (2-hidroksi-4-(3-propenoksi)benzofenona i trietoksisilana) s (produktom hidrolize silicijevog dioksida i metil-trimetoksisilana)

401-530-9

Flam. Sol. 1

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H228

H370 **

H332

H312

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H228

H370 **

H332

H312

H302

 

 

T

014-023-00-9

α, ω-dihidroksipoli(heks-5-en-1-il-metil-siloksan)hoksisilan s (produktom hidrolize silicijeva dioksida i metil-trimetoksisilan)iazolom

408-160-7

125613-45-8

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-024-00-4

1-((3-(3-klor-4-fluorfenil)propil)dimetilsilanil)-4-etoksibenzen

412-620-2

121626-74-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-025-00-X

4-[3-(dietoksimetil-sililpropoksi)-2,2,6,6-tetrametil]piperidin

411-400-3

102089-33-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H373 **

H315

H318

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H315

H318

H412

 

 

 

014-026-00-5

diklor-(3-(3-klor-4-fluorfenil)propil)metil-silan

407-180-3

770722-36-6

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-027-00-0

klor(3-(3-klor-4-fluorfenil)propil)dimetil-silan

410-270-5

770722-46-8

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-028-00-6

α-[3-(1-oksoprop-2-enil)-1-oksipropil]dimetoksisilil-oksi-ω-[3(1-oksoprop-2-enil)-1-oksipropil]dimetoksisilil-poli(dimetilsiloksan)

415-290-8

193159-06-7

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-029-00-1

O, O'-(etenil-metil-sililen)di[(4-metil-pentan-2-on)oksim]

421-870-1

156145-66-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H361f *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Wng

H361f *** H302

H373 **

 

 

 

014-030-00-7

[(dimetilsililen)bis((1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-iliden)dimetil]hafnij

422-060-0

137390-08-0

Acute Tox. 2 *

H300

GHS06

Dgr

H300

 

 

 

014-031-00-2

bis(1-metil-etil)-dimetoksisilan

421-540-7

18230-61-0

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H412

GHS02

GHS07

Wng

H226

H315

H317

H412

 

 

 

014-032-00-8

diciklopentil-dimetoksisilan

404-370-8

126990-35-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H315

H318

H410

 

 

 

014-033-00-3

produkt hidrolize 2-metil-3-(trimetoksisilil)propil-2-propenoata sa silicijevom kiselinom

419-030-4

125804-20-8

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H319

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H336

 

 

 

014-034-00-9

3-heksilheptametiltrisiloksan

428-700-5

1873-90-1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 4

H332

H413

GHS07

Wng

H332

H413

 

 

 

014-035-00-4

2-(3,4-epoksicikloheksil)etiltrietoksi silan

425-050-4

10217-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

014-036-00-X

(4-etoksifenil)(3-(4-fluor-3-fenoksifenil)propil)dimetilsilan

405-020-7

105024-66-6

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360F*** H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360F*** H410

 

M = 1 000

 

014-037-00-5

2-butanon-O, O′,O′′-(fenilsililidin)trioksim

433-360-6

34036-80-1

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H373**

H317

H412

GHS08

GHS07

Wng

H373**

H317

H412

 

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietoksisilil)propil)oktantioat

436-690-9

220727-26-4

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetilbut-2-il)-trimetoksisilan

439-360-2

142877-45-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H318

H412

GHS05

Dgr

H315

H318

H412

 

 

 

014-041-00-7

N, N-bis(trimetilsilil)aminopropilmetildietoksisilan

445-890-5

201290-01-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

H302

H317

GHS07

Wng

H302

H317

 

 

 

014-042-00-2

reakcijska smjesa O,O',O'',O'''-silantetrail tetrakis(4-metil-2-pentanon oksim) (3 stereoizomera)

423-010-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

014-043-00-8

reakcijski produkt amorfnog silicijevog dioksida (50 – 85 %), butil (1-metilpropil) magnezija (3 – 15 %), tetraetil ortosilikata (5 – 15 %) i titanijevog tetraklorida (5 – 20 %)

432-200-2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H335

H315

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H335

H315

H318

H412

 

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-acetoksi-3′-metoksifenil)propil]trimetoksisilan

433-050-0

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-045-00-9

magnezijev natrijev fluorid silikat

442-650-1

STOT RE 2 *

H373**

GHS08

Wng

H373**

 

 

 

015-001-00-1

bijeli fosfor

231-768-7

12185-10-3

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H250

H330

H300

H314

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H330

H300

H314

H400

 

 

 

015-002-00-7

crveni fosfor

231-768-7

7723-14-0

Flam. Sol. 1

Aquatic Chronic 3

H228

H412

GHS02

Dgr

H228

H412

 

 

 

015-004-00-8

aluminijev fosfid

244-088-0

20859-73-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

015-005-00-3

magnezijev fosfid;

trimagnezijev difosfid

235-023-7

12057-74-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

015-006-00-9

tricinkov difosfid;

cinkov fosfid

215-244-5

1314-84-7

Water-react. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H300

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H410

EUH029

EUH032

M = 100

T

015-007-00-4

fosforov triklorid

231-749-3

7719-12-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H300

H373 **

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-008-00-X

fosforov pentaklorid

233-060-3

10026-13-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H302

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H302

H373 **

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-009-00-5

fosforil triklorid

233-046-7

10025-87-3

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H330

H372 **

H302

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H372 **

H302

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-010-00-0

fosforov pentoksid

215-236-1

1314-56-3

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-011-00-6

fosforna kiselina %, ortofosforna kiselina %

231-633-2

7664-38-2

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C< 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

B

015-012-00-1

tetrafosforov trisulfid;

fosforov seskvisulfid

215-245-0

1314-85-8

Flam. Sol. 2

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H302

H400

 

 

T

015-013-00-7

trietil-fosfat

201-114-5

78-40-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-014-00-2

tributil-fosfat

204-800-2

126-73-8

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H351

H302

H315

GHS08

GHS07

Wng

H351

H302

H315

 

 

 

015-015-00-8

trikrezil-fosfat (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-); tritolil-fosfat (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-);

201-103-5

78-30-8

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H370 **

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H370 **

H411

 

STOT SE 1; H370: C ≥ 1 % STOT SE 2; H371: 0,2  % ≤ C < 1 %

C

015-016-00-3

trikrezil-fosfat (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-);

tritolil-fosfat (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-);

201-105-6

78-32-0

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H411

 

*

C

015-019-00-X

diklorvos (ISO);

2,2-diklorvinil-dimetil-fosfat

200-547-7

62-73-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H330

H311

H301

H317

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H317

H400

 

M = 1 000

 

015-020-00-5

mevinfos (ISO);

2-metoksikarbonil-1-metil-vinil-dimetil-fosfat

232-095-1

7786-34-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10 000

 

015-021-00-0

triklorfon (ISO);

dimetil-2,2,2-triklor-1-hidroksietil-fosfonat

200-149-3

52-68-6

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H400

H410

 

M = 1 000

 

015-022-00-6

fosfamidon (ISO);

2-klor-2-dietil-karbamoil-1-metil-vinil-dimetil-fosfat

236-116-5

13171-21-6

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H300

H311

H410

 

 

 

015-023-00-1

pirazokson;

dietil-3-metil-pirazol-5-il-fosfat

108-34-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H330

H310

H300

GHS06

Dgr

H330

H310

H300

 

 

 

015-024-00-7

triamifos (ISO);

5-amino-3-fenil-1,2,4-triazol-1-il-N, N,N',N'-tetrametil-fosfonij-diamid

1031-47-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-025-00-2

TEPP (ISO);

tetraetil-pirofosfat

203-495-3

107-49-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-026-00-8

skradan (ISO); oktametil-pirofosforamid

205-801-0

152-16-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-027-00-3

sulfotep (ISO);

O, O,O, O-tetraetil-ditiopirofosfat

222-995-2

3689-24-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1 000

 

015-028-00-9

demeton-O (ISO);

O,O-dietil-O-2-etil-tioetil-fosforotioat

206-053-8

298-03-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-029-00-4

demeton-S (ISO);

dietil-S-2-etil-tioetil-fosforotioat

204-801-8

126-75-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-030-00-X

demeton-O-metil (ISO);

O-2-etil-tioetil O,O-dimetil-fosforotioat

212-758-1

867-27-6

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-031-00-5

demeton-S-metil (ISO);

S-2-etil-tioetil-dimetil-fosforotioat

213-052-6

919-86-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H411

 

 

 

015-032-00-0

protoat (ISO);

O,O-dietil-izopropil-karbamoil-metil-fosforoditioat

218-893-2

2275-18-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 3

H310

H300

H412

GHS06

Dgr

H310

H300

H412

 

 

 

015-033-00-6

forat (ISO);

O,O-dietil-etil-tiometil-fosforoditioat

206-052-2

298-02-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1 000

 

015-034-00-1

paration (ISO);

O,O-dietil-O-4-nitrofenil-fosforotioat

200-271-7

56-38-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H372 **

H410

 

M = 100

 

015-035-00-7

paration-metil (ISO);

O,O-dimetil-O-4-nitrofenil-fosforotioat

206-050-1

298-00-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H330

H300

H311

H373 **

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H330

H300

H311

H373 **

H410

 

M = 100

 

015-036-00-2

O-etil-O-4-nitrofenil-fenil-fosfonotioat;

EPN

218-276-8

2104-64-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-037-00-8

fenkapton (ISO);

S-(2,5-diklorfenil-tiometil)-O, O-dietil-fosforoditioat

218-892-7

2275-14-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-038-00-3

kumafos (ISO);

O-3-klor-4-metil-kumarin-7-il-O,O-dietil-fosforotioat

200-285-3

56-72-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-039-00-9

azinfos-metil (ISO);

O,O-dimetil-4-oksobenzotriazin-3-il-metil-fosforoditioat

201-676-1

86-50-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H317

H410

 

 

 

015-040-00-4

diazinon (ISO);

O,O-dietil-O-2-izopropil-6-metil-pirimidin-4-il-fosforotioat

206-373-8

333-41-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

015-041-00-X

malation (ISO);

1,2-bis(etoksikarbonil)-etil-O, O-dimetil-fosforoditioat;

[sadržava ≤ 0,03 % izomalationa]

204-497-7

121-75-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M = 1 000

 

015-042-00-5

klortion O-(3-klor-4-nitrofenil)-O, O-dimetil-fosforotioat

207-902-5

500-28-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-043-00-0

fosniklor (ISO);

O-4-klor-3-nitrofenil-O, O-dimetil-fosforotioat

5826-76-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H312

H302

GHS07

Wng

H332

H312

H302

 

 

 

015-044-00-6

karbofenotion (ISO);

4-klorfenil-tiometil-O, O-dietil-fosforoditioat

212-324-1

786-19-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-045-00-1

mekarbam (ISO);

N-etoksikarbonil-N-metil-karbamoil-metil-O, O-dietil-fosforoditioat

219-993-9

2595-54-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

H410

 

 

 

015-046-00-7

oksidemeton-metil;

S-2-(etil-sulfinil)etil-O,O-dimetil-fosforotioat

206-110-7

301-12-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H311

H301

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

 

 

 

015-047-00-2

etion (ISO);

O, O,O',O'-tetraetil-S, S'-metilendi(fosforoditioat);

dietion

209-242-3

563-12-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M = 10 000

 

015-048-00-8

fention (ISO);

O, O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil)-fosforotioat

200-231-9

55-38-9

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H331

H312

H302

H372**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H331

H312

H302

H372** H410

 

M = 100

 

015-049-00-3

endotion (ISO);

S-5-metoksi-4-oksopiran-2-il-metil-dimetil-fosforotioat

220-472-3

2778-04-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-050-00-9

tiometon (ISO);

S-2-etil-tioetil-O,O-dimetil-fosforoditioat

211-362-6

640-15-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

H301

H312

GHS06

Dgr

H301

H312

 

 

 

015-051-00-4

dimetoat (ISO);

O, O-dimetil-metil-karbamoil-metil-fosforoditioat

200-480-3

60-51-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-052-00-X

fenklorfos (ISO);

O, O-dimetil-O-2,4,5-triklorfenil-fosforotioat

206-082-6

299-84-3

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-053-00-5

menazon (ISO);

S-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-il)metil]-O, O-dimetil-fosforoditioat

201-123-4

78-57-9

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-054-00-0

fenitrotion (ISO);

O, O-dimetil-O-4-nitro-m-tolil-fosforotioat

204-524-2

122-14-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-055-00-6

naled (ISO);

1,2-dibrom-2,2-dikloretil-dimetil-fosfat

206-098-3

300-76-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H312

H302

H319

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H319

H315

H400

 

M = 1 000

 

015-056-00-1

azinfos-etil (ISO);

O,O-dietil-4-oksobenzotriazin-3-il-metil-fosforoditioat

220-147-6

2642-71-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 100

 

015-057-00-7

formotion (ISO);

N-formil-N-metil-karbamoil-metil-O, O-dimetil-fosforoditioat

219-818-6

2540-82-1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-058-00-2

morfotion (ISO);

O, O-dimetil-S-(morfolinokarbonil-metil)-fosforoditioat

205-628-0

144-41-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-059-00-8

vamidotion (ISO);

O,O-dimetil-S-2-(1-metil-karbamoil-etil-tio)-etil-fosforotioat

218-894-8

2275-23-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

015-060-00-3

disulfoton (ISO);

O,O-dietil-2-etil-tioetil-fosforoditioat

206-054-3

298-04-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-061-00-9

dimefoks (ISO); tetrametil-fosforodiamidijev fluorid

204-076-8

115-26-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-062-00-4

mipafoks (ISO);

N,N'-di-izopropil-fosforodiamidijev fluorid

206-742-3

371-86-8

STOT SE 1

H370 **

GHS08

Dgr

H370 **

 

 

 

015-063-00-X

dioksation (ISO);

1,4-dioksan-2,3-diil-O,O,O',O'-tetraetil-di(fosforoditioat)

201-107-7

78-34-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

M = 1 000

 

015-064-00-5

bromofos-etil (ISO);

O-4-brom-2,5-diklorfenil-

O,O-dietil-fosforotioat

225-399-0

4824-78-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

015-065-00-0

S-[2-(etil-sulfinil)etil]-O,O-dimetil-fosforoditioat

2703-37-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

 

015-066-00-6

ometoat (ISO);

O, O-dimetil-S-metil-karbamoil-metil-fosforotioat

214-197-8

1113-02-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

015-067-00-1

fosalon (ISO);

S-(6-klor-2-oksobenzoksazolin-3-il-metil)-O, O-dietil-fosforoditioat

218-996-2

2310-17-0

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H332

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H332

H312

H317

H410

 

M = 1 000

 

015-068-00-7

diklofention (ISO);

O-2,4-diklorfenil-O,O-dietil-fosforotioat

202-564-5

97-17-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

015-069-00-2

metidation (ISO);

2,3-dihidro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-tiadiazol-3-il-metil-O,O-dimetil-fosforoditioat

213-449-4

950-37-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-070-00-8

ciantoat (ISO);

S-(N-(1-cijano-1-metiletil)karbamoil-metil)-O,O-dietil-fosforotioat

223-099-4

3734-95-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-071-00-3

klorfenvinfos (ISO);

2-klor-1-(2,4-diklorfenil)vinil-dietil-fosfat

207-432-0

470-90-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-072-00-9

monokrotofos (ISO);

dimetil-1-metil-2-(metil-karbamoil)vinil-fosfat

230-042-7

6923-22-4

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H330

H300

H311

H410

 

 

 

015-073-00-4

dikrotofos (ISO);

(Z)-2-dimetil-karbamoil-1-metil-vinil-dimetil-fosfat

205-494-3

141-66-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-074-00-X

krufomat (ISO);

4-tert-butil-2-klorfenil-metil-metil-fosforoamidat

206-083-1

299-86-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-075-00-5

S-[2-(izopropil-sulfinil)etil]-O,O-dimetil-fosforotioat

2635-50-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-076-00-0

potasan;

O, O-dietil-O-(4-metil-kumarin-7-il)-fosforotioat

299-45-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 1 000

 

015-077-00-6

2,2-diklorvinil-2-etil-sulfinil-etil-metil-fosfat

7076-53-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-078-00-1

demeton-S-metilsulfon (ISO);

S-2-etil-sulfonil-etil-dimetil-fosforotioat

241-109-5

17040-19-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H301

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H411

 

 

 

015-079-00-7

acefat (ISO);

O, S-dimetil-acetil-fosforamidotioat

250-241-2

30560-19-1

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-080-00-2

amidition (ISO);

2-metoksietil-karbamoil-metil-O,O-dimetil-fosforoditioat

919-76-6

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-081-00-8

O,O,O',O'-tetrapropil-ditiopirofosfat

221-817-0

3244-90-4

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-082-00-3

azotoat (ISO);

O-4-(4-klorfenil-azo)fenil-O,O-dimetil-fosforotioat

227-419-3

5834-96-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

 

 

015-083-00-9

benzulid (ISO);

O, O-diizopropil-2-fenil-sulfonil-aminoetil-fosforoditioat

212-010-4

741-58-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-084-00-4

klorpirifos (ISO);

O,O-dietil-O-3,5,6-triklor-2-piridil-fosforotioat

220-864-4

2921-88-2

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H400

H410

 

M = 10 000

 

015-085-00-X

klorfonijev klorid (ISO);

tributil-(2,4-diklorbenzil)-fosfonijev klorid

204-105-4

115-78-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H312

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H312

H319

H315

 

 

 

015-086-00-5

kumitoat (ISO);

O,O-dietil-O-7,8,9,10-tetrahidro-6-okso-benzo(c)kromen-3-il-fosforotioat

572-48-5

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-087-00-0

cijanofos (ISO);

O-4-cijanofenil-O,O-dimetil-fosforotioat

220-130-3

2636-26-2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-088-00-6

dialifos (ISO);

2-klor-1-ftalimidoetil-O,O-dietil-fosforoditioat

233-689-3

10311-84-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H400

H410

 

 

 

015-089-00-1

etoat-metil (ISO); etil-karbamoil-metil-O, O-dimetil-fosforoditioat

204-121-1

116-01-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-090-00-7

fensulfotion (ISO);

O,O-dietil-O-4-metil-sulfinil-fenil-fosforotioat

204-114-3

115-90-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-091-00-2

fonofos (ISO);

O-etil-fenil-etil-fosfonoditioat

213-408-0

944-22-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-092-00-8

fosacetim (ISO);

O,O-bis(4-klorfenil)-N-acetimidoil-fosforoamidotioat

223-874-7

4104-14-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-093-00-3

leptofos (ISO);

O-4-brom-2,5-diklorfenil-O-metil-fenil-fosforotioat

244-472-8

21609-90-5

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H370 **

H312

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H410

 

 

 

015-094-00-9

mefosfolan (ISO);

dietil-4-metil-1,3-ditiolan-2-ilidenfosforamidat

213-447-3

950-10-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H411

 

 

 

015-095-00-4

metamidofos (ISO);

O,S-dimetil-fosforamidotioat

233-606-0

10265-92-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H330

H300

H311

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H400

 

 

 

015-096-00-X

oksidisulfoton (ISO);

O, O-dietil-S-2-etil-sulfiniletil-fosforoditioat

219-679-1

2497-07-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 10

 

015-097-00-5

fentoat (ISO);

etil-2-(dimetoksifosfinotioil-tio)-2-fenil-acetat

219-997-0

2597-03-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-098-00-0

trikloronat (ISO);

O-etil-O-2,4,5-triklorfenil-etil-fosfonotioat

206-326-1

327-98-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-099-00-6

pirimifos-etil (ISO);

O, O-dietil-O-2-dietil-amino-6-metil-pirimidin-4-il-fosforotioat

245-704-0

23505-41-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

015-100-00-X

foksim (ISO);

α-(dietoksifosfinotioil-imino)-fenil-acetonitril

238-887-3

14816-18-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f*** H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f*** H302

H317

H410

 

M = 1 000

 

015-101-00-5

fosmet (ISO);

O, O-dimetil-ftalimidometil-S-fosforoditioat

211-987-4

732-11-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-102-00-0

tris(2-kloretil)-fosfat

204-118-5

115-96-8

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360F*** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360F*** H302

H411

 

 

 

015-103-00-6

fosforov tribromid

232-178-2

7789-60-8

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

015-104-00-1

difosforov pentasulfid;

fosforov pentasulfid

215-242-4

1314-80-3

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H332

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H332

H302

H400

EUH029

 

T

015-105-00-7

trifenil-fosfit

202-908-4

101-02-0

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H410

 

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %

 

015-106-00-2

heksametil-fosforov triamid; heksametil-fosforamid

211-653-8

680-31-9

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0,01  %

 

015-107-00-8

etoprofos (ISO);

etil-S, S-dipropil-fosforoditioat

236-152-1

13194-48-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H317

H410

 

 

 

015-108-00-3

bromofos (ISO);

O-4-brom-2,5-diklorfenil-O,O-dimetil-fosforotioat

218-277-3

2104-96-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 100

 

015-109-00-9

krotoksifos (ISO);

1-fenil-etil-3-(dimetoksifosfinil-oksi)-izokrotonat

231-720-5

7700-17-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 10

 

015-110-00-4

cijanofenfos (ISO);

O-4-cijanofenil-O-etil-fenilfosfonotioat

13067-93-1

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H301

H370 **

H312

H319

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H319

H411

 

 

 

015-111-00-X

fosfolan (ISO);

dietil-1,3-ditiolan-2-ilidenfosforoamidat

213-423-2

947-02-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-112-00-5

tionazin (ISO);

O,O-dietil-O-pirazin-2-il-fosforotioat;

206-049-6

297-97-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-113-00-0

tolklofos-metil (ISO);

O-(2,6-diklor-p-tolil)-O,O-dimetil tiofosfat

260-515-3

57018-04-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-114-00-6

klormefos (ISO);

S-klormetil-O,O-dietil-fosforoditioat

246-538-1

24934-91-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10

 

015-115-00-1

klortiofos (ISO);

[izomerna reakcijska smjesa u kojoj prevladava O-2,5-diklorfenil-4-metiltiofenil-O, O-dietil-fosforotioat]

244-663-6

21923-23-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 1 000

 

015-116-00-7

demefion-O (ISO);

O, O-dimetil-O-2-metil-tioetil-fosforotioat

211-666-9

682-80-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-117-00-2

demefion-S (ISO);

O, O-dimetil-S-2-metil-tioetil-fosforotioat

219-971-9

2587-90-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-118-00-8

demeton

8065-48-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-119-00-3

dimetil-4-(metil-tio)fenil-fosfat

3254-63-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-120-00-9

ditalimfos (ISO);

O, O-dietil-ftalimidofosfonotioat

225-875-8

5131-24-8

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

015-121-00-4

edifenfos (ISO);

O-etil-S, S-difenil-fosforoditioat

241-178-1

17109-49-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

 

 

 

015-122-00-X

etrimfos (ISO);

O-6-etoksi-2-etil-pirimidin-4-il-O, O-dimetil-fosforotioat

253-855-9

38260-54-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10

 

015-123-00-5

fenamifos (ISO);

etil-4-metil-tio-m-tolil-izopropil-fosforamidat

244-848-1

22224-92-6

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H310

H330

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H310

H330

H319

H410

 

M = 100

M = 100

 

015-124-00-0

fostietan (ISO);

dietil-1,3-ditietan-2-ilidenfosforamidat

244-437-7

21548-32-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-125-00-6

glifosin (ISO);

N,N-bis(fosfonometil)glicin

219-468-4

2439-99-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-126-00-1

heptenofos (ISO);

7-klorbiciklo(3.2.0)hepta-2,6-dien-6-il-dimetil-fosfat

245-737-0

23560-59-0

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M = 100

 

015-127-00-7

iprobenfos (ISO);

S-benzil-diizopropil-fosforotioat

247-449-0

26087-47-8

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

015-128-00-2

IPSP;

S-etil-sulfinil-metil-O,O-diizopropil-fosforoditioat

5827-05-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H301

H410

 

M = 100

 

015-129-00-8

izofenfos (ISO);

O-etil-O-2-izopropoksikarbonil-fenil-izopropil-fosforamidotioat

246-814-1

25311-71-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 100

 

015-130-00-3

izotioat (ISO);

S-2-izopropil-tioetil-O,O-dimetil-fosforoditioat

36614-38-7

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-131-00-9

izoksation (ISO);

O,O-dietil-O-5-fenil-izooksazol-3-il-fosforotioat

242-624-8

18854-01-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-132-00-4

S-(klorfenil-tiometil)-O,O-dimetil-fosforoditioat; metil-karbofenotion

953-17-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 1 000

 

015-133-00-X

piperofos (ISO);

S-2-metil-piperidinokarbonil-metil-O, O-dipropil-fosforoditioat

24151-93-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10

 

015-134-00-5

pirimifos-metil (ISO);

O-(2-dietilamino-6-metil-pirimidin-4-il)-O, O-dimetil-fosforotioat

249-528-5

29232-93-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-135-00-0

profenofos (ISO); O-(4-brom-2-klorfenil)-O-etil-S-propil-fosforotioat

255-255-2

41198-08-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M = 1 000

 

015-136-00-6

trans-izopropil-3-[[(etil-amino)metoksifosfinotioil]oksi]krotonat;

izopropil-3-[[(etil-amino)metoksifosfinotioil]oksi]izokrotonat; propetamfos (ISO)

250-517-2

31218-83-4

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M = 100

 

015-137-00-1

pirazofos (ISO);

O, O-dietil-O-(6-etoksikarbonil-5-metil-pirazolo[2,3-a]pirimidin-2-il)-fosforotioat

236-656-1

13457-18-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

 

015-138-00-7

kinalfos (ISO);

O, O-dietil-O-kinoksalin-2-il-fosforotioat

237-031-6

13593-03-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M = 1 000

 

015-139-00-2

terbufos (ISO);

S-tert-butil-tiometil-O, O-dietil-fosforoditioat

235-963-8

13071-79-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1 000

 

015-140-00-8

triazofos (ISO);

O, O-dietil-O-1-fenil-1H-1,2,4-triazol-3-il-fosforotioat

245-986-5

24017-47-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H410

 

M = 100

 

015-141-00-3

etilendiamonijev O, O-bis(oktil)-fosforoditioat, smjesa izomera

400-520-1

Skin Corr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H302

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H302

H410

 

 

 

015-142-00-9

butil-(dialkil-oksi(dibutoksifosforil-oksi))titanijev (trialkil-oksi)titanijev fosfat

401-100-0

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H225

H319

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H319

H411

 

 

T

015-143-00-4

reakcijska smjesa 2-kloretil-klorpropil-2-kloretil-fosfonata, reakcijska smjesa izomera i 2-kloretil-klorpropil-2-klorpropil-fosfonata, reakcijska smjesa izomera

401-740-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-144-00-X

reakcijska smjesa pentil-metil-fosfinata i 2-metil-butil-metil-fosfinata

402-090-0

87025-52-3

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-145-00-5

reakcijska smjesa: bakrov(I) O,O-diizopropil-fosforoditioat i bakrov(I) O-izopropil-O-(4-metil-pent-2-il)-fosforoditioat i bakrov(I) O,O-bis(4-metil-pent-2-il)-fosforoditioat

401-520-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-146-00-0

S-(triciklo(5.2.1.0 2,6)deka-3-en-8(ili 9)-il-O-(izopropil ili izobutil ili 2-etil-heksil)-O-(izopropil ili izobutil ili 2-etil-heksil)-fosforoditioat

401-850-9

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-147-00-6

reakcijska smjesa C12-14-tert-alkil-amonijevog difenil-fosforotioata i dinonil-sulfida (ili disulfida)

400-930-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H411

 

 

 

015-148-00-1

2-(difosfonometil)jantarna kiselina

403-070-4

51395-42-7

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

 

 

 

015-149-00-7

reakcijska smjesa: heksil-dioktil-fosfinoksid; diheksil-oktil-fosfinoksid; trioktil-fosfinoksid

403-470-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

015-150-00-2

(2-(1,3-dioksolan-2-il)etil)trifenilfosfonijev bromid

404-940-6

86608-70-0

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H373 **

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H373 **

H412

 

 

 

015-151-00-8

tris(izopropil/tert-butil-fenil)-fosfat

405-010-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-152-00-3

dioksabenzofos (ISO);

2-metoksi-4H-1,3,2-benzodioksafosforin-2-sulfid

223-292-3

3811-49-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H370 **

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H311

H301

H370 **

H411

 

 

 

015-153-00-9

izazofos (ISO);

O-(5-klor-1-izopropil-1,2,4-triazol-3-il)-O, O-dietil-fosforotioat

255-863-8

42509-80-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H373 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H373 **

H317

H410

 

 

 

015-154-00-4

etefon;

2-kloretil-fosfonska kiselina

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-155-00-X

glufosinat amonijak (ISO); amonijev 2-amino-4-(hidroksimetil-fosfinil)butirat

278-636-5

77182-82-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

GHS08

GHS07

Dgr

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

 

 

 

015-156-00-5

metil-3-[(dimetoksifosfinotioil)oksi]metakrilat; [1]

metakrifos (ISO);

metil-(E)-3-[(dimetoksifosfinotioil)oksi]metakrilat [2]

250-366-9[1]-[2]

30864-28-9 [1]

62610-77-9 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

015-157-00-0

fosfonska kiselina; [1]

fosforna kiselina [2]

237-066-7 [1]

233-663-1 [2]

13598-36-2 [1]

10294-56-1 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

 

 

 

015-158-00-6

(η-ciklopentadienil)(η-kumenil)željezov(1+)heksafluorofosfat(1-)

402-340-9

32760-80-8

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-159-00-1

hidroksifosfonooctena kiselina

405-710-8

23783-26-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H302

H373 **

H314

H317

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H314

H317

 

 

 

015-160-00-7

vanadil-pirofosfat

406-260-5

58834-75-6

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-161-00-2

divanadil-pirofosfat

407-130-0

65232-89-5

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H317

H411

 

 

 

015-162-00-8

vanadijev(IV) oksid hidrogenfosfat hemihidrat, litij, cink, molibden, željezo i klor kao aditiv

407-350-7

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H332

H373 **

H318

H411

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H332

H373 **

H318

H411

 

 

 

015-163-00-3

bis(2,6-dimetoksibenzoil)-2,4,4-trimetil-pentil-fosfinoksid

412-010-6

145052-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-164-00-9

kalcijev P,P'-(1-hidroksietilen)bis(hidrogenfosfonat)dihidrat

400-480-5

36669-85-9

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-165-00-4

reakcijska smjesa: tio-bis(4,1-fenilen)-S,S,S',S'-tetrafenil-disulfonijev bisheksafluorofosfat; difenil(4-fenil-tiofenil)sulfonijev heksafluorofosfat

404-986-7

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

 

 

015-166-00-X

3,9-bis(2,6-di-tert-butil-4-metil-fenoksi)-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan

410-290-4

80693-00-1

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-167-00-5

3-(hidroksifenil-fosfinil)propanonska kiselina

411-200-6

14657-64-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-168-00-0

fostiazat (ISO);

(RS)-S-sec-butil-O-etil-2-okso-1,3-tiazolidin-3-il-fosfonotioat

98886-44-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

EUH070

 

 

015-169-00-6

tributil-tetradecil-fosfonijev tetrafluoroborat

413-520-1

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H373 ** H314

H317

H410

 

 

 

015-170-00-1

reakcijska smjesa: di-(1-oktan-N, N,N-trimetilamonijev)-oktilfosfat; 1-oktan-N, N,N-trimetilamonijev dioktilfosfat; 1-oktan-N, N,N-trimetilamonijev oktilfosfat

407-490-9

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

015-171-00-7

O, O,O-tris(2(ili 4)-C 9-10-izoalkil-fenil)-fosforotioat

406-940-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-172-00-2

reakcijska smjesa: bis(izotridecil-amonijev)mono(di-(4-metil-pent-2-il-oksi)tiofosforotionil-izopropil)fosfat;

izotridecil-amonijev bis(di-(4-metil-pent-2-il-oksi)tiofosforotionil-izopropil)fosfat

406-240-6

Flam. Liq. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H314

H411

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H314

H411

 

 

 

015-173-00-8

metil-[2-(1,1-dimetil-etil)-6-metoksipirimidin-4-il]etil-fosfonotioat

414-080-3

117291-73-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-174-00-3

1-klor-N,N-dietil-1,1-difenil-1-(fenil-metil)fosforamin

411-370-1

82857-68-9

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H318

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H318

H411

 

 

 

015-175-00-9

tert-butil-(trifenilfosforaniliden) acetat

412-880-7

35000-38-5

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H373 **

H319

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H373 ** H319

H317

H411

 

 

 

015-176-00-4

P, P,P',P'-tetrakis-(o-metoksifenil)propan-1,3-difosfin

413-430-2

116163-96-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-177-00-X

((4-fenil-butil)hidroksifosforil)octena kiselina

412-170-7

83623-61-4

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H373 **

H318

H317

GHS08

GHS05

Dgr

H373 ** H318

H317

 

 

 

015-178-00-5

(R)-α-feniletilamonijev(-)-(1R, 2S)-(1,2-epoksipropil)fosfonat monohidrat

418-570-8

25383-07-7

Repr. 2

Aquatic Chronic 2

H361f *** H411

GHS08

GHS09

Wng

H361f *** H411

 

 

 

015-179-00-0

UVCB kondenzacijski produkt: tetrakis-hidroksimetil-fosfonijev klorid, urea i destilirani hidrogenirani C16-18 talov alkil-amin

422-720-8

166242-53-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H302

H373 ** H314

H317

H410

 

 

 

015-180-00-6

[R-(R*,S*)]-[[2-metil-1-(1-oksopropoksi)propoksi]-(4-fenil-butil)fosfinil] octena kiselina, (-)-cinkonidin (1:1) sol

415-820-8

137590-32-0

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

H412

 

 

 

015-181-00-1

fosfin

232-260-8

7803-51-2

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H220

H330

H314

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H220

H330

H314

H400

 

 

U

015-182-00-7

tetrapropan-2-il(diklormetandiil)bis(fosfonat)

430-630-5

10596-22-2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H302

H319

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H317

 

 

 

015-183-00-2

(1-hidroksidodeciliden)difosfonska kiselina

425-230-2

16610-63-2

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

015-184-00-8

soli glifosata, uz iznimku onih navedenih drugdje u Prilogu

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

A

015-186-00-9

klorpirifos-metil (ISO); O, O-dimetil-O-3,5,6-triklor-2-piridil-fosforotioat

227-011-5

5598-13-0

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 10 000

 

015-187-00-4

reakcijska smjesa: tetranatrijev (((2-hidroksietil)imino)bis(metilen))bisfosfonat, N-oksid;

trinatrijev ((tetrahidro-2-hidroksi-4H-1,4,2-oksazafosforin-4-il)-metil)fosfonat, N-oksid, P-oksid

417-540-1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

015-189-00-5

fenil-bis(2,4,6-trimetil-benzoil)-fosfin oksid

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

 

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dikumilfenil)neopentil-difosfit;

3,9-bis[2,4-bis(1-metil-1-feniletil)fenoksi]-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan

421-920-2

154862-43-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-191-00-6

dodecildifenil-fosfat

431-760-5

27460-02-2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H412

GHS07

Wng

H315

H412

 

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilen-bifosfat

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

015-193-00-7

trifenil(fenilmetil)fosfonijev 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-metil-1-butansulfonamid (1:1)

442-960-7

332350-93-3

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H318

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H318

H410

 

 

 

015-194-00-2

tetrabutil-fosfonijev nonafluor-butan-1-sulfonat

444-440-5

220689-12-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-195-00-8

reakcijska smjesa: kalijev o-toluenfosfonat;

kalijev m-toluenfosfonat; kalijev p-toluenfosfonat

433-860-4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-196-00-3

reakcijska smjesa: dimetil-(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonat;

dietil-(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonat;

metil-etil-(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonat

435-960-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Skin Sens. 1

H350

H340

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H340

H317

 

 

 

015-197-00-9

bis(2,4,4-trimetilpentil)ditiofosfonska kiselina

420-160-9

107667-02-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H302

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H331

H302

H314

H411

 

 

 

015-198-00-4

(4-fenilbutil)fosfinska kiselina

420-450-5

86552-32-1

Carc. 2

Eye Dam. 1

H351

H318

GHS05

GHS08

Dgr

H351

H318

 

 

 

015-199-00-X

tris[2-klor-1-klormetil)etil]-fosfat

237-159-2

13674-87-8

Carc. 2

H351

GSH08

Wng

H351

 

 

 

015-200-00-3

indijev fosfid

244-959-5

22398-80-7

Carc. 1B Repr. 2

STOT RE 1

H350

H361f

H372 (pluća)

GHS08

Dgr

H350

H361f

H372 (pluća)

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 0,1  % Carc. 1B;

H350: C

≥ 0,01  % STOT RE 2;

H373: 0,01  % ≤

C < 0,1  %

 

015-201-00-9

triksilil-fosfat

246-677-8

25155-23-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F

 

 

 

015-202-00-4

tris(nonilfenil) fosfit

247-759-6