Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0596

Uredba (EU) 2018/596 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1295/2013 o uspostavi programa Kreativna Europa (2014.–2020.)

OJ L 103, 23.4.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/596/oj

23.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/1


UREDBA (EU) 2018/596 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 18. travnja 2018.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1295/2013 o uspostavi programa Kreativna Europa (2014.–2020.)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 167. stavak 5. prvu alineju,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uspostavljen je program Kreativna Europa (2014.–2020.) za potporu europskim kulturnim i kreativnim sektorima.

(2)

Posebnost Orkestra mladih Europske unije (EUYO) leži u činjenici da je to europski orkestar koji nadilazi kulturne granice i sastavljen je od mladih glazbenika koji se biraju u skladu sa zahtjevnim kriterijima kvalitete putem postupka rigoroznih godišnjih audicija u svim državama članicama. To je jedini orkestar u Uniji koji angažira glazbenike iz svih država članica.

(3)

Otkad je osnovan, EUYO doprinosi promicanju međukulturnog dijaloga te uzajamnog poštovanja i razumijevanja. EUYO djeluje kao kulturni veleposlanik Unije pokazujući bogatstvo i raznolikost europskih kultura te nove talente. Doprinosi i poznavanju europske glazbene baštine, širenju europskih djela i mobilnosti mladih talentiranih Europljana izvan nacionalnih i europskih granica.

(4)

EUYO redovito osposobljava mlade glazbenike putem programa boravka i nudi mogućnosti nastupanja, čime se jačaju njihove međunarodne karijere i razvijaju vještine pod vodstvom poznatih dirigenata.

(5)

EUYO bi trebao stalno diversificirati svoje prihode aktivnim traženjem financijske potpore iz drugih izvora osim financijskih sredstava Unije kako bi se zajamčila njegova održivost i smanjila ovisnost o financijskim sredstvima Unije. Stoga bi EUYO trebao osigurati troškovnu učinkovitost u svojem upravljanju.

(6)

EUYO bi trebao nastojati poboljšati svoju vidljivost, među ostalim u tradicionalnim i digitalnim medijima, te nastupati na europskim događanjima i u većem broju država članica.

(7)

EUYO bi, u suradnji sa svojim nacionalnim pridruženim partnerima, trebao podizati razinu svijesti u pogledu godišnjih audicija radi postizanja uravnoteženije zastupljenosti glazbenika iz svih država članica u orkestru.

(8)

Aktivnosti EUYO-a trebale bi biti u skladu s ciljevima programa Kreativna Europa, posebno s ciljem podupiranja razvoja publike, te s prioritetima potprograma Kultura. Stoga bi EUYO trebao aktivno sudjelovati u razvoju publike, posvećujući posebnu pažnju mladim ljudima.

(9)

EUYO je osnovan na temelju rezolucije Europskog parlamenta od 8. ožujka 1976. (4) te je stoga poseban među europskim orkestrima.

(10)

Doprinos EUYO-a prepoznale su države članice i institucije Unije, među ostalim i niz predsjednika Komisije i Europskog parlamenta.

(11)

Zbog svojeg posebnog statusa, strateških ciljeva i aktivnosti koje premašuju interes i korist samo jedne države članice ili nekoliko njih te jasno pokazuju europsku dodanu vrijednost EUYO se kvalificira kao tijelo koje je utvrđeno temeljnim aktom u smislu članka 190. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 (5), čime se omogućuje dodjela bespovratnih sredstava bez poziva za podnošenje prijedloga.

(12)

EUYO-u bi trebalo iznimno odobriti financijska sredstva za razdoblje do kraja trajanja programa Kreativna Europa, odnosno do 31. prosinca 2020.

(13)

EUYO bi stoga iznimno trebalo uključiti u mjere koje ostvaruju korist od potpore iz potprograma Kultura i iz Međusektorskog potprograma u okviru programa Kreativna Europa.

(14)

Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje EUYO-a, on bi trebao moći ostvariti korist od potpore što je prije moguće, posebno za troškove nastale tijekom 2018. prije stupanja na snagu ove Uredbe. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati retroaktivno od 1. siječnja 2018.

(15)

Uredbu (EU) br. 1295/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1295/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 13. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

„(f)

troškove povezane s aktivnostima Orkestra mladih Europske unije koje doprinose mobilnosti glazbenika, širenju europskih djela preko granica i internacionalizaciji karijera mladih glazbenika.”.

2.

U članku 15. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

„(g)

Orkestar mladih Europske unije, za troškove za koje ne dobiva potporu u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (f).”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 18. travnja 2018.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednica

L. PAVLOVA


(1)  Mišljenje od 18. listopada 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 15. ožujka 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 12. travnja 2018.

(3)  Uredba (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka br. 1718/2006/EZ, br. 1855/2006/EZ i br. 1041/2009/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 221.).

(4)  Rezolucija Europskog parlamenta od 8. ožujka 1976. o prijedlogu rezolucije koji je podnijela gđa Kellett-Bowman o osnivanju Orkestra mladih Europske zajednice (SL C 79, 5.4.1976., str. 8.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).


Top