EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0409

Uredba (EU) 2018/409 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2018. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja

OJ L 76, 19.3.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/409/oj

19.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/1


UREDBA (EU) 2018/409 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. ožujka 2018.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 209. i 212.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Jamstveni fond za vanjska djelovanja („Fond”) uređen je Uredbom vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009 (2).

(2)

Fond se financira godišnjom uplatom iz općeg proračuna Unije, kamatama na uložena sredstva Fonda i povratom sredstava od dužnika koji nisu ispunili svoje obveze.

(3)

Prihodi od premija na rizik ostvareni u okviru operacija financiranja Europske investicijske banke (EIB), koje su obuhvaćene proračunskim jamstvom Unije, trebali bi se uplaćivati u Fond.

(4)

Ako iznos Fonda premašuje 10 % ukupnih nepodmirenih obveza Unije, višak bi trebalo uplatiti natrag u opći proračun Unije kako bi se opći proračun Unije bolje zaštitio od mogućeg dodatnog rizika neispunjavanja obveza u okviru EIB-ovih operacija financiranja usmjerenih na dugoročnu gospodarsku otpornost izbjeglica, migranata, zajednica domaćina i tranzitnih zajednica te zajednica podrijetla kao strateški odgovor na rješavanje temeljnih uzroka migracija.

(5)

Uredbu (EZ, Euratom) br. 480/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ, Euratom) br. 480/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2. dodaje se sljedeća alineja:

„—

prihodima od premija na rizik ostvarenima u okviru EIB-ovih operacija financiranja za koje Unija pruža jamstvo koje se plaća.”;

2.

u članku 3. treći stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako iznos Fonda premašuje 10 % ukupnih nepodmirenih obveza Unije, višak se uplaćuje natrag u opći proračun Europske unije. Na temelju razlike na kraju godine n – 1 između 10 % iznosa ukupnih nepodmirenih obveza Unije i vrijednosti neto imovine Fonda, izračunane na početku godine n, taj se višak uplaćuje jednom transakcijom u poseban naslov izvještaja o prihodima općeg proračuna Europske unije za godinu n + 1.”;

3.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Komisija povjerava financijsko upravljanje Fondom EIB-u.

Do 30. lipnja 2019. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi neovisnu vanjsku procjenu prednosti i nedostataka povjeravanja financijskog upravljanja imovinom Fonda i Europskog fonda za održivi razvoj Komisiji, EIB-u ili tima dvjema institucijama zajedno, uzimajući u obzir relevantne tehničke i institucijske kriterije korištene pri usporedbi usluga upravljanja imovinom, uključujući tehničku infrastrukturu, usporedbu troškova pruženih usluga, institucijsku strukturu, izvješćivanje, uspješnost, odgovornost i stručnost svake institucije i ostale mandate upravljanja imovinom za opći proračun Europske unije. Procjena će, prema potrebi, biti popraćena zakonodavnim prijedlogom.”;

4.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Komisija do 31. svibnja svake godine Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu podnosi godišnje izvješće o upravljanju Fondom u prethodnoj kalendarskoj godini. Godišnje izvješće sadržava prikaz financijskog stanja i informacije o funkcioniranju Fonda na kraju prethodne kalendarske godine, financijske tokove te važne transakcije i sve relevantne informacije o financijskim računima, kao što su iscrpne informacije o nepodmirenim zajmovima pokrivenima jamstvom ili imovini Fonda tijekom prethodne kalendarske godine, kao i zaključke te izvučene pouke. Izvješće obuhvaća i informacije o financijskom upravljanju i uspješnosti te riziku Fonda na kraju prethodne kalendarske godine. Od 2019. i svake treće godine nakon toga ono obuhvaća i ocjenu prikladnosti cilja od 9 % i praga od 10 % za Fond kako je navedeno u članku 3. drugom odnosno trećem stavku.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 14. ožujka 2018.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednica

L. PAVLOVA


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 8. veljače 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 27. veljače 2018.

(2)  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009 od 25. svibnja 2009. o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (SL L 145, 10.6.2009., str. 10.).


Top